پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 168 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسئله 3
اهميت موضوع 5
هدف كلي تحقيق 6
اهداف جزيي6
سوال اصلي تحقيق 7
سوال هاي ويژه 7
تعاريف نظري و عملياتي متغيرها 7
تعاريف عملياتي 8
فصل دوم
مقدمه 11
اهميت شناسايي هويت 11
تعاريف هويت 12
سبكهاي هويت 14
ابعاد هويت 15
انواع هويت 16
عوامل موثر در شكل گيري هويت 34
1 ـ 1 رشد شناختي 34
1 ـ 2 نهاد خانواده 35
1 ـ 3 نهاد آموزشي 38
1 ـ 4 رفتار نوجوانان 40
1 ـ 5 گروه همسالان 42
1 ـ 6 عوامل اجتماعي فرهنگي 44
1 ـ 7 تربيت تولد و فاصله سني فرزندان در خانواده 46
1 ـ 8 تاثير رسانه ها بر شكل گيري هويت 47
جهاني شدن رسانه ها 49
مراحل شكل گيري هويت 50
بنيان هاي هويتي 50
نظريه رشد رواني اجتماعي اريكسون 52
مرحله 1 ـ رشد رواني ـ اجتماعي اقتصاد در برابر بي اعتمادي 52
مرحله 2 ـ رشد رواني ـ اجتماعي : خودگرايي و اتكا به نفس در برابر شرم و شك 52
مرحله 3 رشد رواني ـ اجتماعي ابتكار در برابر گناه 53
مرحله 4 رشد رواني ـ اجتماعي : كوشايي در برابر حقارت 53
مرحله 5 رشد رواني ـ اجتماعي : هويت دربرابر گم گشتگي 53
مرحله 6 رشد رواني ـ اجتماعي : تعلق در برابر انزوا 54
مرحله 7 : رشد رواني ـ اجتماعي : فعاليت در برابر ركود 54
مرحله 8 : رشد رواني ـ اجتماعي : يكپارچگي در برابرنااميدي 54
ديدگاه لوونيگر 55
روند هويت يابي در نوجواني و جواني 56
نظريه هاي هويت يابي 56
هويت يابي جوانان 57
وقفه هويت يابي 60
تعلق 60
پراكندگي هويت 60
انواع هويت يابي نوجوانان 61
بحران هويت 61
پيشينه تاريخي 61
شكل گيري احساس هويت 63
تاثير بحران هويت بر جوانان 64
هويت و جنسيت 66
شكل گيري هويت و جنسيت 67
دانشگاه و شكل گيري هويت دانشجويي 68
تعريف اصلاحات 68
هويت دانشگاه 68
دانشجو 68
هويت علمي دانشجو 69
شكل گيري هويت دانشگاهي 69
شكل گيري هويت و رشته هاي تحصيلي 70
نقش دانشگاه در تربيت هويت جوانان 71
سيما و محتواي دانشگاه 72
منزلت و قداست دانشگاه 73
دانشگاه جايگاه آموزش و پژوهش 73
نقش دانشگاه در حل بحرانهاي فرهنگي و اجتماعي 74
ساختار دانشگاه 74
هويت يابي در دانشگاه 76
نظرياتي در مورد زمينه شكل گيري هويت و بحران هويت جوانان و نوجوانان76
1 ـ 3 ـ 1 نظريه كورتينيز 76
2 ـ 3 ـ 1 نظريه آدافر 77
3 ـ 3 ـ 1 نظريه كوته 77
4 ـ 3 ـ 1 نظريه استانلي هال 79
5 ـ 3 ـ 1 نظريه اتورانك 79
6 ـ 3 ـ 1 نظريه بلوزا 79
7 ـ 3 ـ 1 نظريه والون 80
8 ــ 3 ـ 1نظريه اشبرانگر 80
9 ـ 3 ـ 1 نظريه مارسيا 80
10 ـ 3 ـ 1 نظريه اريكسون81
مروري بر پيشينه تحقيق 82
هويت و ارزشها 92
هويت و خلاقيت 93
پژوهشهاي تازه 94
نتيجه گيري 98
مدل نظري تحقيق 99

