پايان نامه بررسي نقش و جايگاه صحابه و تابعان در تفسير الميزان و تفسير اثري آيت الله معرفت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش و جايگاه صحابه و تابعان در تفسير الميزان و تفسير اثري آيت الله معرفت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 295 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش و جايگاه صحابه و تابعان در تفسير الميزان و تفسير اثري آيت الله معرفت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1 مباحث مقدماتی پژوهش2
1-1-1 تعریف موضوع2
1-1-2 اهميت و دلیل انتخاب موضوع2
1-1-3 پیشینه پژوهش2
1-1-4 روش تحقیق و بررسی موضوع3
1-1-5 اهداف پژوهش3
1-1-6 پرسش هاي پژوهش4
1-1-7 فرضيه های پژوهش4
1-1-8 تنگناها و مشکلات5
1-2 مفاهیم و تعاریف5
1-2-1 صحابه5
1-2-2 تابعان9
1-2-3 عدالت10
1-2-4 عدالت صحابه12
1-2-5 حدیث14
1-2-6 سنّت 15
1-2-7 خبر 15
1-2-8 خبر متواتر16
1-2-9 خبر واحد17
1-2-10 روایت17
1-2-11 مرفوع18
1-2-12 موقوف18
1-2-13 سبب نزول19
1-2-14 اسرائیلیات20
1-2-15 حجّیت20
1-2-16 حجّیت خبر واحد22
1-2-17 تفسیر 22
1-2-18 تفسیر به مأثور24
1-2-19 ظهور25
1-2-20 سیاق25
1-2-21 عموم و اطلاق26
1-3 روش تفسیری علامه و آیت الله معرفت27
1-4 بررسی آماری روایات صحابه و تابعان در دو تفسیر28
فصل دوم: اعتبار حدیث در تفسیر
2-1 علامه و اعتبار حدیث31
2-1-1 معیارهای اعتبار حدیث31
2-1-1-1 خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن قطعی31
2-1-1-2 موافقت با قرآن33
2-1-2 معیارهای اعتبار خبر واحد33
2-1-2-1 احکام شرعی33
2-1-2-2 غیر احکام شرعی34
2-1-2-2-1 موافقت قرآن36
2-1-2-2-2 قرینه مفید علم36
2-1-2-2-3 عدم وجود علم به خلاف خبر واحد37
2-1-3 عدم حجّیت قول صحابی و تابعی37
2-1-3-1 تناقض و خلط39
2-1-3-2 ضعف سندی ناشی از وقف در روایت39
2-1-3-2-1 منتهی شدن سند به یهود40
2-1-3-2-2 اجتهاد راوی40
2-2 آیت الله معرفت و اعتبار حدیث41
2-2-1 اعتبار خبر واحد در تفسیر 41
2-2-2 جایگاه روایت صحابی و تابعی 46
2-2-2-1 قول صحابی47
2-2-2-1-1 شروط اعتبار قول صحابی47
الف صحت اِسناد48
ب صحابی طراز اول48
ج عدم دخالت رأی و نظر50
2-2-2-1-2 نقد دیدگاه علمای شیعه51
2-2-2-1-3 علل اعتبار قول صحابی52
2-2-2-2 قول تابعی52
2-2-2-2-1 علل اعتبار قول تابعی53
الف تابعان، شاگردان مکتب صحابه53
ب آگاهی به وضع لغات53
2-2-2-2-2 میزان اعتبار قول تابعی54
فصل سوم: آرای تفسیری صحابه و تابعان
3-1 علامه و آرای تفسیری57
3-1-1 معیارهای پذیرش روایت57
3-1-1-1 موافقت با قرآن57
3-1-1-1-1 سازگاری با ظاهر آیه58
3-1-1-1-2 سازگاری با سیاق59
3-1-1-1-3 سازگاری با آیات دیگر60
3-1-1-2 موافقت با آرای اهل بیت (علیهم السلام)61
3-1-1-3 داشتن مؤیّد روایی61
3-1-2 معیارهای عدم پذیرش روایت64
3-1-2-1 مخالفت با قرآن66
3-1-2-1-1 ناسازگاری با ظاهر آیه66
3-1-2-1-2 ناسازگاری با سیاق و مضمون آیه72
3-1-2-1-3 ناسازگاری با لفظ آیه77
3-1-2-1-4 ناسازگاری با عموم یا اطلاق آیه78
3-1-2-1-5 ناسازگاری با کاربرد قرآنی واژه80
3-1-2-1-6 ناسازگاری با آیات دیگر81
3-1-2-2 مخالفت با مسلّمات دینی82
3-1-2-3 مخالفت با سنّت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)84
3-1-2-4 مخالفت با آرای اهل بیت(علیهم السلام)85
3-1-2-5 مخالفت با عقل88
3-1-2-6 مخالفت با مسلّمات تاریخی90
3-1-2-7 تعارض با روایات دیگر91
3-1-3 دقّت های علامه در نقد آرای تفسیری صحابه و تابعان95
3-1-3-1 روش «جری و تطبیق» در تفسیر آیات95
3-1-3-1-1 روش جری و تطبیق و موافقت آن با عقل96
3-1-3-1-2 معیار صحّت تطبیق96
3-1-3-1-3 تفسیر به باطن99
3-1-3-2 احتیاط در طرح روایت و تلاش در اصلاح آن101
3-2 آیت الله معرفت و آرای تفسیری103
3-2-1 معیارهای پذیرش روایت104
3-2-1-1 موافقت با قرآن104
3-2-1-1-1 سازگاری با ظاهر و اطلاق آیه104
3-2-1-1-2 سازگاری با آیات دیگر106
3-2-1-2 موافقت با آرای اهل بیت(علیهم السلام)107
3-2-1-3 موافقت با کاربرد لغوی109
3-2-2 معیارهای عدم پذیرش روایت111
3-2-2-1 مخالفت با قرآن111
3-2-2-1-1 ناسازگاری با ظاهر آیه111
3-2-2-1-2 ناسازگاری با اطلاق آیه112
3-2-2-1-3 ناسازگاری با سیاق آیه113
3-2-2-1-4 نداشتن شاهد در قرآن113
3-2-2-1-5 ناسازگاری با کاربرد قرآنی114
3-2-2-1-6 ناسازگاری با آیات دیگر116
3-2-2-2 مخالفت با مسلّمات دینی120
3-2-2-3 مخالفت با آرای اهل بیت (علیهم السلام)122
3-2-2-4 مخالفت با عقل124
3-2-2-5 مخالفت با اصل یا کاربرد لغوی127
3-2-2-6 مخالفت با واقعیت و عالم خارج130
3-2-2-7 مخالفت با مسلّمات تاریخی132
3-2-2-8 اختلاف، اضطراب و تشویش در متن132
3-2-2-9 ضعف سندی133
3-2-2-10 مخالفت با علم تجربی134
3-2-3 دقّت های آیت الله معرفت درتنقیح و به کارگیری آرای تفسیری 135
3-2-3-1 تأویل روایات، حمل بر تشبیه و تمثیل135
3-2-3-2 ارائه تفسیر تأویلی138
فصل چهارم: اسباب نزول در روایات صحابه و تابعان
4-1 علامه و اسباب نزول144
4-1-1 رویکرد نظری144
4-1-1-1 تعریف و اهمیت اسباب نزول144
