پايان نامه بررسي نقش مسائل وموانع اجتماعي واقتصادي توسعه سرمايه گذاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش مسائل وموانع اجتماعي واقتصادي  توسعه سرمايه گذاري  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 283 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش مسائل وموانع اجتماعي واقتصادي  توسعه سرمايه گذاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات    1
طرح مسأله     2
اهمیت و ضرورت موضوع     3
سئوالات اساسی تحقیق     5
اهداف پژوهش     9
فصل دوم ـ ادبیات تحقیق شامل:
ضرورت سرمایه‌گذاری و چهارچوب نظری تحقیق    11
پیشینه تحقیق     29
دیدگاههای جامعه شناختی سرمایه گذاری     31
سرمایه گذاری چیست؟    68
نقش سرمایه گذاری و پس انداز در سرمایه گذاری     73
نقش اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری     88
برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری     93
نقش دولت در سرمایه گذاری     122
نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری     138
مدل نظری     150
فصل سوم: روش شناسی    151
متغیر های تحقیق     152
فرضیه های تحقیق     155
جامعه و نمونه آماری     159
روش تحقیق     159
وسیله اندازه گیری     160
نحوه استخراج داده ها و روشهای آماری     162
مدل تحلیلی تحقیق     163
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق    164
الف) تجزیه و تحلیل در سطح توصیف (تحلیل یک متغیره)    165
ب) تحلیل دو متغیره و ارزیابی فرضیه ها     198
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات     227
الف)خلاصه و نتیجه گیری     228
ب) پیشنهادات و راهکارها     241
منابع مورد استفاده و مطالعه     254

 منابع و مأخذ:

1) اخوی – احمد؛ اقتصاد کلان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374

2) ازکیاء، مصطفی – جامعه شناسی توسعه – تهران، موسسه نشر کلمه، 1377

3) اسملسر، نیل جی؛ جامعه شناسی اقتصادی، محسن کلاهچی، انتشارات کویر، 1376

4) اگزوستن، دیوید؛ سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی جدید و پرمخاطره، سید جلال صادقی شریف، مؤسسه انتشارات ملک، 1378

5) امیری فر، امیرعلی – گامی در ساماندهی اقتصاد ایران امروز و آشنایی با اقتصاد حکومت اسلامی و بازار، تهران، انتشارات طاووس بهشت، 1379

6) بوکانان، نورمن؛ راههای پیشرفت اقتصادی، حسین فرهودی، جلد 1 چاپخانه تهران مصور، 1377

7) دادگر – کرماجانی، یداله؛ مالیه عمومی و اقتصاد دولت، انتشارات مؤسسه فرهنگی – هنری بشیر علم و ادب، 1378

8) دورکیم – امیل؛ درباره تقسیم کار امور اجتماعی، باقرپرهام، انتشارات کتابسرای بابل، 1369

9) رابینسـُن – جوان؛ مسائل تجزیه و تحلیل اقتصادی، پرویز نیساری، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، 1354

10) رحیمی بروجردی، علیرضا، سیاست های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1373

11) رزاقی – ابراهیم؛ آشنایی با اقتصاد ایران، تهران، نشر نِی، 1376

12) روزبهان – محمود؛ مبانی توسعه اقتصاد، انتشارات تابان، 1379

13) ریتزِر – جورج؛ نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، انتشارات علمی، 1374

14) بخشنامه؛ سیاست های پولی مناسب در جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی، تهران 1373

15) بخشنامه سرمایه های فیزیکی خارجی وروشهای جذب آن، معاونت اموراقتصادی وزارت اقتصادودارای تهران 1374

16) قائم مقامی – فرهت ؛ موانع توسعه در جهان سوم، انتشارات روشنفکر، 2535

17) قدیری اصل- باقر؛ سیر اندیشه اقتصادی از افلاطون تا کینز، انتشارات پیام

18) کرایپ – یان؛ نظریه های اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابر ماس، عباس محسنی، انتشارات آگاه، 1378

19) کوزر- لوئیس؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، محسن ثلاثی، انتشارات علمی، 1358

20) مایر – جرالد. م؛ از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد ارمکی، تهران نشر میترا، 1375

