پايان نامه بررسي نقش عملکرد پليس 110 در نگرش مردم به احساس امنيت در بين شهروندان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش عملکرد پليس 110 در نگرش مردم به احساس امنيت در بين شهروندان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش عملکرد پليس 110 در نگرش مردم به احساس امنيت در بين شهروندان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    3
1-2 بیان مساله    4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5
1-4 اهداف تحقیق    6
1-5 تعریف مفاهیم    7
1-5-1 واژه پلیس    7
1-5-2 امنیت    7
1-5-3 احساس    9
1-5-4 امنیت و احساس امنیت    9
1-5-5 نشانه های عدم احساس امنیت    11
1-5-6 امنیت از دیدگاه اسلام    12
1-6 سوالات تحقیق    13
فصل دوم : مبانی نظری و تجربی تحقیق
2-1 تاریخچه پلیس در جهان    16
2-2 تاریخچه تشکیل پلیس در ایران    16
2-3 پلیس پس از انقلاب    17
2-4 تاریخچه پلیس 110    19
2-5 مروری بر پیشینه تحقیق    21
2-5-1 پیشینه تحقیقات خارجی    21
2-5-2 پیشینه تحقیقات خارجی    24
2-6بررسی مبانی نظری تحقیق    26
2-6-1 نظریه اعتماد اجتماعی    26
2-6-2 نظریه کنترل اجتماعی    26
2-6-3 قرارداد اجتماعی(روسو)    27
2-6-4 مارکسیسم و امنیت اجتماعی    28
2-6-5 الگوی دورکیم    28
2-7 چهارچوب نظری تحقیق    29
2-7-1 مقدمه    29
2-7-2 مکتب ساختی    31
2-7-3 مکتب کارکردی    32
2-7-4 کارکردگرایی ساختاری    33
2-7-5 نظم اجتماعی از دیدگاه کارکردگرایی ساختاری    36
2-7-6 الگوی دورکیم    36
2-7-7 نظریه کنترل اجتماعی    37
2-7-8 مدل نظری    41
2-8 فرضیات تحقیق    42
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه    44
3-2 روش تحقیق    44
3-2-1 طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف    44
3-2-2 طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش    44
3-3 متغیرها    45
3-3-1 تعاریف مفهومی متغیرها    46
3-3-2 تعاریف عملیاتی متغیرها    48
3-4 جامعه آماری    49
3-5 حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    50
3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات    52
3-7 روایی و پایایی ابزار تحقیق    54
3-7-1 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه    54
3-7-2 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه    54
3-8 روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری    56
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1 مقدمه    59
4-2 تحلیل توصیفی    59
4-2-1 آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی    59
4-3 بخش دوم : آمار استنباطی    70
4-3-1 نحوه محاسبه امتیاز یا نمرات عامل های استخراج شده در تحقیق    71
4-3-2 آزمون توزیع دو جمله ای (باینومیال) مولفه های تحقیق    71
4-3-3 آزمون همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات تحقیق    73
4-3-4 آزمون رگرسیون خطی چندگانه    80
4-3-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن    82
فصل پنجم : بررسی نتایج پژوهش
5-1 مقدمه    85
5-2 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون های آماری    85
5-2-1 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون توزیع دو جمله ای (باینومیال)     85
5-2-2 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون    85
5-2-3 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون خطی چندگانه    86
5-2-4 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن    86
5-3 بحث    86
5-4 محدودیت های تحقیق    86
5-5 ارائه پیشنهادات    87
5-5-1 پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق    87
فهرست منابع و مآخذ    88
پرسشنامه    91

فهرست منابع ومآخذ فارسي:

اچ ترنر؛ال بیگلی،جاناتان(1388)پیدایش نظریه جامعه شناختی،ترجمه دکتر عبدالعلی لهستائی زاده،شیراز:انتشارات نوید شیراز،چاپ اول

ادیبی و انصاری،حسین،عبدالمعبود(1383)نظریه های جامعه شناسی،تهران:نشر دانژه،چاپ دوم

آذر، عادل و مؤمني، منصور (1381)، آمار و كاربرد آن در مديريت، تهران: انتشارات سمت،چاپ ششم.

