پايان نامه بررسي نقش دفاتر پيشخوان در رضايتمندي روستائيان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش دفاتر پيشخوان در رضايتمندي روستائيان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 78 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش دفاتر پيشخوان در رضايتمندي روستائيان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول ـ طرح تحقیق
1-1 مقدمه:    3
1-2بیان مساله:    4
1-3اهمیت پژوهش:    5
1-4اهداف پژوهش    6
1-5 سوال اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)    7
1-6 سوالات فرعی تحقیق:    7
1-7 فرضیات تحقیق    7
1-7-1-فرضیه اصلی:    7
1-7-2-فرضیه فرعی :    7
1-8-مدل اولیه پژوهش:    8
1-9-متغیرهای تحقیق:    8
1-10تعاریف نظری و عملیاتی:    8
1-11طرح پژوهش و روش‏های تجزیه و تحلیل داده‏ها     12
1-12مدل فرآیند پژوهش    12
فصل دوم – ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه    15
2-2- تعریف ICT روستایی    16
2-3-اهداف ای سی تی چیست؟    16
2-4- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی    17
2-5- مفهوم دولت الکترونیکی    19
2-6- مزایاو موانع دولت الکترونیک    20
2-7- مراحل تدوین استراتژی دولت الکترونیک    21
2-8- شهر الکترونیکی    23
2-9- جامعه الکترونیکی    24
2-10- تجارت الکترونیکی    25
2-11- مدل اجرائي براي توسعه ICT روستايي     27
2-12 مدل هاي ارائه شده براي روستايي ICT      28
2-13- روستا و تاثير ICT در آن    30
2-14 مباحث پژوهشی    33
فصل سوم ـ روش تحقیق
3-1مقدمه    38
3-2 روش تحقیق    38
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه    39
3-4 ابزار جمع‏ آوری اطلاعات    39
3-5 نحوه اجرای تحقیق    41
3-6 روایی     41
3-7 پایایی    41
3-8 بیان فرضیه    43
3-9روش تجزیه و تحلیل آماری    44
3-10 ابزار کار    44
3-11 محدودیتهای تحقیق    44
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل یافته‏های تحقیق
4-1 مقدمه    46
4-2 متغیرهای جمعیت‏شناختی    46
4-3 آزمون نرمال بودن داده‏ها    48
4-4 فرضیه اصلی    49
4-5 فرضیه فرعی    49
4-6 بررسی و مقایسه رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان    51
فصل پنجم  ـ نتیجه‏گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه    55
5-2 بحث    55
5-3 نتیجه‏گیری    57
5-4 مدل نهایی تحقیق    58
5-5پیشنهادات    59
منابع و مأخذ
منابع فارسی    62
منابع غیرفارسی    65
چکیده غیر فارسی     69

منابع

منابع فارسی:

1- اسدي، علي؛ ابوالقاسم شريف زاده و همايون مرادنژادي( 1386 ) .درآمدي بر كاربست فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي. نشر آموزش كشاورزي.

2- علي احمدي، عليرضا و شراگيم شمس عراقي (1382). فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن. تهران: انتشارات توليد دانش.

3- جلالي،علي اكبر و روحاني،سعيدو زارع،محمدامين( 1385 )،روستاي الكترونيكي.تهران:مركزانتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران.

4- جلالي، علي اكبر و همكاران ( 1382)، «اولين مركز جامع خدمات كاربردي فناوري اطلاعات روستايي – روستاي قرن آباد» همايش كاربرد فناوري ( اطلاعات و ارتباطات دروني). تهران: پژوهشكدة الكترونيك دانشگاه علم و صنعت كشور

5- جهانگرد، نصراله و همكاران. گزارش روند برگزاري اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي WSIS)) و مشاركت ايران . ، (ژنو- 2003 )، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني، تهران،ص45 3،1383

6- حسنلو، خديجه. ارايه راهكارهاي سياست گذاري توسعه فناوري اطلاعات در ايران، پايان نامهي كارشناسي ارشد . ، دانشگاه علم و صنعت،ص 8، 1384

7- حجازي،يوسف و رضايي،روح اله( 1385 )،” بررسي عوامل مؤثر بر استفاده كارشناسان ترويج كشاورزي از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي ICTs))، علوم كشاورزي ايران.شماره 1،ص ص 2.بر گرفته از پايگاه اطلاعات علمي.قابل دسترس در سایت:www.sid.ir

8- خليل مقدم، بيژن( 1385 )،”بررسي عوامل مؤثر بر ميزان پذيرش ICT در مركز جامع خدمات ICT روستايي قرن آباد در استان گلستان”. پايان نامه كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي،دانشكده كشاورزي،دانشگاه صنعتي اصفهان.

