پايان نامه بررسي نقش واسطه اي عدالت سازماني در رابطه بين رهبري تحول گرا و کيفيت زندگي کاري در بين کارکنان جمعيت هلال احمر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش واسطه اي عدالت سازماني در رابطه بين رهبري تحول گرا و کيفيت زندگي کاري در بين کارکنان جمعيت هلال احمر  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش واسطه اي عدالت سازماني در رابطه بين رهبري تحول گرا و کيفيت زندگي کاري در بين کارکنان جمعيت هلال احمر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقيق
1-1)مقدمه    2
1-2)بيان مسئله    3
1-3)اهميت وضرورت تحقيق    5
1-5)چارچوب نظري تحقیق    7
1-6)فرضيه هاي تحقيق:    7
1-7)اهداف تحقيق    8
1-8) تعریف عملیاتی و مفهومی متغيرهاي تحقيق    8
1-9)قلمروتحقيق:    9
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1)مقدمه    11
2-2) بخش اول : کیفیت زندگی کاری    12
2-3) بخش دوم: عدالت سازمانی    35
2-4) بخش سوم: رهبری تحول  گرا    54
2-4) بخش چهارم: پیشینه تحقیق    72
2-4-1) مطالعات خارجی    72
2-3-2) مطالعات داخلی    73
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه     86
3-2) روش تحقیق    86
3-3) جامعه آماري    86
3-4) محاسبه حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    86
3-5) روش گردآوری  اطلاعات    87
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه    87
3-7) روش تجزيه وتحليل داده ها    89
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده ها(يافته هاي تحقيق)
4-1) مقدمه     91
4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    92
4-3) بررسی نرمال بودن متغیرها    99
4-4)  بررسی فرضیه های تحقیق    100
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه     105
5-2) نتایج تحقیق    106
5-3) نتایج آمار توصیفی    107
5-4) نتایج آمار استنباطی    108
5-5)  پیشنهادهای تحقیق    109
5-6) محدودیت های تحقیق    111
منابع و ماخذ    112
پیوست    118

منابع و ماخذ

اخوان کاظمی، بهرام (1390) ”عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام“، قم انتشارات موسسه بوستان کتاب .

ازگلی مریم. )1383( . سیر تاریخی نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی. مجله مصباح، 46: 133-115.

افجه علی. )1380( . مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

الوانی، مهدی و پورعزت ، اصغر ، سیّار؛ (1390)، بررسی رابطه عدالت و تعهدسازمانی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره 4، 53-42.

بیک زاد، جعفر و نجفی ثالث، الهام (1390). تاثير رهبري تحول آفرين بر موفقيت استقرار شش سيگما مطالعه موردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه. فصلنامه مديريت، سال هشتم، شماره 21، بهار صص 41- 54.

پناهی محمدرضا، ابراهیم پور عرفان.( 1387). بررسی وجدان کاری و عوامل موثر برآن. مجله بصیرت، 39: 133-101.

حسن پور، اکبر و عباسی، طیبه و نوروزی، مجتبی (1390). بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان. پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 1 (بهار 1390). صص 159- 180.

چگینی گودرزوند، مهرداد و رضایی،مراد و اسدی ،منوچهر؛(1389)، رابطه بين ادراك كاركنان از عدالت سازماني بر سرمايه اجتماعي آنان (شعب بيمه ايران استان گيلان)، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع سازماني ، سال اول، شماره 3، ص32.

خنیفر،حسین و امیری، علی. (1389).در گیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی، مدیریت فرهنگی سازمانی ، سال هشتم، شماره بیست و یکم ،ص 177-200.

رابینز، استیفن. رفتار سازمانی. ترجمه ي علي پارساييان و سيد محمد اعرابي (1388). تهران. انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي. صص 685- 686.

رحمانی ع.) 1382).  وجدان کار در سازمان. مشهد: انتشارات پژوهش توس.

رضائیان، علی، (1384). «انتظار عدالت و عدالت در سازمان» تهران، سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاهها، چاپ دوم .

زین آبادی، حسن رضا (1390). رهبري تحولي و رفتار شهروندي سازماني در مدرسه: باز آزمون و تغيير يك الگوي آزمون شده در صنعت. نشریه مدیریت دولتی دانشكده مديريت دانشگاه تهران، دوره 3، شماره 7. صص 63- 80.

