پايان نامه بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودکارآمدي کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودکارآمدي کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودکارآمدي کارکنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : طرح پژوهش
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مسأله    4
1-3- اهمیت و ضرورت    8
1-4- اهداف تحقیق    9
1-5- سؤالات تحقیق:    10
1-6- فرضيه‏هاي تحقیق:    10
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات    11
فصل دوم : پیشینه ی تحقیق
2-1- مقدمه    14
2-2- مبانی نظری سلامت عمومی    16
2-2-1-تعريف سلامت     17
2-2-2- تعريف سلامت (نرمال) از ديدگاه آماري    18
2-2-3- معايب تعريف آماري نرمال    18
2-2-4- تعريف سلامت از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت    18
2-2-5- طيف سلامت و بيماري    19
2-2-6- ابعاد سلامتي    19
2-2-7- بهداشت عمومي    22
2-2-8- عوامل مؤثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي)    23
2-2-8-1- عوامل ژنتيكي و فردي    23
2-2-8-2- عوامل محيطي    24
2-2-8-3- شيوه هاي زندگي مردم    25
2-2-8-4- وسعت و كيفيت ارائه خدمات    25
2-2-8-5- عوامل ديگر    25
2-3- مبانی نظری تاب آوری     26
2-3-1- تعاریف تاب آوری    26
2-3-2- ابعاد اساسی تاب آوری    30
2-3-4- ویژگی های افراد تاب آور    33
2-3-5- مبانی نظری تاب آوری    35
2-3-6- مبانی پژوهشی تاب آوری    39
2-4-مبانی نظری تعهد سازمانی    43
2-4-1- مفاهیم تعهد    44
2-4-2- انواع تعهد    45
2-4-3- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی    46
2-4-4- دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی    47
2-4-4-1- مدل سه بعدی تعهد سازمانی آلن و مایر    47
2-4-4-2- مدل مایر و شورمن    49
2-4-4-3- مدل جاروس  و همکاران    49
2-4-5- فرآیند تعهد سازمانی    49
2-4-6- ابعاد تعهد سازمانی (دیدگاه دو بعدی)    50
2-4-7- سطوح تعهد سازمانی    50
2-4-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    51
2-4-8-1- عوامل شخصی    51
2-4-8-2- عوامل شغلی    52
2-4-8-3- عوامل سازمانی    52
2-4-8-4- عوامل فرا سازمانی (محیطی)    53
2-4-9- دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی    53
2-4-9-1- دیدگاه ریچرز    53
2-4-9-2- دیدگاه بکر و بلینگس    53
2-4-10- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی    54
2-5-مبانی نظری خودکارآمدی    54
2-5-1- مفهوم خودكارآمدی    55
2-5-2- اهمیت وضرورت خودکارآمدی    57
2-5-3-مبانی روان شناختی خودکارآمدی    59
2-5-4- اثرات خودكارآمدی بر كاركردهای روان شناختی    60
2-5-4-1- اثر خودكارآمدی بر سطح انگیزش    60
2-5-4-2- تأثیرخودكارآمدی بر عواطف    64
2-5-5- مبانی جامعه شناختی خودکارآمدی    66
2-6-پیشینه پژوهش    67
2-6-1- پژوهش های داخلی    67
2-6-2- پژوهش های خارجی    69
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- روش تحقیق    72
3-2- جامعه  و نمونه آماری:    73
3-3- ابزار تحقیق:    73
3-3-1- پرشسنامه سلامت عمومی :    73
3-3-2- پرسشنامه تاب آوری :    74
3-3-3- پرسشنامه تعهد سازمانی :    74
3-3-4- پرسشنامه خودکارآمدی:    75
3-4- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:    76
فصل چهارم : نتایج تحقیق
4-1- مقدمه    78
4-2- یافته های توصیفی    78
4-3-بررسی مفروضه های تحلیل مسیر    79
4-4- یافته های مربوط به فرضیه ها    80
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1- مقدمه    87
5-2- بحث و نتیجه گیری    87
5-3- محدودیت های تحقیق    89
5-4- پیشنهادات پژوهش    89
5-4-1- پیشنهادات کاربردی    89
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی    90
منابع    91

منابع

– ابیلی،خدایار؛ ناستی زایی، ناصر(1388)، رابطه توانمندسازي روان شناختي با تعهد سازماني در پرسنل پرستاري بيمارستان هاي شهر زاهدان،طلوع بهداشت، فصلنامه دانشکده بهداشت یزد ، سال 8،شماره 1و 2 .

