پايان نامه بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات 3
1 ـ 1 بيان مسئلۀ تحقيق 4
1 ـ 2 بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم مسئله. 4
1 ـ 3 سؤال اصلي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي). 5
1 ـ 4 سؤالات فرعي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي). 5
1 ـ 5 پيشينه تحقيق 5
1 ـ 6 بيان اهميت موضوع 5
1 ـ 7 بيان جنبه‌هاي نوآوري و جديد بودن طرح. 6
1. مفاهيم 6
2 ـ 1 تعريف منطقه الفراغ: 6
2 ـ 2 تعريف حکم شرعي 6
2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معاني مختلفي به کار رفته است: 6
2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهي و اصولي: 7
2 ـ 3 اقسام حکم 8
2 ـ 3 ـ 1 تقسيم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف 9
2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکليفي: 9
2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعي: 9
2 ـ 3 ـ 2.تقسيم حکم به اعتبار وقاع شدن يا نشدن در موضوع 9
2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعي و ظاهري 9
2 ـ 3 ـ 3.تقسيم حکم به لحاظ حالات و شرايط حاکم بر مکلف 10
2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولي و حکم ثانوي: 10
2 ـ 4 حکم حکومتي: 11
2 ـ 3 ـ 5 ـ 1. تعريف اول 12
2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 تعريف دوم 12
2 ـ 3 ـ 5 ـ 3. تعريف سوم 13
2 ـ 3 ـ 5 ـ 4. تعريف چهارم 14
2 ـ 3 ـ 5 ـ 5 تعريف پنجم 14
2 ـ 5 حاکم در لغت و اصطلاح 15
2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 تفاوت حکم شرعي و حکومتي 16
2 ـ 6 تعريف مصلحت 16
2 ـ 6ـ 1 معناي لغوي مصلحت 16
2 ـ 3 ـ 6 معناي اصطلاحي مصلحت 17

فصل دوم: تبيين نظريه منطقه الفراغ 18
1. پيشينه نظريه «منطقه الفراغ» 23
2. زمينه‌هاي نظريه منطقه الفراغ: 24
3. شکوفايي نظريه منطقه الفراغ 25
4. شهيد صدر و منطقة الفراغ 28
5. دلائل منطقه الفراغ 30
5 ـ 1. دليل اول 30
5 ـ 2 دليل دوم 34
6. ويژگيهاي منطقة الفراغ 34
7. اشکالات مطرح‌شده بر نظريه منطقة الفراغ 36
7 ـ 1 اشکال اول 36
7 ـ 2 جواب اشکال 37
7 ـ 3 اشکال دوم 40
7ـ 3 ـ 1 آيات 40
7 ـ 3 ـ 2 روايات 40
7 ـ 4 جواب اشکال 41
7 ـ 5 اشکال سوم 43
8 ـ 6 جواب اشکال 45
9. حکم کلي منطقة الفراغ 47

فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ 48
1 . قواعد آمره و حوزه الزامات از ديدگاه امام خميني(رحمة الله عليه) 49
2. منطقة الفراغ درسخنان نائيني 51
3. علامۀ طباطبايي و منطقة الفراغ 52
4. آيت‌الله مکارم شيراز و منطقة الفراغ 53
5. نظريۀ انحصار قانون براي خدا 55
6. نظريه جعل قانون به دست ولي امر 57
7. نظريه منکران ولايت فقيه 60
8.منطقة الفراغ و ما لا نص فيه 61
9. منطقة الفراغ و خلأ قانوني 62
10. وجه الجمع ديدگاه‌ها در مورد نظريه منطقة الفراغ 65

فصل چهارم: شرايط و ضوابط منطقه الفراغ 66
1. روش وضع قواني در محدوده منطقة الفراغ 67
2. شرايط و موازين تعيين متصدي امر در منطقه الفراغ 67
2 ـ 1 ديدگاه شيعه و اهل سنت 67
3. دلايل عقلي ونقلي بر ولايت فقيه 68
3 ـ 1 دلايل عقلي 68
3 ـ 2 دلائل نقلي 69
3 ـ 2 ـ 1 آيات 69
3 ـ 2 ـ 2 روايات 69
4. شرايط ولي امر 69
4 ـ 1 علم وشناخت قانون 69
4 ـ 2 عدالت 70
4 ـ 3 کفايت وصلاحيت 70
5. ادله حجيت قانون گذاري از طرف حکومت 71
5 ـ 1 آيه اولي الامر 71
5 ـ 2 روايات: که در نمونه احکام خواهيم آورد. 71
5 ـ 3 دليل عقلي 71