4-1-1-2 عوامل سستی روایات اسباب نزول145
4-1-1-2-1 اجتهاد راویان در نقل اسباب نزول145
4-1-1-2-2 تأثیر اختلافات مذهبی و انگیزه های سیاسی146
4-1-1-2-3 شایع شدن نقل به معنا و بی مبالاتی در ضبط حدیث147
4-1-1-2-4 جعل و دسّ در روایات اسباب نزول147
4-1-1-2-5 ضعف سندی148
4-1-2 رویکرد عملی148
4-1-2-1 معیارهای پذیرش اسباب نزول148
4-1-2-1-1 موافقت با قرآن149
4-1-2-1-2 موافقت با روایات اهل بیت (علیهم السلام)150
4-1-2-1-3 موافقت با عقل153
4-1-2-1-4 موافقت با تاریخ نزول154
4-1-2-1-5 مؤید نظر تفسیری154
4-1-2-2معیارهای عدم پذیرش اسباب نزول155
4-1-2-2-1 مخالفت با قرآن155
الف ناسازگاری با ظاهر آیه155
ب ناسازگاری با سیاق یا مضمون آیه158
ج ناسازگاری با عموم یا اطلاق آیه164
4-1-2-2-2 مخالفت با عصمت165
4-1-2-2-3 مخالفت با روایات اهل بیت(علیهم السلام)167
4-1-2-2-4 مخالفت با عقل168
4-1-2-2-5 مخالفت با تاریخ نزول169
4-1-2-3 دقّت های علامه در نقد و اصلاح روایات اسباب نزول171
4-1-2-3-1 اجتهاد راوی در تطبیق حادثه با آیه171
الف پذیرش تطبیق راوی172
ب عدم پذیرش تطبیق راوی175
4-1-2-3-2 حلّ اختلاف در متن روایات سبب نزول177
الف اخذ معنای مشترک177
ب تعدد اسباب نزول178
ج مقارن بودن نزول آیه با واقعه179
4-2 آیت الله معرفت و اسباب نزول180
4-2-1 رویکرد نظری180
4-2-1-1 تعریف و اهمیت سبب نزول180
4-2-1-2 آسیب شناسی روایات سبب نزول181
4-2-1-3 اعتباربخشی به روایات سبب نزول181
4-2-1-3-1 تصحیح سند، تواتر یا استفاضه نقل182
4-2-1-3-2 ابهام زدایی از آیه182
4-2-1-3-3 حضور ناقل سبب نزول182
4-2-1-3-4 ویژگی های راوی183
4-2-2 رویکرد عملی183
4-2-2-1 معیار پذیرش سبب نزول: موافقت با قرآن183
4-2-2-1-1 سازگاری با ظاهر آیه183
4-2-2-1-2 سازگاری با عموم آیه184
4-2-2-2 معیارهای عدم پذیرش سبب نزول185
4-2-2-2-1 مخالفت با عصمت185
4-2-2-2-2 مخالفت با عقل187
4-2-2-2-3 مخالفت با تاریخ نزول190
4-2-2-2-4 ضعف سندی190
4-2-2-3 دقّت های آیت الله معرفت در تنقیح و تحلیل روایات سبب نزول191
4-2-2-3-1 خطای فهم راوی و رفع آن191
4-2-2-3-2 عمومیت آیه و خصوص سبب192
الف عدم تخصیص آیه192
ب تخصیص آیه195
4-2-2-3-3 رفع توهم نسخ به وسیله سبب نزول197
4-2-2-3-4 اخذ معنای مشترک روایات سبب نزول198
فصل پنجم: اسرائیلیات در روایات صحابه و تابعان
5-1 علامه و اسرائیلیات201
5-1-1 رویکرد نظری201
5-1-1-1 خاستگاه ورود اسرائیلیات به منابع اسلامی201
5-1-1-2گستره اسرائیلیات در منابع اسلامی204
5-1-1-3 عوامل پیدایش و گسترش جعل حدیث204
5-1-1-3-1 حرمت و تقدس مصاحبت با رسول خدا(صلی الله علیه و آله)204
5-1-1-3-2 حرص شدید بر جمع آوری احادیث بدون سنجش آن 205
5-1-1-3-3 کنارگذاشتن رجوع به ثقل اکبر206
5-1-1-4 تعریف اسرائیلیات از دیدگاه علامه206
5-1-2 رویکرد عملی207
5-1-2-1 حضرت آدم (علیه السلام)207
5-1-2-2حضرت عزیر (علیه السلام)207
5-1-2-3 حضرت ادریس(علیه السلام)208
5-1-2-4 حضرت سلیمان(علیه السلام)209
5-1-2-5 حضرت یوسف(علیه السلام)213
5-1-2-6 هابیل و قابیل214
5-1-2-7 هاروت و ماروت215
5-1-2-8 ذو القرنین216
5-1-2-9 اصحاب کهف218
5-1-2-10 کوه قاف219
5-1-2-11 باغ ارم219
5-1-3 ویژگی های تعامل علامه با روایات اسرائیلی222
5-1-3-1 ویژگی های نقد سندی222
5-1-3-1-1 جایگاه سند در نقد روایات اسرائیلی223
5-1-3-1-2 جعل توسط یهودیان تازه مسلمان223
5-1-3-2 ویژگی های نقد دلالی224
5-1-3-2-1 جنبه اساطیری روایات اسرائیلی224
5-1-3-2-2 معیارهای ویژه225
الف شباهت به مضامین یهودی، اسرائیلیات و خرافات225
ب مخالفت با ذوق سلیم و موازین علمی226
5-2 آیت الله معرفت و اسرائیلیات226
5-2-1 رویکرد نظری226
5-2-1-1 تعریف اسرائیلیات از نظر آیت الله معرفت226
5-2-1-2 علت نامگذاری «اسرائیلیات»227
5-2-1-3 خاستگاه ورود اسرائیلیات به منابع اسلامی228
5-2-1-3-1 دوره اول: ظهور اسلام و مراجعه به اهل کتاب228
الف منزلت اهل کتاب نزد عرب صدر اول228
ب تشویق قرآن به مراجعه به اهل کتاب229
5-2-1-3-2 دوره دوم: نکوهش مراجعه به اهل کتاب229
الف قرآن و نهی از رجوع به اهل کتاب230
ب نهی پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) از رجوع به اهل کتاب230
5-2-1-3-3دوره سوم: عصر صحابه و رجوع به اهل کتاب231
5-2-1-3-4دوره چهارم: عصر تابعان و نقل اسرائیلیات232
5-2-1-4 گستره اسرائیلیات در منابع اسلامی233
5-2-2 رویکرد عملی234
5-2-2-1 حضرت آدم(علیه السلام)234
5-2-2-2 گوساله سامری238
5-2-2-3 توبه بنی اسرائیل240
5-2-2-4 ورود بنی اسرائیل به قریه240
5-2-2-5 میثاق بنی اسرائیل و نَتق جبل242
5-2-2-6 زندگی دوباره قوم حزقیال246
5-2-2-7 جبرئیل و میکائیل252
5-2-2-8 فرمان آتش زدن لانه مورچه254
5-2-2-9 تأویل حروف مقطعه255
5-2-2-10 سرزمین بابِل258
5-2-2-11 زمین های هفت گانه260
5-2-3 ویژگی های تعامل آیت الله معرفت با اسرائیلیات261
5-2-3-1 کعب الأحبار و ابن عباس در نظر آیت الله معرفت261
5-2-3-2 معیار ویژه: موافقت با عهد قدیم264
تطبیق و نتیجه گیری267
فهرست منابع و مآخذ270