– اسپکتور،پل(1387)، روان شناسي صنعتي و سازماني،مترجم، شهناز محمدي، انتشارات ارسباران.

– ابراهيمي ، امراله؛ مولوي، حسين؛ موسوي، غفور؛ برنامنش ،علي رضا ؛ يعقوبي، محمد (1386). ويژگيهاي روان سنجي، ساختار عاملي، نقطه برش باليني، حساسيت و ويژگي در بيماران ايراني مبتلا به اختلالات (GHQ- پرسشنامه سلامت عمومي 28 سؤالي ). مجله روانپزشكي، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

– الوانی، مهدی (1372)، آسیب‌شناسی گروه‌اندیشی در تصمیم‌گیری، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسایل اداری ایران .تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

– الحسینی، سید حسن (1380)، بالندگی سازمانی. تهران: انتشارات بهاریه.

– بيگل هول . آر، بونيتا . آر، كجلستروم . تي، مباني اپيدميولوژي (ترجمه جانقرباني . محسن، ژيانپور . مطهره) چاپ اول . معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و پزشكي 1371 ص: 5 ? 161.

– بشارت، محمدعلی (1387)، رابطه تاب اوری وسخت کوشی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران، روانشناسی معاصر.

– برومند ، اکرم و همکاران (1391)، «درد مزمن، خودكارآمدي درد و افكار خودكشي: نقش تعديل كننده ي خودكارآمدي درد بر رابطه ي بين افسردگي و افكار خودكشي در بيماران مبتلا به درد مزمن»، مجله اصول بهداشت روانی . سال دوم .

– بخشی سورشجانی، لیلا (1389). رابطه هوش هیجانی  و سلامت روانی  با تعهد سازماني در معلمان، پرستاران و کارمندان.پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.

– بیان زاده ، سید اکبر؛ زمانی منفرد ،افشین( 1378). بررسی وضعیت سلامت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی ، فصلنامه اندیشه و رفتار ، سال 4 ، شماره چهارم .

– جوکار.بهرام(1386). نقش واسطه ای تاب اوری در رابطه با هوش هیجانی وهوش عمومی.مجله روانشناسی معاصر.نشر سوم.

– تولایی،روح الله(1391). مفاهیم نوین در سازمان ها ،بررسی تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها ؛ماهنامه علمی -ترویجی توسعه نیروی انسانی پلیس، شماره 31.

– رابینز، استیفن (1385)، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، مترجمین: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ نهم، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

– رزمی ،شهریار ؛نعمتی سوگلس تپه،فاطمه(1389). « نقش تعديل كننده خودكارآمدي در رابطه بين استرس شغلي با سلامت رواني و رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات تبريز.فصلنامه سلامت کار ایران ، دوره 8 ، شماره 2.

– Agaibi, C.E., Wilson, J.P. Trauma, PTSD, and Resilience. Areview of the literature. Trauma, Violence,& Abuse, 2005. 6 (3), 195-216.

– Allen. N.J. & Smith, C.A. Mayer, J.P. & (1993). “Commitment to organizations and Occupations: Extension and test of a three. Component Conceptualization”, Journal of Applied Psychology, vol. 78, No.4, PP:538-551.

– Bonanno, G.A., Loss. Trauma, and Human Resilience. Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events? American Psychologist, 2005: 59 (1), 20-28.

– Besharat M.A. Tabavari Asibpaziri va Salamate Ravan. Majale Oloome Ravanshenakhti. 2007; 6 (383): 24-373.

– Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

– Bandura A)1996(. A socio-cognitive view on shaping the future. Seoul, Korea: HK Mun Publishing;.

چکیده

پژوهش حاضربا هدف بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو انجام گرفته است .این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده است که به روش توصیفی – همبستگی از نوع پیش بینی انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان کرمان خودرو بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده به طوری که تعداد نمونه 220 نفر می باشد که از این میان ، تعداد 110 نفر کارگر و 110 نفر از بین کارمندان کرمان خودرو انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سلامت عمومی و تاب آوری 25 درصد از تعهد سازمانی را با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی تبیین می نمایند. همچنین نتایج نشان داد که تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی به جز تعهد سازمانی- سلامت عمومی معنادار است.

