پايان نامه بررسي نقش فقها در پيش‌گيري از دين گريزي‌ جوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش فقها در پيش‌گيري از دين گريزي‌ جوانان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 139 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش فقها در پيش‌گيري از دين گريزي‌ جوانان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
1-بیان مسئله    1
2- اهمیت و ضرورت    2
3- هدف تحقیق    3
4- سؤالات    3
4- 1- سؤال اصلی    3
4-2-سؤالات فرعی    3
5- فرضیه    4
6- پیشینه    4
7- تاریخچه بحث    5
فصل اول کلیات    6
1-1-تعریف واژگان    7
1-1-1-فقه    7
1-1-1-1-فقه در لغت    7
1-1-1-2- فقه در اصطلاح    8
1-1-2- فقیه    9
1-1-2-1-فقيه در لغت    9
1-1-2-2-فقیه در اصطلاح    9
1-1-3-جوان    10
1-1-3-1-جوان در لغت    10
1-1-3-2-جوان در اصطلاح    10
1-1-4-دین    10
1-1-4-1-دین در لغت    10
1-1-4-2-دین در اصطلاح    11
1-1-5-دینگریزی    11
1-1-5-1-مفهوم گریز    11
1-1-5-2-مفهوم دین‌گریزی    11
فصل دوم جایگاه فقه در منظومه معارف دین    12
2-1-تعریف دین و تبیین وظایف آن    13
2-1-1-معنای دین    13
2-1-2-دین نیاز همه عصرها    14
2-1-3-فلسفه دين    15
2-1-3-1- آگاهي دادن    15
2-1-3-2 – داوري    16
2-1-3-3- بيان مسئوليتها    17
2-1-3-4- معرفت جهان    17
2-1-3-5-نشاطبخشی به زندگی    18
2-1-4-جامعيت دين    19
2-1-5-سهولت دين    20
2-1-6-دينداري    21
2-2-تعریف فقه و تبیین و ظایف آن    22
2-2-1- مفهوم فقه    22
2-2-2-هدف از علم فقه    22
2-2-3-شموليت فقه اسلامى    23
2-2-4- نقش فقه در زندگی فردی و اجتماعی    24
2-2-5-آمیختگی فقه و اخلاق    26
2-3-علل دین گریزی    28
2-3-1-تربیت نامناسب    29
2-3-1-1-مفهوم تربیت    30
2-3-1-2-ضرورت تربیت    30
2-3-1-3-آسیب شناسی تربیت    30
2-3-1-3-1-نام و القاب ناشایست    31
2-3- 1-3-2-بی محبتی به فرزند    31
2-3-1-3-3- افراط در محبت    31
2-3-1-3-4- خشونت    31
2-3-2-محيط اخلاقي و اجتماعي    32
2-3-2-1-تأثير محيط بر شخصيّت جوانان بنا بر آیات قرآن    32
2-3-3- مدرسه    34
2-3-3-1-اهمیت تعلیم و تربیت    34
2-3-3-2-وظيفۀ استاد    35
2-3-4-عملكرد نامناسب برخي از عالمان دين    36
2-3-4-1-نقش رفتار عملي فقها در هدايت مردم    36
2-3-5-دوستان    38
2-3-5-1-همنشين و پايه گذاري اخلاق    39
2-3-6- تهاجم فرهنگی    40
2-3-6-1-تهاجم فرهنگی شیبخون ناگهانی دشمن    40
2-3-6-2-ابزار و وسایل تهاجم فرهنگی    41
2-3-6-3-رسانه ابزار تهاجم فرهنگی    41
