پايان نامه بررسي نقش رسانه هاي جديد در ارتقاء فرهنگ ديني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش رسانه هاي جديد در ارتقاء فرهنگ ديني  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 165 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش رسانه هاي جديد در ارتقاء فرهنگ ديني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش1
مقدمه  2-3
1-1- بیان مسئله3-4
2-1- طرح و تحدید موضوع4
3-1- اهمیت موضوع4
4-1-ضرورت موضوع5
4-1- اهداف تحقیق5
1-4-1- هدف اصلی5
2-4-1- اهداف فرعی5
فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش6
مقدمه7
گفتار اول: پیشینه تحقیق8
1-1-2- پیشینه های داخلی8-10
نقد تحقیقات داخلی ذکر شده10
2-1-2- پیشینه های خارجی10-11
نقد تحقیقات خارجی ذکر شده11
گفتار دوم: رسانه ها(جدید وسنتی)12
1-2-2- مفهوم رسانه12-14
2-2-2- انواع نقش رسانه ها14-15
3-2-2- انواع رسانه ها15
4-2-2- انواع رسانه هاي جديد16-19
5-2-2- رسانه هاي اجتماعي مجازي20-23
6-2-2- پارادايم رسانه هاي جديد24-26
7-2-2-  ويژگي و کارکردهاي رسانه هاي جديد27
8-2-2-جمع بندی  28-29
9-2-2- ارتباطات و رسانه هاي سنتي30
10-2-2- مهمترين ويژگي ها و کارکردهاي ارتباطات سنتي31-32
11-2-2- آشنايي با رسانه هاي سنتي ديني32-36
12-2-2- ابعادي از الگوي ارتباطات سنتي در ايران37-38
گفتار سوم: فرهنگ و دين 39
1-3-2- مفهوم لغوي فرهنگ و شاخص هاي آن39-40
2-3-2-  بستر تاريخي‌مفهوم فرهنگ40-43
3-3-2- دين44
4-3-2- تعريف فرهنگ ديني45-46
5-3-2- سرفصل هاي عملي فرهنگ ديني46
6-3-2- تبليغ سنتي و مدرن پيام هاي ديني رسانه47
7-3-2-ویژگی تبلیغات سنتی و مدرن48-49
8-3-2- وجه پيام‌آوري رسانه براي دين49
9-3-2- انواع گفتمان50
10-3-2- وجه گفتمان‌پردازي رسانه براي دين50
11-3-2- “دين رسانه اي ” يا ” رسانه ديني”51
12-3-2- مهمترین خدمات رسانه به دین51-52
13-3-2- مهمترین خدمات دین به رسانه53-54
گفتارچهارم: نظريه ها55
1-4-2-نظریه ابزاری یا ابزارگرایانه55
2-4-2- رویکرد ذات گرايانه56-57
3-4-2- نظریه اقتضاء یا اقتضاگرایانه58
4-4-2- نظريه برجسته سازي59-60
5-4-2- نظريه استفاده و رضامندي61-62
6-4-2- آنتوني گيدنز: ساخت يابي63
7-4-2- نظريه تغييرات فرهنگي64
8-4-2- نظريه وابستگي65-66
9-4-2-  نظريه رسانه هاي جديد67-68
10-5-2- چارچوب نظري تحقيق69-70
6-2- فهرست متغیرها71
7-2-  سوال هاي تحقيق71-72
8-2-  فرضیه های پژوهش72-73
فصل سوم:روش تحقيق74
مقدمه75
1-3- نوع و روش تحقيق76
2-3- تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها76-84
3-3- واحد تحليل84
4-3- جامعه آماري84
5-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري84
6-3- تکنيک گردآوري اطلاعات84
7-3- تکنيک پردازش داده ها85
8-3-  آزمون‌هاي آماري مورد استفاده85
9-3- روايي و پايايي پژوهش 86
فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق87
مقدمه88
1-4- بررسی یافته های سطح توصيفي89-112
2-4- بررسي يافته هاي سطح تحليلي   113
1-2-4-فرضیه های اصلی113-114
2-2-4-فرضيه هاي فرعي 114-123
فصل پنجم: نتیجه گیری124
مقدمه 125
1-5- جمع بندي126
1-1-5- جمع بندی یافته های توصيفي126-128
2-1-5-جمع بندییافته های تحليلي129-132
2-5- نتیجه گیری133
3-5-پیشنهادها134
1-3-5- پیشنهادهای اجرایی134
2-3-5- پیشنهادهای پژوهشی134
4-5- امکانات موجود درانجام پژوهش134
5-5- محدودیت های پژوهش135
فهرست منابع فارسی136-137
فهرست منابع اینترنتی138-140
فهرست منابع لاتين140
ضمائم141
پرسشنامه142-143