9- دهقان، عليرضا و همكاران. مدلي براي ارتباط تكنولوژي و اجتماع جهت گسترش ICT در جوامع غيرشهري كشورهاي در  حال توسعه، مطالعه موردي: استان فارس، سومين كنفرانس بينالمللي تجارت الكترونيك با رويكرد به كشورهاي در حال توسعه، اصفهان، ص 1، 1387

10- رياحي وفا،عباس و هدايتي،محمدرضا ( 1385 )،”رتبه بندي و اولويت دهي روستاهاي استان تهران جهت تبديل دفاتر پستي روستايي به دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف توسعة روستايي و با استفاده از روش طبقه بند ي تاكسونوم ي عدد ي”.روستا و توسعه.سال نهم،شمارة 4،ص ص 1-37

11- شكرخواه، يونس ( 1387 ،برخط)، “آشنايي با نظريه اشاعه نوآوريها “. همشهري آنلاين.

12- شركت پژوهشي و مطالعاتي يكم رهياب شرق( 1386 ). تدوين برنامه هاي موثر جهت آگاه سازي ذينفعان ICT روستايي در راستاي بهبود و توسعه وضعيت خدما ترساني(پروژه شماره هفت:پيمايش ملي از 10 استان 12 وزارتخانه).تهران: طرح پژوهشي پژوهشكده پست پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران .

13- علوي، سيدحسن. تجارت الكترونيك در روستاها: موانع و راهكارها، مجموعه مقالات همايش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستاها، دانشگاه علم و صنعت، تهران، صص 225،231،1382

14- فاضل نيا،غريب(1383)،”تحليل عوامل مؤثر بر شناخت وآگاهي روستائيان از بخش تعاون و ارائه الگوي راهبردي،با تأكيد بر عوامل محيطي(مطالعه موردي:استان سمنان)”.رساله دوره دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي،دانشكده علوم انساني،دانشگاه تربيت مدرس

15-  محسني، منوچهر(1371)، “بررسي آگاهي ها، نگرشها و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در ايران”. تهران: طرح تحقيقاتي معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

16- محمدقلي نيا،جواد (1385) ،تدوين برنامه هاي مؤثر جهت آگاه سازي ذينفعان(روستاييان و مديران در وزارتخانه هاي مرتبط) از خدمات قابل ارائه توسط  ICT روستايي در راستاي بهبود وتوسعه وضعيت خدمات رساني.تهران:شركت پژوهشي ومطالعاتي يكم رهياب شرق(سهامي خاص ) به سفارش . مركز تحقيقات مخابرات وزارت ICT

17- مونياوا، هيلدا. (1384)“فناوري اطلاعات و ارتباطات راهي به سوي توسعه روستايي و امنيت غذايي“ (مترجمان: مهدي مشهدي و حسام الدين غلامي). تهران: ماهنامه جهاد سال 25 ، شماره 269

18- نوري، مرضيه.( 1382 ) “فناوري اطلاعات و ارتباطات و فقر روستايي“. همايش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران

19- نوري، مرضيه و افتخاري،عبدالرض ا ركن الدين و طاهرخاني،مهدي و منتظر،غلامعلي( 1385 )،”امكان سنجي ايجاد مراكز فناوري اطلاعات در من اطق روستايي ايران مطالعه موردي روستاهاي استان خراسان رضوي”.روستا و توسعه.سال 9،شماره .3

20- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، گزارش خدمات مشاوره تجهيز ده هزار روستاي كشور به دفاتر ICT روستايي، 1383

منابع غیر فارسی :

21- Anwarul, Islam and Muhammad Mezbah-ul-Islam. Community Information Centers: A Step to Bring Connectivity of the Rural Communites In Banghladesh , Planner-2008, PP 66-67, 2008.

22- Available at: ir.inlibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/774/1/1.pdf

23- African Youth Foundation, (2004) “Essay competition announcement of winners”. AYF,

24- FAO, (2004) “An initial map of the ICD Context in Ecuador”. Fundacion chasquinet,

25- Harris, Rojer W (2001). “Connecting people and organisations for rural development through Multipurpose Community Telecentres in selected Philippine Barangays”. IDRC.