کلید واژه ها : سلامت عمومی- تاب آوری- تعهد سازمانی- خودکارآمدی

 فصل اول:طرح پژوهش

 1-1- مقدمه

مطالعه و بررسي تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتي نشان مي دهد که نیروي انساني ماهر و  پرورش یافته در فرآیند تحول جامعه سنتي به جامعه صنعتي تأثیر انکار ناپذ یری داشته است.تأمین نیازهاي افراد وایجاد انگیزه و تعهد براي بالا بردن کیفیت کاري آنان از مهم ترین اهداف سازمان ها می باشد. تعهد کارکنان به عنوان يکی از مهم ترین عوامل براي موفقیت و پیشبرد اهداف سازمان بوده است (شیخ و همکاران، 1384).

تعهد سازماني از دهه ی هفتاد توجه قابل ملاحظه اي از مطالعات سازماني را به خود جلب کرده است. درعلوم رفتاري، درباره تعهد سازماني که یکی از انواع تعهد است ، پژوهش ها و تعریف هاي زیادی شده است (اسپکتور[1]، 2006).

از طرفی ، رويكرد روان شناسي مثبت گرا، با توجه به استعدادها و توانمندي هاي انسان (به جاي پرداختن به نابهنجاري ها و اختلال ها) در سال هاي اخير مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. اين رويكرد، هدف نهايي خود را شناسايي سازه ها و شيوه هايي مي داند كه بهزيستي وسلامت انسان را به دنبال دارند . از اين رو عواملي كه سبب سازگاري هر چه بيشتر آدمي با نيازها و تهديد هاي زندگي گردند، بنيادي ترين سازه هاي مورد پژوهش اين رويكرد مي باشند (والر[2] ، 2001).

از میان عوامل تأثیرگذار بر سلامت عمومی، سازه ای که طی ده سال گذشته توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است ، تاب آوری[3] است ( فرایبرگ [4]و همکاران ،2005 ). تاب آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیزو چالش برانگیز تعریف می شود، و افراد تاب آور افرادی هستند که علی رغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی ها ، از آثار نامطلوب آنها می کاهند و سلامت عمومی خود را حفظ می کنند (آگابی[5] و همکاران ،2005 ). کونور[6] (2006) تاب آوری را به عنوان روشی برای اندازه گیری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا و عواملی که سلامت عمومی فرد را تهدید می کنند ، تعریف کرده است .افراد تاب آور دارای رفتارهای خود شکنانه نیستند ، از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی مقابله با شرایط ناگوار را دارند( لتزرینگ[7] وهمکاران ، 2005).

همچنین ، مطالعات متعدد طيف گسترده اي از عوامل تعديل كننده را شناسايي كرده است گروهي از محققان نشان دادند که خودارزيابي هاي مثبت كه مشابه مفهوم خودكارآمدي[8] باندورا [9] است و به معني اطمينان افراد به تواناييشان در نشان دادن رفتارهايي خاص، مديريت هيجان ها، رويارويي با موقعيت هاي دشوار زندگي و به دست آوردن حمايت هاي اجتماعي است يكي ازعوامل تعديل كننده محسوب مي شود(چان[10] و همکاران ، 2009).

خودكارآمدي، جزء اصلي نظريه شناختي- اجتماعي[11] مي باشد كه به باورها يا قضاوت هاي فرد در خصوص توانايي هاي خود در انجام وظايف و مسئوليت ها اشاره دارد . به عقيده داشتن دانش،         مهارت ها و دستاوردهاي قبلي، پيش بيني كننده هاي مناسبي براي عملكرد آينده افراد نيستند، بلكه باور انسان درباره توانايي هاي خود درانجام آنها بر چگونگي عملكرد او مؤثر است . در واقع، خودكارآمدي به احساس شايستگي در كنترل داشتن برمحيط خود تأكيد دارد( باندورا ، 1996).

1-2- بیان مسأله

توجه به محیط های شغلی و شرایط کاری و کارگران در دهه های اخیر به منظور بالا بردن کیفیت کار ، سلامت و بهداشت کارکنان و به منظور بهره گیری بیشتر و بهتر از تجارت کارکنان مورد توجه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته است. نیروی کار بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهد و پرداختن به سلامت عمومی کارکنان و سازمان ها را می توان از اولویت ها به شمار آورد ، چرا که سالم سازی شرایط کار به معنای سالم سازی نیروی کار و نیروی کار سالم نیاز اساسی برای توسعه صنعتی کشور می باشد .از آنجا که در فرآیند تولید، نیروی انسانی ناسالم و پریشان حال ، بخشی از آفات سازمانی است، به همین دلیل هیچ پدیده ای به اندازه سلامتی برای کارکنان دارای اهمیت نمی باشد (ساعتچی ، 1375).

