پايان نامه بررسي نقش دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبيران مقطع متوسطه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبيران مقطع متوسطه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 149 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبيران مقطع متوسطه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول(کلیات پژوهش)             2
1-1 مقدمه    3
1-2 بیان مساله تحقیق     4
1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق    .5
1-4 اهداف تحقیق    6
1-5 چهار چوب نظری.    6
1-6 مدل تحقیق    .8
1-7 فرضیات تحقیق    9
1-8 جامعه آماری        9
1-9برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری )    9
1-10روش تحقیق        9
1-11قلمرو تحقیق.    10
1-12ابزار گرد آوری داده ها    10
1-13 واژه ها و اصطلاحات پژوهش    10
فصل دوم(ادبيات پژوهش)   13
مقدمه. 14
2-1 بخش اول :آموزش.15
2-1-1تعریف آموزش    15
2-1-2 آموزش کارکنان    16
2-1-3 تاریخچه آموزش کارکنان    17
2-1-4  اصول آموزش کارکنان    20
2-1-5  یادگیری و نظریه های یادگیری    21
2-1-5-1روش رفتار گرایی22
2-1-5-2 روش شناخت23
2-1-5-3 روش معرفت پذیری اجتماعی23
2-1-6 آموزش در اسلام    .24
2-1-7  یادگیری سازمانی    26
2-1-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان    27
2-1-9 مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها    28
2-1-9-1مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی    .29
2-1-9-2مرحله دوم تدوین برنامه های آموزشی     30
2-1-9-3 مرحله سوم اجرای برنامه های آموزشی.30
2-1-9-4مرحله چهارم ارزشیابی و برنامه های آموزشی 31
2-1-10آموزش ضمن خدمت     .31
2-1-11 اهداف آموزش ضمن خدمت    .33
2-1-12 مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش    .34
2-1-12-1مدل ساده و خطی.34
2-1-12-2 مدل T.D.L.B 35
2-1-12-3مدل پارکر.37
2-1-12-4 مدل رویکرد سیستمی به آموزش.37
2-1-12-5مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان.37
2-1-13  نیاز سنجی آموزشی     39
2-1-14 تعیین اهداف    40
2-1-15 محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان     41
2-1-16  اصول سازماندهی محتوای آموزشی    42
2-1-17 روش های آموزش کارکنان    43
2-1-17-1 روش های آموزش گروهی43
2-1-17-2روش های آموزش فردی44
2-1-17-3 روش های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی45
2-1-17-3-1انواع آموزش های شبیه سازی48
2-1-18  اجرای برنامه های آموزش کارکنان    49
2-1-19  شرایط امکانات اجرایی دوره    50
2-1-20 ارزشیابی آموزش     50
2-1-21  شاخص های ارزشیابی آموزش    52
22-1-22 ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی    56
2-1-22-1 تعیین بازده آموزش.57
2-1-22-2 ارتقاء کیفیت آموزش57
2-1-22-3 توسعه اعتماد جمعی 58
2-1-23 ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی    .59
2-1-24 نتایج برنامه ریزی آموزشی    60
2-1-25 آموزش کارکنان    .61
2-1-25-1 آموزش کارکنان در کشور ایران61
2-1-25-2 آموزش کارکنان در کشور انگلستان62
2-1-25-3 آموزش کارکنان در کشور فرانسه62
2-1-25-4 آموزش کارکنان در کشور ایالات متحده آمریکا.62
2-1-25-5 آموزش کارکنان در کشور چین63
2-1-25-6 آموزش کارکنان در کشورسوئد.63
2-2 بخش دوم : عملکرد.63
2-2-1 تعریف عملکرد63
2-2-2   تاریخچه ارزیابی عملکرد    63
2-2-3 ارزیابی عملکرد    64
2-2-3-1 فواید استفاده از ارزیابی عملکردکارکنان64
2-2-4  مراحل ارزیابی عملکرد    65
2-2-5 سیستم ارزیابی عملکرد    .66
2-2-6  انواع ارزیابی    66
2-2-7  خطا های مربوط به ارزیابی عملکرد    .67
2-2-8  نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد67
2-2-9 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند68
2-2-9-1ارزیابی از طریق خود سنجی69
2-2-9-2ارزشیابی توسط مرئوسین.69
2-2-10 روش ها و فنون ارزیابی عملکرد69
2-2-10-1روش رتبه بندی 70
2-2-10-2روش درجه بندی 70
2-2-10-3مقیاس های گرافیکی71
2-2-11 مدل های ارزیابی عملکرد71
2-2-11-1 مدل سینک و تاتل.71
2-2-11-2ماتریس عملکرد72
2-2-11-3مدل نتایج و تعیین کننده ها72
2-2-11-4 هرم عملکرد.73
2-3 بخش سوم: سازمان آموزش و پرورش    74
2-3-1 برخی تعاریف آموزش و پرورش    .    74
2-3-2 فلسفه آموزش و پرورش    74
2-3-3  تاریخ آموزش و پرورش    75
2-3-4 سیر تحول تشکیلات آموزش و پرورش    76
2-3-5  انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود    76
2-3-6  تاریخچه ی سازمان مدارس به سبک جدید در ایران    76
2-3-7  برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش     77
2-3-8  سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام وزارت آموزش و پرورش کشور    77
2-4 بخش سوم: پیشینه تحقیق    . .81
2-4-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور(پایان نامه)    81
2-4-1-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور (مقالات)82
2-4-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور    87
فصل سوم (روش شناسی تحقیق)    90
مقدمه.    91
3-1 روش تحقیق.91
3-2 جامعه آماری         92
3-3 نمونه آماری    93
3-3-1 تعیین حجم نمونه.93
3-4 ابزار گرد آوری داده ها    93
3-5 نحوه محاسبه روايي و پايايي ابزار سنجش    94
3-5-1 روایی    94
3-5-2 پایایی    95
فصل چهارم(تجزيه و تحليل داده ها)        97
مقدمه    98
4-1 بخش اول : توصیف داده ها    99
4-2بخش دوم: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق    106
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق    106
4-4 آزمون تحلیل واریانس فرید من 109
4-5 نتایج ملاک آنتروپی 110
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)             111
مقدمه    112
5-1 خلاصه تحقیق.    113
5-2 نتایج حاصل از فرضیه ها    115
5-3 مقایسه فرضیه ها با نتایج تحقیقات پیشین116
5-4 محدودیت های تحقیق    116
5-5 یشنهادات تحقیق.117
5-5-1 پیشنهاد بر اساس نتایج یافته های تحقیق117
5-5-2 پیشنهاد برای محققین آتی.119
منابع فارسی    121
منابع انگلیسی    125
ضمائم پرسشنامه و خروجی spss   126
پیوست الف: پرسشنامه    127
پیوست ب : خروجی spss    129

