پايان نامه بررسي نقش نوع يادگيري ، سبک رهبري و فرهنگ يادگيري سازماني بر عملکرد شغلي کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش نوع يادگيري ، سبک رهبري  و فرهنگ يادگيري سازماني بر عملکرد شغلي  کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 149 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش نوع يادگيري ، سبک رهبري  و فرهنگ يادگيري سازماني بر عملکرد شغلي  کارکنان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه 1
1-2بیان مسئله .2
1-3اهمیت وضرورت تحقیق  .6
1-4اهداف تحقیق 10
1-4-1- هدف کلی .12
1-4-2 اهداف جزیی12
1-5فرضیه های تحقیق  13
1-5-1- فرضیه اصلی.13
1 -5-2-فرضیه فرعی .13
1-6تعاریف متغیر ها14
1-6-1 تعرف نظری ومفهومی متغیر ها .14
1-6-2 تعریف عملیاتی متغیر ها15
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول : عملکرد شغلی
2-1 مقدمه 16
2-2 مفاهیم وابعاد عملکرد شغلی 16
2-3 اهمیت ارزشیابی عملکرد شغلی 21
2-4 مزایایی ارزشیابی عملکرد شغلی .21
2-5 اهداف ارزشیابی عملکرد شغلی.22
2-6 عوامل عملکرد شغلی .23
2-6-1 عوامل رفتاری23
2-6-2 عوامل فردی .24
2-6-3 عوامل فرایندی 24
2-6-4 عوامل سازمانی .24
2-7 روش های متداول ارزشیابی عملکرد شغلی.25
2-7-1 روش درجه بندی ترتیبی 25
2-7-2 روش مقایسه فرد به فرد 25
2-7-3 روش مقیاسی .25
2-7-4 روش توزیع اجباری.26
2-7-5 روش انتخاب اجباری.26
2-7-6 روش فرم ارزیابی.26
2-7-7 روش وقایع حساس .27
2-7-8 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف .27
2-7-9 روش بررسی داخلی27
2-7-10 روش تشریحی 28
2-7-11 روش ارزشیابی گروهی28
2-8 هدف نهایی از ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان .28
بخش دوم :سبک رهبری
2-8 مقدمه 29
2-9 مفاهیم وتعاریف سبک رهبری30
2-10 تئوری های  رهبری . 32
2-10-1 تئوری های شخصیتی –رهبری.32
2-10-2 تئوری های رفتاری ، رهبری .33
2-10-2-1 رفتار گرایی33
2-10-2-2 رفتار انسان گرایی33
2-10-2-3 تحقیقات دانشگاه آیوا .33
2-10-2-4 تحقیقات اوهایو.34
2-10-2-5 تحقیقات میشیگان .34
2-10-2-6 شبکه مدیریت .34
2-10-2-7 چهار نظام مدیریت .34
2-10-2-8 تحقیقات اسکاندیناوی35
2-10-3 تئوری های اقتضایی .35
2-10-3-1 نظریه مسیر-هدف.35
2-10-3-2 الگوی فیدلر35
2-10-3-3 تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا.35
2-10-3-4 زنجیره رفتاری رهبری .36
2-10-3-5 مدل سه بعدی اثر بخشی رهبری36
2-10-3-6 مدل مشروط وروم-ی تن.37
2-10-4 تئوری های نوین رهبری.37
2-10-4-1 رهبری کاریزما.37
2-10-4-2  رهبری فرهمند 37
2-10-4-3 رهبری خدمتگذار 38
2-10-4-4 رهبری تحول گرا 38
2-10-4-4-1 ویژگی رهبری تحول گرا.40
2-10-4-5 رهبری مراوده ای .43
2-10-4-5-1 ویژگی رهبری مراوده ای .44
2-10-4-6 رهبری عدم مداخله گر .45
2-11 نتیجه گیری .46
بخش سوم:فرهنگ یادگیری سازمانی
2-12 مقدمه .46
2-13 یادگیری چیست47
2-14 اندازه گیری یادگیری .48
2-15 سازمان یادگیرنده48
2-16 انواع یادگیری سازمانی49
2-17 سطوح یادگیری سازمانی 51
2-17-1 یادگیری فردی51
2-17-2 یادگیری تیمی-گروهی.51
2-17-3 یادگیری فرابخشی.52
2-17-4 یادگیری سازمانی.52
2-18 فرهنگ سازمانی .54
2-18-1 کارکرد های فرهنگ سازمانی .55
2-19 فرهنگ یادگیری سازمانی.56
بخش چهارم:رویکرد یادگیری
2-19 مقدمه.59
2-20الگوی p3بیگز از یادگیری59
2-21 رویکرد های یادگیری.64
2-21-1 رویکرد یادگیری عمیق.64
2-21-2 رویکرد یادگیری سطحی65
2-21-3 رویکرد یادگیری استراتژی.66
2-22 تحقیقات داخلی 67
2-23 تحقیقات خارجی 70
فصل سوم
روش تحقیق
3-1مقدمه74
3-2جامعه آماری74
3-3 نمونه آماری74
3-4 قلمرو زمانی ومکانی تحقیق75
3-5 روش جمع آوری اطلاعات 75
3-5-1 مطالعات کتابخانه ای.75
3-5-2 روش میدانی75
3-6 ابزار اندازه گیری .75
3-6-1 مقیاس عملکرد شغلی.75
3-6-2 مقیاس رویکرد های یادگیری.76
3-6-3 مقیاس سبک رهبری.76
3-6-4 مقیاس فرهنگ یادگیری سازمانی.76
3-7 روایی پرسشنامه.77
3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها .77
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1مقدمه.79
4-2 یافته های توصیفی 79
4-2-1 توصیف داده های جمعیت شناسی .79
4-2-2 جنسیت79
4-2-3 سن.81
4-2-4 میزان تحصیلات 82
4-2-5 سابقه خدمت 83
4-3 شاخص های توصیفی.84
4-4 بررسی مفروضه های مدل معادلات ساختاری 84
4-4-1 نرمال بودن متغیرها84
4-4-2 رابطه خطی.85
4-5 همبستگی بین متغیر های درونزا وبرونزا86
4-6 پیش بینی کننده های عملکرد شغلی 87
4-6-1 اثر های مستقیم89
4-6-1-1 فرضیه اول90
4-6-1-2 فرضیه دوم.90
4-6-1-3 فرضیه سوم90
4-6-1-4 فرضیه چهارم.90
4-6-1-5 فرضیه پنجم91
4-6-2- اثرهای غیر مستقیم91
4-6-2-1 فرضیه ششم91
4-6-2-2 فرضیه هفتم92
4-6-2-3 فرضیه هشتم92
4-6-3 اثر های کل92
4-6-4 مقایسه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم .94
4-7آزمون بردازش مدل عملکرد شغلی 96
4-7-1 فرضیه نهم96
4-8 نتیجه گیری 98
فصل پنجم
5-1 مقدمه 99
5-2 تحلیل فرضیه ها.99
5-3 پیشنهادها ی تحقیق 103
5-3-1 پیشنهاد های پژوهشی 103
5-3-2  پیشنهاد های کاربردی 104
5-3-3 محدویت ها تحقیق 105
فهرست منابع فارسی106
فهرست منابع انگلیسی.113
چکیده انگلیسی .116
عنوان انگلیسی 117