2-3-6-3-1-تلوزیون و رادیو    42
2-3-6-3-2- ماهواره    42
2-3-6-3-3- اینترنت    43
2-3-7-فقر اقتصادی    44
2-3-7-1- ارتباط مال با دین داری    44
2-3-7-2-پيامد زيانبار فقر    45
2-3-8-لقمۀ حرام و آثار آن    45
2-3-8-1-آثار لقمۀ حرام    46
2-3-8-1-1-آثار فردی لقمۀ حرام    46
2-3-8-1-2-آثار اجتماعی لقمۀ حرام    47
فصل سوم نقش مؤلفه‌های علمی فقها در  پیشگیری از دین‌گریزی جوانان    51
3-1-علمای ربانی عامل هدایت نسل جوان    51
3-1-1- شخصیت علمی    54
3-1-1-1-مناصب فقیه    55
3-1-1-1-1- منصب افتاء    56
الف: روان  بودن فتوا و پرهیز از عبارتهای فنی و علمی فقه و اصول    57
ب: به روز بودن و متناسب سن و سطح مخاطب    58
ت- متناسب با سطح تحصیلات، شغل و جنسیت    58
ث-پرهیزاز بیان فتاوای اختلافی    59
ج-داشتن سایت یا سامانۀ پیامکی برای آنلاین پاسخ دادن سؤالات شرعی    60
چ- مشخص کردن حد و مرز و فلسفۀ برخی فتواها    60
ح- پرهیز از حاكميت جو جمود بر بیان فتواها    61
3-1-1-1-2- قضاوت    63
3-1-1-1-3-ولایت    66
1-3-1-3-1-رهبری و دوری از تجملگرایی    69
3-1-1-2-شخصیت علمی    69
3-1-1-3- پاسخگويى به شبهات    73
3-1-1-3-1- نفوذ انديشه هاى بيگانه    74
3-1-1-4- فقه و پرداختن به مسائل مستحدثه فراروی جوان    75
فصل چهارم بررسی نقش مؤلفه‌های عملی و اخلاقی فقها در پیش‌گیری از دین‌گریزی جوانان    80
4-1-جوان و اثرپذیری    80
4-1-1-شخصیت فردی و اخلاق شخصی    81
4-1-1-1-تهذیب نفس    83
4-1-1-2-اخلاص    84
4-1-1-3- پرستش و عبادت    86
4-1-1-4- شب‌زنده‌داری و تهجد    87
4-1-1-5-تواضع    88
4-1-1-6- عزت‌نفس و آزادگی    90
4-1-1-7- زهد و ساده زیستی    91
4-1-8- حسن خلق    93
4-1-1-9-عفو و گذشت    94
4-2- اخلاق اجتماعی    95
4-2-1-مصادیق اخلاق اجتماعی    95
4-2-1-1- مبازه با فقر و محرومیت‌زدایی    95
4-2-1-2- اتحاد    96
4-2-1-3-مبارزه با ظلم    97
4-2-1-4- نفی سلطۀ کافران و پرهیز از اطاعت کفار    98
4-2-1-5- ثبات قدم و ایستادگی در برابر دشمنان    99
4-2-1-6- احترام و رعایت قانون    100
4-2-1- 7- صیانت و پاسداری از ارزشهای فرهنگی    101
4-2-1-8- ایثار و از خود گذشتگی    102
4-2-9- مبارزه بارخنه فرصت طلبان    102
4-3-1-فرایند ارتباط گیری با جوان    105
4-3-1-1- آگاهی و بصیرت    105
4-3-1-2- شناخت زمان و مکان    106
4-3-1-3-هـمـاهـنگی کردار و گفتار    107
4-3-1-4- دوری از افراط و رعایت ظرفیت جوانان در انجام مناسک دینی    107
4-3-1- 5- رعایت قاعدۀ تدریج    109
نتیجه    111
منابع و مآخذ   115

