پايان نامه بررسي ميزان گرايش فرزندان نوجوان مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام (ره) به انحرافات اجتماعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان گرايش فرزندان نوجوان مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام (ره)  به انحرافات اجتماعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارا 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ميزان گرايش فرزندان نوجوان مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام (ره)  به انحرافات اجتماعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 چکیده فارسی 1
فصل اول: كليات پژوهش2
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مساله4
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش12
1-4- اهداف پژوهش15
فصل دوم: مباني نظري پژوهش16
2-1- مقدمه17
2-2- مروري بر تحقيقات پيشين18
2-2-1- تحقيقات داخلي18

 2-2-2- تحقيقات خارجي23
2-2-3- جمع بندي پيشينه تحقيق27
3-2- ديدگاههاي نظری پژوهش28
1-3-2-رویکرد کارکردگرا29
1-1-3-2- نظرية بر چسب زني بكرولمرت29
2-1-3-2- نظريه هاي فشار30
3-1-3-2- آنومی دورکیم32
4-1-3-2- آنومی مرتن33
2-3-2- رویکرد ساختارگرا34
3-3-2- ديدگاه كنترل اجتماعی35
1-3-3-2- نظریه الگوي كنترل اجتماعي هیرشی35
4-3-2-  نظريه هاي فردگرا36
5-3-2- دیدگاه تضاد37
1-5-3-2- نظریه مارکس 37
6-3-2- نظريه بوم‌شناختي 39
7-3-2- نظریه بی سازمانی اجتماعی 39
8-3-2- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی 40
9-3-2- نظريه هاي جامعه گرا40
10-3-2- نظریه جمع گرایی41
11-3-2- نظریه اعتماد41
12-3-2- نظرية انحراف رابرت آگينو، مسنر وروز نفلد43
13-3-2- نظریه محرومیت نسبی43
14-3-2- نظريه معاشرت ادوين ساترلند44
15-3-2- نظرية همنشيني افتراقي ساترلند44
16-3-2- نظریه رضایت از زندگی45
17-3-2- پايگاه اجتماعي- اقتصادي45
18-3-2- نظریه های قشربندی اجتماعی46
19-3-2- دیدگاه تضادگرایی47
4-2- چارچوب نظری پژوهش48
5-2- فرضیه های پژوهش49
6-2- مدل نظری پژوهش50
فصل سوم:روش شناسی پژوهش51
1-3-مقدمه52
2-3- نوع و روش تحقيق52
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات52
4-3- جامعه و نمونه آماري53
5-3- تعیین حجم نمونه53
6-3- شیوه نمونه گیری53
7-3- واحد تحلیل53
8-3- تجزیه و تحلیل آماری53
9-3- اعتبار ابزار پژوهش53
10-3- پایایی ابزار پژوهش54
11-3- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهيم  54
فصل چهارم: توصیف و تبیین داده ها57
1-4- مقدمه58
2-4- داده های توصیفی58
1-2-4-  جنس58
2-2-4- سن پاسخگويان59
3-2-4-  منفور بودن سارقین 59
4-2-4- پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود 60
5-2-4-  تمایل به سرقت61
6-2-4-  عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن 62
7-2-4-  اعتقاد بر قطع دست سارقین63
8-2-4-  بد بودن پرخاشگری64
9-2-4-  بیزاری از خشونت65
10-2-4- ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت  66
11-2-4-  وجود راه حل برای مشکلات به جای اعمال خشونت67
12-2-4- عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر68
13-2-4- به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن  69
14-2-4-  خطرناک بودن مصرف مواد مخدر70
15-2-4- عدم تصور برای مصرف مواد مخدر71
16-2-4-  مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر72
17-2-4- مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر مشکلات روحی73
18-2-4-  استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی74
19-2-4-  جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر75
20-2-4- عدم مقاومت در مقابل مصرف مواد مخدر76
21-2-4- بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه77
22-2-4-  مقاومت در برابر وسوسه های جنسی78
23-2-4-  برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی79
24-2-4-  اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی   80
25-2-4-  نفرت از افراد بی بند و بار جنسی81
26-2-4-  جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی82

  27-2-4- محتوای جنسی رویاها83
28-2-4- فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرافات84
29-2-4-  پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد85
30-2-4-  فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه86
31-2-4-  فرار از خانه راهی برای استقلال87
32-2-4-  پیشگیری والدین از فرار نوجوانان 88
33-2-4- عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه89
34-2-4- فرار از خانه ، شروع تحولی مثبت برای فرد90
3-4- آزمون فرضیات91
فصل پنجم: نتیجه گیری101
1-5- مقدمه 102
2-5- نتایج فرضیات پژوهش103
1-2-5- توصیف نتایج داده های پژوهش103
2-2-5- تبیین نتایج داده های پژوهش105
3-5- نتیجه گیری107
4-5- پیشنهادهای پژوهش108
5-5- محدودیتهای پژوهش109
فهرست منابع110
چکیده انگلیسی

منابع و ماخذ

احمدی،حبیب.(1378).نظریه های انحرافات اجتماعی، شیراز، انتشارات رز.

