پايان نامه بررسي نسبت جمعيتي اسپرم‌هاي واجد كروموزم X‌و Y تحت تأثير برخي عوامل محيطي در گونه گاو با استفاده از تكنيك Real-Time PCR

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نسبت جمعيتي اسپرم‌هاي واجد كروموزم X‌و Y تحت تأثير برخي عوامل محيطي در گونه گاو با استفاده از تكنيك Real-Time PCR یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نسبت جمعيتي اسپرم‌هاي واجد كروموزم X‌و Y تحت تأثير برخي عوامل محيطي در گونه گاو با استفاده از تكنيك Real-Time PCR  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده فارسي 1
مقدمه 2

فصل اول: كليات
پیشگفتار 4
1-1- آناتومي دستگاه تناسلي دام نر 5

1-1-1- اسپرماتيك كورد (بند بيضه) 6
1-1-2- اسكروتوم(كيسه بيضه) 6
1-1-2-1- ماهيچه دارتوس 7
1-1-2-2- تونيكا واژنياليس 7

1-1-3- بيضه‌ها 8

1-1-4- اپيديدیم 10

1-1-5- غدد ضميمه تناسلي 12
1-1-5-1 آمپولا 12
1-1-5-2- وزيكول سمينال 12
1-1-5-3- پروستات 13
1-1-5-4- غدد كوپر 13

1-1-6- آلت تناسلي نر 14

1-2- فيزيولوژي دستگاه تناسلي دام نر 15
1-2-1- اسپرماتوژنز 15
1-2-1-1- اسپرماتوسيتوژنز 15
1-2-1-2- اسپرميوژنز 15
1-2-1-3- روند كلي اسپرماتوژنز 16

1-2-2- اسپرم 20

1-2-3- مايع مني 21

1-3- نسبت جنسي 21
1-3-1- مقدمه 21
1-3-2- ژنتيك دام نر 22

1-3-3- تفاوت اسپرم‌هاي واجد كروموزوم X و Y 23

1-3-4- تعريف نسبت جنسي 25

1-3-5- اهميت كنترل نسبت جنسي 26

1-3-6- عوامل موثر بر انحراف نسبت جنسي 27
1-3-6-1- عوامل ژنتيكي و فيزيولوژيكي 27
1-3-6-2- عوامل محيطي 28

1-3-7- روش‌هاي تعيين نسبت جنسي اسپرم 28

1-4- واکنش زنجیره¬ای پلیمراز کیفی( PCR) 29

1-5- واکنش زنجیره¬ای پلیمرازکمّی((Real-Time PCR 31
1-5-1- تعریف واکنش (Real-Time PCR) 31
1-5-2- مزایای واکنش Real-Time PCR 31
1-5-3- مراحل اصلی واکنش Real-Time PCR 32
1-5-4- روش¬های انجام واکنش Real-Time PCR 32
1-5-4-1- قالب غیر اختصاصی Nonspecific Format 32
1-5-4-2- قالب اختصاصی Specific Format 34
1-5-4-2-1- شناساگرهای دوسویه نشاندار یا شناساگرهای TaqMan 35
1-5-4-2-2- شناساگرهای بیکون مولکولی 37
1-5-4-2-3- سیستم شناساگر FRET 38
1-5-4-2-4- شناساگرهای عقربي 39
1-5-4-2-5- سایر سیستم¬ها 40

1-5-5- برخی مفاهیم و اصطلاحات در تکنیک Real-Time PCR 41
1-5-5-1- منحنی تکثیر 41
1-5-5-2- گزارشگر نرمال¬شده((Rn 43
1-5-5-3- چرخه آستانه( (CT 44
1-5-5-4- منحنی ذوب 45
1-5-5-5- منحنی استاندارد 47

