پايان نامه بررسي نقش پناهندگان و فراريان در بروز خصومت ميان ايلخانان و مماليك

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش پناهندگان و فراريان در بروز خصومت ميان ايلخانان و مماليك یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش پناهندگان و فراريان در بروز خصومت ميان ايلخانان و مماليك بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه / طرح تحقيق 2 نقد منابع 9
بخش اول : بررسي اصطلاح وافديه، حكومت مماليك و فراريان در زمان سلطنت هلاكوخان و قطز 15
فصل اول : معني و مفهوم اصطلاح وافديه و شكل گيري حكومت مماليك 16
1. تعريف واژة وافديه 16
2. حكومت مماليك مصر و شام 19
الف. ريشه و نژاد و پيشينة ورود مماليك به مصر 19
ب. چگونگي تأسيس حكومت مماليك بحري 21
فصل دوم : فراريان و پناهندگان در عصر هلاكوخان و قطز 26
1. وافدية خوارزمشاهي 26
2. وافدية شام 28
3. پناهندگي ابن العبري 28
فصل سوم : وافديه و مستأمنين در زمان هلاكوخان و ملك ظاهر بيبرس 30
1. وافديه به پيش قراولي امراي الوس جوجي 30
الف. منشأ و خاستگاه اين گروه از فراريان مغول 33
ب. علل بروز اختلاف ميان هلاكوخان و بركه 35
ج. گرايش خان الوس جوجي به مماليك مصر 38
2. فرار و پناهندگي شمس الدين سلار بغدادي 41
3. پناهنده شدن كرمون أغا 45
4. وافدية شيراز 49
5. وافدية بغداد 52
6. وافدية تاتار(سال 662 ﻫ / 1264 م) 53
7. فرار و پناهندگي جلال الدين پسر دواتدار كوچك 53
بخش دوم : بررسي نقش پناهندگان و فراريان از زمان سلطنت آباقاخان تا پايان سلطنت بايدو 57
فصل اول : حركت وافديه در زمان سلطنت آباقاخان و ملك الظاهر بيبرس 58
1. فرار و پناهندگي خاندان ابن تيميه ( 667 ﻫ / 1269 م ) 59
2. فرار و پناه خواهي امير شمس الدين بهادر 60
3. وافدية روم (آسياي صغير) 62
الف. فراريان روم در سال 674 ﻫ و تحريك سلطان بيبرس
براي حمله به اين منطقه 62
ب. نقش معين الدين پروانه در تحريك سلطان مماليك 63
ج. نقش اعراب خفاجه در نبرد ابلستان 66
4. نتيجة نبرد ابلستان ؛ شكل گيري دو موج از وافديه 68
الف. وافديه به پيش قراولي بيجر بهادر 68
ب. فرار فخر الدين ابراهيم ( شيخ عراقي ) به قلمروي بيبرس 68
5. فرار و پناهندگي خدير المهراني 69
فصل دوم. تحليلي بر آمد و شد و تأثيرات گروه هاي وافديه در دورة سلطنت ملك ظاهر بيبرس 70
الف. شمار و تأثيرات وافديه در امور نظامي مماليك 71
ب. تأثيرات وافدية دانشمند، فرهيخته و هنرمند بر امور ديوانسالاري و هنري مصر 73
فصل سوم : فراريان و پناهندگان در زمان سلطنت آباقاخان و سيف الدين قلاوون 75
1. فرار و پناهندگي شحنة مغول به مصر(سال 680 ﻫ / 1281 م) 75
2. پناهخواهان سياسي به پيش قراولي عزالدين آيبك شامي 77
الف : نقش نائب دمشق در يورش ايلخانان به شام 78
3. به تخت نشستن سلطان احمد تكودار 80
الف : وافديه به همراهي فردي به نام شيخ علي از طايفة اويراتيه 81
ب : وافدية مغول ( 682 ﻫ / 1283 م ) 81
4. به پادشاهي رسيدن ارغون خان بن آباقا 82
5. بررسي تأثيرات گروه هاي فراري و پناهنده در دوران
آباقاخان و احمد تكودار – سيف الدين قلاوون الفي 83
6. به سلطنت رسيدن گيخاتوخان بن آباقا 84
7. به سلطنت رسيدن بايدو بن طراغاي بن هلاكوخان 85
بخش سوم : بررسي نقش وافديه، فراريان و پناهندگان در زمان جلوس غازان خان 86
فصل اول : وافديه و مستأمنين زمان سلطنت غازان خان 87
1. وافدية اويراتيه ( 695 ﻫ / 1296 م ) 88
الف. چگونگي فرار اويرات ها به قلمروي مماليك 89
ب. تعداد و شمار وافدية اويرات 90
ج. علل فرار اويرات ها 91
1. سياسي 91
1-1 بررسي جدال هاي درون خانوادگي
مغولان و تأثير آن در فرار اويراتيه 91
1-2 مقابلة غازان خان با تحركات منفي
اويراتيه در منطقة ديار بكر 92 2. مذهبي 93
د. محل استقرار وافدية اويرات 94
ﻫ. نفوذ اويرات ها در دولت مملوكان مصر 95
2. پناهندگي سولامش امير الامراي روم و برادرش قطقطو به مماليك مصر 97
فصل دوم : فرار امراي شام به نزد غازان خان 100
1. فراريان به رياست سيف الدين قبچاق منصوري 100
الف. نقش اويراتيه در شكست مماليك در نبرد مجمع المروج 101
ب. نقش امراي شام در نبرد مجمع المروج (وادي الخزاندار) 102
ج. علت فرار امراء مصر و شام 103
د. بازگشت قبچاق از اطاعت غازان خان و اطاعت از مصريان 104
2. تحليل و بررسي امواج گروه هاي فراري در زمان گيخاتوخان و غازان خان 106
بخش چهارم : بررسي نقش فراريان و پناهندگان در زمان اولجايتو و ابوسعيد 108
فصل اول : فراريان مغول در زمان سلطنت الجايتو و ملك الناصر 109
1. پناهندگي امير آخوران غازان خان 109
2. فرار امير بدرالدين جنگي بن البابا حاكم شهر آمد 110
فصل دوم : فراريان شام در زمان سلطنت اولجايتو 111
1. پناهندگي امراي شام ( 712 ﻫ / 1313 م ) 111
الف. چگونگي استقبال سلطان الجايتو از فراريان شام 112
ب. علت گريختن امراء شام به نزد ايلخانان 113
ج. نقش فراريان در حملة الجايتو به قلعة رحبه الشام 115
2. پناهندگي اعراب آل فضل ( بني فضل ) به سلطان الجايتو 117
الف. پناهنده شدن سليمان پسر امير حسام الدين مهنا 117
ب. پناهندگي امير حسام الدين مهنا 118
3. پناهنده شدن پسر رئيس مكه نزد الجايتو 119
فصل سوم : فراريان و پناهندگان زمان سلطنت ابوسعيد 121
1. وافديه به سال 717 ﻫ 121
2. شورش تيمورتاش و پناهندگي او به مماليك 121
الف : علت عصيان و سركشي تيمورتاش 123
ب : پناهندگي تيمورتاش و انعقاد قرارداد صلح ميان ايلخانان و مماليك 124
3. ورود امراي شام به نزد ابوسعيد 124
4. نگاهي كلي به گروه هاي فراري و پناهخواه از آغاز به
سلطنت رسيدن الجايتو تا پايان كار ابوسعيد بهادرخان 126
نتيجه گيري 128
پيوست ها
شمارة يك / 1 . جدول و فهرست امواج وافديه و مستأمنين ايلخانان 133
شمارة دو / 2 . جدول و فهرست فراريان مماليك مصر و وابستگان آنها به ايلخانان مغول 135
كتابنامه 136
ABSTRACT 143

