پايان نامه بررسي ميزان ترکيبات فنلي و پتانسيل آنتي اکسيداني گياه برگ بو (Laurus nobilis L.) طي مراحل مختلف رشد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان ترکيبات فنلي و پتانسيل آنتي اکسيداني گياه برگ بو (Laurus nobilis L.)  طي مراحل مختلف رشد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان ترکيبات فنلي و پتانسيل آنتي اکسيداني گياه برگ بو (Laurus nobilis L.)  طي مراحل مختلف رشد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1-نقش دفاعی متابولیت های ثانویه در شرایط تنش 2
1-2-رادیکال های آزاد و اثرات سوء آن بر گیاه 3
1-3-مکانیسم های دفاعی گیاهان در برابر گونه های فعال اکسیژن (ROS)ها 5
1-4-اهمیت آنتی اکسیدان های گیاهی 6
1-5-ویژگی های آنتی اکسیدانی تركيبات فنلي 8
1-6-مبحث اسانس 9
1-6-1-روغن های اسانسی 9
1-6-2-مصارف و کاربرد روغن های اسانسی 9
1-6-3-روش های استخراج روغن های اسانسی 10
1-6-4-روش های جداسازی ترکیبات روغن های اسانسی 11
1-6-4-1-روش کروماتوگرافی گازی(GC) 11
1-6-5-بررسی تکنیک کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC/MS) 13
1-7-مبحث آللوپاتی 13
1-8-خصوصیات کلی تیره برگ بو 16
1-9-خصوصیات گیاه شناسی گیاه برگ بو 16
عنوان صفحه

1-10-خصوصیات اکولوژیکی گیاه برگ بو 17
1-11-خواص درمانی گیاه برگ بو 18
1-12-سایرکاربردهای گیاه برگ بو 19

فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین
2-1-پژوهش های انجام شده در زمینه ی اندازگیری فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهان 21
2-2-پژوهش های انجام شده در زمینه ی اندازه گیری میزان ترکیبات فنلی گیاهان 23
2-3-پژوهش های انجام شده در زمینه ی شناسایی ترکیبات موجود در اسانس گیاهان 24
2-4-پژوهش های انجام شده در زمینه ی اندازگیری فعالیت آللوپاتی گیاهان 26
اهداف پژوهش 29

فصل سوم: مواد و روش ها
3-1-جمع آوری و آماده سازی برگهای گیاه برگ بو 31
3-2-عصاره گیری 33
3-2-1-تهیه عصاره متانولی 33
3-2-2-تهیه عصاره آبی 33
3-3-تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از روش DPPH 33
عنوان صفحه

3-3-1-مواد و محلول های مورد نیاز 34
3-3-2-روش آزمایش 34
3-3-3-تهیه محلول استاندارد 35
3-4-اندازه گیری میزان ترکیبات فنلی کل (Total Phenolics) با استفاده از معرف Folin-Ciocalteu 36
3-4-1-مواد و محلول های مورد نیاز 36
3-4-2-روش آزمایش 37
3-4-3-تهیه محلول استاندارد 38
3-5-بررسی ترکیبات اسانس برگ گیاه برگ بو 39
3-5-1-اسانس گیری 39
3-5-2-آزمایش های مربوط به تعیین ترکیبات موجود در اسانس برگ گیاه برگ بو 39
3-5-2-1-معرفی دستگاه كروماتوگراف گازی متصل به طيف سنج جرمی (GC/MS) 39
3-6-بررسی پتانسیل آللوپاتی عصاره آبی گیاه برگ بو 40
3-6-1-اثر عصاره آبی برگ گیاه برگ بو بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ گیاهچه های گندم و شاهی 40
3-6-1-1-مواد و محلول های مورد نیاز 40
عنوان صفحه

3-6-1-2-آماده سازی گیاهان 41
3-6-1-3-روش آزمایش 41
3-6-2-اثر عصاره آبی برگ گیاه برگ بو بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز استخراج شده از برگ گیاهچه های گندم و شاهی 42
3-6-2-1-مواد و محلول های مورد نیاز 42
3-6-2-2-آماده سازی گیاهان 43
3-6-2-3-استخراج آنزيم گاياكول پراكسيداز 43
3-6-2-4-تعيين فعاليت آنزيم 43
تجزيه و تحليل آماري داده ها 45

فصل چهارم: نتایج
4-1-پتانسیل آنتی اکسیدانی برگ قسمت های مختلف شاخه گیاه برگ بو با استفاده از DPPH 47
4-2- میزان ترکیبات فنلی کل (Total Phenolics) با استفاده از معرف Folin-Ciocalteu 51
4-3-مقایسه بازده اسانس برگ قسمت های مختلف شاخه گیاه برگ بو 54
4-4-شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ گیاه برگ بو 55
عنوان صفحه

4-4-1-شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ های شاخه غنچه دار گیاه برگ بو 55
4-4-2-شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ های شاخه میوه دار گیاه برگ بو 55
4-4-3-شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ های شاخه بدون میوه و غنچه گیاه برگ بو 56
4-4-4-مقایسه بین ترکیبات عمده موجود در اسانس برگ قسمت های مختلف شاخه گیاه برگ بو 62
4-5-پتانسیل آللوپاتی عصاره آبی گیاه برگ بو 63
4-5-1-اثر عصاره آبی برگ های شاخه غنچه دار گیاه برگ بو بر میزان کلروفیل برگ گیاهچه های گندم و شاهی 63
4-5-2-اثر عصاره آبی برگ های شاخه غنچه دار گیاه برگ بو بر میزان کاروتنوئید برگ گیاهچه های گندم و شاهی 64
4-5-3-اثر عصاره آبی برگ های شاخه غنچه دار گیاه برگ بو بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز استخراج شده از برگ گیاهچه های گندم و شاهی 67

