پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 12
1-4 اهداف تحقیق 12
1-4-1 اهداف کلی 12
1-4-2 اهداف جزئی 12
1-5 سئوالات تحقیق 12
1-6 تعاریف متغیرها 14
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مقدمه 16
2-1 پیشرفت تحصیلی 16
2-1-1 تعاریف پیشرفت تحصیلی 16
2-1-2 معیارهای پیشرفت تحصیلی 17
2-1-3 عوامل مهم تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی 18
2-1-4 به طور کلی عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند 22
2-1-5 خانواده و پیشرفت تحصیلی 23
2-1-6 ارزشها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی 24
2-1-7 شرایط اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت تحصیلی 24
2-1-8 سطح تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی 25
2-1-9 مدرسه و پیشرفت تحصیلی 25
2-1-10 انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی 26
2-1-11 نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی 26
2-2 یادگیری خود تنظیمی 27
2-2-1 نظریات یادگیری خودتنظیمی 28
2-2-2 راهبردهای خودتنظیمی 29
2-2-3 راهبردهای مدیریت منابع 31
2-2-4 ویژگی های یادگیرندگان خودتنظیم گر 32
2-2-5 رویکرد ساختن گرایی و یادگیری الکترونیکی 32
2-2-6 پرورش خودتنظیمی در محیط الکترونیکی 34
2-3 فناوری اطلاعات 38
2-3-1 تاریخچه فن آوری اطلاعات 43
2-3-2 اهمیت فناوری اطلاعات 44
2-3-3 تاریخچه کاربرد تکنولوژی اموزشی در جهان 45
2-3-4 تاریخچه تکنولوژی آموزشی در ایران 47
2-3-5 تحقیقات عکس العملهای شناختی در مواجهه با رسانه ها 49
2-3-6 اصول انتخاب امکانات جدید به عنوان یک رسانه آموزشی 51
2-3-7 انتخاب روش استفاده از ابزار و رسانه جدید به وسیله فراگیر 52
2-3-8 امکانات و فن آوری جدید آموزشی و پیشرفت تحصیلی 53
2-3-9 انواع مختلف فناوری : 55
2-3-10 اهمیت و ضرورت توجه به علم رایانه و مبانی آن 60
2-3- 11 مبانی نظری علوم و فنون رایانه 62
2-3-12 اعتیاد به اینترنت یکی از انواع اعتیاد به فناوری اطلاعات 65
2-3-13 انواع اعتیاد اینترنتی 67
2-3-14 آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنت 68
2-3-15 عوامل ایجاد کننده اعتیاد اینترنتی ( به جز خود عامل اینترنت ) 70
2-3-16 راهبردهای درمانی 71
2-3-17 معرفی خلاصه ای از آخرین پژوهش ها 72
2-3-18 فضا و زمان آموزشی لازم آموزشی (برنامه زمان بندی) 73
2-4 مروری بر تحقیقات انجام شده 79
2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 79
2-4-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور 83
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 روش شناسی تحقیق 88
3-2 مدل مفهومی تحقیق 88
3-2 جامعه آماری 89
3-3-1 حجم نمونه 89
3-4 شرح کامل و ابزار پژوهش 89
3-5 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 90
فصل چهارم : نتایج
4-1 آمار توصیفی 92
4-2 آمار استنباطی 96
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 106
5-2 نتایج پژوهش 107
5-2-1 نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی 107
5-2-2 بحث در رابطه با فرضیه های پژوهش 108
5-2 پیشنهادهای تحقیق 110
5-2-1 پیشنهادهای کاربردی 110
5-2-2 پیشنهادات پژوهشی 111
5-3 محدویت های پژوهش 112
منابع
منابع فارسی 114
منابع غیر فارسی 114
پیوست
پیوست 117
چکیده انگلیسی 123

منابع

 منابع فارسی

اسلامي، رجبعلي.، (1387)، بررسي زمينه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در مدارس آموزش عمومي استان مازندران، سازمان آموزش و پرورش مازندران، مركز تحقيقات.

بازرگان ، مجید ( 1390 ) ، پدیده‏ ای خطرناک به نام «اعتیاد اینترنتی»، مجموعه مقالات اولين كنفرانسIT در آموزش و پرورش، یزد.

حسن زاده، رمضان، (1383)، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران، نشر ساوالان.

دلاور،ع.( 1379). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات رشد، ص221.