منابع

منابع فارسی:

 1- آقایار ، سیروس ؛توانا سازی کارکنان و توانمند سازی کارکنان ، اصفهان ؛ سپاهان،1386 .

2- ابراین ، جیمز ؛ سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، ترجمه ؛ امیر مانیان و مهدی فتاحی و بهاره واثق ، چاپ اول ، تهران ؛ نشر نگاه دانش ، 1386 .

3- ابطحی ، حسین ، آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی ، ویرایش3 ، تهران ؛ انتشارات پیوند،1383 .

4- ابطحی ، حسین ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، ویرایش 2 ، تهران: مؤسسه مطا لعات و برنامه ریزی آموزش سازمان گسترش ، 1373.

5- ابطحی،  سید حسن « مفهوم ، خواص و مشکلات آموزش کارکنان »  مدیریت دولتی ، شماره اول ، 1366.

6-  ابطحی ، سید حسین « ارزشیابی برنامه آموزشی » مجموعه مقالات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کشور ، تهران ؛ 1379.

7- ابیلی ، خدایار ،آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، مدیریت در آموزش وپرورش ، 1372.

8- استیسی ، رالف ؛ تفکر استراتژیک  و مدیریت تحول (دیدگاههای بین المللی درباره پویایی سازمانی ) ، ترجمه ؛ مصطفی جعفری و مهزیار کاظمی ، چاپ سوم ، تهران ؛ انتشارات رسا ، 1389 .

9- اسلومن ، مارتین ؛ استراتژی آموزش حرفه ای ، ترجمه؛ محمد ضیائی بیگدلی ، تهران ،نشر سار گل ،1382.

10- الحسینی ،حسین ؛ تئوری مهندسی مداوم سازمان. O. .E .C (تبیین اصالت تغیر دائمی در نهاد سازمان ها به عنوان عرصه بالندگی فرد و جامعه ). بندر عباس ؛دانشگاه هرمزگان ،1379 .

11- السون ، متیواچ  و بی آر هرگنهان ؛ مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ،  ترجمه ؛ علی اکبر سیف ، چاپ پانزدهم ، تهران ، نشر دوران ، 1389 .