كتابنامه

منابع اصلي :

     آقسرائي ، محمود بن محمد : تاريخ سلاجقه يا مسامره الاخبار و مسايره الاخيار ، به اهتمام و تصحيح عثمان توران ، ( بي جا ، اساطير ، 1362 ، چاپ دوم ) .

ابن بي بي ، حسين بن محمد الجعفري الرغدي : مختصر سلجوق نامه ، باهتمام م . ه . هوتسما . ليدن ، ( بي جا ، بي نا ، 1902 ، چاپ عكسي ) .

    ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد : العبر ( تاريخ ابن خلدون ) ، ترجمة عبدالمحمد آيتي ، جلد 4 ،                                                           ( بي جا ، موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، 1368 ،  چاپ اول ) .

ابن عنبه ، جمال الدين احمد : الفصول الفخريه ، به اهتمام سيد جلال الدين محدث ارموي ، (تهران ، نشر علمي و فرهنگي ، 1363 ) .

    ابن فوطي ، كمال الدين عبدالرزاق بن احمد شيباني : الحوادث الجامعه و التجارب النافعه في المائه السابعه            ( الحوادث الجامعه در اخبار و رويدادهاي قرن هفتم ) ، ترجمة عبدالمحمد آيتي ، ( تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1381 ، چاپ اول ) .

