پايان نامه بررسي نقش سيّد جمال الدّين اسدآبادي در تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران عصر مشروطه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش سيّد جمال الدّين اسدآبادي در تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران عصر مشروطه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش سيّد جمال الدّين اسدآبادي در تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران عصر مشروطه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیّات تحقیق
1- 1- مقدمه 4
1-2- بیان مسئله 7
1-3 – سوالات تحقیق 9
1-4- فرضیات تحقیق 10
1-5- اهداف تحقیق 11
1 -6- اهمیّت وضرورت تحقیق 12
1-7- پیشینه تحقیق 14
1-8- تعاریف واژگان کلیدی تحقیق 15
1-8-1- گفتمان 15
1-8-2 مشروطه 16
1-8-3 – شیعه 17
1-8-3-1- معنای لغوی 17
1-9 روش تحقیق 19
فصل دوم: سیری در زندگانی سیّد جمال الدّین
2-1. تولّد : 21
2-2 : کودکی و تحصیلات سیّد جمال در قزوین و تهران : 21
2-3. سیّد جمال الدّین و حوزه ی نجف : 22
2-4. سفرهای سیّد جمال الدّین و سرانجام او : 23
فصل سوم: اتّهامات وارده بر سیّد جمال الدّین اسد آبادی
3-1. ملیّت سیّد جمال الدّین : 39
3-2. دین و مذهب سیّد جمال الدّین : 42
.1-2-3الحاد و بی دینی : 43
.2-2-3بابیت : 46
3-3- سیّد جمال و فراماسونری 48
3-4- سیّد جمال عامل انگلیس : 50
فصل چهارم: شرایط و گفتمان ها در آستانه ی انقلاب مشروطه
4-1. مقدّمه : 54
4-2. اوضاع ایران در آستانه ی انقلاب مشروطه : 56
4-2-1. شرایط بین المللی : 56
4-2-2. شرایط فرهنگی-اجتماعی 58
4-2-3. شرایط سیاسی : 59
4-2-4. شرایط اقتصادی : 61
4-3. گفتمان های رایج در آستانه ی انقلاب مشروطه 62
4-3-1. گفتمان ملّی گرایان ( روشنفکران متجدّد و غرب گرا ) 63
4-3-2. گفتمان دینی : 64
4-3-2-1. مشروطه خواه : 64
4-3-2-2. مشروطه ی مشروعه خواه : 65
4-3-3. گفتمان اصلاحی سیّد جمال الدّین اسد آبادی : 66
فصل پنجم: سیّد جمال الدّین و انقلاب مشروطه
5-1- مقدّمه : 72
5 -2- سیّد جمال الدّین و مشروطه : 73
5 -3 : ابعاد مختلف اندیشه های سیّد جمال الدّین اسد آبادی : 82
5-3-1- بعد فردی 83
5-3-2 : بعد فرهنگی و اجتماعی 85
5-3-3 : بعد دینی 89
عوامل انحطاط و عقب ماندگی : 90
5 -3-4. بعد سیاسی 94
الف) رابطه دین و سیاست : 97
ب. مبارزه با استبداد داخلی : 98
ج: مبارزه با استعمار : 100
5-4.مقایسه اندیشه های سیّد جمال الدّین اسد آبادی با دیگراصلاح طلبان هم عصراو : 103
الف. از جهت شیوه برخورد با فرهنگ و تمدّن غرب : 104
ب . از جهت چگونگی پذیرش علوم و فنون ( نوگرایی و اصلاح ) : 105
ج. ازجهت چگونگی برخورد با استعمار سیاسی غرب : 107
د . از جهت نوع رابطه دین با سیاست: 108
5 -5. سیر انتقال اندیشه های سیّد جمال الدّین : 109
5-5-1 : قلم ( مکتوبات ) 110
5-5-2. زبان ( سخنرانی ها و گفتارهای تاریخی ) : 115
5-6:تأثیر اندیشه های سیّد جمال الدّین برتوده های مردم و سران مشروطه: 116
5-6-1. سیّد جمال و توده های مردم : 117
5-6-2. سیّد جمال الدّین و روشنفکران و سیاسیون : 119
5-6-3. سیّد جمال الدّین و علما ( روحانیون ) 125
نتیجه گیری و پیشنهادات 135
پیشنهادات: 137
محدودیت ها 137
منابع 138

منابع

کتاب ها

آبادیان ،حسین . بحران مشروطیت در ایران. تهران : موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ سوم،(1390).

