پايان نامه بررسي ميزان رضايت از زندگي و عوامل موثر بر آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان رضايت از زندگي و عوامل موثر بر آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 245 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان رضايت از زندگي و عوامل موثر بر آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مسئله 3
1-3- اهميت وضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف تحقيق 6
1-4-1-اهداف کلی 6
1-4-2-اهداف جزئی 6
1-5- سؤالات تحقيق 6
فصل دوم: پیشینه تجربی و مبانی نظری
2-1-مقدمه 8
2-2-بخش اول: پیشینه تحقیقات تجربی 9
2-2-1- پیشینه تحقیقات داخلی 9
2-2-1-1- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی 9
2-2-1-2-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی 9
2-2-1-3- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد 13
2-2-1-4- احساس رضايت از زندگي و احساس عدالت توزيعي 18
2-2-1-5-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های 1353 و1374در ایران 18
2-2-1-6- موج دوم پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان 24
2-2-1-7- رضايت از زندگي و مولفه‌هاي آن 31
2-2-1-8- ابعاد رضایت از زندگی 33
2-2-1-9- مفهوم رضايت و ابعاد آن 34
2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضايت از زندگي 35
2-2-1-11- بررسي ميزان رضايت از زندگي 36
2-2-1-12- ابعاد رضايت از زندگي (شوراي علمي پژوهشگران 1381 ) 37
2-2-1-13-وضعيت و نگرش جوانان ايران، گزارش نتايج پژوهشي طرح مشاوره ملي با جوانان 38
2-2-1-14- سنجش توصيفي احساس خوشبختي 40
2-2-1-15-بررسی رضايت از زندگي در ميان شهروندان زن ايراني 41
2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی 42
2-2-2-1- سنجش احساس ميزان رضايت و امنيت 42
2-2-2-2- گزارشي از اعتبار سازه‌هايی از طيف رضايت از زندگي در يك مقطع زماني 43
2-2-2-3- رضايت از زندگي در ميان دانش‌آموزان خارجي 45
2-2-2-4- توانائي ها و محدوديت‌ها براي اندازه‌گيري كيفيت زندگي در نواحي شهري 49
2-2-2-5- كيفيت زندگي و رضايت 53
2-2-2-6- دنيا طلبي و نسبت آن با رضايت از زندگي 55
2-2-2-7- رضايت از زندگي و توسعه 56
2-2-2-8- احساس ميزان رضايت و امنيت 56
2-2-2-9- همبستگي احساس خوشبختي با بيگانگي و بي‌اعتمادي 56
2-2-2-10- همبستگي رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي 56
2-2-2-11- بهروزي در آمريكا 57
2-2-2-12- همبستگي رضايت از زندگي با پايگاه اجتماعي اقتصادي 57
2-2-2-13- تحليلي از شاخص رضايت از زندگي 57
2-2-2-14- بررسي تطبيقي ميزان رضايت از زندگي و احساس سعادت در بين چندين كشور اروپايي 58

