پايان نامه بررسي نقش پليس در پيشگيري از جرم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش پليس در پيشگيري از جرم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش پليس در پيشگيري از جرم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه 1

الف) بیان مسئله 1

ب) سوالات تحقیق 2

پ) فرضیه های تحقیق 3

ج) اهداف و کاربردهای تحقیق 4

ح) روش تحقیق 4

خ) ساختار و پلان تحقیق 5

بخش نخست : پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول :پلیس 7

مبحث اول :مفهوم و ساختار پلیس 7

گفتار اول : تعریف پلیس 7 گفتار دوم : ساختارپلیس 11

بند اول : پلیس اداری و قضایی 11

الف: پلیس اداری 11

ب: پلیس قضایی 13

بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی 15

مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم 17

گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه 19

گفتار دوم : اقدامات قضایی 20

بند اول : اقدامات ناظر به كشف جرم 21

الف : مفهوم كشف جرم 21

ب: اقدامات پليس در جرائم مشهود22

پ: اقدامات پليس در جرائم غيرمشهود 23

بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلايل جرم 24

الف: حفظ صحنه و معاينه محل 25

ب: ضبط آلات و ادوات جرم 29

بند سوم : جلوگيري از فرار، مخفي شدن ویا تباني متهم 31

بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقيق ، بازجويي ،جمع آوري ادله و اعلام گزارش جرم به مراجع قضایی 33

الف: تحقيقات محلي 33

ب: تفتيش منزل، اماكن و اشيا 34

پ: بازجويي مقدماتي 35

ت: اقدامات ناظر به تكميل پرونده و اجراي تصميمات قضايي 36

فصل دوم : پیشگیری از جرم 40

مبحث اول : تعریف پیشگیری 40

گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری 43

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری 44

مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم 48

گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد 50

بند اول : پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal Prevention)

50 الف : پیشگیری کیفری عام (Common Prevention) 51

ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention) 52 بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal Prevention) 54

الف : پیشگیری وضعی (Situational Prevention) 56

ب : پیشگیری اجتماعی (Social Preventio61 گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل 63 بند اول : پیشگیری فعال (Active Prevention) 63 بند دوم : پیشگیری انفعالی (Shame Prevention) 63 گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی 64 بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention) 64

بند دوم : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention) 64 ب

ند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary Prevention) 65

بخش دوم : نقش پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی

فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی 67

مبحث اول : دشوار ساختن ارتکاب جرم 68 گفتار اول : شناسایی آماج های جرم 69 گفتار دوم : كاهش آماج هاي جرم و جاذبه هاي آن 70 گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم 74 گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی 74

مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم 75 گفتار اول : مراقبت های رسمی 76 گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی 77 گفتار سوم: مراقبت هاي طبيعي 77

فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی 78

مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی 78 گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی 80 گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی 81

مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی 84

گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی 84

بند اول: مشارکت پلیس در شوراهاي پیشگیري از جرم(فرانسه) 85 بنددوم: محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر انگلستان) 86 بند سوم : افسران پشتیبان جامعه (انگلستان) 87 بند چهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم 89 بند پنجم: تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس مردمی« 89 گفتار دوم: پلیس و پیشگیري از جرم از طریق تمرکز بر نهادهاي اجتماعی 90

مبحث سوم: پلیس و پیشگیری از جرم از طریق مدارس 92

گفتار اول : رویکردهای موجود در زمینه مداخلات پیشگیرانۀ پلیس درمدارس 93

گفتار دوم: الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در مدارس 95 الف: الگوی پلیس مدرسه 96 ب: فعالیت ماموران پلیس به عنوان آموزش دهنده 96 پ: الگوی همکاری جامع پلیس و مدرسه 97 گفتار سوم: پلیس وپیشگیري از طریق اقدام در مورد گروه هاي در معرض خطر 98 الف: اقدامات پیشگیرانه پلیس در مورد بزه دیدگی زنان 98

