پايان نامه بررسي نظري ساختار، پيوند و ويژگي هاي طيفي داروهاي پادتومري کمپلکس هاي روتنيم با بازهاي DNA

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نظري ساختار، پيوند و ويژگي هاي طيفي داروهاي پادتومري کمپلکس هاي روتنيم با بازهاي DNA  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نظري ساختار، پيوند و ويژگي هاي طيفي داروهاي پادتومري کمپلکس هاي روتنيم با بازهاي DNA بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

چکیده 1

فصل اول- پیشگفتار

1-1 مقدمه. 2

1-2 پیشینه. 3

1-3 اساس و مبنای عملکرد. 4

1-4 اولین ترکیب های ضد سرطان. 5

1-5 ترکیبات روتنیم با خواص ضد سرطان. 10

1-6 کمپلکس های روتنیم آرن دار با خواص ضد توموری و ضد تکثیر. 12

1-7 کمپلکس های روتنیم تک هسته ای arene حاوی –P یا لیگاندهای- N دهنده 13

1-8 برهمکنش با DNA :چه نقشی بر کاهش سمیت سلولی دارد؟. 16

1-9 کمپلکس های روتنیم آلی فلزی: قانون شکنی و یا گزارش بحث برانگیز ؟. 18

1-10فعالیت بیولوژیکی یون های روتنیم: قسمت های فعال و یا قسمت های بی اثر؟  20

فصل دوم- شیمی محاسباتی

2-1 مقدمه. 23

2-2  معادله شرودينگر. 26

2-3 روشهاي محاسباتي از اساس… 27

2-3-2  روشهاي همبستگي تغيير. 31

2-3-3 روش برهمكنش پيكربندي . 32

2-3-4 روشهاي همبستگي اختلال. 32

2-3-5 نظريه اختلال مولر –پلست (MP) 33

2-3-6  روش هاي پوسته باز 35

2-3-7 نظرية روتان – هال. 35

2-4 نظرية تابعيت چگالي (DFT) 36

2-5  روش نيمه تجربی.. 39

2-6 روش مکانيک مولکولی.. 41

2-7  مجموعه پايه. 42

2-7-1 کمترين مجموعه پايه: STO-3G.. 44

2-7-2 مجموعه پايه ظرفيت شاخهای.. 45

2-7-3 مجموعه پايه داراي توابع قطبي كننده 27

2-7-4  مجموعه­هاي پايه داراي توابع نفوذي.. 47

3-6 نرم افزارهاي مورد استفاده 48

فصل سوم- بحث و نتیجه­ گیری

3-1 تجزیه و تحلیل انرژتیک… 51

3-2 تجزیه و تحلیل  اوربیتال های جبهه ای.. 51

3-2-1سیمای اوربیتال های مولکول. 52

3-3تجزیه و تحلیلی ساختار 53

3-4 بررسی طیف زیر قرمز. 54

3-5 بررسی طیف الکترونی.. 56

3-6 وابستگی دمایی ویژگی های گرماشیمیایی.. 57

3-7 تجزیه و تحلیل اوربیتال های پیوندی طبیعی.. 60

3-8 بارهای اتمی.. 61

3-9 فوق قطبش پذيری.. 62

کارهای آینده 65

مراجع 66

چکیده لاتین   71

مراجع :

A. K. Renfrew, A. D. Phillips, A. E. Egger, C. G. Hartinger, S. S. Bosquain, A. A. Nazarov, B. K. Keppler, L. Gonsalvi, M. Peruzzini and P. J. Dyson, Organometallics, 2009, 28, 1165.

A. Schaefer, H. Horn, R. Ahlrichs, J.Chem.Phys, 97, (1992) ,2571.

Alberta Bergamoa and Gianni Sava, Ruthenium anticancer compounds: myths and realities of the emerging metal-based drugs, Dalton Transactions, 40, 2011, 7817–7823.A.E. Reed, F. Weinhold, J. Chem. Phys. 83 (1985) 1736–1740.

A. Dorcier,W. H. Ang, S. Bola˜no, L. Gonsalvi, L. Juillerat-Jeanneret, G. Laurenczy, M. Peruzzini, A. D. Phillips, F. Zanobini and P. J. Dyson, Organometallics, 2006, 25, 4090.