21) مجیدیان – داوود؛ ارزیابی طرح های صنعتی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1377

22) نصر اصفهانی- اسداله؛ نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی، تهران موسسه مطبوعاتی فرخی، 1348

23) وبر- ماکس؛ اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری، عبدلمعبود انصاری، تهران انتشارات سمت، 1371

24- وبر – ماکس؛ اقتصاد و جامعه، عباس منوچهری، مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عمادزاده، انتشارات مولی، 1374

25) ویس وده – گونتر؛ جامعه شناسی برای اقتصاد، هادی صمدی، انتشارات سمت، 1381

26) هادی زنور – بهروز؛ سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران نشر پژوهش فروزان روز، 1379

27) همتی – عبدالناصر؛ نگرشی بر دیدگاه ها و مسائل توسعه اقتصادی، تهران، سروش، 1376

28) آنتونی گیدنز ترجمه حسن چاوشیان ، نشر نی

چکیده : 

هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان  حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سوالهای اساسی پیرامون پژوهش فوق الذکر با استفاده از یافته ها و داده ها بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری(spss) تحقیق و ارزیابی آنها به انجام رسیده است. بررسی و رسیدن به میزان استقبال جامعه از جریان سرمایه گذاری و سرمایه گذار ، مطلع شدن از ویژگی های شرایط و بستر های فعلی و آتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رابطه با سرمایه گذاری و کشف میزان شدت و ضعف عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پدیده سرمایه گذاری مد نظر بوده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی می باشد و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است. تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط به سرمایه گذاری و بخصوص در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با استفاده از روشهای آماری استنباطی که از یک صد نمونه جامعه آماری به صورت مصاحبه حضوری و پرسشنامه ای مورد سنجش قرار گرفته و در پایان پژوهش راهکارهای لازم و ضروری پس از نتیجه گیری از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش فوق مانند انتقادها و پیشنهادات به منظور بهبود و ارتقاع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال ارائه شده است.

کلمات کلیدی: موانع اجتماعی ـ اقتصادی، موفقیت و شکست، سرمایه‌گذاری.

مقدمه :

امروزه پدیده سرمایه گذاری را می توان مهمترین مسأله کشور مطرح کرد و عدم سرمایه گذاری در حد نیاز و متناسب شرایط فعلی و آتی  را می توان بزرگترین دغدغه جامعه فعلیلحاظ نمود. مسأله ای که علارغم تشویق و برنامه ریزی و بحث های نظری پیرامون آن، در عمل چندان تحقق نمی یابد و نتیجه مورد انتظار گرفته نمی شود و روند سرمایه گذاری فعلی جوابگوی نیازهای حال و آینده نمی باشد. لذا جا دارد در خصوص این موضوع مهم به عنوان علت و علل بسیاری از مسائل کشور نگران باشیم و در صدد رفع موانع و مسائل تهدید و تضعیف کننده آن باشیم و عوامل تقویت کننده آن را تسریع و تسهیل نماییم و شرایطی فراهم کنیم که پدیده سرمایه گذاری از یک روند روان و بی خطر برخوردار باشد. در شرایط فعلی جامعه ایران، زمینه و بسترهای لازم و مشوق سرمایه گذاری از سوی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حد نیاز فراهم نیست. باید اقرار کنیم مسأله سرمایه گذاری در حال حاضر جداً با مسائل و تنگناهای زیادی مواجه است و روند سرمایه گذاری از  جنبه های مختلف مورد تهدید و تضعیف قرار می گیرد. فضای امن سیاسی و مطمئن برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار در حد نیاز موجود نیست. مسائل و تصمیمات سیاسی به شدت مسائل اقتصادی من جمله سرمایه گذاری را مورد تهدید قرار می دهد. استقلال اقتصادی و ثبات اقتصادی ضعیف است. ثبات اجتماعی و قوانین نیز کم رنگ است و قوانین همواره تغییر می یابند و از وضعیت ناپایداری برخوردارند. در فضایی که ثبات اجتماعی ضعیف و نامطمئن است، طبعاً انگیزه سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت. سرمایه داران فرار و کتمان سرمایه را بر سرمایه گذاری در داخل کشور ترجیح می دهند و یا به جای سرمایه گذاری سالم و مفید، سرمایه ها اغلب در راستای کارهای کاذب و غیر ضروری و بعضاً خلاف و سودآور نامشروع بکار گرفته می شود. فساد اقتصادی در شرایط فعلی جامعه ایران چشم گیر و غیر قابل انکار است و شدیداً سایر ساختارهای جامعه از قبیل : سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد.