اسفندیاری،اسماعیل.(1388).فقر و انحرافات اجتماعی؛ زمینه یا انگیزه.

آرون،ریمون.(1381).مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام،تهران.

بنی اسدی،علی اکبر.(1383).بررسی انحرافات اجتماعیناشی از بیکاری در شهر سمنان، جهاددانشگاهی استان سمنان.

بهروان،حسین.(1390).علل جامعه شناختى رانندگى پرخطر در مشهد.فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی.

پناهی،محمدحسین.(1391).رابطه پایگاه اقتصادی،اجتماعی با سرمایه فرهنگی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد واحد شوشتر، شماره 17.

تامین،ملوین.(1385).جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی.ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران،نشر توتیا.

تنهایی،ابوالحسن.(1374).مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات مرندیز.

توسلی، غلامعباس.(1380).نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت.

جلائی پور،حمیدرضا.(1387). نگاهی به رشد فزاینده آسیبهای اجتماعی در ایران، دانشگاه تهران.

جواهری،فاطمه و بالاخانی،قادر.(1385). بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی.مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،سال سوم،شماره اول.

خلف خانی،مهدی.(1388). راههاي گسترش حوزه عمومی به منظور ارتقاء سطح نظارت هاي اجتماعی. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم ، شماره

خیرخواهان،محمدحسن.(1392).بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر قانون گریزی در شهر سمنان،دانشگاه ازاد گرمسار،پایان نامه.

ربانی،رسول.(1380).جامعه شناسی جوانان، تهران، انتشارات آوای نور.

رسول زاده اقدم،صمد.(1381).عوامل موثر بر خشونت علیه کودکان در خانواده های تهرانی،پایان نامه.

رضایی،محمد.(1384).میزان، نوع و عوامل موثر برقانون گریزی.مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 3.

روزن بام،هایدی.(1367).خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه،نقد مبانی تظری جامعه شناسی خانواده آلمان، ترجمه محمد صادق مهدوی، تهران، نشر دانشگاهی.

رئیس دانا،فریبرز.(1379).بررسی هایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

ریترز،جورج.(1374).نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی،تهران، انتشارات علمی.

زارع شاه آبادی،اكبرو تركان،رحمت اله.(1391). رابطه سرمايه اجتماعي و قانون گريزي دربين شهروندان شهر يزد. فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال هشتم، شماره 27.

زین آبادی،مرتضی.(1387). اعتماد اجتماعی. پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 16.

ساعی،علی.(1386).روش تحقیق درعلوم اجتماعی(با رهیافت عقلانیت انتقادی).تهران:انتشارات سمت.

طهماسبی،فردین و همکاران.(1383).عوامل اجتماعی موثر بر احساس نابرابری های اجتماعی و پیامدهای آن در شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.

علي بابايي،یحیی و فيروزجائيان،علی اصغر.(1388). تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر قانون گريزي. فصلنامه دانش انتظامي، سال يازدهم، شماره

فراهانی فرد،سعید.(1378).نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،تهران.

فرجاد،محمدحسین.(1375).آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات،انتشارات بدر،تهران.

قجاوند،کاظم.(1388).کلیات جامعه شناسی،انحرافات اجتماعی،اصلاح و تربیت،شماره 93.

کمالی،علی.(1379).مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی،تهران،انتشارات سمت.

چکیده

آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است « بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی» می باشد. متغیر های مورد بررسی در این تحقیق« گرایش به خشونت،سرقت، فرار از منزل، اعتیاد و انحرافات جنسی» می باشد.

برای بررسی میزان گرایش نوجوانان به انحرافات اجتماعی، پس از بررسی دیدگاه های صاحبنظران مختلف، نهایتاً از نظریات پارسونز، هیرشی، مازلو، دورکیم، مرتون و بوم شناختی استفاده شده است.

تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی می باشد که از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان سمنان هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 150 نفر انتخاب شده اند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که فرزندان نوجوان و جوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات گرایش نشان نمی دهند که این نمایانگر برنامه های مناسب حمایتی و آموزشی کمیته امداد امام(ره) می باشد.

واژگان کلیدی:فقر، مددجو، انحرافات اجتماعی.

 فصل اول :کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه:

تحولات و دگرگوني هاي پديد آمده در نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و ستيزه هاي اخلاقي بين دو نسل و عدم جايگزيني الگوهاي رفتاري نهادينه شده، زمينه را براي افزايش نسبت بزهكاري و انحرافات اجتماعي فراهم كرده است. گسترش انحرافات اجتماعي از جمله مشکلات عمده اي است که امروزه گريبان گير بسياري از جوامع کنوني است. در جامعة ما نيز با توجه به ارزش هاي ديني، اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي، ساختار جمعيتي بسيار جوان و وجود مشکلات عديدة اقتصادي، انحرافات به عنوان يکي از بغرنج ترين و پيچيده ترين مسائل اجتماعي به شمار مي آيد که موجب جريحه دار ساختن وجدان جمعي و چالش امنيت اخلاقي و اجتماعي گرديده است.

فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات است. بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام، فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلكه حتي بنيان هاي فكري و اعتقادي آنان را نيز مضطرب و لرزان مي سازد؛ چراكه كسب درجات بالاي ايمان نيازمند شناخت قوي و خرد ديني است. كسب اين امتيازات نيازمند فرصت ها، وسايل و امكاناتي است كه در شرايط عادي، فقرا از داشتن اين امكانات در حد مطلوب محرومند. هرچند اين ارتباط مطلق نيست و اغنيا هم دچار انحراف از نوع ديگر مي شوند، اما زمينه و بستر در شرايط فقر براي انحراف مساعدتر است. تأثير ويرانگر فقر بر رفتار فقير به دليل تحقير، برچسب كجروي و بيگانگي نسبت به آداب و رسوم پذيرفته شده در جامعه مي باشد. علاوه براين، افراد محروم در بسياري موارد امكانات، وسايل و فرصت هاي موردنياز براي نيل به اهداف مشروع اجتماعي را در اختيار ندارند. اين بدان معنا نيست كه انحرافات در فقرا و فقيران خلاصه گردد، بلكه نوع، انگيزه، علل انحراف و كجروي ثروتمندان با فقرا تفاوت دارد; حتي كجروي ثروتمندان نسبت به نوع انحراف و كجروي فقرا زيان آورتر و ويرانگرانه تر مي باشد. از سنخ شناسي انحرافات و كجروي فقرا معلوم مي شود كه كجروي آنان يا براي تأمين معيشت و يا ناشي از حقارت و ضعف اعتماد به نفس مي باشد. از اين رو، به هر ميزاني كه اين دو مشكل برطرف شود، به همان ميزان احتمال انحراف فقرا نيز كمتر خواهد شد.

1-2- بیان مساله:

انسان موجودی جامعه زاد و جامعه زی است؛ یعنی از خلال موقعیتها و تجارب اجتماعی است که میتواند استعدادهای بالقوه خود را متجلی نموده و آماده پذیرش نقش های اجتماعی شود، و برای انعکاس نقش های اجتماعی خود ناچار است، به برخی قواعد و دستورالعمل های اجتماعی (خواه رسمی، خواه غیر رسمی) تن دهد . چنین ساز و کاری به وسیله جامعه برای فرد ساخته و پرداخته می شود و از طرق مختلف نهادهای اجتماعی و فردی آماده همنوایی با دیگر همنوعانش میشود. اما به علل مختلف از جمله ویژگیهای فیزیولوژیکی و ظرفیت استعداد فردی و شرایط محیطی، همه افراد به یک میزان تن به پذیرش قواعد جامعه نمی دهند؛ بدین سبب بحث عدم پذیرش یا تخطی از قواعد مصوب اجتماعی پیش می آید. در چنین حالتی که فرد نتواند خود را با این مصوبات همنوا کند، جامعه، با پدیده ای به نام انحراف یا کجروی یا آسیب اجتماعی مواجه می شود(بنی اسدی،1383: 9).

