پايان نامه بررسي نقش سديم هيدروژن سولفات تثبيت شده روي نان سيليکا جهت تهيه برخي از مشتقات کومارين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش سديم هيدروژن سولفات تثبيت شده روي نان سيليکا جهت تهيه برخي از مشتقات کومارين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش سديم هيدروژن سولفات تثبيت شده روي نان سيليکا جهت تهيه برخي از مشتقات کومارين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
1-1- مقدمه 1
1-2- تاریخه کومارین 2
1-3- عمده روشهای سنتزآزمایشگاه مشتقات کومارین 3
1-3-1- تراکم یپکمن 3
1-3-2- واکنش پرکین 3
1-4- روشهای رایج سنتزمشتقات کومارین 4
1-5- خواص بیولوژیکی 7
1-6- مکانیسم انجام واکنش پکمن 8
1-7- متغیرهای اساسی 9
1-7-1- فنولها 9
1-7-2: β -کتواسترها 10
1-8- تعریفنانومواد 11
1-9- نانوکاتالیست 12
1-9-1- ویژگیهای نانوکاتالیست 13
1-9-2- نانوسیلیس به روش سل– ژل 15
1-9-3- روش انجام فرایندسل–ژل به روش شیمیایی 18
1-9-4- مراحل فرایندسل-ژل 20
1-9-4-1- تهیه محلول همگن 20
1-9-4-2- تشکیل سل (sol) 21
1-9-4-3- تشکیل ژل 23
1-10- اهمیت استفاده ازآمونیاک درفرایندتشکیل سل–ژل (نانوذرات سیلیس) 25
1-11- اهمیتبهکارگیریهیدروژنسولفاتجهتتثبیتروینانوذره 25
1-11-2- سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس 26
1-11-2-1- روشتهیهNaHSO4SiO2 26
1-11-3- کاربردهای سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس 26
1-12- هدف پژوهش 29
1-13- پیشینه پژوهش 30
2-1- مشخصات کلی درباره حلالها،مواداولیه،دستگاههاوروش انجام کار 34
2-1-1- حلالها 34
2-1-2- مواداولیه 35
2-1-3- دستگاه ها 35
2-2- روش کار 36
2-2-1- روش تهیه نانوسیلیس 36
2-2-2- روش تهیه کاتالیستNaHSO4SiO2(nano) 36
2-2-3- روش کلی سنتزمشتقات کومارین(2-H-chromen-2-one) 36
2-2-3-1- نحوهسنتزترکیب، 4 – متیل-2- H – کرومن-2- اون 37
2-2-3-2- نحوه سنتزترکیب، 6- کلرو-4- متیل- کرومن-2- اون(کلروکومارین) 38
2-2-3-3- نحوه سنتزترکیب، 7- کلرو– 4- هیدروکسی–کرومن- 2- اون 38
2-2-3-4- نحوهسنتزترکیب، 8- کلرو- 4- متیل- کرومن– 2- اون 39
2-2-3-5- نحوه سنتزترکیب، 6- نیترو-4- متیل– کرومن-2- اون (نیتروکومارین) 39
2-2-3-6- نحوه سنتزترکیب، 7- نیترو -4- متیل-کرومن-2- اون 40
2-2-3-7- نحوه سنتزترکیب، 8- هیدروکسی-4- متیل – کرومن-2- اون 40