ساروخانی بهرام  ، طالبیان امید . (1381). وجدان کاری و عوامل موثر بر آن . مجله جامعه شناسی ایران،  4(4): 188-162.

سيدجوادين، سيدرضا، محمدمهدي فراحي و غزاله طاهري عطار، ) ١٣٨٧. ( شناخت نحو ة تأثيرگذاري ابعاد عدالت سازماني بر جنبه هاي گوناگون رضايت شغلي و سازما ني، مجلة . مديريت بازرگاني دورة ١، شمارة ١. ص45.

سیدی، سید مسعود و ایزدی، احمد (1388). بررسي رابطه سبك هاي رهبري مديران با تعهد سازماني كاركنان ستادي پليس استان فارس. فصلنامه دانش انتظامي، سال دوازدهم، شماره اول. صص 107- 142.

شعبانی بهار،غلامرضا و فراهانی،ابوالفضل و باقریان فاضل ،فاطمه،(1391)، تعیین رابطۀ بین تعارض کار  خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤساي هیأ تهاي ورزشی استان همدان،پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره15، ص ص 122-109.

شفع پور مطلق فرهاد. (1377). بررسی نقش روش ارزیابی صحیح در اعتلای وجدان کاری کارکنان . پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد خوراسگان.

شیخ شبانی احمد، شكركن حسین، نيسي علی، شهني ييلاق محمد، حقيقي جواد. (1387). بررسي روابط ساده، چندگانه و تعاملي متغيرهاي مهم محيطي، نگرشي، شخصيتي و عاطفي با رفتارهاي نابارور در محيط كار در كاركنان يك شركت صنعتي. مجله علم تربیتی و روانشناسی، 15(1): 80-53.

غفوري،محمدرضا و گل پرور، محسن(1390). بررسي رابطة مؤلفه هاي عدالت سازماني با تعهد سازماني در کارکنان شهرداري شهر اصفهان، مطالعات روان شناختي دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهراءسدورة ٥ ،شمارة4، ص26.

كاتوزيان، ناصر، (1387)، “عدالت و حقوق بشر” مجله حقوق و علوم سياسي شماره 3، ص14.

گل پرور مریم، نادی محمد. (1389).  ارزش های فرهنگی و انصاف: عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت. فصلنامه تحقیقات فرهنگی،3(9): 228-207.

گودرزوند چگینی، مهرداد. رویکردی مفهومی به مدیریت تحول در سازمان (1386). رشت. انتشارات وارسته. صص 85- 121.

مردانی حموله مرتضی ، حیدری هادی. (1388).  بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی در کارکنان بیمارستان. مجله اخلاق وتاریخ پزشکی، 2(2): 58-47.

مرامی علیرضا (۱38۸) .”بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت ( از دیدگاه مطهری ، شریعتی ، سید قطب) “، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

مهدي‌زاده اشرفي، علي و ايلكا، حسين علي،( 1389). رابطه بين كيفيت زندگي و عملكرد كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه بر اساس مدل والتون. فصلنامه مديريت، شماره 20.

نعامی زهره ،شکرشکن حسین. (1385). بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی3(1): 92 -79.

یعقوبی، مریم.(1388). رابطه ي عدالت سازماني با رضايت شغلي وتعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، فصلنامه مدیریت سلامت،12(35)،ص25-32.

Abu Taher, Md. (2014). Variations of quality of work life of academic professionals in Bangladesh. doi:10.1108/EJTD-05-2013-0060

Abu Elanain H. M.(2010). Testing the direct and indirect relationship between organizational justice and work outcomes in a non-Western context of the UAE.  Journal of Management Development, 29(1) : 5-27.

Ambrose, M. L. (2009). Contemporary justice research: A new look at. familiar questions Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89, 803–812.

Annika F.s.gunilla C (2007). health- promoting Aspests of a paid Job: Findings in aqualitative Interview Study With Elderly Women in Sweden. Health Care forWomen International 28,10: 909-929.

Arif, S., Ilyas, M. (2013). Quality of work-life model for teachers of private universities in Pakistan. doi:10.1108/QAE-Feb-2012-0006

Bahrami, A., Aslani, G., Abdollahi, B., & Torabi, N. (2013). A study on the relation between quality of work life and four career anchors among the personnel of Esfahan’s iron foundry organization. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 83, 208–213. doi:10.1016/j.sbspro.2013.06.041.