فصل پنجم: بحث
5-1-پتانسیل آنتی اکسیدانی برگ قسمت های مختلف شاخه گیاه برگ بو با استفاده از روش DPPH 70

عنوان صفحه

5-2-میزان ترکیبات فنلی کل (Total Phenolics) با استفاده از معرف Folin-Ciocalteu 71
5-3-شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ گیاه برگ بو 71
5-4-بررسی پتانسیل آللوپاتی عصاره آبی گیاه برگ بو 73
5-4-1-اثر عصاره آبی برگ های شاخه غنچه دار گیاه برگ بو بر میزان کلروفیل برگ گیاهچه های گندم و شاهی 73
5-4-2-اثر عصاره آبی برگ های شاخه غنچه دار گیاه برگ بو بر میزان کاروتنوئید برگ گیاهچه های گندم و شاهی 73
5-4-3-اثر عصاره آبی برگ های شاخه غنچه دار گیاه برگ بو بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز استخراج شده از برگ گیاهچه های گندم و شاهی 74
نتیجه گیری کلی 75
پیشنهادات پژوهشی آینده 76
فهرست منابع فارسی 77
فهرست منابع انگلیسی 78

فهرست منابع فارسی

 – پهلوانی ا.، طبرسا ن.، میرزاعلی ع. و جوینی رضایی و. 1390. ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکالهای آزاد در گیاه Laurus nobilis L. در استان گلستان. بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی.

– زرگری ع. 1369. گیاهان دارویی. جلد چهارم، چاپ پنجم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صفحه 923.

– سپاسگذاريان ح. 1357. علف هرزكشهاي شيميايي و امكان استفاده از آنها در ايران. انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 214.

– عصاره م.ح. و سردابي ح. 1386. اكاليپتوس، شناخت، معرفي و ازدياد با استفاده از فن آوريهاي نوين. جلد اول، انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، صفحه 682.

– کافی م.، کامکار ف.ب. و مهدوی دامغانی ع.م. 1382. واکنش های گیاهان زراعی به محیط رشد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

– کوشك آبادي ه. 1359. شيمي دارويي(تركيبات استروئيد و ترپنها). دانشگاه تهران.

– میرحیدر ح. 1372. معارف گیاهی و کاربرد گیاهان دارویی در پیشگیری و درمان بیماریها. جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صفحه 535.

– نادری حاجی باقرکندی م.، سفیدکن ف.، پورهروی م.ر. و میرزا م. 1388. استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ بو (Laurus nobilis L.  ). فصلنامه ی علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 25، شماره 2 صفحه 227-216.

فهرست منابع انگلیسی

-Akgul A, Kivanc M, Bayrak A. Chemical composition and antimicroial effect of turkish laurel leaf oil. Journal of Essential Oil Research. 1989; 1: 277-280.

-Apel K, Hirt H. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress and signal transduction. Annals Review of Plant Boilogy. 2004; 55: 373-399.

-Atal CK, Kaupur BM. Cultivation & utilization of aromatic plant. Regional Research Laboratory , Council of Scientific & Industrial , Jammu-TAWI. 1989.

-Babu RC, Kandasamy OS. Allelopathic effect of Eucalyptus globuleslabill on  Cyperus rotundusL. & Cynodon dactylon L. Personnel Journal of Agronomy and Crop Science. 1997; 179: 123-126.

-Bahram M, Ghader A, Ebrahim KhB. Bio-control of velvetleaf (Abutilon theophrastii ) and field bindweed (Convolvulus arvensis ) by essential oil of sweet bay (Laurus nobilis L.) as an inhibitor of seed germination. International Journal of Biosciences. 2014; 4: 71-77.

-Barheim svendsen A &  Scheffer JJC. Essential oils and aromatic plants. 1984.

-Bernat W, Gawronska H, Janwiak F. The effect of sunflower allelopathics on germination and seedling vigour of winter wheat and mustard.Zesz. Probl.Post.NaukRolen. 2004;  496: 289-299.

-Bertin C, Yang X, Weston LA. The role of root exudates and allelochemicals in the rhizosphere. Plant soil. 2003; 256: 67-83.

-Blokhin O, Virolainen E, Fagerstedt K. Antioxidant oxidative damage and oxygen deprivation stress. Annuals  of Botany. 2003;  91: 179-194.

-Caredda A, Marongiu B, Porcedda S, Soro C. Supercritical carbon dioxide extraction and characterization of  Laurus nobilis essential oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2002; 50: 1492-1496.

-Cetintas R, Tursun N, Isikber AA, Karci A, Alma MH, Seyithanoglu M. Inhibitory effects of Laurel ( laurus nobilis L.) and its main components on the germination of some weed and crop species. 2003.

-Cook MT. Wilting caused by walnut trees. Phytopathology. 1921; 11: 217.

-Deferera DJ, Ziogas BN, Polission MG. GC/MS analysis of essential oils from some Greek aromatic plants and their fungitoxity on Penicillum digitatum. Journal Agriculture Food Chemistry. 2000; 48: 2576-2581.

-Dudai N, Poljakoff-Mayber A, Mayer AM, Putievsky E, Lerner HR. Essential oils as allelochemicals and their potential use as bioherbicides. Journal of Chemical Ecology. 1999; 25.

-Duke SO. Weed Physiology. CRC Press. 1985; 1: 272.

-Dulce SO. Weed physiology. C.R.C.press.1985

-Efeoglu B, Ekmekci Y, Cicek N. Physiological responses of three maize cultivars to drought stress and recovery. South African Journal of Botany. 2009; 75: 34-42.