آرون،ریمون(1387)مراحل سیر اندیشه در جامعه شناسی،ترجمه باقر پرهام،تهران:علمی فرهنگی،چاپ نهم

افتخاري، اصغر (1379( جامعه شناسي نظم ازديدگاه امام خميني (ره) سازمان عقيدتي ناجا-تهران 1379

بست، جان) 1367)روشهاي تحقيق درعلوم تربيت و رفتاري، ترجمه پاشا شريفي، حسن طالقاني، تهران: چاپ هفتم، انتشارات رشد

بیکر،ترزال(1386)نحوه انجام تحقیقات اجتماعی،ترجمه هوشنگ نایبی،تهران:نی،چاپ سوم

تاجیک،نرگس(1377)مفهوم عدالت در اندیشه استوارت میل،تهران:موسسه تحقیقات و علوم انسانی

توسلی،غلامععباس(1380)نظریه های جامعه شناسی،تهران:چاپ چهارم

چلبي،مسعود(1375) جامعه شناسي نظم ،تهران : نشرني

حافظ نیا، محمد رضا(1383)، مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی، تهران: سمت,

خاکی،غلام رضا (1386( ،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی،تهران:فوژان،چاپ اول

دلاور، علي (1383): مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.

رفیع پور،فرامرز(1378)جامعه شناسی احساس و موسیقی،تهران:انتشار

ریتزر،جرج(1374)نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،ترجمه محسن ثلاثی،علمی:1374

ساروخانی،باقر(1388)روش تحقیق در علوم اجتماعی،تهران:چاپ 16

ساعی،علی(1386)روش تحقیق در علوم اجتماعی،تهران،سمت

سرایی،حسن،(1390)نمونه گیری در تحقیق،تهران ،سمت،چاپ هفتم

سرمد، زهره؛ بازگان، مهدی و حجازی، الهه (1383): روش تحقيق در علوم رفتاري،چاپ هشتم، تهران:نشر آگاه.

سكاران، اوما(1381)، روشهاي تحقيق در مديريت، ترجمه صائبي، محمد شيرازي، تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ،چاپ دوم

شولتز،دوآن(1378( ،نظریهد های شخصیت،ترجمه یحیی سید محمدی،تهران:ارسباران:چاپ چهارم

صالحی قدیانی , جمشید و ابراهیمی , ایرج , ” (1380(تحلیل آماری پیشرفته”, ، تهران: انتشارات دهستان،چاپ اول

صالحی قدیانی , جمشید و ابراهیمی , ایرج , (1387(آمار و کاربررد ان در مدیریت (1و2)”،تهران: انتشارات دهستان،چاپ اول

صدیق سروستانی،رحمت اله (1388( ،آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)،تهران:سمت

ظهوري، قاسم (1378): كاربرد روشهاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت، چاپ اول، تهران: انتشارات میر

علي احمدي، عليرضا (1377): مديريت تحقيق تا توسعه تکنولوژي، چاپ اول، تهران: مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.

کلانتری،خلیل(1387)پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس،تهران،فرهنگ صبا

گنجی،حمزه(1380(،بهداشت روانی،تهران:ارسباران

گيدنز،آنتوني، جامعه شناسي معاصر،‌ترجمه منوچهرصبوري ، انتشارات ني تهران ،1376

لوئیس ،کوزر(1382)نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،ترجمه محسن ثلاثی،علمی:چاپ دهم

فهرست منابع و مآخذ انگلیسی

– Maslow.A.(1973) Motivation and personality New York:Harpe

– Manson,cheryl and Hennigan,Kaveh(2004),”Factor that in fluence public opinion of the police”,U.S.Department of Jutise

