پايان نامه بررسي ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر و عوامل مرتبط با آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر و عوامل مرتبط با آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 73 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر و عوامل مرتبط با آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه 2
1ـ2ـ بيان مساله 3
1ـ3ـ اهداف تحقیق 5
1ـ3ـ1ـ هدف کلی 5
1ـ3ـ2ـ اهداف جزئي تحقيق 5
1ـ4ـ اهميت و ضرورت تحقيق 5
1ـ5ـ سوالات تحقیق 6
1ـ6ـ فرضیات پژوهش 6
1ـ7ـ قلمرو زماني و مكاني تحقيق 7
فصل دوم: بررسي پيشينه و تدوين مباني نظري
2ـ1ـ چارچوب تئوريك 8
2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی موضوع 25
2ـ2ـ1ـ پيشينه مطالعاتي در خارج 25
2ـ2ـ2ـ پيشينه مطالعاتي در ايران 25
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق
3ـ1ـ روش تحقیق 31
3ـ2ـ جامعه آماري 32
3ـ3ـ حجم نمونه و شيوه نمونه‌گيري 32
3ـ4ـ روش گردآوری اطلاعات 32
3ـ5ـ ابزار گردآوری اطلاعات 32
3ـ6ـ اعتبار و روايي ابزار اندازه‌گيري 33
3ـ7ـ پايايي ابزار اندازه‌گيري 33
3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 34
3ـ9ـ متغیرهای تحقیق 35
3ـ10ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم 35
3ـ10ـ1ـ تعاريف نظري 35
3ـ10ـ2ـ تعاريف عملياتي و شاخص‌هاي متغيرها 37
فصل چهارم: یافته‌های تحقيق
4ـ1ـ مقدمه 38
4ـ2ـ یافته‌های توصیفی 39
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4ـ3ـ آمار استنباطي 49
فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و ارائه پيشنهادهاي تحقيق
5ـ1ـ مقدمه 53
5ـ2ـ نتيجه‌گيري 54
5ـ3ـ پيشنهادها 57
5ـ3ـ1ـ پيشنهادهاي كاربردي 57
5ـ3ـ2ـ پيشنهادات پژوهشي تحقيق 58
5ـ4ـ محدوديت‌هاي پژوهش 58
منابع و ماخذ 59
پیوست
پرسشنامه 60

منابع و ماخذ

ـ آزاد ارمکی، تقی (1381)، نظریه جامعه­شناسی، تهران: سروش، چاپ دوم، 63.

ـ تنهایی، حسین ابوالحسن (1379)، درآمدی بر مکاتب و نظریه­های جامعه­شناسی، مشهد: مرندیز، چاپ چهارم.

ـ چلبي، مسعود (1375)، جامعه‌شناسي نظم، تهران: نشر ني، چاپ اول.

ـ خراطها، سعيد؛ جاويد، نورمحمد (1384)، «نزاع و درگيري در شهر تهران»، تهران: فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي، معاونت اجتماعي ناجا.

ـ رباني، رسول و ديگران (1388)، بررسي موانع فرهنگي ـ اجتماعي توسعه با تأكيد بر خاص‌گرايي (مطالعه موردي شهر بندرعباس)، جامعه‌شناسي كاربردي، سال بيستم، شماره 3.

ـ ریتزر، جورج (1381)، نظریه­های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: علمی، چاپ ششم.

ـ سیدمن، استیون (1388)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نی، چاپ دوم، ص 99.

ـ گیدنز، آنتونی (1387)، جامعه­شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نی، چاپ بیست­ و دوم.

ـ لهسايي‌زاده، عبدالعلي ‌(1388)، بررسي عوامل داخلي مؤثر بر هويت قومي و هويت ملي در ميان اعراب شهرستان اهواز جامعه‌شناسي كاربردي سال بيستم ـ شماره 33.

ـ وثوقي، منصور و ديگران (1388)، ‌بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (در شهر خلخال) استان اردبیل پژوهش‌نامه علوم اجتماعي، سال سوم، شماره سوم.

ـ پورحسن (1388)، خاص‌گرايي‌هاي فرهنگي و فرهنگ جهاني، فصلنامه رهيافت، شماره 9.

