پايان نامه بررسي نقش رسانه در آموزش پيشگيري از ايدز از ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش رسانه در آموزش پيشگيري از ايدز از ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 230 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش رسانه در آموزش پيشگيري از ايدز از ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش9
مقدمه10
1-1-بیان مسئله11
1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق13
1-3-اهداف تحقیق15
1-4-فرضیه های تحقیق16
1-5-سوالات اساسی تحقیق16
1-6-تعاریف واژگان اساسی پژوهش17
1-7-روش پژوهش19
فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق21
مقدمه22
2-1-رسانه چيست24
2-2-كاركردهاي رسانه هاي جمعي30
2-3- رسالت رسانه‌هاي جمعي32
2-4-کارکردهای رسانه های جمعی در امر آموزش بهداشت و سلامت34
2-5-شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی46
2-6-نقش وکارکرد رسانه ها در زندگی روزمره48
2-7-کارکردهای رسانه ها برای فرد52
2-8-کارکردهای اجتماعی رسانه ها53
2-9-وظایف اجتماعی وسایل ارتباط همگانی 57
2-10-کارکردهای فرهنگی رسانه ها58
2-11-کارکردهای دیگر رسانه ها59
2-12-روش های آموزش شهروندی63
2-13-نقش رسانه ها در آموزش مهارت های شهروندی64
2-14-تأثیر تکنولوژی های جدید بر آموزش شهروندی65
2-15-مبانی نظری پژوهش66
2-16-عصر دوم رسانه ها98
2-17-گونه شناسی رسانه ها106
2-18-تعامل پذیری، نقطه عطف رسانه های نوین107
2-19-مدل مفهومی پژوهش115
2-20-تاریخچه ایدز در جهان115
2-21-مرور  سوابق داخلی و خارجی تحقیق115
3-فصل سوم روش شناسی تحقیق144
مقدمه145
3-1-روش پژوهش145
3-2-گام های اجرایی تحقیق147
3-3-جامعه آماری تحقیق148
3-4-نمونه و نمونه گیری148
3-5-معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات148
3-6-روایی و پایایی150
3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها158
4-فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها160
مقدمه161
4-1-آمار توصیفی161
4-2-آمار استنباطی175
5-فصل پنجم بحث و نتیجه گیری183
5-1-دستاوردهای پژوهش184
5-2-نتایج توصیفی187
5-3-نتایج تبیینی191
5-4-محدودیت های تحقیق192
5-5-پیشنهادات و راهکارها192
منابع195
پیوست200

 منابع:

-.آبركرامبي، هيل ؛1389، فرهنگ جامع‌شناسي، ترجمۀ پويان، بي‌جا، چاپخش، چاپ اوّل

– باقریان،امیر، 1387، رسانه ها، زندگی شهری و حقوق شهروندان، دانشجوی دوره روزانه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی.

– بیات سید شهابی، علی ،1386، بررسی نقش رسانه ملی دراثر بخشی آموزش های شهروندی بر روی شهروندانمطالعه موردی : آموزش تفکیک زباله ازمبدا،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی

– بصيريان راد –محمد(1386)–روابطعموميتوانمنديبازويمديريت–انتشاراتروابطعموميكرمان

-.تامپسون، جان،1380، رسانه‌ها و مدرنيته، ترجمه اَوحدي، تهران: سروش، چاپ اوّل، ص371.

. توسلي، غلام عباس،1385، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي‌، انتشارات سمت.

– جامع، رقیه و شاکری، عبدالرضا،1390، رسانه های نوین و آموزش،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی

جانباز، مجتبی،1387«رسانه سنتي، رسانه مدرن»ماهنامه رواق هنر و انديشه، سال 7، ش 22 (ارديبهشت 1387): 58ـ62.