فهرست منابع و مآخذ

 الف) کتاب ها

* قرآن کریم

1) مجتبوی، سید جلال الدین. ترجمه قرآن. تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول، (1371ش).

2) شریف رضی، محمد بن حسین. نهج البلاغه(لصبحی صالح). تحقیق: سید علی نقی فیض الإسلام، قم: انتشارات هجرت، چاپ اول، (1414ق).

3)حسن بن علی علیه السلام. التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه السلام. قم: مدرسة الإمام المهدی عجل الله فرجه، چاپ اول، (1409ق).

4)آلوسی، سید محمود. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. تحقیق: علی عبدالباری عطیه، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، (1415ق)، ج2، 9،13، 15،

5) ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة. تحقیق: مجتبی عراقی، قم: دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، (1405ق)، ج2.

6) ابن ابی حاتم، عبدالرحمان بن محمد. تفسیر القرآن العظیم. تحقیق: اسعد محمد الطیب، عربستان سعودی: مکتبة نزار مصطفی الباز، چاپ سوم، (1419ق)، ج1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10.

7) ابن ابی زینب نعمانی، محمد بن ابراهیم. الغیبة. تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق، چاپ اول، (1397ق).

8) ابن اثیر، علی بن محمد. اسد الغابة فی معرفة الصحابة. تحقیق: علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، (1415ق)، ج1.

9) ابن اثیر، مبارک بن محمد. النهایه فی غریب الحدیث و الأثر. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، [بی تا]، ج1.

10) ابن بابویه، محمد بن علی. عیون اخبار الرضاعلیه السلام. تحقیق: مهدی لاجوردی، تهران: نشر جهان، چاپ اول، (1378ق)، ج1.

11) ــــــــ کمال الدین و تمام النعمة. تهران: [انتشارات] اسلامیة، چاپ دوم، (1395ق)، ج2.

12) ــــــــ من لایحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم، (1413ق)، ج1.

13) ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم. مقدمه فی اصول التفسیر. قاهره: انتشارات السلفیة، چاپ دوم، (1385ق).

14) ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد.کتاب التسهیل لعلوم التنزیل. تحقیق: عبدالله خالدی، بیروت: شرکت دارالأرقم بن ابی الأرقم، چاپ اول، (1416ق)، ج1.

15) ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی. زاد المسیر فی علم التفسیر. تحقیق: عبدالرزاق المهدی، بیروت: دارالکتب العربی، چاپ اول، (1422ق)، ج1، 3، 4.

16) ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی. تهذیب التهذیب. بیروت: دارالمعرفة، چاپ اول، (1417ق)، ج3.

17) ـــــــ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. بیروت: دارالمعرفة، چاپ دوم، [بی تا]، ج6، 8، 13.

18) ـــــــ نزهة النظرفی شرح نخبة الفکر. [بی جا]: دار الأرقم بن ابی الأرقم، [بی نا]، [بی تا].

19) ـــــــ الإصابة فی تمییز الصحابة. بیروت: دارصادر، چاپ اول، (1328ق)، ج1.

20) ابن صلاح شهروزی، عثمان بن عبدالرحمان. علوم الحدیث. تحقیق: نورالدین عتر، بیروت: دارالفکر المعاصر، چاپ سوم، (1421ق).

21) ابن طاووس، علی بن موسی. تشریف المنن فی تعریف الفتن. قم: مؤسسة صاحب الأمرعجل الله فرجه. چاپ اول، (1416ق).

22) ـــــــ  سعد السعود اللنفوس منضود. قم: دارالذخائر، چاپ اول، [بی تا].

23) ابن عاشور، محمد بن طاهر. التحریر و التنویر. [بی جا]، [بی نا]، [بی تا]، ج2، 30.

24) ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله. الإستیعاب فی معرفة الأصحاب. تحقیق: علی محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، (1415ق)، ج1.

25) ابن عدی جرجانی، عبدالله بن عدی. الکامل فی الضعفاء الرجال. بیروت: دارالفکر، چاپ سوم، (1409ق)، ج6.

26) ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب. المحرّر الموجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. تحقیق: عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، (1422ق)، ج1.

27) ابن فارس، ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا. معجم مقاییس اللغة. تحقیق: عبدالسلام محمدهارون، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چاپ اول، (1404ق)، ج1، 3، 6.

28) ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم. غریب القرآن. [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].

29) ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو. تفسیر القرآن العظیم. تحقیق: محمد حسین شمس الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، (1419ق)، ج1، 4، 5، 7، 8.

30) ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. بیروت: دار صادر، چاپ سوم، (1414ق)، ج1، 2، 4، 5،10، 13، 14.

31) ابن هائم، شهاب الدین احمد بن محمد. التبیان فی تفسیر غریب القرآن. بیروت: دارالغرب الإسلامی، چاپ اول، (1423ق).

32) ابوريّه، محمود. اضواء على السنّة المحمّدية. مصر: دار المعارف، چاپ دوّم، [بى‏تا].

33) ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. تحقیق: محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، [بی نا]، (1408ق)، ج3، 4، 10.

34) ابوجیب، سعدی. القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً. دمشق: دارالفکر، چاپ دوم، (1408ق).

35) احمد بن حنبل. مسند احمد. بیروت: دارالکتب العلمیة، [بی نا]، [بی تا]، ج1، 3.

36) اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف. البحر المحیط فی التفسیر. تحقیق: صدقی محمدجمیل، بیروت: دارالفکر، [بی نا]، (1420ق)، ج2.

37) بابایی، علی اکبر. مکاتب تفسیری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ چهارم، (1389ش)، ج1.

38) بحرانی، سید هاشم. البرهان فی تفسیر القرآن. تهران: بنیاد بعثت، چاپ اول، (1416ق)، ج1، 4.

51) جزائری، نعمت الله بن عبدالله. النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین. قم: کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، چاپ اول، (1404ق).

52) ـــــــــ ریاض الأبرار فی مناقب الأئمة الأطهارعلیهم السلام. بیروت: مؤسسة التاریخ العربی، چاپ اول، (1428ق).

53) جصاص، احمد بن علی. احکام القرآن. تحقیق: محمد صادق قمحاوی،  بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بی نا]، (1405ق)، ج1، 2.

54) جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة). تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ اول، (1410ق)، ج1، 5.

55) حجتی، سیدمحمدباقر. اسباب النزول. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهاردهم، (1387ش).

56) حر عاملی، محمد بن حسن. اثبات الهداة بالنفوس و المعجزات. بیروت: اعلمی، چاپ اول، (1425ق).

57) ـــــــ وسائل الشیعه. قم: انتشارات حکمت، [بی نا]، (1386ق)، ج7، 10، 14، 20، 22.

58) حسکانی، عبید الله بن احمد. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. تحقیق: محمدباقر محمودی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، (1411ق)، ج1، 2.

59) حسنی ابوالمکارم، محمود بن محمد. دقائق التأویل و حقائق التنزیل. تحقیق: جهانبخش جویا، تهران: نشر میراث مکتوب، [بی نا]، (1381ش).

60) حسینی جرجانی، سیدامیرابوالفتوح. آیات الأحکام. تحقیق: میرزا ولی الله اشراقی سرابی، تهران: انتشارات نوید، چاپ اول، (1404ق)، ج1، 2.

61) حسینی زبیدی، محمد مرتضی. تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالفکر، چاپ اول، (1414ق)، ج2، 3، 6، 7، 11، 15.

62) حمیری، عبدالله بن جعفر. قرب الإسناد. قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1413ق).

63) حمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. تحقیق: حسین بن عبدالله العمری؛ مطهر بن علی العریانی و یوسف محمد عبدالله، بیروت: دارالفکر المعاصر، چاپ اول، (1420ق)، ج2، 3، 6، 7.

