پايان نامه بررسي ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و ارائه راهکارهاي رسانه اي براي تقويت آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و ارائه راهکارهاي رسانه اي براي تقويت آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 218 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و ارائه راهکارهاي رسانه اي براي تقويت آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: چارچوب تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مسئله 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 10
اهداف تحقیق 12
سؤال‌های تحقیق 13
فرضیه‌های تحقیق 13
تعریف مفاهیم 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 16
مقدمه 17
ماهیت و مفهوم زمان 18
تاریخچه مختصر از زمان 20
مفهوم مدیریت زمان 24
مبانی نظری مدیریت زمان 24
مفهوم نوجواني 40
نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام 40
نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر 42
نظریه‌های رشد نوجوانی 44
ویژگی‌های نوجوانی 60
جوانی 63
جوانی و رشد آن در اسلام 63
جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر 64
شرایط زیستی ـ غریزی جوانی 66
شرایط ذهنی جوانی 67
شرایط روانی جوانی 68
شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی 69
ویژگی‌های رشد جوانی 72
رشد اجتماعی و اخلاقی 75
ویژگی‌های تفکر دوره جوانی 76
مفهوم روانشناختی مدیریت زمان 80
اصول مدیریت زمان 84
دیدگاه‌های مدیریت زمان 85
تکنیک‌های مدیریت زمان 86
قوانین مرتبط با مدیریت زمان 91
نسل‌های مدیریت زمان 93
عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان 95
عوامل اتلاف وقت 99
مباني نظري رسانه 105
پیشینه تحقیق 114
تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان 115
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان 122
جمع بندي ادبيات و پيشينه تحقيق 130
فصل سوم: روش تحقیق 137
مقدمه 138
روش تحقيق 139
جامعه آماری 140
نمونه و روش نمونه‌گیری 140
حجم نمونه 142
ابزار اندازه‌گیری 142
نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان 143
روایی 143
پایایی 144
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 144
روش اجرا 145
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 147
مقدمه 148
ویژگی پاسخگویان نوجوانان و جوانان 150
جنسیت 150
سن 151
میزان تحصیلات 152
طبقه اقتصادی ـ اجتماعی 153
وضعیت تماشای تلویزیون 154
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز 155
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته 156
بررسی چگونگی نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان 158
بررسی عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان 159
بررسی مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان 160
بررسی شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان 161
بررسی شاخص اولویت‌بندی در مدیریت زمان 162
بررسی شاخص برنامه‌ریزی در مدیریت زمان 163
بررسی نمره شاخص‌های مدیریت زمان 164
بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان 165
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان 166
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک جنس 169
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب تحصیلات 171
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی 174
فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج 176
مقدمه 177
خلاصه نتایج 178
بحث و نتیجه‌گیری 187
پیشنهادهای کاربردی صداوسیما 190
محدودیت‌های تحقیق 192
پيشنهادات 194
منابع ومآخذ 195
منابع فارسی 195
منابع انگلیسی 203
پیوست 204

منابع و مآخذ:

منابع فارسي

آتش‌پور، سیدحمید، (1376)، مدیریت زمان یا صرفه‌جویی در وقت، نشریۀ فولاد، شماره 57.

ابراهیمی، علی، (1373)، برنامه‌ریزی وقت، چگونه از وقت خود بهتر استفاده کنیم، تهران: فارابی، چاپ اول.

ابراهیمی، قوام، (1385)، چگونه از اوقات خود بهرۀ بیشتری ببریم، نشریه دانش‌آموزان، سال اول، شماره 1.

احدی و جمهری، (1387).روان شناسي رشد ، تهران : سمت

احدی، حسن و محسنی، نیکچهر، (1371)، روانشناسی رشد، تهران: سمت.

اسلامی، سعید، (1373)، مدیریت کاربردی وقت، چگونه از وقت خود بهتر استفاده کنیم، تبریز: فرهنگی.

اسمی، رضا (1384) شناخت میزان برنامه‌ریزی، نظم و مدیریت زمان در زندگی روزمره مردم تهران : مرکز تحقیقات صداوسیما.

افجه، سیدعلی‌اکبر، (1376)، مدیریت زمان در آموزش، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد، شماره 22.

برک، لورای، (1383)، روانشناسی رشد از نوجوانی تا پایان زندگی، جلد دوم، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ارسباران.