12- الوانی ، مهدی ، زاهدی، شمس السادات ، فرهنگ جامع مدیریت ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1383.

13- الوانی ، سید مهدی ، مدیریت عمومی ، چاپ هشتم ، انتشارات نشر نی ، 1371 .

14- بازرگان ، عباس ، ارزیابی آموزش و کاربرد آن در سواد آموزی تابعی ، تهران ؛ مرکز نشر دانشگاهی ، 1362.

15- بتوئی ، اکبر ، بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت به کارایی کارکنان ، نیروی هواییی ف پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.

16- تایلر ،رالف« اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی » ترجمه تقی پور ظهیر ، انتشارات آگاه ، تهران ، 1369.

17- تقی پور ظهیر ، علی ، « مقدمه ای بر برنامه ریزی درسی و آموزشی » انتشارات آگاه ، تهران ، 1370.

18- جباری ، لطفعلی ، سنجش اثر بخشی برنامه های آموزشی ، تدبیر 127؛1381 .

19- چایچی ، پریچهر ، شیوه های آموزش ضمن خدمت ، تهران ؛ تدبیر ، 1381 .

20- حاجی کریمی ، عباسعلی ، رنگریز ، حسن ، مدیریت منابع انسانی ، تهران ؛ بی نا ، 1379.

21- حافظ نیا، محمد رضا ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی  ، انتشارات سمت چاپ چهاردهم ،  1387

22- خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق در مدیریت ، تهران ؛ انتشارات بازتاب ، 1387.

23- دفت، ریچارد ، تئوری سازمان و طراحی ساختار ، ترجمه علی پارسائیان ، ترجمه محمد اعرابی ، تهران ؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1378 .

24- دهخدا ، علی اکبر، لغت نامه، تهران ؛دانشگاه تهران ، مؤسسه لغت نامه دهخدا، 1385.

25- رابینز ، استیفن ، رفتار سازمانی ، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی ، انتشارات دفتر پژوهشهای تهران ، 1386.

26- رضائیان ، علی، مبانی مدیریت رفتار سازمانی ، چاپ یازدهم ، تهران؛ سمت ، 1390.

27- زاهدی ، شمس السادات ؛ روابط صنعتی (نظام روابط کار )، چاپ دهم ، تهران ، مرکز دانشگاهی ، 1383.

28- سام خانیان ، محمد ربیع ، برنامه ریزی آموزش منابع انسانی ( مبانی و فرآیند ها )تهران ؛ مهر برنا ، 1384.

29- سرمد ، زهره ، بازرگان ، عباس و حجازی ، الهه ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، چاپ هفتم ، تهران ؛ انتشارات نگاه ، 1383.

30- سعادت ، اسفندیار ، مدیریت منابع انسانی ، انتشارات سمت ، 1383.

31- سکاران، اوما ، روش های تحقیق در مدیریت ، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی ، جلد دوم، 1381.

32- سلیمان پور ، جواد « برنامه ریزی درسی در آموزش ضمن خدمت سازمان ها » ، انتشارات احسن ، تهران ، 1381

33- – سید جوادین،سیدرضا،،مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان،تهران:انتشارات نگاه دانش،1381.

34- سیف ،علی اکبر ؛روانشناسی پرورشی (یادگیری و آموزش)، ویرایش5 ، تهران ؛ آگاه ، 1379.

35- شبلی ، خالد « تعیین نیاز های آموزشی مدیران و کارکنان در سازمان های پویا » مجله تدبیر، شماره 79 ،1376

36- شفیعا ، محمد علی ، آموزش اثر بخش و ارزیابی آن ، تهران ؛ مرکز آموزش و پؤوهش صنایع ابرا، مدیریت و توسعه تکنولوژی، 1377.

37- شیمون ال ، دولان و دیگران ؛ مدیریت امور کارکنان و منا بع انسانی ، ترجمه؛ محمد علی طوسی ؛محمد صائبی ، تهران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ،1380.

38- صدری، صدرالدین ؛ نظام آموزش کارکنان دولت ( مبانی ، اصول ، راهبردها و الگوی )، تهران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ،1383 .

39- صفاري، مهدي؛ حق­شناس، فريده ؛آمار و احتمال در مديريت و اقتصاد؛ جلد اول؛ تهران؛ انتشارات آواي نور؛ 1390.

40- صفر زاده ، حسین ، فرهنگی ، علی اکبر ، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات برآیند پویش ، 1387.

41- صفری، مهوش، بررسی کارایی و اثر بخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت آموزش و پرورش ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1357 .