1-5-6- آناليز داده‌هاي کمي 49

فصل دوم: مروری بر متون گذشته
2-1- مطالعات پیرامون نسبت جنسی 51
2-2- مطالعات روی روش¬های تعیین نسبت جنسی 53
فصل سوم: مواد و روش¬ها
3-1- زمان و محل انجام تحقیق 58
3-2- مراحل انجام کار 58
3-2-1- تهیه اسپرم 58
3-2-2- استخراج DNA از سلول¬های اسپرم 59
3-2-2-1- مواد و لوازم استخراج DNA 59
3-2-2-2- روش کار برای استخراج DNA 60
3-2-2-2-1- شستشوی اسپرم 60
3-2-2-2-1-1- ساخت محلول PBS 60
3-2-2-2-1-2- شستشو 61
3-2-2-2-2- پروتئین¬زدایی 62
3-2-2-2-2-1- ساخت محلول Lysis Buffer 62
3-2-2-2-2-2- رسوب پروتئین¬ها 62
3-2-2-2-3- جداسازی DNA 63
3-2-2-2-4- تعیین غلظت DNA 64
3-2-2-2-4-1- استفاده از ژل آگارز 64
3-2-2-2-4-1-1- مواد و لوازم ساخت ژل آگارز 64
3-2-2-2-4-1-2- روش کار با ژل آگارز 65
3-2-2-2-4-2– استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومترِ نانودراپ 66
3-2-3- واکنش PCR کیفی 66
3-2-3-1- هدف از واکنش PCR کیفی 66
3-2-3-2- مواد و لوازم برای واکنش PCR کیفی 66
3-2-3-3- روش انجام واکنش PCR کیفی 67
3-2-3-3-1- طراحی آغازگر 67
3-2-3-3-2- رقیق¬سازی آغازگرها 68
3-2-3-3-3- محاسبه مقادیر واکنشPCR کیفی 69
3-2-3-3-4- تعیین شرایط واکنشPCR کیفی 70
3-2-3-3-5- آماده¬سازی مخلوط واکنشPCR کیفی 70
3-2-3-3-6- الکتروفورز محصولات PCR کیفی 71
3-2-4- واکنش Real-Time PCR 71
3-2-4-1- – هدف از انجام واکنش Real-Time PCR 71
3-2-4-2- مواد و لوازم برای واکنش Real-Time PCR 71
3-2-4-3- روش انجام واکنش Real-Time PCR 72
3-2-4-3-1- رقیق¬سازی آغازگرها 72
3-2-4-3-2- محاسبه مقادیر در واکنش Real-Time PCR 73
3-2-4-3-3- تعیین شرایط دمایی و زمانی واکنش Real-Time PCR 73
3-2-4-3-4- رسم منحنی استاندارد از طریق واکنش Real-Time PCR 74
3-2-4-3-5- بررسی CT و TM از طریق واکنش Real-Time PCR 74
3-2-4-3-6- آماده¬سازی مخلوط واکنش Real-Time PCR 76
3-2-4-3-7- آنالیز داده¬های واکنش Real-Time PCR 76

فصل چهارم : نتایج
4-1- نتایج استخراج DNA 78
4-1-1- نتیجه الکتروفورز محصولات استخراجDNA 78
4-1-2- نتیجه غلظت¬خوانی با دستگاه نانودراپ 79
4-2- نتیجه الکتروفورز محصولات PCR 80
4-3- نتایج حاصل از Real-Time PCR 82
4-3-1- منحنی استاندارد 82
4-3-2- منحنی ذوب و محاسبه TM 83
4-3-3- منحنی تکثیر و محاسبه CT 87
4-3-4- نتیجه الکتروفورز محصولات Real-Time PCR 90
4-3-5- آنالیز کمّی داده¬ها 94

فصل پنجم : بحث وپیشنهادات
5-1- بحث 99
5-2- پیشنهادات 102

منابع 103
چکیده انگلیسی 106
ضمایم 108

منابع

 

Arthur, G. H., [et al], 1996, Veterinary reproduction and obstetrics, WB Saunders.

Barros, C. M., [et al], 2006, Importance of sperm genotype (indicus versus taurus) for fertility and embryonic development at elevated temperatures, Theriogenology,65, P. 210-218.

Berry, D., [et al], 2007, Artificial insemination increases the probability of a male calf in dairy and beef cattle, Theriogenology,67,P. 346-352.

Bustin, S. A., 2004, AZ of quantitative PCR, International University Line La Jolla.

Cagnacci, A., [et al], 2003, The male disadvantage and the seasonal rhythm of sex ratio at the time of conception, Human Reproduction,18,P. 885-887.

Chandler, J., [et al], 1998, Sex ratio variation between ejaculates within sire evaluated by polymerase chain reaction, calving, and farrowing records, Journal of dairy science,81,P. 1855-1867.

Chandler, J. E., [et al], 2002, Collection frequency affects percent Y-chromosome bearing sperm, sperm head area and quality of bovine ejaculates, Theriogenology,57,P. 1327-1346.

Chandler, J. E., [et al], 2007, Calving sex ratio as related to the predicted Y-chromosome-bearing spermatozoa ratio in bull ejaculates, Theriogenology,67,P. 563-571.

Checa, M., [et al], 2002, Prediction of X and Y chromosome content in bovine sperm by using DNA pools through capillary electrophoresis, Theriogenology,58,P. 1579-1586.