فصل پنجم: حکم حکومتی 73
1.پيشينه تاريخي حکم حکومتي 74
1 ـ 1 پيامبر اکرم و حکم حکومتي 74
1 ـ 2 اميرالمومنين(عليه‌السلام) و حکم حکومتي 75
1 ـ 3 امام حسن(عليه‌السلام) و حکم حکومتي 76
1 ـ 4 ساير معصومان(عليهم‌السلام) و حکم حکومتي 76
1 ـ 5 حضرت حجت(عليه‌السلام) و حکم حکومتي 77
1 ـ 6 حکم حکومتي و فقها 77
2. اقسام حکم حکومتي 78
3. ماهيت حکم حکومتي 78
3 ـ 1 شهيد صدر و حکم حکومتي 79
3 ـ 2 امام خميني(رحمةالله‌عليه) 79
3 ـ 3 علامه جعفري(رحمةالله‌عليه) 80
3 ـ 4 آيت‌الله مکارم شيرازي 80
3 ـ 5 آيت‌الله جوادي آملي 80
3 ـ 6 آيت‌الله مصباح يزدي 81
4. دايرۀ شمول حکم حکومتي 82
4 ـ 1 شهيد صدر(رحمةالله‌عليه) 82
4 ـ 2 آيت‌الله خوئي(رحمةالله‌عليه) 83
4 ـ 3 علامه طباطبايي(رحمةالله‌عليه) 84
4 ـ 4 امام خميني(رحمةالله‌عليه) 85
4 ـ 5 شهيد مطهري(رحمةالله‌عليه) 85
4 ـ 6. علامه جعفري(رحمةالله‌عليه) 86
4 ـ 7 آيت‌الله مکارم شيرازي 86
5. حکم حکومتي و منطقة الفراغ 86
6. رابطه احکام حکومتي با احکام اولي و ثانوي 87
6 ـ 1. تفاوت احکام حکومتي و احکام اوليه؛ 87
7. تزاحم حکم حکومتي و حکم اولي 88
8. تفاوت احکام حکومتي و احکام ثانويه 89
9. حکم حکومتي؛ اوليه يا ثانويه؟ 90

فصل ششم: مصلحت عنصر اساسي منطقة الفراغ 92
1. نقش مصلحت در احکام شرعي 93
2. جايگاه مصلحت در جعل قوانين 94
3. انواع مصلحت 95
4. مصلحت از ديدگاه اهل سنت (مصالح مرسله) 96
5. مصلحت از ديدگاه شيعه 98
5 ـ 1 مصلحت به عنوان شرط اجراي حکم ثابت: 98
5 ـ 2 مصلحت به عنوان مبنايي براي تغيير احکام شرع: 100
6. مرجعت شخيص مصلحت 103
7. نقش مصلحت در قانون گذاري 104

فصل هفتم: نمونه‌هايي از احکام حکومتي فقها 105
1. نمونه‌هاي ازاحکام حکومتي عبادي 107
1 ـ 1 حکم به ثبوت هلال: 108
1 ـ 2 حکم حاکم به پرداخت زکات: 108
1 ـ 3 حکم جهاد ابتدايي: 108
1 ـ 4 حکم، نسبت به برخي از مراحل امر به معروف و نهي از منکر: 109
2. نمونه‌هاي از احکام حکومتي اقتصادي 109
2 ـ 1. حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109
2 ـ 2 احکام حکومتي در موقفات عامه: 109
2 ـ 3 حکم بر آزاد کردن زمين: 109
2 ـ 4 تحديد مالکيت 110
3. نمونه‌هايي از احکام سياسي 110
3 ـ 1 حکم بر لزوم حمايت از مشروطيت: 110
3 ـ 2 تحريم پارچه و لباس‌هاي خارجي: 110
3 ـ 3 حکم جهاد دفاعي عليه ايتاليا، روسيه و انگليس: 111
3 ـ 4 حکم تحريم استعمال توتون و تنباکو از سوي آيت‌الله ميرزاي شيرازي: 111
3 ـ 5 احکام حکومتي امام خميني(رحمه الله عليه): 111
نتيجه 113
فهرست منابع 116

فهرست منابع

آلوسي بغدادي، سيد محمود، روح المعاني، بيروت، دارالفکر، بي‌تا.

ابن ابي الحديد، معتزلي، عبدالحميد، شرح نهج البلاغه، قم: انتشارات کتابخانه آيت‌الله مرعشي، 1404ق.

ابن رشيد، ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، بي‌جا: دارالفکر، 1415ق.

استادي، رضا، حکم ابدي، مصلحت ابدي دارد، قم: پيام حوزه، 13، 1376ش.

استرآبادي، مولي محمدامين، الفوائد المدينة، قم: دفتر انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1426ق.

اصفهاني، راغب، المفردات في غريب القرآن، بيروت دارالشامية، 1416ق.

اکبري، مريم، طالبي، مطهره، جايگاه و ماهيت احکام حکومتي در اسلام با رويکردي بر آراي امام خميني(ره)، تهران: دانشگاه امام صادق، 1387.

اميدي، جليل، مصلحت از نظر اهل سنت، تهران: فصلنامه راهبرد، مرکز تحقيقات استراتژيک، ش 26، 1381 ش.

بجنوردي، محمدحسين، القواعد الفقهيه، ج 6، قم: نشر هادي، چاپ اول، 1419ق.

بحراني، محمد هاشم، تفسير البرهان، تهران: چاپخانه آفتاب، چاپ دوم، ج 1.

برقي، احمدبن محمد بن خالد (بي‌تا)، المحاسن، ج 1، بي‌جا: دارالکتب الاسلامية.

البوطي، سعيد رمضان، ضوابط المصلحه في شريعه الاسلاميه، بيروت: رساله الاسلام، ج2، 1980م.

بيهقي، احمد بن حسين بن علي (بي‌تا)، السنن الکبري، بيروت: دارالفکر.

پيشه فرد، جعفر، نيم‌نگاهي به احکام حکومتي امام خميني(ره)، روزنامه جمهوري اسلامي 3/4/1378.