فصل سوم
روش تحقيق 102
جامعه آماري 102
نمونه و روش نمونه گيري 102
ابزار تحقيق 102
روش گردآوري داده ها 103
شيوه تجزيه و تحليل 104
روايي و پايايي پژوهش 104
فصل چهار
تجزيه و تحليل اطلاعات 106
بخش توصيفي106
هويت فردي 106
هويت اجتماعي 108
هويت ملي 110
هويت مذهبي و اقتصادي 112
هويت سياسي 115
هويت فرهنگي 117
هويت خانوادگي 119
هويت شغلي 122
بخش تحليلي 124
سوال هاي فرعي 125
1 ـ وضعيت هويت فردي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟125
2 ـ وضعيت هويت اجتماعي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟ 125
3 ـ وضعيت هويت ملي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟125
4 ـ وضعيت هويت اعتقادي مذهبي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟125
5 ـ وضعيت هويت سياسي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟ 126
6 ـ وضعيت هويت فرهنگي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟126
7 ـ وضعيت هويت خانوادگي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟126
8 ـ وضعيت هويت شغلي دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟126
جنسيت 128
دانشكده ها 131
بحث و نتيجه گيري 135
طبق جدول 4 ـ 1135
سوال اول 135
سوال دوم 135
سوال سوم 136
سوال چهارم 137
سوال پنجم 137
سوال ششم 138
سوال هفتم 138
سوال هشتم 139
سوال نهم 139
سوال دهم 140
پيشنهادات 141
محدوديت پژوهش 141

منابع و مآخذ
منابع فارسي 143
منابع انگليسي 150

منابع و مآخذ

آخوندی،محمد باقر(1377).بررسی هویت ملی ومذهبی جوانان شهری وتاثیر روابط اجتماعی برآن،پایان نامه ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده ادبیات

آدامز،ریان،کتینک(2000).بررسی تاثیر محیط دانشگاه برروی شکل گیری هویت و”قدرت من”

ابوالحسنی،سید رحیم (1386). مولفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387، صفحات 22-1.

اجلال،مریم (1384). درآمدی بر فرهنگ و هویت ایرانی، تهران، موسسه مطالعات ملی،تمدن ایرانی

احدی، حسن- عیسی مراد،ابوالقاسم (1387). رشد اجتماعی و اختلالات روانی- اجتماعی نوجوانان ایرانی، مجله نورپرتال 2007

احمدوند، رضا (1382). طراحی مدل ساختاری هویت یابی در جوانان با تاکید بر مولفه های شناختی، مجله اندیشه های نوین تربیتی، شماره 56.

احمدی،سیداحمد (1372). بحران هویت در دوره نوجوانی، چگونگی ارزیابی و برخورد با آن، خلاصه مقالات سمینار بررسی مسائل نوجوانا و جوانان- اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی

احمد یان،مهرداد(1382).بررسی روشهای مقابله مذهبی ،نگرش مذهبی وفعالیتهای مقابله ای در بیماران درمان ناپذیر مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روانی.

احمدی،سیداحمد(1374).روانشناسی نوجوان وجوان تهران انتشارات مشعل چاپ پنجم

ادگارمورن، نیک پی امیر.محمدی،فائزه. (1382). هویت انسانی، تهران؛ انتشارات قصدسرا

اسلامی ، فاطمه(1388). آموزش های دانشگاهی چه نقشی در ایجاد و پرورش ویژگیهای شهروند حرفه ای دارد، دانشگاه گرمسار

اشراقی،ابوالفضل(1377).بررسی مقایسه نوجوانان متظاهربه الگوی غربی ،رپ وهوی متال ونوجوانان غیر متظاهر،کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

اشرف نظری،علی (1386). مدرنیته و هویت سیاسی، رساله دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

اصل زعیم،مهدی (1386) . بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر هویت اجتماعی

جوانان.رساله کارشناسی ارشد

اکبرزاده،نسرین(1376)تحول شناختی ومساله شکل گیری هویت.مجله روان شناختی شماره 3

افروز،هادی (1386). هویت تعریف و دیدگاه ها. نشریه حسبان، شماره 421

امیدیان ،مرتضی –شکرکن حسین ، (1382)مقایسه ی وضعیت هویت یابی در دانش آموزان دختروپسرمقطع پیش دانشگاهی استان خوزستان،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی،دانشگاه الزهراه

اوماسکاران،ترجمه صائبی،محمد، شیرازی،محمود (1386). تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1381 چاپ پنجم

باقری،اسماعیل (1382). عناصر تشکیل دهنده هویت در بین دانشجویان دانشگاه تبریز، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

بالایان،مسروب(1373)روانشناسی بلوغ،اصفهان:انتشارات مشعل،چاپ دوم

برزویی،مهری (1386). شناخت هویت دانش آموزان بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی آنان در دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه شهر سمنان، مجله اندیشه های نوین تربیتی .

بهنوئی گونه، عباس (1386)  .بررسی رابطه بین سبک زندگی وهویت اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان بابلسر.

غرایی،بنفشه(1382).تعیین وضعیتهای هویتی وارتباط آن با سبکهای هویتی وافسردگی درنوجوانان تهرانی جهت اخذ درجه دکترای روانشناسی بالینی.