1- مبارزه با خشونت علیه زنان 99

2- تشکیل پلیس زن 100 ب: پیشگیري از جرم در میان اطفال ونوجوانان 101 1- تشکیل پلیس اطفال 101 2- برنامه گروه هاي آموزش مردمی پلیس در پیشگیري از بزهکاري اطفال و نوجوانان 103 پ: اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال ونوجوانان 104 1- نظارت اخلاقی و باندهای نوجوانان (بروکسل، بلژیک) 104 2- تمرکز بر نوجوانان (شهر بوستون، ایالت ماساچوست ، آمریکا) 105 3- میانجی گری و عدالت ترمیمی (تاسمانیا ، استرالیا) 106 4- ابزارهایی برای حل تقابل با جوانان (ایالت کبک، کانادا) 107 5- پروژۀ سگ سورتمه (کپنهاک ، دانمارک) 108 6- سرقت از فروشگاه و مسئولیت بزهکار (میلتون کینز ، انگلستان) 108 7- مراکز تفریحی: محل گفتگو (فرانسه) 109 8- حامیان نوجوانان (فرانسه) 110 9- خرابکاری و مسئولیت (هلند) 112 10- مشارکت چندجانبه برای پیشگیری از بزهکاری اطفال (انگلستان) 112 ت: پیشگیري از بزه دیدگی اقلیت هاي قومی و نژادي 114

گفتار چهارم : پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری راهبرد پلیس جامعه محور 115 بند اول : مراقبت همسایگی116 بند دوم : کسب اطلاعات ازسطح جامعه از طریق افزایش تماس پلیس با مردم 117 بند سوم : اطلاع رسانی به جامعه در مورد جرم 119 بند چهارم : افزایش مقبولیت پلیس 119 نتیجه گیری 123 پیشنهادها124منابع و ماخذ

منابع و ماخذ

الف – کتاب ها

1- آشوری،محمد ،جایگزین های زندان یا مجازات های بینابینی،تهران ،نشر گرایش، 1385.

2- ابراهيمي، شهرام، سیمای مجموعه های رویه های بین المللی پيشگيري ازجرم، نشر ميزان، چاپ اول ، 1388.

3- اتینکسون، آن، پلیس جامعه محور در مدرسه،ترجمه سروش بهربر، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی،معاونت پژوهش دانشگاه ، .1385

4- اردبيلي ، محمد علي ، حقوق جزاي عمومي، جلد اول ،  تهران، بنياد حقوقي ميزان، چاپ بيستم ، .1387

5- ام هس ،كارن و اس ،ميلر، ليندا ، پلیس در اجتماع،ترجمه رضا کلهر، تهران ، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول ، 1382.

6- امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین الملی حقوق بشر،جلد اول،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،چاپ اول، .1380

7- انصاری، ولی اله ،كلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1374.

8-  انصاری، ولی اله ،حقوق تحقیقات جنایی(مطالعات تطبیقی) ، تهران,انتشارات سمت, چاپ اول,1380.

9- بيات ، بهرام و دیگران ، پيشگيري از جرم با تکيه بر رويکرد اجتماعي محور ، تهران،انتشارات معاونت اجتماعی نیروی  انتظامی جمهوری اسلامی ، اداره کل مطالعات اجتماعی ، .1387

10- تریانوویچ ، رابرت و باکوروکس ، بانی، پلیس جامعه محور،ترجمه مرکز مطالعات وتحقیقات کاربردي طرح و برنامه ناجا، تهران،نشر فرات، چاپ اول، 1383.

11- جعفری لنگرودي،محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ، .1378

12- حسيني ، سيدمحمد ، سياست جنايي دراسلام و در جمهوري اسلامي ايران ، دانشگاه تهران،  انتشارات سمت، 1383.

13- دلماس، مارتی، می ري، نظام هاي بزرگ سیاست جنایی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادي،

نشرمیزان، .1382

14- رجبی پور، محمود، مبانی پیشگیري اجتماعی از بزهکاري اطفال و نوجوانان، آموزش و پرورش و پیشگیري اجتماعی پلیس، نشر منتهی، .1387

15- شاکری، سیدرضا، پلیس ومردم، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ،1381.