64) خراسانی، محمدکاظم. کفایة الأصول. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1409ق).

65) خویی، ابوالقاسم. اجود التقریرات. طهران: انتشارات بوذرجمهری، چاپ دوم، [بی تا]، ج2.

66) ــــــــ البیان فی تفسیر القرآن. قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، [بی نا]، [بی تا].

67) ــــــــ. معجم رجال الحدیث. قم: مرکز نشر آثار شیعه، [بی نا]، (1410ق).

68) دیاری، محمدتقی. پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ دوم، (1383ش).

69) ذهبی، حسین. التفسیر و المفسرون.  بیروت: دارإحیاء التراث العربی، [بی نا]، [بی تا]، ج1.

70) راغب اصفهانی، حسین بن محمد. المفردات فی غریب القرآن. تحقیق: صفوان عدنان داوودی، بیروت: دارالعلم، چاپ اول، (1412ق).

71) رجبی، محمود. روش تفسیر قرآن. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، (1383ش).

72) رستمی، علی اکبر. آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان علیهم السلام. [بی جا:] کتاب مبین، چاپ اول، (1380ش).

73) رشید الدین میبدی، احمد بن ابی سعد. کشف الأسرار و عدة الأبرار. تحقیق: علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، (1371ش)، ج10.

74) رشید رضا، محمد. المنار. نجف: انتشارات حیدریه، [بی نا]، (1376ق)، ج2، 9.

75) زحیلی، وهبة بن مصطفی. التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج. بیروت: دارالفکر المعاصر، چاپ دوم، (1418ق)، ج2.

76) زرقانی، محمد عبدالعظیم. مناهل العرفان فی علوم القرآن. [بیروت:] داراحیاء التراث العربی، [بی نا]، [بی تا]، ج1.

77) زرکشی، محمد بن عبدالله. البرهان فی علوم القرآن. بیروت: دارالمعرفة، چاپ اول، (1410ق)، ج1، 2.

78) زمخشری، محمود بن عمر. الفائق فی غریب الحدیث. تحقیق: ابراهیم شمس الدین، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، (1417ق)، ج2.

79) ــــــــ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دارالکتب العربی، چاپ سوم، (1407ق)، ج4.

80) سبحانی، جعفر. اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة. قم: مؤسسه امام صادقعلیه السلام، چاپ دوم، (1419ق).

81) ـــــــ العقیدة الإسلامیة. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، [بی نا]، [بی تا].

82) ـــــــ الموجز فی اصول الفقه. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ دوازدهم، (1384ش).

83) ـــــــ سلسلة المسائل العقائدیة. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، [بی نا]، [بی تا]، ج10.

84) ـــــــ مفاهیم القرآن. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، [بی نا]، [بی تا]، ج4.

85) ـــــــ الإلهیات. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، [بی نا]، [بی تا]، ج 2، 7.

86) سخاوی، محمد بن عبدالرحمان. فتح المغیث فی شرح الفنیة الحدیث. تحقیق: صلاح محمد محمد عویضه، بیروت: دارالکتب العلمیه، [بی نا]، (1417ق)، ج2.

87) سلمی، محمد بن حسین. تفسیر سلمی. دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، (1415ق)، ج1.

88) سیوطی، جلال الدین. الإتقان فی علوم القرآن. بیروت: دارالفکر العربی، چاپ دوم، (1421ق)، ج1، 2.

89) ــــــــ التحبیر فی علم التفسیر. بیروت: دارالفکر، [بی نا]، (1421ق).

90) ــــــــ الدر المنثور فی تفسیر المأثور. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، [بی نا]، (1404ق)، ج1-6.

91) ــــــــ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی. تحقیق: عرفان عشا حسونه، بیروت: دارالفکر، [بی نا]، (1993م).

92) ــــــــ معترک الأقران فی إعجاز القرآن. بیروت: دارالفکر العربی، [بی نا]، [بی تا]، ج1.

93) شاذلی، سید بن قطب. فی ظلال القرآن. بیروت: دارالشرق، چاپ هفدهم، (1412ق)، ج1.

94) شافعی، محمد بن ادریس. احکام القرآن. [بی جا]، [بی نا]، [بی تا]، ج1.

95) شریف مرتضی، علی بن مرتضی. رسائل الشریف المرتضی. تحقیق: سیدمهدی رجائی، قم: دارالقرآن الکریم، چاپ اول، (1405ق)، ج2.

96) شهید ثانی، زین الدین بن علی. الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة. تحقیق: مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (1423 ق).

97) شوکانی، محمد بن علی. فتح القدیر. دمشق: دار ابن کثیر، چاپ اول، (1414ق)، ج1، 5، 13.

98) شیبانی، محمد بن حسن. نهج البیان عن کشف معانی القرآن. تحقیق: حسین درگاهی، تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی، چاپ اول، (1413ق)، ج1، 4، 5.

99) صالح، صبحی. علوم الحدیث و مصطلحه. بیروت: دار العلم للملایین، چاپ چهارم، (2009 م).

100) صدر، سید حسن. نهایة الدرایه. تحقیق: ملجد الغرباوی، تهران: نشر مشعر، [بی نا]، [بی تا].

101) صدر، سیدمحمدباقر. دروس فی علم الأصول. [بی جا:] دارالمنتظر، چاپ اول، (1405ق)، ج1.

102) صفار، محمد بن حسن. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم. تحقیق: محسن بن عباسعلی کوچه باغی، قم: کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، چاپ دوم، (1404ق)، ج1

103) صنعانی، عبدالرزاق بن همام. تفسیر عبدالرزاق. بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، (1419ق).

104) طباطبایی، سید محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (1417ق)، ج1-20.

105) ــــــــ قرآن در اسلام. تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، (1353ش).

106) طبرسی، احمد بن علی. الإحتجاج علی اهل اللجاج. تحقیق: محمدباقر خرسان، مشهد: نشر مرتضی، چاپ اول، (1403ق)، ج1، 2.

107) طبرسی، فضل بن حسن. تفسیر جوامع الجامع. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، (1377ش)، ج4.

108) ــــــــ. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم، (1372ش)، ج1، 2، 4، 7، 9.

109) طبری کیاهراسی، علی بن محمد. احکام القرآن. تحقیق: موسی محمدعلی و عزت عبدعطیه، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ دوم، (1405ق)، ج1.

110) طبری، ابوجعفر محمد بن جریر. جامع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دارالمعرفة، چاپ اول، (1412ق)، ج1،2، 4، 7، 9، 17، 18،20، 23، 30.

111) طحان، محمود. تیسیر مصطلح الحدیث.کویت: دار التراث، چاپ ششم، (1404ق).

112) طریحی، فخرالدین. مجمع البحرین. تحقیق: سید احمد حسینی، تهران: مرتضوی، چاپ سوم، (1375ش)، ج2، 3، 5.

113) طوسی، محمد بن حسن. الإستبصار فی ما اختلف من الأخبار. تحقیق: حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ اول، (1390ق)، ج1.

114) ــــــــ التبیان فی تفسیر القرآن. تحقیق: احمد قصیر عاملی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بی نا]، [بی تا]، ج1، 7، 10.

115) ــــــــ تهذیب الأحکام. تحقیق: حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، (1407ق).

116) ــــــــ عدة الأصول. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1403ق).

117) عاملی،  محمد بن حسین[شیخ بهایی]. الوجیزه فی علم الدرایة. قم: دارالحدیث، چاپ اول، (1424ق)، ج1.

118) عاملی، حسین بن عبدالصمد. وصول الأخیار الی اصول الأخبار. قم: دارالحدیث، چاپ اول، (1424ق).