    القاشاني ، ابوالقاسم عبدالله بن محمد : تاريخ اولجايتو ( تاريخ پادشاه سعيد غياث الدنيا و الدين اولجايتو سلطان محمد طيب الله مرقده ) ، به اهتمام مهين همبلي ، ( تهران ، بنگاه نشر و ترجمة كتاب ، 1348 ، بي چاپ ) .

    اهرون ، غريغوريوس ابوالفرج ( ابن العبري ) : ترجمة تاريخ مختصر الدول، ترجمة محمد علي تاج پور و حشمت الله رياضي ، ( تهران ، انتشارات اطلاعات ، 1364 ، چاپ اول ) .

اهري ، ابوبكر القطبي : تاريخ شيخ اويس ، با مقدمه و ترجمه و حواشي انگليسي به سعي و اهتمام ين فن لون ،         ( لاهه ، چاپخانة اكيسلسيور ، 1373 ، چاپ عكسي ) .

    بناكتي ، فخر الدين ابو سليمان داود بن تاج الدين ابوالفضل محمد بن داود: تاريخ بناكتي ( روضه اولي الالباب في معرفه التواريخ و الانساب ) ، به كوشش جعفر شعار ، ( تهران ، انجمن آثار ملي ، 1348 ، بي چاپ ) .

    جوزجاني ، منهاج الدين سراج : طبقات ناصري يا تاريخ ايران و اسلام ، به تصحيح و تحشية عبدالحي حبيبي ،     جلد 2 ، ( تهران ، دنياي كتاب ، 1363 ، چاپ اول ) .

    حافظ ابرو ، نور الله عبدالله بهداديني : ذيل جامع التواريخ رشيدي شامل وقايع 703-781 هجري قمري ) ، به اهتمام خانبابا بياني ، ( تهران ، سلسله انتشارات انجمن آثار ملي ،1350 ، بي چاپ ) .

    خوافي ، فصيح احمد بن جلال الدين : مجمل فصيحي ، به تصحيح و تحشية محمود فرخ ، جلد 1و2 ، ( مشهد ، طوس ، 1339 ، بي چاپ ) .

    خواند مير ، غياث الدين بن همام الدين الحسيني : تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر ، زير نظر محمد دبير    سياقي ، جلد 3 ، ( تهران ، انتشارات خيام ، 1353 ، چاپ دوم ) .

    رشيد الدين فضل الله ، الوزير ابن عماد الدوله ابي الخير بن موفق علي الدوله : تاريخ مبارك غازاني داستان غازان خان ، به سعي و اهتمام و تصحيح كارل يان ، ( در مطبعة ستفن اويستن در هرتفورد انگلستان ، بي نا ، 1358 هجري قمري مطابق با 1940 ميلادي ، بي چاپ ) .

سمرقندي ، كمال الدين عبدالرزاق : مطلع السعدين و مجمع البحرين ، به تصحيح عبدالحسين نوايي ، ( تهران ، امير كبير ، 1363 )

    شبانكاره اي ، محمد بن علي بن محمد : مجمع الانساب ، به تصحيح مير هاشم محدث ، ( تهران ، امير كبير ، 1363 ، چاپ اول ) .

    مستوفي قزويني : حمد الله بن ابي بكر بن احمد بن نصر : تاريخ گزيده ، به اهتمام عبدالحسين نوائي ، ( تهران ، انتشارات امير كبير ، 1339 ، بي چاپ ) .

 

    مير خواند ، محمد بن خاوند شاه بن محمود : تاريخ روضه الصفا في سيره الانبياء الملوك و الخلفا ، به تصحيح و تحشيه جمشيد كيانفر ، جلد5 ، ( تهران ، اساطير ، 1380 ، چاپ اول ) .

    نطنزي ، معين الدين : منتخب التواريخ ، به اهتمام پروين استخري ، ( تهران ، اساطير ، 1383 ،    چاپ اول ) .

    نوري اژدري ، نورالدين بن محمد : غازان نامة منظوم ، به كوشش محمد مدبري ، ( تهران ، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار ، 1380 ، بي چاپ ) .

 تحقيقات جديد :

      آيتي ، عبدالمحمد : تحرير تاريخ وصاف ، ( تهران ، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، 1383 ، چاپ سوم ) .

    اشپولر ، برتولد : تاريخ مغول در ايران ( سياست ، حكومت و فرهنگ دورة ايلخانان ) ، ترجمة محمود  مير آفتاب ،    ( تهران ، علمي و فرهنگي ، 1386 ، چاپ نهم ) .