منابع

منابع فارسی

احمدي، علیرضا (1383)،” شناخت فرهنگ، فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن”، تهران :انتشارات تولیددانش، چاپ اول.

آرمسترانگ، مایکل، ترجمه: قلیچ لی، بهروز و غلام زاده، داریوش، 1385، مدیریت عملکرد، تهران: مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.

اسدی،حسین؛ قنبرپور نصرتی،امیر؛ قربانی،محمدحسین؛ دوستی،مرتضی؛ (1388).«رابطه بین یادگیری وعملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران».نشریه علمی-پژوهشی مدیریت ورزشی حرکت،شماره 1 ،ص238.

الوانی ، سید مهدي (1383)،” مدیریت عموم ي”. تهران : نشر نی، چاپ بیست و د وم.

ایران نژاد پایزی ،مهدی ؛ساسان گوهر،پرویز(1371).سازمان ومدیریت از تئوری تاعمل ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات موسسه علوم بانکداری جمهوری اسلامی ایران.

بزاز جزایری، سیداحمد، 1387، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، تهران: انتشارات آییژ، چاپ دوم.

بیگی نیا ،عبدارضا؛کلانتری،فاطمه(1387).”رابطه بین سبک های مدیران  وتنیدگی روانی ناشی از شغل کارکنان با تاکید بر گونه های شخصیتی “.دو ماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رفتار،دانشگاه شاهد،سال 15،دوره جدید ،شماره 29،صفحه یک.

پالانت، جولی (1389). تحلیل داده های علوم رفتاری با برنامه SPSS (چاپ اول). ترجمه: اکبر رضایی. تبریز: نشر فروزش، ویرایش سوم.

پور آتشی ،مهتاب ؛موحد محمدی ،حمید ؛رضوانفر،احمد ؛حسینی ،سید محمود،(1393).« بررسی تاثیر باور های هوشی وانگیزه پیشرفت بر رویکردهای یادگیری وعملکردتحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی » تحقیقات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران ،دوره 45،شماره 2 ،ص 364).تابستان

جاسبی ،عبدالله (1371).اصول ومبانی مدیریت،چاپ نهم انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران .235

جعفری ، فاطمه؛گل تاجی ، مرضیه (1391) .”مطالعه وضعیت علمی دانشگاه علوم انسانی،هنر و علوم دانشگاهی دولتی کشور”.فصل نامه علمی پژوهشی ،پژوهشکده علوم وفناوری .اطلاعات ایران ،دوره 27 ،شماره 3،ص 562.

جلالی، محمدعلی (1377). بررسی تأثیرات نگرش هاي شغلی بر عملکرد کارکنان عملیاتی بیمارستان هاي شبکه بهداشت و درمان و علوم پزشکی شهرستان شاهرود. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

حجازی ،الهه ؛لواسانی،مسعود ؛بابایی،ابولفضل (1390). «رابطه ادراک از ساختار هدفی کلاس ،سبک های تفکر،رویکردهای یادگیری وپیشرفت تحصیلی دانشجویان ».پژوهش در برنامه ریزی درسی .دوره 8 ،شماره 30،ص 30).پاییز

حیدری تفرشی ، غلامحسین (1390) .” بررسی رابطه بین رضایت شغلی تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت نیمه خصوصی در استان هرمزگان “تحقیقات مدیریت اموزشی ،سال سوم ، شماره یکم پیاپی

خداپناهی،محمد کریم ؛فتحی آشتیانی ،علی؛ثابتی ،آزاده ؛قنبری ،سعید ؛سید موسوی ،پریسا سادات (1388).«تعامل بین شخصیت وسبک های فرد انگیزشی در عملکرد شغلی».مجله علوم رفتاری،شماره 4،ص302.

