پايان نامه بررسي نقش و تأثير کاربري املاک به عنوان عامل تحديد مالکيت در حقوق

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش و تأثير کاربري املاک به عنوان عامل تحديد مالکيت در حقوق  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 202 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش و تأثير کاربري املاک به عنوان عامل تحديد مالکيت در حقوق  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: قواعد حاکم بر حقوق مالکیت 5
مبحث اول: تعریف مالکیت6
گفتار اول: تعریف فقهی مالکیت 6
گفتار دوم: تعریف حقوق مالکیت7
گفتار سوم: دامنه اختیار مالک – حدود مالک 9
بند اول: دامنه اختیار مالک 10
بند دوم: حدود اختیار مالک 10
گفتار چهارم: اقسام مالکیت و ویژگی های مالکیت 11
بند اول: اقسام مالکیت اعتباری11
بند دوم: ویژگی های مالکیت12
الف – عناصر مالکیت12
ب- شاخه های مالکیت12
1-حق انتفاع 12
2-حق ارتفاق12
مبحث دوم: قاعده تسلیط 13
گفتار اول: تعیرف قاعده تسلیط13
گفتار دوم: مستندات قاعده14
الف – کتاب14
ب – روایات14
ج – بنای عقلاء14
د – سیره15
هـ – اجماع15
گفتار سوم: تحلیل مفاد قاعده15
الف- جنبه اثباتی 15
جنبه سلبی16
گفتار چهارم: قلمرو کاربرد قاعد16
مبحث سوم: قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام18
گفتار اول: تعریف قاعده 18
گفتار دوم: مستندات قاعده 18
الف – عقل 18
ب –  کتاب19
ج – روایات 19
گفتار سوم: کاربرد قاعده 20
مبحث چهارم: چگونگی ارتباط بین دو قاعده                           20
گفتار اول: ارتباط و تعارض دو قاعده20
گفتار دوم: قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران23
مبحث پنجم : حقوق مالکانه25
گفتار اول: گذری تاریخی بر حقوق مالکانه25
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرسازی در ارتباط با حقوق مالکانه و  مراجع رسیدگی به آن26
الف- دیوان عدالت اداری27
ب- طرح دعوی در مراجع عمومی27
ج- مسئولیت کیفری و مدنی27
گفتار سوم: جایگاه حقوق مالکانه28
گفتار چهارم: روش های تملک و تأمین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی و شهرداری ها28
بند اول: تأمین توافقی28
الف- موارد توافق29
1-توافق در قیمت29
2-توافق در انتقال31
ب- شرایط توافق31
1-وجود اعتبار32
2-وجود مجوزهای لازم32
بند دوم: تأمین غیر توافقی32
1-عدم توافق در قیمت 33
2-عدم توافق در واگذاری34
فصل دوم: قواعد ناظر بر تعیین کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت38
بخش اول: تعیین و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها39
مبحث اول: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه39
گفتار اول: مبانی فقهی (قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، قاعده لاضرر و…)39
1-مستندات قاعده 40
2-مفهوم قاعده 41
3-نقش این قاعده در حقوق ایران42
الف – نقش این قاعده در مقررات عمومی42
ب- نقش این قاعده در مقررات خاص43
1-نقش این قاعده در حقوق ایران 45
2-نقش این قاعده در مقررات عمومی 45
3-نقش این قاعده در مقررات قانونگذاری46
گفتار دوم: مبانی حقوقی47
مبحث دوم: نظریه های در خصوص مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه47
بند اول:مبانی مؤید حاکمیت مطلق – نظریه حاکمیت ماورایی الهی47
1-مستندات این نظریه 48
2-مفهوم این نظریه 48
3-نقش این نظریه در حقوق ایران 49
1-3- نقش این نظریه در مقررات عمومی 49
2-3- نقش این نظریه در مقررات خاص50
بند دوم: مبانی مؤید اصالت اجتماع51
الف – نظریه حقوق اجتماعی51
1-مستندات این نظریه 51
2-مفهوم این نظریه 51
ب – نقش این نظریه در حقوق ایران52
1-نقش این نظریه در مقررات عمومی 52
2-نقش این نظریه در مقررات خاص53
مبحث سوم: مصادیق تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه در حقوق ایران53
1-مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری53
2-کمیسیون مادۀ پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران55
3-شورای اسلامی شهر57
مبحث چهارم: تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران59
گفتار اول: نحوۀ رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی براساس قانون حفظ کاربری مصوب 1374 و اصلاحات بعدی60
گفتار دوم: اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها61
گفتار سوم: امکان پذیر بودن تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغ ها62
گفتار چهارم مرجع صالح تشخیص نوع اراضی و موقعیت آن62
گفتار پنجم: آثار و تبعات تغییر بلامجوز کاربری62
مبحث پنجم: حقوق حاکم بر تملک اراضی جهت طرح های عمومی63
بخش دوم: تعیین و تغییرکاربری اراضی غیر کشاورزی64
مبحث اول: قوانین مربوط به تغییر کاربری64
بند اول: قانون تملک اراضی قانون نوسازی و عمران شهری(مصوب 1347)64
بند دوم: لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت(مصوب 1358)
بند سوم- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها(مصوب 1367)64
65
مبحث دوم: طرح تفصیلی67
گفتار اول: طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری67
