پايان نامه بررسي ميزان تاثير سرمايه فکري بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  بررسي ميزان تاثير سرمايه فکري بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 182 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه  بررسي ميزان تاثير سرمايه فکري بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : (طرح تحقیق / کلیات طرح )
1-1   مقدمه .1
1-2  بیان مسئله تحقیق 4-1
1-3  هدفهای تحقیق 4
1-4  ضرورت واهمیت انجام تحقیق5-4
1-5 فرضیات  تحقیق 5
1-5-1  فرضیه اصلی تحقیق5
1-5-2  فرضیه های فرعی تحقیق 6
1-6  چهارچوب نظری تحقیق .9 -6
1-7 مدل مفهومی تحقیق 9
1-8 روش  وبزار جمع آوری اطلاعات.10
1-9 متغیرهای پژوهش .11-10
1-10تعاریف  مفهومی متغیرها11-12
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه 14
2-2 بخش اول : مبانی نظری سرمایه های فکری 15
2-2-1 مفهوم وتعارف سرمایه های فکری .18-15
2-2-2 عناصر سرمایه های فکری23-19
2-2-3 اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری .25-23
2-3-4 مدلهای مدیریت سرمایه های فکری 38-26
2-3 بخش دوم :عملکرد کارکنان51-39
2-3-1 مدیریت عملکرد.55-52
2-3-2 عوامل تاثیر گذار در اجراء وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد 56-55
2-3-3 اصول مدیریت عملکرد  56
2-3-4  فرایند مدیریت عملکرد. 57-56
2-3-5  تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد کارکنان62-57
2-3-6مزایای مدیریت عملکرد64-62
2-3-7 معایب مدیریت عملکرد.65
2-3-8 مفهوم ارزشیابی عملکرد 66-65
2-3-9 اهداف ارزشیابی عملکرد.67-66
2-3-10 رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد.68-67
2-3-11 روشهای ارزشیابی عملکرد 70-69
2-4 پیشینه تحقیق. 74
2-4-1 پیشینه خارجی 74
2-4-2 پیشینه داخلی.77
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 82
3-2 روش تحقیق .82
3-3 قلمرو تحقیق 82
3-4 جامعه آماری وروش نمونه گیری.83
3-5 روش وابزار جمع آوری اطلاعات84-83
3-6  متغیرهای پژوهش  .84
3-7 امتیاز بندی پرسشنامه. .85
3-8 نحوه توزیع پرسشنامه .  .86
3-9 روایی وپایایی ابزار سنجش 86
3-9-1 روایی ابزار سنجش86
3-9-2 پایایی ابزار سنجش87
3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها87
فصل چهارم : تجزیه وتحیل داده ها
مقدمه90
4-1 آمار توصیفی .91
4-1-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق.91
4-1-1-1 بررسی نمونه آماری از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان .91
4-1-1-2 بررسی نمونه آماری از لحاظ سن پاسخ دهندگان پاسخ دهندگان 92
4-1-1- 3 بررسی نمونه آماری از لحاظ سطح تحصیلات پاسخ دهندگان .93
4-1-1-4 بررسی نمونه آماری از لحاظ میزان سابقه کار94
4-1-2 ویژگی های توصیفی 95
4-2 روایی سازه –آزمون مدل وفرضیه ها
4-2-1 مدلهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش96
4-2-1-1 نیکویی برازش مدل.96
4-2-1-2 مدل اندازه گیری متغیر سرمایه فکری .98
4-2-1-3 مدل اندازه گیری متغیر عملکرد .104
4-2-2 آزمون فرضیه های تحقیق 110
4-2-2-1 آزمون فرضیه های تحقیق توسط مدل معادلات ساختاری.110
3-4 آزمون تکمیلی –آزمون فریدمن118
4-3-1 رتبه بندی ابعاد متغیر سرمایه فکری.119
4-3-2 رتبه بندی شاخص های متغیر های تحقیق 119
فصل پنجم :
نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 مقدمه124
5-2 نتیجه گیری وتحلیل یافته ها بر مبنای فرضیات .124
5-2-1 نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی.124
5-2-2 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول 124
5-2-3 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی دوم .125
5-2-4 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی سوم126
5-4 پیشنهادات تحقیق.128-127
5-5 محدودیت های تحقیق.129

 منابع ومآخذ :

منابع فارسي :