42- طاهری ، شهنام ، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها و مدیریت بهره وری فراگیر، 1378 .

43- طوسی ، محمد علی و محمد صائی ( مترجمان ) ؛ مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ، تألیف شیمون دولان و رندال اس شولر . تهران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1375.

44- طوسی ، محمد علی و دیگران  ؛ مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ( ترجمه )، چاپ ششم ، 1381 .

45- عباس  زادگان و دیگران؛ توسعه رفتار و منابع انسانی ، انتشارات دانش ، چاپ اول ، 1379 .

46- – عباس زادگان ، سید محمد ،  ترک زاده ، جعفر « نیاز سنجی آموزشی در سازمان ها » شرکت سهامی انتشار ، تهران ، 1379.

47-  عماد زاده ، مصطفی ، مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش ، ویرایش 2، اصفهان ، انتشارات جهاد دانشگاهی  اصفهان ، 1373.

48- فتحی و اجارگاه ، کورش ؛ برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان ، تهران ، نشر سمت ، 1383 .

49- فتحی و اجاره گاه ، کورش ، اصول برنامه ریزی درسی ، تهران ؛ ایران زمین ، 1377.

50- قاسمی ، جعفر ، توانمند سازی ، تدبیر ، شماره 132 ، 1382.

51- کاظمی ، بابک ، مدیریت امور کارکنان ، چاپ سوم ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1380.

52- کرلینجر ،فرد ، مبانی پؤوهش در علوم رفتاری ، ترجمه حسن پاشا شریفی ، جعفر زندی ، انتشارات آوای نور ، جلد اول ، چاپ اول ، 1374.

53-  کریمی،تورج،،مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، تدبیر،1385.

54- گلابی ، سیاوش؛ سازمان مدیریت و توسعه منابع انسانی، چاپ اول ، تهران ، ناشر مؤلف ، 1369 .

55- مارکواد ، مایکل ؛ مبانی سازمان یاد گیرنده ، مترجم مهدی ایران نژاد پاریزی ، چاپ اول ، تهران :انستیتو ایز ایران ، 1388 .

56- – مجله تدبیر ، خرداد 1384 ، شماره 145.

57- محمدی ، داود؛ برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان ها و مؤسسات و صنایع، تهران ؛پیام ، 1382.

58- مشبکی ، اصغر ؛ مدیریت رفتار سازمانی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات ترمه ، 1377.

59- میر سپاسی ، ناصر ؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ، تهران ؛ میر ، 1385.

60- میر سپاسی ، ناصر ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی در روابط کار ، چاپ بیست و یکم ، تهران ، میر ، 1381.

61- مهجور ، سیامک ، ارزشیابی  آموزشی ( نظریه ها ، مفاهیم اصول و الگوها ) ، شیراز ؛ ساسان، 1377.

62-  میر کمالی ، سید محمد « آموزش ضمن خدمت اساسی ترین عامل بهسازی سازمان » فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، سال پنجم ، شماره 17 ، بهار 1377.

63- هرسی ، پال و کنت بلانچارد ، مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه علی علاقه بند ، انتشارات امیر کبیر ، 1356

64- ونتلینگ ، تیم ال « برنامه ریزی آموزشی اثر بخش » ترجمه محمد چیذری ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران 1376.

65- یاریگر روش ، حسن ، دیدگاهها و رویکرد های جدید و قدیم به ارزشیابی آموزشی ، مشعل ، 1381.

منابع انگلیسی

Abbasian , A. (2007). Effectiveness  of  training (Kirkpatrick model ) , Monthly Tadbir , N  170: 52-55 ( Persian).

Akins , Gib; “ Varieties of Organizational  Learning “ , Organizational  Dynamics ; (Autumn 1987),pp.36-48

Bandura , A .; Social Learning Theory ; Englewood, Cliffs,New  Jersey; Prentice – Hall  Inc., 1978

Baker,Abu A. H.,& Akhavan  Tabassi,  Amin ,(2008),” Training, motivation and performance  The   case  of  human  resource  management , University  Sains  Malaysia,  pp.1-10

Bennet. Alex and Bennet.  David, (2008)  The Partnership  between  Organizatinal  Learning  based  on  knowledge  management.

Coffey,Robert E.et al.; Behavior  in  Organizations : A  Multidimensional  View ; 2 nd  ed., Englewood Ciffs , New Jersy : Prentice – Hall  Inc., 1985.

Eillen B. Stewart and et al(2003). Essentials of management human resource. 2nd  ed. Australia: Thomas, Neson. P : 202 .