سیاستها و برنامه های حمایتی و هدایتی و نظارتی بر امر سرمایه گذاری سالم و مفید بسیار ضعیف و ناکارآمد می باشد و تضمین موفقیت سرمایه گذاری سالم ناچیز است و از همین جاست که سرمایه ها بصورت زیرزمینی در زمینه های کاذب، غیرضروری و مضر به حال جامعه، هزینه می شوند. در اثر عدم حمایتهای لازم از سرمایه گذاری و عدم حمایت صحیح سرمایه ها، نیازهای انسانی جامعه و افراد آن تأمین نمی شود، منابع موجود احیاء نمی شوند و بلکه به هدر می روند و یا به صورت بهینه بهره برداری نمی شود و نتیجه اینکه روز به روز فقر و بیکاری زیاد می شود و عواقب آن جامعه را تهدید می کند و بازار کسب و کار سالم و مفید تهدید و تضعیف می شود و این یعنی بدبختی واقعی جامعه .

در شرایط فعلی کشور ایران، یک سیستم اداری منظم و هماهنگ با مدیریت صحیح و کارآمد مبنی بر هدایت سرمایه ها و سرمایه گذاری وجود ندارد، سرمایه گذاران در پیچ و خم دوندگیهای اداری، خسته و ناامید می شوند. قوانین ناپایدار همواره سرمایه گذاران را مضطرب و متضرر می سازد. نرخ تسهیلات بانکی در مقایسه با جوامع پیشرفته بسیار بالاست و هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در راستای تضمین موفقیت سرمایه گذاری ندارد. بانکها در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران، بیشتر به بازپرداخت تسهیلات می اندیشند و مدارک لازم را از گیرندگان وام اخذ می نمایند و کمتر به موفقیت طرح سرمایه گذار توجه دارند. در اثر نظارت ضعیف، اعتبارات بانکی گاهاً در زمینه های دیگر به بهانه ایجاد طرح و سرمایه گذاری بکار گرفته می شوند. در سیستم اداری و بانکها روابط بیشتر از ضوابط تأثیرگذار است. سیستمها و برنامه های حمایتی عملی در راستای صادرات بازاریابی و حفظ بقای واحدهای تولیدی، مولد و اشتغالزا بسیار ضعیف است و یارانه های دولتی برای موارد مذکور بکار گرفته نمی شود.

اکثر طرح هایی که بر روی آنها سرمایه گذاری صورت گرفته است، بلاتکلیف و نیمه کاره می شوند. مسیر آغاز سرمایه گذاری و مرحله بهره برداری آن بعلت عدم وجود شرایط مناسب، طولانی و اغلب بی نتیجه می باشد. اکثر سرمایه گذاری پشیمان، ورشکسته، فراری و حتی روانه زندانها می شوند و بدین ترتیب سرمایه گذاران مستعد و علاقمند تبدیل به بدهکاران شکست خورده می شوند.

خلاصه کلام اینکه زمینه و شرایط مساعد و مناسب سرمایه گذاری در ایران فعلی ضعیف است، لذا انگیزه سرمایه گذاری سالم و مفید کم است و نتیجه این وضع فرار سرمایه، استفاده نادرست از سرمایه و یا کتمان و سرگردانی سرمایه ها می باشد و نتیجه این روند موجب می شود که نیازهای اساسی افراد و جامعه تأمین نشود و جامعه دچار بحرانهایی همچون فقر و بیکاری و غیره می شود که عواقب و آثار بسیار خطرناک و وحشتناکی برای جامعه به دنبال دارد.