-Eijcklehoff C, Dekker JP. A routine method to determine the chlorophyll alpha, pheophytin alpha and beta-carotene contents of isolated Photosystem II reaction center complexes. Photosynthesis Research. 1997; 52: 69-73.

-El-Rokiek K, Eid R. Allelopathic effects of eucalyptus citriodora on amaryllis and associated grassy weed. Planta Daninha, Viçosa-MG. 2009; 27: 887-899.

En-Shyh L, Hung-Ju C, Jong-Tar K. Comparative Antioxidant Properties of Water Extracts from Different Parts of Beefsteak Plant (Perilla frutescens). Journal of Food and Drug Analysis. 2009; 17: 489-496.

-Fernandez-Pachon MS, Villano D, Troncoso AM, Garcya-Parrilla MC. Determination of the phenolic composition of sherry and table white wines by liquid chromatography and their relation with antioxidant activity. Analytica Chimica Acta. 2006;  563: 101-108.

-Fiorini C, Fouraste I, David B, Bessiere JM. Composition of the flower, leaf and stem essential oils from Laurus nobilis L. Flavour and Fragrance Journal. 1997; 12: 91-93.

-Frankel EN. Recent advances in lipid oxidation. Journal Science Food Agriculture. 1999; 54: 495-511.

-Gao JJ, Igalashi K, Nukina M. Radical scavenging activity of phenylpropanoid glycosides in Caryopteris incana. Bioscience Biotechnology Biochemical. 1999; 63: 983-988.

-Gniazowska A. Allelopathic interactions between plants. multi site action of allelochemicals. APP. 2005; 27: 395-407.

-Hafizoglu H, Reunanen M. Studies on the Components of Laurus nobilis from Turkey with Special References to Laurel Berry Fat. European Journal of Lipid Science and Technology. 1993; 95: 304-308.

-Halliwell B, Aeschbach R, Loliger J, Arouma OI. The characterization of antioxidants. Food Chemistry and Toxicology. 1995; 33: 601-617.

-Hamad I, Erol-Dayi O, Pekmez M, Onay-Ucar E, Arda N. Antioxidant and cytotoxic activities of Aphanes arvensisextracts. Plant Food for Human Nutrition. 2010; 65: 44-49.

-Hinneburg I, Dorman HJ, Hiltunen R. Antioxidant activities of extracts from selected culinary herbs and spices. Food Chemistry. 2006; 97: 22–129.

-Huang MT, Ho CT, Lee CY. Phenolic compounds in food and their effects on health. II. Washington, DC., Antioxidants and Cancer Prevention, ACS series507, American Chemical Society. 1992.

-Joans MA, Smirnoff N. Reactive oxygen spacies in plant development and pathogen defence. 2005; 197-214.

-Juboory-BA A, Ahmad M. The allelopathic effects of plant residues in some weed plants. Arab Journal of Plant Protection. 1994; 12: 3-10.

-Karuppanapandian T, Wang HW, Prabakaran N, Jeyalakshmi K, Kwon M, Manoharan K, Kim W. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid-induced leaf senescence in mung bean (Vigna radiata L. Wilczek) and senescence inhibition by co-treatment with silver nanoparticles. Plant Physiology Biochemistry. 2011; 49: 168–177.

-Kim YJ, Yang YS, Ha SC. Mixed-ligand nanoparticles of chlorobenzenemethanethiol and n-octanethiol as chemical sensors. Sensor Actualite B Chemistry.2005; 106: 189–198.

-Kivcak B, Mert T, Denizci AA. Antimicrobial activities of Laurus nobilis L. leaf extracts. Journal of Faculty of Pharmacy of GaziUniversity. 2001; 18: 149-53.

 

-Koc E, Islek C, Ustun AS. Effect of cold on protein, proline, phenolic compounds and chlorophyll content of two pepper (Capsicum annuum L.) varieties. Gazi University Journal of Science. 2010; 23: 1-6.

-Kordali S, Kotan R, Mavi A, Cakir A, Ala A. Yildirim A. Determination of the Artemisia spicigera chemical composition and antioxidant activity of the essential oil of Artemisia dracunculus and the antifungal and antibacterial activities of Artemisia absinthium and essential oils. Journal Agriculture Food Chemistry. 2005; 53: 9452-9458.

-kovacevic NN, simic MD, Ristic MS. Essential oil of  Laurus nobilis from Montenegro. Chemistry of Natural Compounds. 2007;  43: 408-41.

-Kovacevic NN, Simic MD, Ristic MS. Essential oil of Laurus nobilis from Montenegro. Chemistry of Natural Compounds. 2007;  43: 408-411.

-Kumaran A, Karunakaran RJ. Antioxidant and free radical scavenging activity of an aqueous extract of Coleus aromaticus. Food Chemistry. 2006; 97: 109-114.

-Lee KG, Shiamoto T. Inhibition of malondealdehyde formation from blood plasma oxidation by aroma components isolated from clove and Eucalyptus. Food and Chemical Toxicology. 2001; 39: 1119-1204.

-Leung AY, Foster S. Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in Food, Drugs and Cosmetics. John Wiley and Sons. 1996; 469.

-Lewitt J. Response of plant to environmental stress. Academic. 2009; 2: 283-364.

-Lin CC, Kao CH. Effect of NaCl stress on H2O2 metabolism in rice leaves. Plant Growth Regulation. 2000;  30: 151-155.

-Lindberg Madsen H, Bertelsen G. Spices as antioxidants. Trends in Food Science and Technology. 1995; 6: 271-277.

-MacAdam JW, Nelson CJ, Sharp RE. Peroxidase activity in the leaf elongation zone of tall fescue. Journal of Plant Physiology. 1992; 99: 872-878.

-marc Leduc. free radical and your health. 2002.