.Gilbert , N ., Petra Ahrweiler and  Andreas  Pyka,(2007) “ Learning in  innovation  networks  : Some  simulation  experiments “, Physica  A, No.378, pp 100-109.

– goldesteain , Irwin , l : training in organizations : needs assessment , evelopmentand evaluation , 3rd , 1992 .                                                                                                                     Hashimoto , M(1994), Employ ment – Based Training in  Japanese  Firms . Chicago: Chicago  Press  P: 133.

Jamil, A., Atta, M. A ., Ali , U., Baloch , J . R., Ayaz, M . (2011). Effects of  inservice training in  meliorating teachers performance  at  secondary level . International  Journal of Academic Research,3(2):624-628

Jabonsky , S.F & D.L.Devries ; “ Operant Conditioning Principles  Extrapolates  to  the  Theory  of  Management  “,Organizational  Behavior  and  Human  PERFORMANCE ; 7(1972),PP.340-358.

13.Kirk  Patrick,Donald.L(1998) Evaluating  Training programs he four Levels. Second Edition. California: (bk) . p:19-229

Luthans,F.& R. Kreitner ; Organizational Behavior Modification  and  Beyond ; IU.: Scott Foresman ,1985.

Moorhead , Gregory & Ricky W.Griffin;Organizational Behavior; 2 nd ed., Boston: Houghton Mifflich  Co.; 1989.

16.Mitchell:”Motivation:New directions for Theory,Research , and practice” Academy of Management Review :7 (1982),pp:80-88

-Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. and Kennerley, M. (۲۰۰۰), “Performance Measurement system Design: Developing and Testing a process-based Approach”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.۲۰No.۱۰,pp۱۱۱۹-۴۵

18.Nikols, D(2000).Participatory Evaluation . Journal of consumer sciences 92 (3).p:40

. Pavlov, I .P .; Conditional Reflexes : A n Investigation  of  the  Physiological  Activity  of  the  Cerebral  Cortex ; G. V . Anvep (Trans. & Ed.) London: O XFORD, Trans press , 1927.

Petrra, C. De Weerd-Nedrhof,,  Bernice,  J.  Pacitti, Jorge, F.Da  Silver  Gomes  and  Alan, W.Pearson, (2002)” Tools  for  improvement  of  organizational  learning  processes  in  innovation “,  Journal  of  Workplace  Learning , Vol. 14,No-8, pp320-331.

. Saadat, E. (2009). H uman  Resource  Management, Tehran : SAMT

.Skinner , B.F.;About Behaviorism; New York :Knopf, 1974.

Staying Ahead. Inservice – Training and  Professional  Development,  OECD,1998.

– Tangen, S., “Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice”, International Journal of Productivity and performance Management, 2004 Vol.53No.8,pp727-737.

Tolman, E.C.;Purposive Behavior in  Animals  and  Men; New York: Appleton-Century- Crofts, 1932.

26 – ul shak . f.l : human resource development , virygnia,prentkehall company, usa , 1983

چکیده:

این تحقیق در جهت بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) آموزش و پرورش منطقه هجده شهر تهرا ن در رابطه با افزایش دانش ، مهارت ، کارایی شغلی و همچنین رفتار سازمانی آنها صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران شرکت کننده در دوره های آموزشی منطقه هجده می باشند که تعداد آنها230 نفر بوده و از روش  نمونه گیری تصادفی 175 نفر با استفاده از فرمول حجم جامعه محدودانتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه که روایی محتوا با بهره گیری از صاحبنظران فن، متخصصین در جامعه مورد بررسی ، اساتید به تائید رسیده است. و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ بدست آمد. و با استفاده از نرم افزار spss  وبا استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیر های تحقیق بررسی شد. و با استفاده از آزمون دوجمله ای  فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.و با استفاده از آزمون فرید من و ملاک آنتروپی مؤلفه های عملکرد (متغیر وابسته ) رتبه بندی گردید.و نتایج حاصل در مورد این تحقیق به شرح ذیل می باشد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران سازمان تأثیر دارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.

5- آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران سازمان تأثیر دارد.

و در آزمون فرید من و ملاک آنتروپی این نتیجه بدست آمد که دانش شغلی در الویت اول قرار دارد، کارایی در الویت دوم ، مهارت در الویت آخر قرار دارد.