2-3-بخش دوم: مبانی نظری 70
2-3-1- نظریه های روان شناختی 70
2-3-1-1-نظریه سلسله مراتب نیازها 70
2-3-1-2-نظریه نیاز به موفقیت 72
2-3-2- نظریه های روان شناسی اجتماعی 74
2-3-2-1-نظریه محروميت نسبي 74
2-3-2-2-نظريه تطابق آرزو- وضعيت 76
2-3-2-3-نظريه دلزدگی زيمل 78
2-3-2-4-نظریه دلهره منزلت 83
2-3-2-5-نظریه برابری 84
2-3-2-6-نظریه ارزش منزلت 85
2-3-2-7-نظریه بیگانگی اجتماعی 85
2-3-2-8-نظریه مقایسه اجتماعی 86
2-3-3- نظریه های جامعه شناسی 89
2-3-3-1-نظریه آنومی دورکیم 89
2-3-3-2-نظريه رابطه اجتماعي 90
2-3-3-3-نظریه كونيگ 94
2-3-3-4-لوئيس كريزبرگ 95
2-3-3-5-نظریه کارل مارکس 96
2-3-3-6-نظریه ی پارسونز 97
2-3-3-7-نظریه هومنز 99
2-3-3-8-نظریه مبادله پیتر بلاو 99
2-3-3-9-نظریه اینگلهارت 100
2-3-3-10-ولع ارتقاء در ايران و عوامل مؤثر بر آن 101
2-3-4-چهارچوب تئوریک 102
2-3-5-فرضیات تحقيق 105
2-1 مدل نظری تحقیق 106
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق
3-1- مقدمه 108
3-2-متغیر های پژوهش 110
3-2-1-متغیرهای زمینه ای: سن، جنس، تحصیلات، تاهل 110
3-3-تعريف مفاهیم(تعاریف مفهومی وعملياتي متغیرها) 110
3-3-1-رضايت از زندگي 110
3-3-2-تعريف عملياتي 111
3-3-3-روایی معیار(ابزار سنجش) متغیر وابسته 112
3-4-محروميت نسبي 112
3-4-1-تعريف عملياتي 112
3-5-آنومي (بي‌هنجاري) 113
3-5-1-تعريف عملياتي 114
3-6- دينداري(بعد احساسی) 116
3-6-1-تعريف عملياتي 116
3-7- احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 117
3-7-1-تعريف عملياتي 117
3-8-مثبت نگري 118
3-8-1-تعريف عملياتي 118
3-9-رضايت از خود 119
3-9-1-تعريف عملياتي 119
3-10- رضایت زناشوئی 120
3-10-1-تعریف عملیاتی 120
3-11- سن 121
3-12- وضعيت تاهل 121
3-13-جنسيت 122
3-14-تحصیلات 122
3-15-میزان درآمد 122
3-16-روش تحقيق 122
3-17-واحد تحلیل و واحد مشاهده 122
3-18-روش نمونه گیری 123
3-19-جامعه آماري 122
3-20-حجم نمونه 123
3-21-مراحل تهيه پرسشنامه 123
3-22-محاسبه روايي لازم 124
3-23-تكنيك‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها 124
3-24-اعتبار و پايايي 124
3-25-بررسي روايي معيار ابزار سنجش 125
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1-مقدمه 128
4-2- بخش اول: آمار توصیفی 128
4-2-1-توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني 128
4-2-2-توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس جنس 130
4-2-3-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مقاطع تحصیلی 131
4-2-4-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل 132
4-2-5-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس میزان درآمد خانواده 133
4-2-6-توصيف متغير وابسته: رضايت از زندگي 135
4-2-7-توصيف متغير هاي مستقل 139
4-2-7-1-محرومیت نسبی 139
4-2-7-2-آنومی اجتماعی 143
4-2-7-3-دینداری(بعد احساسی) 148
4-2-7-4-احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی¬¬قدرتی) 151
4-2-7-5-مثبت نگري 154
4-2-7-6-رضایت از خود 157
4-2-7-7-رضایت زناشویی 160
4-3-بخش دوم: آمار استنباطی 165
4-3-1-تحليل يافته هاي پژوهش (آزمون فرضيات) 165
4-3-2-بررسي پيش فرض هاي تحليل رگرسيون و ارائة معادلة آن 165
4-3-2-1-بررسي نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغيرهاي تحقيق 165
4-3-2-2- بررسي استقلال متغيرهاي مستقل از يكديگر يا عدم هم خطي آنها 166
4-3-2-3- بررسي استقلال خطاها 166
4-3-3-آزمون فرضيه يكم : احساس محرومیت نسبی برکاهش رضایت از زندگی موثر است . 167
4-3-4-آزمون فرضيه دوم: آنومی اجتماعی بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. 169
4-3-5-آزمون فرضيه سوم: بعد احساسی دینداری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 171
4-3-6-آزمون فرضيه چهارم: احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. 173
4-3-7-آزمون فرضيه پنجم : مثبت نگری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 175
4-3-8-آزمون فرضيه ششم : رضایت از خود بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 177
4-3-9-آزمون فرضيه هفتم : رضایت زناشویی بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 179
4-3-10-آزمون فرضيه هشتم: میزان درآمد بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 181
4-3-11-آزمون فرضيه نهم:میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. 186
4-3-12-آزمون فرضيه دهم: بین جنس و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. 187
4-3-13-آزمون فرضيه یازدهم: بین تاهل ورضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد 188
4-3-14-آزمون فرضيه¬دوازدهم: بین سن و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. 190
4-3-15-آزمون فرضيه سیزدهم: میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. 190
4-3-16-آزمون فرضيه چهاردهم: مثبت نگری بر رضایت از خود موثر است. 192
4-4- معادلة رگرسيوني خطی چند متغیره (Multiple linear Regression) 194
4-5-اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی 200
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-مقدمه 202
5-2- جمع بندي يافته ها و نتايج پژوهش 203
5-3- پاسخ به سوالات اصلي پژوهش 210
5-4- پيشنهادها و محدوديت هاي تحقيق 211
فهرست منابع 213
پیوست ها 216