دلوی ، محمد رضا ، (1389) ، “مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی ونقش آن در تولید دانش”. فصل نامه علمی وترویجی مدیریت توسعه ، دوره 11، شماره 44 ، ص2 .

رابینز ، ب ، 1386 ، «مبانی رفتاری سازمانی ، » ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی چاپ هفدهم ، انتشارات دفتر های پژوهش فرهنگی ، تهران ، 264 -252.

رابینز ،استیفن پی(1377).مبانی رفتار سازمانی،ترجمه پارسایان ،اعرابی .تهران ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاپ اول.

رابینز واستیفن پی (1998).مبانی رفتار سازمانی ،ترجمه دکتر قاسم کبیری ،چاپ دوم،1373،ناشر مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

رابینز، استیفن(1374) مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه سید علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران : موسسه مطالعات وپژوهش هاي بازرگانی.

رابینز،استیفن پی (1386).مبانی رفتار سازمانی،ترجمه علی پارساییان وسید محمد اعرابی،چاپ 16،تهران ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی..

رشید پور ، علی  ، رحیمی کیا ، امین  ( 1384 )، «پاسخگویی و دولت پاسخگو » مجله تدبیر ، شهریور ، شماره 16 ، صص 22 -25.

رضایی دولت آبادی ،حسین؛بهارستان ،امید؛محمدی صدر،محمد،(1390)،” تحلیل ارتباط فرهنگ یادگیري سازمانی، فرهنگ نوآورانه و ابداع درصنایع غذایی کرمان (مورد مطالعه: شرکتهاي زمزم، روغن و پگاه کرمان)”،مجله ابتکار وخلاقیت در علوم انسانی ،دوره دوم ،شماره 3 ،ص 4.

رضاییان ،علی (1378).مدیریت رفتار سازمانی ،چاپ دوم ،تهران ،لنتشارات سمت .

رضاییان ،علی (1380).مدیریت رفتار سازمانی ،چاپ دوم ،تهران،انتشارات سمت.

رضاییان ،علی (1384)،مبانی مدیریت رفتار سازمانی ،تهران ،انتشارات سمت.

رضائيان، علي. 1390 . “مباني سازمان و مديريت”، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهاردهم.

رهنورد، فرج اله، 1387، عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه مدیریت، شماره 4، صص 85-70.

زارع متین ،حسن (1386).”بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت وتوانمند سازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم )”،مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت،شماره 16 .

زاهدي، شمس السادات و ديگران( 1378)، فرهنگ جامع مديريت ، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ اول،

زمردیان،اصغر (1385).مدیریت تحول .سازمان مدیریت صنعتی ،تهران.

زندوندیان نایینی،احمد ؛رحیمی مهدی وفروغ پور طاهر(1393) ، بررسی رابطه رویکرد های یادگیری با عملکرد تحصیلی کیفی وکمی دانشجویان “، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی ،سال اول ،شماره چهارم،ص31 .پاییز

ساعتچی ،محمود (1375)،روان شناسی کاربردی برای مدیران ،انتشارات ویرایش ،تهران .

سعیدیان،نرگس(1388)،”رابطه سبک های رهبری باس با وجدان کاری وتعهد کاری مدیران مدارس متوسط پسرانه شهراصفهان”.دانش وپژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)شماره 21،ص 119-140.تابستان

سماواتی، حسن؛ نجات، امیر رضا (1388). بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ناجا (تعرفه ن پ 2) از دیدگاه مدیران. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 22 ، ص 49-19.

سنگه،پیتر(1384).”پنجمین فرمان ،ترجمه حافظ کمال هدایت ومحمد روشن،تهران:انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،چاپ 5.

شكركن، حسین .، نيسي،عبدالکاظم ، نعامي، عبدالزهرا .، و مهراب يزاده، مهناز . ( 1380 ).”بررسي رابطة خشنودي شغلي با رفتار مدني سازماني و عملكرد شغلي در كاركنان برخي از كارخانه هاي اهواز”. مجلة علوم تربيتي و روا نشناسي،8(3و4)،ص 5

منابع انگلیسی

Argeris, C., Schon D.A (1996), Organizational Learning 2 Reading, Mass: Adision Wesley

Bass B, Avolio B, Editors. Multifactor leadership questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press; 1995.

Borman  WC,  Ilgen  DR,  Klimoski  RJ(2003).  ”  Industrail  and  organizational psychology”.  Handbook  of  psychology,New  jersey.

Cano, F. (2005). Epistemological belief and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology ,75,203-221

Cano,F.(2005).Epistemlogical belief and approaches to learning :their change through secondary school and their in fluence on academic performance british journal of Educational psychology,75,203-221.