16-  طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، چاپ هفتم،  1381.

17- علومی، رضا، بزهکاران جوان ، انتشارات امیر کبیر، 1348.

18-  فرانک، پي و مارلي ،دي ، نظريه هاي جرم شناسي ، ترجمه حميدرضا ملک محمدي ، تهران ، بنياد حقوقي ميزان، چاپ دوم ، 1386.

19- کي نيا ، مهدي ، مباني جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه تهران،  1369.

20- گراهام، جان،استراتژي هاي پیشگیري از جرم در اروپا و آمریکاي شمالی،ترجمه موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران، .1370

21- گوردن، هیوز، پیشگیري از جرم، (کنترل اجتماعی،ریسک، مدرنیته اخیر) ،ترجمه علیرضا کلامي ومحمد تقی جغتایی، تهران ،انتشارات سازمان بهزیستی کشورودانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی، چاپ اول،1380.
22- گسن ، ريموند ، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه كي نيا ، انتشارات مترجم ، 1370.

23- لازرژ،کریستین، درآمدي بر سیاست جنایی،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادي، نشر میزان،چاپ اول، .1382

24- محمد نسل ، غلام رضا ، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ، تهران ، نشر میزان ، .1391

25- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، تهران ، نشر امیر کبیر، چاپ هشتم ، 1377.

26- موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1381.

27- میر خلیلی ، سید محمود، پیشگیری وضعی  ویژگی ها و تدابیر و اهداف آن،  سایت حقوق جزا و جرم شناسی  ایران.

28-  نجفي ابرند آبادي ، علي حسين ، پيشگيري عادلانه از جرم ، مندرج در علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از دكتر آشوري) ، جلد اول،  تهران ، سمت، چاپ اول،  1383.

29-  نجفی ابرند آبادی  ، علی حسین  و هاشم بیگی ، حمید ، دانشنامه جرم شناسی ، تهران، نشر دانشگاه تهران ، 1377.

30- وروایی،  اکبر ، پلیس جامعه محور، مطالعه تطبیقی شیوه هاي جلب مشارکت مردمی در تامین نظم عمومی وتامین امنیت اجتماعی، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، چاپ اول، .1384

ب – »مقالات  «

1- اسداللهی، قنبر،»نقش پلیس درپیشگیری از جرم« ، برگرفته ازتارنمایwww.haghgostar.com  به روز رسانی 1391/9/8.

2- انصاری، ولی اله ،»پلیس جنایی«، جزوه درسی کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ،1352-1357.
3- تدین ،عباس ، »نقش پلیس در پیشگیری از جرم« ، روزنامه ایران ، شماره 5132، به تاريخ 1/5//.1391

4- جان، كاتينگهام، » فلسفه مجازات«، ترجمه ابراهيم باطني و محمد برهاني، فصلنامه فقه و حقوق، سال اول، شماره4،1384 .

5- رجبي پور ، محمود ، »راهبرد پيشگيري اجتماعي از جرم« ، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ،معاونت اجتماعي ناجا ، 1382.

6- رجبی پور، محمود،» درآمدی برپیشگیری مقتدرانه پلیس ازجرم« ، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره 2، 1383.
7- رزنبام و همكاران،»پيشگيري وضعي از جرم«،ترجمه رضا پرويزي، مجموعه مقالات پيشگيري از جرم، مركز مطبوعات و انتشارات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، 1382.

8- رجبی پور،محمود، »مبانی پیشگیري اجتماعی از بزهکاري اطفال و نوجوانان«، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ، چاپ اول ، 1380.

9- شاكري،ابوالحسن،» قوه قضاييه ويشگيري از وقوع جرم«، مجموعه مقالات پيشگيري از وقوع جرم مازندران،1382.

10- صفاری، علی،» انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از وقوع جرم«، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره٣۵-٣۶.

11- صفاری، علی،»مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم«، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ٣٣-٣۴ ، 1380.