ذوقي پور، عباس. و غفاري، صمد.، (1384)، مدارس چند رسانه اي گامي به سوي مدارس هوشمند، مجموعه مقالات اولين كنفرانسIT در آموزش و پرورش، يزد، سازمان آموزش و پرورش.

زماني، بي بي عشرت. و بابادي عكاشه، زهرا.، (1385)، نقش معلمان در الگوي تلفيق فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي، مجموعه مقالات اولين كنفرانسIT در آموزش و پرورش، يزد، سازمان آموزش و پرورش.

محمدي، ف.، (1381)، شناخت فناوري اطلاعات، مجله تكنولوژي آموزشي، دوره 18م، ص2.

منتظری، طیبه.، (1385)، تأثیر تحولات فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش، مجموعه مقالات اولين كنفرانسIT در آموزش و پرورش، يزد، سازمان آموزش و پرورش.

نوروزي، معصومه. و رندي، فرامك. و موسي مدني، فريبرز.، (1387)، رتبه بندي روشهاي كاربرد فناوري اطلاعات در فرايند ياددهي- يادگيري مدارس، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي.

یزدچی، صفورا.، (1385)، نقش جدید معلمان در آموزش و پرورش با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مجموعه مقالات اولين كنفرانسIT در آموزش و پرورش، يزد، سازمان آموزش و پرورش.

فردانش ، هاشم (1384).مبانی نظری تکنولوژی آموزشی – تهران، انتشارات سمت

نعمتی ، سید هاشم ( 1368 ). مقدمات تکنولوژی ، آموزشی ،انتشارات ، جهاد دانشگاهی مشهد

منابع انگليسي

Hardy, j.v. (1998). Teachers Attitudes toward and knowledge of computer technology. computer in the school journal, vol. 14, No.3-4, pp.119-136.

Milleken, j. & Bames, L.p. (2002). Teaching and Technology in higher Education: student perceptions reflections. Computer & Education journal, vol.39, No.3, pp.223-235.

Tileston, Donna walked (2004). What Every teacher should know about Media and unitedstates of America, corwin press, INC.

Heinz, N, Marlene schommer-Aikins, M.(2002). Self regulated science Learning with Highly Gifted students; the role of cognitve,motivational,and environmental variables. European Journal of high ability studies,volume 13,Issue 1,June 2002.

Karnes, F.A. MCGinnis ,J. (1996). Self- actualization, and locus of control with academically talented adolescents.Journal of secondary Gifted Education (2),369- 372.

J.K (2008). The effects of self-regulated Learning strategies and system satis faction regarding leamers performance. In formation and Mangement.40.pp.133-140.

Moon,S.M.& Hall,A.S(1998).Family  therapy  with  intellectually  and  creatively  gifted  Journal of marital and family therapy, 24,59-80

P.R & DeGroot, E.V, (1990). motivational and self-regulated learning components of dassroom academic performance journal of Educational psychology, 82,33-40.

Rimm, s, & lowe, B(1988). Family environment of underachievement. Gifted child today, 12,36-39.

Zimmerman, B,J. (2000). Constrat validation of a strategy model of student self regulated learning, Journal of Educational Psychology, 80.

چکیده:

هدف : هدف کلی از این تحقیق بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس می باشد.

روش: با توجه به این که این پژوهش به بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد  لذا پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بندرعباس می باشند که از بین آن ها تعداد 367  نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش مورد مطالعه میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های گرایش به اعتیاد پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ ( 1999) ، راهبردهای خودتنطیمی پنتریچ و دی گروت(1990) و نمره معدل نیمسال اول 92-91دانش آموزان می باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش از شاخص هاي آمار توصيفي مانند (ميانگين ، انحراف معيار …) و همچنين از آمار استنباطي با استفاده  آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد. داده های به دست آمده پژوهش با استفاده از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج : نتایج تحقیق بدین شرح می باشد بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.326- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار( 56.083  = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد. بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.161- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار(10.138 = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.147- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار(7.738  = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد. بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.547- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار(6.738 = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد

کلیدواژه: اعتیاد به فناوری اطلاعات ، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، راهبردهای مدیریت منابع ، پیشرفت تحصیلی .

فصل اول

طرح تحقیق

1-1 مقدمه

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنان جایگاه آنها در جامعه علاقه مند و نگران است و انتظار دارد دانش آموزان در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و تواناییها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی، آنچنان که باید پیشرفت و تعالی یابند(پورشافعی، 1370).