Dominik Froehlich, Mien Segers, Piet Van den Bossche)2014)” Informal Workplace Learning in Austrian Banks: The Infl uence of Learning Approach, Leadership

Style, and Organizational Learning Culture on Managers’Learning Outcomes”

Dimovski, V. (1994). Organizational learning and competitive advantage. PhD thesis.

Diseth.A.(2003).pesonality and approaches to learing as predictors of academic achivment.European journal of personality.63,295-312.

Dodgson,M (1993), Organizational Learning: A Review of Some Literatares. Organizatin Studies, Vol 14, No 3.

Dubrin,A.J:(2001)leader ship-Research finding,practices and skills,third Edition  Mifflin company BOSTON,NEW YOORK.pp.643-668.

Duff, A. (2004). The Revised Approaches to Studying Inventory (RASI) andits use in management education, Active Learning in Higher Education, 5(1), 56-72.

Egan, T. M., Yang, B. M., & Bartlett, K. R. (2004). The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3), pp. 279–301.

Entwistle,N&Tait,H.(1993).Appraches to studying and preferences for teaching in Higher Education :Implication for student rating.paper presented at the anmual meeting of the American educational research Association .Atlanta,GA,April 12-16,1993.

Foil, c & et al (1985), Organizational Learning, Academy of Management Review, Vol 10,No 4

Frese, M., & Fay, D. (2001). Personal initiative: An active performance concept for work in the 21st century. Research in Organizational Behavior, 23(1), 133–187.

Lia,J,Chou,Ch.(2008).”A strategic approach of internal service quality employecs job satisfaction in e-business”.Acmdigital library.NY.

Lia,J.Chou, Ch. (2008). “A strategic approach of internal service quality employees job satisfaction in e-business”. ACM digital library. NY.

Lia,j.chou,ch.(2008).”A strategic approach of interal service quality employees job satisfaction in e-business”.Acmdigital library.NY.

Marquaradt, M .(1996), Building the Learning Organization: A system approach to quantum improvement, McGraw-Hill

Min Hee Hahn, Kun Chang Lee, Dae Sung Lee (2014).” Network structure, organizational learning culture, and employee creativity in system integration companies: The mediating effects of exploitation and exploration” .Computers in Human Behavior 42 (2015) 168–169.

Motowidlo SJ, Borman WC, Schmit MJ(1997).” A theory of individual differences in task and contextual performance Human Performance”. 10, pp71-83.

Motowidlo, J.S., van scotter, J.R. (1994). Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance. Journal of applied psychology, 19(4): 475-480.

Park .S.Implications of leaning strategy research for designing computer –assisted instructon journal of Research on computing in Education .1995jun.27(4).435-456.

Park,J Kim,T. (2009). Do types of organizational culture matter in nurse job satisfaction  and turnover intention, Leadership in Health Services,22 , pp. 20-38.

Park,J Kim,T. (2009). Do types of organizational culture matter in nurse job satisfaction and turnover intention, Leadership in Health Services,22 , pp. 20-38.

Parker,M. (2000). Organizational culture and Identity, London, sage publications

Parker,Martin.(2000).organizational culture and Identity,London,sage publictions I NC

Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard.”Management of Organizational Behavior”.Tehran: Islamic Azad University Scientific Publication Center, 2001.

Richard Yu Yuan Hung a , Baiyin Yang b , Bella Ya-Hui Lien c, Gary N. McLean d, Yu-Ming Kuo e(2010),” Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning culture on performance .”Journal of World Business 45 (2010) 285و286.

Rodriguez, S. Perez, J. delval, M. ( 2003 ). An empirical study about the effect of cultural problematic on organizational learning in alliances. Journal of The Learning Organization, 10 ( 3), 138-148.

Senge, P. (1990), The Leader’s New Work: Building learning

Senge,M.p(1990).the fifthe discipline:the art and practice of the learning organization.Doubleday,Newyork,NY.

Skerlavaj, M et al.,(2010). Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms. Journal of Expert Systems with Applications, 37, pp. 6390–6403

Tang,S.M(2004).student Approaches to studying :identifying the Malaysian constructs and comparing them with those in other contexts,journal of further and Higher Education ,28(4),356-372.

Tempelton, Cary F.,Lewis Brucer R. & Snuder Charles A. (2002). Development of a Measure for the Organization Learning construct . Journal of Management Information Systems, 19(2), pp. 175.218

Terry,R.G.(1960).Principles of Management,3 ed.III:Irwin,p.493.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه در سال  1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است.  برای گردآوری اطلاعات از  پرسشنامه رویکرد یادگیری کیر بای  (2003) ، به روش الفای کرونباخ  که پایایی آن برابر با 90/ ،پرسشنامه سبک رهبری باس وآلیور  (2004) ، به روش الفای کرونباخ که پایایی  ان 96/ ، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1991) ، به روش الفای کرونباخ  که پایایی آن برابر با 91/ ، پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی  مارسیک و واتکینز ( 2003 ) ، به روش الفای کرونباخ  که پایایی ان 93/ می باشد  استفاده شد . داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مدل تحلیلی عاملی تأییدی، روش مدل یابی معادلات ساختاری، مدل تحلیلی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که برای بالا بردن عملکرد کارکنان سازمان بهتر است به مهیا نمودن عواملی چون سبک رهبری، رویکرد یادگیری کارکنان و فرهنگ یادگیری  سازمانی توجه شود. در ضمن در نظر داشت که بین این عوامل روابط علّی برقرار است که می توانند سطح عملکرد شغلی کارکنان سازمان را تبیین نمایند. یعنی، میزان آن را بهبود ببخشند یا کاهش دهند.