12- عبدالرحماني، رضا، پليس اجتماع محور و امنيت محله اي، فصلنامه دانش انتظامي، شماره 4،1383.
13- عبدي، توحيد، تبيين رويكرد جامعه محوري پليس، فصلنامه دانش انتظامي، شماره 4،1383.

14- فلينسر ، دن، هنزل من ، اف ،»پيشگيري از وقوع جرم از طريق طراحي محيطي و اداره امور پليسي جامعه گرا« ، ترجمه حسين بختياري وليلا اصل عليزاده ،فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ،معاونت اجتماعي ناجا ، سال ششم، شماره 1، 1383.

15- کیانپور ، غلامرضا ،» مجرمین جوان« ، مجله کانون وکلا ،سال دهم ، شماره ۴۰ .

16- گسن ، ريموند ، تحولات سیاست پیشگیری ازبزهکاری در فرانسه ،ترجمه شهرام ابراهیمی،مجله حقوقی دادگستری ،شماره 48-49،1383.
17- گسن ، ريموند ، روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل جرم ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، مجله تحقيقات حقوقي شماره 19-20، 1377.

18- مجیدی ، عبد المجید ،» برخورد مساله بزهکاری خردسالان«،مجله کانون وکلا ،سال پنجم ،شماره ۷.

19- محمد نسل،غلام رضا،» پلیس و پیشگیري از جرم« ، مجموعه مقالات اولین همایش پیشگیري از وقوع جرم، دفترتحقیقات پلیس پیشگیري ناجا، .1387
20- معظمي ،شهلا ، » پيشگيري از تكرار جرم«  ، نشريه اصلاح و تربيت ، سال هشتم ، شماره 64،  .1382

21- معظمي ، شهلا ،» پيشگيري جرم شناختي«  ، فصلنامه پژوهشي تحليلي و آموزشي مجد (حقوقي) ، سال اول، شماره1، .1386

22- نجفي ابرند آبادي ، علي حسين ،» پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي« ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، مجله تحقيقات حقوقي ، شماره 25- 26، .1376

23- نجفی ابرندآبادی، علی حسین ،» پلیس علمی« ، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس،1372-1378.

24- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،»تقریرات درس جرم شناسی(جزوه مباحثی درعلوم جنایی،پیشگیری) «،تهیه وتنظیم محمدعلی بابایی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،  دانشگاه تربیت مدرس،  1383،ص737.   

25- وهابي ، زهرا ، »پيشگيري از جرائم از منظر جرم شناسي«  ، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ، معاونت اجتماعي ناجا ، 1382 .

 

پ – پایان نامه ها

1- محمد نسل، غلام رضا، پلیس وسیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه،پایان نامه دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه تهران ،1387.

2- مير خليلي ، سيد محمود ، پيشگيري از بزهكاري ، پایان نامه دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه تهران ،1378.

3- بخشایشی بایقوت، محرم، رویکرد جامعه محوری پلیس درپیشگیری از جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، .1391

4- دوستانی ، علی،  پلیس ترمیمی وپیشگیری از تکرار جرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، .1390

5- فرهومند، صابر،نقش پلیس درپیشگیری ازجرم باتاکید بر مشارکت مردم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه پیام نور استان البرز،1392.

ت –  منابع لاتین

 

Australian Institute of Criminology (2002), Preventing crime in Australia 1990 – 2002: a selected register of crime prevention projects, obtained from: www.aic.gov.au.

Clarke, Ronald V.(1992). Situational crime prevention: Successful case

studies. Albany, NY: Harrow and Heston. 3. Clarke, Ronald V., and Marcus Felson, eds. (1993). Routine activity and Rational choice. Advances in Criminological Theory 5:1-14.

Clarke, Ronald V. (1995). Situational crime prevention: Achievements and

challenges. In Building a safer society: Strategic approaches to crime prevention, crime and justice: A review of research 19, ed. Michael Tonry and David Farrington. Chicago: University of Chicago Press, p10.

Clarke, Ronald and Phyllis Schultze (2004). Researching a problem. Problem- Oriented Guides for police, problem- Solving Tool Series No.