منابع و مآخذ

 قرآن کریم

نهج البلاغه

(محمد)اسماعيل خواجوئى خاتون‌آبادى مازندرانى الرسائل الفقهية (للخواجوئي) ، ج2، مصحح سيد مهدى رجائى‌، قم،دار الكتاب الإسلامي ، چاپ­اول ، (1411 ه‍ ق).

، امام يازدهم عليه السلام، حسن بن على. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام . قم: چاپ اول،( 1409 ق).

ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية. ج1، محقق مجتبی عراقی، قم: دارسیدالشهداء للنشر، چاپ اول، (1405 ق).

ابن ادریس، محمد بن احمد. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات). مصحح ابو الحسن‏ حسن بن احمد و ابن مسيح الموسوى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، (1410 ق).

ابن بابويه ،محمد بن على. الأمالي( للصدوق). چاپ ششم، تهران: کتابچی، چاپ‌ششم، (1376ش)،

________. المقنع (للصدوق). قم: مؤسسه امام مهدی عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، چاپ اول،( 1415ق).

احمدى ميانجى، علی. الأسير في الإسلام. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ( 1411 ه‍ ق).

اشعث كوفى، محمد بن محمد. الجعفريات – الأشعثيات. تهران: مكتبة نينوى الحديثة، چاپ اول، (بی تا).

اصفهانى ، مجلسى اول، محمد تقى. لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه. ج5، قم: مؤسسه اسماعيليان ، چاپ دوم ، (1414 ه‍ ق) .

اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. محقق سید­هاشم رسولی، ج1، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ­دوم،  (1404 ه‍ ق).

امام هشتم عليه السّلام، على بن موسى. صحيفة الإمام الرضا عليه السّلام. مصحح محمد مهدى‏ نجف، مشهد،: كنگره جهانى امام رضا عليه السّلام‏،چاپ اول، (1406 ق).

انصارى شيرازى، قدرت الله، پژوهشگران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم. موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها. ج3، مصحح جمعى از محققان‌، قم : مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، بی چا، (1429 ه‍ ق).

آمدى، عبد الواحد بن محمد تميمى. تصنيف غرر الحكم و درر الكلم‏. مصحح مصطفى‏ درايتى، قم، دفتر تبلیغات،چاپ‌اول، (1366ش).

_________. غرر الحكم و درر الكلم. ج6، مصحح سيد مهدى‏ رجائى، قم: دار الكتاب الإسلامي‏، چاپ دوم، ( 1410 ق).

بحرانی، محمد سند. أسس النظام السياسي عند الإمامية. قم: مكتبة فدك، (1426 ه‍ ق) .

_________. فقه المصارف و النقود. قم: نیمكتبة فدك، چاپ اول،‌( 1428 ه‍ ق).

بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم آل عصفور. الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية. ج1، مصحح گروه پژوهش دار المصطفى لإحياء التراث‌، بيروت: دار المصطفى لإحياء التراث،چاپ اول، (1423 ه‍ ق).

بروجردى ، آقا حسين طباطبايى. جامع أحاديث الشيعة. ج22، تهران ، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول ، (1429 ه‍ ق).

پاينده، ابوالقاسم. نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله). تهران: دنیای دانش، چاپ چهارم، (1382ش).

تبريزى ، جعفر سبحانى. موسوعة طبقات الفقهاء. مصحح گروه پژوهش مؤسسه امام صادق عليه السلام‌، ،قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ­اول،(بی‌تا)

تبريزى، جواد بن على. تنقيح مباني العروة،ذكتاب الاجتهاد و التقليد. قم: دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، چاپ اول، (1426 ه‍ ق).

تقى نورى، حسین بن محمد. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. ج15، مصحح:مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، قم‏، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، بی چا، (1408 ق).

تميمى مغربى، ابو حنيفه نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. ج1، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام ، چاپ دوم، (1385 ه‍ ق).

تهرانى، آقا بزرگ. توضيح الرشاد في تأريخ حصر الاجتهاد. مصحح محمد علی انصاری شوشتری، قم: چاپخانه خيام، چاپ اول، (1401 ه‍ ق).

جزائرى، عبد الله بن نور الدين. التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية. مصحح سيد عليرضا‌ ريحان مدرس،تهران: محقق کتاب، چاپ اول، ( بی تا).

چکیده

وجود دین از ضروریات زندگی بشر است و به نوعی سعادت و کمال آدمی در گرو شناخت آگاهانه از دین می­باشد. جهل سبب شده تا پایه اعتقادات بعضی از جوانان متزلزل شود. در کنار این ناآگاهی­، تربیت نامناسب، مدرسه، محیط فاسد، دوستان ناباب، تهاجم فرهنگی، فقر اقتصادی تشدیدکننده این امر هستند. از این روی وجود یک الگوی شایسته برای جوانان از نیازهای اساسی است.