توکلي، اسدالله، مصلحت در فقه شيعه و سني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چاپ اول، 1384 ش.

جعفري، محمدتقي، جايگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامي، مجله حوزه، شماره 49، فروردين و ارديبهشت 1371.

جمال‌الدين محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج 7، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1408 ق، ماده صلح.

جمشيدي، محمدحسين، انديشه سياسي شهيد رابع امام سيد محمدباقر صدر، تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ انتشارات، 1377 ش.

جوادي آملي، عبدالله؛ ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، چاپ دوم، 1379.

جوهري، اسماعيل: الصحاح، ج 2، بيروت: دارالعلم الملابين، 1317 ق.

حر عاملي، محمد، وسائل الشيعه، تهران: آل البيت، ج 17، 1414 ق.

حسيني بهشتي، سيد محمد، حکومت در اسلام، بي‌تا.

حسيني محمد، مريم غني زاده، مريم مهاجري، ظرفيت نظريه منطقة الفراغ و احکام حکومتي، مطالعات حقوق دولت اسلامي، سال اول، شماره دوم، بهار 1391.

حقيقت، صادق، استنباط و زمان و مکان، مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي امام خميني(ره) (ره)، گروهي از نويسندگان، ج 2، قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

حکيم، محمدتقي، اصول العامة للفقه المقارن، بيروت: مؤسسة آل البيت، 1979 م.

حکيم، سيد محمدباقر ، آثار کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(ره)، ج 14، بي‌جا: موسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني، 1374 ش.

خسرو پناه، عبدالحسين، گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حکومت، تهران: موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379 ش.

خميني، روح‌الله، کتاب البيع، ج 2، چاپ چهارم، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1410 ق.

ـــــــــــــــ شؤون و اختيارات ولي‌فقيه، ترجمه کتاب البيع، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. بي‌تا.

ـــــــــــــــ صحيفه نور، ج 20، تهران: سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1369.

ـــــــــــــــ ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ و نشر عروج، چاپ دوازدهم، 1381.

آقا مهدوي، اصغر، قانع، احمدعلي، گفتارهايي در فقه و سياسي، چاپ اول، 1390، تهران، دانشگاه امام صادق.

دهخدا، علي‌اکبر، لغت‌نامه، ج 12، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373.

دواني، علي، نهضت روحانيون ايران، بي‌چا، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.

راهي، مسعود و سيد اسمعيل حسيني قلندري، احکام حکومتي و منطقة الفراغ با تکيه بر انديشه‌هاي فقهي شهيد صدر، مجله حکومت اسلامي، شماره چهارم، سال هفدهم.

رحماني، محمد، بازشناسي احکام صادره از معصومين، پژوهشي در مسائل حکومت اسلامي، قم: موسسه بوستان کتاب، 1382.

رضايي، حسن، نقش مقتضيات زمان و مکان در نظام کيفري اسلام، چاپ اول، مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1382 ش.

ـــــــــــــ حکم حکومتي در فقه علوي، فقه اهل‌بيت، شماره 28، زمستان 1380.

زبيد، محمد مرتضي، تاج العروس، ج 8.

زماني، محمود، نقض زمان و مکان در اجتهاد از ديدگاه شهيد صدر، مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي امام خميني، 134 ش.

شرتوتي، سعيد، اقرب الموارد، ج 1، بيروت: مطبعة مرسلي اليسوعيه، 1889 م.

شيخ مرتضي انصاري، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامي، چاپ اول، 1430 ق.

صدر، محمدباقر، الاسلام يقود الحياة، لمحة فقهية تمهيدية، چاپ‌شده در المجموعة الکاملة لمؤلفات السيد محمدباقر الصدر، بيروت دارالتعارف للمطبوعات 1410 ق.

ـــــــــــــــ اقتصادنا، بيروت، دارالفکر، الطبعة الثالثة، 1389 ق.

ـــــــــــــــ دروس في العلم الاصول، الحلقه اولي، بيروت: دارالکتاب اللبناني، مکتبة المدرسة.

صدوق، محمدبن‌علي، من لايحضره الفقيه، دار الکتب السلاميه، ج 2.

صدوق، محمد‌بن‌علي، علل الشرائع، ج 1، نجف: المکتبة الحيدرية، 1386 ق.

طباطبايي، محمدحسين، ولايت و زعامت، بحثي پيرامون مرجعيت و روحانيت، تهران: انتشارات سهامي انتشار.

ـــــــــــــــ الميزان، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، بي‌تا.

ـــــــــــــــ فرازهايي از اسلام، قم: انتشارات جهان آراء، بي‌تا.

ـــــــــــــــ بررسي‌هاي اسلامي، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1396 ق.

طباطبائي، محمدکاظم ، حاشيه المکاسب، قم ـ تهران: موسسة دار العلم و دار التعارف، 1378ق.

طوسي، محمدبن‌حسن؛ المبسوط في فقه الاماميه، تهران، المکتبة المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه ، الطبعه الثالثه، 1387 ق.

طوسي، محمدبن‌حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت: دارالکتاب العربي، بي‌تا.

عباس کوثري، احکام حکومتي در بستر زمان ومکان، مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم: چاپ و نشر عروج، 1374.