1- احمدیان ، مجید ،قربانی ،رحیم ، بررسی بین سرمایه فکری وعملکرد سازمانی : مورد مطالعه وزارت امور اقتصادی ودارایی ، بهمن واسفند 1392 ، مجله اقتصادی شماره های 11،12 دوره ششم

2- آذر ، عادل ، مومنی ، منصور ، امار وکاربرد آن در مدیریت ، 1383، جلد اول ودوم،چاپ پنجم، انتشارات توتیا

3- انوری رستمی ، سراجی ، پایان نامه مطالعه موردی بررسی سنجش سرمایه فکری وبررسی رابطه میان سرمایه فکری وارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ،1384،دانشکده تهران مرکز

4- ابوالعلایی ،بهزاد ، مدیریت عملکرد راهنمایی مدیران برای ارزیابی وبهبود عملکرد کارکنان ،1389،چاپ اول ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

5- ابيلي ،خدايار ، تحليلي بر اثربخشي نظام ارزشيابي كاركنان دولت،1381،دانش مديريت . شماره 58دوره سوم

6-بطحایی ،عطیه،حاجی کریمی،عباسعلی ،مدیریت سرمایه های فکری،1388،چاپ اول،انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی

7- پارسانیان ،علی ، اعرابی ، سید محمد ، مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ، 1391،چاپ بیست وچهارم ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

8-حقیقی،محمدعلی ، رعنایی، حبیب الله ، بهره وری نیروی انسانی ،ارزشیابی عملکرد کارکنان ،1376، چاپ اول ، انتشارات ترمه

9-خاکی ،غلامرضا ، روش تحقیق در مدیریت ،1391،چاپ سوم،انتشارا ت بازتاب .

10- خاکی ،غلامرضا ،روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی ،1379،چاپ سوم ، انتشارات بازتاب – –  4- 5-رضوانی ، حمید رضا ، روش تحقیق در مدیریت ،89 ، چاپ سوم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

11-رشیدی ،حجت ا…… درسنامه روش تحقیق علمی در مدیریت ، 1377، چاپ پنجم، انتشارات پردیس تهران

12-ستایش ،محمد حسین ، کاظم نژاد ، مصطفی ،1388 ،روش های اندازه گیری وگزارشگری خارجی سرمایه فکری ،ماهنامه حسابدار، شماره 207،دوره سوم

13-شناسایی عوامل موثر بر حفظ ونگهداری منابع انسانی ، مطالع موردی بانک رفاه کارگران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،1390، دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی تهران.

14-عالم تبریز ، اکبر ،رجبی فرد، ایمان ، حاجی بابا علی ،علی ،سرمایه فکری ،اندازه گیری ، افشاء ،مدیریت، 1388، چاپ اول ، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی

15-علی پور ،سردار ،پایان نامه مطالعه موردی بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین ،1391 دانشکده تهران مرکز

16-قلیچ لی ،بهروز ،مشبکی ،اصغر ، نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در سازمان ، مطالعه دو شرکت خودروسازی ،1385، فصلنامه دانش مدیریت ،شماره 75 دوره سوم .

17- نصر آبادی ، بختیار، تحلیل روابط چند گانه سرمایه فکری ونوآوری سازمانی در آموزش، 1390، فصلنامه عالی پژوهش وبر نامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 102 دوره چهارم

۱8 – هومن، حیدر علی، استنباط آماری در پژوهش رفتاری، ۱۳۷۰،چاپ یازدهم ،انتشارات ترمه

 منابع لاتین

1- Khalique Muhammad ، Abdul Nassiri bin Shaari jamal ، Abu Hassan and Aggl Adel (2011) ” ، Relationship of  intellectual capital With The organizational performance of     Ph armaceutical  companies in Pakstan .  Australian ” journal of Basic and Applied Sciences

2-. Bontis ،N،(1999) ، “managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital  ،forming and advancing state of the field “vol. 18.No.5

3- Bontis ،N،(1998) intellectual capital  :an exploratory study that develops measures and models ” Manangment Decision ،Vol.36 No.276

4- Bontis ،N،(2000) intellectual capital and business per formance in Malaysian industries ” journal of intellectual capita l14

5-. Rose Barrons ، (2005) the Effect of Disclosing Inteeectual capital)The core Asset for the Third Millenniumic entities ( on the internal and externalfinacial statements ، users، 2005

6- Sullivanj،P،H and- Sullivan S،P،H.)2000( “، Valuing intangible companies : an intellectual capital  approach” ،journal of intellectual capital ،Vol.

