پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده1
فصل اول : كليات تحقيق
1-1مقدمه3
1-2بیان مسئله و اهمیت موضوع5
1-3اهداف تحقیق6
1-4توصیف منطقه مورد مطالعه6
1-5شرح مفاهیم و اصطلاحات7
1-6مشارکت9
1-7پایگاه اقتصادی و اجتماعی10
1-8کاربرد نتایج تحقیق10
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1مقدمه12
2-2سرمایه12
2-3اشکال سرمایه12
2-4تفاوت انواع سرمایه14
2-5تاریخچه سرمایه15
2-6مفهوم سرمایه اجتماعی15
2-7اجزاءسرمایه اجتماعی17
2-8دیدگاه های نظری داخلی سرمایه اجتماعی18
2-9دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی21
2-9-1نظریه جیمز کلمن21
2-9-2نظریه پیر بوردیو24
2-9-3نظریه رابرت پاتنام25
2-9-4نظریه فرنسیس فوکویاما26

2-10دیدگاه های حاشیه نشینی28
2-10-1دیدگاه لیبرالیستی28
2-10-2دیدگاه ساختارگرایان29
2-10-3دیدگاه نوسازی30
2-11تعریف حاشیه نشینی32
2-12علل پیدایش حاشیه نشینی در ایران35
2-13پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران37
2-14ویژگی های حاشیه نشینی39
2-14-1نمونه هایی از اوصاف عمومی زندگی حاشیه نشینی40
2-14-2رشد حاشیه نشینی42
2-14-3پیامدهای حاشیه نشینی43
2-15پیشینه تحقیق50
2-15-1تحقیقات داخلی انجام شده50
2-15-2تحقیقات خارجی انجام شده56
2-16مبانی نظری تحقیق58
2-16-1نظریه استافر58
2-16-2نظریه ساستاد58
2-16-3نظریه اورت اسلی59
2-16-4نظریه زلینسکی59
2-16-5نظریه بوردیو59
2-17انواع حاشیه نشینی59
2-18چهارچوب نظری68
2-19فرضیات تحقیق71
2-20مدل نظری تحقیق72

فصل سوم : روش تحقیق
3-1مقدمه74
3-2روش تحقیق74
3-3جامعه آماری75
3-4تعیین حجم نمونه76
3-4-1شیوه نمونه گیری77
3-4-2ابزار گردآوری تحقیق77
3-5شیوه امتیاز دهی77
3-6روش تحلیل داده ها78
3-6-1روش های آماری توصیفی78
3-6-2روش های استنباطی78
3-7اعتبار و روایی تحقیق78
3-7-1اعتبار78
3-7-2روایی79
3-8قلمرو زمانی80
3-9قلمرو مکانی80
3-10واحد تحلیل و سطح مشاهده80
3-11استخراج80
3-12تعریف متغیرهای تحقیق81
3-12-1تعاریف نظری متغیر وابسته81
3-12-2تعاریف نظری متغیر مستقل81
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه85
4-2آمار توصیفی85
4-3آمار استنباطی101

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1مقدمه113
5-2نتایج تحقیق113
5-3محدودیت های تحقیق115
5-4پیشنهادات116
منابع و مآخذ
الف : فهرست منابع فارسی118
ب : فهرست منابع غیر فارسی122
پیوست ها123
چکیده انگلیسی124

منابع

الف- منابع فارسی

-ازکیا،مصطفی.(1381). جامعه شناسی توسعه،تهران:نشر کلمه.

-امیر کافی ،مهدی.(1380).اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن،مجله نمایه پژوهش ،شماره 18،سال پنجم.

-انصاری ،عبدالمعبود(1369). حاشیه نشینان شیراز به تهران,تهران: انتشارات آگاه.

-انصاری ،عبدالمعبود.(1369).ایرانیان مهاجر در ایالات متحده پژوهش در حاشیه نشینی دوگانه،(ترجمه ابوالقاسم سری) ،تهران:انتشارات آگاه.

-آرون ،ریمون.(1374) .مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی،(ترجمه باقر پرهام )،تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ چهارم.

-الوانی،مهدی و نقوی،میر علی.(1381). سرمایه اجتماعی ،مفاهیم و نظریه ها،فصل نامه مدیریت،دانشگاه علامه.

-بهزاد ،داود(1382). تحلیل نظری سرمایه اجتماعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

-بوردیو،پی یر.(1380). نظریه کنش دلایل عملی و انتخاب عقلانی،(ترجمه مرتضی مردیها)،تهران:انتشارات نقش و نگار،جلد اول.