فهرست منابع

منابع فارسي

– اباذري، يوسف علي  و ديگران .(1383)، رضايت از زندگي و  ارزيابي اجتماعي ( كارگاه تحليل يافته هاي پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان) . تهران، انتشارات طرح هاي ملي.

– ازکمپ، استوارت.(1370)، روان شناسی اجتماعی کاربردی، مترجم فرهاد ماهر، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی،چاپ دوم.

– اينگلهارت، رونالد.(1390)، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، ترجمه مريم وتر، چاپ اول، تهران،  انتشارات كوير.

-بنی فاطمه، حسین وزهره رسولی.(1390)،  بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز وعوامل مرتبط با آن، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، تهران،  سال بیست ودوم، شماره اول.

– ترنر، جاناتان، اچ وبیگلی، ال…(1371)،  پیدایش نظریه جامعه شناسی، مترجم عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز، نشر دانشگاهی،  چاپ اول.

-حبیب پور، کرم و رضا صفری شالی.(1390)، راهنمای جامع کاربردSPSS  در تحقیقات پیمایشی، تهران، نشر لویه.

– دواس، دی، ای.(1368)،  پیمایش در تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نایبی، تهران،  نشر نی.

– دورکیم، امیل.(1369)، در باره تقسیم کار اجتماعی، مترجم باقر پرهام، کتاب سرای بابل.

– رفيع‌پور، فرامرز.(1374)، كند و كاو‌ها و پنداشته‌ها، چاپ هفتم، تهرانف،  شركت سهامي انتشار.

– رفيع پور، فرامرز. توسعه و تضاد.(1377)،  چاپ سوم، تهران،  شركت سهامي انتشار.

– رفيع پور، فرامرز.(1378)،(الف)،  آناتومي جامعه، تهران، شركت سهامي انتشار.

– رفيع پور، فرامرز.(1378)، (ب)،  آنومي يا آشفتگي اجتماعي( پژوهشي در زمينة پتانسيل آنومي در شهر تهران.)، تهران، انتشارات سروش.

– ریتزر، جورج. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی فرهنگی،

تهران،1383.

– زیمل، گئورگ.(1366)،  کلان شهر وحیات ذهنی، مترجم مصطفی ازکیا، انتشارات کیهان، چاپ اول.

– ساروخاني، باقر.(1375)،  روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي..، تهران،  پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي. چاپ سوم.

– ساعی، علی.(1381)،  تحلیل آماری در علوم اجتماعی(درآمدی بر روش تحقیق اجتماعیچاپ سوم، تهران،  انتشارات کیان مهر.

– ساعي، علي. (1377)، آمار در علوم اجتماعي ، چاپ اول . موسسه نشر جهاد.

– سروش، عبدالكريم. درس هايي در فلسفه علم الاجتماع، تهران،  نشر ني.

– سلامت، فرشید.(1391)، بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی دانشجویان دانشگاه های ایلام، پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب.

