پايان نامه بررسي نقش مديريت دانش در کارآفريني سازماني متخصصان علم اطلاعات شاغل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش مديريت دانش در کارآفريني سازماني متخصصان علم اطلاعات شاغل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش مديريت دانش در کارآفريني سازماني متخصصان علم اطلاعات شاغل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه2
1-2 مسئله پژوهش 3
1-3 اهمیت پژوهش5
1-4 اهداف پژوهش7
1-4-1 اهداف کلی پژوهش7
1-4-2 اهداف فرعی پژوهش7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه9
2-2 مباني نظري پژوهش9
2-2-1 مدیریت دانش9
2-2-1-1 زنجیره اطلاعات10
2-2-1-2 دسته بندی انواع دانش12
2-2-1-3 تعریف مدیریت دانش13
2-2-1-4 تاریخچه مدیریت دانش14
2-2-1-5 اهداف مدیریت دانش15
2-2-1-6 نظریه¬های مدیریت دانش17
2-2-1-7 الگوهای مدیریت دانش18
2-2-1-8 مراحل مدیریت دانش26
2-2-1-9 فرایندهای اصلی مدیریت دانش در کتابخانه¬ها27
2-2-1-10 مؤلفه¬های مدیریت دانش30
2-2-1-11 موانع مدیریت دانش33
2-2-2 کارآفرینی سازمانی35
2-2-2-1 مفهوم کارآفرینی36
2-2-2-2 تاریخچه کارآفرینی36
2-2-2-3 تاریخچه کارآفرینی در ایران39
2-2-2-4 تعاریف کارآفرینی سازمانی39
2-2-2-5 ضرورت و اهميت كارآفريني در سازمان40
2-2-2-6 نظریه¬های کارآفرینی41
2-2-2-7 ابعاد کارآفرینی سازمانی42
2-2-2-8 ویژگی¬های کارآفرین44
2-2-2-9 موانع و محدودیت¬های کارآفرینی سازمانی45
2-3 پیشینه پژوهش46
2-3-1 مقدمه46
2-3-2 پژوهش¬های انجام شده در ایران46
2-3-2-1 مدیریت دانش46
2-3-2-2 کارآفرینی سازمانی52
2-3-3 پژوهش¬های انجام شده در خارج از ایران54
2-3-3-1 مدیریت دانش54
2-3-3-2 کارآفرینی سازمانی59
2-3-4 جمع¬بندی60
2-4 پرسش¬های پژوهش60
2-4-1 پرسش¬ اصلی60
2-4-2 پرسش¬های فرعی61
2-5 تعاریف مفهومی مفاهیم و متغیرها62
2-6 تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها64

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه69
3-2 روش پژوهش69
3-3 جامعه آماری و مشارکت کنندگان پژوهش69
3-4 ابزار پژوهش71
3-4-1 پرسشنامه مدیریت دانش72
3-4-1-1 روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش72
3-4-2 پرسشنامه کارآفرینی سازمانی74
3-4-2-1 روایی و پایایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی74
3-5 نحوه اجرای پرسشنامه و جمع¬آوری داده 76
3-6 روش¬ تجزیه و تحلیل داده¬ها76

فصل چهارم: یافته¬های پژوهش

4-1 مقدمه78
4-2یافته¬های توصیفی78
4-3 بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی
بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه¬های دانشگاه شیراز80

4-4 بررسی رابطه بین مؤلفه¬های مدیریت دانش و ابعاد کارآفرینی سازمانی
بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه¬های دانشگاه شیراز80

4-4-1 بررسی رابطه بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش با ابعاد هفت¬گانه
کارآفرینی سازمانی (سخت¬کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت،خطر¬پذیری،
نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف¬پذیری، روایی کلامی،تحمل ابهام)83

4-4-2 بررسی رابطه بین مؤلفه “فرهنگ” در مدیریت دانش با ابعاد هفت¬گانه
کارآفرینی سازمانی ( سخت¬کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر¬پذیری،
نظارت درونی، روایی کلامی، خلاقیت، انعطاف¬پذیری، تحمل ابهام)84