آدمیّت،فریدون. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران،تهران:نشرگسترده،چاپ اول،(1387).

اسدآبادی، سیّد جمال الدّین. نیچریه. انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم[بی تا].

عبده ، محمّد. عروه الوثقی،(ترجمه زین العابدین کاظمی خلخالی)،تهران: انتشارات حجر [بی تا].

اسدآبادی، میرزا لطف ا… . شرح حال وآثار سیّد جمال الدّین اسدآبادی، جلدسوم،قم: انتشارات دارالفکر قم[بی تا].

الگار، حامد.نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت،ترجمه ابوالقاسم سرّی،تهران: توس،(1356)

براون، ادوارد. انقلاب اسلامی ایران ، ترجمه احمد پژوه، تهران: کانون معرفت، (1338).

تقی زاده ،سیّد حسن. زندگی و مبارزات سیّد جمال الدّین اسدآبادی، به کوشش سیّد هادی خسروشاهی،

جمعی از نویسندگان مجله حوزه، ((سیّد جمال جمال حوزه ها ))، چاپ 1،قم،1375.

جمالی، لطف ا…؛ صفات ا… ،جمالی وسیّد حسن تقی زاده . زندگی و مبارزات سیّد جمال الدّین اسد آبادی ،به کوشش سیّد هادی خسرو شاهی، تهران: نشر سماط،چاپ اول،(1379).

حائری، عبدالهادی. تشیّع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق،تهران: امیرکبیر، چاپ 5،(1364).

حکیمی،محمّدرضا. بیدارگران اقالیم قبله،تهران:دفترنشرفرهنگ اسلامی،[بی تا].

خسروشاهی،سیّد هادی . نامه ها واسناد تاریخی، تهران: کلبه شروق،(1379).

_______ .دفاع از سیّد جمال الدّین حسینی ،قم : کلبه شروق، چاپ اول، (1379).

سه رساله درباره زندگی سیّد جمال الدّین اسدآبادی ،تهران: کلبه شروق، چاپ اول، (1379).

زرّین کوب، عبدالحسین .روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط پهلوی، تهران : سخن ، چاپ هفتم، (1384).

سرایی، حسن . هاشم زهی، نوروز . ((شرایط اجتماعی و گفتمان های روشن فکری درآستانه انقلاب مشروطه))، مجله جامعه شناسی ایران،سال چهارم،شماره سوم، (1381).

سعیدی، سیّد غلامرضا. مفخر شرق سیّد جمال الدّین اسدآبادی به ضمیمه اندیشه های اقبال لاهوری، به کوشش سیّد هادی خسروشاهی ،قم: کلبه شروق،چاپ اول،(1393).

السّیف، توفیق، استبداد ستیزی، ترجمه محمد نوری و دیگران ، اصفهان، کانون پژوهش، (1379).

شریعتی، علی. مجموعه آثار،جلد4،تهران:حسینیه ارشاد، [بی تا].

شمیم،علی اصغر.ایران در دوره سلطنت قاجار،تهران:انتشارات زریاب،چاپ سوم، (1379).

صاحبی، محمّد جواد.سیّد جمال الدّین اسدآبادی مجدد نهضت احیای فکر دینی،قم: نشر احیا گران،چاپ اول،(1386).

صفایی، ابراهیم.تاریخ مشروطیت به روایت اسناد،تهران:ایران یاران، چاپ اول، (1380).

طباطبایی،محمد محیط. سیّد جمال الدّین اسدآبادی وبیداری مشرق زمین،به کوشش سیّد هادی خسروشاهی،نشر سماط،چاپ پنجم،(1379).

طوسی، خواجه نصیرالدّین. اخلاق ناصری ،جلد 2،تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، علیرضا حیدری،تهران: خوارزمی،(1360).

عباسی فردویی،غلامعلی.تحریم تنباکو و مشروطیت،قم: زائرآستانه مقدسه، چاپ دوم، (1391).