– سلیمانیان، ع، ا.(1373)،  بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی با رضامندی زناشوئی در دانشجویان متاهل، پایان نامه کارشناسی ارشدمشاوره، تهران، دانشگاه تربیت معلم،  دانشکده علوم تربیتی.

– شوراي علمي پژوهشگران.(1380)،  ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان . يافته هاي پيمايش در 28 استان كشور. تهران، دفتر انتشارات طرح پيمايش ملي ارزشها و نگرش ها.

– شوراي علمي پژوهشگران.(1381)،  ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان . يافته هاي پيمايش در مشهد، تهران، دفتر انتشارات طرح پيمايش ملي ارزشها و نگرش ها.

– صفدري، سلمان.(1374)،  رضايت اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن، پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي. گروه جامعه شناسي.

– گودرزی، محسن.(1378)،  رضایت از زندگی، کتاب تحولات فرهنگی در ایران، تهران انتشارات روش.

– عبدی، عباس ومحسن گودرزی. (1388)، تحولات فرهنگی در ایران. چاپ اول، تهران، نشر علم.

– عظيمي، مژگان.(1382)،  رابطه رضايت از زندگي و دينداري در بين دانش‌آموزان، مشهد،  اداره تحقيقات آموزش و پروش خراسان.

– عسکری، پرویز ودیگران.(1390)،  مقایسه تعهد زناشوئی، رضایت جنسی ورضایت از زندگی زنان شاغل وخانه دار، رودهن، فصلنامه اندیشه ورفتار در روان شناسی بالینی، دوره ششم، شماره21..

– عليخواه،  فريدون.(بی تا)،  سنجش مفاهيم اساسي علوم اجتماعي، جلد(1). چاپ اول. انتشارات طرح هاي  ملي.

– قاضي طباطبايي، محمود.(بی تا)،   بررسي خشونت خانگي عليه زنان. طرح ملي.

– قهرمان، آرش.(1384)،  بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهرانف  دانشگاه شهید بهشتی.

– کرلینجر، فرد، ان، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، مترجم حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند. آوای نور، تهران.1374.

– گودرزی، سعید.(1388)،  کاربرد آمار در علوم اجتماعی، تهران،  انتشارات جامعه شناسان.

– گیدنز، آنتونی.(1373)،  جامعه شناسی، مترجم منوچهر صبوری، تهران،  نشر نی، چاپ اول.

– لاور، رابرت اچ.(1373)،  دیدگاه هایی در باره دگرگونی اجتماعی، مترجم کاووس سید امامی، نشر دانشگاهی.

– محسنی تبریزی، علیرضا.(1375)،  بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی: بررسی رابطه میان بیگانگی ومشارکت اجتماعی-سیاسی، نامه پژوهش، شماره 1، تهران،  مرکز پژوهش های بنیادی.

– محسني، منوچهر.(1379)،  بررسي آگاهي‌ها، نگرشها و رفتارهاي اجتماعي ـ فرهنگي در ايران، تهران،  دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، چاپ اول.

– منصورفر، كريم.(1385)،  روش هاي پیشرفته آماري همراه با برنامه های کامپیوتری، انتشارات دانشگاه تهران.

– منصورفر، كريم. (1374)، روشهاي آماري، انتشارات دانشگاه تهران.

-میراحمدی زاده، ع، ر ودیگران.(بی تا)،  رضامندی زناشویی وتعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در شیراز، اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره 4.

– نايبي، هوشنگ.(1375)،  سنجش ميزان احساس خوشبختي سرپرستان خانوارهاي تهراني. پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي، تهران، مركز پژوهش هاي بنيادي وزارت ارشاد.

– نظری، جواد.(1386)،  بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر برمساله نزاع جمعی(مطالعه موردی استان ایلام). پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان.

– نيكجو، علي. رضايت از زندگي، روزنامه اطلاعات واقع در نمايه،4/7/1377.