گفتار دوم: ارتقای سرانه خدمات اجتماعی68
گفتار سوم: تأثیر طرح تفصیلی بر ارزش املاک69
بند اول: ایران اکونومیست – طرح تفصیلی جدید تهران69
بند دوم: نتایج بررسیی های مرکز پژوهش های مجلس70
بند سوم: آنچه در اطلاع رسانی طرح تفصیلی حائز اهمیت است73
گفتار چهارم محدودۀ اجرای طرح تفصیلی73
بند اول: شهر73
بند دوم: حدود شهر – شناخت شهر75
گفتار پنجم: نارکارآمدی های طرح تفصیلی78
مبحث سوم: طرح جامع – کاداستر82
گفتار اول: تعریف طرح جامع و کاداستر82
بند اول: طرح کاداستر82
بند دوم: طرح جامع83
بند سوم: محتوای طرح جامع83
بند چهارم: مشکلات موجود در طرح های جامع85
بند پنجم: دلایل ناکارامدی طرح های جامع86
الف – نارسایی ها و تنگناهای طرح جامع در تهیه87
ب- نارسایی ها و تنگناهای طرح اجرا88
1-نارسایی ناشی از اهداف، خواست ها و محتوای طرح ها88
2-نارسایی و مشکلات پیرامونی محیطی89
ج – نارسایی ها و تنگناهای ناشی از وجود ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین ارگان هایاجرایی طرح89
د – نارسایی ها و تنگناهای مالی89
هـ – نارسایی ها و تنگناهای مدیریتی، سازمانی و نیروی انسانی90
و- نارسایی ها و تنگناهای حقوقی و قانونی90
بند ششم: نکات مثبت طرح های جامع91
گفتار دوم: مراحل و مرجع تصویب91
گفتار سوم: طرح کاداستر در ایران92
بند اول: زمینه فعالیت93
بند دوم: فوائد کاداستر93
گفتار چهارم: فرایند تهیه نقشه کاداستر94
بند اول: مراحل روش زمینی94
بند دوم: روش فتوگرافی94
گفتار پنجم: چگونگی ارتباط طرح تفصیلی با طرح جامع و کاداستر95
مبحث چهارم: قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات96
فصل سوم: قواعد ناظر بر تغییر کاربری101
مبحث اول: کاربری اراضی102
گفتار اول: تعاریف102
گفتار دوم: نظریه های کاربری اراضی شهری103
گفتار سوم: علت توجه به کاربری زمین104
گفتار چهارم: اهداف برنامه ریزی اراضی105
بند اول: اهداف کلان105
بند دوم: اهداف خرد یا ویژه106
گفتار پنجم: معیارهای بهینه در مکان یابی کارکردهای شهر106
گفتار ششم: استانداردهای برای ایجاد تسهیلات عمومی در سطوح گوناگون شهری107
مبحث دوم: انواع کاربری اراضی108
مبحث سوم: حفظ کاربری111
گفتار اول: تعریف حفظ کاربری111
گفتار دوم: مروری بر قانون حفظ کاربری اراضی113
گفتار سوم: اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی و مقابله با زمین خواری118
گفتار چهارم: ضرورت و دلایل توجیه کننده حفظ کاربری اراضی و باغ ها120
مبحث چهارم: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها124
گفتار اول: حفظ کاربری اراضی و باغ ها با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی125
گفتار دوم: ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها126
مبحث پنجم: تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغ ها129
گفتار اول: کاربری130
بند اول: تعریف130
بند دوم : تاریخچه130
بند سوم :هدف از تعیین کاربری131
گفتار دوم: تخلف تغییر کاربری132
گفتار سوم: رابطۀ تراکم و کاربری اراضی132
گفتار چهارم: نقش قوانین در تعیین کاربری اراضی و مراجع مربوطه133
گفتار پنجم: نقدی کوتاه بر برخی قوانین و تغییر کاربری اراضی134
بند اول: استثنائی بر تعیین کاربری اراضی135
بند دوم : نگاه های متضاد حقوقی به موضوع تعیین کاربری136
بند سوم، ابهاماتی در خصوص ارزش افزوده ملک بر اثر تغییرکاربری از مسکونیبه تجاری137
مبحث ششم: تغییر کاربری در رویه قضایی138
گفتار اول: مانع تراشی دوایر دولتی در مقوله تغییر کاربری137
بند اول: رأی شمارۀ 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری139
بند دوم: رأی شمارۀ 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری140
گفتار دوم: قلع بنای احداث شده در ملک با کاربری زراعی و باغی140
بند اول: رأی شمارۀ 707 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری141
بند دوم: رأی شمارۀ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری141
بند سوم: تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع مادۀ 10 قانون اصلاح قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی142
گفتار سوم: قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها143
گفتار چهارم: قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها145
گفتار پنجم: عدم جواز اخذ عوارض تغییرکاربری درفرض وجود سابقه تصرف مالکانه در ملک146
گفتار ششم: جواز تصرف مالک در ملک خود در فرض عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر قانونی147
بند اول: رأی بشمارۀ  81/ 169148
بند دوم: رأی بشماره دادنامه 86/197148
بند سوم- رأی بشماره دادنامه 561 149
فصل چهارم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات151
مبحث اول: نتایج152
گفتار اول: خلاصه و نتیجه گیری فصل اول152
گفتار دوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم157
گفتار سوم: خلاصه و نتیجه  گیری فصل سوم168
مبحث دوم : پیشنهادات176
علائم اختصاری181
فهرست منابع182
چکیده انگلیسی187
عنوان به زبان انگلیسی188