خجسته، حسن، 1388،«مقايسة كاركرد واقعيت‌هاي سياسي رسانه‌اي از راديو و تلويزيون»، درآمدي بر جامعه‌شناسي راديو، ادارة كل تحقيق و توسعه راديو، ويرايش دوم

خسروشاهي،مهتاب،1388 «جامعه سالم، رسالت رسانه…: جايگاه رسانه‌ها در ارتقاي سلامت اجتماعي و فردي ». روزنامه همشهري، سال 16، ش 6429 (30 مرداد 1388): 13 و 20.
• چگيني، سهیلا،1389«جايگاه زن و اصلاح نگرش رسانه‌اي» ماهنامه كتاب ماه علوم اجتماعي، سال 12، ش 3 (خرداد 1389): 67ـ72.

حسنی،کیوان،1387،«نقش و جايگاه رسانه‌هاي گروهي را باز تعريف كنيم». روزنامه كيهان، ش 19150 (16 خرداد 1387): 5.

حياتي،احمد،1387، «نوآوري و رسانه». ماهنامه رواق هنر و انديشه، سال 7، ش 23 (خرداد 1387): 6ـ16.

– حکیم آراء، محمدعلی (۱۳۸۴) : ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت).

جعفری، سارا. (1385). تاریخچه ایدز در جهان. ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی ایران. سال چهاردهم، آذر ماه، شماره 3، صص 20-18.

ذوفن، شهناز. (1385). کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش. تهران: انتشارات سمت.

ذکایی، محمدسعيد ،1387«چالش‌هاي پژوهش كيفي در علوم اجتماعي ايران». فصلنامه رسانه، سال 19، ش 73 (بهار 1387): 11ـ22.

-.ساروخاني، باقر؛ 1383،جامع‌شناسي ارتباطات، تهران: اطلاعات، چاپ چهاردهم، ص83-

– ساروخانی، باقر(1375)، جامعه شناسی ارتباطات، تهران: نشر اطلاعات.

– سرفراز، حسین،1388 ،آموزش سواد رسانه ای: خلاقیت و نقادی شهروندان درفرهنگ رسانه ایِ امروز،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی

سيّدحسينی، حسين،1386،«چيستي فلسفه رسانه». ماهنامه روزنامه‌نگار، ش 64 (اسفند 1386): 33.
ساعي،منصور،1387،«روش تحقيق تاريخي: شيوه‌ها و كاربردهاي آن در ارتباطات».  فصلنامه رسانه، سال 19، ش 73 (بهار 1387): 166ـ185.
سبحاني، حسین،1387،«نقش آموزشي فيلم‌ها و سريال‌هاي رسانه ملي».  ماهنامه روابط‌عمومي، ش 60 (تيرـ مرداد 1387): 39ـ41.

– سلطانيفر –محمد:،1382، پوشش خبري –انتشاراتسيمايشرق

– سيدمحسني –سيدشهاب: 1381، ارتباطات رسانه‌اي در روابط عمومي –انتشاراتپارسسينا

– ساروخانی، باقر (۱۳۸۳): اندیشههای بنیادین علم ارتباطات، تهران، نشر آفتاب.

ضيايي‌پرور، حمید،1387«فراگيري و دسترسي در رسانه‌هاي الكترونيك».  روزنامه همشهري، سال 16، ش 4627 (28 مرداد 1387): 24.

چکیده

این پژوهش با هدف «بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی» انجام شده است. از نظر هدف در نوع تحقیقات کاربردی قرار دارد. تلاش گردید که رسالت رسانه های جمعی «شامل تلویزیون، رسانه های مکتوب، اعلامیه ای، اینترنت و فضای مجازی و برنامه های رادیویی» در نقش آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز مشخص شود. روش شناسی تحقیق نیز به صورت مطالعه اسنادی و پیمایش است. جامعه آماری تحقیق نیز دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد میبد می باشد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس است و حجم نمونه نیز270 نفر در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزارSPSS به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته شد و در یافته های تحقیق مشخص گردید که در سطح بندی رسانه ها” برنامه های تلویزیونی ” دارای اولویت اول در مولفه های موثر بر آموزش پیشگیری از ایدز است و ” رسانه های مکتوب ” درای اولویت آخر می باشد. و کلیه فرضیات مطروحه در تحقیق تایید شدند. و نتیجه ای که از تحقیق حاضر بدست آمد، رسانه های جمعی بویژه تلویزیون نقش عمده و شاخصی در آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز دارند.