2-2-3-8- نحوه سنتزترکیب، 7- هیدروکسی-4- متیل- کرومن -2- اون 41
2-2-3-9- نحوه سنتزترکیب، 4- متیل نفتو [b-1،2] پیران-2- اون 41
2-2-3-10- نحوه سنتزترکیب، 6 – آمینو-4- متیل- کرومن-2- اون (آمینوکومارین) 42
2-2-3-11- نحوه سنتزترکیب، 7و8 –دی هیدروکسی-4- متیل– کرومن-2- اون 42
2-2-3-12- نحوه سنتزترکیب، 6- متوکسی- 4- متیل–کرومن- 2- اون (متوکسی کومارین) 43
2-2-3-13- نحوه سنتزترکیب 7- متوکسی-4- متیل- کرومن-2- اون 44
3-1- نتایج وبحث 48
3-1-1- نقش کاتالیزوردرسرعت واکنش 48
3-2- مشتقات کومارین بهمراه واکنشهاوجداول 52
3-2-1- واکنش وجدول آماری ترکیب، 2- H – کرومن-2- اون 52
3-2-1-2- بررسی طیفFT-IR 52
3-2-2- واکنش وجدول آماری ترکیب، 6- کلرو -4- متیل – کرومن-2- اون 53
3-2-2-1- بررسی طیفFT- IR 54
3-2-3- واکنش وجدول آماری ترکیب، 7- کلرو-4 – متیل-کرومن-2- اون 55
3-2-4- واکنشوجدولآماریترکیب، 8- کلرو-4- متیل- کرومن-2- اون 56
3-2-5- واکنش وجدول آماری ترکیب، 6- نیترو-4- متیل-کرومن-2-اون 57
3-2-5-1- بررسی طیفFT-IR 58
3-2-6- واکنش وجدول آماری ترکیب،7- نیترو-4- متیل-کرومن-2- اون 59
3-2-7- واکنش وجدول آماری ترکیب، 8 – هیدروکسی-4- متیل– کرومن-2- اون 60
3-2-7-1- بررسی طیفFT-IR 61
3-2-8- واکنش وجدول آماری ترکیب، 4- متیل نفتو [b-1،2] پیران-2- اون 62
3-2-8-1- بررسی طیفFT-IR 63
3-2-8-2- بررسی طیف 1HNMR64
3-2-8-3- بررسی طیف13CNMR 66
3-2-9- واکنش وجدول آماری ترکیب،6- آمینو-4- متیل- کرومن -2- اون 68
3-2-9-1- بررسی طیفFT-IR 68
3-2-9-2- بررسی طیف1HNMRدرCDCl3 70
3-2-10- واکنش وجدول آماری،ترکیب 7- هیدروکسی- 4- متیل- کرومن-2-اون 71
3-2-10-1- بررسی طیفFT-IR 72
3-2-10-2- بررسی طیف1HNMRدرDMSO)) 73
3-2-11- واکنش وجدول آماری ترکیب، 6 – متوکسی-4- متیل- کرومن-2- اون 75
3-2-11-1- بررسی طیفFT-IR 76
3-2-11-2- بررسی طیف1HNMRدرCDCl3)) 77
3-2-12- واکنش وجدول آماری ترکیب 7- متوکسی-4- متیل- کرومن-2- اون 79
3-2-13- واکنش وجدول آماری ترکیب، 7 و8 –دی هیدروکسی- 4- متیل- کرومن-2- اون 79
3-2-13-1- بررسی طیفFT-IR 80
3-2-13-2- بررسی طیف1HNMRدرDMSO 81
3-2-13-3- بررسی طیف13CNMR 83
3-3- جدول کلی سنتز مشتقات کومارین در این پژوهش85
3-3-1- بحث جدول( 3-16)88
3-4- جدول مقایسه ای88
3-4-1- بحث درباره جدول (3-17) 89
نتیجه گیری 90
پیشنهادات 91
اختصارات 92
منابع ومراجع 93
چکیده انگلیسی