پاشا، غلامرضا و گل شکوه، فرزانه (1382). بررسی رابطه بین هویت و بهداشت روانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، سال چهارم-شماره اول، بهار و تابستان 1382.

پورحسینی،رضوان (1380). بررسی نقش شناخت در هویت یابی دانش آموزان دوره دبیرستان شهر سمنان، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره 12.

تاسی کلامی،احد (1381). عوامل گسترش تفکرات مذهبی در میان اقشار دانشگاهی، روزنامه ایران، بهار 81

تسلیمی، محمد سعید (1378). بسوی بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه، فصلنامه دانش مدیریت، سال دوازدهم- شماره 47

جبل آملی،جلال،نیلی احمدآبادی،محمدرضا(1382)نقش رسانه های گروهی وشکل گیری هویت نوجوانان،مجله ی علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه فردوسی ،جلد چهارم شماره اول

جعفری نژاد، سید ابوالفضل (1384) . تاثیر رسانه ها بر هویت جوانان، امیر انقلاب، شماره 362

جعفری نژاد،سید ابوالفضل (1381). استراتژی رسانه های غربی در ایجاد بحران هویت، تهران؛ نشریه نصر، شماره دوم

جعفری نورآبادی،رضا (1382). جوانان و بحران هویت. نشریه اعتماد

جلیلی وند،فرناز (1382) . بررسی رابطه عملکرد خانواده و هویت یابی شغلی دختران سال سوم دبیرستانهای تهران، رساله کارشناسی ارشد.

جمیز دبلیو،وند رزندن، ترجمه گنجی،حمزه (1376). روانشناسی رشد 1 و 2، تهران: موسسه انتشارات بعثت

جنکیتر، ریچارد، ترجمه یاراحمدی،تورج (1381). هویت اجتماعی، تهران؛ انتشارات شیرازه

جوانی،رسول (1386). از خود بیگانگی و بحران هویت. تهران: نشریه معرفت

جوکار،بهرام، امیدیان، مرتضی (1385). رابطه ابعاد هویت و جهت گیری هدف در گروهی از دانش آموزن پیش دانشگاهی. شهرستان شیراز و یاسوج. مجله علوم انسانی و اجتماعی. دانشکاه شیراز- دوره بیست و پنجم- شماره چهارم- زمستان 85

حداد عادل،غلامعلی (1389) . رسانه های غربی مهمترین عامل تضعیف بنیان خانواده های مسلمان هستند. خبر یکنا

حمیدی،جمیله (1388). هویت چیست. تهران: کمال اندیشه

خانیکی،هادی(1383).انقطاع نسلها،بحران هویت وچالش های آینده.روزنامه همشهری،سال نهم،شماره 25

خجیر،یوسف- حدادیان،مریم (1388). بررسی میزان پایبندی دانشجویان موسسه آموزش عالی سوره به هویت ایرانی و اسلامی. موسسه آموزش عالی سوره

دانشور،افسانه (1379). بررسی بحران هویت نوجوانان و عوامل موثر بر آن،رساله کارشناسی ارشد

دوران،بهزاد (1382)هویت رویکردهاونظرهادر مبانی هویت وبحران هویت درایران،جهاددانشگاهی علوم انسانی واجتماعی

دلفایی(1386).مطالعه وبررسی عوامل موثر برشکل گیری هویت اجتماعی جوانان شهر بابل،در مقطع کارشناسی ارشد.

راهنما، اکبر و عبدالملکی،صابر (1387). درآمدی بر مبانی نظری هویت به منظور بررسی نقش دانشگاه، جنسیت، هیجانات و شناخت در شکل گیری هویت جوانان، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 21 و 22

ربانی،جعفر(1382).برنامه درسی وشکل گیری هویت ،مجله علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه مشهد.

رحمانی،صادق (1385). نقش دانشگاه در هویت یابی دانشجویان. تهران: انتشارات اروند.

رحیمی نژاد،عباس (1379). بررسی تحول هویت و رابطه آن با حرمت خود و اضطراب در دانشجویان دوره کارشناسی. رساله دکتری روانشناسی، چاپ نشده. دانشگاه تربیت مدرس.

رسول نسب،رضا (1384). بررسی نقش متغییرهای جنسیت، سن و سطح تحصیلات والدین در هویت یابی دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر قم، مجله دانشور رفتار، شماره 12.

رشیدی،زهره (1379). جوانان و مسئله بحران هویت، فرهنگ آفرینش، شماره 350- 14/4/79

روزبهانی،محمد (1378). بررسی رابطه نظام ارزشی و رشد اخلاقی با هویت یابی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

زارع بیدگی، محمدرضا (1385). بررسی و مقایسه بحران هویت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز مهریز، رساله کارشناسی ارشد.