بدون شک در دنیای پیشرفته امروزی یکی از علایم موفقیت فرد، پیشرفت تحصیلی می باشد که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود. ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با پیشرفت علوم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد و پیشرفت علمی نیز حاصل نمی شود مگر اینکه افراد خلاق تربیت شده باشند، پیشرفت تحصیلی ضمن اینکه در توسعه و آبادانی کشور مؤثر است در سطوح عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه درآمد کافی می شود. دانش آموزان و دانشجویان که از موقعیتهای تحصیلی برخوردارند، خانواده و جامعه با دیده ی احترام به آنان        می نگرند. در جامعه با روحیه و نشاط بیشتری حضور خواهند یافت و در کنار اینها از هزینه های گزافی که از افت تحصیلی برآموزش و پرورش تحمیل می شود، کاسته خواهند شد. دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی را می توان اثر گذار ترین عامل در توسعه کشور ها دانست. تجارب کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن در زمینه توسعه همه جانبه نیز حکایت از سرمایه گذاری بر روی منابع آموزشی و انسانی دارد. در راستای دستیابی به این اهداف بهبود کیفیت موقعیت تحصیلی از جمله اهداف اساسی برنامه های آموزشی است.

تئوري و تحقيق علمي در مورد يادگيري خودتنظيم، از اواسط دهه ی 1980 در پاسخ به اين سؤال مطرح شد كه چه طور دانش آموزان به فرايندهاي يادگيري خودشان مسلط م يشوند. در واقع از دهه ی 1980 به بعد، يادگيري خودتنظيم به عنوان راهبردي نو براي كمك به دانش آموزان به منظور تسلط بر فرايندهاي يادگيري و به طور كلي بهبود كيفيت يادگيري، مورد توجه روا نشناسان، مشاوران و متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفت. تا قبل از دهه ی 1980 ، مطالعات در حوزه ي يادگيري خودتنظيم، بر زمينه هاي گوناگون فردي، خانوادگي و اجتماعي متمركز بود و پس از آن، اين سازه در زمينه ي يادگيري مطرح شد و مورد توجه نظري ههاي گوناگون روا نشناسي از جمله رفتار گرایی ، شناخت گرایی و ساخت گرایی قرار گرفت( کدیور ، 1380).

يادگيري خودتنظيم بدين معني است كه دانش آموز مهارتهايي براي طراحي، كنترل و هدايت فرايند يادگيري خود كسب مي كند و براي يادگيري تمايل دارد و قادر است كل فرايند يادگيري خود را ارزيابي كند و در مورد آن بينديشد( بری، 1994). اسکراو و بروکس ( 2000) خودتنظيمي در يادگيري را، توانايي دانش آموزان براي درك و كنترل يادگيري شان می دانند كه براي موفقيت در مواد درسي بسيار مهم است و آ نها را به يادگيرندگاني اثربخش و كارامد تبديل مي كند.

استفاده از فن آوري و تکنولوژي هاي نوین یکی از جلوه هاي آشکار دنیاي پیش روست. اینترنت نیز به

عنوان یکی از ابعاد نوپاي این فن آوري هاي جدید جهان معاصر، نقش به سزایی درتغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد. اینترنت توانسته با ورود خود به سرعت به یکی ازابزار لازم زندگی تبدیل شود. تا جایی که حذف آن از امور روزمره زندگی امري اجتناب ناپذیراست.

قرن 21 قرن دانايي و انقلاب اطلاعات است. يعني تبديل جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي و امروزه ثروتمندترين كشورها و جوامع انساني، آنهايي هستند كه بيشترين دانش و آگاهي و اطلاعات را در اختيار دارند و يقيناً راهبري آموزش و پرورش آينده به عهده فناوري اطلاعات و ارتباطات[2] ICT خواهد بود. (نوروزي و ديگران،1387).

همزمان با دسترسی گسترده افراد به اینترنت، شاهد نوع جدیدي از اعتیاد یعنی اعتیاد ابه فناوری اطلاعات مخصوصا اعتیاد اینترنتی و اعتیاد به گوشی همراه هستیم . که همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد ، اعتیاد به اینترنت نیز با علایمی همراه است . همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی،      بی قراري، تفکرهاي وسواسی و یا خیالبافی راجع به اینترنت. از طرفی، در عین حال که روابط این افراد (به ویژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازي افزایش می یابد.