-Mathew S, Abraham soya bean TE. In vitro antioxidant activity and scavenging effects of Cinnamomum verum leaf extract  assayed by different methodologies. Food Chemical Toxicology. 2006; 44: 198-206.

-Miamaria R. Allelopathic potential in the laurel forest of Tenerife, Canary Islands. 2005.

-Mittler R, Vanderauwera S, Gollery M, Vanbreusegem F. Reactive oxygen gene network of plants. Trends Plant Science. 2004;  9: 490-498.

-Mittler R. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant Science. 2004; 7: 405-410.

-Muchuweti M, Kativu E, Mupure CH, Chidewe C, Ndhlala AR, Benhura MAN. Phenolic composition and antioxidant properties of some spices. American Journal of Food Technology. 2007; 2: 414-420.

-Mutlu S, Atici O. Allelopathic effect of Nepeta meyeriBenth. Extracts on seed germination and seedling growth of some crop plants. Acta Physiologiae Plantarum. 2009; 31: 89-93.

-Ndakidemi PA, Elisante F, Tarimo MT. Allelopathic effect of seed and leaf aqueous extracts of Datura stramoniumon leaf chlorophyll content, shoot and root elongation of Cenchrus ciliaris and Neonotonia wightii. American Journal of Plant Sciences. 2013; 4: 2332-2339.

 

-Olukemi OA, Olukemi IO, Oluwatoyin SM, Austin AO, Mansurat LB, Olufunmilola TI. Antioxidant activity of Nigerian dietary species. Electron. Journal Environment Agric ultural Food Chemistry. 2005; 4: 1086-1093.

 

-Ou B, Hampsch-Woodill M, Flanagan J, Deemer EK, Prior RL, Huang D. Novel fluorometric assay for hydroxyl radical prevention capacity using fluorescein as the probe. Journal Agricultural and Food Chemistry. 2002; 50: 2772-2777.

 

-Ozcan M, Chalchat JC. Effect of different locations on the chemical composition of essential oils of Laurel (Laurus nobilis L.) leaves growing wild in Turkey. Journal of Medicinal Food. 2005; 8: 408-411.

-Pakade V, Cukrowska E, Chimuka L. Comparison of antioxidant activity of Moringa oleifera and selected vegetables in South Africa. South African Journal of Science. 2013; 109.

 

-Patel B, Achariya B, Bupripata NP. Allelopathic effects of Eucalyptus leaves on seed germination and seedling growth of winter wheat. Proceeding of Indian Society of Allelopathy. 2002; 12-14: 115-119.

-Pekkarinen SS, Heinonen IM, Hopia AI. Flavonoids quercetin, myricetin, kaempferol and (+)catechin as antioxidants in methyl linoleate, Journal of Science and Food Agriculture. 1999; 79: 499–506.

-Raghavendra H, Vijayananda B, Madhumathi G, Hiremath A. In vitro antioxidant activity of  Vitex negundo L. Leaf extracts. Chiang Mai Journal Science. 2010; 37: 489-497.

-Rajesh M, Nagarajan A, Perumal S, Sellamuthu M. The antioxidant activity and free radical scavenging potential of two different solvent extracts of Camellia sinensis, Ficus bengalensis and Ficus racemosa. Food Chemistry. 2008; 107: 1000–1007.

 

-Ramachandra RS, Ravishankar GA. Plant cell cultures: Chemical factories of secondary metabolites. Biotechnology Advances. 2002; 20: 101-153.

-Santos FA, Silva RM, Campos AR, De Araujo RP, Lima Junior RCP, Rao VSN. 1,8-cineole (eucalyptol), a monoterpene oxide attenuates the colonic damage in rats on acute TNBS colitis. Food Chemical Toxicology. 2004; 42: 579-584.

 

-Schieber A, Stintzing FC,  Carle R. By product of plant food processing asa source of functional compounds recent developments. Trendsin food Science and Technology. 2001; 12: 401-413.

-Sekeroglu N, Ozguven M, Erden U. Effects of The Drying Temperature on Essential oil Content of bay Leaf (Laurus nobilis L.) Harvested at Different Times. International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants, ISHS Acta Horticulturae. 2007; 756: 19-23.

-Shahidi F, Naczk M. Phenolics in food and nutraceuticals. CRC Press. 2004.

-Shariatifar N. Qualitative and quantitative study of Pulicaria Gnaphalodes essential oil and plant extract and evaluation of oxidative stability of oil in the presence of plant essential oil and extracts. [Thesis] Tehran Uni; 2011. [In Persian].

-Shimada K, Fujikawa K, Yahara K, Nakamura T. Antioxidative properties of xanthan on the antioxidation of soybean oil in cyclodextrin emulsion. Journal  Agricultural and Food Chemistry. 1992; 40: 945-948.

-Simic M, Kundakovic T, Kovacevic N. Preliminary assay on the antioxidative activity of Laurus nobilis extracts. Fitoterapia. 2003; 74: 613-616

-Singh NB, Ranjana R. Effect of leaf leachate of Eucalyptus on germination, rowth and metabolism of green gram, black gram and peanut. Allel. Journal. 2003; 11: 43-52.

 

-Suhaj M. Spice antioxidants isolation and their antiradical activity. 2004.

-Syed M, Riaz M, Chaudhari FM. The Antibacterial Activity of the Essential Oils of the Pakistani Acorus Calamus Callistemon Lanceolatus and Laurus nobilis. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research. 1991; 34: 456-458.

-Tuzlaci E, Erol MK. Turkish Folk Medicinal Plants. Part II: Egirdir (Isparta). Fitoterapia. 1999; 70: 593-610.

-Tuzlaci E, Tolon E. Turkish Folk Medicinal Plants, Part III: Sile (Istanbul). Fitoterapia. 2000; 71: 673-685.