عنایت،حمید. سیری در اندیشه سیاسی عرب،تهران:امیرکبیر،چاپ دوم،(1358).

فرمانیان، مهدی .آشنایی با فرق تشیع ،قم: مرکز مدیریت حوزه علمیّه قم،چاپ دوم،(1389).

کدی،نیکی.تحریم تنباکو درایران،ترجمه شاهرخ قائم مقامی،تهران:کتاب های جیبی،(1356)

کدیور،جمیله. تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران ، تهران :وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوم،(1378).

کرمانی،ناظم الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان،جلد اوّل،تهران:نشرپیکان،چاپ ششم، (1376و1377).

کسروی،احمد.تاریخ مشروطه ایران،تهران:موسسه انتشارات نگاه،چاپ ششم،(1381)

کواکبی،سیدعبدالرحمن. طبیعت استبداد ،ترجمه عبدالحسین میرزای قاجار،نقد و تصحیح محمد جوادصاحبی،قم:دفتر تبلیغات اسلامی،(1363).

محمود ،محمود. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس،جلد پنجم،تهران:اقبال ،(1345).

مدنی،سیّد جلال الدّین. تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران،جلد دوم،قم: انتشارات اسلامی.

مدرسی چهاردهی، مرتضی.سیّد جمال الدّین و اندیشه های او،تهران: کتاب های پرستو، (1360).

معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم ، مجموعه مقالات کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانی، قم:نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،چاپ اوّل، (1390).

مطهری،مرتضی. آینده انقلاب اسلامی،قم:صدرا،چاپ سی وششم،(1391).

________ . نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر،تهران:صدرا،[بی تا].

_________ . اسلام ونیازهای زمان،جلد اول،تهران:صدرا،چاپ بیست ودوم،(1384).

موثقی،سیّد احمد. علل وعوامل ضعف وانحطاط مسلمین،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،
چاپ اول،(1373).

سیّد جمال الدّین اسدآبادی مصلحی متفکّر و سیاستمدار،قم: بوستان کتاب، چاپ دوم،(1388).

مهدوی ،اصغر و افشار، ایرج. مجموعه ی اسناد و مدارک چاپ نشده درباره سیّد جمال الدّین مشهور به افغانی، تهران: دانشگاه تهران،(1342).

نائینی،محمدحسین. تنبیة الامة وتنزیه المله، سید محمود طالقانی،تهران:شرکت سهامی انتشار،چاپ هفتم،(1360).

نورانی،بهرام. بررسی اندیشه های سیّد جمال الدّین ،از نگاه کتاب آرا واندیشه های سیّد جمال الدّین، دکتر عباس پناهی،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، چاپ اوّل،(1388).

واثقی،صدر. سید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضت های اسلامی،تهران: شرکت سهامی انتشار،[بی تا].

Keddie,Nikki R.,An lslamic Rosponse to Imperialism ,Berkeley ,university of california press,1968.

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیّد جمال الدّین اسدآبادی در تحول گفتمان سیاسی شیعه در آستانه ی انقلاب مشروطه ی ایران است. با توجه به این که سیّد جمال ده سال پیش از مشروطه در گذشته است ،در این تحقیق تلاش شده با استفاده از روش های اسنادی و کتابخانه ای به بررسی کتب ،رسائل ،مقالات ،اسناد، گفته ها و خاطرات نزدیکان و هم عصران سید جمال پرداخته شود.

