پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارا 202 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- مساله تحقیق:    3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق‌:    6
1-4- اهداف تحقیق‌:    7
1-5- سوالات تحقیق‌:    8
1-6- فرضیه‌هاي تحقیق:    8
1-7- روش تحقیق‌:    8
1-8- روش جمع آوری اطلاعات‌:    9
1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات‌:    9
1-10- قلمرو تحقيق‌:    9
1-11- جامعه آماري‌:    9
1-12- تعاریف مفهومی:    10
1-12-1-رسانه‌هاي ارتباط جمعي:    10
1-12-2- مطبوعات‌:    10
1-12-3-رادیو:    10
1-12-4- تلویزیون:    10
1-12-5- اینترنت:    10
1-12-7- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی:    11
1-13- تعاریف عملیاتی:    12
1-13-1- رسانه‌هاي ارتباط جمعي:    12
1-13-2-ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی:    12
فصل دوم: مبانی نظری
2-1- مقدمه    15
2-2- وسایل ارتباط جمعی:    15
2-3-کارکرد وسایل ارتباط جمعی:    15
2-4- نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی:    19
2-5- دیدگاههای پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌:    21
2-6- مطبوعات‌:    22
2-7- تغيير مفاهيم توليد و توزيع رسانه‌اي‌:    23
2-8- روزنامه نگاري شهروندي پديده اي در عرصه اطلاع رساني‌:    23
2-9- رادیو:    24
2-10- تلویزیون:    25
2-11- رادیو و تلویزیون، خدمتی عمو‌می‌:    26
2-12- کارکردها و وظایف رادیو و تلویزیون‌:    31
2-13- اینترنت:    39
2-14-تاریخچه اینترنت‌:    40
2-15- اينترنت و تحولات ايجاد شده‌:    40
2-16- كاربرد‌هاي اينترنت در دنياي نوين‌:    41
2-17- وضعيت اينترنت در جهان‌:    42
2-18- وضعیت اینترنت در ایران‌:    42
2-19- تبلیغات محیطی:    43
2-20- رسانه‌های جمعی، دیدگاه‌ها و رویکردها‌:    43
2-21- رسانه‌های جمعی و تغییرات فرهنگی واجتماعی‌:    46
2-22- نقش آفريني رسانه‌هاي نوين در عرصه تحولات اجتماعي‌:    52
2-23- اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:    55
2-24- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌:    57
2-25- امنیت فردی و امنیت اجتماعی‌:    58
2-26- امنیت عمو‌می‌و امنیت اجتماعی‌:    59
2-27- امنیت ملی و امنیت اجتماعی‌:    60
2-28- امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌:    61
2-29- ویژگی‌های امنیت اجتماعی‌:    62
2-30- گفتمان‌های امنیت اجتماعی‌:    63
2-31- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌:    66
2-32- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌:    67
2-33- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌:    67
2-34- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌:    68
2-35- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌:    68
2-36- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌:    69
2-37- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌:    70
2-38- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌:    70
2-39- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای):    71
2-39-1- امنیت تولیدی اجتماعی است:    73
2-39-2- رضایتمندی مولد امنیت است:    73
2-39-3 – امنیت فرایند درون زاست:    74
2-39-4- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد:    74
2-39-5- امنیت دارای ساخت دولتی است:    74
2-40- رهیافت اجتماع گرایی:    76
2-41- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌:    78
2-42- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌:    85
2-43- ابعاد نا امنی:    86
2-44- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی:    87
2-45- رسانه‌ها و جهت‌دهي افكار عمومي‌:    87
2-46- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی:    88
2-47- رسانه احساسي زمينه ناامني‌:    90
2-48- راهكارهاي ايجاد امنيت اجتماعي ازمنظر قرآن:    96
2-49- پیشینه تحقیق:    96
2-50- چهارچوب نظري و مدل تحقیق:    101
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه    110
3-2- روش شناسی تحقيق‌:    110
3-3-  جامعه و نمونه آماری    111
3-4- تعيين ا ندازه نمونه‌:    111
3-5- اعتبار يا پايايي:    111
3-6- روايي پرسشنامه تحقيق‌:    112
3-7- روش آزمون وتحليل‌های آماری‌:    112
3-8-  روش گرد آوری اطلاعات‌:    113
3-9- ابزارها و اندازه گيري آزمودني‌ها( تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضيه‌هاي تحقیق):    113
3-10- تكنيك‌هاي تجزيه وتحليل اطلاعات‌:    114
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق
4-1- مقدمه    116
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های دریافتی‌:    116
4-2-1- مشخصات عمو‌می‌نمونه‌ها‌:    116
4-3- دیدگاه‌های نمونه‌های مورد بررسی‌:    120
4-4- آمار استنباطی‌:    160
4-4-1- فرضيه اصلی    160
4-4-2- آزمون فرضيه‌های تحقيق:    160
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها
5-1- مقدمه    169
5-1-1- فرضيه اصلی:    169
5-1-2- فرضیات فرعی:    169
5-2- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق‌:    169
5-2-1- استفاده از رسانه    169
5-2-2- آزمون فرضيه فرعي اول:    170
5-2-3- آزمون فرضيه فرعي دوم:    170
5-2-4- آزمون فرضيه فرعي سوم:    171
5-2-5- آزمون فرضيه فرعي چهارم:    171
5-2-6- آزمون فرضيه فرعي پنجم:    172
5-2-7- آزمون فرضيه فرعي ششم:    172
5-2-8- آزمون فرضيه اصلی:    172
5-3- یافته‌های ناشی ازگویه‌های تحقیق    173
5-4- پيشنهادات به محققين آتي    178
5-5- محدودیت‌های پژوهش:    178
فهرست منابع    180