منابع ومراجع

1- Guibourt, N. J. B. G. Histoire Abrégée des Droques Simples (Abridged History of Simple Drugs). Volume 2.Paris, L. Colas. 1820. pages 160-161.

2- Guibourt, N. J. B. G. Histoire Naturelle des Drogues Simples, … , 6th ed. Paris, J. B. Baillière et fils. 1869. bottom of page 377.

3- Kennedy.R.O, Thornes.R.D,wiley and Sons: Chichester,1997.

4-  Mitsuya.M, Suzuki.T, Koyama.T, Appl. Phys. Lett. 77(2000) 3272.

5- Sasano.K, Takaya.J, Iwasawa.N, Am.J. Chem. Soc., 2013, 135, 10954-10957.

6- Sashidhara.K. V, Palnati.G. R, AvulaS. R, Kumar.A, Synlett, 2012, 23, 611-621.

7- Su.C. Chen.Z.-C,.Zhen.Q.-G, Synthesis, 2003, 555-559.

8- Rao.H.S.P, Sivakumar.S, J. Org. Chem., 2006, 71, 8715-8723.

9-.Qi.Y.Li.Z, Wang.H, Fu.X, Duan.C, Org.J. Chem., 2012, 77, 2053-2057.

10- Majumdar.K.C, Ansary.I, Samanta.S, Roy.B, Synlett, 2011, 694-698.

11-Yamamoto.Y, Kirai.N, Org. Lett., 2008, 10, 5513-5516.

12- Weber, U.S.; Steffen, B.; Siegers, C.P. Res. Commun. Mol. Pathol.Pharmacol., 1998, 99, 193.

13-  Patil, A.D.; Freyer, A.J.; Drake, S.E.; Haltiwanger, R.C.; Bean,M.F.; Taylor, P.B.; Caranfa, M.J.; Breen, A.L.; Bartus, H.R.; Johnson,R.K.; Hertzberg, R.P.; Westley, J.W. J. Med. Chem., 1993, 36,4131.

چکیده

کومارین یا همان (2-H- کرومن-2- اون )  ومشتقات آن ها  ترکیباتی هستند که بیشتر صورت طبیعی در بسیاری از گیاهان از جمله  لوبیای تونکا وجود دارند. و  طبقه مهمی از خانواده ترکیبات  بنزوپیرون ها به شمار می آیند.

کومارین ومشتقات آن در بسیاری از ترکیبات زیست فعال نظیر ضد انعقاد ،آنتی HIV،آنتی تومور، آنتی اکسیدان، ضد اضطراب ، ضد التهاب ،خواب آوری، حشره کش وکرم کش از ارکان اساسی به حساب می آید. مشتقات (2-H- کرومن-2- اون ) ها  یا همان  کومارین ها عمدتا از طریق واکنش های تراکمی  پگمن سنتز می شوند . این تراکم شامل مشتقات فولی در کنار  -کتو استرها در حضور کاتالیزور اسیدی تحت شرایط رفلاکس انجام می گیرد که راندمان مشتقات کومارین بدست آمده از این طریق بسیار پایین و در مدت زمان بالا می باشد. اگر چه روش های اصلاح شده زیادی مطرح گردیده اما هریک از این روش های پیشنهادی دارای معایبی از قبیل شرایط سخت ،راندمان کم،مدت زمان پایین ،  معرف های گران قیمت ،تشکیل محصولات جانبی وسختی کار بازیابی کاتالیزور مربوطه واستفاده مجدد کاتالیزور را دارا می باشند.در این کار پژوهشی ،ما با استفاده از واکنش های تراکمی پگمن در حضور مشتقات فنولی و اتیل استو استات وبا استفاده از سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نانو سیلیس بعنوان کاتالیست روش موثری را جهت سنتز مشتقات کومارینی ارائه داده ایم. این روش دارای مزایای ، راندمان بالای محصول و انجام واکنش در مدت زمان اندک وسهولت خالص سازی وبی خطر برای محیط زیست می باشد

کلید واژه ها: تراکمی پگمن ، سدیم هیدروژن سولفات ، نانو سیلیس ، کومارین ها

فصل اول مقدمه وتئوری

1-1- مقدمه

کومارین که در ترکیبات خود با پسوند ( 2- H – کرومن-2- اون ) قابل شناسایی می باشدیک ماده کریستالی بی رنگ وخوشبو از خانواده بنزوپیرن ها میباشد. کومارین ها عمدتا بصورت  فنول در  بسیاری از گیاهان بویژه با غلظت بالا در لوبیای تونکا،گیاه  وانیل وجود دارد. تا بحال بیش از1300 نوع متفاوت از این ترکیبات شناسایی شده است. این ترکیب بعنوان ماده خوشبو کننده در عطر سازی  و همچنین بعنوان افزودنی در مواد غذایی کاربرد داشت که بدلیل ایجاد سمیت کبدی ممنوع گردیده است. کومارین ، همچنین پس از سنتز آزمایشگاهی  در سال 1868 بعنوان داروی ضد انعقاد شبیه به دی کومارول استفاده گردید، وارفارین نام تجاری این دارو (حاوی کومارین) است که بعنوان داروی  ضد انعقاد کاربرد دارد.]2-1[