کلید واژه: رسانه های جمعی، تلویزیون، رادیو، رسانه های مکتوب، رسانه ها اعلامیه و پیامکی، اینترنت و فضای مجازی، پیشگیری از بیماری ایدز.

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه

قرن بیست ویکم از سوي سازمان آموزشي علمي و فرهنگي ملل متحد به نام عصر ارتباطات نام گذاري گرديد . پديده جهاني شدن و گسسته شدن مرزها بر اهميت و ضرورت شناخت كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي و مخاطبان آن مي افزايد . نظريه ها در هر علم اساس شناخت عناصر وروابط حاكم بر آن علم مي باشد و به گونه اي اجتناب ناپذير شناخت آنها بر هر طالب علمي در آن زمينه واجب مي نمايد . بدون شناخت دقيق و درست از اجزاء و عناصر شكل دهنده هر علم نمي توان در مورد آن به ارزيابي و پيش بيني پرداخت و جهت آنرا در تبيين پديده ها تشخيص داد . علم ارتباطات از اين قاعده مستثني نبوده و نمي تواند باشد . با توجه به پيچيدگي هاي بالاي علوم اجتماعي و به ويژه دانش ارتباطات كه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي ،اقتصادي ،حقوقي، فناوري و غيره را جملگي دربرمي گيرد تعداد نظرات در آن زياد و تنوع ديدگاهها فراوان است(باقریان،1387) . از سوي ديگر فعاليت ارتباطي بشر كه از آغاز زيست جمعي و اجتماعي با او همراه بود دچار تحولات فراوان شده ودر هر عصر به نوعي خاص جلوگر شده است . اينك كه در هزاره سوم تمدن بشري وارد عصر ارتباطات و اطلاعات شده است بر توجه و اثربخشي علم ارتباطات افزوده شده است و يكي از مطرح ترين علوم در عرصه روابط بشري به حساب مي آيد . امروزه رسانه هاي جمعي و وسايل ارتباطي نقش مهمي در تمامي كشورها برعهده دارند . از جمله نقش مهم رسانه های جمعی در آموزش همگانی به بشر در جهت حفظ سلامت، بهداشت و پیشگیری از بیماری های واگیردار و خطرناک است. درك دنياي پيرامون و اطلاع از حوادث و رويدادها به خوبي تاثيرات وسايل ارتباط جمعي را براي ما روشن مي سازد . در عصر جهاني شدن فرهنگ حالتي يكپارچه مي يابد و در گذر زمان تغيير و تحولات زندگي بشر و پاسخگويي به نيازهاي اساسي انديشه ها و دانستنيها اهميت وسايل ارتباط جمعي را محرز مي نمايد . گسترش تكنولوژی ارتباطات وایجاد تحولاتی شگرف در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی سبب شده است تا بسیاری از صاحب نظران مسایل فرهنگی و اجتماعی این عصر را عصر ارتباطات نام گذاری كنند(بصیریان راد،1386).در فرایند گسترش فناوری اطلاعات و تأثیرگذاری آن در تاروپود زندگی مردم و جوامع انسانی سؤال اصلی این است كه در تكوین پدیده های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها چه جایگاه و نقش و كاركردی را دارند و چگونه می توان از این دستاورد امروزی بشر، بهترین استفاده را در جهت رشد و تعالی جوامع انسانی نمود(بیات سید شهابی،1386).