فهرست منابع

اتکینسون، دیوید و مارک رابوی رادیو- تلویزیون خدمت عمومی(چالش قرن بیست ویکم)، ترجمه مرتضی ثاقب فر،تهران:انتشارات سروش (1384)

افتخاري، اصغر: حوزة ناامني و مباني فرهنگي مديريت استراتژيك و امنيت داخلي در ايران، انتشارات مطالعات راهبردي، بهار1378،ص13

برژينسكى، زيبگنيو: در جست وجوى امنيت ملى. ترجمه ابراهيم خليلى. تهران. سفير.( ۱۳۶۸)

بورن، اد بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه،ترجمه مهرسیما فلسفی،تهران: مرکز تحقیقات،مطالعات و سنجش برنامه ایی صدا و سیمای ج.ا.ا. (1379)

پهلوان، چنگیز: فرهنگ شناسی، چاپ اول، تهران: پیام امروز(1378)

پورحسینی، ابوالقاسم ترجمة؛ برن. ژان،  فلسفة اپیکور، تهران؛ امیرکبیر، (1357)

چلبي، مسعود: جامعه‌شناسي نظم، تهران: نشر ني، 1382

چلبي، مسعود، 1372، وفاق اجتماعي، نامه علوم اجتماعي، جلد دوم، شماره 3، ص28-15.

چلبي، مسعود، جامعه شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، نشر ني، چاپ اول 1375.

ﺣﺒﻴﺐزاده، ﺻﺤﺎب، ﺑﺮرﺳﻲﻧﻘﺶدوﮔﺎﻧﻪرﺳﺎﻧﻪﻫﺎيﺟﻤﻌﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و وﻗﻮع ﺟﺮاﻳﻢ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلا‌می‌(1388)

خانيكي، ‌هادي رسانه‌هاي جمعي و امنيت ملي انتشارات وزارت كشور، چاپ اول جلد دوم تهران 1276

خجسته، حسن: رسانه‌های مدرن و کارکرد آن‌ها، به نقل از سایت اجلاس حکمت سازمان ملی جوانان ( 1386 )

دادگران، سید محمد: مبانی ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات فیروزه، چاپ دوم (1377)

رشیدپور علی: بررسي شيوه‌هاي مديريتي موجود در مراكز فرهنگي تابعه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي‌استان لرستان. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت فرهنگي‌. دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد علوم و تحقيقات تهران. (1381)