7- Chen M.Y and Chen ،A.P (2005) .Integretiong  option Model and Knowledge manegment  Per for mance Measures : An Empirical Stady . Journal of information Science ،31(5)

8- Grant ، R.M( 1997) ” The KnoWledge – based view of the firm : implication for Manangment for Manangment Practice “Long rang Planning، Vol .30

9- chen (2004) “Measuring in intellectual capital :a new model and empirical stady : JoURNUL of intellectual capital ،vol.5 No 1 T2004

10- Stewart،T.A. (1997)، intellectual capital : The New Wealth of

11-Longo.M(2007)Amultidimensional measure of employeesintangiblesA. Managerial implementation of the tool for Manangment research News Tvol T30TNoT8T2007

12-MarrTB(204)Measuring and benchmarking intellectual capitallBenchmarking An international vol 11no

13-Nazari .j(2007) Extended VAICmodel : Measuring intellectual capitalcomponents journal of intellectual capitalvol 8No4[

14-jacobsenTKHofman-Bang p and NordbyTRjr(2005) the ic Rating” journal intellectual capitalvol.6

15-FornellTc(1992) Anational customer satisfaction barometer: the Swedish experience jornal of Marking vol LVIjournaly

16- Klein TD.A(1998) the Stratagic Manangmentof of  intellectual capitalButterworth – HeinemannWoburnTMA

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1 مقدمه :

با وقوع انقلاب تکنولوژی وفناوری اطلاعات ، از سالهای بعد از 1990، الگوی اقتصاد جهانی تغییر کرد. در اقتـصاد امروز ،دانش به عنوان مهمترین سرمایه ،جایگـزین سـرمایه مالی وفیزیکی شده است .(مشبکی ، گلیج ، 1385 ، 125)

درعصـر فرا رقابتی سازمانها با  محیطی روبرو هستند که  مشخصه  آن افزایش پیچیدگی ، جهانی شدن وپویایی است. بنابراین سازمانها برای استمرار واسقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه وتقویت مهارتها وتــواناییهای درونی است که ایـن کار از طریق مبانی دانـش سازمانی وروشـهایی صـورت می گیرد که سازمان ازآنها برای رسیدن به عمـلکرد بهـتر در دنیای کـسب وکار اسـتفاده می نماید.( حاجی بابایی ، رجبی فرد ، عالم تبریز ،1388 ، 12)

در چنین فضای سرمایه های فکری ودانـشی سازمانها بیش از پیش به عـنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفتند شالوده سرمایه فکری دانش واطلاعات است و می توان گفت که سرمایه فکری یک بسته ی دانشی مفید برای سازمان است .محدودیت منابع فیزیکی دردسترس سازمان ها ، موجب بروز رویکردهـای جدید در توسعه امکا نـات غیـر فیزیکی  ورویـه های ارزش افزا جهـت توسـعه وبهـبود محصــولات وخدمات شـده است .

از این رو ضــرورت بکارگیـری تمام ظرفیــت های موجود در سـازمان اعـم از سـرمایه های مالی ، دارایـی های فیزیکی ، سرمایه فکری ،رویه ها والگو های کاری ،سـرمایه انـسانی ،دارایـی های دانشـی ،..بیش از پیش نمایان شده است. (مشبکی ، گلیج ، 1385 ، 126)

1-2 بیان مساله تحقیق

امروزه سرمایه فکری به عنوان یک دارایی استراتژیک برای عملکرد سازمانی شناخته شده است ومدیریت سرمایه های فکری برای رقابت پذیری سازمانها بسیار مهم وحیاتی است

سازمانها به وسیله آنچه را که می دانند واین که چه قدر به خوبی دانش خود را حفظ می کنند این واقعیت می تواند دلیلی ناگزیر برای مدیریت وحاکمیت سازمانی ، به منظور پروراندن ساعیانه افراد وسیستمهایی که دانش را خلق ، حفظ و، توزیع واحیاء منتشر می کنند باشد (روس ،گرانت 1997 ،128)

داراییهای سازمانی به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

داراییهای مشهود

این دارایی ها ی شامل دارایی های فیزیکی ومالی هستند که به صورت کامل در ترازنامه شرکت ها ، سازمان ها و ….منعکس می شود .این دارایی ها با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته می شود.

دارایی های نا مشهود

این دارایی ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

دارایی هایی که تحت عنوان حمایت قانون قرار داشته و با عنوان مالکیت معنوی شناخته می شوند واین دارایی های شامل حق امتیازها ، کپی رایت ، حق اختراع ، فرانشیز وثبت علائم ومارک های تجاری است . وبرخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می شوند . سایر دارایی های نا مشهود که شامل سرمایه فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته نمی شود و معمولا در ترازنامه منعکس نمی شوند  .