فهرست منابع

 استورات ام.هوور و نات لاندبای،(1389)، بازاندیشی درباره رسانه،دین وفرهنگ، مترجم مسعود آریایی‌نیا، چاپ سوم، تهران: سروش

اوسولیوان تام ودیگران، (1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، مترجم میرحسین رئیس زاده، چاپ اول ، تهران:فصل نو

اینگلهارت رونالد  و ولزل کریستین ،(1389)، نوسازی ،تغییر فرهنگی و دموکراسی، مترجم یعقوب  احمدی،چاپ اول، تهران: کویر

اى وايت، رابرت ، نقش دين و رسانه در ساخت فرهنگ : در بازاندیشی درباره رسانه ،دین و فرهنگ ،چاپ سوم ،تهران:سروش 1389

باهنر، ناصر،(1387)، رسانه ها ودين، چاپ دوم، تهران:مرکز تحقيقات صداوسيما

ببي، ارل،(1387)، روش تحقيق در علوم اجتماعي، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران : سمت

پاستر ، مارک،(1378)، عصر دوم رسانه ها، مترجم غلامحسين صالحيار،تهران:ايران

حسنی، محمد، (1383)، موجودیت غرب و رسانه های تکنولوژیک، چاپ اول، قم:مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

دريفوس،هيوبرت،(1383)، درباره اينترنت نگاهي فلسفي به اينترنت، مترجم علي ملائکه، تهران: گام‌نو

مک کوئیل، دنیس، (1382)، درآمدی بر نظریه های ارتباطات جمعی، مترجم پرویز اجلالی، چاپ اول، تهران : مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها

دهخدا، علی اکبر، (1373)، لغت نامه دهخدا ،جلد دوازدهم ،چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران

روح الامینی، محمود،(1384)، زمینه فرهنگ شناسی، چاپ هشتم، تهران: عطار

سبحانی،جعفر(1387)، فروغ ابدیت، جلد اول ، چاپ شانزدهم ،قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

سورين، ورنر و تانکارد جيمز، (1381)، نظريه هاي ارتباطات ، مترجم عليرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران

ضيايي پرور،حميد،(1388)، تکنولوژي هاي کاربردي روابط عمومي الکترونيک، تهران: شرکت روابط عمومي و تبليغات هفت تبليغ

فرقانی، محمد مهدی،(1391)، درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران، چاپ سوم،تهران: دفتر مطالعات وتحقیقات
رسانه ها

کاستلز، مانوئل ،(1380)، عصر اطلاعات؛ ظهور جامعه شبکه اي، مترجم افشین خاکباز،احمد علیقلیان، ، جلد اول، چاپ اول ، تهران: طرح نو

کاشانی، مجید،(1390)، نقش رسانه ها بر دین گریزی ودین پذیری در جوامع مختلف ، چاپ اول ،تهران : پژوهشگاه فرهنگ،هنرو ارتباطات

گيدنز،آنتوني،(1377)، پيامدهاي مدرنيت، مترجم محسن ثلاثي، تهران: نشر مرکز

مسعودی، امید علی،(1390)، تحلیل محتوای وبلاگ های دینی در ایران، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ،هنرو ارتباطات

معين، محمد،(1386)، فرهنگ معين فارسي، جلد دوم ،چاپ دوم، تهران: زرین

مهدی زاده،سید محمد،(1391)، نظریه رسانه ها اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، چاپ دوم، تهران : انتشارات همشهری

مهدوی کنی، محمد سعید،(1390)، دین وسبک زندگی، چاپ سوم،تهران: دانشگاه امام صادق (ع)

نصر، سید حسین،(1359) ، علم و تمدن در اسلام ، مترجم احمد آرام، تهران: خوارزمی

Hobbs,R(1997).literacyfor the information age, Handbook on teaching Literacy through the Communication and Visual arts.