A. D. Kelman, M. J. Clarke, S. D. Edmonds and H. J. Peresie, J. Clin. Hematol. Oncol. 1977, 7, 274.

A. C. G. Hotze, S. E. Caspers, D. de Vos, H. Kooijman, A. L. Spek, A. Flamigni, M. Bacac, G. Sava, J. G. Haasnoot and J. Reedijk, JBIC, J. Biol. Inorg. Chem., 2004, 9, 354.

A. H. Velders, H. Kooijman, A. L. Spek, J. G. Haasnoot, D. de Vos and J. Reedijk, Inorg. Chem., 2000, 39, 2966.

B.J.Wang, B.G.Johnson, R.J.Boyd, andL.A.Eriksson, J.phys.chem, 100, (1996) 6317.

B. Serli, E. Zangrando, T. Gianferrara, C. Scolaro, P. J. Dyson, A. Bergamo and E. Alessio, Eur. J. Inorg. Chem., 2005, 3423.

B. Dutta, C. Scolaro, R. Scopelliti, P. J. Dyson and K. Severin, Organometallics, 2008, 27, 1355.

C. S. K. Rajapakse, A. Mart´ınez, B. Naoulou, A. A. Jarzecki, L. Su´arez, C. Deregnaucourt, V. Sinou, J. Schr´

C. A. Vock, W. H. Ang, C. Scolaro, A. D. Phillips, L. Lagopoulos, L. Juillerat-Jeanneret, G. Sava, R. Scopelleti and P. J. Dyson, J. Med.Chem., 2007, 50, 2166.

C. Manzotti, G. Pratesi, E. Menta, R. D. Domenico, E. Cavaletti, H. H. Fiebig, L. R. Kelland, N. Farrell, D. Polizzi, R. Supino, G. Pezzoni and F. Zunino, Clin. Cancer Res., 2000, 6, 2626.

C. A. Vock, C. Scolaro, A. D. Phillips, R. Scopelleti, G. Sava and P. J. Dyson, J. Med. Chem., 2006, 49, 5552.

C. Scolaro, A. Bergamo, L. Brescacin, R. Delfino, M. Cocchietto, G. Laurenczy, T. J. Geldbach, G. Sava and P. J. Dyson, J. Med. Chem., 2005, 48, 4161.

C. S. Allardyce, P. J. Dyson, D. E. Ellis, P. A. Salter and R. Scopelliti, J. Organomet. Chem., 2003, 668, 35.

C. A. Vock, A. K. Renfrew, R. Scopelliti, L. Juillerat-Jeanneret and P. J. Dyson, Eur. J. Inorg. Chem., 2008, 1661.

C. Scolaro, T. J. Geldbach, S. Rochat, A. Dorcier, C. Gossens, A. Bergamo, M. Cocchietto, I. Tavernelli, G. Sava, U. Rothlisberger and P. J. Dyson, Organometallics, 2006, 25, 756.

D. Chatterjee, A. Mitra and G. S. De, Platinum Met. Rev., 2006, 50,

e.lewars,Computationalchemistry,Kluweracademicpublishers,boston,2003,pp.225-229

evel, E. Musi, G. Ambrosini,G. K. Schwartz andR.A. S´anchez-Delgado, Inorg. Chem., 2009, 48, 1122.

E. Alessio, G. Mestroni, G. Nardin, W. M. Attia, M. Calligaris, G. Sava and S. Zorzet, Inorg. Chem., 1988, 27, 4099.

F. Kratz, M. Hartmann, B. K.Keppler and L.Messori, J. Biol. Chem., 1994, 269, 2581.

F.Wang, H. Chen, J. A. Parkinson, P. d. S. Murdoch and P. J. Sadler, Inorg. Chem., 2002, 41, 4509.

F.Wang, J. Bella, J. A. Parkinson and P. J. Sadler, JBIC, J. Biol. Inorg. Chem., 2005, 10, 147.

F. Wang, H. Chen, S. Parsons, I. D. H. Oswald, J. E. Davidson andP. J. Sadler, Chem.–Eur. J., 2003, 9, 5810.

G. Sava, S. Pacor, S. Zorzet, E. Alessio and G. Mestroni, Pharmacol. Res., 1989, 21, 617.

Georg Suss-Fink, Arene ruthenium complexes as anticancer agents, Dalton Transactions, 39, 2010, 1673–1688.