فقها به‌عنوان جانشینان انبیاء و رسولان الهی با عهده­داری منصب­های افتاء، قضاوت و اجتهاد، در عصر غیبت امام زمان «عج» هدایت جوانان و مردم را بر عهده‌دارند. ازاین‌روی آنان با تبلیغ و اجرای احکام الهی و عملکرد صحیح خود در هر منصب و جایگاهی و متخلق نمودن خود به آداب فردی و اجتماعی چون: تهذیب نفس، اخلاص، نماز شب، تواضع، عزت‌نفس، زهد و ساده­زیستی، عفو و گذشت، احترام و رعایت قانون، مبارزه با فقر، مبارزه با رخنۀ فرصت‌طلبان، نفی سلطه کافران، پرهیز از اطاعت کفار، ایستادگی در مقابل دشمن، مانع از دین­گریزی جوانان شده­اند.

در این پایان‌نامه سعی شده تا به سؤالاتی پیرامون عواملِ زمینه‌ساز دین‌گریزی، جایگاه و مراتب علمی فقها در جریان هدایت جوانان، نقش اخلاق فردی و اجتماعی فقها در پیش­گیری از دین­گریزی پاسخ داده شود. ازجمله نتایج به‌دست‌آمده آنکه فقها به‌عنوان الگوی معرفتی و رفتاری، فرا روی جوانان، می­توانند در گرایش آنان به سمت دین نقش بسزایی ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها: فقها، جوانان، دین، دین‌گریزی

مقدمه

1-بیان مسئله

دين عبارت است از شريعت مقدّس؛ اعم از اصول و فروع كه پيامبران الهى آن را از طريق وحى دريافت و به بندگان خدا ابلاغ كرده‌‌اند.ا[1]

یا دين مجموعه­ای از عقايد، اخلاق و احكام است. يعني يك سلسله معارف علمي و عملي را كه مجموعه اعتقاد به هست‌ها و نيست‏ها و مجموعه بايدها و نبايدهاست، دين مي‏نامند. اين دين نزد خداي سبحان همان اسلام همه‏جانبه انسان در ساحتِ هدايت حق متعال است و اين دين فطري انسان است.[2]

چون فطرت تغییر نمی‌پذیرد، خطوط و اصول كلي دين نيز، تغييرناپذير است. يعني دين نه‏تنها گذشته‏اي طولاني را پشت سر گذاشته است، بدون آنكه در آن تغييري راه پيدا كند، در آينده نيز تغيير نمي‏پذيرد.

به‌ بیان ‌دیگر: قرآن كريم اين ادعا را كاملاً تبيين مي‏كند و مي‌گويد: دين به معناي مجموعه معارف، اخلاق و احكام و خواسته فطرت است و چون فطرت انسان‌ها تغيير نكرده و نمي‏كند، پس دين الهي تا انسان هست، تغيير نمي‏كند

با توجه به فطری بودن دین، گاهی احساس می‌شود که برخی از جوانان به‌ ظاهر بی‌دین، فطری بودن دین را نقض می­کنند.

آیا ادعای قرآن مبنی بر فطری بودن دین درست است یا باید به نحوی آن را توجیه کرد.

«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ.»[3]

بنا‌‌‌بر آیه بالا ما معتقدیم انسان بی‌دین پیدا نمی­شود؛ بلکه گاهی بر اساس عوامل درونی یا بیرونی انسان‌ها بددین می­شوند؛ یعنی بجای آنکه خدا را محور زندگی قرار دهند، به دنبال مد لباس، کفش، آهنگ‌های به‌روز، فلان بازیگر، فلان فوتبالیست و…هستند؛ به‌گونه‌ای که نحوۀ آداب و معاشرتشان هم برگرفته از همان مکاتب الهادیست.