Bass, B. M., & Avolio, B. J.(2004), Transformational Leadership Development: Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Bies, R.J & Moag, J.F, (2013). Interactional justice: Communication criteria of fairness. In R.J.Lewicki, B.H. Sheppard & M.H. Bazerman(Eds.), Research on negotiations in organizations 1, 43-55, Greenwich, CT: JAI Press.

Bohnke, P (2010), “Does Society Matter? Life Satisfaction in the Enlarged Europe”,Social indicators research,  No 87: 189-210.

Burke, S., and Collins, K.M. (2001). “Gender differences in leadership styles and management skills”, Women in Management Review, Vol. 16, No.5.pp 244-256.

Campbell, L., Finch, E. (2004). Customer satisfaction and organizational justice. Facilities, 22 (7/8) , 178-189.

Campbell, L., Finch, E. (2004). Customer satisfaction and organizational justice. Facilities, 22 (7/8) , 178-189.

Chipuer, H.M., et al (2002), “Determinants of subjective quality of life among rural adolescents: a development perspective”, Social indicators research, No 61: 79-95.

cropanzano, R.and Ambrose, R. (2012),” Procedural justice and work motivation in steers”, R. M. And Porter, L. W. (Eds) Motivation and Work Behavior,

Cropanzano, R., & Greenberg, J. (2006). Progress in organizational justice: Tunneling through the maze. In C. L. Cooper., & I. T. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, 12, 317-372.

Cropanzano, R, Prehar, C.A & Chen, P.Y, (2009). Using social exchange theoryto distinguish procedural from interactional justice, Group andOrganization Management, 27, 324-351.

Cropanzano, R & Folger, R, (2010). Procedural justice and worker motivation. In R.M. Steers & L.W. Porter(Eds.), Motivation and work behavior(5th.), New York, McGraw Hill.

Francis L , Baling J. 2005. Organizational injustice and psychological strain canadian . Jornal of Beahavioural Science, 37(4): 250- 267.

Dulewicz, V., and Higgs, M. (2005). “Assessing leadership styles and organizational context”, journal of Managerial Psychology, Vol.20, No.2, pp.105-123.

Duckett, H, and Macfarlane, E.(2003), Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Retailing, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24, 309-317.

Farahbakhsh, S. (2012). The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals, Procedia – Social and Behavioral Sciences 46, 31–35. doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.062

Farid, H., Izadi, Z., Ismail, I. A., & Alipour, F. (2014). Relationship between quality of work life and organizational commitment among lecturers in a Malaysian public research university. The Social Science Journal. doi:10.1016/j.soscij.2014.09.003

چکیده:

در این تحقیق  به بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان پرداخته می شود. متغیر مستقل تحقیق رهبری تحول گرا، متغیر وابسته تحقیق، کیفیت زندگی کاری و متغیرهای میانجی تحقیق ، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی است. نوع روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ,روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان می باشند که برابر با 500 نفر است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 217  نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده خواهد بود. داده های به دست آمده، پس از جمع آوری از نمونه های مورد پژوهش از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این راستا به منظور  تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا جداول توزیع فراوانی برای متغیرهای فردی و سازمانی پاسخگویان انجام گرفت و سپس ضریب آلفای کرانباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق و آزمون پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون رگرسیون چند متغیره برای بررسی تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته انجام گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی رابطه معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت  مراوده ای رابطه معناداری وجود دارد. بین عدالت  توزیعی و  کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد. بین عدالت  مراوده ای و  کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی : رهبری تحول گرا ، عدالت  مراوده ای، عدالت  توزیعی ،  کیفیت زندگی کاری

فصل اول کلیات تحقیق

 مقدمه

عمده منابع هرسازماني متوجه منابع انساني، مالي و فني آن است که مسلماً سرمايه انساني تعيين کنندة سمت و سوي ديگر سرمايه هاست، زيرا نيروي انساني است که با توانايي هاي خود و با برنامه ريزي، ديگر منابع را به خدمت گرفته است. در راستاي اين هدف خطير، مديران در پي شناسايي و بهره گيري بهينه از منابع و سرمايه هايي هستند که تحصيل آنها هزينه ها و زحمات فراواني دارد. پس پيروز اين ميدان مديراني هستند که سرمايه هاي مذکور را به اثربخش ترين، کاراترين و بهره ورترين طُرق ممکن به کار گيرند(هادسون[1]،2006). همچنین ایجاد یک محیط کاری آرام و بدون استرس و افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان تاثیر بسزایی در ارتقاء عملکرد کارکنان خواهد داشت.