H.-K. Liu, F. Wang, J. A. Perkinson, J. Bella and P. J. Sadler, Chem.– Eur. J., 2006, 12, 6151.

H. Chen, J. A. Parkinson, R. E. Morris and P. J. Sadler, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 173.

H. Chen, J. A. Parkinson, S. Parsons, R. A. Coxall, R. O. Gould and P. J. Sadler, J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 3064.

H.Keller and B.Keppler, US Patent, 1989, 4843069; cf. B.K.Keppler, K.-G. Lipponer, B. Stenzel and F. Kratzin, in, B. K. Keppler (editor), Metal Complexes in Cancer Chemotherapy, VCH, Weinheim, 1993, p. 187.

I. Bratsos, S. Jedner, A. Bergamo, G. Sava, T. Gianferrara, E. Zangrando and Enzo Alessio, J. Inorg. Biochem. 2008, 102, 1120.

Ioannis Bratsos, a Elisa Mitri,a Francesco Ravalico,a Ennio Zangrando,a Teresa Gianferrara,a Alberta Bergamob and Enzo Alessio, New half sandwich Ru(II) coordination compounds for anticancer activity, Dalton Transactions, 41, 2012, 7358–7371.

J. R. Durig, J. Danneman, W. D. Behnke and E. E. Mercer, Chem.- Biol. Interact., 1976, 13, 287.

Jos´e Ruiz, a Consuelo Vicente,a Concepci´on de Haroa and Delia Bautistab, A novel ruthenium(II) arene based intercalator with potent anticancer activity, Dalton Transactions, 2009, 5071–5073.

L. Ronconi and P. J. Sadler, Coord. Chem. Rev., 2007, 251, 1633.

M. Melchart and P. J. Sadler, in, G. Jaouen (editor), Bioorganometallics,Wiley-VCH, Weinheim, 2006, p. 39.

M. J. Clarke, Met. Ions Biol. Syst., 1980, 11, 231.

M. Coluccia, G. Sava, F. Loseto, A. Nassi, A. Bocarelli, D. Giordano, E. Alessio and G. Mestroni, Eur. J. Cancer, 1993, 29, 1873.

M. J. Clarke, Coord. Chem. Rev., 2003, 236, 209.

M.-G. Mendoza-Ferri, C. G. Hartinger, R. E. Eichinger, N. Stolyarova, K. Severin,M. A. Jakupec, A. A. Nazarov and B. K. Keppler, Organometallics, 2008, 27, 2405.

M.-G.Mendoza-Ferri, C.G.Hartinger, A.A.Nazarov, W.Kandioller, K. Severin and B. K.Keppler, Appl. Organomet. Chem., 2008, 22, 326.

M. Auzias, B. Therrien, G. S¨uss-Fink, P. ˇStˇepniˇcka, W. H. Ang and P. J. Dyson, Inorg. Chem., 2008, 47, 578.

M. J. Clarke, F. Zhu and D. R. Frasca, Chem. Rev., 1999, 99, 2511.

M. S. Gordon, Chem. Phys. Lett., 76, (1980), 163.

M. J. F risch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Montgomery, J. A.; Jr.; Vreven, T.; Kudin, K. N.; Burant, J. C.; Millam, J. M.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; Barone, V.; Mennucci, B.; Cossi, M.; Scalmani, G.; Rega, N.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Klene, M.; Li, X.; Knox, J. E.; Hratchian, H. P.; Cross, J. B.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Ayala, P. Y.; Morokuma, K.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Zakrzewski, V. G.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Strain, M. C.; Farkas, O.; Malick, D. K.; Rabuck,

چکیده

در این پایان نامه به بررسی کمپلکس های پاد سرطانی دی آمین روتنیم توسط شیمی محاسباتی میپردازیم که موارد زیر را مورد بررسی قرار میدهیم :

تجزیه تحلیل انرژیک

مقدار انرژی مطلق،گشتاور دوقطبی،قطبش پذیری همسانگرد و ناهمسانگرد کمپلکس را مورد بررسی قرار میدهد.