سلطانی،سوسن(1378).بررسی رابطه بین هویت وخلاقیت در دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز،کارشناسی ارشد،دانشگاه اصففان،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

سلمانپور،جواد (1384). هویت دانشجویی و دانش پژوهی و روشنفکری، تهران، انتشارات عابد

شاهرخ آرا،فاطمه (1380). بررسی هویت ملی میان جوانان شهر تهران، رساله کارشناسی ارشد

شیخ زاده،مهدی(1388).اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها،مهارت ها،انگیزه ها،نگرش هاورفتارهای فرد شکل می گیرد.نشر یه جوان امروز

شرفی، محمدرضا (1380). جوان و بحران هویت، تهران، انتشارات سروش- چاپ سوم.

شرفی،محمدرضا (1382). گسست نسل ها، در مجموعه مقالات. به اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران. جهاد دانشگاهی

شرفی،محمدرضا (1383). پارادوکس هویت در ایران، تقابل لیبرالیسم و اسلام، در مجموعه مقالات هویت در ایران. به اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، جهاد دانشگاهی

شرفی،محمدرضا (1385). بحران هویت فرهنگی در ایران وپیامدهای آن، مجله روانشناسی و علوم تربیتی شماره 3 و 4

شعاری نژاد،محمد (1372). روانشناسی رشد، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دهم

شکرکن، حسین، امیدیان، مرتضی و همکاران (1380). بررسی حالتهای هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین فردی و تفاوت آنها در متغییرهای وابسته برگزیده در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

صدر،ضیاء (1377). کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان. تهران؛ انتشارات اندیشه نو

عزیززاده،کیتی (1386). زن و هویت یابی در ایران امروز. تهران؛ انتشارات روشنگران

علیخانی،علی اکبر (1383). مبانی نظری هویت و بحران هویت، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی، وزارت دانشگاه

علیخانی،علی اکبر (1383). هویت در ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی

عمادی،سید جواد،نظرپور،محمد تقی، بررسی راهکار دین در حل بحران هویت در دوران 23/12/87 ماهنامه مهندسی فرهنگی. سال سوم- شماره 27 و 28

غرایی، بنفشه (1382). تعیین وضعیتهای هویتی و ارتباط آن با سبکهای هویتی و افسردگی در نوجوانان و جوانان تهرانی، رساله دکتری دانشگاه علوم پزشکی (روانشناسی بالینی).

غضنفری،احمد (1382). بررسی تاثیر هویت و راهبردهای مقابله ای بر سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر اصفهان، رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.

غضنفری،احمد(1382). بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، سال چهارم-شماره اول، بهار و تابستان 1382.

غفاری،داود (1372). انواع هویت در نوجوانان. تهران: نشر انتخاب

فاتحی،حمیدرضا (1378). درآمدی بر شناخت هویت دانشجویان رودهن،رساله کارشناسی ارشد.

فخراچی،گوهر (1381). عوامل موثر بر شکل گیری هویت جمعی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه واحد تهران شمال، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

فرجاد،محمدعلی (1376). روانشناسی رشد 2 نوجوانی و جوانی، تهران؛ انتشارات سرو

فرزانه،حسین (1379). جوانان و مسئله جوان هویت. تهران، نشر فرهنگ آفرینش، 1379

فروید،احمد-هاشمی،محمد منصور (1383). هویت اندیشان و سیرات فکری، انتشارات کبیر

فرهنگی،علی اکبر (1387). ارتباطات انسانی، تهران؛ خدمات فرهنگی رسا، چاپ سیزدهم

فلاح،شیوا (1388) . هویت یابی و بحران هویت جوانان، مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی نیک اندیشان

فلاحی،نرگس (1387). هویت ملی و کارویژه های آن، کارشناسی ارشد ادیان، عرفان، کانون اندیشه جوان

قائمی،غلامرضا (1388). هویت، سیاست امیر کبیر، صفحه 216

قبادی،خسرو (1383). عوامل بحران ساز ملی در ایران، در مجموعه مقالات به اهتمام علی اکبر علیخانی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، جهاد دانشگاهی

قتوت احمدی،آیدا(1381).بررسی رابطه بین پایگاههای هویت وسبکهای مقابلهای وفشارزاوپیشرفت تحصیلی در مناطق شمال وجنوب شهر تهران در مقطع کارشناسی ارشد.

طا لبیان شریف،همکاران(1382).بررسی رابطه ی پایگاه هویت وویژگی های شخصی در دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.مجله علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

کریمی مله،علی، مقصودی،مجتبی، میرمحمدی،داود، اکرمی،المیرا (1379) . فرهنگ و هویت، نشریه همشهری

کریمی،عبدالرسول.(1375).بررسی رابطه بین عزت نفس وهویت یابی در نوجوانان 18-15 ساله شهر تهران ،مقطع کارشناسی ارشد.