26- Chiemeka, s.c. and Daodu, s.s. (2007). “Bridging the digital divide in Rural community: Acasestudy of ekwuoma tomatoes producers in southern nigeria”. Proceedings from the international conference on Advances in Engineering and Technology, pp 533-537.

27- CHO, Cheung Moon.Characteristics of Rural Population and Efforts to Improve their Digital Capacity in Korea, Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion, 2008

28- Dhawan, Vivek. (2004). ” Critical success Factors for Rural ICT projects in india: Astudy ofn – logue kiosk projects at pabal and Baramati”.Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Management. Bishnu pradhan,Shailesh J.Mehta school of Management ,Bombay :Indian InstituteofTechnology .Availableat:

29- Dossani, Rafiq. And Misra, D.C. and Jhaveri, Roma. (2005).”Enabling ICT for Rural India by National Informatics centre”.Stanford university.Availableat: . Stanford.Edu/pubs/20972/Dossani – Rural – ICT- 2005. pdf.

30- ITU.Measuring Information and Communication Technology Availability in Villages and Rural Areas, P4, May 2008. Available at:

ecohub/resources/measuringinformation-and-communication-technology-availability-in-villages-and-rural-areas

31- ITU-D. Extending Rural ICT Access in Africa, Connect Africa Summit, 2007. Available at:

/ITU‐D/connect/africa/2007/summit/pdf/s3‐backgrounder.pdf

32- Lall, Anusha and Swati Sahi.Taking ICTs to the Grassroots: A Case Study of the LifeLines India Initiative, Information Technology in Developing Countries, IFIP WG 9.4, Vol 19, No. 1, P 15, Feb 2009. Available at:

33- Kiri, Karishma. And Menon, Deepak. (2006). “Rural kioskson profitmode”. Available at: .

چکیده:

فناوري اطلاعات و ارتباطات، به عنوان يك ابزار توسعه ی پايدار روستاها در راستاي كاهش فقر، كاهش شكاف ديجيتالي و جلوگيري از مهاجرت بي رويه ي روستاييان به شهرها شناخته شده است . بنابراین ICT روستایی مقول هاي پيچيده بوده و توسعه ي آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه ي فناوري، خدمات و آگاه سازي است تا بتواند به سوي توسعه ي پايدار روستايي  به کار گرفته شود. پژوهش پيش رو با هدف بررسی نقش دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان انجام گرفته است.  روش اين تحقيق توصيفي  تحليلي همراه با روش پيمايشي براي گردآوري اطلاعات بود وداده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان استان سمنان که بیش از  15 سال ساکن در روستا بوده اند درنظر گرفته شد.

یافته ها و نتایج نشان داد رضایت روستاييان  از وضعیت شیوه مدیریت ، مسئولیت پذیری و اخلاق  کارکنان و مدیران و كيفيت خدمات، امكانات و تسهيلات موجود در دفاتر پیشخوان روستايي استان سمنان مطلوب است. همچنین رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان در بین گروههای جمعیت شناختی سن و جنسیت افراد استفاده‏کننده متفاوت نبود. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت ، وجود دفاتر مي‏تواند نقش موثري بر افزايش سرمايه اجتماعي داشته  باشد و از اين جهت سرمايه‏گذاري بر توسعه اين دفاتر و تنوع خدماتي كه می‏توانند ارايه نمايند، مثبت و منطقي جلوه مي‏كند و مي‏تواند به حركت كشور در جهت توسعه كمك شاياني نمايد.

فصل اول:طرح تحقیق

1-1 مقدمه:

در جهان امروز اطلاعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمندانه است. در واقع، وجود اطلاعات کافی و مجموعه های آن در طبقه بندی تخصصی موجب شده است، تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و كاربرد آن دسترسي پيدا كنند.  نظرياتي از قبيل دهكده جهاني، دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و… دلالت بر رشد محيطي جديد دارد كه در آن فناوري اطلاعات و آموزش در اطراف ما و دسترسي به اطلاعات خاص باعث مي شود تا افراد در حل مشكلات شان از آن استفاده نمايند.