یافته های این پژوهش مشخص می کند در آستانه مشروطه گفتمان های متفاوت وگاه متضادی همچون گفتمان های دینی، که خود به دو دسته ی مشروطه خواه و مشروعه خواه  تقسیم می شود وگفتمان غربگرا رایج بوده است؛که به دلیل عدم انطباق و سازگاری با شرایط موجود و ناتوانی در انعکاس شرایط واقعی جامعه،نتوانسته عاملی مهم و اساسی در ایجاد انقلاب مشروطه باشد؛این درحالی است که افکار و اندیشه های سید جمال،که در قالب نامه،مقاله و سخنرانی منتشر می شده است؛ از یک سو نوعی گفتمان خاص را بوجود آورده، که ما آن را (گفتمان اصلاحی سید جمال) نامیده ایم؛و از دیگر سو گفتمان مذکور بیشترین تأثیر بر روند شکل گیری انقلاب مشروطه داشته است.در گفتمان اصلاحی سید جمال به دلیل شناخت همه جانبه ی او از دنیای متمدن(غرب)و تحولات ناشی از مدرنیته و همچنین درک شرایط متفاوت حاکم بر جامعه ی ایران، نقایص موجود در گفتمان های دیگر به چشم نمی خورد و به خوبی توانایی انعکاس شرایط و مشکلات جامعه ی ایران را دارا بود؛ به همین دلیل این گفتمان توانست بیشترین تأثیر را در جهت دهی فکریِ گروه ها و اقشار مختلفی همچون علما، سیاسیون و توده ی مردم داشته باشد و در نهایت به مثابه ی دستاویزی در بحران های سیاسی و فکری آستانه مشروطه خود نمایی کرد که نتیجه تمسک به آن پیروزی انقلاب مشروطه بود.

کلید واژه :  گفتمان سیاسی، سیّد جمال الدّین اسدآبادی،شیعه،انقلاب مشروطه

فصل اول:

 کلیّات تحقیق

1- 1-  مقدمه

سیّد جمال الدّین مصلحی بزرگ دنیای اسلام که هر چند بیش از یک  قرن از در گذشت او می گذرد ولی همچنان تفکر و راه و روش او الهام بخش بسیاری از شخصیت ها، متفکران و روشن فکران مسلمان است. و دنیای عرب و همه مصلحان شیعی ایرانی تحت تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم سیّد جمال بوده اند.[1]

جنبش هایی نظیر اعرابی پاشا و اخوان المسلمین در مصر، مهدی سودانی و دکتر حسن   الترابی در سودان و جنبش های مشروطیت در عثمانی و مصر و ایران همگی ریشه در نهضت فکری_ سیاسی سیّد جمال داشته اند.[2]

از دلایل عمده ی وسعت این تاثیر گذاری می توان به عوامل زیر اشاره کرد :

الف) حرکت سیّد جمال در سطحی فراتر از مذهب و ملّیت خاص و به طور عام در سطح جهان اسلام بود، چرا که  او همه ی کشور های اسلامی را وطن خود می دانست.

ب)سیّد جمال،جهانی،عام وانسانی می اندیشید ومتعّهد به ارزش های والای انسانی بود.

ج) سیّد جمال نه غرب ستیز بود و نه غرب گرا، بدین معنی که نه مانند سنّت گرایان به گونه ای احساسی و سطحی به رد  مطلق  غرب می پردازد و نه مانند متجدّدان غرب گرا
کور کورانه و به طور مطلق غرب را پذیرفته بود، او قائل به تمیز و تفکیک جنبه های مثبت و منفی تمدّن  جدید  بود. سیّد جمال با روی کردی انتقادی به سنّت و مدرنیته خواهان ترکیب و تلفیق جنبه های منطقی، عقلایی، انسانی و مفید هر دو از موضع دینی و تفکر دینی بود.[3]

بزرگانی چون دکتر شریعتی درباره ی او چنین می گویند: (( در عصری که استعمار غرب در اوج سلطنت جهانی و شرق در حضیض خواب خرگوشی آن هم در جامعه های اسلامی، که  بر سر هر کشوری آدمک هایی از قبیل ناصر الدّین شاه حکومت  می کرد فریادی از حلقوم تنهایش بر می آورد. و  هم چون صور اصرافیل و ملّت های مسلمان کفن  بر خویش می درند و از قبرستان سکوت و رکود بر می شورند)).[4]

افکار سیّد جمال در شرایطی که جهان اسلام در عقب ماندگی ذهنی و انحطاط فکری و اجتماعی و …  در خواب غفلت عمیقی به سر می بردند و دنیای غرب گام در مسیر  پیشرفت گذاشته و از دنیای شرق در جهت استعمار و  بردگی استفاده می کردند، ماهیت ضد استعماری دارد.