– Travis,Jeremy(1998),”Community policing in Action:Lesson from an observational study”U.S.Department of Justice

– Trevor,Jonse and Tim Newburn,private security and public policing,clarendon press,oxford,1998,P3

-Wiese,Harald,1994:oekonomic des lugegens und Betrugens,Koelner zeitsehrift fuer soziologi und sozial pychologie,Jg.46,H.1 pp 65-79

چکیده:

این تحقیق در صدد بررسی نقش عملکرد پلیس 110 بر نگرش های مردم در حوزه امنیت می باشد.

برای سنجش امنیت از تئوری های کارکرد گرایی ساختاری ،نظریه اعتماد اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی استفاده شده.این پژوهش دارای 6 فرضیه است که معنی داری رابطه بین عملکرد پلیس و اعتماد را با سه بعد امنیت(اجتماعی،مالی و جانی )می سنجد.نوع تحقیق بر اساس هدف،کاربردی توصیفی است  و واحد تحلیل در این پژوهش فرد است .

گرداوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده و ابزار سنجش پرسش نامه است،که هر کدام از سوالات پرسش نامه در رابطه با فرضیه های تحقیق واندازه گیری آنها در نظر گرفته شده اند.سوالات به دو دستۀ عمومی(جمعیت شناسی ) و سؤالات اصلی تقسیم شده.این تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی ساده،و در بین 384 نفر از ساکنین 18 سال به بالای منطقه 8 تهران انجام گرفته است.

برای سنجش مولفه های تحقیق از مقیاس لیکرت استفاده شده،و اندازه گیری قابلیت اعتماد و(پایایی )از روش آلفای کرونباخ، و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام شده.که بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 40 پرسش نامه پیش آزمون تهیه گردیده و با استفاده از داده های بدست آمده از این پرسش نامه میزان ضریب اعتماد  محاسبه شده و نتایج نشان داده که پرسش نامه از قابلیت اعتماد و پایایی لازم برخوردار است.

در این تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری به 2 شکل توصیفی و استنباطی انجام گرفته.در آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و آمار های توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی تحلیل شده.و در آمار استنباطی فرضیات تحقیق در خصوص بررسی نقش عملکرد پلیس بر نگرش های مردم در 3 حوزه امنیت (اجتماعی،مالی،جانی )از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته و همچنین رتبه بندی هریک از متغیرهای مستقل تحقیق از طریق آزمون فریدمن صورت پذیرفته است.

نتایج نشان داده که بین هریک از مولفه های اعتماد و عملکرد پلیس با مولفه های امنیت(اجتماعی،مالی،جانی) ارتباط معنا داری وجود دارد.درقسمت نتایج تحلیلی با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندي هر يک از مولفه های مستقل، عمکرد پلیس و اعتماد به پلیس مورد ارزیابی قرار گرفت.و نشان داد که در میان شهروندان این منطقه، مولفه عملکرد پلیس دارای اولویت بیشتر و مولفه اعتماد به پلیس دارای اولویت کمتر است.و همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان داده شد، که در میان متغیر ها عملکرد پلیس بیشترین تاثیر را بر امنیت مالی دارد.

واژگان کلیدی:امنیت،اعتماد،عملکرد،نگرش، مردم،پلیس.

 فصل اول: کلیات تحقیق

 1)مقدمه:

انسان در طول حیات خود تمایل داشته است همواره با آرامش خاطر وآسودگی خیال زندگی کند . بنابرشواهد ازبدو پیدایش انسانها بطور طبیعی وغریزی نیاز به امنیت داشته اند و محل زندگی آنها در جایگاههای امن مانند بالای درختان وداخل غارها ومکان های سخت ویا غیرقابل دسترس بوده است . نیاز به امنیت از زمانی آغاز شدکه بشراز زندگی کوچ نشینی به یکجانشینی روی آورد .یعنی بطور غریزی امنیت جانی ، مهمترین ویژگی رفتار انسانی تلقی شد .زمانیکه افراد بشر یکجا نشین شدند وجایگاه ثابت پیدا کردند و کم کم با افزایش تولید محصولات کشاورزی روبرو شدند و انبارهایی را به انباشت محصول خود اختصاص دادند که نیازمند به مراقبت وحفاظت بود.این در واقع اولین گام نیاز به امنیت مالی مردم محسوب می شد(مازلو،1973: 37).