از سويي رهبري تحول آفرين[2]، يکي از تازه ترين رويکردهاي مطرح شده نسبت به رهبري است که تحقيقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظريه سبک رهبري تحول آفرين يکي از چارچوبهاي نظري در دنيا است، که از سوي برنز[3] (1978) و بس[4] (1985) مطرح شده است. رهبري تحول آفرين يكي از پارادايم هاي رهبري در روانشناسي سازماني است و متغيري نوپا براي سازمانها است و اهميت آن براي مديران امروز مورد توجه جدي قرار گرفته است. از ديدگاه باس رهبران تحولي تأثير شگرفي بر زيردستان خود دارند. از منظر او رهبران تحولي تعهد زيردستان را به اهداف سازمان برانگيخته و آنها را براي تحقق آنها توانمند مي كنند . او معتقد است كه اين رهبران نيازهاي سطح بالاي زيردستان را تحريك مي كنند، به نحوي كه زيردستان تمايل شديدي به صرفنظر كردن از نيازهاي خود، به نفع نيازهاي گروهي و سازماني، پيدا مي كنند(زین آبادی،1390: 65).

این تحقیق به بررسی رابطه رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی می پردازد. در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

بیان مسئله

امروزه نیروی کار به عنوان اهرم پیشرفت سازمانی، کیفیت کاری و زندگی کاری مطلوب را عنصری حیاتی در حیات سازمانی می پندارد (سعادت، 3:1389). به همین منظور و با هدف درک روشهای انگیزش کارکنان، مطالعات و پژوهش های گسترده ای برای ارتقای کارایی سازمان و اثر بخش نمودن فعالیت کارکنان  انجام می گردد. سازه کیفیت زندگی کاری[5]در تمام ابعاد آن برای دست یابی به نتایج مطلوب سازمانی مورد تاکید قرار گرفته است. کیفیت زندگی کاری رهیافتی است که با توجه به بهبود شرایط کلی محیط کار ، اتخاد سیاستها و رویه هایی را توجیه می نماید که موجب می شوند کار به گونه ای طراحی شود که از یکنواختی آن کاسته و به تنوع و محرک بودن آن برای کارکنان افزوده شود (شایگان فر، 1389 :42). كيفيت زندگي كاري بازتاب فرهنگ سازماني يا شيوه مديريتی خاصی است كه بر اساس آن احساس مالكيت ، خودگرداني ، مسئوليت و عزت نفس در کارکنان قابل مشاهده است ( طوسی و صائبی 364:1388). کیفیت زندگی کاری به  عنوان یکی از مهمترین اهداف سازمان و کارکنان با در هم پیچیده شدن زندگی شغلی و خصوصی انسان و تاثیر زندگی کاری بر زندگی خصوصی ، به موضوع ارزشمند و سازنده ای در حوزه مدیریت تبدیل شده است (سیفی، 14:1385). کیفیت زندگی کاری به رفاه و آرامش کارکنان در سازمان در هنگام کار اشاره دارد که باعث افزایش رضایت فرد در هنگام کار و متعهد شدن به سازمان و افزایش بهره وری و عملکرد شغلی فرد خواهد شد( 1359: Gillet et al,2013).

رهبراني كه رفتارهاي تحول گرا از خود نشان مي دهند مجموعه اي از نتايج مثبت در سازمان ايجاد مي كنند. زماني كه پيروان، به رهبرشان، اعتماد و اطمينان داشته، همگام با رسالت سازمان باشند، قادر خواهند بود به سطوح استثنايي عملكرد برس ند.(کوثرنشان,1390: 49). اقدامات رهبری تحول گرا این امکان را به شرکتها می‌دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامی که اجزا رهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود، می‌تواند به یک منبع مزیت رقابتی برای شرکت تبدیل شود و استفاده از این مزیت رقابتی می‌تواند کمک قابل توجهی در رقابت استراتژیک و کسب بازده بالاتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. تحقیقات نشان داده که  رهبران تحول گرا در سازمان باعث افزایش رضایت کاری کارکنان و بهبود رفاه زندگی کاری آنها و عادلانه شدن فرایندها میشود (Kelloway et al., 2012; Nielsen andDaniels, 2012; Tafvelin et al., 2011)