-بیرو،آلن.(1380). فرهنگ علوم اجتماعی،(ترجمه باقر ساروخانی)،تهران: ،سازمان انتشارات کیهان،چاپ چهارم.

-بیبی،ارل.(1386). روش تحقیق درعلوم اجتماعی،(ترجمه رضا فاضل)،تهران: انتشارات سمت،چاپ چهارم.

-باستانی، سوسن. (1387).بررسی سرمایه اجتماعی شبکه در 10 محله تهران, بررسی جایگاه روابطمحلی در شبکه­های اجتماعی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره دوم، شماره ص 2.

-پیران،پرویز،آلونک نشینی در ایران،مقالات مسلسل در مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره های 87تا96.

-پاتناو،روبرت.(1380). دموکراسیو سنت هایمدنی،(ترجمه محمد تقی دلفروز)،تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت کشور،چاپ اول.

-پیران،پرویز،شهرنشینی شتابان و ناهمگون آلونک نشینی تهران،مقالات مسلسل در مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،سال دوم شماره 4 به مجد (1366)و سال سوم شماره 1(1367)شماره های مسلسل مجله 14تا 23.

-پاتنام، رابرت.(1384).جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی ،( ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان)، تهران: انتشارات شیرازه.

-توسلی،غلام عباس.(1374). جامعه شناسی شهری،تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور.

-تاجبخش ،کیان.(1385).سرمایه اجتماعی ،دموکراسی و توسعه در تهران,تهران: انتشارات شیرازه ،چاپ دوم.

-حسینی،محمدرضا.(1374). بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی و پیامد های آن در شهراهواز،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان .

-حسین زاده دلیر،کریم.(1370). حاشیه نشینی درجستجوی معنی ومفهوم،مقالات مسلسل در مجله اطلاعات ساسی –اقتصادی.

-دواس،دی،ای.(1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی،(ترجمه هوشنگ نائینی)،تهران: انتشارات نشر نی،چاپ اول.

-ربانی ،رسول. (1385). جامعه شناسی شهری،دانشگاه اصفهان: چاپ دوم.

-روح الامینی،محمود.(1372). زمینه فرهنگ شناسی،تهران: انتشارات عطار،چاپ اول.

-ریترز،جورج.(1377). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،(ترجمه محسن ثلاثی)،تهران: انتشارات علمی ،چاپ سوم.

-رفیع پور،فرامرز.(1372). کند وکاوها و پنداشت ها،تهران: انتشارات عطار،چاپ اول.

-ربانی، رسول و جواد افشارکهن. (1381).حاشیه­نشینی، مشارکت و مسائل اجتماعی شهری؛ مطالعهموردی منطقه ارزنان اصفهان در سال 1380، فرهنگ اصفهان، شماره 24، صص 95,101.

-زارع، صادق. (1389).بررسی جامعه­شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت، مجموعه مقالات همایش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

-زاهد زاهدانی. (1369).حاشیه­نشینی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

-سرمد،ز،بارگان و مجازی.(1380).روش های تحقیق در علوم رفتاری،تهران: انتشارات آگاه،چاپ پنجم.

-سرایی،حسن.(1372).مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، تهران: انتشارات سمت.

-شکویی ،حسن.(1354).حاشیه نشینی شهر تیریز:موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه تبریز.

-شارع پور،محمد.(1379).فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامد های آن،همایش انجمن جامعه شناسی.

-شریفیان ثانی،مریم.(1380).سرمایه اجتماعی و مفاهیم اصلی و چهارچوب نظری،فصل نامه مددکاری اجتماعی.

-علمداری ،حسین، بررسی عوامل موثر بر میزان سرمایه اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه چمران اهواز، اهواز:دانشگاه چمران.

-فیلر،جان.(1386). سرمایه اجتماعی،(ترجمه غلام رضا غفاری)،تهران: انتشارات کویر،چاپ اول .

-فوکویاما، فرانسیس. (1379).پایان نظم، بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن،( ترجمۀ غلامعباس توسلی)، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان.

-قاسمی. وحید و دیگران. (1385). سطح­بندی سرمایه اجتماعی در شهرستان­های استان اصفهان، فصلنامۀ رفاه،شماره صص 6 ,23و 248,225.

-کلمن، جیمز. (1377).بنیادهای نظریۀ اجتماعی،( ترجمۀ منوچهر صبوری)، تهران: نشر نی.چاپ اول.