بیابانگرد،اسماعيل، (1377).روان شناسي نوجوانان ، تهران :دفتر نشر فرهنگ اسلامي

پینتریچ، پل و شانک، دیل، (1991)، انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه‌ها، تحقیقات و راهکارها)، ترجمه مهرناز شهرآرای، (1386)، تهران: نشر علم، چاپ اول.

جسمی، یوسف، (1379)، مدیریت یعنی مدیریت زمان، فرهنگ و تعاون، تهران، شماره 18.

جنیدی، فریدون، (1385)، شاهنامه فردوسی، نیشابور، نشر بلخ.

 

خامنه‌ای، سیدعلی، (1387)، حدیث ولایت امام خمینی (ره)، ج 8.

خسروی، حسن، قربانی، حسن، (1383)، نگاهی دیگر به مدیریت زمان، تهران: نشر تدبیر، شماره 144.

رابینز، ا. پ، (1383)، رفتار سازمانی، مترجمان پارسائیان، علی، اعرابی، سیدمحمد، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

رحیمی، شهرام، (1381)، مدیریت زمان، تهران: کارآفرین، شماره 14.

رضائیان، علی، (1372)، برنامه ارتباط با خود و دیگران، تهران: دانش مدیریت، شماره 20.

روبرتا، روش، (1383)، مدیریت زمان، ترجمه مژده شیرازی‌منش و دیگران، تهران: خدمات فرهنگی رسا.

زالی، محمدرضا، (1375)، مدیریت زمان، ماهنامه زمینه، دوره ششم، شماره 60.

ساقیان، رضا (1379)، برنامه‌ریزی در وقت، تهران: انتشارات نازنین.

سپورت، ل، (1375)، مدیریت زمان، ترجمه غلامرضا خاکی، تهران: سازمان بهره‌وری ایران.

سروش، عبدالحمید، (1372)، مدیریت زمان راهنمایی استفاده صحیح از وقت برای موفقیت بیشتر در کار و زندگی، تهران: فجر اسلام، چاپ اول.

سروش، عبدالحمید، (1381)، توسعه و مدیریت، شماره 45.

سواری، کریم، (1388)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت زمان و مدیریت رفتار بر کاهش اهمال کاری تحصیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه، تهران.

سیدی، حسین، (1383)، مدیریت زمان (شناخت سارقان زمان)، ماهنامه شمیم یاس تهران، شماره 23.

سیف، علی‌اکبر، (1385)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ویرایش هفتم؛ صفحه 321-370، تهران:دوران

وشادمان‌فر، نسرین، (1382)، رابطه سبک‌های مقابله با بحران با مدیریت زمان و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.

شرفی، محمدرضا، (1376)، دنیای نوجوان، چاپ اول تهران: تربیت.

شرفی، محمدرضا، (1380)، جوان و نیروی چهارم زندگی، تهران: سروش.

شکوه، فرزین، (1379)، نقش بیانیه رسالت در مدیریت زمان، تهران: نشر تدبیر، شماره 115.

شیشه‌بر اصفهانی، نیلوفر، (1387)، بررسی تأثیر آموزش مدیریت زمان بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن.

صالحی، ابوالفضل، (1390)، بررسی رابطه مدیریت زمان و سلامت سازمان از دیدگاه مدیران و معاونین مدارس راهنمایی پسرانه،پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز.

صفا، یلدا، (1389)، مفهوم زمان، مجله بین‌المللی کورش.

صمدی، معصومه، (1373)، بررسی نقش دانش فراشناختی در حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان کلاس چهارم دبستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.

علی راست،. آوات، (1387)، بررسی مقایسه‌ای میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی رشته‌های مدیریت و غیر مدیریت با مدیریت زمان در مجموعه پردیس دانشگاه مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.

فتی، لادن و موتابی، فرشته، (1385)، مهارت مدیریت زمان، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران: نشر دانژه، چاپ اول.

فرنر، جک دی، (1381)، مدیریت کاربردی وقت و عملکرد، ترجمه ناصر جواهری‌زاده، چاپ اول، تهران:پژوهش

فروغی، علیرضا، (1382)، مدیریت زمان، تهران، کیفیت در خودرو، شماره 5.

قائدمحمدی، محمد جواد، (1389، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره ششم، بهار 89.

قائمی، علی، (1379)، جوان از دیدگاه نیازها، خواسته‌ها و مصالح، تهران، دفتر مشاور رئیس سازمان در امور جوانان.

کاظمی، بابک، (1380)، مدیریت زمان، تهران: صنعت برق، شماره 67.

کافی، احمد، (1351)، روضه کافی (تربیت جوان)، تهران: نشر 57.