بدون ترديد فقر و نابرابري‌هاي اقتصادي از زمرة مهم‌ترين معضلات جامعه بشري است كه از جايگاه ويژه‌اي در بين ساير مسائل اجتماعي برخوردار است. فقر از بنيادي‌ترين مشكلات و ناهنجارترين دردهاي زندگي انسان است كه با وجود پيشرفت و توسعه گسترده در زندگي بشري، ميزان آن نه تنها كاسته نشده بلكه بر طبق آمارهاي موجود در حال افزايش است. مشكلات فقر صرفاً منحصر به پيامدهاي خود فقر نمي‎باشد، بلكه مشكلات اين مساله اجتماعي زماني شدت پيدا مي‎كند كه آن بسترساز انحرافات مي‎گردد.

ارتباط بين فقر و انحرافات اجتماعي، موضوعي نو و بديع نيست. جوامع انساني در طي حيات خويش به شكلي، با اين دو مقوله درگير بوده‎اند. ارتباط بين فقيران، گرسنگان و بي‌خانمان‌ها با سارقان، قاتلان، معتادان در حوزه‌هاي مختلف علمي از قبيل، علوم اجتماعي، اقتصادي و روان‌شناسي، موضوع تحقيق و پژوهش‌هاي مختلف قرار گرفته و از منظرهاي گوناگون به آن توجه گرديده است؛ به گونه‌اي كه در هر زمان و به تناسب شرايط، امكانات و فضاي جامعه، راه‌حل‌هايي در برخورد با آن در نظر گرفته شده است. با شكل‎گيري «نهضت علمي» و آغاز بررسي‌هاي علمي پديده‌هاي فيزيكي، طبيعي، انساني و اجتماعي، فقر و انحرافات اجتماعي نيز از موضوعاتي بود كه به طور تقريبي از يكصد سال پيش، با كمك ابزارهاي علمي جديد،مورد كنكاش علمي قرارگرفته ونظريه‌ها و تئوري‌هاي جديدي در اين رابطه ارائه گرديده است(اسفندیاری،1388: 3).

انحرافات اجتماعی یک از چالشهای مهم در علم جامعه شناسی است. این معضل آن قدر ابعاد و جنبه‌های فراوان دارد که نمی‌توان آن را صرفا یک مسئله اجتماعی دانست. چرا که این مشکل ریشه در حوزه‌های دیگر نیز دارد. بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين ومهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد. در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان مي‌پردازيم.

اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است. به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري داد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و … گرفتار مي‌آيند. بهرحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد. ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند. خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است(روزن باوم، 149:1973).

در ارتکاب اعمال نابهنجار یا وقوع انحرافات نمی توان تنها از یک یاچند عامل محدود و مجزا سخن گفت، بلکه مجموعه ای ازعوامل که امکان تفکیک یکایک آنها بسادگی میسر نیست، در آنها نقش دارند. در این میان نسل جوان بدلیل حساسیت زیاد و سایر خصوصیات روحی و جسمی بیش از سایر افراد در معرض انواع فشارها و ناملایمات قراردارد. بعلاوه کمبود تجربه و عدم توانائی کافی در مقابله با مشکلات در میان جوانان امکان ابتلای آنان را به انواع انحرافات اجتماعی بیشتر می نماید. در واقع جوانان خیلی زود تحت تاثیرعوامل متعدد قرار می گیرند. به طوریکه گاه برای حل مسائل یا ارضای نیازهایشان بسوی راههائی که سرانجام آنها یاس ونابودی است کشیده می شوند .درواقع این واکنشها نیز نوعی مکانیسم دفاعی درمواجهه با مشکلات ومسائل زندگی است ،به نحوی که طی آن فرد راه عقب نشینی یا فرار راانتخاب نموده وبه این ترتیب خود رااز مشکلات زندگی مصون می دارد .به طور کلی انحرافات اجتماعی شرایط اجتماعی بغرنج وپیچیده ای دارد که در کل جامعه و امور و پدیده های اجتماعی و سازمانهاو اعتقادات و ارزشهای اجتماعی بدرجات مختلف تاثیرگذار می باشد و آنها را در تنگنا قرارمی دهد . وجامعه آنرا تهدیدی کاملاٌ آشکار برای وضعیت  و حیات مطلوب خود تلقی می کند واین امری است که برای حفظ آتیه جامعه ونیروهای آن مستلزم اقدامات جدی است(اسفندیاری،1388: 5) .

