پايان نامه بررسي ميزان تاثير نشريات محلي خوزستان بر نگرش فرهنگي مخاطبان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان تاثير نشريات محلي خوزستان بر نگرش فرهنگي مخاطبان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان تاثير نشريات محلي خوزستان بر نگرش فرهنگي مخاطبان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول
کلیات تحقیق
چكيده
مقدمه
1-1-بیان مسئله
1-2-اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
اهداف فرعی تحقیق
اهمیت موضوع
ضرورت تحقیق
سئوال اصلی تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق

بخش دوم
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
مفهوم فرهنگ
تعاریف فرهنگ
طبقه بندی تعاریف فرهنگ
تعریف رسانه محلی
نظریات مرتبط با تحقیق
نظریه برجسته سازی
نظریه استفاده ورضایت مندی
نظریه نشر ونو آوری
نظریه ارتباطات توسعه
چارچوب نظری تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
بخش سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
نوع روش وابزار جمع آوری داده ها
تعریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق
متغیر های مستقل تحقیق
متغیر وابسته تحقیق
مقیاس سازی وتهیه پرسشنامه
گویه های سنجش متغیر مستقل
گویه های سنجش متغیر وابسته
سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه
روش تجزیه وتحلیل داده ها
بخش چهارم
یافته های تحقیق
فرضیه های تحقیق
تحلیل فرضیه های تحقیق
شاخص های توصیفی پژوهش
بخش پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه
نتایج تحقیق
نتایج کلی تحقیق
نتایج جزیی تحقیق
پیشنهادات
موانع ومحدویت های تحقیق

بخش ششم
منابع وپیوستها
منابع تحقیق
فهرست جداول
پیوستها

منابع وماخذ

منابع و مآخذ بخش اول  فصل دوم

1-     ابراهیم انصاری لاری، محمد، ( 1375 )نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، ، تهران، انتشارات سروش.

2-     اسدی، علی، (1369 )، تنگناهای مطبوعات ایران، اولین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران 6و7 اسفند 1369

3-   زادشم پور، وحید، (1388 )، بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

4-     سازمان ملی جوانان،( 1381 )، بررسی وضعیت رسانه ها در حوزه جوانان، تهران، انتشارات موسسه اهل قلم

5-     اشرف حامدی اوغولبیک، علی، (1377 )، وسایل ارتباط جمعی و توسعه روستایی، انتشارات به دید

6-      معتمد نژاد، کاظم، (1355 )، وسایل ارتباط جمعی، جلد اول، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران

7-     حسین زاده دلیر، کریم، (1382)، برنامه ریزی ناحیه ای، تهران، سمت

 منابع و ماخذ بخش دوم فصل دوم

1ـ معتمدنژاد،کاظم؛ ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات در ایران، نقش ارتباطات در پیشبرد برنامه های توسعه ملی و اهمیت برنامه ریزی برای توسعه ارتباطی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1371‏‏، ص 1

2ـ منبع پيشين، ص 1

3ـ معتمدنژاد، کاظم؛ مقام و مسووليت روزنامه نگاران ايران در پيشرفت جامعه، ويژه نامه آموزشي رسانه، ص 8

4ـ منبع پيشين، ص 8

5ـ معتمدنژاد، کاظم؛ روزنامه نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر(با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی)، چاپ سوم،تهران، انتشارات سپهر، 1368، ص 438

6ـ منبع پيشين‏، ص 439

7ـ منبع پيشين، صص 481ـ469

8ـ معتمدنژاد، کاظم؛ مقام و مسووليت روزنامه نگاران ايران در پيشرفت جامعه، ويژه نامه آموزشي رسانه، صص 27 و 28

9ـ منبع پيشين، ص 28

10ـ معتمدنژاد،کاظم؛ ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات در ایران، نقش ارتباطات در پیشبرد برنامه های توسعه ملی و اهمیت برنامه ریزی برای توسعه ارتباطی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1371،ص 3

11ـ منبع پيشين، ص 3

12ـ منبع پيشين، ص 3

13ـ منبع پيشين،‏ ص 4

14ـ منبع پيشين‏، ص4

15ـ منبع پيشين، ص5

16ـ منبع پيشين‏، ص6

17ـ فرقاني، محمد مهدي؛ درآمدي بر ارتباطات سنتي( با مقدمه دكتر كاظم معتمدنژاد)، چاپ اول، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها،1382‎‎، ص 13