 1-2 بيان مسأله

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ، روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه های قوی است . نگرش به رشته تحصیلی ظاهراً یک امر فردی محسوب می شود . این تصور وجود دارد که هر دانش آموزی باتوجه به شخصیت خود و تمایلات و علاقه مندی و خصوصیاتش ، دارای برخی نگرش ها می باشد در صورتی که نگرش تحصیلی از دیدگاه علم روان شناسی ، اجتماعی و جامعه شناسی علاوه برفردی بودنش دارای بعد اجتماعی گسترده از جمله محیط ، اطرافیان ، پدر و مادر و معلم سایر افراد گروه هایی که دانش آموز با آن ها به نحوی برخورد دارند که در ایجاد و پرورش و تحکیم نگرش ‎های مثبت یا منفی به رشته تحصیلی وی مؤثرند.

پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد تربیتی، روان شناسی،به آن بسیار پرداخته شده است . ﻳﺎﻓﺘـﻪهـﺎی تحقیقات ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺸﺎن دادﻩ اﺳــﺖ ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ تحصیلی ﻧــﻪ ﺗﻨــﻬﺎ از ﺳــﺎﺧﺘﺎرهای داﻧــﺶ و ﻓﺮاﻳﻨــﺪهای ﭘــﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــﺄﺛﲑ ﻣــﻲﭘــﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ از جمله ﺑﺎورهــﺎ، ﻧﮕــﺮشهــﺎ و ارزشهــﺎ ﻧﻴــﺰ ﻣﺮﺑــﻮط ﻣــﻲﺷــﻮد (ﺑــﺴﺎﻧﺖ[3]، ١٩٩۵).

سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روانشناسان اجتماعی، مطالعات فراوانی در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند. پیشرفت موضوعی است که به خصوص در حال حاضر نیز مورد توجه تمامی کشورهای جهان بوده است، و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهشهای زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است(به نقل از مجیدیان، 1384).

امروزه يادگيري و پيشرفت تحصيلي يكي از گسترده ترين و متنوع ترين فعاليت هاي بشري است كه اساس برنامه هاي درسي در آموزشگاه هاي مختلف، دانشگاه ها و … را تشكيل مي دهد. موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بيانگرنظام آموزشي كارآمد و موفقي است كه توسعه ي پايدار از نتايج منفي چنين نظامي خواهد بود، بنابراين توجه بيشتر به تعليم و تربيت مهمترين عامل پيشرفت تحصيلي است، زيرا يكي از پيچيده ترين مباحث مطرح شده در تعليم و تربيت امروزي، مسأله پيشرفت تحصيلي است. براي پيشرفت تحصيلي بايد از روش هاي نوين استفاده كرد كه يكي از اين روش ها،كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات است. فن آوري اطلاعات و ارتباطات باعث مي شود كه انگيزه يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان افزايش يابد( زمانی و همکار،1385).

پژوهش های زیادی، نشان می دهد که عملکرد تحصیلی دانش آموزان و فعالیتهای مرتبط با آن در دوره ی آموزش مدرسه ای از پیشرفت چندانی برخوردار نیست. دانش آموزان مستعد ازتوانایی های خود به خوبی استفاده نمی کنند، دانش آموزان اکثراً روحیه ی علمی و انگیزه ی کافی ندارند و از امکانات آموزشی، استفاده مطلوب و مناسب صورت نمی گیرد و معمولاً به جای توجه به ارتقای سطح علمی خود به ارتقای سطح تحصیلی (اخد مدارج بالاتر) می اندیشند(نظری کتولی، 1384). همچنین از جمله اهدافي كه در فرايند تعليم و تربيت دانش آموزان حائز اهميت است، تبديل آنها به يادگيرندگان راهبردي و برخوردار از توانايي خودتنظيمي در يادگيري است.

اسكراو و بروكس[4] ( 2000) خودتنظيمي در يادگيري را، توانايي دانش آموزان براي درك و كنترل يادگير يشان مي دانند كه براي موفقيت در مواد درسي بسيار مهم است و آنها را به يادگيرندگاني اثربخش و كارامد تبديل مي كند. بنابر تعاريف بالا، مي توان نتيجه گرفت كه راهبرد يادگيري خودتنظيم براي آموزش اين موضوع به دانش آموزان است كه رفتارشان آموختني است و مي توانند اثرهاي رفتاري خود را بررسي كنند و محيط يادگيري خود را چنان سازمان دهند كه رفتارها و تلاش هايشان بازدهي بيشتري داشته باشد (زيمرمن، 2003)

راهبردهای یادگیری ، فنون یا روش هایی هستند که يادگيرندگان برای اکتساب اطلاعات از آنها استفاده می کنند (دمبو ، 1994) .زیمرمن ( 2001 )  یادگیری خودتنظیمی را یک فرایند خودهدایتی می داند که از طریق آن یادگیرندگان توانایی های ذهنی شان را به مهارتهای علمی مرتبط به تکلیف تبدیل می کنند ؛ این رویکرد یادگیری را فعالیتی می داند که يادگيرندگان به روشی فعال انجام       می دهند.