-Verdian-Rizi M. Chemical composition and larvicidal activity of the essential oil of Laurus nobilis L. from Iran. Iranian Journal of  Pharmaceutical Sciences. 2009; 5: 47-50.

-Verdian-rizi M. Phenological variation of Laurus nobilis L. essential oil from Iran.  Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry. 2008; 7: 3321-3325.

-Williams GM, Iatropoulos MJ, Whysner J. Safety assess-ment of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxyl-toluene as antioxidant food additives. Food Chemical Toxicology. 1999; 37: 1027-1038.

-Xavier V, Stephanie D, Philippe C, Marion W, Jean Michel M. Comparative study of antioxidant properties and total phenolic content of 30 plant extracts of industrial interest using DPPH, ABTS, FRAP, SOD, and ORAC assays. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2009; 57: 1768–1774.

-Yordanova R, Christov K, Popora LP. Antioxidative enzymes in barleyplants subjected to soil flooding. Environmental and Exprimental Botany. 2003; 51: 93-101.

-Young IS, Woodside J. Antioxidants in health and disease. Journal Clinical Patholojy. 2001; 54: 176-186.

-Zaveri NT. Green tea and its polyphenolic catechins: Medicinal uses in cancer and noncancer applications. Life Sciences. 2006; 78 : 2073–2080.

چکیده

 در پژوهش حاضر پتانسیل آنتی اکسیدانی، میزان ترکیبات فنلی و ترکیبات اسانس برگ قسمتهای مختلف شاخه گیاه برگ بو (Laurus nobilis L.) بررسی گردید. همچنین اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگهای شاخه غنچه دار گیاه برگ بو بر میزان کلروفیل، کاروتنوئید و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز برگ گیاهچه های گندم و شاهی مورد مطالعه قرار گرفت. پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از روش DPPH(1,1- diphenyl 2-picryl-hydrazyl)، میزان ترکیبات فنلی کل با استفاده از روش Folin-Ciocalteu و ترکیبات اسانس برگها با روش GC/MS ارزیابی گردید. پتانسیل آنتی اکسیدانی برگها بین 856/1 ± 67/40 تا 333/0 ± 67/59 میکرومول ترولکس بر گرم وزن خشک متغیر بود. بیشترین پتانسیل آنتی اکسیدانی در برگهای شاخه غنچه دار برگ بو مشاهده شد. میزان ترکیبات فنلی کل برگها بین 045/0 ± 56/5 تا 139/0 ± 22/12 میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک اندازه گیری شد. بیشترین میزان ترکیبات فنلی کل مربوط به برگهای شاخه بدون میوه و غنچه برگ بو مشاهده شد. اسانس گیری با دستگاه کلونجر نشان داد که برگهای شاخه غنچه دار برگ بو با 53/1% بیشترین بازده را داشته است. در اسانس برگهای قسمتهای مختلف شاخه 3 ترکیب 1,8-Cineole، a-Terpinyl acetate و Sabinene بیشترین درصد را دارا بوده اند. در بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره ی آبی برگهای شاخه غنچه دار گیاه برگ بو بر گیاهچه های گندم و شاهی، میزان کلروفیل در اکثر موارد تغییر معنی داری در سطح 05/0 = a نسبت به گیاهچه- های شاهد نداشته است. همچنین میزان کاروتنوئید نیز در اکثر غلظتهای عصاره مشابه گیاهچه-های شاهد بوده است. در رابطه با فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز، عصاره باعث افزایش فعالیت آنزیم در هر دو گیاهچه گردیده است. نتایج نشان دادند که فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگهای شاخه های غنچه دار، میوه دار و بدون غنچه و میوه گیاه برگ بو با یکدیگر متفاوت میباشد. همچنین به علت بالا بودن میزان ترکیب 1,8-Cineole در ترکیبات اسانس و اهمیت کاربردی آن، می توان از اسانس برگ بو در سطح صنعتی استفاده نمود.

کلمات کلیدی: برگ بو، پتانسیل آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی، اسانس، اثرات آللوپاتیک

مقدمه

 بشر در طول قرن ها به گیاهان به عنوان منبعی از کربوهیدرات، پروتئین و چربی وابستگی کامل داشته است. عمدتاً یکسری از واکنش های شیمیایی که واسطه آنزیمی دارند، در گیاه زنده به عنوان متابولیسم شناخته می شوند. این واکنش های شیمیایی با هم هماهنگ شده تا مسیرهای متابولیکی که در آنها سنتز مولکولهایی مثل قندها، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب عمده، نوکلئوتیدها و پلیمرهای حاصل از آنها (DNA RNA,) انجام می شود، به دست آیند. این تجمع به عنوان متابولیسم اولیه در نظر گرفته می شود و ترکیبات تولید شده که برای زنده ماندن و سالم ماندن گیاه لازم هستند متابولیت اولیه نامیده می شوند. همچنین در گیاهان، مسیرهای متابولیکی دیگری نیز وجود دارد که محصول این مسیرها برای گیاه کاملاً مشخص نیست که به این ترکیبات متابولیت های ثانویه اطلاق می گردد و به مسیر تولید آنها متابولیسم ثانویه می- گویند.[Ramachandra Rao & Ravishankar, 2002]

متابولیت های اولیه در بین تمام گیاهان مشترک هستند ولی نوع و میزان متابولیت های ثانویه از یک گونه گیاهی به گونه ای دیگر ممکن است متفاوت باشد. متابولیت های ثانویه گیاهی براساس نحوه بیوسنتز به ترپن ها، فنولیک ها و ترکیبات ازت دار تقسیم می شوند [Taiz & [Zeiger, 2002.