18ـ منبع پيشين، ص 14

19ـ منبع پيشين، ص 49

20ـ مك برايد، شن؛ يك جهان، چندين صدا، ارتباطات در جامعه امروز و فردا‏، ترجمه ايرج پاد ( با مقدمه دكتر كاظم معتمدنژاد)، چاپ دوم، سروش‏، 1375، صص 28 و 29

نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، محمد ابراهیم انصاری لاری، تهران- سروش، 1375[1]

– تنگناهای مطبوعات ایران، علی اسدی، اولین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران 6و7 اسفند 1369[2]

– بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، وحید زادشم پور، تبریز- 1388[3]

– بررسی وضعیت رسانه ها در حوزه جوانان ، سازمان ملی جوانان، تهران- 1381[4]

– وسایل ارتباط جمعی و توسعه روستایی، علی اشرف حامدی اوغولبیک، به دید- 1377[5]

– وسایل ارتباط جمعی، کاظم معتمد نژاد، جلد اول، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران- 1355[6]

– نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، محمد ابراهیم انصاری لاری، تهران- سروش، 1375[7]

– برنامه ریزی ناحیه ای، کریم حسین زاده دلیر،تهران، سمت، 1382[8]

– بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، وحید زادشم پور، تبریز- 1388[9]

– یک جهان چندین صدا ارتباطات در جامعه امروز و فردا، شن مک براید، ترجمه ایرج پاد، تهران- سروش، چاپ اول، 1369[10]

– وسایل ارتباط جمعی، کاظم معتمد نژاد، جلد اول، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران- 1355[11]

– یک جهان چندین صدا ارتباطات در جامعه امروز و فردا، شن مک براید، ترجمه ایرج پاد، تهران- سروش، چاپ اول، 1369[12]

– ارتباط شناسی، مهدی محسنیان راد، سروش، تهران- 1374[13]

– مطبوعات، پیر آلبر، ترجمه فضل اله جلوه خواه، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران- 1368[14]

– روزنامه نگاری، کاظم معتمد نژاد، نشر سپهر، تهران- 1368[15]

– بررسی وضعیت رسانه ها در حوزه جوانان ، سازمان ملی جوانان، تهران- 1381[16]

– سیر ارتباطات اجتماعی در ایران، حمید مولانا، تهران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی- 1358[17]

– نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، محمد ابراهیم انصاری لاری، تهران، سروش- 1375[18]

– فصلنامه رسانه، سال سیزدهم، شماره یک، بهار 1381[19]

– ارتباط جمعی و توسعه روستایی، تحقیق درباره نقش مجلات روستایی در توسعه،وزارت جهاد سازندگی،مدیریت مطالعات و بررسیها، 1372[20]

– وسایل ارتباط جمعی و توسعه روستایی، علی اشرف حامدی اوغولبیک، به دید- 1377[21]

– بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، وحید زادشم پور، تبریز- 1388[22]

– بررسی محتوای مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی، وحید زادشم پور، تبریز- 1388[23]

منابع و ماخذ بخش دوم فصل سوم

1ـ تقي‌ غفاري‌، جزوه‌ درس‌ نظ‌ريه‌ها و مفاهيم‌ ارتباط‌ات‌جمعي‌، دانشگاه‌ علامه‌ ط‌باط‌بايي‌، دانشكده‌ علوم‌ اجتماعي‌، 73ـ1372

2ـ اورت‌. ام‌ راجرز و اف‌. فلويد شوميكر، رسانش‌ نوآوريها، رهيافتي‌ ميان‌ فرهنگي‌، ترجمه‌ عزت‌ ا… كرمي‌ و ابوط‌الب‌ فنايي‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شيراز، 1369، ص‌ 18ـ.217

3ـ باقر ساروخاني‌، جامعه‌شناسي‌ ارتباط‌ات‌جمعي‌، چاپ‌ دوم‌، تهران‌، انتشارات‌ اط‌لاعات‌، 1368، ص‌ 96ـ.95

4- Denis Mcquail. Mass communication theorysage Publications، Chapter 11، pp. 297-326.