– هزارجریبی ،جعفر و رضا صفری شالی.(1388)،  بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن(مطالعه در بین شهروندان تهرانی)، تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی،سال اول،شماره سوم.

– بي نا.(1381)،  وضعيت نگرش جوانان ايران . گزارش نهايي نتايج پژوهش مشاوره ملي جوانان . سازمان ملي جوانان،.

منابع لاتین

David Lackland ,SAM .2001. Satisfaction With Life Among International Students :An Exploratory Study . social Indicators Research . 53 :315-33

Kousha . Mahnaz. & Mohseni. Nahid. 1997. Predictors Of  Life Satisfaction Among Urban Iranian Women. An Exploratory Analysis. Social Indicators Research.40 :329-357

Mcintosh, Cameron N. 2001. R eport On The Construct Validity Of the Temporal Satisfaction With LifeScale . social Indicators Research . 54 :37-56

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر برآن در دوازده ناحیه شهر ایلام در سال 1391و به روش نمونه گیری خوشه­ای اجرا گردیده است. بدین منظور پس از بررسی اجمالی مطالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی و با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسش­نامه در نمونه­ای به حجم 383 نفراز زنان ومردان 20 سال به بالای شهر ایلام، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج وپردازش داده های جمع­آوری شده و تهیه شاخص­های آماری مناسب برای متغیر های مستقل­و وابسته­، پنج روش تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی، آزمونt ،آزمون تحلیل واریانس وآزمون تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق میزان «رضایت از زندگی» در شهر ایلام برابر 1/60 درصد نشان داده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که پنج متغیر مثبت نگری، احساس محرومیت نسبی، رضایت از خود،  دینداری (بعد عاطفی)و رضایت زناشویی 44 درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت از زندگی) را تبیین کردند. متغیر­های مستقل آنومی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی (بعد بی­قدرتی)رابطه معنادار واثر کاهشی بر رضایت از زندگی داشتند واز میان متغیر های زمینه ای سه متغیر:  میزان درآمد، وضعیت تاهل وجنسیت رابطه معناداری با متغیروابسته داشتند و در مقابل دو متغیر میزان تحصیلات و سن رابطه معناداری با رضایت از زندگی نداشتند.

واژه‌هاي كليدي: رضایت از زندگی، رضایت از خود، خوشبینی، آنومی، محرومیت نسبی

فصل اول

کلیات

 1-1- مقدمه

رضايت از زندگي از شاخص‌هاي مهم اجتماعي است كه نسبتاً دير به حوزه علوم اجتماعي راه يافت، با وجود آنكه اين شاخص ذيل مفهوم كلي‌تر كيفيت زندگي و در واكنش به سنجش‌هاي اقتصادي طرح شد. اما به زودي به حوزه‌اي مستقل و مهم تبديل گشت اهميت اين شاخص- برخلاف آنچه غالباً تصور مي‌شود- به واسطه تأثير فوری سياسي آن نيست. رضايت از زندگي را نمي‌توان و نبايد مساوي رضايت سياسي پنداشت. رضايت از زندگي مفهوم فراگير و در عين‌حال پايدارتري است كه منعكس‌كننده احساس و نظر كلي مردم يك جامعه نسبت به جهاني است كه در آن زندگي مي‌كنند. اهميت آن نيز از حيث دلالت‌هايي است كه بر ويژگي‌هاي پايدار نظام اجتماعي دارد. در حالي كه رضايت سياسي جنبه گذرا و موقتي دارد و بيشتر نگرش افراد را نسبت به شرايط جاري روز مي‌سنجد. همين مفهوم رضايت از زندگي است كه به هنگام طرح كيفيت زندگي، مورد توجه قرار مي‌گيرد (گودرزي، 1388: 193).

رضایت از زندگی اگر چه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تاثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار موثر است.جامعه از سوئی بوجود آورنده شرایطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد واز سوی دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد می تواند به کنش متقابل وارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامش، امنیت واطمینان خاطر وی برای یک زندگانی مناسب باشند، مبادرت ورزد (هزارجریبی وصفری شالی،1388 :8).