گل محمدی،احمد(1381)جهانی شدن فرهنگ هویت، تهران نشر نی

گودرزی، حسنیه و نیک فرجام، معصومه (1387). بررسی رابطه پایگاه هویت و ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.

لطف آبادی،حسین (1380). عواطف و هویت نوجوانان و جوانان. تهران مسلسل سوم

لورابرک،ترجمه سید محمدی،یحیی (1389). روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)، (جلد دوم) تهران؛ نشر ارسباران-ویرایش چهارم 2007

محسنی نیک چهره (1383). نظریه ها در روانشناسی رشد. تهران: انتشارات پردیس.

مردیها،سید مرتضی (1382). نقش دانشگاه در حل بحران های فرهنگی و اجتماعی جامعه، فصلنامه فرهنگ اندیشه

مقدم فر،گلناز (1388). فرایند شکل گیری هویت در بطن تاریخ و فرهنگ هویت و ساختارهای آن در ایران، روزنامه رسالت 12/10/1388

مکوند حسینی،شاهرخ، طبری،طیبه (1387). بررسی هویت یابی عقیدتی و بین فردی دانش آموزان شاهد در مقاطع تحصیلی سوم دبرستان و پیش دانشگاهی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره اول، بهار 1387

ملک شاهی،حسن (1387) .هویت جوان از دیدگاه امام خمینی و رهبر فرزانه انقلاب، نشریه پویا (نشریه دانشجویی دفتر پژوهشهای فرهنگی)،8 و 9

منادی،مرتضی (1388). شیوه های فرزند پروری و شخصیت فرهنگی و اجتماعی جوانان، پایگاه اطلاع رسانی انسان شناسی و فرهنگ

موریس،دبس، مراحل تربیت (1372). روانشناسی نوجوانان و جوانان ترجمه احمد احمدی

میرفخرایی،نژا (1385). زبان، رسانه و بازنمایی هویت. پژوهش و سنجش

نظری پور،محمدتقی، عمادی،سید جواد (1387). بررسی راهکار دین در حل بحران هویت در دوران جوانی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 27 و 28، اردیبهشت 1388

ولایتی،علی اکبر و ناظمی،پوری (1386). تاریخ علم هویت و شناسنامه ملتها. تهران: نشریه جام جم

نوچه فلاح،رستم(1383)هویت واقعیتی ثابت یاسیال درمبانی نظری هویت وبحران هویت،جهاددانشگاهی پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی چاپ اول

هاتف نیا،فاطمه (1387) .بررسی رابطه بین هویت دینی و ملی دانشجویان کارشناسی دختر و پسر دانشگاه دزفول با هویت ملی و دینی والدینشان، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه دزفول.

هریس کلمز و دیگران (1380). روش های تقویت عزت نفس در نوجوانان، ترجمه پروین علیپور. مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم

منابع لاتین

Adams. G. R; Ryan. B. A; & Keating. L. (2000). Family relation، academic environment and psychological development during the university experience: a longitudinal investigation. Journal of adolescent research. 15، 99-122.

Adams. G. R، Ryan، J. H، Hoffman، FF، Dobson W. R، & Nielsen، E. C. (1985).

Adams، G. R. (1998). The manual of the objective measure of ego-identity status، personal communication via Electronic Mail.

Adams، G. R، shea، J. AA. And Fitch، S، A. (1979). Toward the development of an objective assessment ego-identity status، Journal of youth and adolescence.

Adams، Gerald، R. & Fitch، S. A. (1982). Ego stage identity status development a cross sequential analysis، Journal of personality and social psychology.

Ames، C. and Archer J. (1988). Achievement goals in the classroom: Student’s learning strategies and motivation process. Journal of Educational Psychology. 80 (3)، 260-267

Archer. J. (1994). Achievement goals as a measure of motivation university students. Contemporary Educational Psychology. 19. 430-446

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار پرداخته است. جامعه پژوهش 6500 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه به استثناء دانشجویان دامپزشکی میباشد . به منظور بررسی سؤالات اصلی، طبق جدول مورگان تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.  اما تعداد 296 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید. سنجش انواع هشت گانه هویت (فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شغلی) به وسیله آزمون هویت خویشتن آدامز و بیتون (1998) که به وسیله دکتر شکرکن استاندارد و بومی شد انجام گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در تمامی انواع هویت ها، دانشگاه در شکل گیری تمامی هویت های هشت گانه  نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد.  به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت مذهبی با میانگین 3.24؛ هویت سیاسی با میانگین 3.41؛ هویت فرهنگی با میانگین 3.57؛ هویت خانوادگی با میانگین 3.65؛ و هویت شغلی با میانگین 3.39 همگی در حد نسبتا مطلوب  و در بعد مهلت خواه ارزیابی شدند. لذا هویت فردی دارای مطلوب ترین وضعیت در میان هشت نوع هویت میباشد. در آخر باید به این نکته اشاره شود که دانشگاه ها در برنامه درسی و غیر درسی توجه و تلاش بیشتری در شکل گرفتن هویت های دانشجویان داشته باشند.