کلمات کلیدی : رویکرد یادگیری ، سبک رهبری ، عملکرد شغلی، فرهنگ یادگیری سازمانی.

فصل اول   کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

دانشگاه سازمانی است که توما به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازند . در کنار آن ، دانشگاهیان به عنوان قشر اندیشمند ومتفکر جامعه بر چگونگی تصمیم گیری در حوضه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی اثر می گذارد ، لذا دانشگاه ضمن انجام کارکرهای اصلی ، به عنوان یک نهاد موثر فکری بر تحول یا ایستادگی ساخت فرهنگی واجتماعی موثر است . هر جامعه ای با توجه به فرایند خاص توسعه ای که دنبال می کند جایگاه دانشگاههای خود را تعریف می کند . نظام آموزش عالی هر کشوری به عنوان یک قلمرو حرفه نقش اساسی در تولید دانش بر عهده دارد . تولید دانش نیازمند بستر سازی وتحولات اساسی در ساختار ها وسیستم های آموزشی عالی هر کشوری به عنوان یک قلمرو حرفه نقش اساسی در تولید دانش بر عهده دار د . امروزه این نظام سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به اهمیت و نقش دانشگاهها در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه ضروری تا به تولید ، توزیع وبه مصرف رسانیدن تولیدات علمی در ابعاد مختلف کمک کنند ؛ اینکه جامعه ملی وجهانی چه دانش وعلمی دارد باید بررسی شود . وبازار هدف شناخته شود وبر مبنای جهت گیری دانشگاهها شکل گیرد . ( دلوی،محمد رضا ،1389،ص2).

در میان نهادهای اجتماعی جامعه ، دانشگاه ها و مراکز آموزش سهم عمده ای در تولید اطلاعات علمی وفنی دارند . تولید دانش در دانشگاهها نتیجه فعالیت های علمی وپژوهشی اعضای هیئت علمی و تدوین ترجمه کتاب های علمی  نمود پیدا می کند وجز وظایف لاینفک آنان است . (جعفری،گل تاجی،1391،ص 562) . امروزه بسیاری از سازمان ها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان ومدیرانی است که انطباق پذیر باشند  و با تغییرات سازگار شوند . در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان کلیدی در مدیریت تغییرات سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد. امروزه دستیابی به اهداف سازمان ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب وصحیح کارکنان است .(مردانی حموله و حیدری ،1387، ص 48) . در حال حاضر فاصله اصلي و عميق ميان ملت ها ، از حيث دانايي و ناداني است نه دارايي و ناداري چالش اصلي، نيروي انساني است و قدرت رقابتي ملت ها در گرو كيفيت سرمايه انساني آنهاست . (مرتضوي، 1387 ، ص  42) کارکنان در سازمان های  خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف اهداف سازمان ها و بویژه کیفیت خدمات انها دارند.(حیدری تفرشی ،1390،ص 34) .

دنيای امروز پر از پيچيد گی هایی است که سازما نها را در زمينه رشد و تعالی با مشكلات عدید های روبه رو ساخته است و مدیران را به عنوان برنامه ریزان، سازمان دهندگان و رهبران قافله بشریت با چالشهای  فراوان روبه رو کرده است . در این بين نقش سبک رهبری ، فرهنگ سازمانی و خلاقيت، به عنوان سه عامل مهم تأثير گذار بر بهر ه وری و اثربخشی  حائز اهميت بوده و بر بالندگی سازمان ، افزایش کيفيت خدمات ، موفقيت در رقابت، افزایش انگيزش کارکنان، رضایت شغلی و کاهش هزینه ها و اتلاف منابع اثر داشته و مشوق عمل گرایی است، به همين جهت نيازمند بررسی و مطالعه بيشتری است.(شوقی ، 1392،ص 24). کیفیت خدمات درسازمان ها در  گرو سبک رهبری  و رویکرد یادگیری در آن سازمانی است که کارکنان اگر از نوع یادگیری مناسبی استفاده کنند میتواند عملکرد مناسبی داشته باشند واگر از سبک رهبری مناسب استفاده شود ارائه خدمات به درستی انجام می شود .فرهنگ یادگیری سازمانی نیز از ادغام آموزش  و فرهنگ سازمانی است اگر کارکنان از آموزش لازم برخوردار بشوند میتواند این اموزش بر روی عملکردشان تاثیر بگذارد . این تحقیق بر ان است که با توجه به این که عملکرد کارکنان به نوع یادگیری وسبک رهبری وفرهنگ یادگیری سازمانی بستگی دارد ایا در دانشگاه ارومیه در بین کارکنان دانشگاه رابطه  بین این متغیر ها وجود دارد ؟