119) عبدالخالق، عبدالغنی. حجیة السنة. [بی جا:] دارالسعداوی، [بی نا]، [بی تا].

120) عبدالرحمان بنت الشاطئ، عائشه. الإعجاز البیانی للقرآن الکریم. قاهره: دارالمعارف، چاپ دوم، (1404ق)، ج2.

121) عبدالرحمان، محمد. معجم الإصطلاحات و الألفاظ الفقهیة.[بی جا]، [بی نا]، [بی تا]، ج2.

122) عتر، نورالدین. منهج النقد فی علوم الحدیث. بیروت: دارالفکر المعاصر، چاپ سوم، (1412ق).

123) عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه. تفسیر نور الثقلین. تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، قم: انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم، (1415ق)، ج1، 2، 4، 5.

124) عسكرى، سيّد مرتضى. نقش‏ ائمه‏ در احياى‏ دين. تنظيم: محمّد على جاودان، تهران: مؤسسّه‏ اهل البيت، [بی نا]، (1361ش).

125) علوی، محمد بن علی بن حسین. المناقب(الکتاب العتیق). تحقیق: حسین موسوی بروجردی، قم: دلیل ما، چاپ اول، (1428ق)، ج3.

126) عیاشی، محمد بن مسعود.کتاب التفسیر. تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: کتابخانه علمیه، [بی نا]، (1380ق)، ج1، 2.

127) غزالی، محمد بن محمد. المستصفی. [بی جا:] مؤسسه الرسالة، [بی نا]، [بی تا]، ج1.

128) فاضل لنکرانی، محمد. مدخل التفسیر. تهران: انتشارات الحیدری، چاپ اول، (1396ق).

129) فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله. کنز العرفان فی فقه القرآن. تحقیق: سید محمد قاضی، [بی جا]، چاپ اول، (1419ق)، ج2.

130) فخرالدین رازی، ابو عبدالله محمد بن عمرو. مفاتیح الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، (1420ق)، ج1، 3، 6، 7.

131) فرات کوفی، ابوالقاسم فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات الکوفی. تحقیق: محمدکاظم محمودی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، (1410ق).

132) فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین. قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم، (1410ق)، ج1، 2، 3، 4، 8.

133) فضلی، عبدالهادی. اصول الحدیث. [بی جا]: مؤسسه امّ القری للتحقیق و النشر، چاپ دوم، (1416ق).

134) فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی. الوافی. اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علیعلیه السلام، چاپ اول، (1406ق)، ج26.

135) فیومی، احمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. قم: مؤسسه دارالهجرة، چاپ دوم، (1414ق)، ج2.

136) قرشی، سید علی اکبر. قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ ششم، (1371ش)، ج2، 3.

137) قرطبی، محمد بن احمد. الجامع لأحکام القرآن. تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، (1364ش)، ج1،2، 3، 4، 6، 7،11، 13، 14، 16،21.

138) قشیری، عبدالکریم بن هوازن. لطائف الإشارات. تحقیق: ابراهیم بسیونی، مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب، چاپ سوم، [بی تا]، ج1.

139) قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله. قصص الأنبیاءعلیهم السلام. تحقیق: غلامرضا عرفانیان یزدی، مشهد: مرکز پژوهش های اسلامی، چاپ اول، (1409ق).

140) ـــــــ فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام. چاپ دوم، (قم: کتابخانه آقای مرعشی نجفی، 1405ق)، ج1.

141) قمی، علی بن ابراهیم. تفسیر قمی. تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، قم: دارالکتب، چاپ چهارم، (1367ش)، ج1، 2.

142) کاشانی، فتح الله. زبدة التفاسیر. قم: بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، (1423ق)، ج1، 6.

143) کاشف الغطاء،  محمدحسین بن علی. تحرير المجلة. نجف: المکتبة المرتضویة،  چاپ اول، ( 1359ق).

144) کاظمی خراسانی، محمدعلی. فوائد الأصول. قم: مؤسسه نشر اسلامی، [بی نا]، (1404ق).

145) کافی الکفاة، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغة. تحقیق: محمدحسن آل یاسین، بیروت: عالم الکتاب، چاپ اول، (1414ق)، ج1، 2.

146) کتاب مقدس. تهران: [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].

147)کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. الکافی. تحقیق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، (1407ق)، ج2، 3، 4، 5، 6، 7.

147) ــــــ. فروع الکافی. تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الإسلامیة، [بی نا]، (1391ق)، ج1، 8.

148) مازندرانی، محمد هادی بن محمد صالح. شرح فروع الکافی. تحقیق: محمدجواد محمودی و محمدحسین درایتی، قم: دار الحدیث للطباعة و النشر، چاپ اول، (1429ق)، ج4.

149) مامقانی، عبدالله. مقباس الهدایة فی علم الدرایة. تحقیق: محمدرضا مامقانی، قم: انتشارات دلیل ما، چاپ اول، (1385ش)، ج1، 2.

150) متولی، عبدالحمید محمود. أضواء علی مناهج بعض المفسرین من زوایا علوم القرآن. [بی جا]، [بی نا]، (1420ق).

151) مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. بحار الأنوار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، (1403ق)، ج9، 11، 12، 13، 23، 35،44، 66، 93، 109.

152) ـــــــ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول صلی الله علیهم أجمعین. تحقیق: هاشم رسولی محلاتی، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، (1404ق)، ج16.

153) ـــــــ ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار. تحقیق: مهدی رجایی، قم: کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، چاپ اول، (1406ق)، ج7.

154) مجلسی، محمدتقی بن مقصود علی. روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه. قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چاپ دوم، (1406ق)، ج2، 3.

155) مراغی، احمد بن مصطفی. تفسیر المراغی. بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بی نا]، [بی تا].

156) مشکینی، علی .اصطلاحات الأصول و معظم ابحاثها. قم: نشر الهادی، چاپ ششم، (1416ق).

157) ــــــــ مصطلحات الفقه. [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].

158) مصباح یزدی، محمدتقی. جهان شناسی. تحقیق: حمید آریان، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول، (1390ش).

159) ـــــــ قرآن شناسی، تحقیق: غلامعلی عزیزی کیا، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم،  (1390ق).

160) مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، [بی نا]، (1360ش)، ج1، 2، 3، 4، 7، 8.

161) مطهری، مرتضی. مجموعه آثار. ج 24، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].

162) مظفر، محمد رضا. اصول الفقه. تحقیق: رحمت الله رحمتی اراکی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ چهارم، (1428ق).

163) ـــــــ المنطق. تحقیق: غلامرضا فیاضی و محسن غرویان، قم: مؤسسه دارالعلم، چاپ دوم، (1387ش)، ج1.

164) معرفت، محمدهادی. التفسیر الأثری الجامع. قم: مؤسسة التمهید، چاپ اول، (1429ق)، ج1-6.

165) ـــــــ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب. مشهد: الجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة، چاپ اول، (1418ق)، 1،2.

166) ـــــــ التمهید فی علوم القرآن. قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، (1415ق)، ج1، 3.

167) ـــــــ شبهات و ردود حول القرآن الکریم. قم: مؤسسه تمهید، چاپ اول، (1423ق).

168) مؤدب، سیدرضا. روش های تفسیر قرآن. قم: اشراق، چاپ اول، (1380ش).

169) نفیسی، شادی. درایة الحدیث. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ اول، (1386ش).

170) ـــــــ علامه طباطبایی و حدیث. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، (1384ش).