رضایت کلی از زندگی، ترکیبی از شرایط فردی واجتماعی است ودر واقع خود نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان ومحیطی  که وی را فرا گرفته ودر آن زندگی می کند می باشد. رضایت از زندگی، همبستگی بالائی با احساس خوشبختی، اعتماد متقابل واحساس تعهد با جامعه داردو نشانه نگرش فرد به خود وجهان پیرامونی است. سطح پایین رضایت از زندگی به گرایش های منفی نسبت به کل جامعه مربوط می شود

با وجود رويكردهاي نظري متنوعي كه نسبت به مفهوم «رضايت از زندگي» وجود دارد، به نظر دو رويكرد عمده وجود دارد:

الف: رویکرد سازه­ای: در اين نگاه «رضايت از زندگي» سازه‌اي است كه داراي ابعادي چند است مانند رضايت از خود، رضايت از خانواده، و رضايت از شغل…(قهرمان، 1384).

ب: رویکرد کل گرایانه: در اين نگاه «رضايت از زندگي» فاقد بُعد است  وبه صورت یک سوال کلی مطرح می شود و اگر در تحقيقات از گويه‌هاي متعددي براي سنجش آن استفاده شد، قصد محقق ارتقاء سطح سنجش آن از ترتيبي به فاصله‌اي بوده است، هرچند در بسياري از تحقيقات براي سنجش آن از يك گويه استفاده شده است(همان،1384). به نظر مي‌رسد كلي بودن مفهوم رضايت از زندگي و انتزاعي بودن آن، رضايت از زندگي را داراي ويژگي‌هاي منحصربه فردي  نموده است، به نظر مي‌رسد زندگي مساوي مجموع حيطه‌هايي مانند شغل، تحصيلات، اوقات فراغت، سلامتي و … نيست، حتي اگر حيطه‌هاي مذكور افزايش يابد، گرچه حيطه‌هاي مذكور بخش زيادي از زندگي را تشكيل مي‌دهند، اما زندگي چيزي فراتر از اين حوزه‌ها نيز در خود دارد. البته مساوي نبودن كل با مجموعه‌ي اجزاي آن نه‌تنها در علوم طبيعي، بلكه در علوم انساني امري غريب نيست (سروش، 1374: 99-24 با تلخيص).

شواهد تجربي زيادي نيز اين ادعا را ثابت مي‌كند، مثلاً خودكشي كه خود حكايت از سطح نازل زندگي دارد در مواردي شکل مي‌دهد كه گاه مجموع رضايت فرد از حوزه‌هاي رايج پايين نمي‌باشد. مثلاً انديشمندي كه به بن‌بست فكري مي‌رسد و احساس پوچي و سرانجام خودكشي مي‌كند يا كسي كه در يك رابطه عاشقانه ناكام مانده و به زندگي خود پايان مي‌دهد، شواهدي هستند كه اگر از آنان ميزان رضايت‌شان را از حوزه‌هايي مانند خانواده، شغل، تحصيلات، محيط زندگي و … جويا مي‌شديم شايد نارضايتي جدي از هيچ يك وجود نداشته است و مجموع نمرات رضايت از زندگي‌شان خيلي پايين هم نباشد.

1-2- بيان مسئله

آيا دستاوردهاي اقتصادي هم­چون افزايش درآمد ملي، افزايش تعداد و تنوع كالاها و … رضايت مردم را از زندگي افزايش داده است؟ امروزه ما با تراكم ترافيك و آلودگي هواي شهري مواجهيم در حالي كه صد سال پيش تنها با جاده‌هاي خاكي و كوچه‌هاي كثيف برخورد مي‌كرديم، امروزه با زندگي‌هاي نابسامان و نرخ‌هاي بالاي طلاق مواجهيم، اما «در گذشته، از مراقبت‌هاي بهداشتي ناچيز و نرخ مرگ‌ومير بالا در اثر بيماري­ها برخوردار بوديم. كداميك از اين دو موقعيت موجد رضامندي و خشنودي بيشتري هستند؟