در واقع بدون رهبری تحول گرای اثر بخش‏، احتمال اینکه سازمان بتواند به هنگام مواجهه با چالشهای اقتصاد جهانی به عملکرد برتر و حتی رضایت بخش دست یابد، کاهش خواهد یافت.  از آن جا که موفقیت هر سازمانی منوط به هدایت ورهبری همگام  با پویایی وانعطاف پذیری سازمانی است وازسویی دیگر بالا بودن سطح انتظارات وتوقعات مشتریان سازمان ها وتغییرات شتابنده, نقش رهبری تحول آفرین در  سازمان ها ازموقعیت ممتازی برخوردار است(شعبانی،1392: 86).  تحقیقات نشان داده که تاثیرات یک رهبر تحول گرا بر روی پیروان خود باعث شده که کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان  افزایش یابد( 1360: Gillet et al,2013).

عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنانشان اشاره داشته و معمولاً در برگیرنده سه جزء متفاوت است که عبارتند از عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای(Roch,2006:303). عدالت توزیعی نشأت گرفته از نظریه برابری آدامز بوده، به انصاف ادارک شده از پیامدها می پردازد و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه های سازمانی، در نظر گرفته می شود. باید توجه داشت که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمی شود، بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی، از قبیل ارتقاها، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی های عملکرد را در بر می گیرد. از اوایل دهه1980 مباحث مرتبط با عدالت رویه ای نیز مدنظر قرار گرفت. از این رو دیدگاه عدالت باید با استفاده از رویه هایی منصفانه تعریف شود؛ یعنی تصمیمات عادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه­هایی منصفانه باشند(مردانی،1388: 49). در میان اصول عدالت رویه ای می توان به بی طرفی، حق اظهارنظر یا فرصت برای شنیده شدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود. سپس در اوایل دهه 1990 مفهوم عدالت مراوده ای مدنظر محققان عدالت سازمانی قرار گرفت. عدالت مراوده ای ، به کیفیت رفتارهای بین فردی که یک فرد، قبل و بعد از اتخاذ تصمیم در معرض آنها قرار می گیرد، اشاره دارد (Cropanzano,2002:326). رفتارهای عادلانه در سازمان باعث افزایش تعهد سازمانی و رضایت و عملکرد شغلی و کاهش تمایل به ترک کار خواهد شد( 1361: Gillet et al,2013).

در این تحقیق برای رهبری تحول گرا برگرفته از نظریات باس و آولیو(2001) ،کیفیت زندگی کاری بر گرفته از نظریات والتون (1979) و عدالت سازمانی که از دوبعد  عدالت مراوده ای و توزیعی تشکیل شده بر گرفته از نظریات کروپانزانو(2002) استفاده می شود.

این تحقیقی به بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال مطرح می شود که آیا بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق بصورت زیر است:

آیا بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین عدالت توزیعی و  کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین عدالت مراوده ای و  کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

اين موضوع كه كار بر رفاه كاركنان و كارايي آنها تاثير دارد امريست پذيرفته شده، امروزه كيفيت كار – زندگي به عنوان بعد مهم زندگي ديده مي‌شود، و تضمين كيفيت كار – زندگي بالا براي جذب و حفظ كاركنان در سازمان‌ها ضروري است .  كيفيت كار – زندگي دريافت ذهني است كه كاركنان از مطلوبيت فيزيكي و رواني كار دارند كه هم از كار و محيط كار و هم عوامل خارج از كار مانند خانواده، دوستان، تفريحات و مسائل اجتماعي اثر مي‌پذيرد . كيفيت كار – زندگي تركيبي است از استراتژي‌ها، فرآيندها و نقش‌هاي مرتبط در محل كار كه با هدف بهبود عملكرد موجبات رضايت كارمند را فراهم مي‌سازند(شهبازی،1388). ژوزف و دشپاندل[6] (1997) بهره وري و كارايي مطلوب و موثرسازمانی را در گرو راههايي  برای ارتقا کیفیت زندگی کارکنان تلقی می کنند  و معتقدند که  مشارکت و سهیم شدن در فرایند تصمیم گیری به عنوان بعدی مهم از کیفیت زندگی کاری، با القا حس موثر بودن، تعهد کاری را افزایش می دهد(23:Joseph and deshpande,1997). كيفيت زندگي كاري بازتاب فرهنگ سازماني يا شيوه مديريتی خاصی است كه بر اساس آن احساس مالكيت ، خودگرداني ، مسئوليت و عزت نفس در کارکنان قابل مشاهده است ( طوسی و صائبی 364:1388). کیفیت زندگی کاری به  عنوان یکی از مهمترین اهداف سازمان و کارکنان با در هم پیچیده شدن زندگی شغلی و خصوصی انسان و تاثیر زندگی کاری بر زندگی خصوصی ، به موضوع ارزشمند و سازنده ای در حوزه مدیریت تبدیل شده است (سیفی، 14:1385).