Arther,Chris,(1993),Introduction to Religion And The Media, University of Wales peress , Cardiff

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه‌های‌جدید‌در ارتقاء‌فرهنگ‌دینی‌درمیان دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و سوره است. سوال اصلي اين تحقيق اين است که آیا رابطه‌ای بین رسانه های جدید و ارتقاء فرهنگ دینی وجود دارد؟

در این پژوهش با سود جستن ازآراء صاحب نظران،نتایج تحقيقات پیشین و مشاهدات شخصی نگارنده استفاده از رسانه ها را در سه حوزه نوع استفاده،میزان استفاده ومکان استفاده است و متغیرهای زمینه ای شامل(جنسیت، سن ، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال) را به عنوان متغیرهای مستقل و فرهنگ دینی را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته است.

این تحقیق از نوع اکتشافی – توصیفی و روش آن پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و دانشگاه سوره هستند که تعداد آنها 700 نفر است. که از بین این تعداد 246 نفر از طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری ترکيبي از نوع خوشه‌اي و اتفاقي(دردسترس) انتخاب شدند. نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق به ما نشان داد که بین مولفه‌های فردی مانند جنسیت ، وضعیت تاهل و.. با مکان استفاده از رسانه های جدید رابطه معنی داری وجود دارد از طرفی بین وضعیت تاهل و جنسیت با میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه معنی داری یافت نشد و براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش48% دانشجویان فقط از رسانه‌های جدید استفاده می‌کنند که میانگین سنی آنها بین 20-30 می باشد.

روایی این پژوهش از نوع صوری و پایایی آن برحسب ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته پژوهش 75% است.

واژگان کلیدی: رسانه، رسانه هاي جديد،  فرهنگ ديني،نقش رسانه هاي جديد

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

  عصر کنونی را عصر انقلاب ارتباطات نامیده اند ، گسترش جوامع وپیشرفتهای پی درپی و ورود وسایل ارتباط جمعی به حریم گروههای اجتماعی موجب شد هر واحد، نهاد و یا سازمان ابعادی نو یابد.

امروزه وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌ها اعم از سنتي و جديد  از مهمترين لوازم زندگي ما شده‌اند و تمام جوامع براي رسيدن به مقاصدي نظير: اطلاع‌رساني ، تعليم و تعلم ، فرهنگ سازي ، هدايت و راهنمايي، افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي ، ديني و مهمتر از آن جلوگيري از بداخلاقي، از ابعاد و شئون ديني رسانه‌ها استفاده مي کنند. البته در همه اين اهداف، مقاصد تربيتي ديني نهفته است. از سويي، دين يکي از موضوعاتي است که امروزه راه خود را در رسانه ها باز کرده است، اما اين حضور همواره با فراز و نشيب‌هاي تاريخي روبرو بوده که ارتباطي تنگاتنگ با فرهنگ جامعه داشته است و گذشت زمان نشان داد که نه تنها دين و رسانه ها با يکديگر ناسازگاري ندارند بلکه دين نياز واقعي انسان‌هاست که آنها در هر گوشه زندگي آن را جستجو مي‌کنند.امروزه در کنار ‌رسانه‌هاي‌سنتي(مسجد،حسينيه…)رسانه‌هاي ‌جديد و شبکه‌هاي‌اجتماعي( ماي‌اسپيس ،توئيتر…)  اصلي‌ترين و مهم ترین راه‌هاي کسب آگاهي، اطلاعات و  منابع معرفتي به شمار مي‌آيند و از دست‌اندرکاران اصلی انتقال و آموزش مفاهيم ديني هستند و با وجود مشکلاتي که در مسير آنها وجود دارد مخاطبان بسياري را به خود جلب مي‌کنند.

رسانه‌ها نقش حياتي را در الگوسازي و تبيين هنجارهاي مطلوب جامعه دارند اين هنجارها بايد براساس فرهنگ مردم يک جامعه الگوبندي و تبيين شوند. اگر فرهنگ جامعه براساس هنجارهاي ديني باشند مطمئناً رويکرد رسانه‌اي آن هم بايد براساس کليات و هنجارهاي تعريف شده توسط جامعه و فرهنگ ديني باشد .

رسانه ها اگر  شناخت درستي از اهداف و سياستگذاري‌هاي فرهنگي جامعه نداشته باشند و يا در نسبت خود با دين و اهداف ديني دچار خطا شوند بحران فرهنگي و عقيدتي غير قابل جبراني را خواهند ساخت که اين مسئله باعث مي‌شود جوانان و دانشجويان جامعه را از اخلاق و آرمانها دور کند و آن ها را به قهقرا بکشاند.