  1-2 بیان مسئله 

امروزه با توجه به دگرگو نی ها ی سریع وپر شتابی که در دانش ومعلومات بشری رخ می دهد ، همه چیز به شدت در حال تغیر وتحول است . لذا این تغیرات وتحولات بر سازمان ها وشرکت ها نیز تاثیر می گذارد و سازمان ها که به عنوان یک سیستم با محیط در تعادل می باشد . عمکلرد شغلی ، به عنوان ارزش سازمانی رفتار های شغلی کارمند در زمان ها وموقعیت شغلی مختلف تعریف می شود .(خداپناهی و همکاران ، 1388،ص 302).برای تداوم حیات سازمانی خود نیازمند پاسخگویی در مقابل تغیرات محیطی هستند وهر سازمانی که توانایی با مقابله در برابر تغیرات را نداشته باشد محکوم به فنا خواهد بود. عملکرد در هر سازمانی تابع عملکرد کارکنان ومدیران ، فرصت ها و منابع و امکانات و نیز متاثراز سیستم های محیطی وسازمان های دیگر است . عملکرد کارکنان نیز تابع متغیرهای فردی ( توانایی ها و مهارت های ذهنی وروانی وپیشینه زندگی ) ، متغیرهای روان شناختی ( ادراک ، نگرش ، شخصیت ، یادگیری و انگیزه) ومتغیرهای سازمانی و منابع ، رهبری وپرداخت ها ، ساختار وطرح شغلی است. (طوسی ،1381 ،ص 302).

ارزیابی عملکرد در سازمان ها کاربردی های بسیاری دارد . هر مدیر ارزیابی ها ر ا به منظور تصمیمات مهمی همچون ارتقا ، نقل و انتقال وخاتمه خدمت به کار می گیرد . ارزیابی ها مشخص کننده نیاز افراد به آموزش و پیشرفتند و به شناسایی دقیق توانایی ها و مهارت  هایی می پردازند . که در حال حاضر کافی نیستند ولی می توان برای اصلاح آنها برنامه  ریزی کرد واز ارزیابی عملکرد به عنوان  دستورالعمل استفاده می شود که با کار گرفتن آن می توان برنامه های انتخاب وپیشرفت را ارزیابی کرد . با ارزیابی  عملکرد ، می توان کارمندان تازه استخدام شده ای را که عملکردی ضعیف دارند ، شناسایی  کرد . همچنین می توان تاثیر برنامه های آموزش وپیشرفت را از چگونگی عملکرد کارمندان در برنامه ارزیابی عملکرد تعین کرد . همچین به منظور فراهم آوردن بازخورد برای کارمندان در مورد نگرش سازمان از عملکرد آنان ، ارزیابی  ها به کار می روند .در نهایت از ارزیابی هایی عملکرد به عنوان مبنای برای تخصیص پاداش استفاده می شود .ونیز تعین دریافت کننده اضافه حقوق ودیگر پاداش بر اساس شایستگی ،بر عهده ارزیابی های عملکرد است.(کبیری،1373،ص 267).

اسپکتور[1] بیان می کند که مردم زمانی می توانند در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی وانگیزش لازم برای داشتن عملکرد مناسب بهره مند باشند .در واقع وی معتقد است که توانایی وانگیزش منجر به عملکرد شغلی[2] مناسب می شوند به طور کلی ، انگیزش ، حالت ونیرویی درونی است که فرد را به رفتار های خاصی وا می دارد انگیزش باعث می شود که فرد ، رفتاری را به صورت جهت دار ، با تلاش وجدیت وتداوم در طول دوره زمانی خاص انجام دهد.(خداپناهی وهمکاران ،1388،ص 302).

رهبري موضوعي است كه از ديرباز ذ هن پژوهشگران و افراد جامعه را به خود جلب كرده است . اين واژه به طور ضمني بر افراد قدرتمند و پويا دلالت می كند . شايد علت جذابيت گسترد ة رهبري اين باشد كه رهبري فرايندي بسيار اسرارآميز است كه در زندگي همه افراد وجود دارد . (یوکل ،1382، ص37) .  سبک رهبری الگوی رفتاری است که فرد به هنگام اقدام برای نفوذ در فعالیت های دیگران آن گونه که دیگران تصور می کنند ، از خود نشان می دهد .(هرسی وبلانچارد [3]،ترجمه دکتر کبیری ،1375،ص 48) . اجرای اهداف واستانداردهای سازمانی دلالت می کند در عمل این قدرت رهبری به روشهای مختلف وگوناگون اعمال می شود که به عنوان سبک های رهبری نامیده می شود.(کوشا ،2006،ص 91) . مدیریت ورهبری از ارکان سازمان و جامعه است. مدیریت ورهبری آموزشی در بین انواع مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است . اگر آموزش وپرورش هر جامعه در راس همه ی مسایل جامعه باشند ، مدیریت آموزشی نیز به همان منطق جایگاه مهمی در بهسازی وتوسعه جامعه دارد . (میر کمالی ،1379،ص 9) . رهبری به دلیل نقشی که در اثر بخشی فردی و گروهی ایفا می کند ، عنوان بسیار مشهوری در رفتار سازمانی است واز انجا که موضوع رهبری ، انسانها را طی اعصار گوناگون مفتون ساخته تعاریف فراوانی از آن شده است وتقریبا به تعداد کسانی که کوشیده اند مفهوم رهبری را تعریف کنند ، برای آن تعریف وجود دارد . (رضاییان،1384، ص 375) . سبک های رهبری[4] به کرات به عنوان امتداد های یک خط پیوسته در  نظر گرفته می شوند ؛ اگر چه ممکن است یک مدیر بر این باور باشند  که او سبک رهبری خاصی را به کار می برد . اما او احتمالا بدون اینکه آگاه باشد در یک روز چندین سبک را به کار می برد (همان). از طرفی در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است که سبک های رهبری تاثیر زیادی بر ارزشها وافکار کارکنان می گذارد ویکی از عنوان های مهم ومورد بحث در سازمانها می باشد . همچنین رابطه سبک رهبری با کارایی ، اثر بخشی ، رضایت شغلی ، انگیزش وبسیاری از متغیر های مهم سازمانی دیگر تایید شده است.(هوی ومیسکل ،1382،ص 135) . ولی هیچ یک از آنها مورد پذیرش عام قرار نگرفته است .رهبری به عنوان فرایند ، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت وهماهنگی فعالیت های اعضا یک گروه جهت تحقق هدف وبه عنوان یک صفت به معنی مجموعه های از ویژگی هاست که به به کسانی که چنین نفوذی ره با موفقیت بکار می برد نسبت داده می شود؛ از نقطه نظر سازمانی ،رهبری دارای اهمیت حیاتی است.(مورهد وگریفین ،1382،ص 275).