1-1-بیان مسئله

رسانه با توجه به قابليت هاي بي نظيرش مي‌تواند بعنوان يك مكانيسم ارتباطي نقش مهمي را در زمينه سلامت ايفا كند. رسانه همواره در نمايش و معرفي تازه ترين نوآوري هاي پزشكي، تغيير در رفتار سلامت، توليد اطلاعات سلامت، نمايش تصاوير مربوط به سلامت، سبك زندگي، پزشكي، دارو و درمان و بيماري سهيم بوده است. رسانه هاي جمعي قدرت قابل توجهي در ساختن الويت ها -اين كه ما بايد به چه مسائلي بينديشيم- و چهارچوب بندي كردن مسائل و اين كه چگونه بايد به آن مسائل بينديشيم، دارند.

نمايش هاي رسانه اي، باورها و ادراكات افراد از بيماري‌ها و سلامت را مي سازند يا بر آنها تاثير مي‌گذارند و اين باورها و ادراكات به نوبه خود رفتار سلامت فرد را تحت تاثير قرار مي‌دهند. مسائل سلامت كه در رسانه ها به نمايش گذاشته مي‌شود به سرعت مي‌تواند نگرش مخاطب را تغيير دهد. علاوه بر شكل دادن باورها و ادراكات، نمايش هاي رسانه اي مي‌توانند توليد معنا كنند . تصاوير، كلام و گفتمان رسانه بر نحوه نگريستن به مسائل، مفاهيم و حتي موجودات انساني تاثير مي‌گذارد(معتمد نژاد،1383).اين‌كه ما بيماري و فرد بيمار را چگونه بنگريم كاملا تحت تاثير قالب و چهارچوبي است كه رسانه با كمك آن، بيماري و فرد بيمار را به ما معرفي مي كند. حتي رسانه مي‌تواند ايدئولوژي خود را در چهارچوب بندي كردن موضوعات سلامت دخيل سازد يا اين‌كه صرفا در راستاي تامين منافع ايدئولوژيك خود به ارائه اطلاعات سلامت بپردازد. بنابراين بايد گفت كه در اين موارد رسانه ديگر ارزش اطلاع رساني يا آگاهي دهي ندارد بلكه صرفا يك ايدئولوژي خاص را منعكس مي‌سازد، يا آن را حفظ و جاودانه مي‌كند. اهميت اين مهم بايد در برنامه هاي آموزش سلامت و كمپين هاي تبليغاتي، حمايت رسانه اي و حتي فعاليت هاي آموزش سلامت لحاظ شود . بنابراين محققين حوزه سلامت و رسانه بايد به مطالعه الويت ها، تصاوير و اظهاراتي كه در رسانه به نمايش گذاشته مي‌شود بپردازند، همچنين واكنش مخاطبان رسانه به پيام هاي آن را نيز مورد توجه قرار دهند(سلطانیفر،1382).

حرفه گرايان و دست اندكاران امر بهداشت به قدرت رسانه براي بهبود و ارتقاي سلامت جامعه پي برده اند. استراتژي هاي رسانه اي از جمله حمايت رسانه اي، تبليغات معكوس، ارتباطات مخاطره، بازاريابي اجتماعي و بويژه ارتباطات از طريق منابع معتبر، همگي استراتژي هاي سلامت جامعه را حمايت مي‌كنند و جز فعاليت هاي مهم سلامت همگاني به شمار مي‌آيند. سازمان هاي سلامت با كمك مهارت هاي رسانه اي مي‌توانند به توانايي هايشان براي چهارچوب بندي كردن پيام ها اطمينان پيدا كنند و در استفاده موثر از رسانه به درستي عمل نمايند(محسنی،1381).

ايدز پديده اي با جنبه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي امنيتي است كه در بسياري از كشورهاي جهان براي پيشگيري از گسترش آن، رسانه هاي جمعي نقش مؤثري ايفا كرده اند. اما در كشور ما به دلايل مختلف، رسانه ها بويژه صداوسيما وظيفه اطلاع رساني در اين زمينه را چنان كه بايد بر عهده نگرفته اند در حالي كه شواهد علمي نشان داده است آموزش و اطلاع رساني گسترده و مداوم بهترين راه مصون كردن جامعه از خطر ايدز است. امروزه رسانه هاي جمعي، بويژه تلويزيون نقش بسيار مهمي در ادارك مخاطبان از جهان واقعي دارند. بازنمايي رسانه اي جهان در چهارچوب تصاوير كليشه اي و قالبي، باعث شكل گيري ادراك و شناخت طبقه بندي شده از پديده هاي مختلف مي شود. چنين ادراكي گاه مبناي قضاوت افراد درباره پديده ها و برخورد با آنها قرار مي گيرد(بصیریان،1386). اين پژوهش به بررسي شواهد علمي آموزش و اطلاع رساني درباره ايدز، نقش رسانه هاي جمعي و پيشنهاد راهكارهايي براي فعال تر شدن رسانه ها در اين زمينه در جمهوري اسلامي ايران مي پردازد.