2- تجزیه تحلیل اوربیتال های جبهه ای

انرژی اوربیتال ها و شکاف اربیتال ها،سختی و نرمی و پتانسیل شیمیایی و الکترون دوستی کمپلکس ها را مورد بررسی قرار میدهد.

3- تجزیه و تحلیل ساختاری

ساختار بهینه کمپلکس و طول پیوند را مورد بررسی قرار میدهد.

4- بررسی طیف زیر قرمز

5- بررسی طیفی الکترونی

ده جهش الکترونی نخست و موقعیت و شدت آن را مورد بررسی قرار میدهد.

وابستگی دمایی، ویژگی های گرما شیمیایی،آنتروپی، آنتالپی، ظرفیت گرمایی و انرژی آزاد کمپلکس مورد بررسی و جمع آوری قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اوربیتال های پیوندی

آنالیز اوربیتال های پیوندی طبیعی بر روی کمپلکس و آرایش الکترونی اتم مرکزی روتنیم آنالیز NBO بر هم کنش فلز و کربن های لیگاند و قویترین بر هم کنش های دهنده و گیرنده در کمپلکس مورد بررسی قرار گرفته است.

بارهای اتمی به روش آنالیز اوربیتال های پیوند طبیعی محاسبه و نشان داده شده است.

فصل1:پیشگفتار

1-1 مقدمه

از نظر کمی، ساختار مولکولی، موقعیت همه اتم های مولکول را نسبت به یکدیگر مشخص می کند. این داده ها شامل طول پیوند ها و زاویه های پیوندی می شوند. چند ابزار تجربی برای تعیین دقیق ساختار مولکولی وجود دارد که در مرحله نخست مبتنی بر روش های طیف نگاری و شکست نور هستند.

داده های ساختاری مربوط به هزاران ماده در دسترس قرار دارند. اطلاعات ساختاری و تفسیر آنها از طریق شیمی محاسباتی نیز قابل انجام است. در این پایان نامه شرح خواهیم داد که چگونه می توان  از نظریه اوربیتال مولکولی و نظریه تابع گون چگالی در محاسبه ساختار و خواص مولکولی بهره برد.

توزیع الکترون­ها مولفه­ی دیگری از ساختار مولکولی است که برای درک واکنش پذیری شیمیایی اهمیت بسیار دارد. به دست آوردن داده های تجربی درباره چگالی الکترونی به مراتب دشوار تر است ولی خوشبختانه طی سال های اخیر، توسعه سریع نظریه ساختاری همراه با روش های محاسباتی، انجام چنین محاسباتی را میسر ساخته است. ما از چگالی الکترونی محاسبه شده در توصیف ساختار، خواص و واکنش پذیری مولکول­ها استفاده می کنیم.

هدف اصلی این پایان نامه، بحث درباره مفاهیمی است که شیمی دانان برای ایجاد رابطه میان ساختار مولکولی و واکنش پذیری مولکولی به کار می برند. این روابط، ریشه در جنبه های فیزیکی بنیادی ساختار مولکولی دارند که چیزی نیست جز موقعیت نسبی هسته ها و توزیع چگالی الکترون. این مفاهیم ساختاری، ما را در دیدن، فهمیدن و به کار بردن این روابط یاری می دهند.

اصول علم شیمی درمانی، عمدتا در طول سالهای ۱۹۳۵ – ۱۹۱۹ برقرار گردید.  ولی فقط از این موقع و بخصوص با ظهور سولفونامیدها و آنتی­بیوتیکها بود که استفاده از مواد به عنوان محصولات مفید

طبی واقعیت یافت. تنها مواد شیمی درمانی که قبل از زمان پل ارلیش شناخته شده بود، از گنه برای درمان مالاریا، اپیکا برای اسهال آمیبی و جیوه برای درمان علائم سیفلیس تجاوز نمی‌کرد.

شیمی‌درمانی یکی از روش‌های درمان سرطان و یا تخفیف موقت آن با استفاده از برخی داروهای خاص است که در اصطلاح پزشکی به آنها شیمی درمانی گفته می‌شود. کار اصلی این داروهای خاص از بین بردن عضو بیمار بدون صدمه به بافتهای مجاور آن است.این نوع از درمان اثراتی هم بر روی سلول‌ها و بافت‌های بدن دارد. یکی از اثرات این درمان ریزش موهای بدن و خشک شدن پوست است.