روش یادگیری [5]را به صورت ترکیبی از یک انگیزش وراهکار مناسب که توسط فراگیرنده ای انتخاب شده است که داشته به شرایط فردی وزمینه ای است، مفهوم سازی می کنیم. در اینجا راهکار ترکیبی از فعالیتهای انجام شده را برای سروکار یافتن با یک موضوع خاص مشخص می کند. رویکرد های یادگیری نشان دهنده انگیزش ها وراهبرد های متناظر با آن است که فرد برای پاسخ به تقاضا های مطالعاتی خود از آن بهره مند می شوند ویژگی های رویکرد سطحی مطالعه و یادگیری عبارت از تمایل به پدید آوری صرف محتوا ، پذیرش ایده ها واطلاعات به صورت منفعلانه ، حفظ کردن . حقایق وروش ها به صورت روتین است؛در حالی که ویژگی های رویکرد عمیق مطالعه شامل تمایل به درک وفهم معنای متون ، تعادل منتقدانه با متن ،مرتبط ساختن ایده های مطرح شده در متن به تجربه ها ودانش قبلی ، استفاده از اصول سازمان دهنده برای یکپارچه ساختن ایده ها وبررسی کردن منطق بحث هاست.( پور اتشی وهمکاران ،1393، ص 364).

رویکرد های یادگیری ، فعالیت های ذهنی ای هستند که فراگیران در هنگام مطالعه به کار می برند تا بتوانند به طور موثر تری در دریافت ،سازماندهی ،یا به خاطر آوردن اطلاعات از آنها استفاده نمایند. (نجات  وهمکاران  ،1390،ص 23).

روش يادگيري را به صورت تركيبي از يک انگيزش و راهكار مناسب كه توسط فراگيرنده اي انتخاب شده است كه داشته به شرايط فردي و زمينه اي است ، مفهوم سازي مي كنيم در اينجا راهكارتركيبي از فعاليتهاي انجام شده را براي سروكار يافتن با يک موضوع خاص مشخص مي كند . اين براي فعاليت كه شيوهاي يادگيري صفات مشخص شده اي نشده بلكه براي هر وظيفه انتخاب مي شوند . تمامي روشها تا اندازه معين توسط هر كسي بكار برده مي شوند . بسیاری از مفاهیمی که در عرصه فرهنگ سازمانی مطرح شده است ،در ابتدای قرن 20 شروع شده است ودر خلال آثار دانشمندان مختلف قابل بررسی است .

در دوران جهانی شدن ، آموزش نخستین گام براي هر فعالیت بشري تلقی میشود. چرا که نقشی حیاتی درتوسعه سرمایه انسانی ایفا میکند و با رفاه و فرصتهاي زندگی بهتر در ارتباط است. روشن است که کسب دانش و مهارت ، افراد را قادر میسازد تا بهره وريشان را افزایش داده و کیفیت زندگیشان را بهبود بخشند. از این رو کیفیت عملکرد دانشجویان در صدر اولویتهاي آموزشگران قرار دارد چرا که براي ایجاد تغییر در سطوح

محلی، ملی و جهانی ضرورت دارد . (زندوند یان نایینی و همکاران   ،1392،ص 30). نوشته های که طی این قرن درباره سازمان ومدیریت به رشته تحریر در آمده آکنده از رویکرد های به سازمان است که تلویحا به شکل گیری فرهنگ یادگیری سازمانی[6] در قالب اظهاراتی مانند فضا،شخصیت ،جو،نهادینه ساختن ،سازمان غیر رسمی وغیره پرداخته اند (Parker,2000).

در سالهای اخیر توجه زیادی به یادگیری سازمانی در کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه شده است بیشتر پژوهشگران معتقد ند که یادگیری سازمانی زمانی به مزایای رقابتی مفید برای کارمندان منجر می شود تا دید روشنی از اهمیت کیفیت خدمات داشته باشند .به علاوه شناسایی انگیزه های کارکنان به منظور اجرای کیفیت خدمات بهتر می تواند ،خدمات سازمان را جهت تشکیل سیستم یادگیری توانا سازد . این رویکرد قادر است ، سیاست مدیریت منابع انسانی را با رفتاری مطلوب در خدمات کارمندان مرتبط کند. (قنبر پور نصرتی وهمکاران ،1391،ص 93). از طرفی سازمان های یادگیرنده ، سازمان های هستند که به مستمر خود را از نو می سازد ، کشف کرده ونیروی مضاعفی در خود ایجاد می کنند.(اسدی وهمکاران  ،1388،ص 23).

پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی نقش نوع یادگیری ،سبک رهبری وفرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه بپردازد.

 1-3 اهمیت وضرورت تحقیق

اهميت اين تحقيق با توجه به پيشينه كه دارد اين است كه روش يادگيري وفرهنگ يادگيري سازماني بر روي عملکرد شغلی  كاكنان تاثير مي گذارد وهمچنين سبک رهبري بر عملکرد كاركنان تاثير دارد ونتيجه اين تحقيق ميتواند اين را به اثبات برساند كه روش يادگيري با عملکرد شغلی كاركنان رابطه دارد وهمچنين فرهنگ يادگيري سازماني وسبک رهبري بر عملکرد شغلی کارکنان تاثير دارد. در عصر حاضر، سازمان ها با چالش هاي عمده اي مواجه شده اند که بسیاري از این چالش ها، منجر به تجدید ساختار، مهندسی مجدد وکوچک شدن آن ها شده است . محیط کنونی سازمان ها پیچیده و دشوارتر شده و رهبران سازمان ها با مشکلات غیرقابل پیش بینی روبرو شده اند که انعطاف پذیري بالاي آن ها را در رفع مشکلات و مواجهه با محیط پرتلاطم پیرامون سازمان ها می طلبد .در برخی از سازمان ها ملاحظه می شود که بین عقاید زیربنایی، ارزش ها و مفروضات اعضاي سازمان و رهبران هم سویی وجود ندارد که این خود باعث بروز مشکلاتی در تعهد کارکنان نسبت به سازمان شده و سبب عملکرد پائین، غیبت و ترك خدمت کارکنان می شود.

در گذشته انتظارات متفاوتی از آموزش عالی مد نظر بود که در سایه تحولات علمی وفنی به مرور دچار تغیر شده است وحال به آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی نگاه می شود .در این میان دانشگاهها به عنوان زیر نظام های عمده نظام آموزش عالی، در فرایند توسعه یک کشور به عنوان مرکزی که به تربیت وآماده ساختن نیروی انسانی کارآمد ودارای مهارت به منظور پاسخگویی به نیاز های واقعی جامعه در زمینه های مختلف می پردازد ، نقش حیاتی وکلیدی را برعهده دارند ،چرا که دانشگاه ها با برون داد های خود به جامعه عملا در راه توسعه گام بر می دارند .آموزش عالی در کشور های جهان سوم نهاد بسیار مهمی است ، نه تنها از این نظر که تربیت نخبگان را برعهده دارد ومبنایی را برای جامعه ای بر خوردار از فناوری ایجاد می کند ، بلکه از نظر که مهمترین نهاد فکری است تاثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ ، امور سیاسی واجتماعی دارد . دانشگاهها نه تنها از طریق تالیف های خود نقش عمده ای در پیشرفت جامعه ایفا می کنند ، بلکه با دادن مشاوره به دولت وبخش صنعت در حیات فکری ونظایر آن نیز مشارکت می کنند .(عطافر وبهرامی سامانی ،1388،ص7).

عبدالله پارسا(1384) در تحقیق تحت عنوان رویکرد یادگیری ونتایج یادگیری (عملکرد شغلی ) وادراک دانشجویان به این نتیجه رسیده است که انگیزه های بیرونی بر نتایج یادگیری تاثیر منفی وانگیزه های درونی بر روی نتایج یادگیری تاثیر مثبت د ارد در حقیقت دانشجویانی که درک معنا ومفهوم مطلب درسی علاقه مند هستندوتکالیف را جالب تلقی می کنند ،از  نتایج یادگیری وپیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار هستند.ولی دانشجویان که فقط در تلاش برای پاسخگویی به الزامات ارزیابی وگریز از شکست هستند به پیشرفت تحصیلی کمتری دست یافته ان اصطلاحات رویکرد صوری وعمقی ابتدا توسط مارتون وسالجو (1967) مطرح شده وتحقیقات متعددی پیرامون انها صورت گرفته است (بیکنز 1987) ورویکرد سومی حصولی  به انها افزود که ممکن است گاهی اوقات با رویکرد حصولی وعمقی در هم امیزد. Chin نيز گزارش نمود كه بعضي ازدانشجويان در يادگيري علم از سايرين موفق تر هستندين تفاوت به روش يادگيري آنها كه معنادار يا طوطي وار است مربوط مي گردد.

[1] Spector

[2] Job performance

[3] Hersey and Blanchard

[4] Leadership style

[5] Learning approach

[6] Organizational learning culture

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي
 • پايان نامه بررسي و تحليل محتواي نرم افزارهاي آموزش درس رياضي موجود در بازار از ديدگاه رويکرد يادگيري فعال و ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي ها
 • پايان نامه رابطه بين سبک رهبري مربيان و تنيدگي ورزشکاران در دانشگاه ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122