البته به اين معنا نيست که تمام رسانه‌هاي يک جامعه رسانه‌هاي ديني باشند، بلکه منظور اين است که بايد در چارچوب تعريف شده براي رسانه‌هاي يک جامعه ديني که صرفاً کلياتي اخلاقي است عمل کنند . رسانه ها در جوامع ديني مفهومي فراتر از يک ابزار ارتباطي را دارا هستند. به رسانه‌اي که وظيفه انتقال مفاهيم ديني و به اصطلاح تبليغ دين را بر عهده داشته باشند رسانه ديني قلمداد مي شود که تعريفش در گرو نوع و طريق نگرش دين به نوآوري‌هاي روز و برخورد آن با تنوع رسانه‌ها مي‌باشند. در يک جامعه ديني خيلي اهميت دارد که چطور بتوان اصول و فرهنگ ديني را به مخاطبان انتقال داد.

وقتي سخن از رسانه ديني مي‌شود خواه‌ناخواه فرهنگ ديني و فرهنگ سازي ديني نيز مطرح مي‌شود.  حال سوالي که اينجا مطرح ميشود اين است که رسانه‌ها چه نقشي در اين تغيير و تحولات دارند؟ و اينکه دين و رسانه دو مکمل در کنار هم هستند آيا مي‌توانند فرهنگي ديني جامع و مطلوب را بسازند ؟ما در مسير اين تحقيق در پي آنيم که  آيا رسانه هاي جديد همانند رسانه هاي سنتي قابليت آن را دارند که فرهنگ ديني را در ميان دانشجويان ارتقاء دهند؟

 بیان مسئله

در عصر جدید، ارتباطات عاملی بسیارقوی ومحرک جهت پیشبرد اهداف مجموعه، گروهها و…بوده است و رسانه ها مهمترین و اساسی ترین ابزار تبیین دین وفرهنگ دینی در میان مردم هستند زیرا ارتباط میان دین رسانه یا دین و ارتباط جمعی ونحوه تعامل عینی آنها از جمله موضوعات محوری و پرگسترده و چند لایه ای است که در چند دهه اخیر اذهان دین پژوهان و رسانه پژوهان رابه خود معطوف داشته است  .

رسانه ها بزرگترین، برترین و سریعترین ابزار جهت تبلیغ دین بشمار می‌آیند ولی امروزه فراگیری اینترنت و فن‌‌آوریهای جدید ارتباطی واطلاعاتی موجب ظهور فضای مجازی در کنار جهان واقعی شده است که یکی از ابزارهایی که می‌تواند مجموعه ها را بهم پیوند دهد ، وجود شبکه های اجتماعی است که ارتباطات را سهل‌تر و انتقال اطلاعات را سریع تر می نماید و در حال حاضر این شبکه ها یا همان رسانه های جدید به محل یا روشی جهت برقراری ارتباط بین افراد می باشند.

این شبکه ها سعی می‌کنند ابتدا در ذهن کاربر این باور را ایجاد کنند که این شبکه ها محل افراد و گروههای خاص با ذهنیتی خاص است و قشر جوان بخصوص دانشجویان که بزرگترین گروه مخاطبان و استفاده کنندگان رسانه های جدید به خصوص شبکه هاي اجتماعي مثل فيس بوک …. محسوب می  شوند با این تصور که دراین فضا جریان آزاد مبادله اطلاعات و معلومات بدون هیچ سانسور یا محدودیتی وجود دارد و آنان راحتر و بهتر می توانند از آن استفاده کنند به عضویت این سرویس ها در می آیند .به نحوی که اين  رسانه ها نقش مهمی در دین زدایی و کم رنگ کردن باورهای دینی جوانان دارند به طوری که در جریان انقلابهای کشورهای آفریقایی و خاورمیانه اين رسانه ها بخصوص فيس بوک و… به عنوان یکی از اهرم ها و وزنه های مهم و تاثیرگذار نقش اساسی به عهده داشتند.

به همین دلیل ما برآنیم که به بررسی همه جانبه این رسانه ها بپردازیم و موضع خود را نسبت به آنها (رسانه‌هاي جديد) تبيين نمايم زيرا از دو حالت خارج نيست:

اين پديده نو مي‌تواند در خدمت تبليغات ديني قرار گيرد.