در جوامع صنعتي پديده‌هاي جديد به مرور زمان و به طور تدريجي در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشكلات و نيازهاي آنجا ابداع شدند و موجب يك رشد تدريجي در طول تقريباً 200 سال در همه زمينه‌ها از صنعت و كشاورزي و پزشكي گرفته تا فيزيك و نجوم و بيولوژي و … شده به تدريج به اقتضاي رشد هر بخش تقسيم كار و انواع مشاغل بوجود آمد، توليدات داخلي متناسب با ساختار فرهنگي و نيازهاي موجود جامعه افزايش يافت، ابزار بهتر ارضاء نياز ارائه شد و در عين‌حال به علت رشد اقتصادي همسو با نيازها و تعادل تدريجي در همه زمينه‌هاي و افزايش درآمدها، به مردم امكان تهيه جديد ارضاي نياز را مي‌داد.

در چنين جوامعي نيز فرايند مقايسه‌اي اجتماعي، احساس محروميت نسبي و لذا فرايند پيدايش نياز نيز وجود داشت و دارد، اما از آنجا كه دست‌يابي به ابزار جديد ارضاي نياز در حد نياز احساس شده در هر قشر و گروهي به طور ذهني امكان‌پذير به نظر مي‌رسد احساس نارضايتي از وضع موجود كم است و اگر اينجا و آنجا احساس نارضايتي بوجود آيد، عموما در حد قابل كنترل است و عنان جامعه از دست اداره‌كنندگان آن خارج نمي‌شود (رفيع‌پور،1387 (ب): 35-34 با اندكي تلخيص)

اما در جوامع در حال توسعه از جمله كشور ما ايران، امكان رشد اقتصادي مستمر عملاً وجود ندارد و اگر وجود دارد به علت شدت نابرابريهاي اجتماعي- اقتصادي عموماً در دست درصد كوچكي از اعضاي جامعه است كه خود باعث بروز نارضايتي است علاوه‌بر آن، قرار گرفتن در مسير مدرنيته در كشورهاي توسعه نيافته به كاهش باورهاي تقديرگرايانه مي‌انجامد؛ كه آن نيز سبب نارضايتي مي‌گردد (رفيع‌پور، 1377: 74-73).هنگامي كه نظام فرهنگي جامعه الگوهايي را ارائه مي‌نمايد كه نظام اقتصادي امكان برآورده شدن مطلوب اهداف در چهارچوب آن الگوها را ندارد. پيامد آن، ارضا نشدن نيازهاست كه باعث نارضايتي مي‌گردد.

به عقيدة كونيگ در كشورهاي توسعه نيافته يك شكل سنتي و پذيرفته شده از فقر وجود دارد كه انسان به آن عادت كرده است. اما شرايط وقتي تغيير مي كند، كه از طريق گسترش وسائل ارتباط جمعي، يك نوع زندگي ديگر و مرفه تر ( مثلاً با برنامه هاي تلويزيوني،ماهواره ای؛اینترنتی … ) تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافته رخنه مي كند. در پي تضاد اين دو عامل، نيازهاي بي حد و حصر رشد مي كنند و پس از آن، حركت­هاي ناگهاني رشد اقتصادي، بسياري از مواقع يك وضعيت آنومي به شكل يك گم گشتگي فرهنگي جهشي ( و از دست دادن هويت فرهنگي ) را در پي دارد كه نه فقط يك نارضايتي عميق، بلكه علاوه بر آن ناآراميهاي سياسي گسترده اي را بوجود مي آورد.» ( رفيع پور، 1378 (ب): 27-26 ). جامعه ما بخصوص شهر ایلام از تحولات جهانی در عصر ارتباطات مصون نیست و به نظر می رسد به علت شکل گیری نیازهای جدید در عصر ارتباطات باعث بالارفتن نارضایتی اجتماعی شده است.