عبدالکريم سروش: اخلاق خدايان، طرح نو، تهران، 1380،

ـــــــــــــــــ بسط تجربه نبوي، مؤسسه فرهنگي صراط، تهران، 1378.

علم الهدي، عبدالجواد، الدليل و الحجة، قم: دبيرخانه کنگره شيخ انصاري، 1373.

علي بن حزم اندلسي، المحلّي بالآثار، بيروت: دارالفکر، بي‌تا.

عميد زنجاني، عباسعلي، مصاحبه درباره احکام و منابع فقهي و تحولات زماني و مکاني، مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام.

غزالي، ابو حامد، المستصفي، منطقة الفراغ علم الاصول، بيروت: دارالفکر، بي‌تا.

قاضي‌زاده، کاظم، انديشه فقهي امام خميني، چاپ اول، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، 1377.

کرکي، علي بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، بيروت: مؤسسةآل البيت لاحياء التراث، 1411 ق.

کاظمي خراساني، محمدعلي، فوائد الاصول، نجف اشرف: بي‌نا، 1351 ق.

کليني، محمدبن‌يعقوب، الکافي، بيروت: دار صعب؛ دار التعاريف، چاپ چهارم، 1401ق.

کليني، محمد بن يعقوب ، اصول الکافي، تحقيق علي‌اکبر غفاري، بي‌جا: دارالکتب السلاميه، 1367 ش.

گرجي، ابوالقاسم، مقالات حقوقي، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1369.

مجلسي، محمدباقر ، بحار الانوار، بيروت: دار احياء التراث العربي، موسسة الوفاء، الطبعة الثانيه، 1403 ق.

مجله رساله تقريب، تهران: مجمع التقريب بين المذاهب الاسلاميه، شماره 11.

مجله نور علم، دور دوم، شماره 5، مقاله ده فتواي مذهبي سياسي (رضا استادي).

مصباح يزدي، محمدتقي، در پرتو ولايت، چاپ اول، قم: مرکز انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، 1382 ش.

ـــــــــــــــ نظريه سياسي اسلام، قم: مرکز انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، 1382 ش،.

مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، کتاب ختم نبوت، چاپ سوم، تهران: انتشارات صدرا، 1373.

معرفت، محمدهادي، مصلحت در فقه، قم: پيام حوزه، ش 14، 1376 ش.

معين، محمد، فرهنگ لغت، تهران: اميرکبير، 1360 ش.

مغربي، القاضي النعمان، دعائم الاسلام، بي‌جا: دارالمعارف، 1963 م،.

مفيد، محمد بن محمد؛ المقنعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1410 ق، ص 616.

المقداد السيوري، فاضل، نضد القواعد الفقهيه، قم: منشورات مکتبة آية الله نجفي، 1403 ق. ص 9، قائده چهارم.

مکارم شيرازي، ناصر، دائرة‌المعارف فقه مقارن، انتشارات امام علي بن ابي‌طالب، 1387، قم.

مکي العالمي (شهيد اول)، محمد بن جمال‌الدين، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفيد، بي‌تا.

منتظري، حسينعلي؛ دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، دارالفکر، 1411 ق، الطبعة الاولي.

موسوي خوئي، ابوالقاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقي، ميرزاعلي غروي تبريزي، چاپ دوم، قم: موسسه آل البيت للطباعة و المنشر، بي‌تا.

موسي‌زاده، ابراهيم، مفهوم مصلحت نظام، و مرجع تشخيص آن در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران، حکومت اسلامي، سال چهاردهم، شماره اول، بهار 88

مؤمن، محمد، مصلحت در فقه شيع، قم: پيام حوزه، 1380، ش 19.

ميرزاي قمي، قوانين الاصول، بي‌جا، دارالطباعه مخصوص حاج ابراهيم، 1303 ق.

نائيني، محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه الملة، تهران: شرکت سهامي انتشارات، چاپ نهم، 1378ق.

ـــــــــــــــــــ فوائد الاصول، صيدا: مطبعة العرفان، 1352 ق.

نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام، بيروت: دارالاحياء التراث العربي، 1981 م.

نعمت الهي، اسماعيل، گستره حکم حکومتي، مجله قبسات، شماره 15 و 16، بهار و تابستان 79.

نوري طبرسي، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بي‌جا: موسسة آل البيت لاحياء التراث، چاپ دوم، 1408 ق،.

هدايتي، محمدعلي، آيين داوري کيفري، چاپخانه دانشگاه تهران، 1332 ش.

واعظي، احمد، حکومت ديني، چاپ اول، قم: مرصاد، 1378 ش.

وکيل زاده، رحيم، مصلحت و جايگاه آن در حقوق اسلام، تبريز: دانشگاه تبريز، موسسه تحقيقاتي علوم اسلامي و انساني، 1381 ش.

يزدي، محمدکاظم‌بن‌عبدالعظيم، العروة الوثقي، قم، لطفي، بي‌تا.

 

چکيده:

پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي پرداخته است مبني بر اينکه منطقه الفراغ حوزه‌اي از شريعت اسلامي است که احکام الزامي در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاري است اما به سبب ماهيت متغير احکام، موضوعات و عناوين، قابليت قانونگذاري توسط ولي امر را دارد.