1-1-نقش دفاعی متابولیت های ثانویه در شرایط تنش

با توجه به اين كه امروزه نقش دفاعي متابوليت هاي ثانويه براي همه تقريباً پذيرفته شده است، اما هنوز بررسي سازوكار تأثير تنش هاي محيطي بر توليد اين مواد تصوير پيچيده و مبهمي پيش روي ما مي گذارد.[Ko et al., 2010; Efeoglu et al., 2009]

به طور کلي می توان گفت گياهان، طيف وسيعي از تنش‌هاي محيطي را که نهايتاً منجر به بروز

تنش اکسيداتيو در گياه مي‌شود، درک می کنند. مکانيسم مقاومت در برخي از تنش‌ها، به صورت يک ارتباط دروني و نتيجه يک برنامه ريزي هماهنگ و پيچيده است [Blokhina et al., [2003.

تنش های محیطی بر رشد و نمو، ساختار فیزیولوژیک گیاه، سنتز پروتئین ها، فعالیت های آنزیمی و غیرآنزیمی، تنفس سلولی و متابولیسم سلولی تأثیر دارند. قرار گرفتن در معرض تنش، ممکن است باعث افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن و ایجاد تنش اکسیداتیو شود[Lewitt, [2009.

تنش اکسیداتیو سبب تغییرات فیزیولوژیک و القای پاسخ های متابولیک خاص با القای سنتز برخی از متابولیت های ثانویه مانند آنتوسیانین ها، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی و پرولین برای کنترل و خنثی کردن رادیکال های آزاد می شود. هر کدام از این مواد دارای ساختار و خصوصیات بیوشیمیایی منحصر به فرد است و با مکانیسم های متفاوتی در جاروب کردن رادیکال های اکسیژن شرکت می کنند و در نتیجه باعث افزایش مقاومت سلول در مقابل عوامل تنش زا می- شود[Mittler, 2004].

متابوليت های ثانویه گیاهان از جمله فنل و فلاونوئید کل با پتانسیل قوی برای پاکسازی رادیکالهای آزاد در تمام قسمت های مختلف گیاهان مانند برگ، میوه، دانه، ریشه و پوست وجود دارند[Mathew & Abraham, 2006].

1-2-رادیکال های آزاد و اثرات سوء آن بر گیاه

دکتر دنهام هارمون اولین کسی بود که رادیکال های آزاد را کشف و به ارتباط بین رادیکال های آزاد و فرایند پیری در انسان اشاره کرد. وی زمانی نظریه ی خود را ارائه کرد که توانست با دادن مواد ضداکسایشی مختلف به برخی پستانداران، به طول عمر آنها اضافه کند[Leduc, 2002].

توليد راديکال هاي آزاد مسئله اي طبيعي است و در طي عمل تنفس به وجود مي آيد. رادیکال

های آزاد مولکول هایی با یک الکترون آزاد آماده واکنش هستند و در حین واکنش اکسیژن با برخی مولکولهای دیگر تولید می شوند. اگر به طور ناگهانی تعداد زیادی از آنها در گیاه تولید شود با بعضی قسمت های سلول مانندDNA  و غشای سلول واکنش نشان داده و باعث تخریب عمل سلول یا حتی مرگ آنها می شود. البته در حالت عادی، سیستم دفاعی گیاه این رادیکال های آزاد را خنثی و بی ضرر می کند[Huang, 1992; Suhaj, 2004].

از جمله رادیکال های آزاد تولید شده در گیاهان می توان به گونه های فعال اکسیژن (ROS) اشاره کرد که شامل رادیکال سوپر اکسید (O2°)[1]، رادیکال هیدروکسیل (OH°)[2]، اکسیژن منفرد (O2)[3] و پراکسید هیدروژن (H2O2)[4] می باشند[Karuppanapandian et al., [2011.

بسیاری از عوامل محیطی بعنوان دلایل افزایش شکل گیری رادیکال های آزاد شناخته شدند. از آن جمله می توان به عوامل حساسیت زایی چون الکل، دود سیگار، آلودگی هوا، استرس و فشارهای محیطی، حشره کشها، اشعه ماوراء بنفش و دیگر تشعشعات یونی و بسیاری از سم ها اشاره کرد. همچنین برخی از فلزات سنگین سمی نظیر سرب و کادمیوم نیز واکنش های زنجیره ای رادیکال های آزاد را حتی تا چندین هزار برابر افزایش می دهند و بنابراین یکی از دلایل سمی بودن اینگونه فلزات، رادیکال های آزاد می باشد. بیشترین اثر تخریبی رادیکال های آزاد متوجه غشاء سلولی و غشاء اندامک های داخل سلولی نظیر غشاء میتوکندریهاست. غشاء های بیولوژیکی از محتوای فسفولیپید به همراه نسبت بالایی از اسیدهای چرب غیر اشباع برخوردارند و از این رو به فشار اکسایشی (اثر تخریبی رادیکال های آزاد) بسیار حساسند و به شدت به واکنش های زنجیره ای کمک می کنند[Leduc, 2002].

آسیب به غشاء فسفولیپیدی سلول، موجب پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء و سخت شدن دیواره-ی سلولها می شود. در این صورت سلول نمی تواند بصورت متناسب مواد غذایی مورد نیاز و نیز سیگنال هایی که از دیگر سلولها برای اجرای یک عمل صادر می شود (نظیر تکانه های عصبی) را دریافت کند و بدین ترتیب بسیاری از فعالیت های سلول تحت تاثیر قرار می گیرد[Leduc, [2002.