   مقدمه :

هویت شخصیت انسانی است ، هویت به معنای شکل گیری رفتار انسان در ارتباط با خود و جامعه است . خانواده – مدرسه – دانشگاه – محیط کار همگی در شکل گیری هویت انسان تأثیر دارند. هرقدر هویت انسان مشخص تر باشد نقش او در جامعه معین تر می گردد (اریکسون 1366). با ورود روز افزون جوانان به دانشگاهها در شرایط فعلی که 700/3 میلیون نفر از جوانان وارد دانشگاه شده اند نقش دانشگاهها در شکل گیری هویت جوانان اهمیت بیشتری پیدا کرده است . دانشگاه مبدا همه تحولات است . این بدان معناست که دانشگاه می تواند نقش تحول آفرینی رادر جامعه ایجاد کند . از این رو سازو کارها باید بگونه ای باشد که دانشگاه در عرصه تعمیم سازی و تصمیم گیری کشور احساس حضور و مسؤلیت پیدا کند (وصیتنامه امام خمینی (ره)بند چهارم).

آرچر[1](1989)طی تحقیقاتی دربارۀ تأثیرات دانشگاه بر شکل گیری هویت می گوید تحصیلات دانشگاهی کاوش بیشتر برمی انگیزد ، نوجوانان را با انتخاب های شغلی و سبک های تازه زندگی مواجه می سازد . اغلب نوجوانانی که بعد از دبیرستان مشغول کار می شوند زودترازنوجوانانی که درگیر تحصیلات  عالی می شوند می توانند خود را توصیف کنند . مساله هویت از موضوعات مهم و چالش برانگیزی است که نه تنها تک تک افراد در دوران حیات خود با آن مواجه می شوند بلکه از جمله موضوعاتی است که طیف وسیعی از متفکران به نحوی با آن درگیرند . صورت مساله هویت و ضمائم مربوط به آن همواره در کانون توجه علوم مختلفی همچون جامعه شناسی ، فلسفه ، روان شناسی و . . . قرار گرفته است .

موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویتهای تازه و خدشه دار شدن هویت های پیشین مورد توجه اندیشمندان در حوزه های مختلف قرار گرفت ظهور پست مدرنیسم که به شدت تکثرگرا چند پاره و نسبت گراست و جریان جهانی شدن و گذشتن از مرزهای سیاسی و فرهنگی اقتصادی شتاب گرفتن تغییرات رخداد انقلاب الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی و شبکه ای در عصر حاضر مزید بر علت شد . و هویت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ( اکبرزاده نسرین ، 1376 ) .

امروزه مساله غامض و پیچیده هویت یکی از مشغله ها و دغدغه های فکری بسیاری از متفکران دینی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی دولتمردان و هنرمندان شده است چالشهای هویتی امروزه سرنوشت سازند هویت پیش شرط هر نوع عمل به ویژه عمل اجتماع هر شرط لازم توسعه است داشتن یک هویت مشخص و مستقل برای افراد یک کشور به ویژه جوانان و نوجوان نه تنها عنصر اصلی زندگی افراد تلقی می شود بلکه به زندگی فردی و اجتماعی انسان معنی می دهد و آن را از پویایی خاصی برخوردار می نماید شرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار در یک کشور تربیت نیروی انسانی کارآمد با هویت با گرایش های لازم فرهنگی ،فردی و اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی ، شغلی می باشند ( نوچه، فلاح رستم 1383) .

مطالعه میزان نقش دانشگاه در شکل گیری این پدیده مهم در دانشجو یان و ارائه راهکارهایی برای تقویت و هدایت آن با توجه به انواع هویت ، موضوع تحقق حاضر است .

بیان مسأله[2]:

مطالعات بسیاری در خصوص بی هویتی قشر عظیمی از جوانان انجام شده است . در مطالعه روی جوانان کشور آمریکا نشان داد در بسیاری از دانشگاه های آمریکا جوانان دچار بی هویتی، بی حجابی، بزهکاری، و اعتیاد شده اند و نیمی از جامعه مورد مطالعه دچار فقر هویت هستند. بحران هویت جوانان اکثر جوامع توسعه یافته را فراگرفته است.( اریکسون، 1966).