در اقتصاد مبتنی بر دانش ، محصولات وسازمان ها براساس دانش زندگی می کنند ومی میرند وموفق ترین سازمانها ، ان هایی هستند که از این دارائی نا ملموس به نحو بهتر وسریع تری استفاده می کنند مطالعات نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول ، زمین ، ماشین آلات وغیره  . (تایلس ،2000)

دانش واقعا منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است . از دیدگاه استراتژیک امروزه از سرمایه فکر به منظور خلق وافزایش ارزش سازمانی استفاده می شود وموفقیت یک سازمان به توانایش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد چالشها برای سرمایه گذاری در منافع سرمایه فکری شامل تلفیق مدیریت سرمایه فکری با استراتژی ، وارزیابی پولی از مدیریت سرمایه فکری مدیران با اندازه گیری سرمایه فکری به خوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف ) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع شوند که با بررسی وکنکاش اساسی ازچارچوب ها و مدلهای اندازه گیری موجود برای نشان دادن نقاط قوت وضعف مورد انتظار است.

شرح وظایف گسترده و جایگاه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در سیاستهای کلان کشور و نیز داشتن کارکنان ومدیران مجرب ودارای مهارت در حوزه کاری خود بر اهمیت مدیریت مناسب وبه موقع سرمایه فکری موجود در این سازمان در جهت موفقیت هر چه بهتر در اجرای اهداف ، وظایف وماموریت های محوله می افزاید.

دراین پژوهش محقق درصدد پاسخ به این سوال است که سرمایه فکری به چه میزان بر عملکرد کارکنان ثبت اسناد واملاک تاثیر دارد.  (احمدیان ،قربانی ،1392،68-95)

3-1 اهداف تحقیق  

در این تحقیق دو نوع هدف اصلی وفرعی بیان میگردد.

هدف اصلی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

 1-4 ضرورت واهمیت انجام تحقیق

در محـیط دانش محور کـنونی سـرمایه فکری نه تنها مهم ترین بخش سـرمایه سازمان محــسوب می گردد ، بلکه فراهم کننده مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است موفق ترین سازمانها در این اقتصاد ، آنهایی  هستندکه از این دارائی های ناملموس به نحو سریع تر وموثر تری استفاده می کنند. (بونتیس ، 1996،110)

سرمایه های فکری در سه جزء اصلی سرمایه های انسانی ، ساختاری ورابطه ای قرار می گیرد سرمایه های انسانی تحت عنوان دانش فردی ، مهارتها ، توانایی ها وتجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش وحل کردن مسایل کسب وکار می باشد. و تاکید بر این سرمایه منجر به درک بهتر ارزش های نهفته افراد ،بنگاهها ،نهادها وجوامع در حال حاضر وحتی در آینده برای بهره گیری بهتر از سرمایه فکری می شود سرمایه ساختاری که اشاره به ساختارها وفرایندهای موجود در درون یک سازمان دارد که کارکنان از انها استفاده کرده واز این طریق دانش ومهارتهایشان را بکـار می گیرند.(همان منبع )

سرمایه اجتماعی (رابطه ای )-مشتری ) تناسب مشتری ورضایت مشتری است .

یک انگیزه کلی برای انجام این پژوهش آن است که مفهوم سازی ،اندازه گیری ، ،ارزیابی بهتری ازداراییهای فکری صورت گیرد به طورکلی سازمانهایی که از داراییها وسرمایه فکری قویترند سطوح بالاتری از رشد وتوسعه را نشان می دهند.(حاجی بابایی ،رجبی فرد ،عالم تبریز، 1388 ،40)

بر اساس نظریه مر وهمکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه های فکری عبارتند از :

1- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژی ها

2- ارزیابی اجرای استراتژی

3- یاری رساندن به سازمانها در جهت اخذ تصمیمات گسترده ومتنوع

4- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات

5- ابلاغ این داراییها به ذی نفعان خارجی سازمانها

6- اندازه گیری ارزش وعملکرد شر کتها (مار،2004)(همان منبع )

در این پژوهش تاثیر مولفه های سرمایه های فکری (سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، وسرمایه ارتباطی )در عملکرد سازمانی را بررسی نموده وبه این مسئله می پردازیم .