کدیور، پروین، (1380)، بررسی سهم باورهای خودکارآمدی، خودگردانی، هوش و پیشرفت درس دانش‌آموزان به منظور ارائه الگویی برای یادگیری بهینه، فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران.

کرمی مقدم،فردین، (1377)، بررسی رابطه مهارت فردی مدیریت زمان و مهارت‌های سازمانی در بین مدیران دبیرستان‌های دولتی شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

کیم، وو، چونگ، (1372)، سنگ فرش هر خیابان طلاست، مترجم، سوری، محمد، تهران: مترجم.

لاکت، جان، مدیریت اثربخش، ترجمه سیدامین ا… علوی، 1373)، تهران: مرکز آموزش و پرورش.

لطف‌آبادی، حسین،(1382)، روانشناسی رشد (2)، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی، تهران: سمت.

لوتارسي،ورت. (1381)، مدیریت زمان، ترجمه غلامرضا خاکی، تهران: سازمان بهره‌وری بصیر.

لوییس، دیوید، مدیریت زمان (ترجمه کامران روح شهباز، 1388)، تهران: ققنوس.

محمدیون، حسن، (1384)، شیوه‌های مدیریت زمان، نشریه پیام مدیریت موفق، شماره 7.

محمودی، زهرا، (1377)، بررسی رابطه خود پنداره ـ یادگیری، خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهرستان شهریار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

مخبرفر، زهراالسادات، (1385)، جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان استان قزوین، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد ابهر، قزوین.

مکنزی، الک، (1382)، مدیریت بهره‌وری از زمان، ترجمه رضاپور، محمدرضا، تهران: معارف.

مکنزی، الک(1993)، دام‌های زمان، ترجمه غلامرضا خاکی، چاپ اول، 1376، تهران:به ير.

مکنزی، الک، (1978)، مدیریت بهره‌برداری از زمان، ترجمه محمدرضا رضاپور، 1374، تهران: مترجم.

موذن جامی، عبدالحمید، (1381)، مدیریت زمان، مجله صف، شماره 269.

موسوی کریمی، مسعود، (1389)، چیستی زمان، تهران: باشگاه اندیشه.

ناصري طاهري،عباس،1377.بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي بر رفتار سياسي،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه امام صادق،تهران.

ناظم، فتاح، (1387)، مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره سوم، تابستان، تهران.

نجف بیگی، رضا، (1381)، سازمان و مدیریت، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

نجف‌بیگی، رضا، (1381)، سازمان و مدیریت، چاپ دوم، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

نصر اصفهانی، علی، (1381)، فنون مدیریت زمان، مدیریت توسعه، شماره 14، ص 81.

وتن و کمرون، 1956، مدیریت زمان، ترجمه جعفری مقدم، 1380.

 

منابع انگليسي

Boone, L.E & Kurtz, D.L. (1992). Management (9th, Ed).Newyork:MCGraw-HiLL

Diener, E. Shu, E. & oishi, S. (1997). Recent findings in subjective well – being . Journal. T clinical psychology. Volume 61, Issue 820, no 7, pp.4-12.

Diener,E & Biswas – Diener, R, (2000) – New Directions in subjective well – being. Research: the cutting Edge. Running Head.

Garcia, R.R perez, G.f. (2001) Assessing time management skills as an important aspect of student lerning school psychology interneational, V25, ns, 167-183.

Hersey, P. Keneth, B, & Deweg, J , management a organization , Behavior, Seventh Endition, Prentice – Hall. (1996)

Horn, V. taris, T. Schaufeli, w. & schrews, p. (2009). The structure of occupational well – being: a study among dutch teachers. Journal of Occupational and organizational psychology volum. 77, page 3,5.

Malone, s. (1997(. Mind Skill foe monagers, first Endition, G.wer publishing limited.

Pintrich, P.R.& De- Groot, E.v. (1990) Motivational and self- Regulated lerning components of classroom academic performance journal of Educationa psychology, 82/1-33-40.

websters third  new internaional  dictionary

Vecchio,R,organizational Behavior, fourt

چکیده

این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشي انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشند، بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش ديده برروي پاسخگويان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها از آزمون‌های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه‌ اقتصادی ـ اجتماعی با استفاده از نرم افزار   SPSS    مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت    .

نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان  و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می‌گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ،ولی در شاخص‌های اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بین جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: مهارت مدیریت زمان، نوجوانان، جوانان

فصل اول:چارچوب تحقيق

مقدمه

مهمترين چيزدر زندگي انسان که از ارزش والايي برخوردار است،زمان (وقت)مي باشد.در واقع وقت شيرازه حيات ما را تشکيل مي دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته مي شود که خداوند در قرآن کريم سوره اي را به نام “والعصر”يعني وقت يا زمان نازل کرده ودر جاهاي ديگري از قرآن به برهه هايي از زمان اشاراتي داشته است ؛” والضحي واليل اذا سجي”   (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گيرد).”والفجر واليال عشر” (به سپيده دم و شب هاي دهگانه سوگند). در احاديث نيز مواردي در اين زمينه آمده است ، اينها  بيانگر ارزش و اهميت زمان مي باشد. در طول تاريخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه اين توجه بيش از پيش اهميت يافته است، به گونه‌اي که فناوري‌هاي نو، محيطي فراهم آورده‌اند که تقريباً در کوتا مدت مي‌توان به اطلاعات بي‌شماري دسترسي پيدا کرده و کارها را بسيار سريع‌تر و آسان‌تر از پيش انجام داد. لذا تمايل  به سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بيشتر مي‌شود. با چنين تمايلي اين احساس در افراد بوجود مي‌آيدکه از زمان عقب مانده و نمي‌توانند از آن به طور موثر بهره‌مند شوند. وقت (زمان)، سرمايه بشري است، زندگي تنها زماني پربار مي‌شود که براساس مفهوم صحيح زمان، بنا شده باشد.( اين عقيده که افراد چگونه تصميم مي‌گيرند از وقتشان به نحو مطلوب استفاده کنند، هسته نظريه مديريت زمان را تشکيل مي‌دهد (سواري،1388)).

ضرورت به کارگيري مديريت زمان وتنظيم منطقي اوقات در اختيار افراد چه در بعد سازماني و يا خصوصي، به درستي نشانگر اين است که زمان منتظر کسي نمي ماند. مديريت بر وقت ،مديريت بر کار و مديريت بر خود سه امر تجزيه ناپذير هستند و مي توان به جرات گفت که مديريت زمان در واقع همان مديريت بر خود است. اصولاً مديريت زمان يک امر همگاني و عمومي است. آگاهي از مفهوم مديريت زمان هم در زندگي فردي و هم در زندگي حرفه‌اي جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعي خود مديريتي سوق مي‌دهد. با استناد به اين ديدگاه هدف از مديريت زمان،جلوگيري از اتلاف وقت و تنظيم زمان کاري است. مسلماً در اين حکايت نبايد شک کرد که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگي مديريت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دليل ورود به دوره بحراني با تحولات گستردة فيزيولوژيکي،شناختي،هيجاني و اجتماعي روبرو مي شوند واين تغييرات مي تواند مشکلاتي را براي نوجوانان فراهم آورد،از اين قبيل عوامل مي توان به مواردي از قبيل حواسپرتي،دقت کم و غيره اشاره کرد  که مديريت کردن زمان در نوجوانان مهمتر مي باشد. مديريت زمان، فعاليتهاي نوجوانان و جوانان را نيز مي‌تواند تحت تاثير قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصي از روز را براي درس خواندن برنامه‌ريزي کنند خيلي زود به آن عادت خواهند کرد.يکي از مهمترين لايه‌هاي اجتماعي جامعه‌ ما و هر جامعه‌اي، قشر جوان و نوجوانان مي‌باشند که سعي مي‌شود مسائل مربوط به مهارت آن‌ها در مديريت زمان مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق ميزان مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان با تأکيد بر چگونگي پرداختن به فعاليتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. اميد است نتايج اين تحقيق به عنوان تلاشي در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه کارهاي معيني در زمينه هدايت «وضع موجود»  به «وضع مطلوب» منتهي گردد.