Colley, A., [et al], 2008, Single bovine sperm sex typing by amelogenin nested PCR, Theriogenology,70,P. 978-983.

Dadpasand, M., 2012, Sex Chromosomes Evolution in Mammals, Genetics in the 3rd millennium,10,P. 0-0.

Dikmen, S., [et al], 2012, Heritability of rectal temperature and genetic correlations with production and reproduction traits in dairy cattle, Journal of dairy science,95,P. 3401-3405.

Dimosthenis Miliaras, K., [et al], 2011, The sex ratio of fetal deaths and its potential relation with the decline of sex ratio at birth in Greece, Aristotle University Medical Journal,38,P. 27-35.

Dorak, M. T. 2007. Real-time PCR, Taylor & Francis.

Griswold, M. D., 1997, The central role of Sertoli cells in spermatogenesis.

Hafez, B., [et al], 2000, Reproduction in farm animals. Reproduction in farm animals, 504-509.

Halnan, C., [et al], 1982, Y chromosome variants in cattle Bos taurus and Bos indicus, Ann. Genet. Sel. Anim,14,P. 1-16.

چکیده فارسی:

جنسیت موالید در صنعت دامپروری و از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.افزایش بهره­وری اقتصادی و نیز کنترل بیماری­های ژنتیکی وابسته به جنس ارتباط مستقیمی با جنسیت موالید دارد.نسبت جنسی موالید اتفاقی نبوده و عوامل مختلفی در تعیین جنسیت موالید نقش دارد.یکی از این عوامل،نسبت جنسیتی اسپرم­های واجد کروموزوم X و Y در انزالِ طبیعی است. مهم‌ترین عوامل محیطی که احتمال می‌رود روی این نسبت تاثیر داشته باشد،استرس گرماییو تفاوت‌های فردی می‌باشد. در مطالعه حاضر به بررسی تغییر نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزوم Y به اسپرم‌های واجد کروموزومX در انزال گاو نر تحت تاثیر تنش گرمایی و بررسی تفاوت‌های فردی با استفاده از تکنیک Real-Time PCR پرداخته شد. به این منظور از 7 رأس گاو نر بالغ در دو فصل گرم (تحت تأثیر استرس گرمایی) و سرد نمونه­گیری به عمل آمد و پس از استخراج محتوی ژنتیکی، با استفاده از سه جفت آغازگر ژن­های SRY (شاخص کروموزوم Y)،PLP (شاخص کروموزوم X ) و PAR (ژن خانه­دار)و با استفاده از روش Q-PCR مورد ارزیابی کمی قرار گرفتند.نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت جمعیتی کروموزوم­های واجد X و Y در انزال طبیعی در میان دام­ها یکسان نیست.همچنین نشان داد که تنش گرمایی با افزایش نسبت جمعیتی کروموزوم­های Y رابطه دارد.

کلمات کلیدی: نسبت جنسی، اسپرم، استرس گرمایی، تفاوت فردی، Real-Time PCR

مقدمه

امروزه در جهت توسعه صنعت دامپروری در راستایبهبود اقتصادی، بهبود ژنتیکی و سلامت دام،یکی از بهترین راه­ها کنترل جنس موالید و نسبت جنسی است. یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی نسبت جنسی موالید و کنترل آن تعیین جنسیت اسپرم‌ها و نسبت آنها است. این نسبت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی و ژنتیکی است. مهم‌ترین عواملی که ممکن است بر این نسبت تأثیر معنی‌داری داشته باشد، استرس گرمایی[1] و تفاوت‌های فردی می‌باشد.

به این منظور مطالعه حاضر به بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزوم Y به اسپرم‌های واجد کروموزوم X در انزال گاو در دام­های مختلف و تحت تاثیر تنش گرمایی با استفاده از تکنیک Real-Time PCR می‌پردازد.

در این آزمایش از روش Real-Time PCR با ماده شناساگر SYBR Green و ارزیابی نسبی استفاده شد. به همین جهت 3 آغازگر (Primer) تحت عنوان SRY (شاخصه کروموزوم(YPlP(شاخصه کروموزوم X) و PAR (به عنوان ژن خانه‌دار[2]) که کنترل داخلی محسوب می‌شود،طراحی شد.

فصل اول

کلیات

 پیشگفتار:

نسبت جنسی موالید یک شاخص سرشماری مهم است که از اواخر قرن هفدهم مورد بررسی قرار گرفته است. اگر بتوانیم این نسبت را کنترل کنیم یا نتایج نسبت جنسی را تغییر دهیم برای اصلاح نژاد دام در صنعت دامپروری و از نظر اقتصادی بسیار مفید خواهد بود. تئوری نسبت جنسی و توضیح علل و مکانیسم‌های آن هنوز موضوعی قابل بحث است[28 ، 27].