استاد سیّد محمّد طباطبایی مورّخ و ادیب بزرگ در مورد تاثیر اندیشه های سیّد جمال الدّین و خدمات او چنین می نویسد : ((من چهره سیّد جمال الدّین اسد آبادی را برگزیده ام، زیرا عکس چهره ی او را در قانون اساسی و مطبوعات و فرهنگ جدید و همه ی تشکیلات اساسی حکومت مشروطه وطن خود می نگرم و عقیده دارم خدمتی که او به ایران کرد از نظر ارزش، بالاتر از خدمتی بوده که نادر و اردشیر و یعقوب لیث و شاه اسماعیل به تاریخ ایران کرده اند و در ردیف خدمت هوخشتره مادی و آرشاک پرتوی محسوب می شود)).[5]

در مورد شخصیت این  چهره ی درخشان و مبارز و مجاهد  مقاله های  فراوانی  به زبان  های مختلف نوشته شده است که در این مقالات اهداف مبارزات و روحیّات این مرد بزرگ مورد بررسی قرارگرفته است و تا حدی افکار و اندیشه های مبارزاتی ایشان روشن شده است، اما هنوز ابهامات زیادی در مورد ایشان وجود دارد و البته زندگی پر ماجرای  سیاسی و اجتماعی ایشان نیز بر این ابهامات دامن زده است .

سیّد جمال عامل تحوّل بود و همواره می کوشید افکارش راهی به سوی آزادی و استعلای جهان اسلام باشد بنابراین مشروطه مدیون دیدگاه اصلاحی او می باشد، چون عامه مردم ایران حتّی در لغت هم مشروطه را نمی شناختند و آشنایان نیز به بیراهه رفته بودند. عدّه ای چون ملکم خان سیاسیون ملّی گرایی بودند که مذهب را در حاشیه قرار داده و خواستار پیاده شدن فرهنگ غرب بدون هیچ دخل و تصرفی بودند، امّا سیّد جمال الدّین مشروطه را راهی می دانست که از طریق آن با وجود حفظ  فرهنگ و ارزش های اسلامی عقب ماندگی های ناشی از بی تدبیری های حکومت های مستبد وابسته به غرب را جبران کند. بنابراین تاثیر سیّد جمال بر نهضت مشروطه چیزی نیست که بر دوست و دشمن پوشیده باشد.

1-2- بیان مسئله

برخی از اهل قلم که به مسائل حکومتی و سیاسی شیعه پرداخته اند چنین وانمود کرده   اند که شیعه دارای یک گفتمان سیاسی اصیل و ریشه دار و ثابت نبوده بلکه این گذر زمان و  زمان و حوادث و پیش آمدهای تاریخی است که مشخص  کننده گفتمان  سیاسی شیعه می باشد، ولی آیاتی چون آیه ولایت و چندین حدیث شریف از پیامبر (ص) و روایاتی چون مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه همگی مؤیّد یک گفتمان سیاسی ثابت و لایتغیر برای اسلام و بویژه شیعیان می باشد و اگر دیده می شود که شیعه در طول تاریخ و در دوران سلسله های مختلف گفتمان های سیاسی متفاوتی را تجربه کرده بدین معنا نیست که علمای شیعه و به تبع آنها مردم با رضایت کامل چنین گفتمانی را پذیرفته باشند؛ بلکه این خلفا و سلاطین بوده اندکه با به انحراف کشاندن مسیر گفتمان اصیل شیعی در پی دست یابی به خواسته های خود بوده اند. ولی علمای شیعه با درایت حاصل از شناخت فقه سیاسی شیعه به وظایف خود در برابر حکومت های غیر مشروع واقف بوده و این آگاهی را به طرق مختلف به جامعه نیز تزریق کرده اند. یکی از این علمای آگاه و وظیفه شناس که برای محقّق شدن هدف مذکور دست به مبارزات خستگی  ناپذیر می زند و تا پای جان ایستادگی می کند سیّد جمال الدّین اسد آبادی است. این مبارز نستوه برای آگاه ساختن مسلمانان از انحرافی که در مسیر گفتمان سیاسی آنها پدید آمده و معرفی مسببین این انحراف دست به تلاش های بی وقفه ای می زند که در این مسیر اتهاماتی نامربوط نیز به جان دل می خرد. شروع فعالیت های سیاسی سیّد جمال همزمان است با زمزمه های انقلاب مشروطه در برخی کشورهای مسلمان،که سفرهای متعدد او به این کشورها و برخی کشورهای اروپایی که ریشه ی مشروطه از آنجا نشأت گرفته را نمی توان در شکل گیری اندیشه های سیاسی سیّد جمال بی تأثیر دانست. سیّد جمال با ارتباط با علما و مراجع بزرگ وقت و تربیت شاگردانی که هر کدام در حکم سفیرانی عمل می کردند که سبب انتقال اهداف سیاسی او در اقصی نقاط کشور می شدند؛ توانست اندیشه های خود را منتشر و شرایط و زمینه ایجاد یک انقلاب را مهیّا کند.