5ـ ژان‌ كازنو، قدرت‌ تلويزيون‌، ترجمه‌ دكتر علي‌ اسدي‌، موسسه‌ انتشارات‌ اميركبير، 1364، ص‌ 23ـ.22 6ـ همان‌، ص‌ 30

7ـ باقر ساروخاني‌، جامعه‌شناسي‌ ارتباط‌ات‌جمعي‌، ص‌ .100

8- Melvinl. Defleur ، Theories of Mass communization ، Longman publication، chapter 7.

9ـ همان‌، فصل‌ .7

10ـ همان‌، فصل‌ .7

11ـ كازنو، قدرت‌ تلويزيون‌، ص‌ 105ـ.104

12- Denis Maquail، Mass communication theory.chapter 11.

13ـ كازنو، قدرت‌ تلويزيون‌، ص‌ 15ـ.114

14ـ همان‌، ص‌ .88

15- Jay. G. Blumler and Elihu، Katz، . The uses of Mass Communications perspective on Gratifications Research، Beverly Hills ، clife 1974، pp. 19-20.

16ـ همان‌، ص‌ 22

17- Melvin L. Defleur، Theories of Mass communications ، PP. 212-218.

18ـ همان‌، ص‌ .219

19ـ همان‌، ص‌ .220

20ـ دكتر كاظ‌م‌ معتمدنژاد و ابوالقاسم‌ منصفي‌، اصول‌ روزنامه‌نگاري‌، تهران‌، نشر سپهر، 1368، ص‌ .472 21ـ همان‌ ، ص‌ .471

22ـ آنتوني‌ اسميت‌، ژئوپولتيك‌ اط‌لاعات‌، ترجمه‌ فريدون‌ شيرواني‌، تهران‌ ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ـ .1369 ص‌ 72ـ.66

23ـ حميد مولانا، جريان‌ بين‌المللي‌ اط‌لاعات‌، ترجمه‌ يونس‌ شكرخواه‌ ـ تهران‌ انتشارات‌ وزارت‌ ارشاد، .1371 ص‌ 53ـ.45

24ـ كاظ‌م‌معتمدنژاد،مط‌العات‌انتقادي‌ در ارتباط‌جمعي‌، تهران‌ ـ فصلنامه‌رسانه‌، شماره‌9، بهار1371، ص‌.14 فهرست‌ منابع‌

1ـ اسميت‌، انتوني‌، ژئوپولتيك‌ اط‌لاعات‌، ترجمه‌ فريدون‌ شيرواني‌، تهران‌ ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، .1369

2ـ راجرز، اورت‌. ام‌ و اف‌ فلويد شوميكر، رسانش‌ نوآوريها، رهيافتي‌ ميان‌ فرهنگي‌، ترجمه‌ عزت‌ا… كرمي‌ و ابوط‌الب‌ فنايي‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شيراز، .1369

3ـ ساروخاني‌، باقر، جامعه‌شناسي‌ ارتباط‌ات‌ جمعي‌، تهران‌، انتشارات‌ اط‌لاعات‌، .1368

4ـ كازنو، ژان‌، قدرت‌ تلويزيون‌، ترجمه‌ علي‌ اسدي‌، موسسه‌ انتشارات‌ اميركبير، .1364

5ـ معتمدنژاد، كاظ‌م‌ و ابوالقاسم‌ منصفي‌، اصول‌ روزنامه‌نگاري‌، تهران‌، نشر سپهر، .1368

6ـ مولانا، حميد، جريان‌بين‌المللي‌اط‌لاعات‌، ترجمه‌يونس‌شكرخواه‌، تهران‌، انتشارات‌ وزارت‌ ارشاد، .1371

7- Blumler، G. jay and Elihu katz. the uses of Mass communication Perspective on gratifizations Research، Beverly – Hills، clife 1974.

8- Defleur، Melvin. L. Theories of Mass communication، longman Publization، 1986.

9- Mcquail، Denis، Mass communication theory sage Publizations، 1984.