طرح مسأله :

موضوع و سؤال اساسی در این بررسی عبارت است از : «مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری درخلخال  چیست؟» پدیده سرمایه گذاری تحت تأثیر نقش موانع و مسائل متعدد اجتماعی و اقتصادی می باشد. بعبارت ساده تر مسائل و مشکلاتی از سوی جامعه روند سرمایه گذاری را از آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد. مسائل و موانع سرمایه گذاری محدود به جنبه فردی و اعتقادی نیست. پدیده سرمایه گذاری بعنوان یک مقوله اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای مختلف جامعه مانند سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده و همواره متأثر از آنها می باشد.

امر سرمایه گذاری مواجه با مشکلات وموانع اجتماعی مختلف می باشد از قبیل : بروکراسیهای پیچیده هزینه بر و زمان بر، سیاستهای ضد و نقیض اقتصادی و اجتماعی، بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، عدم وجود قوانین شفاف و پایدار در خصوص سرمایه گذاری، ضعف برنامه های ترویجی و تشویقی و ارتباطی، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع در فرایند سرمایه گذاری، سیاستهای مالیاتی نامناسب و بی توجهی به موقعیت سرمایه گذاری، شرایط سخت اخذ تسهیلات بانکی، عدم یا ضعف امنیت سرمایه گذاری، سیاستهای پولی نامناسب و ناسازگار، ضعف نظارت و رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاری، ضعف هدایت و جهت دهی فرایند سرمایه گذاری، وجود قوانین ناپایدار در مورد فعالیت های اقتصادی، ناهماهنگی بین سازمانهای مرتبط در ارائه خدمات به سرمایه گذاری، عدم یا ضعف در ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار و سرمایه گذاری مانند: آموزش، مشاوره و راهنمایی، حسابداری و حسابرسی، حقوقی، بازاریابی، اعطای یارانه ها و غیره از آفت ها و موانع عمده پدیده سرمایه گذاری در یک جامعه بویژه در جامعه فعلی می باشند، بطوریکه روند سرمایه گذاری از یک حرکت کند و غیر قابل قبول برخوردار است. مسیر پرپیچ و خم و ترسناک فرایند سرمایه گذاری از مرحله آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری، امیدها و انگیزه های سرمایه گذاری را به شدت مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد و یک اقدام جدی را مبنی بر شناسایی موانع و تلاش در رفع آنها می طلبد. یک سیاست و برنامه کامل حمایتی و هدایتی و نظارتی قوی و عملی در راستای تضمین موفقیت سرمایه گذاری در ایران فعلی وجود ندارد.

 اهمیت و ضرورت موضوع :

با عنایت به اینکه کشور ما در حال توسعه می باشد، میزان و سرعت توسعه یافتگی آن کاملاً وابسته به پدیده سرمایه گذاری است. امروزه دو معضل و مشکل بزرگ یعنی فقر و بیکاری بعنوان پایه و علت العلل بسیاری از بدبختیهای جامعه می باشند. تنها راه نجات جامعه از عواقب وحشتناک و مخرب پدیده فقر و بیکاری، اقدام جدی به سرمایه گذاری سالم و تسریع و تسهیل شرایط بر آن در جامعه می باشد. امروزه کلید رشد و توسعه ایران اسلامی رواج پدیده سرمایه گذاری است .هدایت، حمایت و مدیریت صحیح امر سرمایه گذاری از ضروری ترین نیازهای جامعه امروزما میباشدکه همواره باید مورد توجه قرار گرفته و لحظه ای فراموش نشود. امروز بجای بحث و بررسی های نظری بر روی معضل بیکاری و فقر باید از عامل و راه حل آنها یعنی سرمایه گذاری صحبت کنیم و بررسی های لازم را بعمل آوریم.