4-4-3 بررسی رابطه بین مؤلفه “فرایند” در مدیریت دانش با ابعاد هفت¬گانه
کارآفرینی سازمانی (سخت¬کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر¬پذیری،
نظارت درونی،خلاقیت، انعطاف¬پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)86

4-4-4 بررسی رابطه بین مؤلفه “فن¬آوری” در مدیریت دانش با ابعاد هفت¬گانه
کارآفرینی سازمانی (سخت¬کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر¬پذیری،
نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف¬پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)88

4-5 بررسی معنی¬داری تفاوت بین مهارت مدیریت دانش مردان وزنان89

4-6 بررسی معنی¬داری تفاوت بین مهارت کارآفرینی سازمانی
مردان وزنان90

4-7 بررسی معنی¬داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات
با سوابق خدمت متفاوت90

4-8 بررسی معنی¬داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان
علم اطلاعات با سوابق خدمت متفاوت91

4-9 بررسی معنی¬داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان
علم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت92

4-10 بررسی معنی¬داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان
علم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت93

فصل پنجم: بحث، نتایج، نتیجه¬گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه97
5-2سؤال اول پژوهش97
5-3 سؤال دوم پژوهش99
5-4 سؤال سوم پژوهش101
5-5 سؤال چهارم پژوهش103
5-6 سؤال پنجم پژوهش105
5-7 سؤال ششم پژوهش107
5-8 سؤال هفتم پژوهش108
5-9 سؤال هشتم پژوهش109
5-10 سؤال نهم پژوهش110
5-11 سؤال دهم پژوهش111
5-12 سؤال یازدهم پژوهش112
5-13نتایج پژوهش113
5-14 نتیجه گیری114
5-15 پیشنهادهای پژوهش115
5-15-1 پیشنهادهای عملی115
5-15-2 پیشنهادهای نظری115
5-16 محدودیت¬های پژوهش116
5-17 منابع پژوهش117
5-17-1 منابع فارسی117
5-17-2 منابع انگلیسی123

پیوست

1 پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1380)129
2 پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390)133

منابع پژوهش

 منابع فارسی

احمدپور ­داریانی، محمود (1379) . کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: محمود احمدپور داریانی.

احمدی، پرویز؛ باباشاهی، جبار و لیلاسادات خداشناس (1390) . بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و کارآفرینی (پژوهشی پیرامون کارکنان شرکت داده­ورزی سداد) . پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، 1(3) .

افرازه، عباس (1384) . مدیریت دانش، مفاهیم، مدل­ها، اندازه­گیری و پیاده­سازی، مرکز نشر دانشگاه امیرکبیر. فصل دوم.

امین بیدختی، علی اکبر؛ مکوند حسینی، شاهرخ و زهرا احسانی (1390). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان. فصلنامه راهبرد،20 (59).

انتهایی، علیرضا (1381) . ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت دانش در کتابخانه­های تخصصی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

انصاری، محمدحسین (1390) . مدیریت دانش و خلاقیت در اداره کل تربیت بدنی استان تهران. مدیریت ورزشی، (9) .

باب الحوائجی، فهیمه و لیدا مهدی­زاده قلعه­جوق (1388) . بررسی تطبیقی مدیریت دانش در کتابخانه­های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه­های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری واقع در مراکز استا­ن­های کشور. فصلنامه دانش شناسی، 2 (5) .

بیک زاد، جعفر و هانیه دودمانی ملکی (1390) . بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد مدیریت دانش در آموزش و پرورش: مطالعه موردی آموزش و پرورش شهر ملکان. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه­های عمومی، 7 (4).

پایدار، رشید؛ آقامحمدی، مصطفی و بهزاد رستم­نژاد (1386) . کارآفرینی. انتشارات گسترش علوم پایه.