یکی از مهمترین اصول روانشناسی تربیتی این است که دانش آموزان باید آگاهی را در ذهن خویش بسازند، آموزگار میتواند نردبانی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند که به درك عالیتر منتهی       می شود، اما دانش آموزان خودشان باید از این نردبان بالا بروند. اسلاوین، با استناد به پژوهشهایی که درباره اثربخشی آموزش راهبرهاي یادگیري و مطالعه انجام شده، بیان داشته که می توان به دانش آموزان راهبردهاي گوناگون را آموزش داد . واینستاین و هیوم( 1998) هم تعدادي پژوهش با این نتایج ذکر کرده اند که معلمان می توانند از راه آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی به دانش آموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موفق تري باشند و در سرنوشت تحصیلی خویش نقش فعال تري ایفا کنند( اسلاوین، 2006).

آنچه رابطه ي بين يادگيري خودتنظيم و پيشرفت يادگيري را مشخص مي كند، رابطه ي بين مهارتها و راهبردهاي اين نوع يادگيري، يعني راهبردهاي شناختي و فراشناختي با پيشرفت يادگيري است.

بسياري از پژوهشگران همچون باتلر و واين[5] (1995)  ساراسون[6] (1962 ) و هانسفورد[7] ( 1995 ) در  پژوهش هاي خود به چنين رابط هاي اشاره كرده اند. براي مثال، پژوهش هاي هانسفورد حاكي از آن است كه بين يادگيري خودتنظيم و مهار تهاي شناختي و فراشناختي، ارتباط و همبستگي معناداري وجود دارد.به طور كلي محققان دريافته اند، دانش آموزاني كه در فرايند مطالعه و يادگيري خود

از مهار تهاي فراشناختي همچون: برنامه ريزي، كنترل و نظارت و ارزشيابي بهره مي برند، به طور قابل توجهي عملكرد بهتري نشان مي دهند.

در همين باره، ساراسون معتقد است، نخستين گام براي دست يابي به يادگيري خودتنظيم و در نهايت پيشرفت در يادگيري، آموزش و ارتقاي يادگيري دانش آموزان در زمينه ي مهارتهاي شناختي و فراشناختي است.

یکی از نظریه هاي مطرح دراین خصوص، نظریه یادگیري خودتنظیمی پینتریچ ودي گروت ( 1990) است. آنها خودکارآمدي، ارزشگذاري درونی و اضطراب امتحان را به عنوان باورهاي انگیزشی[8] و راهبردهاي شناختی [9] و فراشناختی[10] را تحت عنوان یادگیري خودتنظیمی معرفی کردند( راهب، 1389).

خود تنظیمی به فعالیت مستقل دانش آموزان در آموختن می انجامد، دانش آموزان خودتنظیم کنشهاي شناختی و رفتاري خود رادرجهت دستیابی به هدفهایشان به کار میگیرند (زیمرمن، 1989 ). انگیزه آموزندگان براي دستیابی به هدف برگرفته از قضاوتی است که در مورد عملکرد خودگردانشان دارند، خود تنظیمی منجر به آموختن بهتر و بروز احساس کفایت بیشتر در آموزندگان میشود (راهب، 1389).

پنتریچ ( 2000) بیان میکنند که فراگیران خود تنظیم با یک کار آموزشی،کارشان را شروع میکنند، به ارزیابی کار می پردازند، هدف را تعیین می کنند، راهکارهایی را براي دستیابی به هدف مشخص میکنند و به پیشرفتشان براي دستیابی به هدف نظارت می کنند، راهبردها را ارزیابی میکنند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازخوردهاي درونی و بیرونی کار را دوباره بازبینی میکنند (راهب،  1389).

[1]

[2] Information & Communication Technology

[3] Bassant

[4] Eskeraw & Boroox

[5] Batler & vayn

[6] Sarasoon

[7] Hansford

[8] Motivational beliefs

[9] Cognitive strategies

[10] meta cognitive

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه تحليل محتواي وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و جمعيت شناختي معتادين در سريال هاي پخش شده در حوزه اعتياد
 • پايان نامه بررسي رابطه ي بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122