شیمی درمانی یک شیوه رایج در معالجه بیماری‌هاست که سلول‌ها و بخصوص سلول‌های میکروارگانیسم‌ها و سلول‌های سرطانی را با استفاده از داروهای شیمیایی و مواد شیمیایی از بین می‌برد. معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که برای درمان غدد سرطانی استفاده می‌شود محدود نمی‌شود بلکه آنتی بیوتیک‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

1-2 پیشینه

کاربرد داروهای شیمیایی به هند باستان برمی‌گردد.هندی‌ها سیستمی از داروهای شیمیایی که آیورودا نامیده می‌شد را طراحی کردند که در آن بعضی از فلزات همراه با برخی از گیاهان برای معالجه طیف وسیعی از بیماری‌ها به کار برده می‌شد. بعد از آنها و در زمانی نزدیکتر به زمان ما در قرن دهم میلادی می‌توان به پزشک ایرانی محمدبن ذکریای رازی اشاره کرد که استفاده از مواد شیمیایی از قبیل مس و زاج و جیوه و نمک ارسنیک و نمک آمونیم و طلا و گچ و خاک رس و صدف و قیر و الکل را به منظور معالجه بیماری‌ها متداول ساخت. ساخت اولین داروی شیمی درمانی سرطان به اوایل قرن بیستم بر می‌گردد ولی در اصل این دارو به این منظور ساخته نشد و قصد استفاده از آن به عنوان دارو نبود.

این ماده گاز خردل بود که در جنگ جهانی اول به عنوان سلاح جنگی به کار برده شد و در فاصله جنگ جهانی اول و دوم و در جنگ جهانی دوم نیز بر روی آن مطالعاتی صورت گرفت. در طول جنگ جهانی دوم مشاهده شد که تعدادی از افراد که به صورت اتفاقی این گاز را تنفس کرده‌اند، تعداد گلبولهای سفید در خون این افراد به شدت کاهش یافته‌است. و این فرضیه بنا شد که اگر گاز خردل می‌تواند روند رشد سریع در تولید گلبولهای سفید را متوقف و یا کم کند پس می‌تواند بر روی سلولهای سرطانی نیز چنین اثری داشته باشد.

1-3 اساس و مبنای عملکرد

سرطان اصولا یک روند رشد در تولید مثل سلولهاست که قابل کنترل نیست و همراه با رفتارهای خطرناک و هجومی این توده سلولی می‌باشد. سرطان ممکن است بنا به دلایل ژنتیکی و یا محیطی رخ دهد. به طور کلی بسیاری از داروهای شیمیایی که به منظور شیمی درمانی سرطان به کار برده می‌شوند بر روی تقسیم سلولی سلول‌های سرطانی اثر می‌گذارند به خصوص در مورد آن دسته از سرطانهایی که سرعت تقسیم سلولی در آنها بسیار بالاست.

این داروها که سبب آسیب رساندن به سلول می‌شوند، سایتوتوکسیک نامیده می‌شوند. برخی از این داروها باعث می‌شوند که سلول‌ دستخوش تغییرات اساسی شده و رشد آن متوقف شود که به برنامه ریزی برای مرگ سلول نیز معروف است. دانشمندان هنوز در حال بررسی و مطالعه ویژگی‌های منحصر به فرد سلول‌های سرطانی خطرناک و مقاوم هستند تا بتوانند آنها را به طور ویژه مورد هدف قرار دهند. این کار به این دلیل است که در طول فرایند شیمی درمانی علاوه بر سلول‌های سرطانی سلول‌های دیگر مانند سلول‌های مربوط به رشد مو و سلولهای داخلی روده که سرعت رشد بالایی دارند مورد حمله قرار می‌گیرند و جریان رشد آنها نیز متوقف می‌شود که باعث اختلال در امور بیمار می‌شود. اگرچه بعضی از داروهای مناسب تر نیز ساخته شده که پزشکان را قادر می‌سازد تا به نحو بهتر به درمان سرطان بپردازند.