لازم است یادآوری کنیم که بیان این بحث درواقع پرداختن به نقش برجستۀ علما و فقها به‌عنوان مروّجان و عاملان دین است که بعد از پیامبر و ائمه با استخراج بایدها و نبایدهای وارده در آیات و روایات جوابگوی مکلفین و هدایت‌کننده آنان به‌سوی کمال و سعادت می‌باشند؛ اما ازآنجاکه در عرصۀ جهان امروز مکاتب و عرفان‌هایی نوظهور پا به میدان گذاشته‌اند و به‌نوعی بافرهنگ زندگی اسلامی جوانان پیوند خورده‌اند. لذا بحران ایجادشده در زمینۀ دین‌داری جوانان بسیار عمیق و گسترده است و می­تواند به بحران­های روحی، فکری، اجتماعی و حتی عقیدتی بینجامد و نتیجتاً به بی­هویتی جوانان منجر گردد که مصیبت و آسیب دینی، عظیم­ترین مصیبت­ها و آسیب­هاست.

این‌ها همه برای آن است که به جوان ما بگویند بجای بیراهه رفتن، به‌ دنبال صراط مستقیم باشدکه همان اطاعت خدا و رسولش است.

ما در این پایان­نامه در پی آنیم که عوامل دین‌گریزی جوانان را بررسی کرده و اثبات کنیم دین فطری و ذاتی انسان است و دین‌گریزی مسئله‌ای عارضی است؛ و فقها به‌عنوان الگوی دین­مدار آمده­اند تا با روش زندگی و اخلاق نبوی خود زمینه گرایش جوانان به دین را فراهم آورند.

2- اهمیت و ضرورت

سعادت و کمال خواست طبیعی هر انسانی و وجود امنیت و رعایت قانون لازمۀ هر جامعه­ای است.

اما کشورهای جهان سوم و یا در حال پیشرفته با تأثیرپذیری از فرهنگی که دشمنان غربی برایشان تدارک دیده‌اند، دچار نوعی ازخودبیگانگی و از خودباختگی می­شوند؛ آن چنانکه این افکار و عقاید در ذهن جوانان بالأخص قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی که در هر جامعه­ای از جایگاه ویژه­ای برخوردارند ، رسوخ کرده و باعث تزلزل اعتقادی و به‌تبع آن تزلزل روحی و روانی و اقتصادی جامعه می­شود؛ که درنهایت جامعۀ متدینین که باید درواقع جامعه­ای پویا و فعال و در حال حرکت باشد، به جامعه­ای انفعالی، ذلیل و خوار تبدیل می­گردد.

اینجاست که ضرورت این موضوع روشن می­شود؛ زیرا جوانان ما ازنظر هیجانی، عاطفی و شناختی فطرتاً آمادگی پذیرش دین رادارند؛ اما امروز فاصله بعضی از آن‌ها از دین را به‌خوبی احساس می­کنیم و اگر خوب گوش دهیم زنگ‌های خطر را خواهیم شنید و با جوانان و نوجواناني روبرو می­شویم که آلوده به مواد مخدرند و یا گرفتار بیماری ایدز و فسادهای اخلاقی، اگر سری به حوادث روزنامه‌ها بزنیم متوجه می‌شویم که هرروز بر تعداد جوانان معتاد و شروری که مرتکب قتل و جنایت می‌شوند افزوده می­گردد این‌ها گویای آن است که اگر کار فرهنگی نشود ممکن است تاریخ اندلس تکرار شود.

این تحقیق بر آن است تا بتواند با تعریف دین و فقه و بیان وظایف آن دو و بیان علل دین‌گریزی و آشنا نمودن جوانان با سیره و روش زندگی فقها تا حدودی مانع دین‌گریزی گرددد.

3- هدف تحقیق

ما در این نوشتار عوامل دین‌گریزی جوانان را برشمرده و با بررسی نقش عملی و تبلیغی فقها در روند جذب جوانان به سمت دین حنیف، زمینه­ای را فراهم آورده تا الگوهای موفقی همچون فقها و علمای دین را به اقشار زیر برشمرد: 1- خانواده­ها تا بتوانند فرزندانی صالح تربیت نمایند. 2- به مسئولین تا با فرهنگ‌سازی سبک زندگی و رفتار و کردار عالمان وارسته که برگرفته از زندگی ائمه علیهم‌السّلام می­باشد، جامعه­ای بسازند که در آن وجود امنیت و قانون مشهود باشد. 3- و به جوانان تا سیرۀ عملی و رفتار فقها و علما، چراغ راهی باشد تا از گمراهی و ضلالت نجات یابند.