چکيده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. اين تحقيق به روش پيمايشى و با استفاده از تكنيك پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه افراد 18 تا 64 سال شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 500000 نفر گزارش گردید. براساس نمونه‌گیری کوکران تعداد 384 نفر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی به 400 نفر ارتقا داده شد و با ترکيبي از نمونه‌گيري خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌هاي تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. درنهايت در بررسي فرضيه‌هاي تحقيق نتايج ذيل حاصل شده است: بين محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعي، سنت‌گرایی شهروندان، تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان بین 18 تا 64 ساله و عوامل مرتبط با آن رابطه معناداري وجود دارد. همچنين  بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان، نتايج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه در هریک از مؤلفه‌ها حاکی از تفاوت معنادار با خاص‌گرایی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: خاص‌گرایی شهروندان، محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

فصل اول:

کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه

عام‌گرايي و خاص‌گرايي از موضوعاتي است كه در جريان در گرفتن بحث جهاني شدن در نوشته‌هاي جامعه‌شناسان مطرح شده است. در تعريف برخي جامعه‌شناسان عام‌گرايي به جريان مورد حمايت سرمايه‌داري جهاني اشاره دارد كه مي‌كوشد فرهنگ‌هاي مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها در دل يك فرهنگ مصرفي، لذت‌جو و بي‌تعصب حل كند. تا راه را براي گسترش بازار سرمايه‌داري باز شود و خطراتي كه از سوي فرهنگ و مذهب، سرمايه‌هاي آن‌ها را تهديد مي‌كند خنثي شود.

خاص‌گرايي نيز اشاره به فرهنگ‌هايي دارد كه خطر را دريافته‌اند و مي‌كوشند با پناه بردن به ارزش‌هاي ملي، مذهبي، بومي، صيانت (حتي در حد افراط) از آن ارزش‌ها خود را از هجوم اين فرهنگ عام‌گرا حفظ كنند.

جامعه کم و بیش در طی دهه‌هاي گذشته شاهد تحولات اجتماعی بوده است که یکی از نتایج آن گسترش و تعمیم تمایزات است و این تحولات عمدتاً بیرونی بوده‌اند. آن‌چه مسلم است این است که تحولات، مناسبات اجتماعی را از شکل سنتی آن خارج ساخته و جامعه ما دیگر تا حد زیادي اختصاصات یک جامعه سنتی را حداقل در ظاهر امر و در لایه‌هاي بیرونی مناسبات اجتماعی ندارد (صفري شالي، 1386: 26). شهر اردبيل به‌عنوان جزئی از این جامعه بزرگ می‌باشد که به اصطلاح درحال گذار و رو به توسعه است و هر روز شاهد تغییر و تحولات اجتماعی بوده است که این تغییر و تحولات، تمایزات اجتماعی و به تبع آن مناسبات اجتماعی جدیدي را به‌وجود آورده است که بر این مناسبات جدید بایستی نظم نوینی حاکم باشد. نظمی که شالوده‌هاي آن با نظم سنتی تفاوت داشته باشد. بحث خاص‌گرايي و عام‌گرايي به‌عنوان یک مکانیسم با کارکردهاي متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادي خود نقش مهمی را ایفا می‌کند که می‌توان گفت مهمترین آن برقراري نظم اجتماعی و انسجام گروهی است. به‌نحوي كه گرايش به خاص‌گرايي يا عام‌گرايي پيامدهاي متفاوتي را در مراودات و تعاملات اجتماعي شهروندان خواهد داشت. خاص‌گرايي زماني بيشتر نمود عيني پيدا مي‌كند كه كنشگران اجتماعي خود را در برابر قوميت‌ها، خواستگاه‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي متفاوت و متناقض هم مشاهده كند و جهت رسيدن به ارزش‌هاي مورد قبول عام به‌جاي نقش واقعي، نقش نمايشي بازي كند. از طرف ديگر از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌هاي مشترك، عام‌گرايي، دگرانديشي، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گيري‌ها و خاص‌گرايي مي‌باشد. هر فردي مي‌داند كه بدون پيروي از حداقل ارزش‌هاي مورد قبول عموم مردم، حيات اجتماعي ناممكن است و اين پيش‌فرض در واقع رابطه‌اي است بين عام‌گرايي و وفاق اجتماعي. يعني توافق جمعي بر سر مجموعه‌اي از اصول و قواعد اجتماعي در يك ميدان تعاملي اجتماعي كه موجب انرژي مثبت مي‌شود (چلبي، 1383: 17).

1ـ2ـ بيان مساله

امروزه عموم محققان براين باورند كه عامل و حاصل توسعه، انسان است به‌نحوي كه هرگونه تغيير و تحولي در گرايشات، باورهاي افراد عامل تغيير در وضعيت عيني آنان است بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و وفاق عمومی افراد آن جامعه میسر می‌گردد (رباني، 1388: 138).