اقبال آشتياني ، عباس : تاريخ مغول از حملة مغول تا تشكيل دولت تيموري ، ( تهران ، امير كبير ، 1384، چاپ هشتم ) .

    بايبوردي ، حسن : تاريخ پناهندگان ايران (از خارج به ايران و از ايران به خارج) از صفويه تا اواخر قاجاريه ،        ( طهران ، انتشارات وحيد ، 1349 ، بي چاپ ) .

    بويل ، ج . آ : تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان (پژوهش كيمبريج) ، ترجمة حسن انوشه ، جلد 5 ، ( تهران ، اميركبير ، 1381 ، چاپ پنجم ) .

    بياني ، شيرين : مغولان و حكومت ايلخاني در ايران ، ( تهران ، سمت ، 1382 ، چاپ دوم ) .

: دين و دولت در ايران عهد مغول ، جلد 3 ،(تهران ، مركز نشر دانشگاهي ، 1367).

    جوادي ، حسن : ايران از ديدة سياحان اروپايي ( از قديم ترين ايام تا اوايل عهد صفويه ) ، جلد 1 ، ( تهران ،   بوته ، 1378 ، چاپ اول ) .

    زياده ، نيكلا . ا : دمشق در عصر مماليك ، ترجمة جلال الدين اعلم ، (تهران ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، 1351 ، بي چاپ) .

    زيدان ، جرجي : تاريخ تمدن اسلام ، ترجمه و نگارش علي جواهر كلام ، ( تهران ، امير كبير ،   1384 ، چاپ يازدهم ) .

    ساندرز ، جان جوزف : تاريخ فتوحات مغول ، ترجمة ابوالقاسم حالت ، (تهران ، اميركبير ، 1383 ، چاپ چهارم ) .

    سومر ، فاروق : قراقويونلوها ، ترجمة وهاب ولي ، جلد اول ، ( تهران ، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، 1369 ، بي چاپ ) .

 شبارو ، عصام محمد : دولت مماليك و نقش سياسي و تمدني آنان در تاريخ اسلام (648 – 923 ه / 1517 – 1250 م) ، ترجمة شهلا بختياري ، ( قم ، انتشارات پژوهشكدة حوزه و دانشگاه ،1380 ، چاپ اول ) .

    طقوش ، محمد سهيل : دولت ايوبيان ، ترجمة عبدالله ناصري طاهري ، ( قم ، انتشارات پژوهشكدة حوزه و دانشگاه ،  1380 ، چاپ اول ) .

    مرتضوي ، منوچهر : مسائل عصر ايلخانان ، ( تهران ، مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات محمود افشار   يزدي ، 1385 ، چاپ اول ) .

مشكور ، محمد جواد : اخبار سلاجقة روم ، ( تهران ، كتابفروشي تهران ، 1350 ، چاپ اول ) .

نبئي ، ابوالفضل : چوپانيان در تاريخ ايلخانان يا تاريخ آل چوپان ، ( تهران ، دانش امروز ، 1352 ، بي چاپ ) .

فرهنگ نامه ها

     ترجمة المنجد : ترجمة مصطفي رحيمي اردستاني ، جلد دوم ، (تهران ، انتشارات صبا ، 1377 ، چاپ اول).

    حييم ، سليمان : فرهنگ معاصر كوچك انگليسي _ فارسي ، (تهران ، انتشارات فرهنگ معاصر، 1385 ، چاپ سيزدهم) .

مقالات :

    آميتاي – پرايس ، روون . « غازان، اسلام و سنت مغول از ديد سلاطين مملوك » ، ترجمة غلامرضا وطن دوست و رضا دهدشتي ، فصلنامة پژوهش هاي تاريخي ، دورة جديد ، شمارة 1 و2 ( پاييز و زمستان 1377 ) : ص 27 – 44 .

    الهياري ، فريدون . « تأملي بر رويكردهاي اساسي در مناسبات احمد تكودار با مصر ( 681 – 683 ﻫ )» ، فصلنامة علمي _ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا (س) ، سال 12 ، شمارة 43   ( پاييز 1381 ) : ص 1 – 20 .

    انصاري قمي ، حسن . « قدرت و مشروعيت در دورة ايلخانان مغول » ، معارف ، شمارة 3 ( دورة شانزدهم ) ،               آذر – اسفند 1378 : ص 73 – 84  .

    باراني ، محمد رضا . « نقد و بررسي گرايش ايلخانان به اسلام و تشيع » ، تاريخ در آيينة پژوهش ، پيش شمارة يك ، پاييز 1381 : ص 31 – 73 .