-کوئن ،بروس.(1387). مبانی جامعه شناسی،(ترجمه غلام حسین توسلی و رضا فاضل)،تهران: سازمان.

-کلمن، جیمز.(1384).نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی، گردآورنده کیان تاجبخش،( ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان)، تهران: انتشارات شیرازه.

گزارش طرح سازماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر شیراز.

-گولد ،جولیوس و ویلیام ل.کوکب.(1384). فرهنگ علوم اجتماعی،(ترجمه محمد جواد زاهدی)،تهران: انتشارات مازیار،چاپ دوم.

-میلر،دلبرت.(1380). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی،(ترجمه هوشنگ نائینی)،تهران: نشر نی.

-منصوریان ،محمدکریم و علیرضا آیت اللهی. (1375). حاشیه نشینان شیراز در استان فارس،شیراز: دانشگاه شیراز.

-مهر علی زاده ،یدالله و رحیم چینی پرواز.(1384). روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری وآزمون فرضیه در علوم اجتماعی،تهران: نشر آییژ،چاپ اول.

-مردان­پور شهرکردی، الهام. (1388).بررسی جامعه­شناختی ارتباط بین سرمایه اجتماعی واختلالات شخصیتی در دانش­آموزان مقطع پیش­دانشگاهی شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 87-88، گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

-نیرومند،مصطفی و مجید احسن.(1351).حاشیه نشینان بندرعباس،تهران: دانشگاه نهران .

-نقدی، اسداله. (1386).حاشیه­نشینی و اسکان غیر­رسمی(جهان چهارم)، همدان: نشر فن­آوران.

-نبوی ،بهروز.(1372). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی،تهران:انتشارات فروردین،چاپ یازدهم.

-نقدی، اسداله و صادق زارع. (1388).سرمايه اجتماعي: كاركردهاي مثبت و منفي در فرايندتوسعه، مجموعه مقالات همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، دانشگاه سمنان.

-ولکاک، مایکل و دیپا نارایان. (1384).سرمایه اجتماعی و تبعات آن برای نظریه توسعه، پژوهش و سیاست، گردآورنده کیان تاجبخش،( ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان)، تهران: انتشارات شیرازه.

-هادی بزاز،مریم.(1382). حاشیه نشینی وراهکارهای سازماندهی آن درجهان،مشهد،شهرادری مشهد،نشرتیهو.

-هومن،حیدر علی.(1386). پایه های پژوهش در علوم رفتاری،تهران: نشر سلسله،چاپ دوم.

ب :منابع غیر فارسی

1-Bradley T:cullen and Michael Pretes,(2000).The Meaning OfMarginality:Interpretations and Perception in Social Science.the Social Science Journal Volme 37 .، 1ssue 2 ،1 April 2000 ،P.P 215,229.

2-Coleman –J.(1988)-Social capital in the creation of human capital –American Jouvnal of sociology,P.P:94,95,120.

3-Colic-Peisker V. (2003)and I. Walker Human Capital Acculturation andSocial Identity: Bosnian refugees in Australia Journal of Community and Applied social psychology 13:337-360.

4-Colic-Peisker V. (2008)Migration Class and Trans National Identities:Creations in Australia and America . urbana and Chicago:linois universityPress Fothcoming.

5-Clinard The Free Press.1966.

6 -HulseSocial capital and social,exclusion: A corss cultural Policy

K .and W .ston (2007)Social Cohesion  comparison ،studies 28(2):109-128.Danial The Passing Of Tragitional Society :Modernizing the1966.

7-Lerner middle newyork:The Free Press, marsal B. Slum and community Development . Newyork

چکیده

هدف از اين تحقيق ،بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر اهواز است .كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي  تعداد400نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .واحد تحليل ، فرد است .روش گردآوري اطلاعات به صورت پيمايشي مي باشدكه براي اندازه گيري متغيرها و گردآوري اطلاعات از‌» پرسشنامه محقق»استفاده شده است.در گردآوري داده ها از روش ميداني و پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .پس از بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه ، با استفاده از نرو افزار spssتجزيه و تحليل گرديده اند .جهت بررسي معني داري بين متغيرها و آزمون هاي همبستگي نا پارامتريك كه براي متغيرهاي كمي ،كاربرد دارند، فرضيات آزمون شده به تحليل پرداخته شد.نتايج نشان گر آن است كه متغيرها ،عدم امكانات رفاهي ،فقر ،عدم شغل نامناسب ،جنگ تحميلي ، فقدان نهادهاي سازمان يافته نقش مهمي درشكل گيري حاشيه نشيني در شهرستان اهواز داشته اند .بين متغيرهاي وابسته رابطه مثبت و مستقيم مشاهده گرديده است .