171) نوری، حسین بن محمدتقی. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1408ق)، ج7، 14.

172) نووی جاوی، محمد بن عمرو. مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید. تحقیق: محمد امین صناوی، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، (1417ق)، ج1، 2.

173) نیشابوری، حسن بن محمد. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان. تحقیق: زکریا عمیرات، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، (1416ق)، ج6.

174) نیشابوری، مسلم بن حجاج. صحیح مسلم. بیروت: دارالکفر، [بی نا]، [بی تا]، ج7.

175) هاشمی شاهرودی، سیدمحمود. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، (1426ق)، ج3.

چكيده

وجود روایات فراوان صحابه و تابعان در زمینه تفسیر، بایسته بودن مطالعه ژرف و تحلیل گونه نقش، جایگاه و اعتبار آن را در تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی و تفسیر روایی آیت الله معرفت، آشکار می سازد. تفاوتی که در دیدگاه علامه و آیت الله معرفت، در اعتبار اقوال صحابه و تابعان در تفسیر، مشاهده می شود، اهمیت بررسی این موضوع را دوچندان می کند. اولاً، بررسی رویکرد نظری علامه و آیت الله معرفت، در میزان اعتبار روایات تفسیری، مخصوصاً، اقوال صحابه و تابعان و بیان شروط کلی اعتبار این نوع روایات، ضروری به نظر می رسد. ثانیاً، عملکرد این دو مفسر، و  استخراج معیارهای عملی سنجش آرای تفسیری و اسباب نزول نقل شده از صحابه و تابعان مورد بررسی قرار می گیرد. ثالثاً، لازم است به ویژگی ها و انواع آسیب شناسی علامه در المیزان و آیت الله معرفت در تفسیر اثری، نسبت به اسرائیلیات، توجه نمود. به نظر می رسد، تفاوت آشکاری که در رویکرد نظری علامه و آیت الله معرفت، نسبت به اعتبار روایات صحابه و تابعان، وجود دارد، در عملکرد این دو مفسر و معیارهای پذیرش و عدم پذیرش آرای تفسیری و اسباب نزول، چندان اساسی و ریشه ای نیست؛ بلکه هر دو از این روایات، به عنوان مؤید، یا قرینه تفسیری مدد جسته اند. در سنجش اسرائیلیات نیز، هر دو مفسر اشخاصی از صحابه و تابعان را به عنوان عامل جعل این روایات، معرفی نموده و افرادی از آنها را تبرئه نموده اند.

 واژگان کلیدی: «صحابه»، «تابعان»، «علامه طباطبایی»، «آیت الله معرفت»، «تفسیر اثری»، «المیزان»

فصل اول

کلیات

1-1. مباحث مقدماتی پژوهش

پیش از ورود به بحث، لازم است مباحث زیر بیان گردد:

1-1-1. تعریف موضوع

موضوع اصلی این تحقیق، بررسی جایگاه و نقش صحابه و تابعان در تفسیر المیزان و تفسیر اثری آیت الله معرفت می باشد.

این تحقیق قصد دارد به بیان جایگاه روایات صحابه و تابعان، در نظر و دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله معرفت پرداخته و نقشی را که این روایات در تفسیر علامه و آیت الله معرفت ایفا می کند، آشکار سازد.

1-1-2. اهميت و دلیل انتخاب موضوع

به دلیل ناشناخته بودن جنبه های روایی در تفسیر اثری آیت الله معرفت و نگاه متفاوت ایشان به اقوال صحابه وتابعان، همچنین روش تفسیری علامه در المیزان و دیدگاه خاص ایشان به روایات تفسیری، شناخت جایگاه و نقش روایات صحابه و تابعان در اين دو تفسير، مهم و ضروری به نظر می آید.

آنچه این موضوع را با اهمیت تر می نماید، تفاوتی است که در دیدگاه نظری علامه طباطبایی و آیت الله معرفت، نسبت به استفاده از روایات تفسیری، مشاهده می شود.

این مطلب، در مورد اقوالی که از صحابه و تابعان، نقل گردیده، اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ چراکه بر طبق دیدگاه علامه طباطبایی، حتی خبر واحدی که از معصوم علیه السلام نقل شده– چنانچه اثری شرعی بر آن مترتب نباشد- فاقد حجّیت می باشد.

1-1-3. پیشینه پژوهش

با بررسی پژوهش ها، پایان نامه ها و مقالات علمی مرتبط، می توان گفت، تاکنون، در این موضوع، پژوهشی به شکل مستقل صورت نگرفته است.

اما، پیرامون نقش حدیث و شناخت جنبه های روایی تفسیر المیزان، کتابی با عنوان علامه طباطبایی و حدیث توسط خانم شادی نفیسی، نگاشته شده است. این پژوهش، جایگاه حدیث در تفسیر المیزان را به دقت، مورد بررسی قرار داده، ولی در باب دیدگاه و عملکرد علامه نسبت به «اقوال صحابه و تابعان»، به صورت تفصیلی نپرداخته است.

مقاله ســبکی نوین در تفسیر روایی نوشــته آقای رضایی اصفهانی نیز، به روش تفسیری آیت الله معرفت، پرداخته و جایگاه صحابه و تابعان در آن را مدنظر قرار نداده است.

1-1-4. روش تحقیق و بررسی موضوع

روش تحقيق به تناسب موضوع، كتابخانه‏اى بوده و نوع اندیشه ورزی در آن را می توان از طرفی توصیفی دانست؛ چرا که در این پژوهش، نظریه و عملکرد دو مفسر، توصیف شده است. از طرفی دیگر، تطبیقی است؛ زیرا به مقایسه میان این دو عملکرد، پرداخته است.

در مرحله اول تحقیق، روایات موقوف صحابه و تابعان، از دو تفسیر به طور جداگانه جمع آوری شد.

سپس، روایات به اعتبار اجتهادی یا غیر اجتهادی بودن آن، به دو دسته تقسیم گردید: اول، روایاتی که صحابی یا تابعی در آن، به بیان تفسیر آیه، نظریه مرتبط با آن یا قاعده ای تفسیری، پرداخته بود، ذیل عنوان آرای تفسیری، گنجانده شد. دوم، روایاتی که صحابی یا تابعی به بیان سبب نزول آیه پرداخته بود که تحت همین عنوان، جمع آوری گشت. در همین مرحله، دسته ای از روایات مهم جعلی، به نام اسرائیلیات در میان دو دسته فوق، یافت شد، که تحت همین عنوان، نامگذاری شد.

در مرحله بعد، ضمن اینکه سعی شد، مبانی نظری هر یک از دو مفسر از لا به لای آثارشان، استخراج شود، نقد و تحلیل دو مفسر، ذیل هر یک از روایات، مورد بررسی قرار گرفته و معیارهای سنجش، طبقه بندی گشت.

در پایان، تطبیق و مقایسه ای کلی میان عملکرد دو مفسر انجام گرفت.

1-1-5. اهداف پژوهش

بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق، شفاف نمودن جایگاه قول صحابی و تابعی در دیدگاه و نقش آن در عملکرد علامه طباطبایی و آیت الله معرفت می باشد.

بدین منظور، در گام اول، باید مشخص شود، علامه و آیت الله معرفت، در مقام بیان دیدگاه خود، روایت صحابی و تابعی را در چه درجه از اهمیت، می دانند و در گام دوم، عملکردشان، در برخورد با روایات صحابه و تابعان، به گونه ای که به آن اعتقاد دارند، می باشد یا به صورتی متفاوت عمل نموده اند.