سیّد جمال بخشی از تاریخ  بسیاری از کشورهای اسلامی را تشکیل می دهد، از آن جایی که مصلحان بزرگ و رهبران الهی برای نجات همه ی ملّت های تحت ستم مسلمان و غیر مسلمان به پا خاسته اند و با انگیزه های الهی و توحیدی قیام لله کرده اند، حوزه فعالیت های آن ها و میزان تاثیر آن، زمان و مکان نمی شناسد و در همه مکان ها و همه ی نسل ها این نداهای برخواسته از فطرت پاک الهی و دین حنیف، باعث تحول و برانگیختگی و انقلاب شده است و حرکتشان جاودانه مانده است،سیّد جمال آن « غریب فی البلدان و الطرید عن الاوطان» بود که در تعقیب مقاصد عالی خویش کوشیده که ملّیّت خود را پوشیده نگه دارد و در سراسر کشور های اسلامی با استعمار و استبداد مبارزه کند و لذا رهبر و مراد همه ی نهضت ها و ملّت های اسلامی است.[6]

سیّد جمال الدّین کسی بودکه علل عقب افتادگی کشور های اسلامی را بی نصیبی از آزادای و دانش می دانست و این عدم وجود آزادی و دانش را به حکومت های مستبد مربوط می داند و تغییر را فقط در سایه جایگزینی حکومت مشروطه به جای حکومت های استبدادی حاکم بر جوامع مسلمان می داند و برای این مهم سال های زیادی را به مبارزه پرداخت و در راه این مبارزه تهمت ها و سختی های زیادی را تحمل کرد.[7]

ایران، عثمانی، مصر و هند کشورهایی بودندکه سیّد جمال الدّین مبارزات خود را در آن کشورها انجام داد و این مبارزات در ایران ده سال بعد جوانه زد و نهضت مشروطه را در ایران رقم زد.[8]

ما در این تحقیق برآنیم که نقش سیّد جمال را در ایجاد زمینه انقلاب مشروطه و تأثیر اندیشه های او  بر توده مردم و برخی شخصیّت های مذهبی و سیاسی که بعدها به عنوان سران مشروطه ی ایران مطرح شدند را به اثبات برسانیم.

1-3 – سوالات تحقیق

سوال اصلی

1- سیّد جمال الدّین اسد آبادی چه نقشی در تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران عصر مشروطه داشته است؟

سوالات فرعی:

در عصر سیّد جمال الدّین اسد آبادی اوضاع سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی، جهان اسلام چگونه بوده است ؟

گفتمان های سیاسی رایج در آستانه انقلاب مشروطه کدامند؟ چه مواضعی دنبال می کردند؟

میزان مغایرت و انطباق دیدگاه سیاسیون و اندیشمندان در آستانه عصر مشروطه با تفکرات سیّد جمال الدین چگونه ارزیابی می شود ؟

تاثیر سیّد جمال الدّین بر اقشار و گروه های مختلف عصر مشروطه چگونه و به چه میزان بوده است؟

1-4-  فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات تحقیق پیش فرض های زیر  مشخص شد و این تحقیق بر اساس آن شکل گرفته است.

سیّد جمال الدّین نقشی بی بدیل در تمهید زمینه­ی فکری انقلاب مشروطه داشته است.

جهان اسلام در عصر سیّد جمال الدّین در عقب ماندگی ذهنی و انحطاط فکری و اجتماعی و رکود اقتصادی بی سابقه ای به سر می برد.

گفتمان های عصر مشروطه مواضع متفاوتی در قبال مذهب و مدرنیته داشتند.

سیّد جمال الدّین اسد آبادی بر خلاف دیگر اندیشمندان آستانه مشروطه در گفتمان اصلاحی خود قائل به همگامی مذهب و مدرنیته بود.