ژیرار، آگوستین: توسعه فرهنگی، تجارب و خط مشی‌ها، گروه مترجمان، تهران: مرکز پژوهشهای بنیادی،چاپ اول (1372)

ساروخاني، باقر، نقش وسايل ارتباط جمعي در پيشگيري از وقوع بزهكاري وزارت كشور، تهران 1381

ساروخانی، باقر: جامعه شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات (1372)

سليمي، علي و محمد داوري جامعه‌شناسي كجروي انتشار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انتشارات زيتون، قم 1385

سورین، ورنر (و) تانکارد، جیمز. نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول (1381)

شكرخواه،يونس،«ش»، فصلنامه پژوهش و سنجش،‌‌،سال هفتم،شماره،21 خرداد،ص9 (1382)

قاسمی، اکبر: ساختار اجرای دیپلماسی عمومی. مجموعه مقالات دیپلماسی عمومی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،( 1389)

كازنو، ژان، جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي، ترجمه باقر ساروخاني و منوچهر محسني، اطلاعات، چاپ سوم،(1384) (1370)

گيدنز، انتوني‌: جامعه‌شناسي، ترجمه چاوشيان، حسن نشر ققنوس(1373)

لرني، منوچهر و حسين مصلحتي، كتاب فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي، سال دوم شماره 6 و 7 انتشارات نيروي انتظامي‌ جمهوري اسلامي ‌ايران، تهران 1385

لرني، منوچهر، جامعه‌شناسي امنيت، انتشارات رامين، تهران 1384 7-

Weaver, O. (1998), “Libralism and security: the contradictions of the liberal leviathan”, Copenhagen peac research institute (COPRI) Working papers.

Buzan , Barry. People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations. (Harvester Wheat Sheaf. 1998) p.30

Moser Caroline and otheres, change, violence and Insecurity in non-conflict situation , March 2005, over seases Development. Institute 111 west minster Bridge Road, London – uk p 12 Gevt , Ibid Pll

1994.Living in a post-Traditional society. In Back, Giddens and Lash, Reflexive Modernization.

چکیده:

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسي نظرات شهروندان تهراني‌، از ديدگاههاي ارائه شده از سوي آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف كاربردي‌، از نظر نوع داده‌ها كمي‌ و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها‌، توصيفي و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران که تعداد آنها حدودا 5000 نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گيري در اين تحقيق‌، تصادفي ساده بود. با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری 384 نفر باشد لذا تعداد400 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد374پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ديدگاه خبرگان و نيز آزمون آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.

در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومي‌پژوهش، سوالات و فرضيه‌هاي پژوهش، با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته گويه‌هاي مستخرجه در نمونه آماري مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفي، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطي از آزمون‌های همبستگی استفاده شد.

واژگان كليدي: وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌، تلویزیون‌، شبکه‌های مجازی اجتماعی‌، تبلیغات محیطی، نا امنی اجتماعی زنان

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رسانه‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ها دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل‌ها از طریق رسانه‌ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می‌آموزند. ( لطف آبادی،1381: 20-19)

مفهوم احساس امنیت نيز یکی از شاخصه‌های کیفیت زندگی در شهرهاست و آسیب‌های اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف نا‌امنی به شمار می‌آید. الین می‌گوید اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس استفاده نکنند، عرصه عمو‌می‌از بین رفته است» یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم بویژه زنان در فضاهای عمومی، ترس یا احساس نامنی است. ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمو‌می‌نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می‌کند  و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی هزینه زیادی را بر جامعه زنان تحمیل می‌نماید (حبیب زاده، 1388: 22).

بی‌تردید، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت  و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکانپذیر نخواهد بود.

1-2- مساله تحقیق:

برای داشتن تعریف و درک درستی از نا امنی اجتماعی، ابتدا لازم است مفهوم امنیت اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. امنیت در لغت به معنای مصون بودن از هر گونه تهدید و تعرض است. (حبیب زاده، 1388: 22).   در فرهنگ آﻛﺴﻔﻮرد ﻣﻌﻨﺎي اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ[1] ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ شده یا امنیتی که شکل و ساخت اجتماعی یافته است. امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تما‌می‌یا بخشی از جامعه پدید آورد.