دیگرعاملی که باعث وقوع انحرافات اجتماعی می گردد و میزان گرایش به انحرافات را بالا می برد، این فقدان والدین است که می بایستی بدان توجه زیادی شود چرا که والدین به عنوان مهمترین رکن خانواده درپرورش شخصیت کودکان و نوجوانان نقش مهمی را ایفا می کنند. وقتی خانواده فاقد یکی از والدین باشد طبعاٌ کارکردهای جامعه پذیری، پرورش شخصیت، نظارت بر فرزندان وایجاد فضای عاطفی کامل ومناسب برای فرزندان دچار اختلال خواهد شد. درچنین وضعیتی احتمالاٌ کاستی هائی وجود خواهد داشت وفرزندان خانواده اولین کسانی هستند که ازاین کاستی ها آسیب می بینند. نوجوانانی که یک یا هردو از والدین خود را از دست می دهند در برابر آسیبهای اجتماعی خرد وشکننده می شوند .امروزه میلیونها کودک ونوجوان به واسطه عدم حضور یکی از والدین ،خصوصاٌ پدر ، در معرض خطر سوق به سوی انحرافات قرار دارند این امر برکودکان ونوجوانان تاثیر گذاشته و موجب نقصان در انطباق اجتماعی آنان می گردد.

دیگر عاملی که باعث وقوع انحرافات اجتماعی می گردد همانطورکه دربالا نیز اشاره شد باتوجه به حساسیت زیاد و خصوصیات جسمی وروحی فوق العاده جوانان ونوجوانان ،آنان به دلیل کسب استقلال وبه دست آوردن آزادی عمل در کارها ورفتاروکردارخود می خواهند از خانواده جدا شوند و به این سبب زمینه های پیدا کردن دوستان ناباب شکل می گیرد که زمینه انجام اعمال بزهکارانه را در آنان تقویت می نماید(همان منبع:6).

انحراف ها یا آسیب ها ی اجتماعی را می توان برحسب نوع به گروه های زیر تقسیم بندی كرد:
– سوء مصرف مواد مخدر و دارو
– خشونت، ضرب و جرح و قتل و تجاوز و آدم ربایی
– همسر آزاری
– كودك آزاری و سوء استفاده از كودكان
-بزهكاری كودكان و نوجوانان
– تن فروشی و قاچاق انسان به قصد انواع سوءاستفاده
ـ انحراف های گسترده جنسی
– شیوع برخی از بزه ها مانند سرقت و قاپ زنی
– وجود كودكان خیابانی و كودكان در خیابان و كودكان كار
– ناآرامی های اجتماعی مكرر و بی هدف یا باهدف های كم اهمیت
– خیابان خوابی و انواع حاشیه نشینی و اسكان غیررسمی كه همراه با مسائل و مصائب اجتماعی و بهداشتی است.

اما انحراف ها را برحسب عوامل پدیدآورنده اصلی نیز می توان به صورت زیر از یكدیگر متمایز كرد:

انحراف هایی كه به ظاهر انحراف اجتماعی هستند اما در واقع جنبه فردی دارند و تواتر، منشاء، جلوه و سرایت اجتماعی ندارند و از عوامل موروثی مانند روان نژندی و اختلال های مغزی ناشی می شوند.خشونت به قصدكشتن افراد ممكن است از این نوع باشد(رئیس دانا،1381: 109).

انحراف هایی كه جنبه روان پریشی دارند و به اختلال در شخصیت مربوط می شوند. شماری از بیماران دچار افسردگی یا برخی انواع اسكیزوفرنی تمایل به خودكشی پیدا می كنند، اما خودكشی به مثابه انحراف یا مشكل اجتماعی امریست جداگانه. به هرحال افزایش انواع روان پریشی و روان نژندی می تواند از نابهنجاری اجتماعی ناشی شود.