4- سؤالات

4– 1- سؤال اصلی

نقش فقها در پیشگیری از دین‌گریزی جوانان چیست؟

4-2-سؤالات فرعی

1- چه عواملی زمینه‌ساز دین‌گریزی جوانان می‌شود؟

2- در پیشگیری از دین‌گریزی جوانان فقها ازنظر شخصیت علمی چگونه مثمر ثمر واقع خواهند شد.

3- فقها چگونه با کردار و گفتار خود جوانان را جذب دین حنیف می‌کنند؟

4- سیرۀ تبلیغی فقها در جریان هدایت جوانان و پیشگیری از دین‌گریزی چگونه می‌تواند باشد؟

5- فرضیه

به نظر می­رسد دین‌گریزی همان واپس­گرایی و فاصله گرفتن جوانان از دین حنیف است، دغدغه­ای که جوامع اسلامی را گرفتار خود کرده و هرروز که می­گذرد عمقش بیشتر می­شود. در این میان خانواده، دوستان ناباب، محیط فاسد اجتماعی، فقر اقتصادی، عملکرد نادرست عالمان دین به این معضل دامن زده است.

فقها به‌عنوان مروجان دین و الگوی دین­مداری، نحوه و چگونگی زندگی آن‌ها چه در کردار و چه رفتار باید برگرفته از زندگی انبیا و رسولان الهی باشد تا در هدایت جوانان و پرورش فضایل و کمالات انسانی آنان، موفق باشند.

جوانان به سبب اقتضای سن خود به دنبال شخصیتی هستند تا بتوانند او را به‌عنوان الگوی خود انتخاب کنند تازندگی‌شان را بر اساس کردار و گفتار او تنظیم کنند ازجمله این الگوها فقیهان و عالمان دین می­باشند. خصوصاً آنکه فقیه به‌عنوان مجتهد و الگوی دین رفتار و عملش می­تواند هم سبب گرایش جوانان به دین و هم خدای‌ناکرده زمینه‌ساز دین‌گریزی گردد.

فقها بنابر احادیث معتبر[4] جانشینان انبیای الهی هستند بالأخص آنکه جامعۀ اسلامی در عصر غیبت امام عصر «عج» نیاز به احیا و برپایی احکام الهی و حفظ ارزش­های اسلامی و ابلاغ و رساندن پیام الهی به جامعۀ بشری می­باشد؛ ازاین‌رو نیاز است فقیهان مسئولیت خطیر تبلیغ را به درستی انجام دهند تا به این هدف جامعۀ عمل بپوشند.

6- پیشینه

با توجه به تحقیقات به عمل‌آمده در این زمینه تا به‌حال راجع به نقش فقها در پیش‌گیری از دین‌گریزی جوانان تحقیقی به طور مستقل فهرست نشده است؛ و تنها در منابع فقه روایی و عقاید و منابع اخلاقی از این موضوع بحث شده است؛ بنابراین می‌توان گفت این اولین پایان‌نامه به عمل آمده در این زمینه می‌باشد.

7- تاریخچه بحث

می­شود ادعا کرد که این پدیده قریب و ناآشنا نیست؛ بلکه اگر مروری بر تاریخ داشته باشیم، متوجه می‌شویم که قبل از این هم عده‌ای از جوانان با دلایلی با پیامبران خود مخالفت می‌کردند و مانع از دعوت آنها می‌شدند. نمونه آن قوم نوح است که با گستاخی و غرور کاذب خود با پیامبرشان مخالفت می‌کردند و او را به باد سخره می‌گرفتند خداوند در مورد آنها می‌فرماید:

« جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً».[5]

آنها در برابر دعوت نوح «عليه السَّلام» به چهار روش مقابله کردند: 1. انگشتان خود را در گوش‌هایشان قرار ‌دادند. 2. لباس‌هایشان را در خود پیچیدند و بر سر افکندند تا امواج صدای نوح به گوش آنها نرسد. 3. در کفر خود اصرار لجاجت نمودند. 4. شدیداً غرور و خودخواهی ورزیدند.