Crime prevention Through Social Development, Canada. National Crime

Prevention

Felson, Marcus and Ronald Clarke (1998). Opportunity Makes the Thief. Police Research Series, Paper 98. London: Home Office.

Hon mark Burton, Effective intervention crime prevention .

National crime prevention strategy (NCPS).

Random hous1999.

Sherman, Lawrence, Patrick R. Gartin, and Michael E. Buerger. (1989). Hot spots of predatory crime: Routine activities and the criminology of place. Criminology 27:27-56.

Sherman, L., Buerger, M. & Gartin, P. (1989a). Repeat call address policing: The Minneapolis RECAP experiment. Washington, District of Columbia: Crime Control Institute.

Sherman, L., Gartin, P. & Buerger, M. (1989b). Hot spots of predatory crime: Routine activities and the criminology of place. Criminology 27, 27Y56.

Sherman, L. (1994). The Kansas City Experiment. Washnigton D.C.: National Institute of Justice.

Sherman, L. & Weisburd, D. (1995). General deterrent effects of police patrol in crime hot spots: A randomized controlled trial. Justice Quarterly. 12, 625Y648.

Sherman, Lawrence W. and et Al. Evidence (2002). Based crime Prevention, Rutledge, London, pp315-319.

Stafford (the institute prevention of crime Subsecretaria del interior and the division de seguridad publica.

Stanwick, John (2001), Early Childhood Crime Prevention- Implications for Policing, Australian Center for Policing Research, p10, Obtained from www.acpr.gov.au.

The rule of law and transitional justice in post conflict societies (S/2004/616).

ج)سایت های اینترنتی

http://documents.un.org

http://www.farsnews.com.

http://www.haghgostar.ir..3

http://www.unic-ir.org.

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm

Policefoundatin.org.

www.police.ir.

چکیده

هر نقش اجتماعي با توجه به عرف،سنتها ،عقا يد،رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي گيرد. نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظامندي و سازماندهي بدان افزوده است.پليس به حكم وظيفه خود امر جلوگيري از ارتكاب جرايم،دستگيري مجرمان،جلوگيري از امحاي آثار جرم،وحمايت هاي مقدماتي از بزه ديدگان را بر عهده دارد.اقدامات اين ارگان بيشتر جنبه فيزيكي و محسوس دارد و سالهاست كه مردم با وظايف و نحوه فعاليت آن خو گرفته اند.

پليس سازمان امنيتي- انتظامي است كه در تمام كشورها، از جمله، وظيفه پيشگيري از جرايم را بر عهده داردوبيشتراولين نماينده عدالت كيفري است كه با شهروندان در ارتباط مي باشد.به همين دليل نوع برخورد پليس با مردم درشكل گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام امنيت شهري واجد اهميت سياسي است. اعضاي پليس افراد آموزش ديده و ورزيده اي هستندكه پيشگيري از جرايم مي نمايند.در مقام وظايف،پليس،اقدامات زير را انجام مي دهد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در پيشگيري از جرايم مؤثر است.

حمايت از بزه ديدگان بالقوه جرايم، ايجاد احساس امنيت عمومي از طريق حضور در سطح شهر و اماكني كه احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دريافت گزارش هايي راجع به ارتكاب يا احتمال ارتكاب جرايم، حضور در صحنه هاي جرم يامحتمل به بزهكاري، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به شهروندان در زمينه هاي امنيتي و پيشگيري از جرايم،ارائه برنامه ها و طرح هاي امن سازي محله ها و محيط هاي خاص شهري در مقابل مجرمان حرفه ايي،ارائه پيشنهادات علمي و سازنده براي اصلاح ساختارهاي جرم خيز و تصويب قوانين متناسب به مقامات ذي صلاح،تهيه آمار جرايم اعم از شروع به جرم ،جرايم تام،عقيم و محال به تقكيك جرايم عليه اشخاص اموال و امنيت.

البته در كشورهاي مختلف اختيارات پليس داراي محدوديت هاي معين و گسترده تر از نهاد مشابه آن در ساير كشورها مي باشد.همين امر منجر به آن شده تا تفاسير متعددي از مفهوم پليس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازماني مقابله و مبارزه با جرايم محسوب داشت كه در اين صورت شامل سازمان قضايي و دادگستري نيز خواهد بود.

کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

مقدمه

الف) بیان مسئله

در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی  می پردازیم:

کلمه « پلیس»1 به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا  »2 به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به  «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم  به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است.                                     در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 3

از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق  بشر به طور عمده در چارچوب  وظیفه  پیشگیری  از وقوع جرم قابل تصور است ؛  وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.

پیشگیری4 از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]

امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.

بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است كه درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتكاب جرم می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمركز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاكید و تمركز بر عوامل اجتماعی موثر در تكوین جرم است. این پیشگیری می‌كوشد تا با دستكاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه‌های جرم را بخشكاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاكید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.

ب) سوالات تحقیق

1. وظایف پلیس در قبال جرم چیست ؟

2. نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی چه می تواند باشد؟

پ)  فرضیه های تحقیق

1. کارکرد پلیس در طول تاریخ حیات خود از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز پلیس ها در کشورهای گوناگون بعضاً وظایف یکسانی ندارند. این امر تا حد زیادی وابسته به نوع رژیم سیاسی، ارزش ها، هنجارها، تهدیدها و قوانین حاکم بر هر کشور است. (به طور مثال، در ایران یکی از کارکردهای پلیس به استناد بند «د» ماده (8) قانون استخدامی ناجا، پیشگیری از جرم می باشد. در همین راستا، پلیس با طیفی از مداخلات پیشگیرانه اعم از: انتظامی، وضعی و اجتماعی رو به رو می باشد که در بخش اجتماعی آن نیز ارتباط و تعامل با مدارس و دانش آموزان از ویژگی خاصی برخوردار است.

2. نقش پلیس در همۀ گونه هاي پیشگیري به یک میزان نیست. مهم ترين و مؤثرترين نقش پليس در پيشگيري وضعي با اعمال مراقبت هاي رسمي و افزايش خطر ارتكاب جرم براي مجرمين ايفا مي شود.پيشگيري وضعی مبتني بر تغيير وضعيت هاي قبل از وقوع جرم است كه با تجربه تحديد فرصت هاي ارتكاب جرم و يا مشكل تركردن تحقق اين فرصت ها براي مجرمين بالقوه سعي دارد شرايط را به

گونه اي ايجاد نمايد كه پاسخ شخص به آن موقعيت، ارتكاب رفتار مجرمانه نباشد يا دست كم چنين پاسخ هايي تقليل يابند.[2]

در برنامه ريزي اجرايي پيشگيري وضعي معمولاً سه اقدام زير انجام مي شود:

الف)دشوار ساختن ارتكاب جرم؛

ب) افزايش خطر ارتكاب جرم؛

ج)كاهش آماج هاي جرم وجاذبه هاي آن.[3]

تمرکز پلیس بر رویکردهاي وضعی در زمینۀ پیشگیري از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش هاي سرکوب گر و قهري نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیري اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیري پلیسی خواهد شد. در حالی که در پیشگیري اجتماعی بر خلاف پیشگیري وضعی به دنبال پیشگیري از جرم از طریق تحول اجتماعی به جاي تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.

 

ج) اهداف و کاربردهای تحقیق

اهداف پژوهش را می توان درموارد ذیل خلاصه نمود:

1. بررسی سازمان پلیس ومسئله پیشگیری ازجرم؛

2. بررسی نقش پلیس در پیشگیری وضعی واجتماعی.

ح)  روش تحقیق

روش انجام پژوهش حاضر بصورت توصیفی  وروش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه دوابزار آن فیش برداری است ومبنا ومعیار درتجزیه وتحلیل داده ها استنباط واستدلال می باشد.با استفاده از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف ومورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد.

 بخش نخست :

 پلیس و پیشگیری از جرم

 فصل اول : پلیس

فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعریف پلیس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپلیس ارائه شده است .درمبحث دوم نیز گفتار اول، مربوط به  اقدامات پیشگیرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضایی توضیح داده می شود.

مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس

دراین مبحث ما ابتدا به تعریف پلیس پرداخته وسپس به بررسی ساختار آن می پردازیم.

گفتار اول : تعریف پلیس

پلیس[4]واژه ای فرانسوی است که از پولی تی[5]، به معنای «شکلی ازحکومت یایک هیات سیاسی » گرفته شده است . کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا  [6]» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است برخي نيز معتقدند واژه پليس كه از كلمه پوليس گرفته شده، به زمان اسكندر مقدوني وجانشينان آن برمي گردد.[7]

درفرهنگ فارسی ، پلیس درمعنای «شهربانی ، نظمیه ، پاسبان» [8]بکار رفته است.همچنین گاهی به «اداره شهربان»نیزپلیس اطلاق می شود.

درکناراین معانی گاهی پلیس درمعنای «مجموعه قواعدی که دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنیت کشور تحمیل می کند»[9]بکار گرفته می شود .

درتعریف دیگری پلیس به معنای« حفظ نظم وآرامش کشور» و«سپاهی که نگهبان شهری است» تعریف شده است.

به اعتقاد دکتر کی نیا،  پلیس عبارت است از «یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری ازتخطی ، تامین نظم عمومی وحفظ جان وناموس اشخاص است».

فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است«پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور واعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت وآرامش است». ماده 19ق آ. د .ک. مصوب 1290درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».

علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک[10]، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».[11]

ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.[12]

در طول زمان، این واژه در مفاهیم مختلف به کار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت برای کلمۀ پلیس ذکر شده است . مفهوم اول که مفهومی وسیع و در بر گیرندۀ کلیۀ رشته های حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتی است که به وسیلۀ مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل

می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت و

بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.[13]

در جامعۀ امریکا ، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شده که به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمین و اجرای مجازات ایجاد شده است.[14]

در ایتالیا ، پلیس را به عنوان سازمان مسئول حفظ نظم جامعه، حمایت از امنیت مالی وجانی شهروندان، الزام شهروندان به رعایت قانون و امدادرسانی در حوادث و بلایای عمومی می شناسند.[15]

[1]  Police.

 

2 Politia.

 

3 وايت، راب و هينس، فيونا، درآمدي بر جرم و جرم شناسي، ترجمه مير روح الله صديق،  چاپ دوم، نشر دادگستر، 1386،ص325.

 

4 Prevention.

1 بيات ، بهرام و دیگران ، پيشگيري از جرم با تکيه بر رويکرد اجتماعي محور ، تهران، انتشارات معاونت اجتماعی نیروی  انتظامی جمهوری اسلامی ، اداره کل مطالعات اجتماعی ،  1387،ص42.

2 گل محمدي خامنه، علي،پیشگیری ازجرایم تهران ،تهران،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،اداره کل تدوین متون آموزشی،

1384،صص147-148.

[4] Police.

 

[5] Polity.

 

[6] Politia.

 

4 احمدي،  محمد حسین ،  توانمندی زنان پلیس درپیشگیری از جرایم بارویکرد کودکان وزنان،  نخستین همایش پیشگیری ازجرم،  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، 1388، ص2.

5 حق شناس وهمکاران،فرهنگ معاصرهزاره،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1385،ص267.

1 جعفری لنگرودي،محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران، کتابخانه گنج دانش ، چ سوم ، 1378،ص 128.

[10] Ferliak.

3 رجبی پور،محمود،مبانی پیشگیري اجتماعی از بزهکاري اطفال و نوجوانان،آموزش و پرورش و پیشگیري اجتماعی پلیس،نشر منتهی، 1387 ، ص 115.

4  شاكري،ابوالحسن،قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم،مجموعه مقالات پيشگيري از وقوع جرم،مازندران ،1382، ص23.

1 استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولک، برنار، آیین دادرسی کیفری ، ترجمه حسن دادیان، ج 1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ اول ، 1377صص 429-430.

2 همان.

3 انصاری، ولی اله ،حقوق تحقیقات جنایی(مطالعات تطبیقی) ، تهران ،   سمت،   چ اول ، 1380 ،  ص20.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122