پریرخ، مهری (1382) . مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه­ها، فصلنامه کتاب، (14) .

ترجمان، وینا و زهره آقا بابایی (1390) . کارآفرینی و ویژگی­های شخصیتی کارآفرینانه. بینش، 29.

تقی­زاده، هوشنگ و غفار تاری (1388) . بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت بر بالندگی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، 4 (7) .

حسن­زاده، محمد (1386) . مدیریت دانش: مفاهیم و زیر ساخت­ها. تهران: کتابدار.

حقیقت منفرد، جلال و آیلر هوشیار(1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران) . 4 (11) .

حیدری، حسین؛ پاپ زن، عبدالحمید و رویا کرمی دارابخانی (1390) . بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه­های کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه) . ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، (3) .

خانی جزنی، جمال (1387) . اصول و مبانی فرهنگ کارآفرینی. تهران: مهرراوش.

خشوعی، مهدیه سادات (1388) . انعطاف­پذیری از دیدگاه روان­شناسی تحولی. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 19.

رجایی­پور، سعید و حمید رحیمی (1387) . بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، 8 (4) .

رحیمی، حمید (1385) . بررسی رابطه بین مؤلفه­های مدیریت دانش سازمانی و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، بخش اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان.

رضاییان، علی (1385) . مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.

سعیدی­کیا، مهدی (1388) . اصول و مبانی کارآفرینی، تهران، انتشارات کیا.

سید جوادین، سید رضا؛ امامی، مصطفی و عبدالغنی رستگار (1389) . بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده­های نفتی ایران) . فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4 (12) .

شمس­نیا، علی؛ احمدی، عباداله و محمد افشار (1390) . بررسی رابطه کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات در کارکنان پارک­های علم و فن­آوری شهرستان شیراز. فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، (4) .

شهرکی­پور، حسن؛ ندری، خدیجه و رحمان شیرمحمدی (1389) . بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، (4) .

شیرزاد کبریا، بهارک و حسین خوش نظر (1388) . تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد پژوهشی دبیران دوره دبیرستان از دیدگاه مدیران شهرستان سقز در سال تحصیلی 89-1388. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، (2) .

صالحی، محمد؛ خاوری، عبداله و محمد مجتبی کیخای فرزانه (1389) . ارایه­ی مدل عملی به منظور پیاده­سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 1 (4) .

صراف­زاده، مریم (1385) . کتابداران و مدیریت دانش. اطلاع­شناسی.

صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم و مریم حر محمدی (1391) . بررسی تأثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس) . فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 11 (1) .

صمدیان، ابوالفضل و بلال سید علوی (1390) . تأثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا و سیمای استان تهران. مجله مدیریت فرهنگی، 5 (11) .

طالقانی، غلامرضا؛ انواری، علی و لیلا افتخاری (1390) . رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه، 27 (1) .

طاهری، عبدالمحمد؛ شایان جهرمی، امین و سهیلا ترابی (1389) . بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه­ای شهرستان گچساران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، (4) .

علیمردانی، مهرزاد؛ قهرمانی، محمد و محمود ابوالقاسمی (1388) . بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی) . رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، (3) .

غفوری، فرزاد؛ گنجویی، فریده اشرف؛ دهقان، آیت­الله و مهسا حسینی (1388). ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی. مدیریت ورزشی، (2) .

 

کشاورزی، علی­حسین و یوسف رمضانی (1389) . بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص­های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز. چشم انداز مدیریت دولتی، (3) .

کمالیان، امین­رضا و امیر فاضل (1390) . بررسی رابطه هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان) . توسعه کارآفرینی، (11) .

کوراتکو، دانلداف و ریچارد هاجتس (1383) . نگرش معاصر بر کارآفرینی، ترجمه ابراهیم محرابی با همکاری محسن تبرایی، تهران، دانشگاه فردوسی مشهد.

کیوان­آرا، محمود؛ یزدخواستی، علی؛ بهرامی، سوسن و یوسف مسعودیان (1390) . رابطه مؤلفه­های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده­های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (5) .