رشد صنعتی، آزادیهای بیش از حد، واندیشه های مدرن نتوانسته است در شکل گیری هویت مناسب جوانان کمک نماید. بی اعتقادی جوانان به اصول اخلاقی و چهارچوبهای رفتاری در میان خانواده ها، احترام متقابل پدر و مادر و همچنین احترام به معلم و استاد، رعایت نظم و انظباط اداری بیش از بیش، اندیشمندان علوم اجتماعی را نگران کرده است (ضیاء ، 1384).

بی هویتی یا تزلزل هویت فرهنگی کنونی ما، که منجر به از خود بیگانگی و بی تفاوتی به سرنوشت خود بویژه در میان نسل جوان تحصیل کرده که آینده سازان کشور وجهان می باشند، باعث دل نگرانی های بسیاری از مسئولین شده است. یکی دیگر از دل نگرانیها گسست نسل هاست . دورشدن تدریجی دو یا سه نسل از یکدیگر از حیث جغرافیایی، عاطفی ، فکری و ارزشی ، وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که اصطلاحاً گست نسل ها نامیده می شود. در این وضعیت غالباً نوجوانان می کوشند تا آخرین پیوندهای وابستگی خود را از والدین یا نسل بالغ جدا کنند و اغلب در این راه به گردن کشی و طغیانگری می پردازند.(شرفی،1380)

تاخت و تاز استعمارگران خصوصاً غربی و آمریکایی زبان و قلم غرب زده و شرق زده آگاهانه یاناآگاهانه در کتابهای درسی و حتی بعضی اساتید باعث شده تا از بسیاری از دانش بومی ، سنت ها و فرهنگهای ایرانی، واسلامی غافل شده(ملک شاهی،1387)اساسی ترین تکلیف در زندگی، از نوزادی وکودکی تانوجوانی وبزرگسالی، آگاهی وپذیرش خودمی باشد. به این معناکه فرد در تلاش است تا احساسی از هویت خود کسب نموده وکیستی خودرا در یابد. هیون[3] (1994) به عنوان فردی که در توسعه دانش بشری از مفهوم هویت نقش بسزایی داشته است ، هویت را بصورت یک احساس نسبتاً پایدار از بیگانگی خود تعریف می کند ، یعنی علی رغم تغییر رفتارها، افکار و احساسات ، برداشت یک فرد ازخود همواره مشابه است .

برخی از محققین، مدرسه را به عنوا ن نهاد اصلی شکل گیری هویت معرفی کرده اند .نقش مدرسه را در ساختن هویت های اجتماعی وفرهنگی بسیار موثر می داند چون نوجوانان بخش اعظم وقت خود رادر محیط مدرسه می گذرانند عوامل مختلفی از جمله معلم، مدیر، دوستان، برنامه درسی ، مربی می تواند به طور جدی در شکل گیری انواع هویت جوانان تأثیر گذارد ( اریکسون ،1966به نقل ازجعفری نورآبادی )

برخی دیگر از محققین مانندنیلی احمد آبادی ، جبل آملی (1382)، بر رسانه تاکید دارند. از دید آنها، جوانان وقت زیادی را روزانه با تلویزیون ،رادیوو انواع رسانه های دیداری و شنیداری می گذارانند . اوقات فراغت جوانان با اینگونه وسایل پر می شود در نتیجه در شکل گیری هویت جوانان تأثیر دارند.

هیون (1994) در تحقیقی که روی تعدادی از جوانان دانشگاهها انجام داده است، محیط دانشگاه، برنامه های درسی دانشگاهها و اساتید را به عنوان عوامل مهم در شکل دهی مهارت های اجتماعی و باورهای دینی و تعالیم فلسفی معرفی کرده است.

از دیدگاه روان شناسان و محققان علوم اجتماعی ، سنین 18 تا 22 مهمترین و حساس ترین سنین شکل گیری هویت انسان است . از نظر فرانک و همکاران[4] (1988)

به نقل ازفاتحی (1378)سنین 24-28 سال ثبت هویت است .دانشجویانی که در سنین بالاتر وارد دانشگاه می شوند آسانتر موفق به کسب هویت می گردند (آچر9819).

پیشرفت عمده در شکل گیری هویت ، معمولاً در طول سالهای تحصیل در دانشگاه رخ می دهد و این به دلیل تنوع محرکات فکری و اجتماعی است که فرد در طول این سالها با آن مواجه است (هیون، 1994).

هویت وحدتی است که بین سه سیستم زیستی، اجتماعی و روانی به وجود می آید و بدان وسیله نوجوان می داند که کیست، چه می خواهد به چه جامعه و فرهنگی تعلق دارد و اهداف آینده اش را به خوبی می شناسد. در صورتی که چنین وحدتی حاصل نشود، نوجوان دچار پریشانی می گردد و به اختلالات رفتاری و روانی گوناگون گرفتار می آید (اریکسون،1968).