اين پژوهش ابتدا به بررسي مفاهيم کليدي پژوهش پرداخته و سپس به تبيين نظريه منطقه الفراغ مبني بر اين‌که منطقه الفراغ را حوزه‌اي مي‌داند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاري را به حاکم و ولي امر سپرده است تا حاکم اسلامي در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتي و ولايي بپردازد.

در ادامه به بررسي ديدگاه‌هاي  مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنين اشکالات مطرح‌شده و پاسخ به اين اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسي نظريات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقين و مخالفين اين نظريه و همچنين وجه الجمع اين نظريات مطرح‌شده است.

در فصل دوم اين پژوهش به بررسي احکام حکومتي و ماهيت اين احکام و اهميت آن، و همچنين نظريات علما در مورد احکام حکومتي، و اينکه احکام حکومتي از سنخ احکام اوليه و ثانويه نيستند و تفاوت‌هاي احکام حکومتي با اولي و ثانوي مورد بررسي قرار گرفته است.

همچنين در اين پژوهش به نقش اساسي مصلحت که زيربناي منطقه الفراغ و احکام حکومتي مي‌باشد اشاره شده است.

يکي ديگر از موضوعاتي که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است اين است که احکام حکومتي و ولايي صادر شده از معصومين و فقها گردآوري شده و راه را براي تحقيق و تعمق بيشتر بر روي اين مسئله فراهم کرده است.

کليد واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتي، نظريات جدید اصولی، حکم ثانوي.

 

مقدمه

اسلام به عنوان آييني جامع و جاودان، علاوه بر تأمين نيازهاي فردي، نيازهاي مردم و جامعه را در حوزه امور عمومي و حکومتي نيز پاسخگو است و احکامي وضع کرده است تا انسان در هيچ زماني در بلاتکليفي به سر نبرد و در مواقعي که از انجام احکام اولي ناتوان است، احکام ثانوي را مقرر داشته و سرانجام براي باز کردن گره‌ها و معضلات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و…، احکام حکومتي را تشريع کرده است تا با قوه محرک اجتهاد، سيستم قانونگذاري اسلام را در هر لحظه با نيازهاي برخاسته از تحولات جهان به پيش ببرد.

شهيد صدر مسئله «منطقة الفراغ» را در خصوص فعاليت‌هاي اقتصادي مطرح مي‌کند؛ ايشان در اين مورد معتقد است اصول نظام اقتصادي اسلام ثابت است و براي دوره‌هاي مختلف تاريخي وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌هاي مختلف، عنصر حقوقي متحرکي وجود دارد که مي‌تواند جوابگوي مقتضيات روز باشد و اين عنصر در واقع، جايگاه دولت نسبت به قانونگذاري در قلمرو آزاد قانوني است.

شهيد صدر معتقد است که مکتب اسلام، داراي دو جنبه مستقل است: يک جنبه به‌طور منجز به وسيله شارع تعيين گرديده و تغيير و تبدل در آن راه ندارد. جنبه ديگر که آن را «منطقة الفراغ» ناميدند، بايد به وسيله ولي امر برحسب نيازها و مقتضيات زمان و مکان تنظيم شود.

از اين رو «منطقة الفراغ» تعبيري است نسبت به نصوص تشريعي، نه نسبت به واقعيت‌هاي عيني و خارجي جامعه عهد نبوي؛ چه اينکه اقدامات نبي اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌هاي اقتصادي آن روزگار و احتياجات عملي عصر، صورت پذيرفته است.

با نگاهي اجمالي به ابواب فقه اسلامي، حضور گسترده حکم حاکم را مي‌توان در آن يافت؛ که حکم به رؤيت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعير اجناس احتکار شده، اجبار والي بر انجام حجّ، احکام قضائي و اجراي حدود، ديات و قصاص، نمونه‌هايي از آن است. با توجه به معناي حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در مي‌يابيم. و گواه آن، تجلّي چشمگير و تطوّر آن در سيره معصومين و متعاقب آن در برخوردهاي نظري و عملي فقهاست.

قلمرو آزادي حاکم و اينکه آيا محدود است به مواردي که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و يا اعم از آن است، و نيز رابطه حکم حاکم با احکام فرعيه، از موضوعات قابل توجهي است که آن را در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اميد آنکه توفيق يار گردد و فرجام کار، آن‌چنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نيز رستگار شويم.

فصل اول

 

آنچه در اين فصل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد کلياتي دربارهٔ موضوع بحث، بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي مي‌باشد.

1 ـ 1 بيان مسئلۀ تحقيق

نظريه منطقه الفراغ يکي از ابتکارات جديد شهيد صدر است که به اعتقاد برخي از انديشمندان مي‌تواند هم چون بازويي استوار براي حاکم اسلامي در حل مسائل و مشکلات جاري و مستحدثه جامعه اسلامي باشد.

اين نظريه بيانگر اين حقيقت است که مسلماً برخي حيطه‌ها و عرصه‌هاي زندگي اجتماعي مورد سکوت شارع است و در اين منطقه که فارغ و خالي است دست حاکم اسلامي باز است تا براي مصالح و مفاسد مسلمين احکامي را وضع نمايد. شهيد صدر در اين نظريه مي‌کوشد، حوزه‌اي معين از روابط متغير و متحول را تعريف کند که ولي امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطي در آن قانونگذاري کند.