گلستان هاشمی، سید مهدی (1382) . مبانی علم کارآفرینی، اصفهان، جهاد دانشگاهی.

لاریجانی، حجت­اله حسن و موسی نوری اصل (1388) . امکان­سنجی ارائه مدیریت دانش در کتابخانه­های عمومی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه دانش شناسی، 2 (5) .

محمدی فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمد صادق و داریوش محمدی (1387) . مدیریت دانش (رویکردی جامع) . تهران: پیام پویا.

محمدی استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد و سعید رجایی­پور (1390) . امکان سنجی و پیاده­سازی مدیریت دانش در کتابخانه­های دانشگاهی شهر اصفهان بر پایه مدل بکوویتز و ویلیامز. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1 (1) .

مختاری­نبی، ابراهیم (1383) . تحول نقش کتابداران و متخصصان اطلاع­رسانی در مدیریت دانش، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مدهوشی، مهرداد و عیسی نیازی (1390) . ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه­های منتخب. پژوهشنامه مدیریت تحول، 3 (6) .

مصطفوی، اسماعیل (1389) . مدیریت دانش در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی. مجله ارتباط علمی.

موسی­خانی، محمد؛ اجلی قشلاجوقی، مهدی و رحیم صفوی میرمحله (1387) . ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان­ها در زمینه مدیریت دانش (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) .

میرغفوری، حبیب­اله؛ فرهنگ­نژاد، محمدعلی و زهرا صادقی آرانی (1389) . ارزیابی عملکرد بخش بهداشت و درمان شهرستان یزد در به کارگیری فرایند مدیریت دانش. مدیریت سلامت، 13(39) .

ناهید، مجتبی (1388) . چیستی و چرایی کارآفرینی در یک نگاه. بررسی­های بازرگانی، (34) .

نیازآذری، کیومرث؛ بریمانی، ابوالقاسم و بی بی سعیده حاجی قلیخانی (1390) . بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه. فصلنامه مدیریت، 8 (21) .

نیر، نجمه و عبدالرسول جوکار (1391) . رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، 9 (2) .

نیسی، عبدالحسین و محمود رنگباری خینی (1388) . بررسی عوامل مؤثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان مخابرات استان خوزستان) . چشم انداز مدیریت، (33) .

نیک­پور، امین و سنجر سلاجقه (1389) . بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فراسوی مدیریت، (14) .

هزار جریبی (1382) . بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران، رساله دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

 منابع  غیر فارسی

Abdolkader, A. H. (2004) . Readiness  of  Idsc to adopt knowledge Management. Knowledge management.

Alwis, R. & Hartmann, E. (2008) . The use of tacit knowledge within innovative companies: knowledge management in innovative enterprises. Journal of Knowledge Management, 12 (1) .

Amabil, T. M. (1988) . A model of creativity and innovation in organizations. Research in Organizational Behavior, (10) .

Aramburu, N. , Saenz, J. & Rivera, O. (2006) . Fostering innovation and knowledge creation: the role of management context. Journal of knowledge management, 10 (3) .

Bettiol, M. , Maria, E. & Grandinetti, R. (2012) . Codification and creativity: knowledgemanagement strategies in KIBS. Journal of Knowledge Management, 16 (4) .

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1392 می­باشد.

جامعه­ی پژوهش: جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز بدون در نظر گرفتن مدرک و رشته تحصیلی بود، که تمامی این افراد (87 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار و روش: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می­باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه­های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 89/0 و 92/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و تحلیل واریانس یک­طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­های پژوهش: یافته­های پژوهش نشان داد به هر میزان که، سطح مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز بالاتر باشد، سطح مهارت مدیریت دانش نیز بیش­تر می­باشد. نتایج هم­چنین بیانگر آن بود که، بین مؤلفه “افراد” ، “فرایند”  و “فرهنگ” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با نمره کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنی­داری وجود دارد، اما بین مؤلفه “فن­آوری” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با متغیر کارآفرینی سازمانی رابطه معنی­داری وجود ندارد. هم­چنین، بین بعد “سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت” در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات با نمره مدیریت دانش آنان، رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بین ابعادریسک­پذیری، کنترل درونی، خلاقیت، انعطاف­پذیری، تحمل ابهام و روایی کلامی با مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات، رابطه معنی­داری وجود ندارد.