در صنعتپرورش گاو گوشتی تولید گوشت بدون چربی بر پایه تولید گوساله نر می‌باشد.اما در صنعت گاو شیری تولید گوساله ماده به منظور حفظ گله حائز اهمیت است. بنابراین کنترل نسبت جنسی در حیوانات جایگاه بالایی در برقراری تعادل نسبت به نرها و ماده‌ها در گونه‌های در حال انقراض،تسریع روند اصلاح ژنتیکی دام‌ها،تسهیل مدیریت دامپروری و بهره‌های فراوان در دامپروری دارد[27, 3].

در پستانداران در جنس ماده دو کروموزومجنسی مشابه (XX) حضور دارد  امادر موجود نر به جهت دارا بودن دو کروموزوم جنسی متفاوت (XY) معین‌کننده جنس فرزند است[11, 10].

پس اگر بتوانیم عوامل موثر بر تغیر نسبت جنسیت اسپرم‌ها (حاوی X و یا Y بودن) را بررسی کنیم و این عوامل را کنترل کنیم،در واقع می­توانیم نسبت جنسی را تحت کنترل بگیریم. دیده شده است که عوامل گوناگونی از جمله محيط و وراثت می‌توانند روی جنسیت اسپرم‌ها موثر باشند. یعنی اینکه منجر به این امر می‌شود که نسبت جنسی اسپرم‌ها در انزال که به طور تئوری 1:1 است اما در عمل اینگونه نیست را دستخوش تغییر کند[31, 27, 8].

بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزوم X به اسپرم‌های واجد کروموزوم Y  با استفاده از روش‌هایی نظیر فلوسیتومتری،PCR، Real-Time PCR و FISH انجام می‌گیرد[31،25، 17].

بدین منظور در این پایان‌نامه برآنیم که

اثر دو عامل تنش گرمایی و تفاوت‌های فردی را روی تغییر نسبت جنسی اسپرم‌ها از 1:1 به مقداری متفاوت با استفاده از تکنیک Real-Time PCR بررسی کنیم.

پیش‌بینی ما این است که اولاً در فصل گرما و در تنش گرمایی تعداد اسپرم‌های واجد کروموزوم Y نسبت به اسپرم‌های واجد کروموزوم  Xدر انزال گاوها بیشتر است و ثانیاً این نسبت در گاوهای متفاوت با هم فرق دارد(تفاوت فردی)،در این تحقیق بررسی ما بر روی مایع منی 8 گاو است که یک بار در فصل گرما و یک بار در فصل سرما در آن­ها انزال صورت گرفته است،می‌باشد.

 

آناتومی دستگاه تناسلی دام نر

(Male Reproductive Anatomy)

بخش‌های اساسی دستگاه تولیدمثل دام نر شامل اسپرماتیک کورد[3] (بند بیضه)،اسکلروتوم[4] (کیسه بیضه)،بیضه[5]،اپیدیدیم[6]،غدد ضمیمه تناسلی[7]،آلت تناسلی[8] می‌باشد[42, 37]، که به اقتضای پایان‌نامه به اختصار به هر یک اشاره خواهد شد.

 

1-1-1- اسپرماتیک کورد (بند بیضه)

ساختاری طنابی شکل در جنس نر که توسط مجاری دفران[9] و بافت‌های اطراف آن شکل گرفته است و از سمت شکم به هر بیضه می‌رسد و شامل انواع سرخرگ‌ها[10]، اعصاب مختلف[11]، شبکه پمپینی فورم[12]، عروق لمفاتیک[13]و عضله کرماستر[14] و … است[42، 37، 1].

در بسیاری از پستانداران از جمله گاوها، بیضه‌ها در حفره‌ای،بیرون از بدن قرار دارند که به آن اسکروتوم یا همان کیسه بیضه گفته می‌شود. در واقع این کیسه با یک دیواره به دو حفره تقسیم می‌شود و هر یک از بیضه‌ها در یکی از این حفرات قرار می‌گیرند.1-1-2- اسکروتوم (کیسه بیضه)

دیواره اسکروتوم شامل پوست رویی (ادامه پوست شکم)، ماهیچه‌ای به نام دارتوس[15] و بخشی به نام تونیکا واژینالیس[16] است. نقش این کیسه حفاظت از بیضه‌ها و تنظیم دمای مناسب برای عملکرد آن­هاست. چرا که تولید اسپرم در بیضه‌ها حدود 7-4 درجه پایین‌تر از دمای بدن رخ می‌دهد[42, 1].