10- Rogers. Everett. M. communication technology، the New Madia in society، Macmillan Publishers، London، 1986

 چکیده:

نشریات محلی دسته ای از رسانه هایی هستند که در دنیای رسانه ای جدید در کنار انبوهی از رسانه های جدید و قدیم به کار اطلاع رسانی و انتقال پیام مشغولند از این رو در این فضای رسانه ای جدید تداوم و استمرار فعالیت آنها منوط به رعایت پاره ای از شاخص های محتوایی و فنی است . شاخص های مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از دو مفهوم رسانه بودن و محلی بودن این نشریات است و بیشتر مربوط به شاخص های محتوایی است.سئوال اصلي ما در اين تحقيق عبارتست از اينكه  مطبوعات محلی استان خوزستان  با توجه به تعدد و نیز رویکرد آنها در زمینه های فرهنگی و اجتماعی چه تاثیری بر نگرش فرهنگی مردم دارند؟ كه براساس نظريه برجسته سازي استوار است.هدف اصلي از اين تحقيق شناخت تاثیر توانمندی های فرهنگی و تبلیغی نشریات محلی استان خوزستان بر نگرش های فرهنگی مخاطبان است. این پژوهش به شیوه پیمایشی انجام گرفته  است. ودر نهايت اين نتيجه كلي بدست مي آيد كه  نشریات محلی با توجه به توانایی فعالان هر یک از رسانه ها دارای کارکردهای متفاوتی است که این عملکرد در جذب مخاطبان و یا کاهش آن تاثیرگذار است.داشتن تیم رسانه ای که دارای دانش  حرفه ای لازم باشد برای یک نشریه یک فرصت مناسب است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جامعه از جمله رضایت مخاطب و  اعتماد  آنها در جهت ارائه کارکردهای که بتواند بعنوان یک رویکرد فرهنگی قابل قبول باشند تاثیرگذار باشند.

كلمات كليدي: نگرش فرهنگي ، مطبوعات محلي ،تاثير نشريات محلي ، نشريات محلي استان خوزستان، تحليل محتوا.

  فصل اول کلیات تحقیق

  مقدمه:

نشريات محلي‌ نماينده‌ي آداب و رسوم به طور كلي فرهنگ آن زيست‌ بوم هستند. در اين ميان نشرياتي موفق‌ترند، كه توانسته‌اند با تكيه بر منابع بومي مطالب مفيد‌تري را ارائه دهند.دريافت‌هاي بومي به تقويت اذهان مردم آن منطقه مي انجامد و درهاي جامعه‌پذيري را مي‌گشايد. بدون اين شاخصه، نشريه‌ي بومي با يك نشريه‌ي سراسري تفاوتي ندارد.تمام هارموني يك نشريه‌ي محلي در اين خلاصه مي‌شود كه زيرساختِ تعلق به خرده‌ فرهنگ محلي را به دست فراموشي نسپارد . دست ‌اندركاران اين نشريه بايد به خاطر بسپارند كه رسالت روزنامه نگاري حرفه‌اي آنها وابستگي مستقيمي با اصل برقراري ارتباط با مخاطبان بومي دارد. نشريه‌ي محلي رسالت خاص خود را دارد.شفاف سازي و ايجاد فضايي كه در آن فضا قدرت آگاهي بخشي و نقادي به بالاترين ميزان برسد. نشريات محلي بايد آن قدر مقبوليت و سنديت پيدا كنند، كه مرجعيت مطالب و اخبار محلي در دست آنان باشد. و اين  به آن معناست كه روزنامه محلي به حدي از مستند سازي رسيده است، كه نقش  مرجع را پيدا كرده است.اين اوج منزلت و اعتباري ست كه يك نشريه‌ي محلي مي‌تواند پيدا كنند.جهان امروز جهان حرفها وشعارهاي كلي نيست. زيباترين و جامع ترين فونكسيون و كاركرد نشريات محلي برقراري پيوند و همبستگي ميان مردم آن اجتماع است.تمام طبقات و اقشار جامعه به نشريه بومي احتياج دارند.بايد به گونه‌اي ذائقه‌ي‌ اجتماع را جهت دهي كرد،كه در سبد خريد هر خانواده‌ي ايراني، نشريات جايگاه تثبيت شده باشند .در این تحقیق سی شده تا رابطه معنا دار بین تاثیر نشریات محلی استان خوزستان را بر نگرش فرهنگی مخاطبان بررسی کنیم.