بايد گفت که عدم وضع قواعد تفصيلي ثابت در منطقه الفراغ، از ماهيت متغير و متطور منطقه ناشي مي‌شود. به ديگر سخن، موضوعات و عناوين در اين حوزه به‌گونه‌اي هستند که قابليت پذيرش احکام ثابت را ندارند، نه اين‌که شارع، نسبت به صدور احکام ثابت درزمينهٔ آن موضوعات در عرصه قانونگذاري اهمال کرده باشد.

بنابراين ماهيت متغير و متطور احکام در اين منطقه، با اهداف کلي شريعت همسو است؛ بدين معنا که موضوع به‌گونه‌اي متغير است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگوني در اوضاع و احوال، با اهداف شريعت منافات خواهد يافت.

1 ـ 2 بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم مسئله.

 

آيا علماء قبل از شهيد صدر نيز به مسئله منطقه الفراغ پرداخته‌اند؟

آيا نظريه منطقه الفراغ مي‌تواند مشکلات جامعه اسلامي را بيش از مکانيزم فعلي حل‌وفصل کند؟

آيا اين نظريه به تمام جوانب و لوازم بحث توجه کرده و به آن پرداخته است؟

1 ـ 3 سؤال اصلي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي).

منطقه الفراغ چه جايگاهي در صدور احکام حکومتي و حل‌ مشکلات اجتماعي با توجه به تحولات سريع جوامع امروزي مي‌تواند داشته باشد؟

 

1 ـ 4 سؤالات فرعي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي).

قلمرو منطقه الفراغ چيست؟

رابطه حکم حکومتي با منطقه الفراغ چيست؟

ويژگي‌هاي منطقه الفراغ چيست؟

رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعي و ظاهري چيست؟

موافقين و مخالفين منطقه الفراغ چه کساني هستند؟

 

1 ـ 5 پيشينه تحقيق

قابل‌ذکر مي‌باشد که در مورد موضوع مورد پژوهش کتاب خاصي با اين عنوان (يعني کتابي با عنوان بررسي نظريه منطقه الفراغ) يافت نشد. ولي در بعضي از کتاب‌ها با عناوين مختلف از آن بحث شده است:

کتاب اقتصادنا اثر شهيد صدر

کتاب دائرة‌المعارف فقه مقارن اثر آيت‌الله مکارم شيرازي

انوارالفقاهه اثر آيت‌الله مکارم شيرازي

تنبيه الامة و تنزيه الملة اثر آيت‌الله نائيني

 

1 ـ 6 بيان اهميت موضوع

با توجه به بررسي کارهاي پژوهشي که در زمينهٔ «نظريه منطقه الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي» انجام گرفته است، اين نتيجه به دست مي‌آيد که تقريباً هيچ کار تحقيقي منسجم و مستقلي براي تبيين اين نظريه صورت نگرفته و اين موضوع همچنان نيازمند بررسي‌هاي همه ‌جانبه است. بنابراين هدف از اين پژوهش اين است که با ارائه اين نظريه و بررسي نقاط ضعف و قوت اين نظريه به روشن شدن هر چه بيشتر اين نظريه بيانجامد.

 

1 ـ 7 بيان جنبه‌هاي نوآوري و جديد بودن طرح.

نظريه منطقة الفراغ بيانگر اين واقعيت است که «قلمرو آزادي» در قانون‌گذاري و تشريع وجود دارد؛ بدين معنا که قانون‌گذار، تکليف قانوني عده‌اي از موضوعات را مشخص و بيان نموده و برخي ديگر از موضوعات را بدون حکم رها ساخته و حکم را به دست ولي امر مسلمين سپرده است.

اين نظريه به دليل بديع و جديد بودنش، در صورت تثبيت، افق‌هاي جديدي را در فقه حکومتي مي‌گشايد.

 

مفاهيم

 

2 ـ 1 تعريف منطقه الفراغ:

منطقه الفراغ که نخستين بار توسط شهيد سيد محمدباقر صدر مطرح شد. و در اين نظريه مي‌کوشد حوزه‌اي معين از روابط متغير و متحول را تعريف مي‌کند که ولي امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطي در آن قانونگذاري کند.

منطقه الفراغ به حوزه‌اي از شريعت اسلامي ناظر است که به سبب ماهيت متغير آن، احکام موضوعات و عناوين مي‌تواند متغير باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معيني به عهده ولي امر گذاشته است. پيامبر (صلي‌الله عليه و أله)، به لحاظ اين‌که افزون بر مبلّغ شريعت، ولي امر نيز بوده، خود در اين منطقه به وضع قواعدي دست‌زده است که قابليت تغيير از سوي اولياي امور بعدي را خواهد داشت.

2 ـ 2 تعريف حکم شرعي

2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معاني مختلفي به کار رفته است:

حکم در فرهنگ الصحاح: به معناي داوري و قضاوت است.[1]

حکم در لسان العرب: به معناي قضاوت از روي عدل وانصاف.[2]

حکم در تاج العروس: به معناي قضاوت ايجابي يا سلبي درباره چيزي.[3]

حکم در اقرب الموارد: شرتوتي حکم را به معناي قضاوت و در اصل به معناي منع مي‌داند.[4]

راغب اصفهاني در مفردات حکم را چنين تعريف مي‌کند: حکم به معناي منع و بازدارندگي چيزي جهت اصلاح آن است و از همين جهت است که به افسار چهار پايان «حکمه الدابة» گفته مي‌شود.[5] و ابن فارس در «معجم المقايس اللغه» و ابن اثير در «النهايه في غريب الحديث و الاثر» نيز با راغب اصفهاني در اين معنا هم‌عقيده‌اند.