بنابراین برنامه ریزی برای تأمین بهداشت روان و سلامت عمومی کارکنان و کارگران از سویی به سلامت روانی – اجتماعی کارکنان و از سوی دیگر به اهداف توسعه صنعتی و تولید بهتر کمک می نماید(بیان زاده و زمانی منفرد ، 1378).

از طرفی اساس خودكفايي و استقلال هر جامعه بر پايه ي وجود سازمان هاي صنعتی آن جامعه است. در بين تمام نيروهاي اثربخش يك سازمان ، يكي از مهم ترين مؤلفه ها تعهدسازماني كاركنان است . در واقع هيچ سازماني نمي تواند موفق شود مگر اينكه اعضاء و كاركنانش نسبت به آن نوعي تعهد داشته باشند و تلاش نسبي بكنند . تعهد سازماني كاركنان آثار بالقوه و جدي بر عملكرد سازمان داشته، مي تواند پيش گويي كننده ي مهمي براي اثربخشي سازمان باشد ؛ لذا ناديده گرفتن آن براي سازمان زیان بار است و هزينه هاي زيادي را به دنبال خواهد داشت . تعهد سازماني يك مفهوم پيچيده است و تعريف واحدي از آن ارائه نشده است . اما از همه تعاريف چنين برمي آيد كه تعهد سازماني شامل ويژگي ها ي شخصيتي فرد به صورت كلي است (سیادت و همکاران ، 1384).

تعهد سازماني از مهم ترین اهداف هر سازمان است و هر سازماني سعي درتقویت آن از طرق گوناگوني دارد زیرا بر بسیاری از متغیرها نظیر رضایت شغلي، غیبت، ترک خدمت، استرس شغلي و عملکرد شغلي تأثیرگذار است(بخشی سورشجانی، 1389).  در واقع تعهد سازماني، بخشي از سازمان شخصيتي يك فرد است و به نظر مي رسد كه با ساير عوامل مؤثر در زندگي در ارتباط باشد(سیادت و همکاران ، 1384).  از سوی دیگر ،روان شناسی سلامت به دنبال شناسایی سازه ها و شیو ه هایی است که سلامت جسم وروان را به دنبال دارد. به این دلیل عواملی که به انسان در سازگاري و انطباق با مشکلات و تهدیدات زندگی کمک کند، از موضوعات مورد توجه این حوزه خواهد بود. در اين ميان، تاب آوري ، جايگاه ويژه اي در حوزه هاي روان شناسي تحول، روان شناسي خانواده و بهداشت رواني يافته است ، به طوري كه هر روز بر شمار پژوهش هاي مرتبط با اين سازه افزوده می شود.گارمزي[12] و ماستن[13](1991) تاب آوري را  ” یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاري موفقیت آمیز باشرایط تهدید کننده” تعریف کردند. به بیان دیگر تاب آوري، سازگاري مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است(والر، 2001).

راتر[14](1990)،  تاب آوري را به عنوان  تفاوت هاي فردي در مقابله و واکنش به موقعیت هاي دشوار تعریف می کند. بنابراین، یک فرد تاب آور موقعیت ناگوار را به شیو ه ي مثبت تري پردازش می کند و خود را براي رویارویی با آن داراي توانمندي قلمداد می کند. البته تاب آوري تنها پایداري در برابر   آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناك نمی باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می توان گفت تاب آوري، توانمندي فرد در برقراري تعادل زیستی- روانی در شرایط خطرناك است( کانر[15] و دیویدسون[16]، 2003). افزون بر این، محققان بر این باورند که تاب آوري نوعی ترمیم خود با پیامدهاي مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است(گارمزي؛1991، ماستن، 2001؛  راتر؛1999،  لوتار، سیچتی و بکر[17]، 2000).

کامپفر[18] (1999)، باور داشت که تاب آوري، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر(در شرایط تهدید کننده) است و از این رو موجب سازگاري موفق در زندگی می شود.در عین حال کامپفر به این نکته اشاره می کند که سازگاري مثبت با زندگی، هم می تواند پیامد تاب آوري به شمار آید و هم به عنوان پیش آیند، سطح بالاتري از تاب آوري را موجب شود. وي این مسأله را ناشی از پیجیدگی تعریف و نگاه فرایندي به تاب آوري می داند.