ازجمله فعالیت های زیست فعال ودارویی کومارین ومشتقات آن می توان به فعالیت خواب آوری، کرم کش ،حشره کش وفعالیت ضد انعقادی، ضد التهاب ، آنتی تومور ،آنتی باکتریال آن اشاره کرد.با توجه به اهمیت کومارین ومشتقات آن روش های متفاوتی را برای سنتز این ترکیبات ارائه داده اند که می توان به  واکنش تراکمی پکمن[1] ، پرکین[2]، رفورماتسکی[3]، ویتینگ[4]، کلایزن[5] و… اشاره کرد .که   واکنش تراکمی پکمن بدلیل سنتز راحت وارزان آن مورد توجه قرار گرفته است.این واکنش ها در حضور مشتقات فنولی و – کتواسترها در حضور معرف های اسیدی نظیر HCl، H2SO4، COOH، .. هم چنین کاتالیزورهای اسیدی جامد که بدلیل واکنش در مدت زمان طولانی وتحت دمای بالا زیاد وایجاد آلودگی از مازاد اسید در محیط کمتر مورد توجه قرار گرفتند.در سالهای اخیر نیز استفاده از اسید های لوییس نظیر،…. AlCl3 ،InCl3،Yb(OTf)3،  ZrCl4، که برخی از آنها حساس به رطوبت و نیاز به ایجاد شرایط خاص جهت انجام واکنش وهمچنین مکانیسم  واکنش آنها دردمای بالا ومدت زمان طولانی انجام می گیرد  . محققان اخیرا از کاتالیزور های حاوی هیدروژن سولفات های فلزی بعنوان منبع اسیدهای پروتون دار و لووییس استفاده کرده اند که هم ارزان قیمت وهم پایدارند که واکنش در محیط های ناهمگن انجام می گیرد].4-3[

ساختار کومارین ها که عموما متشکل از حلقه بنزن متصل به گروه استری دارای پیوند دوگانه   و  غیر اشباع متصل به حلقه بنزن می باشد.

 

1-2- تاریخچه کومارین

کومارین اولین بار در سال 1820 توسط ووگل[6] دانشمند آلمانی کشف گردید بطوریکه او به اشتباه اولین بار این ترکیب را بنزوییک اسید تصور می کرد.سپس دانشمند فرانسوی بنام گیوبورت[7] با مطالعاتی که انجام داد تشخیص داد که این ماده بنزوییک اسید نیست ودر مقاله بعدی در آکادمی دارویی رویال  ماده جدیدی بنام کومارین را مطرح کرد.

پس از آنکه مطالعاتی  انجام گرفت ، بنابراین اولین بار در سال 1868 بوسیله شیمیدان انگلیسی ویلیام هنری[8]، کومارین در آزمایشگاه سنتز گردید.]2-1[

1-3- عمده روش های سنتزآزمایشگاهی مشتقات کومارین

1-3-1-تراکمی پکمن

معمولا در آزمایشگاهها کومارین به روش های پرکین ، که  در اثر واکنش بین سالسیل آلدهید واسید انیدرید انجام می گیرد. و روش پکمن ، که در سال 1883 هنس وان پکمن دانشمند آلمانی بهمراه کارل دیوسبرگ[9] توانسنتد از واکنش تراکم بین  – کتواستر ومشتقات فنولی ، مشتقات کومارین را تهیه کنند.

1-3-2- واکنش پرکین

واکنش ما بین سالسیل آلدهید واسید انیدرید که به واکنش پرکین معروف می باشد مطابق  واکنش زیر منجر به کومارین می گردد.

 

1-4- روش های رایج سنتز مشتقات کومارین

الف : می توان به کربوکسیلاسیون مستقیم پیوند های( C-H) ، آلکنیل -2- هیدروکسی استایرن در حضور کاتالیزوری Pd(OAc)2و Cs2CO3تحت فشار atm 1 گاز CO2 که محصول کومارین با بازده بالا می باشد،اشاره کرد ]9 [.