به تدریج که انسانها مورد تاخت وتاز قبایل کوچ نشین قرارگرفتند وغالبأ اموال ودارائیهایشان ازجانب مهاجمان به تاراج می رفت، وخود به عنوان برده دراین قبایل زندگی می کردند، احساس نیاز به امنیت کم کم این فکر را در بشر بوجود آورد که گروههایی را که عموماًاز افراد قوی هیکل بودند از میان قبیله خود انتخاب کرده. واین افراد در تمام مدت سال کاری به جز حفاظت در برابر قبایل کوچ نشین ووحشی نداشتند وحقوق ودستمزد آنان را مردم تقبل می کردند تا اینها درمواقع اضطراری نگهبانان آنان باشند. که می توان گفت تقسیم کاروپیدایش شغل حرفه ای از این زمان شروع شد وبه این ترتیب کم کم دولتها که حافظ جان ومال مردم بودند شکل گرفت ودفاع از حریم سرزمینی وایجاد نظم در میان جمع بوجود آمد. درواقع انسان ابتدا به فکر امنیت جان وبعد امنیت اجتماع محلی یا خویشاوندی افتاد.

مهمترین گام را درجهت مطالعه و پژوهش درزمینه خاص احساس و نیاز به امنیت انجام داد که به عنوان یک عنصراساسی درجامعه به این موضوع پرداخت .

ازآنجا که نیاز به امنیت در سلسه مراتب نیازها در تئوری مازلودر مرحله دوم قرار دارد و این نیاز چنان برای بشر مهم تلقی شده است که بلافاصله  بعد از اینکه نیازهای اولیه و یا بنیادی خود را برآورده کرد و سرپناهی امن مهیا نمود ، باید جایگاهش را حفظ کند و نیز احساس امنیت کند . اما همچنان که به طور تجربی با مسائل نا امنی هنگام استراحت وخواب روبرو شد ، احساس نیاز به محافظت شدت یافت وپایه های اولیه مراقبت توسط دیگران زمینه سازی شد تا اینکه به طور تجربی نیروهای توانمند تر از افراد عادی در جامعه شناسایی شد و به صورتهای متفاوت و با وسایل مختلف به مراقبت از افراد واموال جامعه پرداختند(منبع قبلی:( 42.

 1-2) بيان مسأله:

مسأله تامين امنيت داخلي در جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون اساسي كشور بر عهده نيروي انتظامي است ، چرا كه نياز به امنيت از قديمي ترين نيازهاي انسان به حساب مي آيد و شايد درهيچ برهه اي از تاريخ ، انسان فاقد اين نياز نبوده و براي تأمين و ارضاي آن هرگز بيكارننشسته است . با توجه به اهميتي كه موضوع فوق دارد تحقیق حاضر به دنبال تأثيرعملكرد پليس و احساس امنيت اجتماعي مردم از آن است.امنيت ، احساس آرامش و اطمينان همه جانبه است به حال و آينده به نحوي كه هيچگونه نگراني وجود نداشته باشد.