بيان مسئله

زمان، ارزشمندترين سرمايه هر فرد، گروه و سازمان است. در واقع تنها سرمايه برگشت ناپذير در اختيار انسان، زمان است، زيرا توليد پول، ماشين ، فناوري و حتي نيروي انساني، وابسته به صرف وقت و تأمين زمان است همجنين تنها سرمايه غيرقابل خريداري و غيرقابل توليد و بازيافت، زمان مي‌باشد. براي هر فردي در همه عرصه‌هاي زندگي وقت ارزشي فرا طلايي دارد ، به جهت تغييراتي که در دهه‌هاي اخير در عرصه علوم و فنون انجام شده، زمان اهميت بيشتري يافته و مردم مجبور هستند با سرعت بيشتري کارهاي خود را انجام دهند، به همين دليل لزوم مديريت زمان، بيشتر احساس مي‌شود.( در حقيقت مديريت زمان يکي از راهبردهاي مؤثر در جهت کاهش ميزان اتلاف وقت است ، هدف آن جلوگيري از اتلاف وقت و نظم دادن کارها است (هاشمي‌زاده، 1385)). همچنين با توجه به اينکه زمان، يک منبع محدود به شمار مي‌آيد لزوم مديريت آن به خصوص در محيط‌هاي آموزشي براي دانش‌آموزان (نوجوانان و جوانان) از اهميت بالايي برخوردار است، به طوري که به منظور کسب موفقيتهاي تحصيلي بايد از کارهاي غيرمهم صرف نظر کرد و کارها را الويت‌بندي نمود.دوره نوجواني و جواني يکي از مهمترين و بحراني‌ترين زمان زندگي هر فرد محسوب مي‌شود.طبق تعريف سازمان ملي جوانان، افراد 11تا29 سال نوجوان و جوان محسوب مي شوند.   نوجوان از دوره کودکي گذر کرده و وارد مرحله نويني از زندگي مي‌شود، ورود از دوره کودکي به دوره نوجواني ،فرد را با مسائل و مشکلات فراواني مواجه مي‌کند. بررسي اين مسائل و مشکلات در دنياي امروز از پيچيدگي خاصي برخوردار است ، بررسي اين مسائل و مشکلات مستلزم بررسي همه جانبه نسلي است که در حال دگرگوني عميق شخصيتي است و براي سازگاري، از هيچ تلاش و کوششي دريغ نمي‌کند . با توجه به اينکه تمامي قواي زيستي، روحي، رواني، فکري و عاطفي فرد از دوران بلوغ دچار تغيير و تحول مي‌شود، لازم است که به نوجوانان درخصوص مديريت برخود (مديريت بر زمان) اطلاعات و آگاهي‌هايي داد ، همچنين با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي نوجوانان و جوانان با تنوع احوال، دگرگوني‌هاي رفتار، موضع‌گيري در برابر امور و طغيان، مبارزه ،احساسات گرم و آتشين، سن  خودنمايي و غرور، اضطراب و بيقراري، حادثه‌جويي و شرايط خاصي که نوجوانان و جوانان دارند بصورت بالقوه آمادگي انواع آسيب‌هاي اجتماعي را در خود نهفته دارند . اگر در اين سنين ويژگي‌هاي مذکور و نيازهاي نوجوانان و جوانان از طرف مسئولين ذيربط ، خانواده‌ها و مربيان پرورشي و تربيتي مورد توجه واقع نشود نسل نوجوان و جوان با مسائل و مشکلات فراوان مواجه خواهد شد.يکي از مواردي که در مديريت زمان نوجوانان و جوانان نقش بسزايي دارد، خود تنظيمي مي‌باشد. يادگيري خودتنظيمي[1] از مقوله‌هايي است که به نقش فرد در فرآيند يادگيري توجه دارد. اين سازه ابتدا در سال 1967 توسط بندورا مطرح شد (کديور، 1380) . اين سازه در نظريه‌هاي مختلف روانشناسي از جمله نظريه‌هاي رفتاري، شناختي، شناخت اجتماعي، و ساخت‌گرايي مورد توجه قرار گرفته است. صاحب‌نظران مختلف الگوهاي متفاوتي از خود تنظيمي در يادگيري ارائه داده‌اند. از جمله اين الگوها، الگوي پينتريچ[2] (1986) است. در اين الگو، خود تنظيمي در يادگيري به استفاده از راهبردهاي شناختي[3]، فراشناختي[4]، و مديريت منابع[5] اطلاق مي‌شود.

راهبردهاي شناختي، به راهبردهايي که دانش‌آموزان براي يادگيري، به خاطرسپاري، يادآوري، و درک مطلب از آنها استفاده مي‌کنند ، اشاره دارد، اين راهبردها هم براي تکاليف ساده و حفظ کردني و هم براي تکاليف پيچيده‌تر که به درک و فهم نيازمندند کاربرد دارد(صمدي،1383).

راهبردهاي فراشناختي، راهبردهايي هستند که جهت برنامه‌ريزي- بازبيني- اصلاح فعاليت‌هاي شناختي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. (براون و همکاران، به نقل از صمدي، 1373).