    بختياري ، شهلا . « خلافت عباسيان در مصر (695 ق/1261م– 923 ق/1517م ) » ، مقالات و بررسيها ، سال 22 ، شمارة 66 ( زمستان 1378 ) : ص 205 – 244 .

    تركمني آذر ، پروين . « موقعيت شيعيان ايران در دورة ايلخانان » ، پژوهش نامة علوم انساني ، شمارة 31 ، بي تا :          ص 128 – 139 .

 

    رضوي ، سيد ابوالفضل . « رقابت ايلخانان مغول و سلاطين مملوك بر سر حج » ، كيهان انديشه ، سال 14 ،            شمارة 83 : ص 161 – 169 .

    ساكت ، محمد حسين . « كانون هاي آموزشي در روزگار مملوكان مصر » ، نشرية دانشكدة الهيات دانشگاه فردوسي مشهد ، شماره 41 و 42 (پاييز و زمستان) ، بي تا : ص 199 – 244 .

سپهري ، اميد . «بررسي روابط ايلخانان و مماليك مصر در دورة سلطنت غازان  خان» ، پژوهش نامة تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد ، سال 2 ، شمارة 8 ( پاييز 1387) : ص 83 – 113 .

    سجادي ، سيّد صادق . « نگاهي به برخي واژه هاي فارسي رايج در مصر و شام به روزگار سلاطين مملوك » ،        نامة فرهنگستان ، شمارة 14 ، زمستان 1378 : ص 42 – 49 .

    لكهارت ، لارنس . « روابط ادوارد اول و ادوارد دوم از انگلستان با ايلخانان مغول ايران » ، ترجمة منوچهر چهرازي ، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ( 81 – 83 ) : ص 1 – 12 .

    عباسي ، جواد . « امراي مغول و اسلام گرايي در دورة ايلخانان » ، پژوهشنامة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي ، شمارة 38 ، بي تا : ص 87 – 110 .

چكيده    

يكي از تحولات برجسته در نيمة سدة هفتم هجري / سيزدهم ميلادي، برپايي حكومت ايلخانان مغول در چارچوب مرزهاي سياسي ايران است. از ويژگي هاي قابل توجه اين حكومت، چالش هاي مرزي و اختلافات سياسي- نظامي آنان با همساية غربي خود، مماليك مصر بود. در اين ميان، نقش گروه هاي فراري و پناهنده در بروز و تشديد خصومت ميان ايلخانان و مماليك از اهمّيت خاصي برخوردار است.

اين رساله برآن است تا با بهره گيري از روش تحقيق تاريخي به بررسي توصيفي و تحليلي نقش پناهندگان و فراريان در بروز و تداوم روابط خصمانه ميان ايلخانان و مماليك، به تبيين امواج افراد و گروه هاي فراري، علل تحركات و تأثيرات ناشي از فعاليت هاي آنان بپردازد.

مسئلة اساسي پژوهش حاضر بررسي تحركات و اقدامات گروه هاي فراري و پناهنده در شكل گيري و تداوم خصومت در مناسبات سياسي _ نظامي ميان ايلخانان و مماليك مي باشد. همچنين واكاوي علل و عوامل سركشي گروه هاي فراري، چگونگي برخورد طرفين مخاصمه با آنان و تأثيرات و تغييرات ناشي از حضور اين امواج مخالف در قلمروي دشمن نيز از ديگر مسائل اصلي مطروحه در رسالة حاضر مي باشد.

بررسي منابع و مآخذ نشان مي دهد كه فراريان به دلايل مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و… با ملحق شدن به طرفين مخاصمه، طي مدت شصت / 60 سال، در شكل گيري و تشديد وضعيت جنگي ميان دو دولت، نقش مؤثري را ايفا كردند. از گروه هاي فراري و پناهنده به خوبي استقبال مي شد و آنها با پيوستن به يكي از         دو دولت، علاوه بر تحريك آنان براي حمله به قلمروي طرف مقابل، امتيازات خاص و قابل توجهي را نيز دريافت كردند و موجبات تغييرات مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و … را فراهم نمودند.

 كليد واژه: ايلخانان، مماليك، وافديه، مستأمنين، فراريان، پناهندگان، روابط خارجي .