سیّد جمال الدّین اسد آبادی در آستانه مشروطه از طریق کلام و قلم تاثیر زیادی بر روشنفکران، علما و عامّه مردم داشته است.

1-5- اهداف تحقیق

تعیین نقش سیّد جمال الدّین اسد آبادی در تحوّل گفتمان سیاسی شیعه در ایران عصر مشروطه.

تعیین میزان انطباق دیدگاه سیاسیون و اندیشمندان عصر مشروطه و تفکرات سیّد جمال.

تعیین میزان تاثیر پذیری توده ها، سیاسیون و علما از افکار سیاسی- مذهبی و ضد استعماری سیّد جمال الدّین در آستانه انقلاب مشروطه.

آشنایی نسل جوان محقّق با یک الگوی عملی ضد استعماری و استبدادی به نام سیّد جمال الدّین اسد آبادی که نویسندگان مغرض و وابسته، سعی در مدفون ساختن نقش بی  بدیل او در تحقق انقلاب مشروطه داشته اند.

1 -6-  اهمیّت وضرورت تحقیق

سیّد جمال الدّین اسد آبادی یکی از نوابغ سیاسی و متفکّرین قرن اخیر ایران است.کسی که مقصد اساسی غایه سیاسی او اتّحاد ملل بوده است. مقام او در نزد عقلا و سیاسیون و متفکرین  غرب و شرق بلند است. او  را مایه افتخار ایران می دانند و اغلب نهضت های علمی و سیاسی ملل اسلامی را آب خورده از تبلیغات و تلقینات او می دانند. در مورد نقش و تاثیر سیّد جمال در نهضت های انقلابی و اسلامی و بیداری مشرق زمین در یکصد سال اخیر، می توان چنین گفت: (( نور مشعلی که سیّد جمال الدّین بر افراخت و برافروخت به اندازه ای تابناک   است که کسی را یارای بستن چشم خود در برابر آن نیست. فریادی که سیّد برای بیدار کردن کردن خفتگان چون تندر از درون دلی دردمند سر داد به اندازه ای رساست که هیچ گوشی، هر چند که کر باشد، نیارستن که در  خود را بر روی آن ببندد )).[9]

در زمینه تاثیر سیّد جمال در نهضت های قرن اخیر و بیداری جهان اسلام، استاد شهید مطهری چنین بیان می کند: (( بدون تردید سلسله جنبان نهضت های اصلاحی صد ساله اخیر، سیّد جمال الدّین اسد آبادی معروف به افغانی است. او بود که بیدار سازی را در کشورهای اسلامی آغاز کرد، درد های اجتماعی مسلمین را با واقع بینی خاصی  بازگو نمود، راه اصلاح و چاره جویی را نشان داد )).[10]

و باز در همین زمینه می توان به کلام دکتر شریعتی اشاره کرد که می گوید نخستین بار سیّد جمال بود که : (( این خفته ی عظیم و بزرگ چندین قرن ( جهان اسلام ) را آگاه کرد که چگونه ای و چگونه بوده ای ، و اقبال پس از این نهضت ، برای اوّلین بار نخستین میوه بود از  این  بذری که سیّد جمال در این امّت بایر شده  پاشید )).[11]

اندیشه سیاسی و آزاد اسلامی سیّد جمال بر خلاف زندگی سیاسی او، چه از ناحیه ی طرفداران و چه از ناحیه مخالفین وی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته و  به ویژه در ایران در بحث از اندیشه سیاسی معاصر از دوران جنبش تنباکو ( 92-1890م ) و انقلاب مشروطییت (9-1905م ) تاکنون این امر به شدت مورد غفلت قرار گرفته و مسکوت مانده است.[12]

بی تردید نقش روشنگرانه این سیّد مظلوم تاریخ و مبغوض سلاطین بسیار است و دشمنان بیداری ملّت ها و آگاهی توده ها و هواداران روش های حکومت استبدادی همواره کوشیده اند که چهره ی این شخصیت برجسته اسلامی را، با جعل و نقل تهمت ها و تکفیرها و انگ ها وبرچسب ها مخدوش سازند.[13] به گفته ی خان ملک ساسانی: (( کسانی که درباره ی سیّد جمال مطالبی نوشته اند نمی توان بدون اغراض و مقاصد خصوصی دانست )).[14]