جداي از مفهوم عمومي امنيت كه مصونيت كامل در مقابل هرگونه تهاجم است و در راستاي مسئوليتهاي جمعي كليه افراد و سازمانها قرار مي گيرد . اين مفهوم داري سطوحي گوناگون است كه امنيت اجتماعي از آن جمله است كه در حد واسط امنيت فردي و ملي قرار مي گيرد و امنيت اجتماعي كه برقراري امنيت را درچارچوب گروه هاي اجتماعي و نحوه ارتباط و تعامل ميان آنها جستجو مي كند چشم انداز نويني درمورد امنيت بوده كه درآن مؤلفه هاي اجتماعي در تكوين و استقرار و استمرار آن نقش برجسته اي دارند.

پليس 110 بعنوان يك مركز كنترل ، هدايت و سازماندهي ارتباطات و عمليات ، يكي از نهادهاي نيروي انتظامي محسوب مي شود كه يك تحول بزرگ و اساسي در نظام خدمات انتظامي كشور است(محمدزاده،1381:5).

امنيت ابعاد مختلفي چون امنيت جاني ، امنيت مالي ، امنيت شغلي، امنيت عاطفي، امنيت  اخلاقي و سياسي دارد.

امنيت جاني يعني تضمين جسم و جان افراد در برابر خطرها و آسيب هايي كه مانع حيات   مي شود و امنيت مالي يعني تضمين داراييهاي مردم از سرقت و دزدي ، كه  قتل ، آدم ربايي، تصادفات ، فحشاء ، سرقت ، مشاجرات و درگيري هاي خياباني ، توليد و پخش مواد مخدر از مهمترين اين دو بعد امنيت مي باشد(خوش فر،1379: 147).

در دنياي امروز و حتي در قرن اخير اطلاع رساني ،آگاهي دادن ، بالابردن قدرت شناخت و تشخيص مردم ازمهمترين و اساسي ترين روش هاي دولتها ، سازمانها و شركتها براي رسيدن به اهداف مختلف است .

واقعيت اين است كه مجرمين هدفهاي خود را بر اساس اطلاعاتي برآورد و انتخاب مي كنند كه اين اطلاعات اغلب از طرف مردم عادي ناديده گرفته مي شود . بسياري از اوقات ، بزهكاران از غفلت و بي توجهي مردم سوء استفاده مي كنند . عدم آگاهي مردم از قوانين و مقررات مي تواند زمينه فعاليت مجرمين و بزهكاران را بيشتر كند و با توجه به اهداف فوق الذكر و اينكه نقش پليس در زندگي مردم نقشي حياتي و مؤثراست ، ايجاد رابطه اي پويا و متقابل بين شهروندان و پليس به ايجاد محيط امن كمك زيادي مي كند. لذا بررسي نقش عملكرد پليس بر احساس امنيت مردم مي تواند در شناخت نيازهاي مردم درحوزه هاي مختلف و نقاط ضعف و قوت آن مؤثر باشد .

پژوهشگر در انتظار آن است که بداند ناامني چگونه بوجودمي آيد؟ ناامني حاصل خلأ چه مولفه هايي است؟

احساس امنيت و امنيت دو مقوله درهم تنيده ولي جدا از هم هستند. چرا كه ممكن است در جايي امنيت باشد ولي بنا به دلائلي مردم احساس امنيت نكنند و يا بالعكس . دراين تحقيق نيز برآنيم كه بدانيم جامعه آماري مورد نظر در محل زندگی خود احساس امنیت می  كنند؟ و درک و نگرش عامه مردم (پاسخگویان) نسبت به احساس امنیت و عملکرد پلیس چگونه است ؟

 1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :

از آنجائي كه حيات انسان از بدو تولد با محافظت و مراقبت تضمين و تأمين مي گردد ، چرا كه بيماريها وآسيب ها و خطرات محدود به دوران خاصي از زندگي نيست و در تمام مراحل زندگي وجود دارند.