امروزه از بسياري جهات، تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم توسعه ي پايدار شمرده مي شود و نقش آن در زمينه هاي اداره هاي دولتي، توسعه ي روستايي و شهري، حمل ونقل و ارتباطات جاده اي، سلامت، نيازهاي خاص جمعيت هاي انساني، آموزش، محيط زيست و كشاورزي، مورد بررسي قرار گرفته است (محسني،  1386: ص 185).  مزاياي اين فناوري، تنها در صورتي قابل كسب است كه اين فناوري در بين تمام بخش هاي مختلف جامعه گسترش پيدا كند. ما در يك جهان با شكاف ديجيتالي زندگي مي كنيم كه در آن، نصف جمعيت جهان از دسترسي به تماس تلفني محروم  هستند. با وجود اين، بحث مورد توافق اين است كه دهه ي جهاني شدن، توانايي كاربرد اين فناوري را براي مردم روستايي، قابليت‏ها و توان كشورها ي در حال توسعه را بهبود مي بخشد( شمس، 1383: ص 61).

گسترش ICT بدون توجه خاص به روستاها و مناطق محروم مي تواند اثرات منفي مانند افزايش فاصله شهر و روستا، گسترش مهاجرت از روستا به شهر، از بين رفتن صنايع بومي، از دست دادن بازارهاي محلي و … را به همراه داشته باشد. تجربيات جهاني نشان می‏دهد كه با برنامه ريزي صحيح، گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند دسترسي مردم روستايي به انواع خدمات بهداشتي، آموزشي، دولتي، ايجاد فرصتهاي شغلي، افزايش سطح آگاهي در زمينه فعاليتهاي توليدي، كشاورزي و ترويجي، بازاريايي محصولات زراعي و غير زراعي و … را بهبود بخشد به طوري كه اين فناوري به عنوان يكي از ابزارها و بسترهاي توسعه همه جانبه محسوب مي شود(رضواني،1383: ص 259).

در طي چند سال اخير دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان پيشخوان دولت در سطح روستاهاي كشور گسترش يافته اند و اين بدان معناست كه از طريق اين دفاتر بتوان با تمام مراكز و خدمات اعم از دولتي و غيردولتي تماس و ارتباط برقرار كرد (شركت مخابرات ايران ، 1387: ص 158)  بررسي ميزان رضايت روستاييان از عملكرد دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي كه هدف اصلي اين تحقيق است در حقيقت ميزان بهره‏مندي آنها از مواهب و سودمندي‏هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در عصر اطلاعات است.

1-2بیان مساله:

جامعه اطلاعاتي در جهان در حال شکل‏ گیری است و شهرها و روستاهاي الكترونيكي كه زير مجموعه تفكر جامعه اطلاعاتي مي باشند در سال‏های اخير در دنيا مطرح شده اند. در اين رابطه بسياري از صاحب نظران، عصر حاضر را عصر فناوري اطلاعات ناميده اند. نقش و كاركردهاي موثر فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسياري از تحولات امروزي امري انكار ناپذير است. بدون شك، عرصه تأثير گذاري اين فناوري تنها به محيط هاي شهري منحصر و محدود  نمي شود و دامنه آن حتي دور دست ترين مناطق روستايي را نيز در بر می‏گیرد (فاضل نيا و كياني،1383: ص 23).

تلاش و كوشش فراواني كه امروزه در جهت ارتقاي ابزارهاي مديريت عملكرد و گسترش نگرش ارباب رجوع مداري توسط محققان، كارشناسان و مديران سازمان ها صورت مي گيرد، نشان دهنده آن است كه در حال حاضر رضايت مندي ارباب رجوع يكي از مهم ترين عوامل در تعيين موفقيت سازما نها از جمله دفاتر ICT روستایی به شمار مي آيد (ديوان داري و دلخواه، 1384: ص 188). دفاتر ICT روستایی نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین ايجاد و پياده سازي سيستم هاي سنجش و پايش و تعيين رضايت مندي روستاييان از اين دفاتر به عنوان مهم ترين شاخص در بهبود عملكرد، از نيازهاي اساسي اين تشكيلات مهم به شمار مي رود.