امنیت اجتماعی از نگاه محققان در طول تاریخ در سه دوره تایخی در خدمت طبقات خاصی بوده است. در دوره اول امنیت اجتماعی با رویکرد زورمدارانه در دفاع از هیات حاکمه در دوره دوم در دفاع از فرد و جامعه در برابر قانون شکنان و در دوره سوم روز و قدرت قهری به صورت محدود و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر «الی ویور» رویکرد امنیت اجتماعی، توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیت و ویژگی‌های بینابین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و اجتماعی و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تاکید داشت و خاطر نشان می‌کند که جامعه امنیت هویتی‌اش را طلب می‌کند. باران امنیت اجتماعی را بدین گونه تعریف می‌کند. «توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی و‌. .. در حفظ هستی و هویت خود.

ﮔﻴﺪﻧﺰ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺟﻬﺖﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪو ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ راه و روش زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627). ﻧﻬﺎﻳﺖ آنﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﻫﺎﻳﻲ از اﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﻴﺮه.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي وﺟﻮدﺗﻬﺪﻳﺪو ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺎﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از نظر لغوی به معنی وجود تهدید و تعرض نسبت به جامعه و اجزا تشکیل دهنده آن شامل فرد، خانواده، گروه و هویت آن‌هاست.

در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد وﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﻏﻴﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪدارﻧﺪ.

ژان فرانسوا بودیار فیلسوف فرانسوی مطالعات گسترده ای درباره ی فرهنگ توده ایی معاصر و رسانه‌های همگانی انجام داده است.  بی تردید بخشی از فرهنگ توده ایی معاصر مرتبط با سطح آرامش عمو‌می‌و میزان حضور امنیت و ناامنی اجتماعی دراذهان جامعه است.وی نقش رسانه‌های همگانی را در این ماجرا بسیارپیچیده وکارآمد ‌می‌داند و از دو وضعیت “نمود” و “وانمود” و “نما” و “وانمایی” پرده بر‌می‌دارد.آن چه واضح است، امنیت و ناامنی یکی از بارزترین جلوه‌های سلامت اجتماعی ‌می‌باشند و ارتباط مستقیم با فرهنگ‌‌، وضعیت اقتصادی‌‌، قوانین عمو‌می‌و قوه ی بازدارندگی قدرت حاکمه دارند.با نگاهی اجمالی به پارامترهای فوق ‌می‌توان نقش مهم رسانه‌های همگانی در شناسایی نقش پارامترهای فوق دراذهان و عملکرد جامعه را مشاهده کرد. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627).

از طرفی ‌می‌توان گفت موضوع «امنیت» از مهمترین و قدیمترین موضوعات مربوط به زنان است. امنیت زنان، چنان دامنه گسترده ای از باورها و رفتارهای متفاوت را ایجاد ‌می‌کند که اندیشمندان سیاست، حقوق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، دین و اقتصاد را بر سر دوراهی‌های انتخاب به تفکر واداشته و بیش از یک سده موضوع بحث‌های فراوان قرار گرفته است. امنیت مقوله ای است که امکان حضور بی دغدغه زنان را در عرصه‌های کار و فعالیت آماده ‌می‌کند، هرچند قضیه «عدم امنیت» بانوان سابقه تاریخی داشته و این واقعیت که زنان، آسیب دیده مردان هستند تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود.

از اینرو رسانه‌های دیداری و نوشتاری که کارکرد امنیت ساز دارند بویژه و در ایجاد امنیت زنان نقشی موثر و مفید ایفا  ‌می‌نمایند، تاکید بر نقش مثبت رسانه‌های گروهی بر امنیت اجتماعی، نباید ما را از تاثیر منفی آن باز دارد. آنگاه که رسانه‌ها در کارکرد منفی نقش وارونه بر عهده ‌می‌گیرند، فضای اطلاعاتی جامعه را آلوده‌‌، مبهم و تاریک خواهند ساخت. در تاریکنای رسانه وجود شایعه بعنوان معرفتی که زمینه ساز زوال و فروپاشی امنیت و آرامش ذهنی و روحی خواهد بود.