فصل اول  کلیات پژوهش

مقدمه:

سازمان های رسمی به منزله تدابیرووسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی حاصل به وجود می آیند و با سیر تحولات اجتماعی ، روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند. آنها هدف های گوناگون و متفاوتی دارند و برای رسیدن به اهداف خود ، طبق برنامه فعالیت می کنند و فعالیت آنها مستلزم استفاده از منابع انسانی است. پس دارایی های انسانی مهم ترین ثروت یک سازمان محسوب          می شوند، در صورتی که به اندازه کافی آموزش دیده باشند و توانایی هایشان به طور مؤثری افزایش یافته باشد.( بکر و اخوان ، 2008، ص 110 ) اما موفقیت کار هر سازمانی بستگی زیاد به عوامل تشکیل دهنده آن دارد. در تعریف سازمان گفته اند سازمان ترکیبی است از افراد معینی که دارای وظایف مشخص هستند و این وظایف بستگی به عمل، حرفه و نوع تخصص و مهارت آنها دارد. که برای رسیدن به هدف مشترک لازم است. و در میان اجزای هر سازمان که عبارتند از : 1- افراد  2- سازمان رسمی  3- سازمان غیر رسمی  4- نقش ها و موقعیت ها  5- عوامل فیزیکی افراد را بایداز اساسی ترین عوامل و در واقع باید روح سازمان دانست که دارای تمایلات، احساست، شخصیت، انگیزه ها و صفات و ویژگی های متفاوت می باشد.در واقع انسان مهم ترین سرمایه سازمان است. چنانچه عامل انسان را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می ماند یعنی عوامل و امکاناتی چون ساختمان ها ، ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و….. که به خودی خود قابل استفاده نبوده وارزش نخواهد داشت و این انسان است که به آنها روح دمیده و از آنها جهت ارتقاء در بهبود عملکرد و تکامل زندگی خود بهره می برد. انسان بزرگترین و با ارزش ترین دارائی سازمان است که هرگز در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منعکس نمی شود. در حالی که سودآوری با انسان است و انسان ها پشتوانه موفقیت یک سازمان هستند. ( کاظمی ، 1370 ، ص 82 ) هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند.اگرتوانائی های کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد. آموزش چندان ضرورتی ندارد. اما اگر چنین نباشد لازم است سطح مهارت توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. ( شیمون ال دولان ، 1375 ، ص 246 ) از میان انواع آموزش ها ، آموزش ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی است که می توان برای بهبود و تجهیز نیروی انسانی به دانش و مهارت های لازم توسعه بکار گرفت.کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت ، مهارت ها و توانایی ها ، دانش ها و نگرش هایی کسب می کنند که به آنها در انجام اثر بخش شغلشان ، چه در زمان حال و چه در زمان آینده کمک می کند. آموزش همچنین سبب بر انگیختن و رضایت شغلی افرادو درنتیجه بهره وری آنان و سازمان می گردد. و با ایجاد زمینه های شناخت بهتر از شغل و سازمان و نگرش مثبت به آن ، به بهسازی فردی و سازمانی کمک می کند. ( میر کمالی ، 1377 ، صص 9-8 )

1-2- بیان مسأله تحقیق :

ارزیابی عملکرد یکی از مسائل مهم مدیریت بوده و از خطیرترین وظایف مدیران و سرپرستان است. اندازه گیری و عملکرد در سازمان ها را می توان به ستون فقرات انسان تشبیه کرد. دقیقاّ مانند عملکرد ستون فقرات در بدن انسان، سیستم ارزیابی عملکرد اطلاعات را به مرکز تصمیم گیری و عمل (مغز انسان) فرستاده و تصمیمات اتخاذ شده از آنجا به تمام بدن می فرستد و از این رو بخش حیاتی سازمان محسوب می شود.به منظور تشبیه بیشتر ارزیابی عملکرد به ستون فقرات انسان ، ستون فقراتی که سالم بوده و وظیفه خود را دقیق انجام دهد این امکان را به مغز می دهد تا با تمام ورودی های حساس که در دسترس است دائماّ در تماس باشد. سازمان ها هم دقیقاّ همین حالت را دارند. امروزه در تمام کشورهای جهان آموزش های ضمن خدمت اهمیت زیادی یافته است. کارگزارن این جوامع در پی یافتن راه های ترقی هستند. که با پر بار کردن این آموزش ها بر عملکرد افراد سازمان و در نتیجه عملکرد سازمان خود بیافزایند.به اعتقاد ” برادفورد ” آموزش ضمن خدمت بایستی هم در تشخیص نارسایی های سازمان و هم در درمان آنها و هم بهبود عملکرد فرد و هم در تحول کلی سازمان مؤثر باشد. آموزشی که بدون در نظر گرفتن اهداف فوق و خصوصاّ بدون توجه به مشکلات کلی سازمان و کمبودهای انسانی اجرا شود ،از لحاظ کارایی سازمان، چندان تأثیری ندارد. امروزه با وجودی که سازمان ها برنامه های آموزشی متنوعی برای کارکنان برگزار می کنند، ولی بسیاری از این برنامه ها مؤثر نیستند و هدف اصلی برنامه های  آموزشی را که ایجاد ارتباط بین کارکنان و مدیریت و همچنین مشارکت در برنامه های سازمانی برای بالا بردن انگیزه های کاری است بر آورده نمی سازند و برنامه های انگیزشی نیروی انسانی اغلب یک حس کوتاه مدت (زود گذر )از هیجان و شعف ،بین کارکنان ایجاد می کند .(قاسمی ،1382،ص25).