اين تکنول‍و‍ژي سحرگونه، افکار و رفتار مخاطبان را تحت تاثيرخود قرار ميدهد .

2-1- طرح و تحدید موضوع

با توجه به اینکه موضوع اصلی این تحقیق، بررسی نقش رسانه های جدید درارتقاء فرهنگ دینی است واز آنجا که علاوه بر سه عامل اصلی ، کمبود زمان ،بودجه و منابع انسانی (پرسنل) و همچنین گستردگی جامعه آماری ( دانشجویان) و تعدد رسانه‌های جدید و سنتی نیز دخیل هستند ، محقق را برآن داشت تا ازمیان دانشجویان کل کشور تنها به بررسی دانشجویان ارتباطات  سوره و تهران بسنده کنم و از میان آنها به بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ بپردازم و در نهایت موضوع مورد بررسی را به صورت زیر تحدید نماید:

بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی (دانشجویان ارتباطات سوره وتهران)

3-1-اهمــیت تحقیق

  امروزه افزایش ارتباطات جهانی موجب ایجاد تغییرات فرهنگی بسیاری در جوامع مختلف شده است.  رواج ارزشهای گوناگون، قرار گرفتن در معرض اندیشه ها و گرایشهای مختلف از جمله عوامل تهدید‌کننده است براساس مطالعات صورت گرفته استفاده از رسانه های جدید بخصوص شبکه های اجتماعی و تاثیر پذیری از این فضا به لحاظ گستردگی اینترنت و دسترسی همگان ، حتی افرادی که در نقاط دوردست با امکانات محدود زندگی می کنند ، در جامعه ایران بخصوص در ميان دانشجويان رو به افزایش است .

اگر رسانه ها شناخت درستي از اهداف و سياستگذاري هاي فرهنگي يک جامعه نداشته باشند يا در نسبت خود با دين و اهداف ديني دچار خطا شوند بحران هاي عقيدتي غير قابل جبراني را بوجود مي آورد و اين مسئله باعث مي شود که جوانان و دانشجويان که بيشترين استفاده کنندگان از اين رسانه ها هستند را از اخلاق و آرمانها دور و آنها را به قهقرا بکشاند. بنابراين اهميت تحقيق در اين است که با شناسايي نقش رسانه هاي جديد سعي کنيم از رسانه ها در پيشبرد تبليغات ديني استفاده نماييم.

4-1-ضـرورت تحقیق

اگرچه رسانه های جدید در فرآیند ارتباطات می‌توانند دارای تاثیرات مثبت و منفی باشند اما یکی از آثار فضای مجازی درجوامع در حال گذر مانند ایران ایجاد بحران های فرهنگی ، مذهبی و هویتی فردی است. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با شناسایی عملکرد رسانه های جدید ارتباطی و ارتقاء فرهنگ دینی آيا می‌توان بر مولفه های موثر در آن اثر گذاشت و از انقطاع و سستی فرهنگ دینی به خصوص در میان دانشجویان (جوانان)جلوگیری نمود و بر تعلق فرهنگ دینی آنها افزود؟

5-1-اهــداف تحقیق

 1-5-1- هـدف اصلی

هدف اصلی تحقیقی شناسایی تفاوت نقش رسانه های قدیم و جدید  در ارتقاء فرهنگ دینی.

2-5-1- اهـداف فرعی

بررسی نگرش دانشجویان پیرامون نقش رسانه های جدید در انتقال مفاهیم دینی.

شناسایی نقاط قوت و ضعف رسانه های جدید در تبلیغات دینی.

فصل دوم: بررسي ادبيات نظري پژوهش

مقدمه:

فصل دوم پژوهش حاضر ، به بررسي ادبيات نظري تحقیق مي‌پردازد. اين فصل خود به چهار گفتار تفکيک شده است. ابتدا در گفتار اول به بررسي پژوهش‌هاي پيشين پيرامون موضوع در ايران و خارج از کشور پرداخته شد . در گفتار دوم مقدمه‌اي از رسانه ها که به دو دسته جدید و سنتی می باشند را از زوایای مختلف به همراه کارکردهای‌شان مورد بررسی قرار می گیرد.در گفتار سوم  فرهنگ و دین مورد بررسی قرار می گیرد تا خواننده شناخت اجمالي از مفهوم  فرهنگ دینی برایش نائل آيد و در ادامه به نظريه ها مطرح شده در اين حوزه پرداخته می شود، و در نهايت گفتار چهارم به چارچوب نظري ، مدل تحليلي و سوال ‌ها و فرضيه هاي پژوهش آورده مي‌شود.