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر می­توان چنین نتیجه­گیری نمود که، متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز، مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی و ذخیره­سازی آن به منظور بالا بردن افکار عموم و افزایش نوآوری و کارآفرینی در کتابخانه­ها به­کار می­گیرند.

کلیدواژه­ها: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی

فصل اول

1.­ کلیات

 1-1.­ مقدمه

در گذشته نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه انسانی، دسترسی بیش­تر به منابع مادی محسوب می­شد. اما اکنون شرایط به کلی متحول شده و در حال حاضر اصلی­ترین مزیت رقابتی برای سازمان­ها، توان آن­ها در مدیریت دانش محسوب می­شود. عمده­ترین سرمایه­های سازمان­های تولیدی و خدماتی عصر حاضر، دانش است که به آن دسترسی دارند (خوانساری، 1384) .

مدیریت دانش سبب دست­یابی به تجارب، دانش و مهارت­هایی می­شود که در مجموع توانایی­های جدید، قدرت اجرای عملیات بیش­تر، تشویق خلاقیت و نوآوری، شیوه به کار بردن بهتر دانش موجود سازمان و استفاده بهتر از دانش در فرآیند تجارت روز به روز را در سازمان ایجاد می­کند (هاسکل[1]، 2010) .

از عمده­ترین جریان­های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرآیند کارآفرینی و خلاقیت است که اساس و بستر­ساز تغییر و تحول و دگرگونی است. کارآفرینان موجب می­شوند تا سازمانی از سازمان­های دیگر پیشی بگیرد و کشوری نسبت به کشورهای دیگر به نحو چشمگیر پیشرفت نماید و مسلماً با توجه به پیچیده شدن سازمان­ها، رشد فن­آوری، نو و بدیع بودن علم سازمان­ها، مدیران به طور روز افزون تلاش می­کنند، دریابند چگونه سازمان­های خود را کارآفرین و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان­هایشان شوند، زیرا اگر اندیشه نو وارد سازمان شود رو به زوال می­روند. در واقع برای سازمان­های امروز خلاقیت و کارآفرینی هر کدام به مثابه پله­های نردبان ترقی هستند که باید با آگاهی کامل و موفقیت طی شوند (فرهنگی و صفرزاده، 1386) .

امروزه، بسیاری از شرکت­ها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده­اند. در واقع این­گونه تغییر گرایش در راهبرد، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت­ها تحمیل گردیده است: افزایش سریع رقبای جدید، ایجاد حس بی­اعتمادی نسبت به شیوه­های مدیریت سنتی در شرکت­ها و خروج بهترین نیروهای کار از شرکت­ها و اقدام آن­ها به کارآفرینی مستقل. از سوی دیگر، شکل­گیری بازارهای سرمایه به صورت یک صنعت نوین و تمایل آن به سرمایه­گذاری مخاطره­آمیز سبب شده تا کارآفرینان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته برای تحقق فکرها و اجرای پروژه­هایشان به منابع مالی دست پیدا کنند (فرای[2]،1993) .

مدیریت دانش، یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی کارکنان است. مدیریت دانش ابزاری مهم برای سازمان­ها جهت مدیریت بهتر اطلاعات و مهم­تر از آن، دانش است. برخلاف دیگر روش­ها، مدیریت دانش همیشه به­راحتی تعریف نمی­شود، زیرا دربردارنده دامنه­ای از مفاهیم، رفتارهای مدیریتی، فن­آوری­ها و فعالیت­هاست که همه آن­ها زیر چتر مدیریت دانش قرار می­گیرند (گوپتا[3]، 2008) . هم­چنین مبنای ثروت­آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است؛ به­گونه­ای که کارآفرینان از دانش و اطلاعات ثروت می­آفرینند (خوانساری، 1384) .