 مقدمه: طرح تحقيق

اضمحلال خوارزمشاهيان، اسماعيلية الموت و خلافت عباسي بغداد، در زمرة برجسته ترين پيامدهاي يورش مغولان به قلمروي اسلامي محسوب مي شوند. تكاپوهاي نظامي- سياسي اين مهاجمان موجبات شكل گيري حكومت مغولي ايلخانان را در چارچوب مرزهاي ايران فراهم ساخت. با           به قدرت رسيدن منگوقاآن فرزند تولوي، امپراتوري مغول دستخوش تحولاتي بنيادين و چشمگير گرديد. متعاقب آن ايران نيز از اين تغييرات در امان نماند، زيرا دستيابي به ايران راه را براي فتوحات آيندة مغولان آماده مي كرد. از طرفي، هنوز برخي از مناطق خوارزمشاهي به طور كامل تصرف نشده و قدرت مغولان به طور تمام و كمال استحكام نيافته بود.

بنابراين به دستور منگوقاآن در قوريلتاي سال 651 هجري / 1253 ميلادي، برادر وي هلاكوخان با توجه به لزوم از سرگيري فتوحات، به ايران و سرزمين هاي غربي اعزام شد. هلاكوخان مي بايست قلاع اسماعيليه و مركزيّت بغداد را به عنوان دو كانون خطرساز سياسي، نظامي و مذهبي عليه حاكميت مغولان، تصرف كند. البته وي در ادامة مأموريت خود به شمال بين النهرين و مناطق شام و مصر         هم نظر داشت و به دنبال دستيابي به آن نواحي نيز بود. هلاكوخان با از ميان برداشتن اسماعيلية الموت در 654 ﻫ / 1256 م، و خلافت عباسي بغداد در 656 ﻫ / 1258 م، به دو هدف اساسي از پيش        تعيين شدة خود دست يافت.

هلاكوخان در ادامة فتوحات خود رو به منطقة شام نهاد، و شهرهاي حلب و دمشق را       تصرف نمود. در اين هنگام خبر فوت ناگهاني منگوقاآن و بروز اختلاف جهت جانشيني ميان قوبيلاي و       اريغ بوكا، باعث شد كه هلاكوخان به ناچار به مقّر حكومتي خويش در آذربايجان مراجعت نمايد. كتبوقانويان فرماندهي سپاهيان مغول را در زمان نبود هلاكو به عهده گرفت، و در سال 658 ﻫ / 1260 م در محلي به نام عين جالوت از سپاهيان مماليك شكست سختي خورد.

برآيند نهايي اين فرايند پر فراز و نشيب چندين ساله، تشكيل حكومت ايلخاني و تثبيت آن در چارچوب مرزهاي سياسي _ تاريخي ايران بود. دولت تازه تأسيس ايلخانان طي مدت هشتاد و اندي سال موجب بروز تحولات عميق و شگرف در معادلات منطقه اي و مناسبات بين المللي ( فرامنطقه اي ) گرديد.

با استقرار ايلخانان در ايران، مرزهاي اين قدرت تازه تأسيس با همسايگانش اعم از مغول و    غير مغول، عرصة بروز كشمكش و درگيري هاي متداوم در طول ساليان دراز بود. مهّم ترين، متشنّج ترين و در عين حال پيچيده ترين روابط خارجي ايلخانان، در سرحدات غربي آنان دنبال مي شد. مهّم و متشنّج از آن جهت كه مملوكان مصر در سرحدّات خود نسبت به كمترين پيشروي ايلخانان                       واكنش نشان مي دادند.

به علاوه وجود قدرت هايي نظير سلجوقيان روم، امپراتوري بيزانس، حكومت ارمنستان صغير، امراي شام و قبايل پراكندة عرب ( بني فضل و بني خفاجه ) در صحراي ميان شام و عراق، اوضاع  پيچيده اي را در روابط ايلخانان و مماليك به وجود آورده بود. اتّحاد ايلخانان با سلاجقة روم و ارمنستان صغير و از طرفي پيوند مماليك با امراي شام و برخي از امراي تركمان آسياي صغير و قبايل عرب      بني فضل و بني خفاجه، دو جبهة مقابل را شكل داده بود، و هر يك از اين نيروها مي توانستند به عنوان متحد نظامي، طرفين مخاصمه را حمايت كنند.

به هر شكل، بعد از استقرار هلاكوخان در ايران و شكست سهمگين مغولان در عين جالوت،     و مقاومت سرسختانة مماليك در برابر اقدامات توسعه طلبانة ايلخانان، طولاني ترين روابط خصمانه بين طرفين به وجود آمد. بطوريكه باعث استقرار و تداوم وضعيت جنگي بين دو حكومت به مدّت 60 سال گرديد. علاوه بر لشكركشي هاي گسترده، كينة ايلخانان نسبت به مماليك مصر و بالعكس به اشكال مختلف از جمله زد و خوردهاي محدود مرزي، ارسال نامه هاي تهديد آميز، اعزام جاسوس،             رد و بدل كردن سفرا، تلاش جهت ايجاد اتحادية نظامي عليه رقيب و به ويژه پناه دادن به فراريان و پناهندگان تداوم يافت.