واژگان كليدي : سرمايه اجتماعي – اعتماد – مشاركت – حاشيه نشيني اهواز

فصل اول کلیات پژوهش

11.مقدمه

امروزه در كنار سرمايه هاي انساني ، مالي و اقتصادي ، سرمايه ديگري بنام سرمايه اجتماعي مورد بهره برداري قرار گرفته است.اين مفهوم به پيوندها ، ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد.كه با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا مي شود. سرمايه اجتماعي به عنوان يك اهرم ، مورد اقبال فراوان نيز واقع شده است .در ديدگاه هاي سنتي مديريت توسعه سرمايه هاي اقتصادي ،فيزيكي و نيروي انساني مهمترين نقش را ايفا مي كردند.اما در عصر حاضر براي توسعه بيشتر از آنچه به سرمايه اقتصادي، فيزيكي و انساني نيازمند باشيم به سرمايه اجتماعي نيازمنديم .زيرا بدون اين سرمايه استفاده از ديگر سرمايه ها به طور بهينه انجام نخواهد شد.در جامعه اي كه فاقد سرمايه اجتماعي كافي است ساير سرمايه ها ابتر مي مانند و تلف مي شوند.از اين دو موضوع سرمايه اجتماعي[1] به عنوان يك اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب شده و مديراني موفق قلمداد مي گردند كه بتوانند در ارتياط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتر نائل گردند. پيچيدگي زندگي در جوامع مدرن امروزي باعث شده تا روابط اجتماعي و ميزان و چگونگي مشاركت افراد در شبكه­هاي جمعي بر كم و كيف تمامي فعاليت­هاي اجتماعي و اقتصادي اثرگذار باشد. در اين ميان سرمايه اجتماعي يكي از مولفه­هاي اصلي است. سرمایه­ی اجتماعی مفهومی انتزاعی، ترکیبی، پیچیده و بین­رشته­ای است و کاربرد گسترده­ی آن در مدیریت شهری، اقتصاد، رفتار سازمانی، سیاست، بهداشت عمومی، جرم­شناسی، توسعه روستائي، حكمراني خوب، برنامه­ریزی شهري، و … نشان­دهنده­ی پتانسیل بسیار زیاد آن جهت تحلیل پدیده­های گوناگون در جامعه است. یکی از این پدیده­ها، حاشیه­نشینی می­باشد که به اعتقاد برخی محققان آپاندیسیت اغلب شهرهای جهان و از جمله ایران محسوب می­گردد. حاشیه­نشینی که در مقیاس وسیع و معنای مدرن محصول شرایط پس از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتي اروپا و امریکا بوده است سبب مهاجرت­هاي وسیع از نقاط روستائي و شهرهاي كوچك به مراكز صنعتي و رشديافته گرديد و اين امر زمينه را براي پیدایش اولین حاشيه­ها فراهم ساخت. در ايران نيز پس از ورود و استقرار سرمایه­داری وابسته، پدیده حاشیه­نشینی بوجود آمد و رشد آن عمدتأ از سال 1320 به بعد شدت يافت (زاهد ، زاهداني ، 1369). رشد قارچ گونه حاشیه هاعلاوه بر برهم زدن فضای کالبدی شهرها، زمینه بروز انواع مسائل و آسیب­های اجتماعی در شهرها را فراهم می­کند که یکی از دلایل بروز این مسائل کمبود سرمایه اجتماعی در اینگونه محلات می­باشد. بعنوان نمونه رابرت پاتنام[2] در مقاله­ای تحت عنوان “جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی” بیان می­کند که یکی از دلایل عدم موفقیت دولت آمریکا در احیای محلات فقیرنشین، فرسایش سرمایه اجتماعی در این مناطق است. وی همچنین معتقد است که بخشی از مشکل سیاهپوستان و لاتینی­تبارهای مناطق داخلی شهر این است که آنها از «ارتباطات» به معنای واقعی بی­بهره اند (پاتنام، 1384). همچنین از نظر وی در محله­هایی که سرمایه اجتماعی شکل می­گیرد، مسائل اجتماعی مثل اعتیاد، جرم و غیره کمتر است؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی در سطح محله، افزایش امنیت محله و کاهش جرایم را در پی خواهد داشت (باستانی، 1387). در واقع سرمایه اجتماعی از طریق اجزای خود همچون «اعتماد، مشارکت، شبکه­های اجتماعی و …» می­تواند باعث کاهش این مسائل و مشکلات در محله گردد. چراکه حضور افراد حاشیه­نشین در شبكه­هاي پيچيده جامعه مدرن و نيز مشاركت سازمان يافته و خودانگيخته آنها مي­تواند روند توسعه محلی را تسهيل نمايند. به عبارت دیگر هر چقدر اعضاء يك جامعه خاصي همچون حاشیه­نشینان در شبكه روابط اجتماعي حضور بيشتر و پر رنگ­تري داشته باشند و در عين حال اين حضور توأم با اعتماد و مشاركت آگاهانه باشد، مي­تواند موجب رشد و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و کالبدی محله گردد. اما به اعتقاد بسیاری از محققان در مناطق حاشیه­نشین ما با عدم مشارکت ساکنین روبرو هستیم که وضعیت نامطلوب اقتصادی و تحرک بالای جمعیت از جمله دلایل این امر می­باشد که پیامد آن می­تواند فرسایش سرمایه اجتماعی را سبب گردد: با نگاهی به مناطق حاشیه پی می­بریم که الگوی سکونتی ساکنان این مناطق عمدتاً غیردائم و موقتی است که این خود از عواملی است که تقویت کننده حس عدم تعلق به محله و عامل تشدید کننده عدم تمایل به مشارکت است. در زمینه شغل و درآمد اکثر افراد در وضعیت نامطلوب اقتصادی بسر می­برند که این خود عامل ديگري در عدم مشاركت است (نقدي،1386).