در حال حاضر تعداد كل دفاتر مطابق برنامه در كشور 10000 دفتر است كه سهم استان سمنان در اين برنامه 340 دفتر بوده كه از اين ميزان 275 دفتر به بهره برداري رسيده است. و اكنون لازم است تا ميزان رضايت مندي روستاييان از عملكرد و كيفيت خدمات آن ها مورد بررسي قرار گيرد چون اعتقاد بر اين است كه محرك اصلي اين سازمان هاي توسعه اي كه به دنبال بهبودهاي عمده در مسير پيشرفت ICT در جوامع روستايي هستند، همانا ارباب رجوع يا  مشتریان آنهاست. به بيان ديگر، بقاي آنها در گرو مشتريان آنها خواهد بود. بنابراين بسيار حياتي است تا اين دفاتر، چارچوبي براي درك، تحليل و ارزيابي وضعيت رضايت مندي روستاييان در اختيار داشته باشند.

 1- 3اهمیت پژوهش:

كشور ايران در راستاي چشم انداز بيست ساله (برنامه چهارم و پنجم توسعه (تلاش مي كند با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات خدمات دولتي را به تمامي نقاط كشور ارائه كند. در حال حاضر اين فناوري به سرعت در شهرهاي ايران در حال گسترش است و لازم است نسبت به گسترش آن در روستاها نيز اقدام گردد. اين فناوري مي تواند با ايجاد جهش در انتقال اطلاعات و ارتباطات, روستاها را از حالت انزوا خارج ساخته و با از بين بردن مرزهاي سنتي بين شهر و روستا نقش موثري در توسعه روستايي و ايجاد تعادل و توازن بين شهر و روستا و يكپارچگي آنها داشته باشد.

نواحي روستايي به علت بعد مسافت و پراكندگي، از بسياري از امكانات محروم مانده اند و استفاده از اين فناوري مي توان د به شكلي موثر در ارائه خدمات نقش داشته باشد. با اين‏حال ظرفيت هاي بالقوه اين فناوري زماني به فعل مبدل خواهد شد و توانمنديهاي آن در عرصه‏های مختلف، خصوصاً ارائه خدمات به نواحي روستايي مشخص خواهد شد كه با برنامه ريزي هاي منطقي و اصولي مورد استفاده قرار گيرد. دفاتر  ICT روستايي علاوه بر خدمات پستي و ارتباطي، زمينه لازم جهت ارايه خدمات ساير سازما نهاي دولتي مانند وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تعاون روستايي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش و ساير نهاد هاي دولتي را به روستاييان فراهم مي آورند. همچنين، خدمات مربوط به تجارت و بازاريابي الكترونيك در راستاي بهبود اقتصاد كشاورزي و روستايي، پرداخت قبوض مختلف آب، برق، تلفن و نظاير آن، از جمله وظايف دفاتر ICT روستایی می‏باشد. از مهمترين نيازهای دفاتر خدمات اطلاعات و ارتباطات روستايي وجود پيشخوان دولت است كه به كمك آن, كاربران مي توانند بهآسانی به همة خدمات مورد نياز خود دست يابند؛ و بدون مراجعة حضوري به مراكز و يا دفاتر سازما نها و نهادهاي دولتي, فعاليت ها و کارهای مورد نظر خود را به انجام رسانند. دستيابي به چنين هدفي مستلزم آن است كه از طريق پيشخوان دولت, شناسايي و بررسي همة خدمات دولتي قابل ارائه صورت گيرد؛ و سرانجام, خدمات مورد نظر در قالب همين پيشخوان ارائه شود.

رضایت مردم روستايي، از عوامل مؤثر بر تقويت پيوند بين آنها با دفاتر و بهره گيري از خدمات ارزشمند و موثر آنها در جهت كاهش فاصله ديجيتالي روستايي و شهري است. بر اين اساس در اين تحقیق مسأله بررسي رضايت روستاييان استان سمنان از خدمات ارايه شده توسط دفاتر روستايي از جهات شيوه مديريت و مسئوليت پذيري، تعامل با مردم، رعايت قوانين و مقررات، اخلاق و رفتار و شيوه برخورد كاركنان و مديريت، كيفيت خدمات در حال ارايه، امكانات و تسهيلات موجود و… مورد سنجش قرار گرفته است.

1-4اهداف پژوهش

در این پژوهش هدف اصلي تعیین  نقش دفاتر پیشخوان (دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان است و همچنین درصدد هستیم تا کارکردها و پیامدها ی ناشی از آن را در ارتقا و افزایش ارتباطات روستایی  بررسی نماییم.

بنابراین اهداف تحقیق عبارت است از :

1- شناسايي نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستايي استان سمنان در جهت ارائه خدمات

2- شناسايي نقاط ضعف و قوت كارگزاران دفاتر و تأثير آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

3- شناسایی میزان استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

4- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122