بي گمان يكي از عوامل تأثيرگذار بر پيشرفتهاي جوامع بشري سبكهاي رهبري مديران بر زيردستان است. از ويژگيهاي دنياي امروز روزافزون نيازهاي انسان است. يكي از اين نيازها داشتن مدير و سرپرستي است كه توانايي ايجاد روابط درست و منطقي با زيردستان را داشته باشد و از به وجود آمدن هرج و مرج جلوگيري كند. مديريتي كه امروزه در جهان مطرح است باعث به وجود آمدن مشكلاتي شده است كه غيرقابل جبران است و همين امر باعث اهميت موضوع شده است. درست است كه مدير وظيفة حفظ نظم و ايجاد قانون و اجراي مقررات را بر عهده دارد، ولي چگونگي ايجاد نظم كه باعث افزايش تعهد سازماني كاركنان شود، بسيار مهم است (شعبانی،1392: 41).

چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق به بررسی رابطه رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی می پردازد. متغیر مستقل تحقیق رهبری تحول گرا، متغیر وابسته تحقیق، کیفیت زندگی کاری و متغیرهای میانجی تحقیق ، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی است.

فرضیه های تحقیق

بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی رابطه معناداری وجود دارد

بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای رابطه معناداری وجود دارد

بین عدالت توزیعی و  کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد

بین عدالت مراوده ای و  کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد

6) اهداف تحقیق

سنجش رابطه بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

سنجش رابطه بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

سنجش رابطه بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

سنجش رابطه بین عدالت توزیعی و  کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

سنجش رابطه بین عدالت مراوده ای و  کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری بر اساس رویکرد عینی، مجموعه ای از شرایط ، رویه های عینی و واقعی سازمانی می باشد که شامل خط مشی های تر فیع درون سازمانی ، مدیریت مبتنی بر دموکراسی ، دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری ، شرایط کاری ایمنی و … می باشد (Chan,2007:503).

رهبری تحول گرا :

رهبری تحول آفرین فرآیندی است که در آن رهبران و پیروان یکدیگر را به سطوح بالاتری از اخلاق و انگیزش سوق می دهند. رهبر تحول آفرین کسی است که پیروان را ترغیب به انجام کاری فراتر از آن چه که به طور معمول از آنان انتظار می رود، می کند.( Bass., & Avolio,2004).

عدالت سازمانی

عدالت سازماني بيانگر ادراكات كاركنان از برخورد و رفتارهاي منصفانه سازمان باآنان است(Campbell,2004:179).

عدالت توزيعي

عدالت توزیعی بيانگر احساس رعایت انصاف از آنچه بین افراد توزیع می گردد است(Ambrose.2002:806).

عدالت مراوده‌اي

عدالت مراوده ای بیانگر کیفیت تعاملات بین فردی تصمیم گیرندگان سازمانی با کارکنان در هنگام اجرای رویه های سازمانی می باشد(Ambrose.2002:806).

عدالت رويه‌اي

عدالت رویه ای بیانگر رویه هایی است که از طریق آنها این پیامدها تخصیص می یابند و برپایه عدل و انصاف می باشد(Ambrose.2002:806).

[1] Hodson

[2] – Transformational Leadership

[3] – Burns

[4] – Bass

[5].Quality of Work Life

[6]. Joseph and Deshpandel

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازماني و اعتماد سازماني در ميان کارکنان
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122