 1-1 بیان مساله:

نشریات بعنوان بخشی از جامعه اطلاع رسانی کشور سهم بسزایی در تنویر افکار عمومی مناطق مختلف کشور را برعهده دارند لذا بهره مندی از حداکثر ظرفیت نشریات محلی در حوزه ی فرهنگی بستری مناسب است تا با نگاه ملی ، عملکردی منطقه ای داشت لذا جایگاه نشریات در کشور بطور عام و کارکردهای مورد نیاز نشریات محلی بطور خاص نیازمند بسترهایی است که فرایند اطلاع رسانی و نیز تاثیرگذاری فرهنگ بعنوان یک رویکرد اجتماعی در جامعه را متبلور می سازد لذا وجود اقوام مختلف با آداب و رسوم و در یک کلام فرهنگ های مختلف در کشور ظرفیت فرهنگی و تاثیرگذاری است که می تواند با نمایاندن آن زمینه تغییرات و نوآوری های موردنیاز هر جامعه را متناسب با آن بوجود آورد و از این مسیر با تغییر در نگرش یا ایجاد یک نگرش جدید در حوزه ی فرهنگی ساختارهای جدیدی را متناسب با نیاز جامعه ترسیم کرد که بدون شک هر یک می تواند بستری مناسب در ارایه الگوهای ضروری جامعه باشند و تا بتوان بعنوان ساز و کارهای فرهنگی حرکت های مبتنی بر فرهنگ را بصورت زیرساختهایی که نقش اساسی را در تعالی فرهنگ و نیز ترویج کارکردهای فرهنگی را شاهد باشیم لذا این توجه رسانه ها بویژه مطبوعات در استان ها می توانند نماینده تنویر افکار عمومی در معرفی فرهنگ ها باشند و با این رویکرد ابزار فرهنگی مطبوعات بستر مناسبی است تا بتوان در جهت بهره مندی از رویه های فرهنگی، فرهنگ فرهنگی شدن را بر اساس فرهنگ پذیری بعنوان هنجارهایی که ساختار فرهنگی ما را برای حرکت در این مسیر مهیا می کند یک فرصت مغتنم شمرده تا نگرش فرهنگی زمینه ساز مهندسی فرهنگی در کل کشور را محقق نماید. رسانه ها و مطبوعات و نقش آنها در اجتماع گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایستهء رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و سازندهء نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان یکی از مهمترین عوامل توسعهء فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعهء فرهنگی – به معنای گستردهء آن که در برگیرندهء گشایش و گسترش گفت و گو های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است – نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه ساز توسعهء سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است. البته این همه زمانی میسر و محقق می گردد که از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون گرایی و قانون گذاری و سعه صدر به رسانه های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به ویژه، رسانه های گروهی را به عنوان رکنی اساسی در جامعه باور کنند و به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر اما ارباب جراید و اهالی قلم نیز باید که به رسالت فرهنگی و مسئولیت خود در اطلاع رسانیِ درست و ترویج تفاهم و تبلیغ و تقویت حس همبستگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز آگاه باشند و جداً از هتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شایعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبلیغ خشونت بپرهیزند و در جهت تثبيت پايه هاي نظام اسلامي و حكومت مردمي و دولت خدمتگذار تلاش نمايند .

این هشدار بی شک در وهلهء اول متوجه رسانه های تصویری فراگیر (صدا و سیما و سینما) و روزنامه ها و نشریه های سرتاسری و با نفوذ است که تأثیر آنی و گستردهء خبرها و گزارش ها و تجزیه و تحلیل ها و پیام های آنان قابل کتمان نیست؛ تأثیری که بنا بر احساس مسئولیت، می تواند سودمند و سازنده باشد و در صورت بی مسئولیتی گردانندگان آن، لاجرم مضّر و مخرّب خواهد بود.

يكي از كاركردهاي اساسي رسانه ها اطلاع رساني از وقايع است كه در محيط اجتماعي واقع مي شود. پيشرفت بهت انگيز وسائل ارتباط جمعي درقرن حاضر جهان را به دهكده كوچكي تبديل كرده است كه انسان ها امكان اطلاع يابي از همه وقايع و حوادث جهان را به طور سريع و جامع دارند. در عصر ارتباطات هيچ حادثه اي هر چند در دورترين مناطق جهاني باشد- منحصر به يك منطقه جغرافيايي نيست و از اين رو سه ويژگي ، فرا زماني، فرا مكاني و سرعت فوق العاده از خصيصه هاي وسائل ارتباط جمعي است. امروزه تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ها در رسانه ها رسوخ كرده و از خصوصي ترين رفتار انسان ها تا بزرگترين تغييرات نهادهاي اجتماعي وساختارهاي فرهنگي و سياسي از طريق رسانه ها ارائه مي شود.