تاب آوري به وسیله ي پاسخ فرد به حوادث استرس زاي زندگی و یا مواجهه ي مستمر بااسترس (مثل جنگ و بهره کشی جنسی) مشخص می شود.تاب آوري عاملی است که به افراد در مواجه و سازگاري با شرایط سخت و استرس زاي زندگی کمک می کندو آنها را در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می کند .افراد تاب آور سازگاري فردي بالایی با عوامل استرس زاي محیطی درزندگیشان دارند.شایستگی یا سازگاري انسان ترکیب تعامل میان زمینه/ بوم شناختی و رشد ارگانیزم است. با این وجود، تاب آوري ماهیتی چندگانه دارد.بنابراین ممکن است فرد در یک بعد تاب آور باشد، اما در ابعاد دیگر تاب آوري نداشته باشد.در یک مطالعه که به وسیله ي کافمن و همکارانش بر روي کودکان با تاب آوري تحصیلی بالا که سابقه ي مواجهه با سوء رفتار را داشته اند، نشان می دهد که تنها 21 درصد از آنها تاب آوري اجتماعی نشان دادند. تاب آوري از مشکلات روان شناختی در جوانان و نوجوانان پیشگیري می کند و از آنها در برابر تأثیرات روان شناختی حوادث مشکل زا محافظت می کند. محیط خانوادگی در تاب آوري می تواند یک عامل کلیدي باشد. خانواده از طریق فراهم کردن محیط حمایتی و منسجم در تاب آوري فردي مؤثر است. در چندین مطالعه به نقش فرآیندهاي خانواده به عنوان عامل حمایتی تأکید شده است .به عنوان مثال، روتر دریافت که ارتباط خوب نوجوان حداقل با یکی از والدین، او را در برابر بروز برخی رفتارهاي پرخطر مقاوم می کند(پارکینز[19]، 2004).

بونانو(2005)، راه های بدست آوردن تاب آوری را : داشتن سرسختی ، خودافزایی ، مقابله سرکوب گرایانه، داشتن خلق و خو و احساسات مثبت می داند.

مطالعات متعدد طيف گسترده اي از عوامل محافظت كننده وکنترل كننده در برابر عوامل خطر سازبرای سلامتی را شناسايي كرده است.محققان نشان داده اند که خودارزيابي هاي مثبت كه مشابه مفهوم خودكارآمدي بندورا است و به معني اطمينان افراد به تواناييشان در نشان دادن رفتارهايي خاص، مديريت هيجان ها، رويارويي با موقعيت هاي دشوار زندگي و به دست آوردن حمايت هاي اجتماعي است، يكي از عوامل تعديل كننده محسوب مي شود(برومند و همکاران ، 1391).

با توجه به آنچه که گفته شد ، این پژوهش در نظر داشت به بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری با تعهد سازمانی و توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو ، بپردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت

از آنجا كه فرايند توليد نيروي انساني ناسالم و پريشان حال، بخشي از آفات توسعه پايدار يك جامعه به ويژه در پويايي سازماني است، به همين دليل هيچ پديده‌اي به اندازه سلامت عمومی نمي‌تواند در فرايند توسعه مؤثر باشد، بنابراين برنامه‌ريزي براي تأمين بهداشت رواني كاركنان از سويي به سلامت عمومی اجتماعي كاركنان و از سويي ديگر به اهداف توسعه صنعتي و توليد بهتر كمك مي‌كند(شیخ همکاران ، 1384).

بسیاری از محققان بین خوکارآمدی و مشکلات روان شناختی رابطه ای معنادار و منفی را گزارش   کرده اند و چنین بیان می دارند که این سازه می تواند به عنوان عامل میانجی بین سلامت عمومی و بسیاری دیگر از متغیرها قرار گیرد و با ارتقای تاب آوری ، فرد می تواند در برابر عوامل استرس زا ، اضطراب آور و هم چنین عواملی که باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات روان شناختی آن ها می شود از خود مقاوت نشان داده و بر آنها غلبه نمایند. سلامت عمومی افرادی که تحت تأثیر استرس ، اضطراب و افسردگی قرار می گیرند به خطر می افتد(بشارت، 2007).

[1] . Spector

[2] . Waller

[3] . Resilience

[4] . Friborg

[5] . Agaibi

[6] . Connor

[7] . Letzring

[8] . Orientation Efficacy

[9] . Bandura

[10] . Chan

[11] . scoial- cognitive theory

[12] . Garmezy

[13] .  Masten

[14] .  Rutter

[15] . Conner

[16] . Davidson

[17] . Luthar& Cicchetti& Becker

[18] . Kumpfer

[19] . Perkins

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان
 • پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيط فيزيکي و اجتماعي محلّه بر روي سلامت اجتماعي ساکنين (مقايسه بين محلّات قديم و جديد شهر يزد)
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122