 فهرست منابع

الف منابع

ابوالحمد، عبدالحميد، مباني علم سياست، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، 1368.

اسدی، ایرج، نقد مبانی نظری طرح جامع، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا،1380.

اصفهانی،محمد حسن، حاشیه بر مکاسب،ج1، چاپ اول، 1418 ه.ق.

اصفهانی،راغب، و سایر نویسندکان، المفردات فی غریب القرآن،مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی.

امام خمینی،روح الله موسوی، کتاب البیع، موسسه اسماعیلیان، ج1، چاپ چهارم، قم،1410 ه ق.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی،کتابفروشیی اسلامیه،ج1، چاپ هفتم، 1368.

امکچی،حمیده،برنامه ریزی شهری در چالش جهانی،فصل نامه شهر ساز، شماره1،زمستان، 1380.

الغروری النائینی،محمد حسن،المکاسب و البیع، مؤسسه نشر اسلامی،ج 1، چاپ اول، 1418 ه ق.

انصاری،مرتضی بن محمد امین،رسائل فقهیه،ج1،ص126-127،رساله 3،رساله فی قاعده لاضرر،قم 1414.

ایاذی قومشی، منصور، مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری،1388.

بهرامی احمدی،حمید،سوء استفاده از حق،انتشارات اطلاعات،چاپ سوم، تهران، 1379.