– رسانه هاي جمعي اعم از روزنامه ها، مجلات، راديو و تلويزيون،  بر اصلاح نگرش های نادرست وبرخی باور های غلط رایج در جامعه  نقش مؤثري ايفا مي كنند.

– وسائل ارتباط جمعي مي توانند با بهره گيري از شگردهاي تبليغي و آفرينش هاي هنري، نفرت و زشتي تزلزل باورها و ارزش هاي ملي و ديني را به مخاطبان خود القا كنند. بر اين اساس، يكي از وظايف و كاركردهاي مهم رسانه ها ، آگاه سازي و اطلاع رساني عمومي است.

– كارگزاران رسانه هاي جمعي مي بايست با حساسيت ويژه اي، از ارزش هاي عام و هنجارهاي نهادينه شده اجتماعي پاسداري نمايند و براي تحقق عيني آن با سير نهادهاي فرهنگي هماهنگي كرده و تمام امكانات را براي حفظ كرامت انساني بكار گيرند.

طبيعي است، هر گاه كه ارزش ها و باورهاي جامعه مصون بماند، وفاق و همبستگي اجتماعي بيشتر تضمين خواهد شد، زيرا ارزش ها و باورها از مهم ترين عوامل همبستگي اجتماعي كنش گران اجتماعي محسوب مي شوند و چنانچه هر روز، به بهانه اي خاص يكي از ارزش هاي عام به طور بي رحمانه از سوي خرده فرهنگ هاي كجرو مورد هجوم قرار گيرد، بنيان هاي وفاق و همبستگي اجتماعي تضعيف شده و جامعه تا هنگامه شكل گيري هنجارها و ارزش هاي نوين، آسيب هاي فراواني خواهد ديد.

– وسائل ارتباط جمعي مي بايست با ارائه فوائد و منافع قانون، روحيه قانون گرايي را ترويج نمايند و نشان دهند كه به عنوان ايدئولوژي توجيه گرا براي عملكرد قدرتمندان و حاكمان عمل نمي كنند، بلكه تذكرات قانوني را به عنوان مبناي نظم اجتماعي مطرح مي نمايند.

– رسانه هاي جمعي از طريق تبيين قانون و مقررات مي كوشند تا رفتارهاي افراد را در مسير هنجارهاي تعريف شده جامعه رهبري نمايند و به افراد بياموزند كه هر گاه فرد رفتارهاي خود را بر اساس هنجارها و قواعد اجتماعي تنظيم نمايد، از طرف جامعه پاداش داده مي شود؛ بالطبع كنش گران اجتماعي نيز در مي يابند براي رسيدن به خواسته هاي خود مي بايست به رفتارها و هنجارهايي روي بياورند كه قانون معين كرده است. رويه آموزش غيرمستقيم قانون، همچنين مي تواند احترام دروني به قانون و احساس تقدس نسبت به قانون را در بين اعضاي جامعه ايجاد كند، به طوري كه قانون را به عنوان امري مقدس و غيرقابل تخلف تصور نمايند. به عبارت ديگر رسانه ها، ازطريق اقناع و رسوخ به ذهن انسان ها، به دروني سازي، جذب و پذيرش قلبي هنجارها مي پردازند.

– امر به معروف و نهي از منكر در اسلام يكي از مهم ترين ابزارهاي كنترل اجتماعي مي باشد . با اين نگاه جامعه شناختي، رسانه هاي همگاني از جمله مطبوعات نيز، داراي كاركرد كنترل اجتماعي هستند. رسانه ها با درج و انعكاس نابهنجارهاي اجتماعي و عواقب شومي كه در انتظار افراد كجرو قرار دارد، به طور غيرمحسوس، اقدام به كنترل و پيشگيري از نابهنجاري ها در جامعه مي كنند . رسانه ها عمدتاً ازطريق اقناع پذيري بهتر مي توانند در كنترل اجتماعي مؤثر باشند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122