بنابراین از آنجا که فرسایش سرمایه اجتماعی در این مناطق محروم می­تواند باعث انواع آسیب­ها و مسائل اجتماعی از قبیل اعتیاد، فروش و مصرف مواد مخدر، الکل ، فساد و فحشا، فقر،بیکاری، دعوا و درگیری، قمار و … گردد و همچنین باعث عدم موفقیت برنامه­های عمرانی دولت جهت بهبود وضعیت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت شود، لذا افزایش این نوع سرمایه در این محلات می­تواند آسیب­ها را کاهش دهد و دولت را در جهت عملی کردن برنامه­ها یاری رساند. بنابراین این تحقیق به بررسی میزان سرمایه اجتماعی مناطق حاشیه شهر اهواز  می پردازد.

با توجه به اینکه اهواز یکی از کلانشهر های کشور و دومین شهر بزرگ با جمعیت حاشیه نشین کشور است ( یک سوم جمعیت کشور)و جمعیت بالقوه و باالفعل می تواند مسائل اجتماعی فراوانی را دامن زند، امیدآن میرود این تحقیق بتواند راه کارهای نوینی را پیش روی برنامه ریزان قرار دهد.

1-2.بيان مساله و اهميت موضوع

بعد از جنگ جهاني دوم يكي از مهمترين مسايل اجتماعي كشورهاي در حال توسعه، رشد و توسعه ي شتابان و ناهمگون شهرنشيني بوده است. بديهي است كه رشد انفجاري شهرنشيني و در پي آن رشد پديده ي حاشيه نشيني، برآيند مهاجرت هاي مداوم داخلي، يعني از روستاها به شهرها است كه بازتاب اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي آن رشد گروه ها و جوامع حاشيه نشين است كه در مناطق مختلف كلان شهرها به شكل هاي گوناگون آلونك نشيني، زاغه نشيني، كپرنشيني و حلبي آباد ها و غیره بروز مي كند. آنچه اهميت مطالعه اين موضوع را مي رساند، مهاجرت طبقه اي از جامعه روستايي است كه از لحاظ سرمايه، تحصيلات و درآمد در سطح پاييني قرار دارند و با توجه به اين شرايط، در محيط شهري آسيب پذير خواهند بود. علاوه بر اين، گروه مهاجر شيوه ي از زندگي را بوجود مي آورند كه نسبت به سه شيوه ي رايج زندگي يعني شهري، روستايي و ايلاتي متفاوت است. بعلاوه مهاجران جديد با توجه به ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي خاص خود، بافت فيزيكي معيني را نيز به وجود مي آورند  (حسين زاده دلير، 1370: 64). در شيوه جديد زندگي ( زندگي حاشيه نشينان)، خانواده نيز داراي ميزان اهميت، شكل و چارچوب خاصي است.