1-5- خواص بیولوژیکی

با توجه به اینکه امروزه کومارین وانواع مشتقات آن خواص بیولوژیکی مهمی دارند. وخواص دارویی بالایی  بویژه به صورت عمده دارای خواص: ضد اضطراب ، آنتی HIV،آنتی اکسیدان ،حشره کشی ، قارچ کشی و ضد انعقاد و …. دارند]18-12[.

جدول (1-1) نشاندهنده مشخصات بهمراه ساختار برخی از خواص دارویی مشتقات کومارین می باشد.

جدول( 1-1) : خواص بیولوژیکی برخی از مشتقات کومارین

ساختار کاربرد دارویی نام دارو
 

Leucocyanidin

reductase

آنزیم لوکاسیانیدین  ردوکتاز

 

 

Leucoanthocyanidin

 

 

 

Antagonist

) ضد اضطراب)

 

 

Robalzotan

 

 

Antioxidant

(آنتی اکسیدان)

 

 

Catechin

 

For Nausea  and vomiting caused because of chemotherapy

درمان تهوع ناشی از شیمی درمانی))

 

 

 

Nonabine

 

 

Pesticide

( آفت کش )

 

 

 

 

Brodifacoum

 

 

 1-6- مکانیسم انجام واکنش پکمن

باتوجه به اینکه اساس این پژوهش بررسی بهینه سازی مشقات کومارینی که به روش پکمن سنتز شده اند، می باشد مکانیسم واکنش به صورت زیر می باشد.

مواد اولیه، سنتز مشتقات کومارین بوسیله فنول و – کتواستر در حضور اسید برونستد قوی یا اسید لووییس بعنوان کاتالیست می باشد.

الف: تشکیل توتومری (کتو – انول)

ب:تشکیل شاکله اصلی کومارین در اثرواکنش افزایشی مایکل

ج: حذف آب و بدنیال آن خروج هیدروژن وتشکیل محصول نهایی

1-7- متغیر های اساسی

متغیر های اصلی و اجزای اصلی سنتز مشتقات کومارین به روش  پکمن، شامل فنول ها،و – کتواستر می باشد.

1-7-1- فنول ها

بطور کلی اکثر مشتقات فنول می توانند در سنتز کومارین به روش پکمن شرکت کنند ولی مشتقاتی از فنول که حاوی گروههای دهنده الکترون می باشند باعث ایجاد محصول با راندمان بالا ومدت زمان کوتاهی برای رسیدن به محصول اصلی را فراهم می کنند. هرچند که مشتقات الکترون کشنده هم مورد استفاده قرار می گیرند چند مورد از مشتقات فنول را در ادامه مشاهده می کنیم.

1-7-2: -کتو استرها

بیشتر از اتیل استو استات خطی وهم چنین می توان از  – کتواسترهای حلقوی نیز به مانند نمونه های زیرمی توان در سنتز پکمن استفاده کرد.(مکانیسم واکنش ها از نوع پکمن در حضور کاتالیزور های اسیدی می باشد.)

1-8- تعریف نانو مواد

یک نانومتر برابر با یک میلیاردم متر (9-10 متر) می باشد. این اندازه 18000 بار کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است. به طور میانگین 3 تا 6 اتم در کنار یکدیگر طولی معادل یک نانومتر را می سازند که این خود به نوع اتم بستگی دارد. به طور کلی، فناوری نانو، گسترش، تولید و استفاده از ابزار و موادی است که ابعادشان در حدود 1-100 نانومتر می باشد. فناوری نانو به سه سطح قابل تقسیم است: مواد، ابزارها و سیستم ها. موادی که در سطح نانو در این فناوری به کار می رود، را نانو مواد می گویند. ماده ی نانو ساختار، به هر ماده ای که حداقل یکی از ابعاد آن در مقیاس نانومتری (زیر 100 نانومتر) باشد اطلاق می شود. این تعریف به وضوح انواع بسیار زیادی از ساختارها، اعم از ساخته دست بشر یا طبیعت را شامل می شود. منظور از یک ماده ی نانو ساختار، جامدی است که در سراسر بدنه آن انتظام اتمی، کریستال های تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی در مقیاس چند نانومتری گسترده شده باشند. در حقیقت این مواد متشکل از کریستال ها یا دانه های نانومتری هستند که هر کدام از آنها ممکن است از لحاظ ساختار اتمی، جهات کریستالوگرافی یا ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت باشند. همه مواد از جمله فلزات، نیمه هادی ها، شیشه ها، سرامیک ها و پلیمرها در ابعاد نانو می توانند وجود داشته باشند. همچنین محدوده فناوری نانو می تواند به صورت ذرات بی شکل(آمورف)، کریستالی، آلی، غیرآلی و یا به صورت منفرد، مجتمع، پودر، کلوئیدی، سوسپانسیونی یا امولسیون باشد.