شیمی درمانی بر روی تقسیم سلولی تاثیر می‌گذارد و به‌ویژه تومورهای با رشد بالا بیشتر تاثیر می‌پذیرند. چرا که در هر حال تعداد زیادی از سلول که در حال تقسیم هستند مورد حمله قرار می‌گیرند. و تومورهای بدخیم با رشد پایین بیشتر تاثیر می پذیرند. دارو بر روی تومورهای جوان بسیار بهتر عمل می‌کند چرا که مکانیسم منظم تقسیم سلولی را متوقف می‌کند و تولید مثل موفق را باز می‌دارد و رشد، بسیار نامنظم شده و همین باعث می‌شود تا تومور کمتر از داروی شیمیایی تاثیر بپذیرد و دیگر به آن حساس نباشد. مشکل دیگری که با تومورهای سفت و توپر داریم این است که زمان سلول‌های سرطانی بیشتر از خود مقاومت نشان می‌دهند حتی اخیرا کشف شده که بر روی سلول‌های سرطانی نوعی پمپ وجود دارد که مواد شیمی درمانی را از داخل سلول خارج می‌کند. تحقیق در مورد این نوع پمپها ادامه دارد و دارو سازان برای جلوگیری از اعمال این نوع پمپ‌ها در تلاشند.

سرطان دومین علت مرگ و میر در توسعه اقتصادی کشورها است و سومین علت مرگ و میر در کشور های درحال توسعه است آمار، افزایش این روند را برای هر دو جنس نشان می دهد در این بررسی به معرفی داروهای ضد سرطان کارآمد پرداخته شده است .

1-4 اولین ترکیب های ضد سرطان

داروهای دارای پلاتین برای بیش از30 سال مورد استفاده بالینی برای درمان سرطان بوده است کشف خواص ضدتومورCis- diamminedichloroplatinum(II)  (سیس پلاتین) نقطه عطفی از یک ایده جدید تحقیقات ضد سرطان توسط روزنبرگ در سال 1965 بر اساس فلز های دارویی اعلام شد.

داروهای مسطح مربع پلاتین (II) با هیدرولیز آهسته لیگاندهای آنیونی ، کمپلکس های آبی کاتیونی مربوط در نتیجه عمل با اتصال به DNA از نظر بالینی فعال هستند درک فعلی از روابط ساختار، فعالیت و وضعیت هدفمند در شیمی درمانی با داروهای دارای پایه پلاتین اخیرا توسط Reedijk بازبینی شده است.

بررسی تکامل عوامل ضد سرطان مبتنی بر پلاتین یک مثال زیباست که چگونه ممکن است یک کشف غیر مترقبه دارویی صورت گیرد.با این حال، داروهای مبتنی بر پلاتین بدون مشکلات: سمیت بالا و بروز مقاومت داروییشان چالش های مهمی در موارد استفاده بالینی خود باقی می گذارند. در جستجو برای عوامل ضد سرطان شامل فلزات دیگر از پلاتین ، معلوم شد که ترکیبات روتنیم یکی از امیدوار کننده ترین است.سرعت تبادل لیگاند کمپلکس فلز در محلول آبی، که به نظر می رسد برای فعالیت های ضد سرطان بسیار مهم و  برای کاتیونهای فلزی مختلف متفاوت است (s-1 8+10 تا 6-10) برای کمپلکس پلاتین (II) و روتنیم (II) بسیار مشابه  اند در هر دو لیگاند فرآیندهای مبادله به طور کامل آرام هستند و ممکن است به ساعتها بینجامد (s-1 2-10 تا 3-10).

با توجه به توانایی روتنیم مانندآهن در اتصال به مولکولهای زیستی عقیده بر این است.بنابراین روتنیم در نظر گرفته شده یک جایگزین مناسب برای پلاتین، به ویژه که بسیاری از ترکیب های روتنیم خیلی سمی نمی باشند و برخی به صورت کاملا انتخابی برای سلولهای سرطان نشان داده شده اند.

معرفی روتنیم علاقه قابل توجهی را به عنوان پایه و اساس  ترکیب های جدید برای درمان بیماری سرطان جذب نموده است.  در دو دهه گذشته رشد نمایی هنگام برخورد با مقاله های  سنتز داروهای ضد سرطان روتنیم مشاهده شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122