جامعه‌شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها می‌دانند و عامل اصلی واگرایی انسان‌ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی می‌کنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌هاي مشترك، عام‌گرايي، دگرانديشي، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گيري‌ها و خاص‌گرايي مي‌باشد. هر فردي مي‌داند كه بدون پيروي از حداقل ارزش‌هاي مورد قبول عموم مردم، حيات اجتماعي ناممكن است و اين پيش‌فرض در واقع رايطه‌اي است بين عام‌گرايي و وفاق اجتماعي. يعني توافق جمعي بر سر مجموعه‌اي از اصول و قواعد اجتماعي در يك ميدان تعاملي اجتماعي كه موجب انرژي مثبت مي‌شود (چلپي، 1383: 17).

بنابراين گرايش به كنش‌هاي عام‌گرايي موجب تحقق ثبات سياسي، مشاركت عمومي، تعاون و اعتماد اجتماعي بين شهروندان مي‌شود.

آنچه در اين تحقيق به‌عنوان مسئله طرح مي‌شود اين است كه در چه شرايطي شهروندان به‌عنوان كنشكران اجتماعي حتي بدون وجود يك تنظيم كننده خارجي گرايش به عام‌گرايي يا خاص‌گرايي دارند؟

از ديدگاه چلپي در نظم اجتماعي سنتي روابط اجتماعي (communal relationship) بيشتر صبغه عاطفي دارد از اين نظر روابط اجتماعي در سطح جامعه بيشتر انتشاري (diffusional) خاص‌گراست بنابراين منشاء ارزشي در جوامع داراي نظم سنتي نوعاً در ماوراء طبيعت و جامعه است. به‌نحوي كه هنجارهاي قانوني مبتني بر سنت، هنجار اخلاقي مبتني بر سنت‌گرايي و اعضاي جامعه به رعايت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوري و خلاقيت فردي چندان جايي ندارد.

خاص‌گرايي تمايل نيازي است كه كنشكران را به واكنش براساس ملاك‌ها انتخاب خاص و موقعيت سوژه در يك سيستم روابط با سوژه ترغيب مي‌كند (رباني و ديگران، 1388: 137).

رزیتا سپهرنیا در تحقيقي تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکل‌گیري «خاص‌گرائی‌هاي فرهنگی» آورده است كه خاص‌گرائی هیچ‌گونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمی‌تابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاص‌گرائی را می‌توان شناسائی کرد:

خاص‌گرائی منزوي: به دیدگاه عده‌اي اطلاق می‌گردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروه‌هاي دیگر جدا نگه می‌دارند در عین اعتقاد به برتري فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش می‌گیرند.

خاص‌گرائی سرسخت و ستیزه‌جو: این گروه هم مطلق‌اندیش هستند و هم برتري فرهنگی خاص را ادعا می‌کنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشم‌پوشی قلمداد می‌کنند.

خاص‌گرائی ریشه‌دار: می‌کوشد تمایز گروه‌هاي متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاص‌گرایان از گرایش‌هاي ادغام‌گر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید می‌کنند (گل‌محمدي، 1381: 163).

رفتار خاص‌گرايي به‌منزله اتخاذ يك موضع تحت تأثير نظام ارزشي برخاسته از خرده‌فرهنگ‌هاي متفاوت است. از نظر چلپي اگر در جوامع توسعه نيافته بتوان عموميت ارزشي را برقرار كرد ميزان همبستگي اجتماعي و تعميم ساختاري بالا مي‌رود كه اين كار با چارچوب ارزشي اجتماع امكان‌پذير است به‌گونه‌اي كه تمامي خرده‌فرهنگ‌هاي موجود در آن بتوانند در حوزه اين ارزش‌ها حركت كنند (رباني به نقل از عظيمي، 1388: 142).

شهر اردبيل به‌عنوان مركز يك استان مرزي متشكل از شهرونداني است كه متأثر از عوامل برون‌مرزي و قوميت‌هاي متفاوت (كرد، تالش، تات، آذري) داراي تعلقات، تعصبات و خرده‌فرهنگ‌هاي متنوعي مي‌باشند و موضوع خاص‌گرايي به‌عنوان يكي از موانع عمده توسعه مسئله‌اي است كه دامنگير گروه كثيري از شهروندان مي‌شود حال آن‌كه بيشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعي خود به‌نوعي خاص‌گرا هستند لذا در سنجش اين ايستار قبل از آن‌كه داشتن يا نداشتن ايستار خاص‌گرايانه مدنظر باشد، ميزان و شدت آن مدنظر است.