براتی، ناصر، نگاه نو به نوسازی شهری در میزگردی از کارشناسان، مجله منظر، 1390.

بهشتیان، سید محسن، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، تهران، طرح نوین اندیشه، 1386.

پور محمدی ، محمد رضا،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، سمت،1387.

پوراحمد، احمد- حاتمی نژاد، حسین- حسینی، سیدهادی، آسیب شناسی طرح های توسعۀ شهری در کشور، فصلنامۀ پژوهش های جغرافیایی، 1385.

توحیدی،محمدعلی، مصباح الفقاهه فی المعاملات،چ3،تقریرات درس آیه الله خوئی،بیروت 1992/1412.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران، گنج دانش، 1388 .

جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی،واژه مالکیت، 1388.

جهانشاهلو،دادستان ساوجبلاغ(هشتگرد) استان البرز، وبلاگ عدالت خواهی، 1390.

حبیبی، محسن – سعیدی رضوانی، نوید، شهرسازی مشارکتی؛ تمایز مفهومی و ارزیابی تجربیات ایرانی، نشریه، 1385.

حبیبی،کیومرث- پوراحمد، احمد- مشکینی، ابوالفضل، بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری، نشر انتخاب،تهران،1389.

حلی،ابن ادریس،کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2،قم،1410-1411.

حسینی عاملی،محمد جواد بن محمد،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،ج4،چاپ علی اصغر مروارید،بیروت 1417-1418/1996-1998.

خردمندی،سعید، تحدیدمالکیت،گنج معرفت،چاپ اول،انتشارات طاق بستان، 1386.

خمینی،روح ا…،رسائل،ج1،اسماعیلیان، 1368.

رضویان،محمد تقی،برنامه ریزی کاربری اراضی، منشی، 1381.

زیاری،کرامت الله، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، دانشگاه یزد،

زنجاني، عباسعلي ، فقه سياسي جلد اول، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اميركبير، تهران، 1366.

سازمان امور اراضی- مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل های اجرایی- جلد دوم- زمستان 1382.

سعید نیا ،احمد،کتاب سبز(کاربری زمین شهری)، سازمان شهرداری های کشور،

سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقي 351/9 (مرحوم اصفهاني در حاشيه خود بر مكاسب (ج 1 ص 216)).

سیف الدینی،فرانک،مبانی برنامه ریزی شهری، آییژ،

شاچری، عبدالکاظم – شجاعی،محمد- امامی، ابراهیم – باغبان، رضا- مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها- سازمان امور اراضی، اسفند 1381.

شهید ثانی، زین الدین بن علی،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،ج12،قم 1419/1413.

شیخ انصاری،مکاسب، و امام خمینی الرسائل.

صالحی،حسین،الزامات قانونی دولت و شهرداری در تملک اراضی و املاک، ماهنامه شهرداری ها،شماره 64،سال ششم، 1383.

صمدی قوشجی، زیدالله، تخلفات ساختمانی درنظام حقوقی ایران، 1386.

صمدی قوشچی، زیدالله، تخلف دائر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری، جنگل، 1387.

طباطبائی،علی،ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل،ج2،چاپ سنگی تهران1288-1292.

طریحی، فخر الدین،مجمع البحرین،مؤسسه تحقیقات و نشرمعارف اهل البیت(ع)،ش6.

طوسی،محمد بن حسن،المبسوط فی فقه الامامیه،ج3،چاپ محمد باقر بهبودی، تهران 1351.

عالم، عبدالرحمن ، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، چاپ اول، تهران، 1373.

عليخاني، علي اكبر ، مشاركت سياسي، نشر سفير، چاپ اول، تهران، 1377.

عندلیب،علیرضا، نهاد برنامه ریزی توسعۀ شهری تهران: گذشته، حال و آینده، مجلۀ منظر، 1388.

غمامی، مجید، بررسی و نقد اجمالی طرح های جامع شهری، مجله آبادی، 1371.

فرهودی، رحمت اله، محمدی، علیرضا، تأثیر احداث ساختمانهای بلند مرتبه بر کاربری های شهری، پژوهشهای جغرافیایی، ش41، 1380.

قاضي، شريعت پناهي ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، 1371.