گفتار اول : پـيشينـه تـحقـيـق

 1-2- پژوهش‌هاي پيشين داخلي

با وجود گسترش رسانه هاي جديد و شبکه هاي اجتماعي در کشور تا جايي که نگارنده بررسي کرده است، تحقيقات چنداني در زمينه تاثير رسانه هاي جديد در ارتقاء فرهنگ ديني انجام نشده است لذا انجام تحقيقات منسجم پيرامون اين موضوع ضروري مي‌باشد که در اينجا به برخي تحقيقات داخلي که موضوعي مشابه و مرتبط با تحقيق دارد، اشاره مي‌شود.

مساله تحقيق : اينترنت وماهواره در حالي مساله روز جامعه ما هستند که تا ديروز،راديو، تلويزيون و ويدئو مساله روز جامعه ما بودند چگونگي برخورد ما با اين پديده ها مي تواند بسيار مهم باشد و جامعه را در مسيري جديد قرار دهد . هدف اين تحقيق اينطور بيان شده است که اينترنت به عنوان پديده هاي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته و شناسايي تاثير آن ها بر جوانان و بزرگسالان امروزه بسيار مهم و از اهداف اين تحقيق است.

اين تحقيق با توجه به اينکه در زمينه مردم شناسي است پژوهشي ژرفانگر مي‌باشد. جامعه مورد مطالعه که جوانان و بزرگسالان مي‌باشند و تعداد200 نفر از دانش‌آموزان پيش دانشگاهي دختر و پسر در سطح دبيرستان هاي بهشهر و تعداد 100 نفر از دبيران در سطح دبيرستان هاي بهشهر به صورت اتفاقي انتخاب و با ايجاد فضايي آزاد و صميمي با آن‌ها مصاحبه به عمل آمده است. در اين پژوهش با توجه به موضوع تحقيق از روش ميداني و اسناد و مدارک استفاده شده است و براي گردآوري اطلاعات به زمين پژوهش مراجعه و با شرکت در جامعه تحقيق با استفاده از روش‌هاي تحقيق ميداني از قبيل مصاحبه ، مشاهده مشارکتي اطلاعات لازم گردآوري شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده است. با توجه به نتايج به دست آمده 64% دختران و 45% پسران گفته‌اند که استفاده از ماهواره و اينترنت تاثير چنداني در رابطه آن ها با خانواده شان نداشته است در مقابل 19% از دختران و 23% از پسران گفته اند استفاده از اينترنت و ماهواره تاثير منفي در رابطه آن‌ها با خانواده‌هايشان گذاشته است. به نظر 11% از دختران و 7% از پسران ، استفاده از اينترنت به بهتر شدن روابط آن‌ها با خانواده‌هايشان انجاميده است. 41% از دختران و 38% از پسران، بيان کردند که استفاده از اينترنت و ماهواره هيچ تاثيري در کيفيت درسي آن ها نداشته است در حالي که 28% دختران و 25% پسران در اثر استفاده از اينترنت و ماهواره دچار افت تحصيلي شده اند.

این پژوهش از لحاظ روش و چهارچوب نظری با موضوع مورد بررسی، یکی است ولی به دلیل اینکه در این پژوهش تنها اینترنت وماهواره را برای تفاوت های فرهنگی در نظر گرفته شده است  و اشاره ای به نقش آنها در بالا بردن فرهنگ دینی ندارند به همین دلیل نمی توان از نتایج تحقیق در طول مسیر از آن‌ها استفاده کرد.

تحقيق به روش پيمايشي اينترنتي انجام شده است توزيع پرسشنامه ميان 273 نفر از کاربران ايراني اينترنت در گردهمايي مجازي سايت کلوب و ياهو گروپ اقدام به جمع‌آوري داده ها مبادرت کرده است.از مجموع 219 نفر کاربري که به طرق مختلف توليد اطلاعات مذهبي خود در فضاي مجازي پاسخ داده‌اند، حدود 28% از طريق وبلاگ، حدود26% از طريق گروه‌هاي اينترنتي و فقط 13% از وب سايت‌ها اطلاعات مذهبي خود را به دست آورده اند و بقيه کاربران از ساير منابع اطلاعات ديني شان را کسب کرده‌اند که نقش وبلاگ در فضاي مجازي ديني بسيار پررنگ به نظر مي‌رسد.