در این خصوص برخي پژوهشگران بر اين عقيده‌اند كه رسانه‌ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهاني خشن، ناامن و پرمخاطره را تكوين بخشيده‌اند. آنچه آشكار است اين كه رسانه‌ها همان طور كه در ايجاد مشاركت و امنيت نقش ايفا مي‌كنند امكان دارد كه با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعيف روند نهادي شدن ارزش‌هاي اجتماعي و انتقال تصورها و انگاره‌هاي ازهم گسيخته، افراد جامعه را دچار تعارض‌ها و چندگانگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي كرده وفاق، مشاركت و همدلي را به نفاق، جدايي و خشم و خصومت تبديل كنند.‌ در چنين شرايطي تنش، تعارض و خشونت پديدار مي‌شوند و هنجارها و ارزش‌هاي پسنديده جامعه رنگ مي‌بازند‌. ناامنی اجتماعی مورد نظر این پزوهش عبارت است از مجموعه حرکت ‌های عمو‌می ‌و تحولات عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه‌های اجتماعی را مخدوش ‌می‌سازند.بنابراین منظور از ناامنی اجتماعی مواجهه با عوامل نابود کننده یا کاهش دهنده تواناییها و دارایی‌هاست.

در تمام دوران حيات بشري به پهنه هستي، امنيت از عناصر اصلي نيازهاي انساني محسوب شده و در دوران مدرن اهميت آن، تا اندازه اي افزايش يافته است که به تعبير برخي از صاحب نظران کار ويژه و بي بديل حکومت ها در جامعه مدرن امروزي، استقرار امنيت در فضاي وسيع کلمه مي باشد. نداشتن ترس و بيم در زندگي و وجود امنيت جاني و مالي، آبرو و حيثيت اجتماعي، حفاظت از آزادي و حقوق مشروع فردي و اجتماعي، بالاخره ايجاد رضامندي عمومي و در يک کلام فقدان تهديد از چنان جايگاهي برخوردار است که خداوند آدميان را در پرتو آن به ذکر و عبادت خود فرا مي خواند.

علي رغم افزايش اهميت امنيت در جوامع، ابزار، شيوه ها و رويکردهاي ايجاد و حفظ آن، دستخوش تحول حيرت آوري شده است. در جوامع گذشته اقتدار و کنترل و نظارت نهادهاي رسمي، نماد قدرت و امنيت به شمار مي رفت ولي در عصر جديد؛ عنصر اصلي ثبات، نظم و امنيت مقدار سرمايه اجتماعي، ميزان پاي بندي به ارزش ها و هنجارهاي جمعي و به فضايل اخلاقي آن باز مي گردد. بنابراين مديريت درست و منطقي امنيت اجتماعي در جامعه منوط به ايجاد مشارکت مردمي و افزايش اعتماد به نهادها و حکومت در کليه سطوح اجتماعي است.

بر اين اساس، بررسي امنيت اجتماعی و عوامل تهديد کننده ي آن، موضوع مهم و حساسي است که مي طلبد در اين خصوص، پژوهش هاي علمي بسياري انجام پذيرد، در اين تحقيق سعي بر آن است که بررسي شود كه  استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران تا چه میزان تاثیر گذار است و سایر سوالات پژوهش عبارتند از اینکه آیا ميزان اعتماد به رسانه‌هاي جمعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا مدت زمان استفاده از رسانه‌ها  بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد؟ آیا کارکرد وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌﻲ بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا نوع رسانه مورد استفاده بر  احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق‌:

امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بسترساز توسعه جوامع انساني است و سعادت يك جامعه درگروه حفظ و بقا امنيت و احساس ناشي از آن است حضور مردم درفضاي عمومي‌شهر مستلزم احساس امنيت از سوي آنان است يكي از مهمترين عوامل تهديد كننده حضور مردم درفضاهاي عمومي‌ترس يا احساس ناامني است ناامني مكان‌ها و فضاهاي عمومي‌نشاط و سلامتي را درزندگي روزمره مختل مي‌كند و با ايجاد مانع برسرراه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي‌هزينه‌هاي زيادي را برجامعه تحميل مي‌نمايد.