همچنين لغت‌شناسان فارسي‌زبان هم براي حکم، معاني زيادي مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معناي «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.[6]و استاد «معين» هم اين معاني را براي حکم ذکر مي‌کنند «امر، فرمايش، داوري، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امري که قائل را سکوت بر آن جايز باشد.[7]

2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهي و اصولي:

دامنه اصطلاحي حکم آن‌قدر وسيع و گسترده است که به دست آوردن يک تعريف جامع و کامل از حکم را دشوار مي‌کند.

اصطلاح حکم در ميان فقها و اصوليون با کاربردهاي گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

شهيد اول دراين‌باره مي‌فرمايند:

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفين بالاقتضاء او التخيير؛

حکم شرعي عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهاي مکلف مي‌شود به گونه افتضاء يا تخيير.[8]

فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همين تعريف را پسنديده است.

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع؛

حکم عبارت است فرمان شرعي مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) يا تخيير (اباحه) يا وضع».[9]

صاحب جواهر نيز حکم را چنين تعريف مي‌کند:

اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالي، لحکم شرعي او وضعي او موضوعهما في شيء مخصوص[10]؛

حکم، عبارت است از انشاي انفاذ حکم شرعي يا وضعي يا انفاذ موضع اين دو در چيزي مخصوص از سوي حاکم.

شهيد صدر پس از انتقاد از تعريف شهيد اول و فاضل مقداد، مبني بر اينکه خطاب شرعي، حکم نيست، بلکه کاشف از آن است، در تعريف حکم آورده است:

الحکم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالي لتنظيم حياة الانسان.[11]

شهيد صدر مي‌فرمايد:

حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، براي تنظيم حيات بشري است.[12]

مرحوم امام در تعريف حکم شرعي مي‌فرمايند:

اراده تشريعي که شارع آن را به يکي از مظهرات مثل امر و نهي اظهار نمايد.[13]

مرحوم محمدتقي‌ حکيم در کتاب «اصول العامة للفقه المقارن» تعريفي از حکم آورده است که به نظر، جامع مي‌رسد. وي مي‌فرمايد:

الحکم الاعتبار شرعي المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غير مباشر[14]؛

حکم اعتبار شرعي است که به عمل مکلف، تعلق مي‌گيرد؛ چه آن تعلق مستقيم باشد و چه غيرمستقيم که در اينجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکيفي و تعلق غيرمستقيم راجع به‌حکم وضعي است.

2 ـ 3 اقسام حکم

حکم به لحاظ‌هاي مختلف تقسيمات متفاوتي دارد که در اينجا بعضي از اقسام آن را ذکر مي‌کنيم.

حکم به لحاظ اينکه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به فعل مکلف تعلق مي‌گيرد به‌حکم تکليفي و وضعي تقسيم مي‌گردد. همچنين حکم به اعتبار واقع شدن يا نشدن در موضوع آن به‌حکم واقعي و حکم ظاهري تقسيم مي‌شود. و حکم به لحاظ حالات و شرايط حاکم بر مکلف به اولي و ثانوي تقسيم مي‌شود.

 

2 ـ 3 ـ 1 تقسيم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف

 

2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکليفي:

حکم تکليفي حکمي است که بي‌واسطه به افعال مکلفان، تعلق مي‌گيرد؛ خواه مقتضي الزام و بر انگيختن باشد و خواه مفيد جلوگيري و منع، يا هيچ‌يک از آن دو، بلکه مفيد ترخيص و اباحه باشد.[15]بنابراين اگر مفاد خطاب شارع، الزام به انجام دادن کاري باشد آن را وجب و اگر منع از انجام دادن کاري باشد آن را حرمت و اگر انجام دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترک آن، آن را استحباب و اگر ترک آن رجحان داشته باشد با اذن در انجام دادن آن، آن را کراهت و اگر دفع و ترک آن يکسان باشد آن را اباحه مي‌نامند. هر يک از اين اقسام پنج‌گانه حکم تکليفي نيز از جهات مختلف، تقسيماتي دارند. فقهاي اماميه در اين احکام پنج‌گانه تکليفي، اتفاق‌نظر دارند و بيشتر دانشمندان اهل سنت نيز در اين مسئله با اماميه هم عقيده‌اند ولي فقهاي حنفيه احکام تکليفي را به هشت بخش تقسيم کرده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنت مؤکد، سنت غير مؤکد، کراهت تحريم، کراهت تنزيه، اباحه.[16]

 

2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعي:

حکم وضعي به آن دسته از مجعولات شرعي، اطلاق مي‌شود که متضمن بر انگيختن و بازداشتن نيستند و اولاً بالذات به افعال بندگان تعلق نمي‌گيرند؛ گرچه به اعتبار اينکه اين احکام دنبال احکام تکليفي مي‌آيند به نحوي به افعال بندگان تعلق مي‌گيرند.[17]

 

2 ـ 3 ـ 2.تقسيم حکم به اعتبار وقاع شدن يا نشدن در موضوع

 

 2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعي و ظاهري

حکم شرعي به اعتبار واقع شدن يا نشدن شک در موضوع آن به واقعي و ظاهري تقسيم مي‌شوند. بدين ترتيب، حکم واقعي عبارت است از حکمي که شک در موضوع آن، اخذ نشده باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه و بسياري از احکام آن‌ها که از ادله اتخاذ و استنباط مي‌شود. در مقابل حکم ظاهري حکمي است که در مواقع شک و تحّير در حکم واقعي بر طبق امارات يا اصول عمليه صادر مي‌شد؛ مانند اينکه به خاطر جريان استصحاب، حکم به طهارت لباسي که پيش از وقوع شک، يقين به طهارت آن داشته‌ايم، نماييم.