دراين مناطق يا سرمايه اجتماعي هنوز شكل نگرفته است و يا در سطح خاص گرايانه و درون گروهي (وجه منفي) وجود دارد . اين سرمايه اجتماعي خاص گرايانه نه تنها نقشي در توسعه مناطق نخواهد داشت ، بلكه در اكثر موارد خود به عنوان مانعي براي توسعه همه جانبه محسوب مي شود . بنابراين باتوجه به اهميت سرمايه اجتماعي دركاهش مسائل وآسيب هاي اجتماعي وهمچنين توسعه همه جانبه اين مناطق دراين پژوهش سعي شده است که ضمن مروری بر مسئله حاشیه نشینی و آمارهای مربوط به آن در جهان و به ویژه در ایران، به نقش سرمایه اجتماعی در کاهش معضل حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن پرداخته شود.

با توجه به اينكه شهرستان اهواز يكي از كلان شهرهاي كشور بوده و پديده حاشيه نشيني از مشكلات كلان شهرهاي كشور مي باشد.در اين پژوهش در صدد هستيم ميزان سرمايه اجتماعي را بين حاشيه نشينان اي شهر را بررسي كنيم.بر همين اساس ، سوال اصلي پژوهش و بررسي اين است كه عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشيني شهر اهواز كدام است ؟

1-3.اهداف تحقيق

اصولاٌ هدف از انجام تحقيقات علمي كمك به شناخت و حل بخشي از مشكلات جامعه بايد تلقي شود.

الف- هدف اصلي :

ـ بررسي رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی  حاشیه نشینان شهر اهواز

ـ بررسي مشكلات و پيامدهاي اجتماعي حاشيه نشيني در شهر اهواز

ب- اهداف فرعي :

1-مطالعه رابطه بين  اعتماد اجتماعی افراد ساکن و سرمايه اجتماعي در مناطق حاشيه نشين شهراهواز.

2-مطالعه میزان روابط  اجتماعی افراد ساکن و سرمايه اجتماعي  در مناطق حاشيه نشين شهراهواز.

3-مطالعه میزان مشارکت اجتماعی(رسمي و غير رسمي)  افراد ساکن در مناطق حاشيه نشين اهواز.

4-مطالعه انسجام  اجتماعی و حاشيه نشينی در شهر اهواز.

5-مطالعه رابطه بين كنترل اجتماعي  و سرمايه اجتماعي در مناطق حاشيه نشين شهر اهواز.

6-مطالعه رابطه بين قوميت و سرمايه اجتماعي  در مناطق حاشيه نشين شهر اهواز.

7-مطالعه رابطه بين وضعيت تاهل و سرمايه اجتماعي در مناطق حاشيه نشين شهر اهواز.

8-مطالعه رابطه بين جنس و سرمايه اجتماعي در مناطق حاشيه نشين شهر اهواز.

9-مطالعه رابطه بين سن و سرمايه اجتماعي در مناطق حاشيه نشين شهر اهواز.

10-مطالعه رابطه بين پايگاه اجتماعي و سرمايه اجتماعي در مناطق حاشيه نشين شهر اهواز.

1-4.توصيف منطقه مورد مطالعه

اين تحقيق در شهر اهواز مركز استان خوزستان در جنوب غربي كشور انجام شده است.اي شهر در حدود 8152 كيلومتر مربع وسعت دارد.جمعيت آن بر اساس سرشماري تا سال 1390، برابر با1.891.425نفر مي باشد .كه از لحاظ تعداد ،هفتمين شهر كشور پس از تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبريز و شيراز و كرج قرار دارد.و ارتفاع آن از سطح دريا 18 متر است .اين شهر در 31 درجه و 19 دقيقه عرض شمالي و 48 درجه و 41 دقيقه طول شرقي مدار گرينويچ واقع شده است.