همان طور که در بالا گفته شد، ایدز یک موضوع مهم در حوزه سلامت است که به یک فوریت پیچیده اجتماعی و اقتصادی نیز تبدیل شده و مهمترین چالش زمان حاضر در برابر توسعه است. ايدز در حالي كه همچنان يك موضوع مهم حوزه سلامت است، مهم ترين مانع در برابر توسعه نيز هست. مؤثرترين راه مبارزه عليه ايدز آموزش بهداشت است، از طرف ديگر اگر آموزش هايي كه تا به حال انجام گرفته كاملاً مؤثر بود نبايد 3/4 ميليون عفونت جديد در سال 2006 به وجود مي آمد(حکیم آراء،1384). بنابراين پيام ها بايد تا زمان مورد نياز براي افزايش درك مردم از آنها در اشكال متفاوت ارائه و تكرار شوند. در اين ميان رسانه هاي جمعي در مبارزه عليه ايدز نقش حياتي دارند و مي توانند عامل مهمي در وارونه كردن پيشروي HIV/AIDS باشند(ساروخانی،1383). پژوهشگر پس از توصيف اپيدميولوژيك ايدز در جهان و ايران به بررسي مطالعات انجام شده درباره رسانه ها و ايدز میپردازد.

سوال اساسی تحقیق این است که با توجه به اهمیت رسانه های ارتباط جمعی کشورمان (ایران)، رسانه ها در آموزش و پیشگیری از ایدز چه نقشی دارند؟

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

هنگامی که تلاش می شود تا با مورد اضطراری رو به رشد و خانمان‌سوزی مبارزه شود، ضروری است تا تمامی ابزارهایی را که در اختیار وجود دارد به کار گرفته شود. ایدز و ویروس آن بدترین اپیدمی است که بشریت تاکنون با آن رو به رو شده است. در مقایسه با بیماری های دیگر گسترش فراگیرتر و سریعتر با تأثیرات وخیم تر طولانی مدت داشته است. اثرات آن مانع جدی در مسیر توسعه ایجاد کرده است. رسانه های دیداری- شنیداری دستیابی و تأثیر فوق العاده بر همگان به ویژه جوانان دارند که نمایندگان فردا و کلید هرگونه نبرد پیروزمندانه علیه ایدز و ویروس آن هستند(کاروثر،1381). ما باید در صدد این باشیم تا این سازمان های قدرتمند را به عنوان شرکای تمام عیار در مبارزه برای متوقف کردن ایدز و ویروس آن از راه آگاهی، پیشگیری و آموزشی درگیر کنیم. با این وجود، رسانه ها اغلب در مبارزه با اپیدمی جهانی ایدز نادیده انگاشته شده و به کار گرفته نشده اند.

واقعیت موجود این است که جامعهٔ ما نیز جامعهٔ جوانی است، درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشور ما را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، و ویروسی در جامعهٔ ما وجود دارد که سلامتی این جوانان و نوجوانان را تهدید می‌‌کند(کمال پور،1386).

H.I.V برخلاف بسیاری از بیماری واگیر دار دیگر عفونتی است که خود به خودی سراغ بیمار خود نمی‌رود بلکه این شخص است که با رفتار خود می‌تواند از این ویروس استقبال کند.