به عقیده صاحبنظران علم مدیریت سازمان باید برای وفق با تغییرات محیطی و رشد و توسعه ، بطور مداوم و مستمر اقدام به توسعه و بهسازی در خصوص چهار متغیرنیروی انسانی ، تجهیزات و تکنولوژی،  قوانین و مقررات و جو سازمانی نماید، مهمترین فعالیت بهسازی و توسعه نیروی انسانی از طریق آموزش کارکنان میسر می شود. بعبارت دیگر برای اینکه کارکنان بتوانند از عهده خواسته های جدید و مسائل و دشواری های تازه بر آیند ، مدیران باید امکانات لازم برای آموزش کارکنان خود را فراهم آورند تا آنان بتوانند با استفاده از فرصت های آموزشی ایجاد شده از تمام استعدادهای خود بهره گرفته و در مقابل مسائل و مشکلات واکنشی مناسب از خود بروز دهند.

از آنجایی که هزینه های آموزشی بالا بوده و مقدار گزافی از بودجه سازمان برای این دوره های آموزشی در نظر گرفته می شود، این هزینه ها خود دلیل موجهی بر لزوم ارزشیابی عملکرد این دوره های آموزشی می باشد. بطور معمول ارائه یک دوره آموزشی جدید کار آسانی است،  ولی اگر این اقدام مورد ارزیابی

قرار نگیرد امکان دارد بتوان هر گونه برنامه آموزشی را اثر بخش دانست و هزینه هنگفتی را برای آن در نظر گرفت ولی ممکن است برنامه های آموزشی، اثر بخشی وکارایی لازم را نداشته باشند. همچنین هیچگاه نمی توان بدون ارزیابی برنامه ها و دوره های آموزشی ادعا نمود که آموزش های ارایه شده برای فراگیران ثمر بخش بوده و باعث بهبود دانش ، مهارت و نگرش در زمینه شغلی و حرفه ای شده است یا خیر؟( دولان و شولر ، 1375 ، 245).

حال با توجه به مسائل مطرح شده ،و با توجه به این موضوع که سازمان آموزش و پرورش خود متولی آموزش می باشد . تا چه اندازه ای دوره های آموزش ضمن خدمت این سازمان در راستای اهداف قدم بر داشته است.پژوهش حاضر در پی آن است که تأثیر آموزش های ضمن خدمت را بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم) سازمان آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهد و همچنین مسائل و مشکلات این طرح را نقد نماید. ضمناّ پیشنهادهایی برای رفع مسائل و مشکلات با ارائه الگوی مناسبتری در این زمینه بپردازد.

بر همین اساس مسأله اصلی تحقیق آن است که بدانیم آیا شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت بر روی عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) سازمان آموزش و پرورش تأثیر دارد؟

 1-3 – بیان اهمیت انجام تحقیق :

اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان و نقش آن در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف منجر شده که به این مقوله توجه ویژه ای شود و امروزه کمتر سازمان یا نهادی را می توان یافت که دارای بخش ویژه ای تحت عنوان “ آموزش ضمن خدمت ” نباشد و در آن برنامه ریزی آموزش کارکنان به یکی از دل مشغولی های مهم مدیریت تبدیل نشده  باشد. (رولیر،1993، نقل شده توسط فتحی و اجاره گاه 1384،ص2).

آموزش و پرورش در زندگی بشر از تقدس بالایی برخوردار است .چرا که آموزش ، سازندگی ، بهبود و تعالی را به همراه دارد و از وظایف انبیا و اولیاء و بزرگان عالم بشریت بوده است. (کاظمی، 1376، 192 ).