بدون سرمایه گذاری مشکل بیکاری و فقر از بین نمی رود و تلاشها و نظرها پیرامون آنها در حد شعار و بحث های نظری باقی خواهد ماند. جمعیت جوان و بیکار ایران نیازمند کار و شغل و منبع درآمد به منظور معاش و تأمین نیازهای حیاتی خود می باشند که تنها با سرمایه گذاری حل و فصل می شود. احیاء منابع و استعدادهای بالقوه کشور و تلفیق و ترکیب درست آنها و به جریان انداختن آنها جهت ایجاد درآمد و شغل برای مردم تنها ازفرایند سرمایه گذاری مقدور است. پدیده سرمایه گذاری می تواند بعنوان مهمترین و بزرگترین دغدغه جامعه  مطرح شود. بحث و بررسی بر روی عوامل و موانع سرمایه گذاری، راهکارهای تسریع و تسهیل آن، چگونگی ایجاد شرایط و بسترهایی مناسب بر آن و غیره بعنوان اقدامات عملی منطبق با نیاز اساسی جامعه می تواند تلقی شود. بنابراین ضرورت دارد تمام اهل قلم و نظر و تحقیق نسبت به موضوع سرمایه گذاری بویژه در شرایط حساس کنونی کشور  احساس مسئولیت نموده و تا حد توان در شناسایی عوامل و موانع مؤثر و ارائه راهکارهای لازم و مفید جهت بهبود، تسریع و تسهیل سرمایه گذاری در ایران اسلامی وبه ویژه شهرستانهایی مانندخلخال اقدام نمایند.

 سؤالات اساسی تحقیق :

سؤالات اساسی که پیرامون موضوع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال می توان مطرح نمود و در صدد پاسخگویی به آنها تلاش کرد، عبارتند از:

1ـ چرا با وجود حمایت ها و بحث های نظری، پدیده سرمایه گذاری در شهرستانها آنچنان تحقق نمی یابد و تا چه حد زمینه و بسترهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرمایه گذاری فراهم است؟

2ـ چرا با اقرار و اعتراف به موانع و تنگناهای سرمایه گذاری، به راحتی نمی توانیم آنها را از بین ببریم؟

3ـ چرا سرمایه داران و سرمایه گذاران اغلب فرار یا کتمان سرمایه را بر بکارگیری آن در داخل کشور ترجیح می دهند؟

4ـ چرا سرمایه گذاران این همه درگیر مشکلات ناشی از جامعه می باشند و عاقبت ورشکستگی را تجربه می کنند؟

5ـ تا چه حد جامعة فعلی ما از سرمایه گذاری و سرمایه گذار استقبال می کند؟ چرا اغلب سرمایه گذاری منجر به نتیجه و بهره دهی نمی شوند؟

6ـ چرا بین آغاز و پایان فرایند سرمایه گذاری فاصله زیاد و پیش بینی نشدة هزینه ، وجود دارد؟

7ـ چرا اکثر طرحها حالت نیمه کاره و بلاتکلیف دارند و چاره ای اندیشیده نمی شود و چرا یک سیستم مدیریتی و رهبری قوی و کارآمد مبنی بر حمایت، هدایت و نظارت بر امر سرمایه گذاری وجود ندارد و یا در حد ضعیف و سست است؟

8ـ چرا پدیده سرمایه گذاری آنچنانکه ضرورت دارد و نیاز شدید جامعه ما است و پتانسیل قوی در آن موجود است، جدی گرفته نمی شود؟

9ـ تا چه حد به مسأله سرمایه گذاری بعنوان کلید و آغاز رشد و توسعه و راه حل مشکلاتی همچون بیکاری و فقر توجه و اهمیت داده می شود و در راستای ترویج و گسترش آن تلاش می شود.؟

10ـ در بین مسائل و نیازهای مختلف کشور وشهری مانند خلخال موضوع سرمایه گذاری از چه رتبه و اولویتی برخوردار است و تا چه حد کشور وشهرستانی مثل خلخال بالقوه مستعد سرمایه گذاری است؟ و تا چه حد بالفعل، پدیده سرمایه گذاری در آن تحقق یافته است؟

11ـ تا چه حد سرمایه ها منجر به سرمایه گذاری های سالم و مفید می شوند؟ تا چه حد سرمایه ها در زمینه های کاذب و غیرضروری و حتی مضر به کار گرفته می شود؟

12ـ تا چه حد هدایت و رهبری سرمایه ها و پس انداز ها به سرمایه گذاری مؤثر، مولد و اشتغال‌زا وجود دارد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير سود تقسيمي بر سرمايه گذاري در شرايط عدم اطمينان جريانهاي نقدي با در نظر گرفتن معيارهاي کمبود جريانهاي نقدي و نوسانات جريانهاي نقدي
 • پايان نامه بررسي رابطه تغيير نرخ ماليات بردرآمد سال 1380 با ميزان سرمايه گذاري ونحوه تامين مالي شرکتها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122