در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان­ها و لزوم ایجاد و پرورش کارآفرینی در کلیه سازمان­ها و نهادها به بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی در میان متخصصان علم اطلاعات، پرداخته شده است.

1-2.­ مسئله پژوهش

بدون تردید، نزدیک­ترین حوزه معرفتی به مدیریت دانش، حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی است. متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی، به دلیل همین نزدیکی شغلی، برای تصدی سمت جدید مدیریت دانش مطرح شده­اند. مشکلات و چالش­های موجود در کتابخانه­ها، مدیریت کتابخانه­ها را به وظیفه­ای پیچیده تبدیل کرده است. مدیران امروز باید راه تحول را پیش بگیرند و تلاش کنند تا کتابخانه­ها به سوی وضعیت مطلوب حرکت کنند. لذا، امروزه مدیریت کتابخانه­ها مدیریت تغییر و تحول است. برای موفقیت در این امر، مدیران ابتدا باید بدانند چه چیز را باید تغییر بدهند و به چه سو باید حرکت کنند. در این ارتباط، استفاده از مدیریت دانش ابزار مناسبی است.

مديريت دانش، مهم­ترين دارايي و بزرگ­ترين مزيت براي بسياري از سازمان­ها است. پس، بايد به كانون­های دانش توجه شود. كانون­هاي دانش در سازمان­ها، مكان جمع­آوري، سازماندهي و انتشار دانش هستند. متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی، همواره در جستجوي روش­هايي براي گردآوري، سازماندهي، رده­بندي و ثبت اطلاعات و دانش دروني خود و به اشتراك گذاشتن آن با كاربران با استفاده از فنون رسمي و غير رسمي مديريت دانش بوده­اند.

مديريت دانش، توان بالقوه­اي در كمك به متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی براي گردآوري، سازماندهي، اشاعه دانش و هم­چنین در بهره­وري و كارآمدي بيش­تر و ارائه خدمات به كاربران يا كاركنان سازمان است.

از آن­جا، كه دانش و فرايندهاي آن با عمليات، ساختار، فرهنگ و هدف يك سازمان پيوند خورده­اند، بنابراين، يك راهبرد مديريت دانش كارآمد به كتابخانه­هايي نياز دارد كه فهم عميقي از فكر و دانش و چگونگي استفاده در سازمان بزرگترشان داشته باشد. متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی، مديران حافظه يك سازمان هستند و آن­ها بايد فراتر از وظايف جستجو، انتخاب، سازماندهي و مديريت اطلاعات به سمت ايجاد و مديريت دانش حركت كنند.

از دیگر سو، تغییر و تحولات گسترده امروزی و پویایی رقابت باعث شده است تا سازمان­ها به دنبال ایجاد شرایطی باشند که بتوانند افراد خلاق و کارآفرین را هر چه بیش­تر جذب، مدیریت و نگهداری کنند تا از مزایای کارآفرینی سازمانی هر چه بیش­تر بهره­مند شوند. بنابراین، برای غلبه بر مشکلات و تهدیدات که متوجه سازمان­های امروزی است، تنها یک راه­حل سازگار است و آن هم ایجاد بستر فرهنگ کارآفرینی در سازمان­ها می­باشد.

امروزه، اندیشمندان، کارآفرینی را به مثابه راهبردی مناسب برای گسترش بهره‌وری و توسعه سازمان تلقی می­کنند و بر این باورند که کارآفرینی موجب ارتقای بهره‌وری در سطوح مختلف فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین‌المللی می­شود که این امر نیاز به بستری مناسب در سازمان دارد. لذا، در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان­هایی است که بین منابع کم­یاب و قابلیت­های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی و سازمانی خود رابطه معنی­داری برقرار سازند. به عبارتی دیگر، جامعه و سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، حرکتی رو به جلو داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی و سازمانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند، تا آن­ها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت کنند.