1-9- نانو کاتالیست

کاتالیست، گونه ای است که انرژی فعال سازی واکنش (انرژی اولیه برای انجام واکنش) را کاهش داده و در نتیجه سرعت واکنش را افزایش می دهد. ، رایج ترین کاتالیست ها از فلزات واسطه هستند.
کاتالیست ها به دو دسته ی همگن  و ناهمگن تقسیم می شوند. کاتالیست همگن[12]، تک اتم، یون یا مولکول است و با واکنش دهنده ها هم فاز می باشد. به بیان دیگر، ذرات کاتالیست همگن می توانند به راحتی در مخلوط واکنش حل شوند. کاتالیست همگن در واکنش مصرف شده و مجددا تولید (بازیابی) می شود. فعالیت بسیار بالا، گزینش پذیری و بازده خوب ، از محاسن این گونه از کاتالیست می باشد. بهبود در عملکرد کاتالیست های همگن می تواند با اتصال گروه های متفاوت آلی و معدنی به ذره اصلی فراهم شود. مشکل اصلی در فناوری کاتالیست های همگن در آنجاست که پس از اتمام واکنش، جداسازی کاتالیست حل شده از مخلوط نهایی کار ساده ای نیست. این مشکل به ویژه در زمانی که کاتالیست در مقادیر کم مصرف می شود، خود یک چالش بزرگ است.
کاتالیست ناهمگن[13]، با واکنش دهنده ها در یک فاز نیست. اندازه و خصوصیت ذرات کاتالیست ناهمگن به صورتی است که به راحتی در محیط واکنش حل نمی شود؛ از این رو فعالیت آن محدود می گردد (بازده کل واکنش کاهش می یابد). برخلاف کاتالیست های همگن، کاتالیست های ناهمگن به راحتی (با صرف هزینه، زمان و مواد کمتر) از مخلوط واکنش جدا می شوند و موجب ناخالصی محصولات نمی گردند. برای آنکه کمبود سطح فعال در این گونه ترکیبات جبران شود، استفاده از یک بستردر نقش تکیه گاه کاتالیست، ضروری است.بستر[14] معمولایک ساختار متخلخل [15] یا سطح فعال بالا میباشد.   .
کاتالیست مناسب، باید سطح فعال زیاد داشته و قابل جداسازی باشد. فناوری نانو، می تواند سطح فعال بسیار زیادی را برای کاتالیست فراهم آورد. با آنکه سطح فعال نانوکاتالیست ها بسیار بالاتر از کاتالیست های معمولی است، سطح فعال یک نانوکاتالیست همواره از یک کاتالیزور همگن پایین تر است (کاتالیزور همگن با انحلال خود در تماس کامل با محتویات واکنش قرار دارد). در مقابل، نانوذرات کاتالیستی به دلیل ابعاد بزرگ تر نسبت به ذرات کاتالیست همگن، در محلول واکنش حل نشده و به سادگی قابل جداسازی هستند. سطح فعال زیاد به همراه قابلیت جداسازی کاتالیست در پایان واکنش، از نانوکاتالیست ها پلی میان کاتالیست های همگن و ناهمگن ساخته است. ممکن است فرآیند پیچیده تولید برخی از نانوکاتالیست ها هزینه بر به حساب بیاید، اما از آنجا که فناوری نانو مقدار کاتالیست، انرژی و زمان مورد نیاز برای انجام واکنش را تقلیل می دهد، این مورد قابل چشم پوشی است.

1-H.V.pechmann

2-perkin

3-reformatsky

4-witting

5-claisen

1-A.vogeL

2-N.G.B.G.Guibourt

3-W.Henry

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122