قربانی، رسول، ارزیابی طرح جامع ارومیه، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، وزارت کشور، 1374.

قدیری،محمد حسن،البیع،ج1،تقریرات درس امام خمینی،تهران 1407.

کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت،چاپ 35،نشر میزان،پائیز 1390.

کامروا، محمد علی، شهرسازی معاصر ایران، دانشگاه تهران، 1388.

کامیار، غلامرضا، حق مرغوبیت، مجله کانون، 1387.

کلینی،محمد بن یعقوب،کافی،ج 7،دار الکتب الاسلامیه،تهران،1407ق.

مزینی، منوچهر، آیا طرحه های جامع تحقق پذیرند؟، مجله شهرداری ها، سال دوم شماره 13،خردادماه، 1379.

مشهدی زاده دهاقانی، ناصر، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، دی ماه، 1373.

مشهدی زاده دهاقانی، ناصر، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

مکارم شیرازی،ناصر،القواعد الفقهیه،ج2،قم 1416.

محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه،بخش مدنی مالکیت- مسئولیت،ج اول،چ 14، 1386.

محقق کرکی،علی بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج6، قم 1408-1411.

نوریان،فرشاد- شریف،محمد، نگرشی بر روند تهیه طرح تفصیلی در شهرسازی،شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری،1388.

نجفی،محمد حسن بن باقر،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج25،بیروت 1981.

ب-کتب و نشریات 

ابن اثير، النهاية فی غریب الحدیث، چاپ سنگی، جلد اول،تهران، 1369

انتشارات خراسان رضوی،مؤرخ چهارشنبه 23/12/1391، شماره انتشار 18364.

حاشیه مرحوم اصفهانی بر مکاسب، چاپ سنگی.

حاشیه مرحوم اصفهانی بر مکاسب، چاپ سنگی. وشیخ انصاری، مکاسب.

مهندسان مشاور شارمند، شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری، جلد دوم، بررسی تجارب تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری در ایران،مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها، تهران،1374.

ج قوانین و مقررات مورد استناد مربوط به موضوع

آیین نامۀ اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوب 24/10/1374 هیأت وزیران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مدنی

قانون دیوان عدالت اداری

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367

قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353

قانون جامع اراضی شهری مصوب 27/12/1360 مجلس شورای اسلامی

قانون حفاظت و بهره بردای از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/4/1374 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات سال 1385

قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی

قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون نحوۀ تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370

قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347

لایحۀ قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358

چکیده:

براساس قاعده فقهی، تسلیط و مادۀ 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنۀ تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود.  مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد. از طرفی دیگر قانونگذار با وضع پاره ای از مقررات خود نیز موجب تحدید مالکیت مالکان می شود. از جمله این مقررات قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات 1385می باشد. تعیین و تغییر کاربری مقوله ای است که به لحاظ ارتباط آن با حقوق عمومی می تواند بعضاً مورد سوء استفاده دستگاههای اجرایی قرار گیرد. و مآلاً به تضییع حقوق مالکانه اشخاص منجر شود، که کثرت و تعدد دعاوی قضایی در دیوان عدالت اداری مؤید این مضاعف پرداختن به شرایط و آثار تعیین و تغییر کاربری از نظر حقوقی موضوعی است که ضرورت آن غیر قابل انکار است و سعی خواهد شد تا حد امکان زوایایی مبهم قضیه مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که در حقوق ایران جایگاه کاربری اراضی و املاک در تحدید مالکیت چه جایگاه و نقشی دارد.