کارآفرینی به عنوان نشانه و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان پیشگامان موفقیت­های تجاری در جامعه هستند. شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد علت توسعه کشورهایی هم­چون آمریکا، ژاپن و آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافته­اند، کارآفرینی است. کارآفريني از منابع مهم و پايان­ناپذير همه جوامع بشري است. منبعي که به خلاقيت انسان­ها بازمي­گردد، از يک سو بسيار ارزان و از سوي ديگر ارزشمند و پايان­ناپذير است.

از این­رو است که هر چه زمان می­گذرد، اهمیت نیروی انسانی مبتکر و خلاق در سازمان­ها نمود بیش­تری پیدا می­یابد، افرادی به­وجود­آورنده فرایند نوآوری در عرصه رقابت­های جهانی می­باشند که با خلق ایده­های نوین و شناسایی بازارهای جدید برای سرمایه­گذاری منجر به ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه و رونق بخشیدن به ساختار اقتصادی کشور می­شوند. پس، لازم است که مدیران ارزیابی دقیق و جامعی از اجرای این راهبرد در سازمان­ها داشته باشند تا بتوانند به سرعت به تغییرات نامطلوب محیطی واکنش دهند و با موفقیت از بحران­های پیش روی خویش عبور نموده و به عنوان یک سازمان پیشرو و کارآفرین معرفی گردند.

حال با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در عصر حاضر و همچنین اهمیت این دو عامل در کتابخانه­ها، مسئله مورد نظر در این پژوهش چگونگی استفاده از “مدیریت دانش” توسط متخصصان علم اطلاعات و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی می­باشد.

 1-3.­ اهمیت پژوهش

با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت، مدیریت مؤثر دانش در سازمان­ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا دانش به طور فزاینده­ای به عنوان یک جزء حیاتی برای سازمان­ها شناخته شده و مدیریت آن تا حدود زیادی مبتنی بر شایستگی­های افراد و ویژگی­های گروه­ها در شکل فرهنگ سازمانی است که به عنوان یک عامل مهم، نقش کلیدی را در رد یا پذیرش دانش ایفا می­کند (کیگانک و اسریت[4]،2010) .

عصر ما عصر شتاب و دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات زندگی همه ما را نیز خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار می­دهد. از این رو، جامعه­ای در جهت سازگاری با تغییرات و رقابت جهانی پیشتاز خواهد شد که از نیروی انسانی ماهر و متخصص، خلاق و خودباور برخوردار باشد (هزارجریبی، 1382) .

به­طور کلی، پیشرفت سریع دانش و فن­آوری، تغییر روند جمعیت شناختی و همچون افزایش سطح تحصیل، اشتغال زن و مرد در خانواده­ها و افزایش طول عمر و سالخوردگی جمعیت و حضور اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآفرینی سبب گردیده تا گرایش به کارآفرینی در راهبرد شرکت­ها شدیداً مورد تأکید قرار گیرد (کوراتکو و هاجتس[5]، 1989).

کارآفرینی یک عامل کلیدی و پلی مابین نوآوری و توسعه اقتصادی قلمداد می­شود و کارکنان متخصص وکارآمد نیز بازوان توانمند مدیران سازمان­ها به شمار می­آیند که موجب غلبه بر شرایط نامطلوب محیط و رهایی سازمان از بن­بست مشکلات و دست­یابی به راه­حل­های جدید و ارتقاء کیفیت تولید در رقابت­های فشرده جهانی می­شوند. در واقع، می­توان گفت که کارآفرینی نماد نوآوری و موفقیت در امور تجاری و کارآفرینان پیشگامان آن هستند که با نظرات نوین خویش موجب تحولات اساسی در ساختار نظام اداری و افزایش کارایی و اثربخشی آن می­شوند.