ناتوانی گیاه در شرايط تنش زا برای مهار انواع اکسیژن فعال (ROS) در نهایت باعث بروز علائم ناشی از صدمات اکسیداتیو می‌شود [Blokhina et al., 2003 ]که برای کاهش اثرات سمي تنش اکسيداتيو،  مکانيسم‌هاي متنوع دفاعي در گياه باید فعال شود ]كافي و همكاران، 1382.[

با فعال شدن مکانیسم های دفاعی ميزان آنتي اکسيدانها افزايش يافته و آنزيم هاي مهار کننده ROS ها در جهت کاهش اثرات سمي ناشي از تنش اکسيداتيو، افزايش پيدا مي‌کنند ]كافي و همكاران، 1382.[

 1-3-مکانیسم های دفاعی گیاهان در برابر گونه های فعال اکسیژن (ROS)ها

در حال حاضر ROS ها مسئول برخی آسیب های جدی القا شده به وسیله ی تنش ها به غشاء سلولی و ماکرومولکول های اساسی شامل رنگیزه های فتوسنتزی، پروتئین ها، اسیدهای هسته- ای و لیپیدها هستند[Lin & Kao, 2000 ].

گزارشهای مختلفی بیان می کنند که تنش اکسیداتیو افزایشی را در پاسخ سیستم های آنزیمی مربوط به فرایندهای جاروب کردن گونه های فعال اکسیژن تحریک می کند[ Joans & [Smirnoff, 2005; Apel & Hirt, 2000.

در واقع پاسخ آنتی اکسیدانی، فرآیندی مهم برای محافظت گیاهان در مقابل آسیب های اکسیداتیوی است که در اثر طیف وسیعی از تنش های محیطی شامل شوری، خشكی، فلزات سنگین و سرما و غیره ایجاد می شود[Mittler et al., 2004 ].

آنتي اكسيدان ها به موادي گفته مي شود كه قادر به ايجاد تأخير، كُندكردن و حتي توقف فرايندهاي اكسيداسيون مي باشند. اين تركيبات مي توانند به نحو مطلوبي از تغيير در رنگ و طعم مواد غذايي در نتيجه واكنش هاي اكسيداسيون جلوگيري كنند.[ Halliwel et al., [1995.

ترکیبات ضداکسایشی براساس مکانیسم واکنش آنها اغلب به دو گروه عمده طبقه بندي میشوند: گروه اول ضداکساینده هاي شکننده زنجیر رادیکالها و گروه دوم ضد اکساینده هاي مهارکننده رادیکالها. ضداکساینده هاي گروه اول، رادیکال هاي آزاد واکنش پذیری مثل هیدروکسیل را از طریق واکنش انتقال اتم هیدروژن بین هیدروکسیل و ضداکساینده ها، به مولکولهاي پایدار تبدیل می کنند. در نتیجه واکنش هاي زنجیرهاي اتواکسیداسیون بین رادیکال هاي آزاد و مولکولهاي سلولی به اتمام می رسد.

گروه دوم، واکنش مهار اکسیداسیون را هم از طریق تبدیل پیش سازهاي واکنش اکسیداسیون به گونه هاي غیرفعال و هم از طریق مهار ROS ها انجام می دهند .این گروه شامل ضداکساینده-هاي آنزیمی و غیرآنزیمی می باشد[Ou et al., 2002 ].

سيستم آنزيمي شامل آنزيم هاي كاتالاز(CAT)، سوپراكسيد ديسموتاز(SOD)، دهيدروآسكوربات ردوكتاز(DHAR)، آسكوربيك پراكسيداز(APOX) و گلوتاتيون ردوكتاز (GR)می باشد. سيستم غيرآنزيمي شامل آسكوربيك اسيد(ASA)، آلفاتوكوفرول)ويتامين(E ، گلوتاتيون(GS)، کاروتنوئيدها و ترکیبات فنلی مي باشد.[Yordanova, 2003 ]

1-4-اهمیت آنتی اکسیدان های گیاهی

مواد اکسید کننده و رادیکالها به عنوان عوامل واسطه بیماری ها در انسان شناخته شده اند اما عموماً توسط آنتی اکسیدانها در اشخاص سالم، خنثی می شوند[Pekkarinen et al., 2004].

آنتی اکسیدانها از لحاظ بیولوژیکی ترکیباتی فعال محسوب می شوند و از دیدگاه سلامت شغلی نیز دارای اهمیت هستند چون بدن را در برابر آسیب های ناشی از گونه های فعال اکسیژن(ROS)، گونه-های فعال نیتروژن (RNS)و گونه های فعال کلر(RCS) که منجر به بروز بیماریها می شوند محافظت می نمایند[Pekkarinen et al., 2004; Shahidi & [Naczk, 2004; Zaveri, 2006.

علیرغم وجود آنتی اکسیدانهای مختلف در پلاسما، سیستم دفاعی بدن به تنهایی قادر به از بین بردن رادیکال های آزاد ایجاد شده در بدن نیست[Young & Woodside, 2001 ]. از طرفی مطالعات اپيدميولوژيكي حکايت از آن دارد كه جذب آنتي اكسيدان ها از منابع غذايي رژيمي در پيشگيري و درمان بسياري از بيماريها مرتبط است .[ Hamad et al., 2010 ]گزارشات اخیر نیز دلالت بر وجود یک ارتباط معکوس بین رژیم هاي غذایی شامل غذاهاي غنی از ضداکساینده و بروز بیماریهاي انسانی دارد[Olukemi et al., 2005 ]، به همین جهت بدن نیاز به دریافت آنتی اکسیدانها از منابع خارجی دارد که ازطریق منابع غذایی تأمین می شود [Young & [Woodside, 2001.