راهبردهاي مديريت منابع، راهبردهايي هستند که يادگيرندگان از آن براي کنترل و اداره محيط، مثل مديريت در تنظيم وقت، نحوه تلاش، انتخاب محيط مطالعه، همچنين از افراد ديگر مثل معلمان، همسالان، و مانند آن استفاده مي‌کنند. اين راهبردها به دانش‌آموزان کمک مي‌کند تا با محيط سازگار شده و آن را با توجه به هدف‌ها و نيازهاي خود تغيير دهند. (زيمرمن و مارتينز- پونز[6]، 1986)

در دوره نوجواني بايد به نوجوان خود نظم‌دهي رفتار را آموخت ، اينکار بوسيله آموزش و از طريق رسانه‌ها قابل حل مي‌باشد.همانطور که بندورا در مورد خود نظم‌دهي رفتار گفته‌اند، رفتار آدمي عمدتاً يک رفتار خود نظم داده شده است و رفتار شخصاً تقويت شده بهتر از رفتارِ از بيرون تقويت شده، نگهداري مي‌شود،  بايد به گونه‌اي رفتار کرد که نوجوان خود پي به مسئله زمان ببرد (سيف، 1385، ص 370).  از جمله چيزهايي که نوجوان و جوان از تجربه مستقيم و غيرمستقيم (جانشيني) مي‌آموزد، معيارهاي عملکرد مي‌باشد و زماني که اين معيارها آموخته شده‌اند، پايه‌اي مي‌شود بر ارزشيابي شخصي فرد . کارآمدي شخصي تصوري يا خود کارآمدي تصوري، همانند معيارهاي عملکرد دروني شده، نقش مهمي در رفتار خود نظم‌دهي ايفا مي‌کند.زماني که به نوجوان و جوان درخصوص خود نظم‌دهي آگاهي داده شود و يادگيري ايجاد کرد ،فرد در تلاش است تا به کارآمدي شخصي تصوري، سطح بالايي برسد، زماني که به اين سطح رسيدند بيشتر مي‌کوشد و پشتکار بيشتري از خود نشان مي‌دهد و موفق مي‌شوند.بندورا مي‌گويد که چون افراد داراي کارآمدي شخصي تصوري سطح بالا بر روي امور، کنترل بيشتري دارند، عدم اطمينان کمتري را تجربه مي‌کنند و کمتر مي‌ترسند (سيف، 1385، ص 370).نوجوانان و جوانان براي مديريت کردن زمان در انجام فعاليتها بايد از يکسري فنون بهره کافي را ببرند تا بتوانند بر زمان خود مديريت کنند، از جمله براي کارهاي خود هدف را مشخص کنند ،برنامه‌ريزي در کارها داشته باشند، کارهاي خود را تجزيه کنند و آنرا از کوچک يا کم به بزرگتر يا زياد انجام دهد ، کارها را اولويت‌بندي کند، کارهاي موظفي را پيگيري کند که آيا آن کار انجام شده يا خير و همچنين نگذارد که تغييرات در برنامه‌ها آن هارا مضطرب کند و استرس ايجاد کند.تغييرات پردامنه و سريع بلوغ موجب مي‌شود نوجوان تقدم و تأخر کارهايش را از دست بدهد. او نمي‌تواند براي روزمرگي‌اش اولويت خاصي را برگزيند و از اين رو ممکن است در امور درسي به افت و بي‌انگيزگي دچار شود يا تعادلي منطقي ميان ساعات بازي،‌خواب و کارهاي روزمره برقرار نکند. ممکن است انرژي زيادي براي يکي از فعاليتهاي روزمره صرف کند و ازکارهاي ديگر باز بماند، مشاوره و دادن اطلاعات و آگاهي در اين باره ضروري مي‌باشد.نوجوانان و جوانان از جمله کساني هستند که با درک اهميت زمان و استفاده صحيح از زمان مي‌توانند علاوه بر اينکه خود، از زمان، بهره کافي ببرند به اهداف مورد نظر در محيط جامعه و مدرسه دست يابند.