نياز به شرايط بدون خطر و امن يك نياز دائمي است و پاياني ندارد . چنانچه سلسله نيازهاي مزلو، نيز حكايت همين مدعاست و مزلو نيازهاي ايمني (امنيت ، ثبات ، وابستگي ، حمايت ، رهايي از ترس ، نگراني و آشفتگي ، نياز به سازمان ، نظم ، قانون ، محدوديت ، داشتن حامي مقتدر و…..) را نخستين نياز رواني بعد از نيازهاي فيزيولوژيك مي داند كه تأمين و ارضاي بقيه نيازها يعني نيازهاي مربوط به عشق و محبت ، عزت نفس و خود شكوفايي به برآورده شدن اين نياز در انسان بستگي دارد، ارضاي نيازهاي ايمني مستلزم  پايداري ، امنيت و رهايي از ترس و اضطراب است . نشانه آشكار نيازهاي ايمني درانسانها ، ترجيح آنها براي دنيايي عادي ، منظم و قابل پيش بيني است كه بتوانند روي آن حساب كنند و درآن وقايع غير قابل كنترل ، گيج كننده و يا وقايع خطرناك ديگر رخ ندهد. جامعه و محيط مناسب و تحت اداره صحيح ، معمولاً به حد كافي موجبات امنيت خاطر اعضايش را فراهم مي آورد. بنابراين به يك مفهوم واقعي اعضاي آن جامعه داراي هيچگونه نيازهاي ايمني به مفهوم (( محركهاي فعال)) نيستند. درغير اينصورت نياز به ايمني به عنوان محرك اصلي و فعال ارگانيزم تنها در موارد واقعاً اضطراري مانند جنگ ، ‌شيوع بيماري ، فجايع طبيعي ، جرم و جنايت ، از هم پاشيدگي نظام اجتماعي ، از هم پاشيدگي مراجع قدرت و اوضاع به شدت نامساعد ديده مي شود . هرگاه تهديدي در صحنه اجتماع نسبت به قانون ،  نظم و حاكميت جامعه رخ دهد، ممكن است نيازهاي ايمني بسيار جنبه فوري به خود بگيرند ، بنابراين مي توان انتظار داشت كه در اكثر انسانها ، ترس از آشوب و جرم و جنايت به واپس گرايي نيازهاي متعالي و توجه به نيازهاي ايمني كه غلبه بيشتري دارند منجر شود!

همچنين طبق نظريه اريكسون ، انسان در اولين مرحله زندگي خود به طور زيستي و اجتماعي با دنياي اطراف خود ارتباط برقرار  مي كند . تعامل بين فرد و محيط اطرافش تعيين كننده اين امر است كه آيا فرد دنيا (محيط پيرامون)  را با نگرش اعتماد (امن) خواهد ديد يا با بي اعتمادي (نا امني ) ، به عبارت ديگر شيوه كنارآمدن سازگارانه با محيط در برابر شيوه ناسازگارانه كه درآن اگر محيط نيازهاي فرد را تأمين كند حس اعتماد و امنيت و سازگاري با محيط در او رشد مي كند و فرد ياد مي گيرد كه از مردم و موقعيت هاي اجتماعي انتظار ثبات تداوم و يكنواختي داشته باشد. اما برعكس اگر محيط طرد كننده و ناپايدار باشد نگرش بي اعتمادي و احساس ترس و اضطراب بر فرد مستولي ميشود (شولتز،1378: 53).

بنابراين امنيت در شالوده بندي حيات آدمي نقش اساسي داشته و با تمام حوزه هاي فعال زندگي سر وكاردارد و تار و پود هستي با آن در هم تنيده است . ازسوي ديگر زندگي آدمي كه هميشه در جمع و با جمع قابليت تعريف مي يابد نيازمند حراست و پاسداري از اجتماعاتي است كه تماس و ارتباط ميان افراد را فراهم مي كند . بنابراين تضمين امنيت اجتماعي انسان لازم و ضروري است ، چرا كه حيات انسان درگرو آنهاست و اختلال در ساز وكارآنان موجب ناامني و پريشاني احوال انسان خواهد بود.