نظر به این که گیاهان یکی از منابع مهم آنتی اکسیدانها می باشند[Lindberg Madsen & [Bertelsen, 1995، امروزه بسیاری از متخصصین تغذیه برای تأمین آنتی اکسیدانهای مورد نیاز بدن مصرف گیاهان، میوه جات و سبزیجات را توصیه می کنند، زیرا معمولاً مصرف آنتی- اکسیدانهای گیاهی عوارض جانبی کمتر و درمان بهتری ایجاد می نمایند[Frankel, 1999].

شواهد بسیار زیادی وجود دارد که سمی بودن و اثرات سوء تغذیه ای آنتی اکسیدانهای ساختگی اضافه شده به مواد غذایی مانند بوتیل هیدروکسی آنيزول(BHA)، بوتیل هیدروکسی تولوئن  (BHT) و ترت بتا هیدروکسی کینون (TBHQ)را تأييد می کند. علاوه بر این آثار سوء، خطرات آسیب کبدی و ایجاد سرطان در حیوانات آزمایشگاهی از معایب استفاده از آنتی- اکسیدانهای ساختگی می باشد[Gao et al., 1999; Williams, 1999 ]. بنابراین نیاز به آنتی اکسیدانهای قوی با سمیت کمتر و اثر بخشی بیشتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است[Frankel, 1999 ].

پس گیاهانی که غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان بوده می توانند باعث حفاظت سلولها از آسیبهای اکسیداتیو شوند[Kumaran & Karunakaran, 2006 ]، که این درجه فعالیت آنتی-اکسیدانی و میزان افزایش آنتی اکسیدانهای گیاهی به گونه ی گیاه، مرحله ی نموی، شرایط متابولیک، طول مدت و شدت تنش بستگی دارد.

1-5-ویژگی های آنتی اکسیدانی تركيبات فنلي

این تركيبات گروه بزرگي از مواد طبيعي گياهي شامل فلاونوئيدها، تانن ها، آنتوسيانين ها و غیره می باشند كه معمولا در ميوه جات، سبزيجات، برگ ها، دانه، ريشه و در ساير قسمت هاي گياه ديده مي شوند. اين مواد منافع قابل توجهي در زمينه صنایع غذايي، داروسازي و پزشكي با توجه به طيف گسترده اي از اثرات مطلوب زيستي از جمله خواص آنتي اكسيدانی، دارند[Raghavendra et al., 2010 ].

تركيبات فنلي با داشتن خاصيت آنتي اكسيداني و آنتي راديكالي مي توانند نقش مهمي در حفظ سلامتي انسان ايفا نمايند[Shariatifar, 2011 ]. چون اثرات سلامتی بخش و مفید مصرف مواد غذایی گیاهی تا حدودی به حضور مواد فنلی نسبت داده می شود که با خطرات ناشی از بیماری های قلبی-عروقی، سرطان، آب مروارید و بیماری های مختلف در تقابل هستند. این اثرات از طریق جلوگیری از اکسیداسیون چربی ها، جهش DNA و در مراحل بعدی آسیب بافتی حاصل می شوند[Pekkarinen et al., 2004].

ترکیبات فنلی از توانایی جاروب کردن رادیکال های آزاد از قبیل گونه های فعال اکسیژن برخوردارند که این توانایی توسط قابلیت آنها به عنوان عوامل دهنده ی هیدروژن یا الکترون شکل گرفته است.[Fernandez-Pachon et al., 2006 ] بنابراین با توجه به شیوع بالای بیماریهای مزمن و فرسایشی منطقی است که برای تأمین آنتی اکسیدانهای مورد نیاز بدن از گیاهان استفاده شود و به خصوص گیاهانی که فنل و فلاونوئید کل بالایی داشته باشند.

در نهایت تثبيت دوباره تعادل بين مواد اكسيد كننده و آنتي اكسيدان به سلول ها اجازه مي دهد تا عمل فيزيولوژيك نرمال خود را مجددا بدست آورند[Schieber et al., 2001 ].

1-6-مبحث اسانس

1-6-1-روغن های اسانسی

طبق یک تعریف زیست شناختی روغن های اسانسی مخلوط پیچیده ای از بو ها و ترکیبات فرار با بخار هستند که از اندام های مختلف یک گیاه قابل استخراج می باشند[Atal & Kaupur, [1989. ترکیبات معطر گیاه یکی از پدیده های جالب متابولیسم گیاه است. روغن های اسانسی از دیدگاه شیمیایی مخلوط هایی بسیار پیچیده شامل ترپنها، سزکوئی ترپنها، مشتقات اکسیژنه آنها و ترکیبات دیگر هستند. در روغن های اسانسی، ترپنهای هیدروکربنه و اکسیژنه دار به تعداد زیاد یافت می شوند و به علت اینکه در مجاورت هوا و در حرارت معمولی تبخیر می شوند به آنها روغن های فرار (Volatile Oils)، روغن های اتری (Ethereal Oils) و یا روغن های اسانسی (Essential Oils) می گویند. روغن های اسانسی می توانند در سنتز های گیاهی شرکت کنند و احتمالا در سنتر ترکیبات اصلی به عنوان واسطه مورد نیاز گیاه وارد عمل می شوند] کوشک آبادی، 1359 [. به طور کلی اسانس ها با آب قابل امتزاج نیستند ولی بویشان در آب ماندگار است. حلال اصلی آنها الکل، اتر و سایر حلال های آلی می باشد[Atal & Kaupur, 1989].

روغن های اسانسی در هنگام استخراج معمولا بیرنگ هستند ولی پس از مدتی در مجاورت هوا اکسید شده و تیره می شوند و یا اینکه بصورت رزین در می آیند. بنابراین برای جلوگیری از تغییر رنگ باید آنها را در محل های تاریک و خشک با درپوش های مطمئن نگاهداری کرد.

[1]– Superoxide radical

[2]– Hydroxyl radical

[3]-Single oxygen

[4]– Hydrogen Peroxide

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122