فصل اول: کلیات

1-1-تعریف واژگان

1-1-1-فقه

1-1-1-1-فقه در لغت

در نگاه بدوى و مراجعه ابتدايى به كلمات و تعبيرات كثيرى از اهل لغت، به نظر مى‌رسد كه «فقه» به معناى مطلق فهم است و اين معنا از تعبيراتى نظير گفته‌هاى ذيل استفاده مى‌شود:

فقه کلمه­ای عربی، مصدر ثلاثی مجرد به معنای فهم الشَّي‏ء است ابن فارس می‌گوید علم به هر چیزی، فقه است و در زبان شرع به علم خاصی گفته می­شود.[6] یا دانستن چيزى و فهمِ آن، مهارت و هوشيارى، دانش احكام شرعى از ادلّه تفصيلى.[7] در فرهنگ عمید آمده است فقه به معنای دانشمند و دانا شد یا به معنای هوشیار و تیزفهم و دانشمند و عالم به احکام شرعی[8] يا فهم دقيق مسائل نظرى است.[9] فقه در لغت‌نامۀ دهخدا به معنای فهمیدن، دریافتن و زیرکی است.[10] در قرآن نیز فقه به همین معنا آمده است:

 

«قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّا تَقُولُ…»؛[11] گفتند اى شعيب ما بسيارى از آنچه را مي‌گویى نمى‌فهميم.

«لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ‏ بِها»؛[12] قلوبى دارند كه با آنها نمى‏فهمند.

وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ

لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‏.[13]

سياق آيات ماقبل و مابعد كه درباره جهاد است نشان مي­دهد كه مراد از «لِيَنْفِرُوا» رفتن به جهاد و مراد از «فَلَوْ لا نَفَرَ» رفتن به محضر رسول خدا «صلّى اللّه عليه و آله» براى طلب علم و تفقّه در دين است.[14]

[1]. جمعى از پژوهشگران زير نظر هاشمی شاهرودى، “فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام” ، (مصحح: محققان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام)، چاپ­اول، (قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426 ه‍ ق)، ج3، ص68.

[2] عبدالله جوادی آملی، “-فطرت در قرآن”، (محقق: محمدرضا مصطفی پور)، چاپ‌سوم، (قم: مؤسسه نشر اسراء، 1384).

[3]. سوره روم‏ ، آيه 30.

[4] . عباس قمى ، “سفينة البحار”، چاپ اول ، (قم: اسوه1414 ق)، ج2،ص381.

[5]. سوره نوح، آیه7.

[6]. ر.ک. حسن مصطفوى، “التحقيق في كلمات القرآن الكريم‌“، چاپ اول، (تهران: مركز الكتاب للترجمة و النشر‌،1402ه­ ق)، ج9، ص123. اسماعيل بن حماد‌ جوهرى، “الصحاح. تاج اللغة و صحاح العربية”‌، (محقق­احمد عبد الغفور عطار‌)، چاپ اول، (لبنان: دار العلم للملايين‌،1410 ه‍ ق)‌، ج2، ص479.

[7]. فؤاد افرام­ بستانی، “فرهنگ ابجدى”، چاپ­دوم، )تهران: 1375ش(، ص669.

حسن عمید، فرهنگ عمید، چاپ اول،(تهران: انتشارات امیرکبیر،1363) ج3، ص1848.

[9]. ابو القاسم‌گرجی،”تاريخ فقه و فقها”، چاپ سوم، (تهران: مؤسسه سمت‌،1421ه ق)،ص10.

[10]. علی اکبر دهخدا، “لغتنامۀ دهخدا،(تهران”، مؤسسه انتشارات و دانشگاه تهران، 1377)، ج11، ص17192.

[11]. سوره هود، آیه 91.

[12]. سوره­ اعراف، آیه 179.

[13]. سوره توبه، آیه 122.

[14]. على اكبر قرشى بنابى، “قاموس قرآن”، چاپ­ششم، (تهران: 1412ق)،ج5، ص198.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
 • پايان نامه تبيين فلسفي – قرآني ولايت فقيه
 • پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122