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﻜﺎس اﺧﺒﺎرﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎيﺟﻨﺎﻳﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕـﺮش ﺧﺎﺻـﻲرا ﺑـﻪﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻟﻘﺎءﻛﺮده، ﺑﻴﻨﺶﻫﺎيﻣﺮدم را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﻗﻀﺎوت وداوري آﻧـﺎن درﺑـﺎره ﺟـﺮم وﻧﻈـﺎم ﻋـﺪاﻟﺖﻛﻴﻔـﺮي را ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و در ایحاد ترس يا احساس ناامني در میان شهروندان تاثیر گذار هستند.

به طوري كه بررسي روزنامه‌هاي منتشره در سطح كشور نشان مي‌دهد كه از مجموع كل مطالب، 26% به آسيب‌هاي اجتماعي، 16% به موضوع اجتماعي، 11% به موضوع سياسي و… پرداخته شده است. و از مجموع كل آسيب‌هاي اجتماعي 79% به موضوع خشونت و مزاحمت، 20% به موضوع فرار و فساد، 14% به موضوع طلاق، 8% به سرقت و كلاهبرداري، 7% به موضوع قتل و جنايت، 5% به موضوع خودكشي، 2% به موضوع اعتياد و 5% به ساير آسيب‌ها اختصاص يافته است.

همچنان كه از گزارشات قسمت حوادث روزنامه‌ها پيداست هر روز به طور متوسط گزارش از قتل و سرقت و طلاق و… وجود دارد. اين امر باعث سلب امنيت در كلان‌شهرها شده است. به طوري كه 81% افراد مورد مطالعه در كلان‌شهرها به نوعي دچار احساس ناامني مي‌كنند. (قاسمی، 1389)

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‌اي از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از نا امنی اجتماعی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از زﻣﺎنﻫﺎي دور ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ، اﻧﮕﺎرهﻫﺎيﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪ، زﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺒﺎ، ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮور ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺸﺎن داده‌اند.

در اﻳﺮان ﻫﻨـﻮز مطالعه و پژوهش ﺟـﺪي در این خصوص صورت نگرفته، اﻣﺎ سایر پژوهشها به نتیجه رسیده‌اند که به عنوان مثال ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ‌اي از روزﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮانﻫـﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث، ﺑﻮﻳﮋه رﺧﺪادﻫﺎيﺟﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ.

از طرفی با توجه به گستردگی شهر نشینی و رواج نا امنی اجتماعی در شهرها و بحث توسعه پایدار شهری و شهر سالم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکه ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﻛﻼﻧﺸـﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن اﺧـﺘﻼط ﻗـﻮﻣﻲ _ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮآن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻴﻜﺎري و وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺮم ﺧﻴﺰ در ﺷﻬﺮ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ آﻧﻬـﺎ، آﺳـﻴﺐﻫـﺎ، اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺤﺚ اﻣﻨﻴﺖ و اﺣﺴﺎس ﻧـﺎاﻣﻨﻲ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ دﻏﺪﻏـﻪ ﺑﺰرﮔـﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، مطالعه موضوع امنیت و عوامل موثر بر آن ضرورت ‌می‌یابد.

1-4- اهداف تحقیق‌:

هدف اصلی:

شناسایی تاثیر استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

اهداف فرعی‌:

1– شناسایی تاثیر  میزان استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

2 – شناسایی تاثیر میزان کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

3 – شناسایی تاثیر میزان جذابیت برنامه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

4– شناسایی تاثیر  میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

5– شناسایی تاثیر نوع رسانه  بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

6– شناسایی تاثیر  میزان تحصیلات افراد بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

[1] social security

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122