طرفين متخاصم از پناهندگان و فراريان به خوبي استقبال مي كردند و حتّي در مقاطعي نيز با   دادن امتيازات ويژه و قابل توجه، سعي در جلب نظر اين افراد و گروه ها داشتند. اين نمايندگان از    جنبه هاي مختلف نظامي، سياسي، حكومتي، اطلاعاتي، تجاري، صنعتي، هنري و … نزد حاكمان جديد خود تأثير گذار بودند.

توجه به نقش افراد و گروه هاي فراري و پناهنده، روزنه اي جديد در مناسبات ميان ايلخانان و مماليك مي گشايد. مناسباتي تؤامان با خصومت دو طرف، كه در نهايت با تحويل  و  بازگرداندن  آخرين

پناهنده از جانب مماليك به ايلخانان به پايان رسيد و مقدمات انعقاد قرار داد صلح ميان طرفين به سال 723 ﻫ / 1323 م را فراهم ساخت.

تبيين مراحل مختلف روابط ايلخانان و مماليك، متأثر از نقش پناهندگان و فراريان،            تبيين و تحليل جايگاه و نقش آنان در بروز تداوم روابط خصمانه ميان ايران و مصر، از موضوعات اساسي مورد بررسي رسالة حاضر مي باشد.

بيان مسئله :

يكي از جنبه هاي برجسته و در عين حال مغفول در مناسبات پيچيده و پر فراز و نشيب    ايلخانان و مماليك، فرار و پناهندگي بسياري از پناهجويان مغول، ترك، كرد و مسلمانان بومي به دولت مماليك مي باشد. از سوي ديگر فرايند پناهندگي، از جانب وابستگان دولت مماليك به قلمروي ايلخانان نيز شكل گرفت. نظير اين جريان نه تنها در ادوار گذشتة تاريخي ايران، بلكه در دوره هاي بعد از ايلخانان هم كمتر به چشم مي خورد.

مسئله اساسي اينست كه، چرا نيروهاي فراري و پناهجوي مغول كه در منابع عربي از آنان        به عنوان « وافدين » و« مستأمنين » ياد شده است، به دشمن خود پناهنده مي شدند؟ اين كه چرا دولت مماليك از حضور آنان در قلمروي خود استقبال نموده، و آنان را وارد صفوف نيروي خود مي كردند؟ همچنين واكاوي اين جريان كه چرا پناهندگي از جانب نيروهاي مماليك به دولت مغول نيز              به طور متقابل انجام مي شد؟ چرا ايلخانان از آنان استقبال كرده، و بعضاً به آنان در نظام حكومتي خود مناصبي نيز اعطا مي كردند؟ و سرانجام اين كه پناهندگان و فراريان چه نقشي در تحريك طرف مقابل جهت حمله به قلمروي ديگري داشتند؟ در زمرة سؤالاتي است كه پاسخ به آنها از اهداف اين رساله   مي باشد.

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تحليلي رخدادهاي سياسي و نظامي در مناسبات ايلخانان و مماليك، و نقش پناهندگان در تكوين و تداوم مناسبات خصمانة دو طرف مي باشد. همچنين تبيين امواج افراد و گروه هاي فراري و پناهنده، علل اين تحركات و تأثير آن در تداوم روابط خصمانة دو حكومت  تا زمان انعقاد قرار داد صلح در سال 723 ﻫ / 1323 م، و به طور دقيق تر تا پايان حكومت ايلخاني از    657 – 736 ﻫ  / 1259 – 1336 م، نيز مد نظر است.

پيشينة تحقيق :

در رابطه با تحولات دوران ايلخاني تاكنون پژوهش هاي علمي _ تحقيقي متعدد و سودمندي توسط محققان ايراني و خارجي به صورت كتاب، رساله و يا مقاله تدوين شده است. بررسي تحولات سياسي، بيان اوضاع و احوال اجتماعي، نگاه به تغييرات قابل توجه اداري، مذهبي و فرهنگي،        تشريح روابط خارجي و به طور كلي پژوهش در باب جنبه هاي مختلف دولت ايلخانان، از موضوعات مورد بررسي اين نوشته ها مي باشد.