رسانه‌ها با تحولاتي که در جنبه‌هاي مختلف از بعد فن‌آوري تجهيزاتي و حجم و روش داشته‌اند به عنوان حاملان و منتقل کنندگان پيام، مي‌توانند در باورها و افکار نوجوانان و جوانان موثر باشند. رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي، عقيدتي و فرهنگي، امکان حضور در همه نقاط جغرافيايي پيدا کرده‌اند.تاثيررسانه ها بر نوجوانان و جوانان با استفاده از ابزارهايي است که آن ابزارها امکان اين تأثيرگذاري را معين مي‌کند. صداوسيما به عنوان يکي از ابزارها در اين راستا مطرح است. چون نفوذ، حضور، نحوه بيان و شکل انتقال پيام در رسانه صدا و سيما به طرز ويژه‌اي است که مخاطب را مي‌تواند با انواع و اقسام شگردها و روش‌هايي که در آن وجوددارد به خود جلب کند. اين رسانه مي‌تواند در نحوه تغيير دگرگوني در نوجوانان و جوانان پرنفوذترين و موثرترين عامل باشد. البته نقش و سهم تلويزيون در تاثيرپذيري بر روي جوانان و نوجوانان حائز اهميت مي‌باشد، ضمن اينکه از تلويزيون در همه ساعات شبانه‌روز و در خانه مي‌توان استفاده کرد. نقش آموزش رسانه‌ها مهم‌تر از آموزش رسمي مراکز آموزشي مي باشد، زيرا دامنه کار مراکز آموزشي محدود است در صورتي که آموزش از طريق وسايل ارتباط جمعي گسترده و هميشگي است. البته وسايل ارتباط جمعي خصوصاً تلويزيون آموزش را همراه با صحنه‌هاي زنده ارائه مي‌دهد که شوق بيشتري را براي يادگيري ايجاد مي‌نمايد ، رسانه‌ها بخصوص تلويزيون مي‌تواند تآثير خيلي زياد بر روي نوجوانان و جوانان داشته باشد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود که مديريت زمان در اين ميان چه نقشي را ايفا مي‌کند؟ همه مي‌دانند که زمان ،گذراست و در اختيار ما نيست و فرصت از دست رفته جبران ناپذير است. پس مديريت اين سرمايه با چنين اهميتي چه مفهومي مي‌تواند داشته باشد؟ بسياري از صاحبنظران مديريت، بر اين باورند که کاربرد مفهوم مديريت زمان، صحيح نيست و به جاي آن استفاده از برنامه‌ريزي زمان، مطلوب‌تر است. با بررسي‌ها و جستجوهايي که در مراکز پژوهشي و دانشگاهي انجام شد، تحقيقي با عنوان «بررسي ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان» به دست نيامده است، عمده بررسي‌ها حول محور مديريت زمان بوده است که نشان مي‌دهد اتلاف وقت زياد مي‌باشد و مديريت زمان  اندک. در اين تحقيق سعي شد با بررسي ميزان مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان، مورد تحليل قرار گيرد. بنابراين در اين تحقيق در پي پاسخ به اين سؤال مي باشد که آيا برنامه‌ريزي براي کارهاي محوله از مديريت زمان، تبعيت مي‌کند؟ آيا توانايي مديريت زمان در نوجوانان بيشتر از جوانان است ؟ آيا  بين مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تفاوت وجود دارد؟ آيا نوجوانان و جوانان طبقه پايين با نوجوانان و جوانان طبقه بالاي جامعه از نظر مديريت زمان تفاوت دارند؟آيا نوجوانان و جوانان دختر نسبت به نوجوانان و جوانان پسر از مديريت زمان بهتر استفاده مي کنند؟آيا رابطه اي بين اتلاف وقت و مديريت زمان وجود دارد؟ايا بين ميزان مديريت زمان و ميزان تماشاي تلويزيون رابطه اي وجود دارد؟