اين شهر در زمين سطحي در طرفين رودخانه كارون بنا شده و راه آهن  جنوب از وسط آن مي گذرد.فاصله آن با مركز كشور 881 كيلومتر است.در شهر اهواز ،مساله حاشيه نشيني تابعي از روند حاشيه نشيني كل كشور مي باشد.طبق تحقيقي كه اولين بار در سال 1352 توسط محققين موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران در مورد حاشه نشيني در شهر اهواز انجام گرفت ، نشان داد كه آغاز حاشيه نشيني به دهه قبل از سال 1320 برمي گردد.ولي در اين دوره رشد كندی داشته است .ليكن در دهه 1330 بر ابعاد اين مسئله افزوده شد.تا اینكه در دهه 1340 و متعاقب اصلاحات ارضي و سير مهاجرين روستائي بي زمين و كم حجم ،حاشيه نشيني رشد شتابان به خود گرفت.(نيرومند و حسيني ، 55:1382)

وقوع جنگ هشت ساله ايران و عراق (1367-1359)و تخريب شهرهاي استان از جمله خرمشهر و آبادان و انهدام صنايع چون پالايشگاه نفت و تاسيسات مشابه واز كار افتادن صنايع و مراكز بزرگ اشتغال و تاسيسات بندري خرمشهر نيز باعث شد تا جمعيت اين مناطق به شهر اهواز و ساير مناطق كشور مهاجرت اجباري نمايند.در اين دوره روستاهايي مانند عين دو –ام تمير-شيلنگ آباد-ملاشيه-كوت عبدالله – كوت سيد صالح نيز در جذب مهاجرين تاثير بسزايي داشتند.

بر اساس پژوهشي كه در سال 1364 در مورد علت مهاجرت به شهر اهواز صورت گرفت ، اكثر مهاجرين(9/76)علت مهاجرت خود را ،جنگ و پيامدهاي آن عنوان كردند.(جهاد دانشگاهي خوزستان ،8:1380).

محل مورد مطالعه در این پژوهش ، منطقه ملاشیه و کوت سید ناصرو ام تمير درحاشيه شهر اهواز می باشند که طبق سرشماری در سال 1390 دارای 120,000 نفر جمعیت هستند و در جنوب اهواز واقع می باشند.

1-5.شرح مفاهیم و اصطلاحات

سرمايه اجتماعي از مباحث نسبتاًنوينی است كه دربررسي هاي اجتماعي اقتصادي جوامع مدرن مطرح گرديده است. همانطوركه مفهوم سرمايه اجتماعي نشان مي دهددرواقع اين واژه برگرفته ازديگرمفاهيم متداول دراقتصاداست،مثل سرمايه فيزيكي وسرمايه انساني ياسرمايه طبيعي،امامفهوم جديدي است كه تقريباًازاوائل دهه90واردمتون توسعه هاي،جامعه شناسي وسياسي شده است.

سرمايه اجتماعي نيزمثل اكثراصطلاحات درعلوم انساني تعريف واحدي نداردونوع تعريف باتوجه مكان وزمان متفاوت است. ازنظربرخي صاحب نظران سرمايه اجتماعي مفهومي باصورت جديدامامحتوايی كهن است. ايده اي كه مفهوم سرمايه اجتماعي ازآن سخن مي گويدباوجودشهرتاخيرخودبراي جامعه شناسان حرف تازه اي ندارد. ايدةمذكوراين است كه مشاركت درگروههاي اجتماعي نتايج سودمندي براي فردوجامعه دارد.

از حاشيه نشيني تعاريف گوناگوني شده است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:

حاشيه نشين به مفهوم کلي، به کسي گفته مي شود که در شهر سکونت دارد ولي به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادي- اجتماعي شهرشودوازخدمات شهري استفاده کند( عابدين درکوش،121:1372)

الف)حاشيه نشينان[3]

كساني هستند كه در سكونت گاه هاي غير متعارف با ساكنين بافت اصلي شهر زندگي مي كنند ،گروه هاي مزبور بيشتر بر اثر نيروهاي دافعه زادگاه چون فقر و بيكاري و كمتر عوامل جاذب شهري ،از زادگاه خود (روستا –ايل يا شهر )رانده شده و به شهرها روي مي آورنده اند .از آنجا كه اكثر اين گروه ها بي سواد بوده و مهارت لازم را جهت جذب در بازار كار شهر ندارند ،عامل پس راني شهري نيز آنها را از شهر رانده و به حاشيه کشانده است

ب)سرمايه اجتماعي[4]

اصطلاح سرمايه اجتماعي قبل از سال 1916 ،در مقاله اي توسط هاني نان از دانشگاه وير جينياي غربي مطرح شد.اما اولين بار در سال 1961 ،كتابي درآمريكا به وسيله ژان جاكوب نوشته شد.كه اين اصطلاح را بكار برد و منظورش اين بود كه در حاشيه نشيني شهر،ويژگي و خصلت هايي وجود دارند كه آنها مي توانند به خوبي با همديگر ارتباط برقرار كنند و گروه هايي را تشكيل دهند و خودشان مسائل و مشكلات را حل كنند.در اصل ،درآنجا منظور از سرمايه اجتماعي ،نوعي همكاري و هم فكري خود جوش و از درون گروه هاي محروم حاشيه نشين بود.(توسلي،2:1384)