محقق ضعف و قوت عملکرد نهادهاي ديني در فضاي مجازي تاثير گذار مي دانسته و بيان مي‌کند به دليل پنهان ماندن هويت افراد در فضاي مجازي آنها ديدگاه‌ها و نظرات واقعي خود را با ديد انتقادي بيشتري به مسائل ديني بيان مي‌کنند. در ادامه مي افزايد، که اگر افراد ديدگاه‌هايي که به آن اعتقاد دارند اگر فضاي واقعي بيان کنند ممکن است با مشکلات اساسي  مواجه شوند  اين محقق در نهاتي مي‌افزايد بسياري از کارشناسان مهم ترين علت گرايش جوانان به گروه هاي ديني مجازي را فقدان روحيه نقدپذيري و نقادي‌گري در فضاي واقعي نسبت به مسائل ديني دانسته اند .

روش تحقيق به کار رفته پيمايشي که به علت حجم زياد جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه اي 383 نفري تعيين شد و براي نمونه گيري ازروش ترکيبي که شامل نمونه گيري خوشه اي و اتفاقي استفاده شده بود.در اين پژوهش آمده است که بين ويژگي هاي فردي از قبيل سن،وضعيت تاهل، سطح تحصيلات و ميزان پاي‌بندي به هويت فرهنگي رابطه وجود دارد ولي بين جنسيت و وضعيت اشتغال وميزان پاي‌بندي به هويت فرهنگي رابطه اي ديده نشد. محقق در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده کرده است که موضوع مورد بررسي همخوانی دارد . مسئله دیگر اینکه تنها اینترنت را برای سنجش میزان پایبندی جوانان به هویت دینی وفرهنگی مورد بررسی قرار داده است و به رسانه های دیگر چه جدید و سنتی اشاره نکرده است.به همین دلیل نمی توان از نتایج این پژوهش استفاده نمود.

نقدی که بر این تحقیقات داخلی وارد است یک مورد این که در بعضی تحقيقات و پژوهش‌ها، آزمون فرضیه‌ها به روشنی مطرح نشده است و مورد دیگر این است که تمام این تحقیقات و پژوهش ها تنها به رسانه (اینترنت) پرداخته اند و به راه هایی برای بالا بردن فرهنگ دینی اشاره نکرده اند به همین دلیل  نمی‌توان از نتایج آن ها در مسیر تحقیق استفاده نمود.و مسئله دیگر در تمامي اين پژوهش ها  مدت ومیزان استفاده از رسانه ها مورد بررسی قرار نگرفته بود . به همين دليل در پروژه مورد بررسي اين مورد در تحقيق حاضر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

2-1-2- پژوهش‌هاي پيشين خارجي

 به طور کلي در مروري بر مطالعات و تحقيقات انجام شده  حاکي از آن است که دوگانگي در عقايد صاحب نظران در زمينه تاثيرات اينترنت است .

1- عقايدي که درباره تاثيرات اينترنت وجود دارد در دو دسته قرار مي‌گيرد عده اي معتقدند که دنياي مجازي پرورش دهنده اشکال جديد روابط الکترونيکي است که تعاملات چهره به چهره را تقويت و تکميل مي‌کند و امکان ارتباط کاربران گمنام در اتاق‌هاي گپ‌زني و بحث و گفتگوي آنان درباره موضوعات مورد علاقه‌شان را موجب مي‌شود و حتي‌گاهي‌اوقات‌چنين برخوردهايي مي‌تواند به ملاقات‌هاي چهره به چهره نيز منجر شود. براين اساس اينترنت شبکه اجتماعي افراد را توسعه مي‌دهد و غني‌تر مي‌کند.از طرف ديگر عده‌اي نيز بر اين باورند که ارتباطات مجازي سبب تعامل کمتر افراد در دنياي مادي مي‌شود و در نتيجه به انزواي افراد مي انجامد در اين شرايط افراد زمان کمتري با خانواده و دوستان خود سپري مي‌کنند روابط فردي کمرنگ و زندگي اجتماعي دچار ضعف و سستي مي‌شود.(کاشاني،1389: 69)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122