با توجه به اينكه يكي از مهمترين وظايف دولتها برقراري نظم و امنيت در جامعه است و ايجاد رابطه پويا و متقابل بين پليس و شهروندان امري ضروري است و به دليل اينكه پليس در همه جوانب زندگي شهروندان نقشي حياتي و مهم دارد و هيچ شهروندي پيدا نمي شود كه در طول حيات خود به نحوي با پليس تعامل نداشته باشد . به نظر مي رسد كه بررسي نقش پليس و اثربخشي عملكرد پليس در يك جامعه مدني امري ضروري است. بنابراين انجام اين پژوهش ضروري بنظرمي رسد تا مشخص شود كه تا چه اندازه اين نهاد توانسته در انجام وظايف خود موفق باشد و به نيازهاي فوري درجامعه پاسخ مثبت دهد و همچنين ميزان احساس امنيت مردم از پليس راهگشاي برنامه ريزي هاي بعدي باشد.

1-4) اهداف تحقيق :

1-  بررسي  نحوه نگرش (پاسخگویان)نسبت به عملکرد پلیس 110.

2- بررسي ميزان اعتماد(پاسخگویان) به نیرو های پليس 110 .

3- بررسی نگرش مردم به میزان احساس امنیت اجتماعی.

4-ارائه راهکار جهت افزایش کارایی پلیس 110.

1-5) تعريف مفاهيم :

1-5-1) واژه پليس:

واژه پليس به احتمال فراوان ازكلمه يونانيPOLIS مشتق شده است ريشه اين واژه در زبانهاي لاتين و يوناني به ترتيب   politiaبه معني حكومت و مديريت و politeia يعني شهروند مي باشد كه خود ازكلمه polis به معني شهر مشتق شده است.

تعريف نهادي : نهادي كه اساساً با حفظ نظم و اجراي نظامات ، احكام و مقررات سروكار داشته است.

تعريف عملياتي:گروهي ازكاركنان دولتي كه مقررات مربوط به آسايش، امنيت و سلامت عمومي ،كه بوسيله مقامات صلاحيت دار اتخاذ  گرديده به مورد اجراميگذارند(میر شفیعیان،1365 : 87)

ودركل سازمان پليس يك سازمان دولتي است كه وظيفه اش برقراري حفظ و امنيت عمومي و اجراي مقررات و نظارت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرائم ،كشف و تعقيب جرم و مبارزه با بزهكار و حمايت از بزه ديده است و همانطوريكه در شعار پليس نيز محفوظ است پليس حافظ جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است .

1-5 -2)امنيت :

امنيت در زبان فارسي ازكلمه ((امن- امنا)) آمده و به معناي آرامش يافتن و نترسيدن است . در معناي مصدري به معناي آرامش يافتن و اطمينان پس از ترس است . فرهنگ معين امنيت را به معناي امين شدن ، درامان بودن و   بي بيمي آورده است(معين،1382: 296) و در دايره المعارف لاروس واژه امنيت به معناي (( وضعيتي كه شخص درآن واهمه اي ازخطر ندارد و آرامش نفساني از آن حاصل مي شود)) آورده شده است.

درزبان انگليسي نيزSecurity(امنيت) را به همين معنا يعني حالت يا احساس آزاد بودن از ترس ، بيمناكي ،خطر و يا به معناي درحفظ بودن ، فراغت از خطر يا اضطراب و تشويش تعريف مي نمايد.

و اگر بخواهيم مفهوم امنيت را با نقيض آن يعني ناامني تعريف و تبيين نماييم بايد بگوييم كه ((نا امني)) حالات يا موقعيت هايي هستند كه نظم ،‌ انسجام و آرامش را بر هم مي زنند (چلبي،1375: 39)

تعريفي كه روانشانسان از امنيت ارائه مي دهند عبارت است از يك احساس آرامش نسبي از خطر كه اين احساس وضع خوشايندي را ايجاد مي كند كه در سايه آن فرد آرامش و تعادل روحي و جسمي بدست آورد.(گنجی،1380: 52)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122