1-5 فرضیات تحقیق

با توجه به اهداف مذکور فرضیه های تحقیق به دو دسته فرضیات اصلی وفرعی به ترتیب زیر تقسیم می شوند.

1-5-1فرضیه اصلی

سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی

1- سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسـناد واملاک کشور تاثیر دارد.

2- سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.

3- سرمایه مشتری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.

1-6 چهارچوب نظری تحقیق

با توجه به بررسی ابعاد مختلف سرمایه فکری از دیدگاههای مختلف ، در تدوین چهار چوب نظری حاضر بدوا” به چند مدل اشاره می شود.

1-8 روش وابزارجمع آوری اطلاعات

الف) مطالعات کتابخانه ای :

دربسیاری از پژوهشها به تحقیق کتابخانه ای برای رسیدن به مبانی نظری نیاز هست.(خاکی،91 ،48)

در این نوع تحقیق از منابع کتابخانه ای ،مقالات ، واز شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

ب) مطالعات میدانی :

 مطالعات میدانی ،بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط وچگونگی تعامل بین  متغیر های ساختار واقعی در شرایط مورد بررسی است هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند ،فرضیه ها را بیازماید ،غیر آزمایشی باشد ودر شرایط واقعی مانند مدارس،کار خانه ها و سازمانها اجراء شود مطالعات میدانی تلقی می شود .(کرینجر ،1376 ،55)

ج) پرسشنامه :

در تحقیقات توصیفی وتحقیقاتی که از دامنه ی جغرافیایی زیادی برخور دار باشند یا تعداد افراد جامعه ونمونه آماری آن زیاد باشند ، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود . ( رضوانی ،1389 ،54)

به منظور جمع آوری داده ها واطلاعات برای تجزیه وتحلیل ازدو نوع پرسشنامه عملکرد وپرسشنامه سرمایه فکری استفاده شد.

1-9 متغیر های پژوهش

متغیر : (variable) کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده دیگر ،مقدار های مختلفی را به خود بگیرد. بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد وپژوهشگر آنها را بنا به هدف تحقیق خود کنترل ،دستکاری یا مشاهده می کند. (کرینجر ، 1392 ،63)

متغیر های پژوهش به دو نوع مستقل و وابسته طبقه بندی می شوند.

متغیر وابسته : (Dependent) متغیر های وابسته شرایط یا ویژگیهایی هستند که با وارد کردن ،از میان برداشتن یا تغییر (دستکاری )متغیر های مستقل ظاهر می شوند ،از بین می روند یا تغییرمی کنند . ( بست ،1371،84)

متغیر مستقل : (Independent)یک ویژگی است  است که توسط پژوهشگر در مقدار آن دخالت یا دستکاری می شود تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود . (هومن ،1373 ،115)

1-9-1 متغیر وابسته پژوهش :

متغیر وابسته در این پژوهش  عملکرد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد.

1-9-2 متغیر های مستقل پزوهش :

سرمایه فکری در تحقیق حاضر که شامل ابعاد سه گانه سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، وسرمایه رابطه ای به عنوان متغیر مستقل می باشد.

1-10 تعاریف مفهومی متغیرها :

سرمایه فکری

تعریف سرمایه فکری : سرمایه فکری اصطلاحی مبهم وپیچیده است ،اما زمانیکه درک ومورد بهره برداری قرار گیرد می تواند یک پایگاه منابع جدید را فراهم سازد که از طریق آن سازمان بتواند رقابت کند (1996،Bontis)

در تعریف دیگر او سرمایه فکری عبارت است از تلاش برای استفاده موثر از دانش (محصول نهایی ) در مقابل اطلاعات (ماده خام ) است.(حاجی بابایی ، رجبی فرد ، عالم تبریز ، 1388 ،39)

سرمایه های انسانی

تعریف سرمایه های انسانی تحت عنوان دانش فردی ،مهارتها ، توانایی ها ، وتجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش وحل کردن مسایل کسب وکار) تعریف شده است.

بونتیس جوهره سرمایه های انسانی را هوش خالص اعضای سازمان دانسته است .

سرمایه انسانی شالوده سرمایه فکری را تشکیل می دهد وعنصر اصلی برای اجرای کارکردهای مربوط به سرمایه فکری است این سرمایه نمایانگر یک منبع مستمر تجدید ونوآوری برای سازمان محسوب شده که توانایی درک موضوعات را داشته وقادر است از تجاربی که کسب می کند مزیت بیافرینند . (2007، Longo)(همان منبع)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير سرمايه فکري بر شاخص توسعه انساني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122