بنابراین آموزش کارکنان ، فرآیندی است که انطباق و سازگاری کارکنان را با محیط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان را با محیط پیرامون فراهم می آورد . بدین جهت سازمان به منظور رسیدن به حد مطلوب اقتصادی و صنعتی ، بایستی آموزش نیروی انسانی را در صدر اولویت های خود قرار داده و در زمینه تربیت مغزهای متفکر و مبتکر سرمایه گذاری کند. از این رو برنامه ریزی های بزرگ و فراگیر را باید بر پایه اندیشه های نو ، آفریننده ، پویا ، پر توان و نگرش های سازنده ، دیدگاه های تازه و تعهد و دلبستگی ژرف منابع انسانی در سازمانها بنا نهاد. برای تحقق منظور فوق می بایست همواره این نیروی پر توان را در پر تو آموزش و پرورش مناسب و سازگار قرار داد. پس به منظور استفاده صحیح از تکنولوژی نوین،وهماهنگ نمودن کارکنان با پیشرفت های علمی،ضرورت آموزش مداوم آشکار می گرددو به همین دلیل است که سازمان ها سالانه مبالغ زیادی را صرف آموزش و بهسازی نیروی انسانی خود می کنند. بنابراین ضرورت بررسی این موضوع که آیا آموزش کارکنان با توجه به هزینه های آن باعث بهبود عملکرد نیروی انسانی می شود یا نه؟ کاملاّ واضح و روشن می نماید.( بتوئی ، 1369 ، ص 29 )

تجربیات و تحقیقات که درباره ی مسائل و مشکلات دبیران انجام شده اهمیت و ضرورت پرداختن به آموزش دبیران را بیش از پیش آشکار می سازد . با توجه به این که سیستم آموزش و پرورش هر چند سال یکبار تغییر می کند و به تبع آن منابع آموزشی نیز تغییر می نماید .لزوم و اهمیت برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان آموزش و پرورش را افزون تر می نماید.

1-4 – اهداف تحقیق :

پژوهش ها نشان می دهند که بین آموزش و و بهره وری همبستگی مثبت و قوی وجود دارد. در واقع کارایی هر سازمان بستگی به کاربرد مؤ ثر منابع انسانی دارد و به وسیله آموزش می توان سطح دانش و تخصص افراد را بالاتر برد تا بتوانند وظایف خود را به نحوبهتری انجام دهند. و برای مسئولیت های   مهم تر آماده شوند. ( رمزگویان ، 1375 ، ص 70 )

هر تحقیق بنا به ضرورتی پیش می آید و با اهداف مشخص آغاز می گردد. و محقق در محدوده ی مشخص برای رسیدن به اهداف موجود گام برداشته و فعالیتی را آغاز می کند. اهداف مطالعاتی که در این پژوهش دنبال می شوند عبارتند از:

تعییین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود درمنطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

تعیین تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

مشخص نمودن اولویت بندی مؤلفه های عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از دوره های آموزش ضمن خدمت

1-5 – چارچوب نظری :

چارچوب نظری نگرش یا چشم اندازی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است .و در این مرحله نسبت به رد و پذیرش مسأله مطرح شده ، در فرضیه ها تصمیم گیری می شود. ادعا شده است که پرورش منابع انسانی یک امر دو جانبه است. در این امر هم سازمان نقش دارد و هم خود فرد و در چنین شرایطی است که می توان سازمان ها را یاد گیرنده تلقی نمود و با این نگرش است که مدیریت عملکرد و در درون آن ارزیابی در حوزه بهسازی منابع انسانی مطرح   می شود .( میر سپاسی ، 1381، ص 222  )

در مدل مفهومی این تحقیق متغیر مستقل[1] آموزش ضمن خدمت است که آموزش ضمن خدمت عبارت است از :آموزش کارکنان ، کلیه تلاش ها و کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ،مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین رفتار مطلوب کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنها را برای انجام بهتر وظایف و مسئولیت ها ی خویش آماده می کند.( ابطحی ، 1383، ص 15 )

متغیر وابسته[2] در این تحقیق عملکرد می باشد.

که در این تحقیق از مدل ادیورنه بهره گرفته شده است ، که عملکرد نیروی انسانی را به چهار مؤلفه تقسیم نموده است .1- دانش شغلی 2- مهارت شغلی 3- رفتار سازمانی 4- کارایی که تأثیر آموزش ضمن خدمت را بر عملکرد نیروی انسانی سنجیده است.

1-Independent variable

2-dependent  variable

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشيابي توصيفي از ديدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره هاي آموزشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122