1-1-2-1- ماهیچه دارتوس

لایه‌ای است ماهیچه‌ای که در زیر پوست کیسه بیضه قرار دارد و با انقباض و انبساط خود،باعث می‌شود تا بیضه‌ها در هوای گرم به طرف خارج از بدن و در هوای سرد به طرف داخل بدن برای تنظیم درجه حرارت بیضه‌ها،کشیده شوند. این عضله غیر ارادی بوده و در دیواره بین دو نیمه راست و چپ اسکروتوم کشیده شده است[42, 1].

1-1-2-2- تونیکا واژینالیس

یک شبکه خونی که بیضه‌ها را پوشانده است. در واقع کیسه‌ای است از غشای حاوی سرم و حالت آبکی دارد. کنار قدامی به سطوح داخلی و خارجی هر بیضه را می‌پوشاند[37].
بیضه‌ها در گاو بیضی شکل می‌باشند. طول آنها حدود 15-10 سانتی‌متر و عرض آنها حدود 8-5 سانتی‌متر است. این بیضه‌ها حدود 500-400 گرم وزن دارند. بیضه‌ها توسط طناب‌های اسپرماتیک در اسکروتوم معلق (آویزان) می‌باشند.1-1-3- بیضه‌ها

این اندام دارای دو وظیفه اصلی است:

1- تولید اسپرم

2- تولید هورمون‌های جنسی نر (آندروژن‌ها)[17]

هر بیضه داخل یک بافت پیوندی سفید رنگی به نام تونیکا آلبوژینا[18] است که خود توسط تونیکا واژینالیس پوشیده شده است و در قسمت کنار خلفی بیضه، به صورت یکتورفتگی عمودی و ناقص و ضخیم درمی‌آید که به آن ناف یا مدیاستینوم بیضه[19] گفته می‌شود و عروق و مجاری بیضه از این قسمت وارد بیضه می‌شوند.تعداد زیادی سپتوم ناقص (ترابکول) از مدیاستینوم بیضه به درون آن نفوذ کرده و در نهایت داخل بیضه را به حدود 300-200 لوبول هرمی شکل تقسیم می‌کند.

هر لوبول حاوی 3-2 عدد لوله اسپرم‌ساز[20] پر پیچ و خم و بخشی به نام بافت بینابینی می‌باشد. در واقع لوله‌های اسپرم‌ساز حاصل نفوذ بخشی از کپسول به داخل بافت بیضه‌ها می‌باشند و حدود 70 تا 90 درصد وزن بیضه‌ها را تشکیل می‌دهند. انتهای لوله‌های اسپرم‌ساز در راس لوبول‌ها به صورت لوله مستقیم به هم می‌رسند و سپس وارد مدیاستینوم بیضه می‌شود. در مدیاستینوم بیضه،این لوله‌ها با هم پیوند (آناستوموز) شده و شبکه بیضه‌ای به نام رته تستیس[21] را تشکیل می‌دهند(در مرکز بیضه) [42, 1].

سلول‌های تولیدکننده اسپرم (اسپرماتوگونیا) در سرتاسر غشای پایه لوله‌های اسپرم‌ساز قرار گرفته‌اند و توسط سلول‌های سرتولی محافظت می‌شوند.

همانطور که سلول‌های اسپرمی تقسیم و بالغ می‌شوند از سمت غشا به لومن در لوله‌های اسپرم‌ساز جابجا می‌شوند و سپس به شبکه رته‌تستیس در مرکز بیضه منتقل می‌شوند تا به مجاری افران و سپس دفران برده شوند و از آنجا به اپیدیدیم بروند.

بافت بینابینی دربرگیرنده عروق خونی،اعصاب و یک سری سلول‌های متمایز شده به نام سلول‌های لایدیگ[22] می‌باشند که هورمون‌های جنسی تولید می‌کنند که به خون و سلول‌های سرتولی منتقل می‌شوند[15].

[1] Heat stress (HS)

[2]Housekeeping

[3][3]- Spermatic Cord

[4]– Scrotum

[5]– Testes

[6]– Epididym

[7]– Accessory Or Secondary Sex Glands

[8]– Penis

[9]–  Deferent duct

[10]–  Arteries

[11]–  Nerves

[12]–  Pampiniform plexus

[13]–  Lymphatic vessels

[14]– Cremaster muscle

[15]– Tunica dartus muscle

[16]– Tunica Vaginalis

[17]-Androgen

[18]– Tunica albuginia

[19]– Mediastinum Testis

[20]– Seminiferous Tubules

[21]– Rete Testis

[22] -Leydig cell

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122