 اهميت و ضرورت تحقيق   

در جامعه ما، الگوي صرف وقت به ميزان قابل ملاحظه‌اي کمياب است. با وجود آنکه همه به يک ميزان، زمان در اختيار داريم، ولي ديده مي‌شود آنهايي موفق‌ترند که از وقت خود بهتر استفاده مي‌‌کنند، الگوي رفتاري صحيح را بايد با آموزش ايجاد کرد، مديريت زمان، دانش، نگرش و رفتار افراد را در جهت بهره‌برداري هر چه بيشتر از عمر ارتقاء مي‌بخشد. زمان و چگونگي مديريت بهينه آن، يکي از مسائلي است که براي انسان‌ها حائز اهميت است. ارزش زمان براي همه برابر نيست و همه به نحو يکساني از آن استفاده نمي‌کنند. بسياري ازانسان‌ها علاقه‌مندند که به نحو احسن از زمان، نهايت بهره را ببرند، در حاليکه براي ديگران اين چنين نيست ،در اين خصوص که چگونه از زمان استفاده شود، مسلماً به يک‌سري مهارت‌ها و مديريت‌هاي ويژه‌اي مورد نياز است، به عبارتي هر چه ميزان آشنايي با اين مهارت بيشتر باشد به همان نسبت کنترل و مديريت آن ساده‌‌تر و دقيق‌تر صورت مي‌گيرد. تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که مديريت زمان در اهمالکاري تحصيلي تأثيرگذار است. مديريت زمان يکي از مسائل مهم و جدي در سطح بين‌المللي است. جوانان و نوجوانان نيز بدون مديريت زمان گاهي تمامي وقت خود را در امور غير ضروري از بين مي‌برند، استفاده درست و مؤثر از زمان، مي‌تواند بعنوان رفتاري در جهت تأييد وجود انگيزش پيشرفت و موفقيت در نوجوانان و جوانان باشد. با اين حال موضوع مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان، موضوعي است که کمتر به آن پرداخته شده است. بنابراين انجام پژوهش به منظور شناسايي رابطه و تعامل ميان مهارت نوجوانان با مهارت جوانان در مديريت زمان به مشاوران و برنامه‌ريزان در امور نوجوانان و جوانان کمک خواهد کرد تا در جهت ارائه شيوه‌هاي مناسب برنامه‌ها و راهکارهاموفق شوندو راهنمايي لازم بدهند ،در اهميت مديريت زمان مي‌توان گفت که نوجوانان و جواناني که نتوانند وقت خود را تنظيم کنند ازعهده انجام هيچ‌کاري بر نخواهند آمد. در زمينه مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان تاکنون در کشورمان تحقيقات اندکي انجام شده ،در نتيجه فقدان سابقه تحقيقي در بستر بومي جامعة مورد مطالعه، يکي از دل مشغولي‌هاي جدي تحقيق مي‌باشد.از سوي ديگر مواجه با ازدياد منابع در به انحراف کشاندن قشر نوجوان و جوان ،دسترسي محدود نوجوانان و جوانان به مشاوران و روانشناسان تربيتي متخصص و ماهر از جمله مشکلاتي است که نشان مي‌دهد نوجوان و جوان در چه شرايط بحراني روبرو مي باشند. مديريت ضعيف زمان را نمي‌توان پنهان نمود و اثربخشي بيشتري مورد نيار است، زيرا براي موفقيت بيشتر چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه‌اي، نيازمند بکارگيري راهبردهاي مديريت زمان مي‌باشيم. اين راهبردها براي استفاده بهينه از وقت، تنظيم شده و بعنوان روش‌هايي براي کنترل زمان به کار مي‌رود. با استفاده مؤثر از زمان مي‌توان اهداف را مشخص کرد و وظايف و فعاليت‌ها را برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي نمود، با برنامه‌ريزي ، درک نوجوان و جوان از زمانِ در دسترس، افزايش يافته در نتيجه مي‌توانند از زمان خود به صورت هدفمند و سازمان يافته بهره‌مند شوند. بيشترين کاربرد مديريت زمان مي‌تواند در جوانان و نوجوانان باشد چرا که اين قشر از جامعه در آينده بعنوان نسل جديد چرخهاي اقتصادي، علمي، فرهنگي کشور را به عهده خواهند داشت. با توجه به اهميت فراگيري اصول مديريت زمان و آگاهي از مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان، تأثير آن در سلامت جامعة فرداي ما مي‌باشد. اين تحقيق شايد وسيله‌اي جهت فراگيري و انتقال آن به ديگران و گامي در جهت رشد و تعامل جامعه برداشته شود. ضرورت توجه به مديريت زمان بخصوص درکلان شهر تهران که نوجوانان و جوانان زيادي از وقت خودشان را به طرق مختلف از جمله ماندن در ترافيک و استفاده نادرست از اينترنت و بازي‌هاي کامپيوتري و قدم زدن (پرسه زدن) در کوچه و خيابان و از اين قبيل از دست مي‌دهند، حائز اهميت است.از طرفي ديگر، پيچيدگي شرايط زندگي به واسطه ظهور رسانه‌هاي مختلف، موقعيت‌هاي پيچيده اجتماعي و اخلاقي، تغييرات اجتماعي، انتظارات و ارزش‌ها، فرصت را براي نوجوانان وجوانان تنگ‌تر و شرايط را بسيار سخت‌تر کرده است. به همين دليل، آموزش راهبردهاي مديريت درست زمان براي نوجوانان وجوانان در کشور ما يک ضرورت است. از آنجا که نوجوانان و بخصوص جوانان پرمشغله‌ترين قشر جمعيت جوان هستند، همچنين قشر عظيمي از جمعيت کشور مان را تشکيل مي دهند،ارائه راهبردهاي مديريت زمان به آنان، بسيار مهم به نظر مي‌رسد.

1- Self-Regulation learning

2- Pintrich

3-Cognitive Strategies

4-Metacognitive Strategies

5-Resource Management Strategies

1- Zimmerman & Matinez- Pons

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122