در نظریات مختلف اکثر دیدگاه  ها پذیرفته اند که «هویت » با «خود» در ارتباط است. این تحقیق به دنبال بررسی نقش دانشگاه در تشکیل هر یک از انواع هویت در میان دانشجویان میباشد.

اهمیت وضرورت موضوع :

باتوجه به اهمیت مو ضوع هویت ،نقش و تاثیردانشگاه در هویت دهی وهویت یابی دانشجویان این پژوهش درصدد بررسی نقش دانشگاه درشکل گیری هویت دانشجویان سال آخردانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسارمی باشد.  نیروی انسانی برای اقتصاد کشور و رشد تعالی جامعه از مهمترین عناصر است.) ساخاروپرس وینسرن[5]، 1985به نقل ازتسلیمی1378)

ارزش یک انسان مولد بیشتر از ارزش دستگاههای تولیدی فیزیکی است . زیرا انسان مولد و با هویت می تواند ده ها دستگاه تولیدی را هدایت نماید (آدم اسمیت،[6] 1977به نقل ازغرایی1382).

دانشگاهها رسالت تربیت  وآماده سازی انسان های مولد متخصص و متعهد را به عهده گرفته اند . محیط دانشگاهی باعث می شود تعامل و کنش متقابل بین فردو محیط اجتماعی بسیار تاکید شود(اریکسون 1968)دانشگاه برای گروهی از نوجوانان ،به عنوان یک بافت آموزشی کنش هایی را ایجاد نموده و پلی است میان نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی (برزنسکی وآدافر،[7] 1990)

دردورۀ انتقال به زندگی بزرگسالی و مواجه شدن با فرایند هویت یابی ، فرد با چالش های مواجه شده که باعث می شود نوجوانان آشفتگی های قابل توجهی را تجربه نماید که گاهی با در هم شکستن فرایند بهنجار تحول ، اختلالات هویتی را ایجاد می نمایند. نوجوانان این آشفتگی ها را در واکنش تنوعی از جریانات هویتی نظیر اهداف بلند مدت ، انتخاب شغل ، روابط دوستانه جهت گیری جنسی – همانند سازی های رفتاری و مذهبی ، نظام های ارزشی و اخلاقی و تعهدات گروهی دانسته اند که در محیطهای دانشگاهی با تمامی آنها مواجه و درگیر هستند (برمن[8] – مونت گوری[9]-کرنیتر،2004به نقل ازفلاح ،1388).

مطالعه در خصوص نقاط ضعف و قوت دانشگاهها می تواند برنامه ریزان و سیاستگذاران را برای ایجاد تحول در برنامه های آموزشی و فرهنگی راهنمایی کند تا آنها نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد حساس تر باشند.

هدف کلی تحقیق

بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری انواع هویت  (فردی، اجتماعی ، ملی ،مذهبی، سیاسی، فرهنگی، شغلی، خانوادگی ) در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاد واحد گرمسار

اهداف جزیی

1-  بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت فردی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی

2- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار  در شکل گیری هویت اجتماعی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی

3- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت ملی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی

4- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت سیاسی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی

5- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت اعتقادی مذهبی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی

6- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت شغلی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی

7- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت فرهنگی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی

8- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت خانوادگی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی

9- مقایسه انواع هویت در میان دانشجویان دانشکده ها

10- مقایسه انواع هویت در میان دانشجویان پسر ودختر

سؤال اصلی تحقیق :                                         

نقش دانشگاه درشکل گیری انواع هویت در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزادگرمساردر ابعادچهارگانه چگونه است؟

سؤال های  ویژه:

1-نقش دانشگاه در شکل گیری هویت فردی درمیان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگونه است؟

2- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت اجتماعی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگونه است؟

3- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت ملی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگونه است؟

4- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت اعتقادی مدهبی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟

5- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت سیاسی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟

6-  نقش دانشگاه در شکل گیری هویت شغلی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟

7- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت فرهنگی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟

8- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت خانوادگی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟

9-آیا انواع هویت بین دانشجویان دانشکده ها ی جامعه آماری مورد مطالعه تفاوتی معنی دار وجود دارد؟

10-آیا انواع هویت دانشجویان پسرودختر جامعه آماری مورد مطالعه تفاوتی معنی داروجود دارد؟

[1] Archair

[2] Statement of problem

[3] Hione

[4] Frank and Colleagues

[5] Sakharopers Winsern

[6] Adam Smith

4 Brousensky and Adapher

[8] Berman

[9] Mont Gory

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معاونان پرورشي
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
 • پايان نامه رابطه بين مديريت استعداد با يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122