1-3- اهميت وضرورت پژوهش

انسان موجودي هدفمند و هميشه در پي ارزيابي از وضعيت زندگي مي‌باشد و تا زماني كه به آنچه مي‌خواهد دست نيابد احساس رضايت نمي‌كند شايد به جرأت بتوان گفت نهايت آمال هر انساني، تحقق اهداف و آرزوهايش است. البته سطح اهداف و آرزو ريشه در شرايطي دارد كه فرد در كنش متقابل، ديگران و وضعيت موجود به دست مي‌آورد. از اين رو، امروزه هرچه جامعه توسعه يافته به فكر رضايت شهروندان خود مي‌باشد، زيرا رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي همخواني و همبستگي بالايي دارد. (اينگلهارت به نقل از هزارجريبي و شالي، 1388: 9). عنصر رضايت يكي از عناصر اساسي نظم، وفاق و همبستگي اجتماعي است. توجه به آن از اين جهت حائز اهميت است كه مي‌توان ضمن شناخت شرايط رواني جامعه، عناصر اجتماعي بسياري را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد از سوي ديگر بايد توجه داست كه وجود و تداوم گسترش آن باعث كمرنگ شدن تعهد افراد به نظام ارزشي و اعتماد آنان نسبت به ساير اعضاي جامعه شده و چه بسا منشأ بسياري از تحولات اجتماعي شود. عواطف مثبت فرد از شرايط خود اگرچه عنصري ذهني است اما ريشه در شرايط عيني دارد. مي‌توان اين حقيقت را ناديده انگاشت كه مؤلفه‌هاي اصلي در ارزيابي مثبت و منفي هر فرد، تحليل و ارزيابي ذهني است كه نسبت به شرايط خود جامعه در تطبيق با ديگران است. چنانچه ارزيابي فرد از اوضاع شخصي يا زندگي خود به نتايج منفي بينجامد. اين عاطفه منفي در همان بخش محدوده نمانده و بسياري از رفتارها و گرايش‌هاي فرد نسبت به وضعيت فردي و شرايط اجتماعي را تحت تأثير قرار داده و متحول مي‌كند (همان) .يافته‌هاي پژوهشي حكايت از آن دارند كه رضايت افراد از يك حوزه خاص از زندگي (مثلاً اشتغال يا خانواده) تنها متأثر از شرايط موجود در آن حوزه نيست يا بلكه متأثر از رضايت كلي فرد از زندگي نيز مي‌باشد. (مكينتاش به نقل از قهرمان، 1384: 9). به تعبيري ديگر چنانچه ارتقاء رضايت فرد در هر حوزه‌اي از حوزه‌هاي زندگي هدف باشد، نبايد صرفاً درصدد رفع نيازهاي فرد همان حوزه بود بلكه بايد به رضايت كلي فرد از زندگي نيز توجه نماييم. چنانچه اشخاص در يك زمينه‌ي عام مطلوب، آرام و رضايت‌بخش به سر ببرند؛ سپس اگر حادثه‌اي ناگوار در حيطه خاصي از زندگي براي آنان رخ دهد (مثلاً به لحاظ شغلي شخص شغلش را از دست بدهد، با آسيب رواني كمتري مواجه مي‌گردد. بنابراين شناخت رضايت از زندگي و عواملي كه سبب پيدايش يا كاهش آن مي‌شود حائز اهميت است. نكته ديگري كه قابل ذكر است «تأثير رضايت از زندگي در مشاركت اجتماعي و نقش پيشگيري‌كننده آن در جلوگيري از بي‌تفاوتي و اعتياد، خودكشي و … است (غفاري، 1381: 23- 22).

اين پژوهش از دو جنبه توصيفي و تبييني داراي اهميت است جنبه نخست بدست آوردن  آگاهی از میزان رضايت از زندگي مردم شهر ايلام  در حال حاضر و جنبه دوم شناخت و تبيين عوامل رضایت مندی يا نارضایتی از زندگي دربین جامعه آماری به منظور ارائه راهکارهای کارشناسی است.

1-4- اهداف تحقيق

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش ميزان رضايت از زندگي در بين شهروندان ايلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات تحقيق

1-ميزان رضايت از زندگي در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر است؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122