کلید واژگان: حقوق مالکانه، تغییر کاربری، حفظ کاربری، زمین بایر، زمین دائر

مقدمه        

همانطوریکه می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و مادۀ 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. اما با پیشرفت جوامع بشری و علم و تکنولوژی و شهرسازی و تعریض خیابانها و اختصاص اراضی افراد برای استفاده فضای سبز و پارکها و شهربازی ها و …معنای مالکیت که کاملترین حقی است که انسان می تواند داشته باشد.محدود می شود و مثل سابق نمی تواند، از آن حق عینی مطلق خود که همان مالکیت به معنای اخص است، استفاده کند و تمام دولتها برای رفاه عموم و جامعه بهتر و همچنین با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و همچنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود، چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. و همۀ این موارد باعث تغییر کاربری اراضی و ملک مالک یا مالکین می شود، و مالکیت مالک را در ملک خود محدود می کند. در این خصوص برای محدود کردن هرچه بیشتر حق مالکیت افراد قوانینی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و متن تلفیق شدۀ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1/8/1385 و آراء وحدت رویه در این خصوص و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت و قانون نحوۀ تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1380 به تصویب رسده، که با توجه به ارتباط موضوع با جنبه های مختلف حقوقی وهمچنین دخالت عوامل اجرایی در نحوۀ تفسیر و اعمال قوانین مورد اشاره، پرداختن به موضوع در قالب یک طرح جامع پژوهشی یک ضرورت جدی است. وهمچنین با توجه به موضوع پایان نامه در این تحقیق در خصوص مالکیت و حقوق مالکانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و طرح تقصیلی املاک و طرح جامع بعنوان عاملهای تحدید مالکیت بحث خواهد شد.

اهمیت و ضرورت موضوع: از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن مادۀ 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعدۀ لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارتها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتیکه بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟ اما در جاهای که اصلاً رفاه عموم  وجود ندارد، تغییر کاربری از جمله دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ ها و … بایستی شخص مالک هزینه های به شهرداری پرداخت کند، (لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/8/1358) و یا محدود کردن مالک از اعطای امتیاز آب و برق و گاز و… و اهمیت این مطلب در جای دارای ارزش است که دولت علاوه بر نیازهای عموم جامعه نیازهای خود مالک را نیز مدنظر داشته باشد و تا جای که امکان دارد به مالک هیچ گونه زیان و خسارتی وارد نشود.

اهداف این تحقیق:

آشنایی با تحدید مالکیت و محدود کردن مالک در ملک خود و بررسی نقش کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران است. نحوۀ تعامل دولت با مالکین هنگام اجرای طرح های عمومی موضوعی است، که تعیین آن از اهداف اصلی این تحقیق به نحو مفصل بررسی خواهد شد.

فرضیات و سئولات مربوط به تحقیق:

درجایی که طرح عمومی دارای توجیه قانونی باشد رضایت مالک تأثیری در قضیه ندارد.

درحوزۀ قانونگذاری آثار مترتب برکاربری غیر از آثاری است در عمل براین موضوع از سوی نهادهای اجرایی بار می گردد.

شهرداری ها در قبال تغییر کاربری طرح های عمومی از نظر حقوقی مجاز به اخذ عوارض نیستند.

سئولات تحقیق:

پیش بینی طرح های عمومی برای رفاه عموم تا چه اندازه ای به اذن و رضای مالک بستگی دارد؟

آیا تعیین کاربری املاک در حقوق ایران در حوزه قانونگذاری و عمل تابع نتایج واحدی است؟

آیا شهرداری ها در قبال تغییرکاربری املاک مجاز به اخذ عوارض هستند؟

در این تحقیق سعی خواهد شد موضوع را با معیارهای قانونی و مقررات مربوطه مورد بررسی قرار داد. هرچند که بعضی از این مقررات خود بیان کننده تحدید یا سلب  حقوق مالکانه می باشند، اما می توان با اخذ رضایت مالک و احترام به حقوق وی در خصوص موضوع طرح، به نحو مسالمت امیزتری برخورد کرد.در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات 1385، حتی مالکان نمی توانند در ملک خود به اندازۀ یک متر مربع تغییر کاربری انجام دهند. سئوالی که مطرح می شود این است که در موردی که مالک بخواهد در زمین کشاورزی یا باغی خود که در آن قسمت هیچ گونه استفاده ای ندارد. نه در آن کشتی هست و نه درختی، اگر بنای برای استراحتگاه خود و خانواده اش، یا برای انبار وسایل و ابزار و آلات کشاورزی، و ایجاد فضای امن، بسازد آیا بازهم طبق این قانون جرمی مرتکب شده است یا در این گونه موارد قانون به نفع متهم تفسیر می شود؟ لذا آنچه حاصل می شود، این است که این قانون هم در محدود کردن مالک در ملک خودش تأثیر بسزای دارد. در این خصوص در مبحث ششم فصل سوم، نگرشی بر آراء وحدت رویه قضایی مرتبط با تغییر کاربری اراضی را بیان کرده ایم.