1-1-6. پرسش هاي پژوهش

از همین بیان، می توان گفت، این پژوهش، در درجه اول، در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که: اعتباربخشی به روایات صحابه و تابعان توسط علامه و آیت الله معرفت تا چه حدی می باشد؟

در درجه دوم، در صدد پاسخگویی به این پرسش هاست:

الف) ديدگاه علامه طباطبايی و آیت الله معرفت، در خصوص اعتبار حدیث و خبر واحد در تفسیر چيست؟

ب) نظر این دو مفسر، پیرامون ارزش و اهمیت روایات صحابه وتابعان در تفسیر، چیست؟

ج) عملکرد این دو بزرگوار، پیرامون استفاده از روایات صحابه و تابعان در تفسیر، در چه حدی می باشد؟

د) چه معیارهایی باعث شده تا از اقوال صحابه و تابعان، در تفسیر خود بهره جویند؟

هـ) در ارزش گذاری روايات صحابه و تابعان، به روايات کداميک از آنان بيشتر اعتماد می شود؟

1-1-7. فرضيه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش را با توجه به سوالات اصلی و فرعی آن، می توان این گونه ارائه نمود:

الف) علامه و آیت الله معرفت، در اعتباربخشی به روایات صحابه و تابعان، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، به صورت کاملاً متفاوت عمل نموده اند.

ب) علامه طباطبایی، خبر واحد را در تفسیر، به عنوان یک مؤید می پذیرد و آیت الله معرفت به روایات تفسیری بیش از این اهمیت می دهد.

ج) آیت الله معرفت، برای اقوال صحابه و تابعان، ارزش و اهمیتی بیش از علامه، قائل است.

د) در این تفاسیر، صحابه-  به دلیل نزدیک تر بودنشان به زمان پیامبرصلی الله علیه و آله- نسبت به تابعان، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

هـ) در مقام عمل، علامه به معیار «موافقت با قرآن»، بیش از آیت الله معرفت، اهمیت داده است.

و) روایات صحابیانی همچون «عبدالله بن عباس»، بیش از باقی صحابه مورد توجه قرار گرفته است و در میان تابعان، روایات «سعيد بن جبير» و «مجاهد» بیشتر مورد توجه است.

1-1-8. تنگناها و مشکلات

هر فعاليّت پژوهشى با وجود علاقه و اشتياق محقّق به موضوع و داشتن پشتكار، در صحنه عمل و اجرا با مشكلات و تنگناهایی روبرو می شود. از جمله مشکلاتی که در تدوین این پژوهش وجود داشت عبارتند از:

الف) تازگی موضوع و نیاز به احاطه کامل به علوم مرتبط با تفسير نظير علم اصول، رجال و درايه جهت استخراج نظرات و دیدگاه های علامه طباطبایی و آیت الله معرفت.

ب) گستردگی قلمروی تحقیق؛ زیرا نیازمند بررسی حجم زیادی از روایات، در منابع روایی و تفسیری می باشد.

ج) عدم وجود امکانات نرم افزاری و جست و جوی رایانه ای درکتاب تفسیر اثری آیت الله معرفت –که به تازگی منتشر شده است- به طوری که جهت بررسی نظرات، به جمع آوری و استخراج دستی آنها روی آوردیم.

د) مقایسه و تطبیق میان تفسیر ناتمام آیت الله معرفت و تفسیر کامل المیزان که ممکن است نمايانگر همه زوايای اتفاق و اختلاف اين دو مفسّر نباشد.

1-2. مفاهیم و تعاریف

1-2-1. صحابه

این کلمه، از نظر لغوی، از ریشه «صَحِبَ يَصحَبُ» و مصدر آن «صَحابة» یا «صُحبة» است. لغویان گفته اند کلمه «صَحابة» بر وزن «فَعالة» می باشد و با این که وزن فاعل، بر این وزن، جمع بسته نمی شود، ولی در این ماده، استثناءاً به عنوان جمع مکسر کلمه «صاحِب» و نیز مصدر آن، به کار رفته است.[1]

برخی دیگر نیز، اصل را در این کلمه، مصدر گرفته اند، و کلمه «أصحاب» را نیز، به عنوان جمع دیگر کلمه صاحب، ذکر نموده اند.[2] از کلمات دیگری که به عنوان جمع این کلمه به کار رفته است می توان «صَحب» و «صُحبان» را نام برد.[3]

ابن فارس در معنای این ماده می گوید: «ریشه این کلمه دلالت بر مقارنه و نزدیکی به چیزی می کند».[4]

برخی دیگر معنای «مصاحبة» را معاشرت کردن و ملازم بودن دانسته اند.[5]

راغب در معنای «صاحِب» می گوید:

«صاحب، به معنای ملازم است. چه انسان باشد و چه حیوان، چه مکان باشد و چه زمان. و فرقی نمی کند که مصاحبت با جسم باشد – که آن اصل و کاربرد بیشتر است- و یا با عنایت و توجه کردن [نسبت به امری]».[6]

برخی نیز، آن را «معاشر» یا «ملازم» معنا نموده اند.[7]

لازم به یاد آوری است که این کلمه، غالباً به عنوان جمع برای «صَحابی» به کار می رود.  اما، در اصل، جمع همان کلمه «صاحِب» بوده و صحابی هم معنای آن می باشد.[8]

کلمه «صَحابی» در اصطلاح معانی متعددی دارد و اختلاف آن علاوه بر تفاوت نظر دانشمندان به نوع نگرش آنان به صحابه، ناشی از تخصصشان در علومی همچون حدیث و اصول می شود؛ به عبارت دیگر، محدثان و اصولیان تعاریف متفاوتی به اقتضای علم خود از صحابی ارائه داده اند :

ابن حجر، صحابی را این گونه تعریف می کند: «کسی که پیامبرصلی الله علیه و آله را در حال ایمان، ملاقات کند و مسلمان بمیرد».[9]

نووی به دو تعریف اصولیان و محدثان اشاره کرده و می گوید:

«در معنای صحابی، اختلاف وجود دارد. [تعریف]معروف نزد محدثان این است که هر مسلمانی است که رسول خداصلی الله علیه و آله را دیده باشد، و اصحاب اصول یا برخی از آنها، بر آن هستند که او کسی است که محققانه در محضر پيامبرصلی الله علیه و آله حضوری طولانی داشته و همنشين آن حضرت بوده است».[10]

طریحی صحابی را از منظر علم حدیث تعریف کرده و می گوید:

«و«صَحابی» بر اساس نظر برگزیده جمهور اهل حدیث، هر مسلمانی است که پیامبرصلی الله علیه و آله را دیده باشد، و گفته شده: از او روایت نموده و نیز گفته شده: یا پیامبر صلی الله علیه و آله او را دیده باشد…».[11]

صبحی صالح، در تعریف صحابی می گوید: اصطلاح «صَحابی» بر کسی اطلاق می شود که پیامبرصلی الله علیه و آله را در حال ایمان، ملاقات کرده و مسلمان از دنیا رفته باشد.[12]

مامقانی در تعریف «صَحابی»، به اختلافی که در این مسئله وجود دارد اشاره کرده و هشت تعریف از صحابی ارائه می دهد. ایشان شش تعریف را شاذ و مردود شمرده و تعریف هفتم را منسوب به محدثان نموده و آن را این گونه بیان می کند: «او هر مسلمانی است که رسول خداصلی الله علیه و آله را دیده باشـد و برخی از آنها او را با وصف شناختـــه شده بودن نزد محــدثان، وصف نموده اند».[13]