در ایران از آغاز مشروطه بدین طرف در اثر حس حسد یا خود پسندی کسانی که کم و بیش در نهضت مشروطه شرکت داشته اند ارزش نفوذ کلمه ی سیّد جمال در تمهید مقدمات   انقلاب مشروطه مستور داشته اند و در آغاز حرکت مشروطه جز ملک المتکلّمین، فرصت الدّوله، حاجی امین الضرب، قاضی ارداقی و آیت الله  سیّد محمّد طباطبایی که در بیانات خود  به حسن تاثیر و نفوذ کلمه ی سیّد اعتراف کرده اند دیگران آن حس حق شناسی و قدردانی را که شایسته بود نسبت به سیّد آشکار نکردند، نسل جوان کشور هم متاسفانه در زیر خاکستر های سرد دستگاه دیوانی که سال ها اجاق سلطنت را بی جا گرم نگه داشته بود هنوز در جست وجوی عوامل موثر در انقلاب مشروطه هستند.[15]

تحیق حاضر در نظردارد غبارناشی از اغراض به ظاهر مورّخان وابسته به دربارهای مستبد قاجار و پهلوی را از چهره این مبارز نستوه زدوده و با دنبال کردن رد پای سیّد جمال در انقلاب مشروطه تاثیر بی شائبه وی را در آماده کردن زمینه انقلاب به اثبات رسانیده تا بدین طریق هم به یاوه گویی های چنین مورّخان مغرضی که با سم پاشی های خود سبب کج فهمی های نسل های بعد شده اند پاسخی محکم داده باشد و هم نسل جوان کشور که مایل به تحقیق در باب بزرگانی چون سیّد جمال هستند را با این حقیقت آشنا سازد که نمی توان با مطالعه یکی چند منبع از نویسندگانی مجهول الهوّیه در مورد اشخاصی که هویت واقتدار امروز ما حاصل تدبّر، از خود گذشتگی وتلاش های بی وقفه آنهاست به قضاوت نشست.

[1] – سیّد احمد موثقی، سیّد جمال الدّین مصلحی متفکر و سیاستمدار،چاپ دوم،( قم: بوستان کتاب،1388). ص7.

[2] – همان، ص7.

[3] – همان، ص 8.

[4]– سیّداحمدموثقی، علل و عوامل ضعف وانحطاط مسلمین، ( انتشارات دفترنشرفرهنگ اسلامی،1373)، ص9.

2- محمّد محیط طباطبایی، سیّد جمال الدّین اسد آبادی و بیداری مشرق زمین،به کوشش سیّدهادی خسروشاهی،جاپ پنجم، (تهران،نشر سماط،1379)، ص10.

[6] – همان، ص12.

[7] – همان، ص9.

[8] – همان، ص10.

[9] – سید احمد موثقی ،سید جمال الدین اسد آبادی مصلحی متفکر و سیاستمدار،ص 149

[10] – مرتضی مطهری، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، تهران:صدرا،[بی تا]،ص76

[11] – سیّد احمد موثقی، سیّد جمال الدّین اسدآبادی مصلحی متفکر و سیاستمدار ، ص149.

[12]– سیّداحمدموثقی، علل و عوامل ضعف وانحطاط مسلمین،(انتشارات دفترنشرفرهنگ اسلامی1373)، ص11.

[13] – محمّد محیط طباطبایی، سیّدجمال الدّین اسدابادی و بیداری مشرق زمین، ص10.

[14] – سیّد هادی خسروشاهی ،دفاع از سیّد جمال حسینی، چاپ اول، ( تهران، کلبه شروق،1379)، ص5.

[15] -همان، ص115.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي در تداوم تنش در روابط ايران و جمهوري آذربايجان
 • پايان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني در دهه‌هاي 40 و50 در ايران
 • پايان نامه تاثير سياست خارجي ايران در دولت نهم بر سياست هاي منطقه اي اسرائيل
 • پايان نامه بررسي عوامل تاثيرگذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک
 • پايان نامه بررسي زمينه‌هاي اجتماعي پيدايش بابيه در ايران شيعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122