امروزه، بسیاری از شرکت­ها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده­اند. از سوی دیگر، فرآیندهای کارآفرینی مانند کارآفرینی علمی، کارآفرینی فن­آورانه و کارآفرینی خدماتی، به علت ویژگی­های ارزش­آفرینی، سرمایه­آفرینی، اشتغال­آفرینی و سودآوری نقش مهم و بنیادی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­نمایند، همچنین کارآفرینی را می­توان یکی از مؤثرترین راه­کارهای مواجهه با معضل بیکاری دانست، چون کارآفرینی اشتغال­زا نوعی فرآیند برای خلق فرصت­های شغلی جدید می­باشد. بنابراین، کارآفرینی از این طریق نقش مهم و بسیار تأثیرگذاری بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­نماید (گلستان هاشمی، ۱۳۸۲) .

در این ارتباط، سازمان­ها و شرکت­ها ناگزیرند تا جهت حفظ بقا و داشتن مزیت رقابتی، سازمانی خلاق و نوآور شوند، به گونه­ای که خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان جهانی آماده سازند (فتحیان،1384) .

از این­رو، یافته­های این تحقیق می­تواند به متخصصان علم اطلاعات در دانشگاه شیراز جهت ایجاد طرح­های موفقیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی یاری رساند. چرا که مدیریت دانش و کارآفرینی در کتابخانه­ها به افزایش بهره­وری و کارآیی کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی یاری می­رساند.

1-4.­ اهداف پژوهش

 1-4-1. هدف کلی پژوهش

هدف اساسی این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه بین سطح مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز با کارآفرینی سازمانی آن­ها.

1-4-2. اهداف فرعی­

اهداف فرعی پژوهش عبارتند از :

بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه­های مدیریت دانش با ابعاد کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز

بررسی تأثیر جنسیت بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز

بررسی تأثیر سابقه خدمت بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل درکتابخانه­های دانشگاه شیراز

فصل دوم

2-1. مبانی نظری پژوهش

 مبنای ثروت­آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. در سال­های اخیر، مدیریت دانش در مرکز توجه کتابخانه­ها قرار گرفته است. با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت، مدیریت مؤثر دانش در سازمان­ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا دانش به­طور فزاینده­ای به عنوان یک جزء حیاتی برای سازمان­ها شناخته شده و مدیریت آن تا حدود زیادی مبتنی بر شایستگی­های افراد و ویژگی­های گروه­ها در شکل فرهنگ سازمانی است که به عنوان یک عامل مهم، نقش کلیدی را در رد یا پذیرش دانش ایفا می­کند. در این بخش ابتدا به مدیریت دانش (زنجیره اطلاعات، دسته­بندی انواع دانش، تعاریف، تاریخچه، اهداف، نظریه­ها، مدل­های مدیریت دانش و موانع مدیریت دانش) اشاره شده، و در ادامه به کارآفرینی سازمانی (مفهوم کارآفرینی، تاریخچه کارآفرینی در دنیا، تاریخچه کارآفرینی در ایران، تعریف کارآفرینی سازمانی، ضرورت و اهمیت، نظریه­ها، ابعاد و موانع کارآفرینی سازمانی) پرداخته شده است.

22. مبانی نظری پژوهش

2-2-1. مدیریت دانش

یکی از موضوعات مهم مطرح شده در دوره اخیر، مدیریت دانش است. مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل و پيشرفت است و بر افزایش کارایی و بهبود اثربخشی فرایندهای سازمانی، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیادی دارد. نیاز به مدیریت دانش، از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان­ها، دانش خود را اندازه­گیری می­کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه­بندی شرکت­ها در گزارش­های خود منعکس می­کنند.

1. Haskel

[2]. Fry

[3]. Gupta

[4]. Ciganek & Srite

[5] . Kuratco & Hajets

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • پايان نامه بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي
 • پايان نامه کاربرد مديريت دانش شخصي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه
 • پايان نامه سبک رهبري توانمند ساز مديريت دانش در صندوق ضمانت صادرات ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122