او این تعریف را قابل مناقشه دانسته و به عدم جامعیت ومانعیت آن اشاره می کند: در این تعریف جای مناقشه می باشد؛ چراکه اگر فاعل رؤيت، بيننده کوری مانند ابن ام مکتوم یا مانند او باشد، بدون هیچ اختلافی صحابی است، در حالی که حقیقتاً نمی بیند. همچنین، هر کس، پیامبرصلی الله علیه و آله را در حال کفر ببيند و پس از رحلت آن حضرت، اسلام بياورد- مانند فرستاده قيصر- صحابی محسوب نمی شود. همچنان که هر کس آن حضرت را پس از رحلتش و پيش از دفن ببيند – مانند ابی ذؤيب خويلد بن خالد ذهلی- مشمول تعریف صحابی نیست.[14]

پس از بیان این مطلب،  تعریف هشتم را به جمعی از محققان نسبت داده و می گوید:

«و از همین جاست که برخی از محققان – مانند شهیدثانی در بدایه – با تعریف هشتمی آن را این گــونه تعریف نموده اند که: او هر کسی است که پیامبرصلی الله علیه و آله را در حال ایمان ملاقات کند و مسلمان و مؤمن از دنیا برود. اگرچه ميان مؤمن بودن و مرگ او در حال اسلام، ارتدادی واقع شود، بنا بر اظهر».[15]

از تعاریف بالا، تعریف ابن حجر عسقلانی، معروف ترین و رایج ترین تعریف از «صَحابی» است که صبحی صالح نظیر همان را بیان نموده است. بنابراین، می توان مهمترین شروط صحابی را این گونه دسته بندی نمود:

الف) ملاقات با رسول خداصلی الله علیه و آله: این شرط، در واقع از معنای لغوی «صَحابی» – چنان که به آن اشاره شد – مأخوذ است.[16] باید این نکته را مد نظر قرار داد که شخصی که به او عنوان «صَحابی» اطلاق می شود، همین که دارای قدرت «تمییز» بوده کافی است و بلوغ در اطلاق لفظ«صَحابی» بر او لازم نمی باشد.[17]

ب) مسلمان بودن در هنگام ملاقات: در همه تعاریفی که از صحابه ارائه شده است، اصل اسلام و ایمان، شرطی اصیل در تعریف است.[18]

ج) مردن در حال ایمان: این شرط، در تعریف برخی از محدثان آمده است.[19]

نکته ای که لازم است به آن اشاره شود، این است که برخی از دانشمندان اسلامی، در معنای بالا مناقشه کرده و اقتضای معنای «صُحبة» را هم نشینی و مصاحبت زیاد دانسته اند؛ غزالی در این باره می گوید:

«اسم «صَحابی» جز بر کسی که با او مصاحبت داشته است، اطلاق نمی شود از حیث وضع لغوی، مصاحبتی که ولو یک ساعت است کافی می باشد، ولی عرف این عنوان را به کسی اختصاص می دهد که مصاحبت زیاد داشته باشد».[20]

آیت الله سبحانی نیز، پس از نقد و تحلیل تعاریف صحابی، می گوید:

«توسعه در مفهوم صحابی…مورد تأييد لغت و عرف نيست؛ زيرا اصحابِ يک شخص، گروهی هستند که با او مدتی طولانی اختلاط و معاشرت داشته اند، پس بر کسی او را از راه دوره دیده يا برای مدتی کوتاهی کلام او را شنيده يا با او سخن گفته يا زمان اندکی با او اقامت گزيده است، صادق نمی باشد».[21]

با وجود اینکه مناقشات، مناسب به نظر می رسد، ولی مقصود از صحابی در این تحقیق، همان تعریف مشهور می باشد.

1. ر.ک: محمد بن مکرم[ابن منظور]، لسان العرب، چاپ سوم، (بیروت: دار صادر،1414ق)، ج1، صص521- 521؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین،(سید احمد حسینی)، چاپ سوم، (تهران: مرتضوی، 1375ش)، ج2، ص98؛ مبارک بن محمد[ابن اثیر]، النهاية في غريب الحديث و الأثر، چاپ اول، (قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیات، [بی تا])، ج‌3، ص 12‌؛ محمدمرتضی حسینی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، (بیروت: دارالفکر، 1414ق)، ج‌2، ص140.

1. ر.ک نشوان بن سعید حمیری، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، (حسین بن عبدالله العمری؛ مطهر بن علی العریانی و یوسف محمد عبدالله)، چاپ اول، (بیروت: دارالفکر المعاصر، 1420ق)، ج‌6، ص3676؛ اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة)، (احمد عبدالغفور عطار)، چاپ اول، (بیروت: دارالعلم للملایین، 1410ق)، ج‌1، ص161؛ محمد عبدالرحمان، معجم الإصطلاحات و الألفاظ الفقهیة، [بی نا]، ([بی جا]، [بی تا])، ج‌2، ص355.

2. ر.ک خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ دوم، (قم: انتشارات هجرت،1410ق)، ج‏3، ص 124؛ محمدبن مکرم[ابن منظور]، لسان العرب، ج‏1، ص520.

ر.ک ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا[ابن فارس]، معجم مقاییس اللغة، (عبدالسلام محمدهارون)، چاپ اول، (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه،1404ق)، ج3، ص335.

4. ر.ک محمدمرتضی حسینی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج2، ص140.

5. حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، (صفوان عدنان داوودی)، چاپ اول، (بیروت: دارالعلم، 1412ق)، ص475.

6. ر.ک محمدمرتضی حسینی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج2، ص140؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج2، ص97.

7. ر.ک شادی نفیسی، درایة الحدیث، چاپ اول، (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، 1386ش)، ص45.

1. احمد بن علی عسقلانی[ابن حجر]، الإصابة فی تمییز الصحابة، چاپ اول، (بیروت: دارصادر، 1328ق)، ج1، ص7.

2. جلال الدین سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی. (عرفان عشا حسونه)، [بی نا]،(بیروت: دارالفکر، 1993م)، ص374.

3. فخرالدین طریحی، مجمع البحرين، ج‌2، ص 99‌؛ البته برخی مانند سعدی ابوجیب، به تعریف صحابی از منظر اهل حدیث قید «و طالت صحبه و إن لم یرو عنه» را اضافه نموده اند. (ر.ک سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، چاپ دوم، (دمشق: دارالفکر، 1408ق)، ص 208)

4. ر.ک صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، چاپ چهارم،( بیروت: دار العلم للملایین، 2009 م)، ص352.

5. عبدالله مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، (محمدرضا مامقانی)، چاپ اول،(قم: انتشارات دلیل ما، 1385ش)، ج2، ص326.

1. ر.ک همان، ج2، ص326.

2. همان.

3. ر.ک فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج2، ص99.

4. ر.ک صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ص352.

5. احمد بن علی عسقلانی[ابن حجر]، الإصابة فی تمییز الصحابة، ج1، ص7.

6. ر.ک همان؛ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج2، ص326؛ صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ص352.

1. محمد بن محمد غزالی، المستصفی، [بی نا]، (مؤسسه الرسالة، [بی تا])، ج1، ص309.

2. جعفر سبحانی، سلسلة المسائل العقائدیة، [بی نا]، (قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، [بی تا]) ، ج10، ص12.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارجاعات قران به عهدين
 • پايان نامه معناشناسي سوره نبأ با محوريت پرتوي از قرآن
 • پايان نامه جستاري در چگونگي طرح موضوعات کلامي در مجمع البيان
 • پايان نامه جايگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت هاي تفسيري مجمع البيان
 • پايان نامه بررسي علم و عصمت در تفاسير شيعه (با تاکيد بر الميزان)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122