رفتارهای جنسی پر خطر و محافظت نشده، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مواد محرک و روان گردان صنعتی (شیشه) رفتارهائی است که به راحتی فرد را در معرض خطر ابتلاء به اچ آی وی قرار می‌دهد. جوان ایرانی فرقی هم ندارد که متعلق به استان یزد باشد و یا هرجای دیگر، فرقی ندارد چه قومیتی داشته باشد، فرقی ندارد در کجا زندگی می‌کند، کار و یا تحصیل می‌کند، در کجا تفریح می‌کند، جوان ایرانی باید بداند که چگونه از خود در مقابل آسیب‌های موجود در هر اجتماعی محافظت کند، جوان ایرانی باید بداند که با چه کسی دوستی می‌کند، جوان ایرانی باید آن قدر توانمند باشد که به هر پیش نهادی آری نگوید، جوان ایرانی باید رفتار‌های پر خطر مرتبط با اچ آی وی را بشناسد و بتواند در مقابل این رفتار‌ها مقاومت نماید، جوان ایرانی باید یاد بگیرد چگونه بحران‌های سنی خود را مهار نماید، جوان ایرانی باید سالم باشد(کمال پور،1386). بنابراین ضرورت دیده شد تا به این موضوع مهم و نقش رسانه ها در پیشگیری از ایدز و راه های آموزش در کنترل از آن پرداخته شود. اصحاب رسانه‌ها و برنامه سازان رسانه‌ای به هر طریق ممکن، مهم‌ترین نقش را در کنترل این موج دارند. داستان، فیلم، مستند، گزارش، انیمیشن، تأ‌تر از ابزار‌های بسیار مؤثر در آگاه سازی عموم جامعه برای پیش گیری از رفتارهای پر خطر مرتبط با H.I.V و ترویج رفتار‌های سالم هستند. مجلات خانوادگی، فضاهای مجازی شامل شبکه‌ها و سایت‌های اجتماعی، رادیو و تلویزیون فضاهای مناسبی برای دسترسی به سلایق مختلف جامعه برای این اطلاع رسانی هستند.

1-3-اهداف تحقیق

هدف اصلی

درانجامهرپژوهش،همواره بایدمتوجه هدف ومقصدنهایی بود،تااولادرمسیرانحرافی قرارگرفته نشودوازمنظوراصلی فاصله نگیردوثانیانسبت به تحقق نتایج پژوهش دقت لازم صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش،همانگونه که ازعنوان آن برمی آید، مطالعه دسترسی به اثر گرایش نقش رسانه در آموزش پیشگیرانه در کاهش رفتارهای پرخطر در ابتلا بهایدز می باشد.

اهداف فرعی

1-بررسی و شناخت تاثیر برنامه های تلویزیونی در آموزش پیشگیری از ایدز

2- بررسی و شناخت تاثیر برنامه های رادیویی در آموزش پیشگیری از ایدز

3- بررسی و شناخت تاثیر رسانه های مکتوب در آموزش پیشگیری از ایدز

4- بررسی و شناخت تاثیر برنامه های اینترنتی و فضای مجازی در آموزش پیشگیری از ایدز

5- بررسی و شناخت تاثیر برنامه های اعلامیه ای و پیامکی در آموزش پیشگیری از ایدز

1-4-فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

به نظر می رسد رسانه های جمعی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار هستند.

فرضیات فرعی

1-به نظر می رسد برنامه های تلویزیونی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.

2-به نظر می رسد برنامه های رادیویی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.

3-به نظر می رسد رسانه های مکتوب در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.

4- به نظر می رسد اینترنت و فضای مجازی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.

5- به نظر می رسد رسانه های اعلامیه ای و پیامکی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.

1-5-سوالات اساسی تحقیق

سوال کلی تحقیق

آیا رسانه های جمعی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار هستند؟

سوالات فرعی تحقیق

1-آیا برنامه های تلویزیونی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟

2-آیا برنامه های رادیویی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟

3-آیا رسانه های مکتوب در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟

4- آیا اینترنت و فضای مجازی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟

5- آیا رسانه های اعلامیه ای و پیامکی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122