افرادي که در مناطق حاشيه نشين زندگي مي کنند از ساخت قدرت و سياست عمومي جامعه جدايي يافته اند و به عنوان گروه پست اجتماعي تلقي مي شوند. حاشيه نشينان از نظر اجتماعي داراي موقعيت ضعيف بوده و در طبقه ي پايين اجتماع قرار دارند ( زاهد زاهداني،9:1369).

خانواده هاي تهي دست و اغلب مهاجر که به تعبير اسکار لوئيس در نوعي فرهنگ فقر زندگي مي کنند. آنان به طور کامل جذب شيوه ي جديد زندگي شهري نشده و در حاشيه­ي آن به زندگي ادامه مي دهند(دراکاکيس اسميت[5]،121:1377).

1-6.مشاركت

در فرهنگ بين المللي و بسته معاني زير براي مفهوم مشاركت آمده است:

عمل ياوضعيت شركت جستن،بهره وري در چيزي ،مشاركت بر اساس رابطه خويشاوندي كه بيش از يك نفردرآن شركت داشته باشند.(اكبري،28:1383-27)ودر اين مشاركت رابطه معناداري بين افراد به وجود مي آيد.

الف: مشاركت اجتماعي[6]

مشاركت اجتماعي نيز بيانگر شركت فعالانه در امور اجتماعي است فردي داراي مشاركت اجتماعي است كه در نهادها و سازمانهاي مختلف اجتماعي فعاليت داشته و نسبت به مسائل اجتماعي اطراف خود بي‌تفاوت نباشد. همچنين  شركت فعالانه در امور فرهنگي، مراسم، آداب و رسوم را شامل مي‌شود. مشاركت در دفاع از كشور در زمان جنگ،يا مشاركت در انتخابات ، نشانه هايي از مشاركت اجتماعي  است.

ب: اعتماد اجتماعي[7]

آنتوني گيدنز ، اعتماد و تاثير آن بر فرايند توسعه را زير بناو زمينه ساز اصلي در جوامع مدرن مي داند، هر جا كه سطح اعتماد اجتماعي بالا باشد مشاركت و همياري مردم در عرصه هاي اجتماعي بيشتر و آسيب هاي اجتماعي كمتر است.(اكبري،11:1383)

ج: کنترل اجتماعی

هومنز ، در تعریف کنترل اجتماعی می گوید : فرایندی که از طریق آن ، هر گاه شخصی از مرتبه فعلی رعایت فلان هنجار عدول کند ، رفتار وی دوباره به همان مرتیه عدول داده می شود و هرگاه به کلی از هنجار عدول کند ، مجددا” به رعایت کامل هنجار سوق داده می شود (فرهنگ علوم اجتماعی ، جولیوس گولد[8] و ویلیام کوب[9]،706:1384).

د: انسجام اجتماعی

به معنی استحکام درونی و مترادف با وحدت اجتماعی است.فرهنگ جامعه شناسی آلموند کولین ،انسجام اجتماعی را به معنای توافق افکار ، احساسات و اعمال تعریف می کند که با وحدت  ، یک گروه و یا یک جامعه را روشن می سازد (کولین[10],1970:84 ).

ه: روابط اجتماعی

رابطه به معنی ارتباطی است از هرنوع بین دو یا چند واقعیت، اصطلاح روابط اجتماعی در زبان فرانسه هنگامی که معنای عام از آن مستفاد می شود ، بصورت جمع به کار می رود . معمولا” ارتباطات بین دو شخص یا گروه و نه ارتباطات بین دو پدیده اجتماعی را می رساند ( فرهنگ علوم اجتماعی ، آلن بیرو[11],376:1380).

1-Social Capital

[2]-Patnam

1-Marginality

2-Social Capital

1-Esmit Derakakis

[6]-Participation

[7]-Spcial Trust

4-Gold jolieos

5-Coob viliam

1-Coolin

2-Bieyero Alen

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه نسبت به فعاليت‏هاي فرهنگي و هنري و ميزان مشارکت آن‏ها در اين فعاليت‏ها
 • پايان نامه بررسي مشارکت اهل سنت درامرصدقه دادن
 • پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122