قابل ذکر است روش تحقیق، روش کتابخانه ای است که با استفاده از تحقیقات صورت گرفته توسط حقوقدانان و قوانین مربوطه نگاشته خواهد شد.

فصل اول

قواعد حاکم بر حقوق مالکیت

مبحث اول : تعریف مالکیت

در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است و فقط از استنباط مواد قانونی می توان تعریف مالکیت را درحقوق ایران یافت،اما در فقه هم نیز تعریف واحدی از مالکیت نشده است.که درگفتار اول به تعریف مالکیت براساس نظریات فقه ها پرداخته و در گفتار دوم براساس استنباط از مواد قانونی به تعریف مالکیت می پردازیم.

گفتار اول : تعریف فقهی مالکیت

فقهاء با توجه به مفهوم مالکیت به جای ارائه تعریفی برای مالکیت به اوصاف و ویژگیهای مالکیت پرداخته اند. وبراین اساس تعریفی که از مالکیت براساس نظرات فقهاء بیان می شود عبارتست از:«مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می توان هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد.»

سید محمد کاظم یزدی درتعریف مالکیت می گوید:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد(و متعلق به اوست) علقه ای بین او وچیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه،منشاء تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارتست از همان تسلط.»[1]

درکتاب البیع نیز آمده است:«مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»[2]

امام خمینی (ره):«مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شئی که مملوک نامیده می شود.»[3]

مرحوم نائینی می فرماید:«حقیقت ملکیت علقۀ خاص و اضافۀ مخصوص بین مالک و مملوک است همانند نخی که بین این دو متصل باشد، همین علقه و اضافه موضوع احکام شرعی وعرفی است. البته این نخ و رابط یک امر اعتباری غیر حسی است که در عالم اعتبار موجود است نه این که همچون دندان های غول ها اعتباری محض باشد بلکه برای آن در نفس الامر واقعیتی هست. از آن جائی که حقیقت اضافۀ خاص بین مالک و مملوک است صحیح است که گفته شود تحت مقولۀ اضافه قرار می گیرد همان که محققین براین اعتقادند.»[4]

ازتعاریف فقهاء اینگونه استنباط می شود که مالکیت مقوله اضافه،جده،اعتباری و …است.[5]

آنچه نمایان است که فقهاء تعریف جامع از مالکیت ننموده اند و حتی در این خصوص بین آنها نیز اختلاف وجود دارد. اما با توجه به ماهیت و اوصافی که فقهاء از مالکیت ارائه داده اند خود به گونه ای تعریف مالکیت را بیان نموده اند.

گفتار دوم: تعریف حقوقی مالکیت

قانونگذار تعریفی از مالکیت نکرده و فقط در مواد 29 و 30 قانون مدنی از مالکیت این گونه بیان نموده است: مادۀ 29 قانون مدنی «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: 1- مالکیت(اعم از عین یا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق به ملک غیر » و مادۀ 30 « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

اما با توجه به اوصاف و آثاری که برای حق مالکیت قائل شده، می توان تعریف مالکیت را از قانون استنباط کرد. و حقوق دانان از این خلأ قانونی استفاده کرده و هرکدام تعریفی خاصی از مالکیت ارائه نموده اند.

[1] اصفهانی، محمد حسین،-حاشیه مکاسب،ج1،ص53،1418 ه ق.

[2] -امام خمینی،روح الله، کتاب البیع،ج1،ص25

[3] – امام خمینی،روح الله، همان، ص12.

[4] – الغروری النائینی،محمد حسن،المکاسب و البیع،ج ،ص 85و84.

[5] – بیشتر رجوع شود به خردمندی،سعید، تحدیدمالکیت،گنج معرفت،چاپ اول،انتشارات طاق بستان، 1386.صفحات 8 الی 26.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122