شهيد صدر مي‌فرمايد:

«ينقسم الحکم الشرعي إلي واقعي و ظاهري، فالحکم الواقعي هو کل حکم لم يفترض في موضوعه الشک في حکم شرعي مسبق، و الحکم الظاهري هو کل حکم افترض في موضوعه الشکّ في حکم شرعي مسبق من قبيل أصالة الحلّ في قوله: «کلشي لک حلال حتّي تعلم أنّه حرام» و سائر الأصول العلمية الأخري»[18]؛ حکم واقعي، حکمي است که در موضوعش، شک نسبت به‌حکم شرعي قبلي فرض نشده و حکم ظاهري، حکمي است که در موضوع آن شک نسبت به‌حکم شرعي قبلي، فرض شده است.

2 ـ 3 ـ 3.تقسيم حکم به لحاظ حالات و شرايط حاکم بر مکلف

 2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولي و حکم ثانوي:

احکام اوليه، احکامي هستند که بر موضوعات معيني تعلق بگيرد، با قطع‌نظر از عوارض و حالات ثانوي که بر آن موضوع، عارض مي‌شود؛ مانند وجوب نماز، روزه، حج، يا طهارت آب کُر و جاري و صحت بيع و بطلان معامله ربوي.[19]

احکام ثانوي احکامي هستند که به جهت عروض بعضي حالات خاص، وضع مي‌شوند؛ مانند موارد عسرو حرج و ضرر يا مقدميت که سبب وجوب مقدّمه مي‌شود و يا تقيه که بعضي از احکام را تغيير مي‌دهد. در اين‌گونه موارد، احکام ثانويه، احکام اوليه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و به‌حکم ديگري مبدّل مي‌سازد. قرآن کريم مي‌فرمايند: «انّما حرّم عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ به لغير الله فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه انّ الله غفور رحيم»[20] در اين آيه حکم تحريم ميته به دليل اضطرار برداشته شده است. و نيز مي‌فرمايد: «لا يتخذ المؤمنون الکافرين إولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلک فليس من الله في شيء إلا أن تتّقوا منهم تقته و يحذّرکم الله نفسه و إلي الله المصير»[21] افراد باايمان نبايد کافران را به‌جاي مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند… مگر اينکه از آن‌ها تقيه کنيد (و به جهت اهداف مهم‌تري با آن‌ها پيوند دوستي بريزيد) (همان).

[1]. جوهری، اسماعیل: الصحاح، ج 2، ص 1901، بیروت: دارالعلم الملایین، 1317 ق.

ابن منظور: لسان العرب، ج 3، ص 27.

[3]. الزبید، محمد مرتضی: تاج العروس، ج 8، ص 253.

[4]. شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج 1، بیروت: مطبعة مرسلی الیسوعیّه، 1889 م.ص 218.

[5]. اصفهانی، راغب: المفردات فی غریب القرآن، ص 125، بیروت دارالشامیة، 1416 ق.

[6]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج 19، تهران: دانشگاه تهران، 1338 ش.ص 753.

[7]. معین، محمد، فرهنگ لغت، ج 1 تهران: امیرکبیر، 1360 ش.ص 1366.

[8].. مکی العالمی (شهید اول)، محمد بن جمالالدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید، بی‌تا، ج 1، ص 38.

[9]. المقداد السیوری فاضل، نضد القواعد الفقهیه، قم: منشورات مکتبة آیة الله نجفی، 1403 ق.ص 9، قائده چهارم.

[10]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1981 م.ج 40، ص 100.

[11]. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، بیروت: دار الکتاب المعانی، مکتبة المدرسة، 1406 ق، ص53

[12]. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاول، ص 161

[13]. تهذیب الاصول، ج1،  ص225.

[14]. حکیم، محمدتقی، اصول العامة للفقه المقارن، بیروت: مؤسسة آل البیت، 1979م، ص 55.

[15]. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، نجف اشرف: بی‌نا، 1351 ق، ج 2، ص 145.

[16]. حکیم، محمدتقی، اصول العامة للفقه المقارن، بیروت: مؤسسة آل البیت، 1979م، ص 68.

[17]. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، صیدا: مطبعة العرفان، 1352 ق.ج 4، 384.

[18]. صدر، محمدباقر، 1406 ق، دروس فی العلم الاصول، الحلقه اولی، بیروت: دارالکتاب اللبنانی، مکتبة المدرسة، ص149.

[19]. ناصر مکارم شیرازی، دائرة‌المعارف فقه مقارن، انتشارات امام علی بن ابی‌طالب، 1387، قم، ج 1، ص 231.

[20]. بقره 173

[21]. آل‌عمران 28.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122