انحراف هایی كه منشاء اجتماعی و فرهنگی دارند و از تبعیض ها و تعرض ها و ناهنجادی های اجتماعی ناشی می شوند. این انحراف ها ممكن است به شكل های مختلف متوجه گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف بشود. برای مثال، نبود امكانات فراغتی و رفاهی و فرهنگ بهزیستی و سلامت اجتماعی ممكن است افرادی را از طبقه فرودست تا میانی تا بالایی به سمت موادمخدر بكشاند. محدودیت ها و محرومیت های جنسی نیز می توانند دارا و نادار را به سمت تمایلات انحرافی یا خشونت جنسی و سوء استفاده از كودكان سوق بدهند. گرچه افزایش شدید آمار بزهكاریهای متفاوت مانند سرقت و سرقت به زور و تجاوز و خشونت و آدم ربایی در ایران را  نمی توان تاحد زیادی به نابهنجاری اجتماعی و ناتوانی مدیریت و نظم و امنیت و قانون و بی پرواشدن جوانان به دلیل اثرگذاری رسانه های ماهواره ای و فیلم های اكشن و غیره منتسب كرد، ‌اما در این مورد نیز انگیزه های اصلی و اقتصادی یعنی فقر و بیكاری یا اعتیاد كه خود چنان كه گفتم تاحد زیادی ناشی از فقر بوده است، نقشی نه كمتر از پنجاه درصد برعهده داشته اند. نكته بسیارجدی و قابل توجه- گرچه كماكان مورد بی اعتنایی مسئولان – آنست كه افزایش آسیب ها و انحراف ها بدنبال فقر و بی عدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش تبعیض و محرومیت پدید آمده است. در ۱۲ سال اخیر كاربرد سیاست های تعدیل ساختاری كه به نابرابری شدید توزیع درآمد و ثروت انجامیده، امكان سوءاستفاده های كلان مالی را افزایش داده و عدم نظارت دموكراتیك در عرصه های مدیریت را پابرجاتركرده وعامل اصلی برای تشدید تاسف بار انحراف ها و مشكلات اجتماعی بوده است. برنامه های كشور باید بطورجدی به سمت راههای رشد توام با عدالت، توسعه اجتماعی و برابری بیشتر تغییرجهت دهند. اگر چنین نشود آینده ای بس مخاطره آمیز درپیش خواهد بود كه بویژه جوانان میهن ما و حتی جوانان خارج از این كشور را به دلیل تسهیل انتقال موادمخدر تهدید می كند.شایع شدن بزهكاری های كودكان و نوجوانان و افزایش كودكان خیابانی و كودكان در خیابان و كودكان كار( هم اكنون در حدود ۵۵۰ هزار نفر كودك زیر ۱۵ سال در ایران كار می كنند) بی تردید به فقر و محرومیت و نداشتن بضاعت سرپرستی خانوار مربوط می شود. امروز حتی طرفداران و فعالان حقوق كودك در ایران از این كه بتوان كار كودك را بی هیچ جایگزین درآمدی متوقف كرد ناامید شده اند. در واقع می توان در خیابان ها كودكان آواره را به عیان مشاهده كرد كه در معرض انواع مخاطرات و انواع سوءاستفاده ها هستند(رئیس دانا،1381: 109).

تفاوت های طبقاتی در شیوع انحرافات اهمیت ویژه ای دارد. به طوری که در بعضی از فرهنگ ها، ‌انحراف در طبقات مرفه بیشتر از طبقات فقیر است و در اجتماعاتی که اختلافات طبقاتی کمتر و امکان انحراف و فساد محدودتر است، ‌انحرافت جنسی نیز کمتر وجود دارد، ضمن آن که در طبقاتی که پای بند مذهب، ‌اخلاق و معنویت هستند، معمولاً انحرافات جنسی کمتر دیده می شود(شاملو، 1382: 263). آمارها حاکی از آن هستند که انحرافات جنسی اغلب با اختلال شخصیت همراه می باشند. به طور مثال، نتایج یک تحقیق در مورد 300 مجرم جنسی نشان داد که تنها 14 درصد آنان از نظر روانی عادی هستند، در حالی که 29 درصد به بیماری خفیف روان نژندی، 35 درصد به بیماری شدید روان نژندی، 8 درصد در حد روان پریشی، ‌12 درصد بیماری های روانی، 5 درصد آسیب مغزی، 3 درصد شخصیت ضد اجتماعی و 4 درصد نیز به نقص عقلی مبتلا بوده اند (احمدی، ‌1384: 219و 218). اما در ایران تحقیقات جامعی وجود ندارد که نشان دهد انحرافات جنسی در چند درصد نوجوانان و به چه صورتی دیده می شود؛ با این حال شواهد و بررسی های کلینیکی روانی و تربیتی حاکی از آن است که رفتارهایی نظیر خودارضایی به خصوص در پسران نوجوان رواج بیشتری دارد (لطف آبادی، 1385: 13). از طرفی، تحقیقات نشان می دهد که تعداد متهمان زن در جرایم منکراتی در محاکم دادگستری بیش از سایر جرایم است. در مورد جرایم منکراتی نیز در بیشتر موارد جرم به صورت دسته جمعی ارتکاب یافته و اغلب متهمان، ‌زن مجرد یعنی اعم از باکره و مطلقه می باشند که در اکثر موارد، ‌اداره کنندگان اماکن فساد(قوادها) نیز زنان مطلقه هستند. یافته های یک تحقیق دیگر( 1382) بیانگر روند رو به رشد قاچاق زنان و دختران استان های مرزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان و به طور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی است(طهماسبی ،1383: 284).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122