اما بحث خاص‌گرايي و گرايش به آن به‌عنوان يك پديده اجتماعي متأثر از شرايط و عواملي مي‌باشد كه اين كار پژوهشي درپي تبيين ميزان خاص‌گرايي و عوامل مرتبط يا آن مي‌باشد. به‌عبارتي پژوهش حاضر با استناد به نظريه‌هاي جامعه‌شناختي درپي پاسخ به اين سئوال است كه ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر اردبيل تا چه حدي است؟ و عوامل مرتبط بر اين گرايش كدامند؟

1ـ3ـ اهداف تحقیق

1ـ3ـ1ـ هدف کلی

بررسی میزان خاص‌گرایی شهروندان اردبیل و عوامل مرتبط با آن

 1ـ3ـ2ـ اهداف جزئي تحقيق

شناخت رابطه بین اعتماد اجتماعي با ميزان خاص‌گرایی.

شناخت رابطه بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و ميزان خاص‌گرایی.

شناخت رابطه بین رضايت اجتماعي شهروندان و ميزان خاص‌گرایی.

شناخت رابطه بین سنت‌گرايي شهروندان و كنش خاص‌گرایانه.

شناخت رابطه بین پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي شهروندان و خاص‌گرایی.

شناخت رابطه بين تصور شهروندان از گستره خاص‌گرايي در جامعه و گرايش به خاص‌گرايي.

 1ـ4ـ اهميت و ضرورت تحقيق

در شهر اردبیل به‌عنوان مرکز استان که شاهد مهاجرت و تحرک روانی جمعیت هستیم و مهاجرت به این شهر با اهداف دستیابی به امکانات اقتصادی، فرهنگی ـ رفاهی انجام می‌پذیرد و بدین طریق افراد دارای خرده‌فرهنگ‌های متفاوتی می‌باشند. فرآیند تفکیک اجتماعی از طریق تکثیر گروه‌بندی اجتماعی تعداد خرده‌فرهنگ‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش خرده‌فرهنگ‌ها نیز به نوبه خود زمینه‌ی بالقوه اختلال نمادی را آماده می‌سازد. و اصولاً اگر جامعه‌ای حائز شرایطی چون افزایش جمعیت یا تفکیک اجتماعی بالا یا محیط با غلظت نمادی بالا یا عدم ارتباطات بین گروهی و یا ترکیبی از آن‌ها باشد آن‌گاه وافر بودن قواعد فرهنگی و اجتماعی از طریق تقسیم ارزش خاص‌گرایی را در بین کنشگران عمومیت می‌بخشد کما این‌که خاص‌گرایی مانع تعمیم ارزش در جامعه می‌شود متقابلاً عدم تعمیم ارزش موجب تقویت خاص‌گرایی می‌شود (چلبی، 1389: 142).

بنابراین با توجه به وجود خرده‌فرهنگ‌ها با مختصات اجتماعی، اقتصادی و قشربندی‌های متنوع در شهر اردبیل مانعی برای تحقق وفاق اجتماعی و مشارکت عموم شهروندان در عرصه‌های مختلف توسعه و مدیریت شهری قلمداد می‌گردند و این شرایط به‌خصوص در زمانی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی دارای اهمیت است که شهروندان احساس کنند که شاهد عدالت توزیعی در حوزه اجتماعی نیستند به‌عبارتی رتبه‌ی اجتماعی افراد جهت دسترسی به منابع ارزشمند شهر یکسان نباشد و این تصور ذهنی جهت اکتشاف محقق در بین شهروندان از لحاظ دسترسی به چهار منابع ارزشمند یعنی:  1ـ منابع اقتصادی و مادی؛ 2ـ دارایی سازمانی یا دسترسی به قدرت سازمان یافته؛ 3ـ دارایی شهرت یا اعتبار اجتماعی یا دسترسی به تعهدات اجتماعی؛ 4ـ سرمایه یا میزان دسترسی به منابع معرفتی در جامعه برابر نیستند آن‌گاه شاهد موضع‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی وسایل در شهر می‌شویم که به نوبه خود تبعات نامناسب و کژکارکردهای پنهانی در سطح شهر می‌شویم با عنایت به موارد ذکر شده انجام این‌کار پژوهشی برای سنجش شدت و میزان خاص‌گرایی اهمیت و ضرورت می‌یابد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122