البته اين تحقيقات هيچكدام به طور مستقل به موضوع مورد مطالعة اين رساله نپرداخته اند.    بلكه به طور پراكنده و گذرا و در لابه لاي مطالب و نوشته هاي خود به طور محدودي به آن اشاره كرده اند. به استناد قلّت مطالب موجود در اين زمينه شايد بتوان ادعا كرد، كه تاكنون هيچ گونه تحقيق          و پژوهشي مستقل در خصوص موضوع اين رساله به زبان فارسي تدوين نشده است.

در بين محققان اروپايي و در برخي از پژوهش هاي جديد به صورت پراكنده به موضوع      مورد بحث اشاره شده است. در يك مقاله به زبان انگليسي موضوع رسالة حاضر، به شكلي خاص مورد   بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش در سال 1951 ميلادي، توسط ديويد آيالون در مجلة           فرهنگ اسلامي(مجلد 25 )، چاپ حيدر آباد هند، تحت عنوان ” وافديه در قلمروي پادشاهي مملوكان” به چاپ رسيده است. اين مقاله به عنوان نوشته اي قابل توجه و ممتاز در اين موضوع، حائز اهميّت مي باشد. البته آيالون منابع فارسي را  مورد اعتنا قرار نداده، و بيشتر از روايات و مطالب منابع عربي به عنوان سند استفاده كرده است. حال اينكه نگارنده در پژوهش حاضر با تكيه بر منابع  فارسي و عربي، به تحقيق دررابطه با نقش و جايگاه پناهندگان و فراريان در روابط ايلخانان و مماليك پرداخته است. ضمن اينكه آيالون به صورت بسيار محدود و گذرا گروه هاي فراري و پناهندة دورة ايلخانان      را ذكر كرده است و بيشتر به امواج فراري پيش از تشكيل دولت ايلخانان ( وافدية خوارزمشاهي ) پرداخته است.

آميتاي پرايس نيز در كتاب خود تحت عنوان “مغولان  و مماليك ( نبرد مماليك و ايلخانان بين سال هاي 1260 – 1281“( به معرفي افراد و گروه هاي فراري و پناهنده پرداخته است. همچنين در كتابي تحت عنوان” خاور ميانه در قرون وسطي نوشتة رابرت ايروين تأثيرات وسيع و گستردة       گروه هاي فراري و پناهنده، از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. نوشته هاي محققان اروپايي، در انتخاب موضوع اين رساله تأثيري بسزا داشته است.

منابع عربي نيز به سبب سالشماري وقايع و رويدادها به ترتيب وقوع و ذكر توالي ايام در خصوص حوادث، از اهميّت زيادي برخوردار هستند. ضمن اينكه اطّلاعات پراكنده و در عين حال دقيقي در خصوص موضوع رساله در اختيار قرار مي دهند.

بديع و بي سابقه بودن اين موضوع، بي اعتنايي مورخين ايراني به ثبت و ذكر دقيق تمامي افراد   و گروه هاي فراري و پناهنده، عميق نبودن تحقيقات پيشين دربارة اين موضوع، انتشار مواد و          منابع پژوهشي جديد و ضرورت انجام يك پژوهش همه سويه و مستقل جهت روشن ساختن زواياي   ناشناختة اين موضوع، باعث شد تا نگارنده در وادي اين پژوهش گام نهد.

سؤال هاي تحقيق :

جهت پژوهش در خصوص اين موضوع نخست به طرح چندين پرسش پرداخته، و سپس براي هر كدام از سؤالات فرضيه اي در نظر گرفته شده است. اصلي ترين و قابل توجه ترين پرسش هاي قابل طرح در اين خصوص عبارتند از :

علل و عوامل فرار و پناهندگي نيروهاي مغول به قلمروي مماليك و بالعكس چه بوده است؟

2- گريختگان و فراريان دو طرف به كدام يك از طبقات و اقشار جامعه تعلق داشتند؟

3- برخورد دولت هاي ايلخاني و مماليك با اين پناهندگان چگونه بوده است؟

4- آيا به كارگيري اين گروه هاي فراري در نظام حكومتي دشمن عملي بوده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، افراد و گروه هاي فراري در چه زمينه و جنبه هايي در نزد طرف مقابل اثر گذار بوده اند؟

5- آيا گرايش هاي مذهبي و تغيير كيش سلاطين ايلخاني در كميّت و كيفيّت فرايند پناهندگي افراد دخالت داشته است؟

6- آيا تحريكات الوس جوجي ( اردوي زرين ) و اتّحاد آنان با مماليك در حركت فراريان به سمت مرزهاي دولت مماليك مؤثر بوده است؟

7- آيا امواج پي در پي فراريان در تحريك طرفين جهت يورش به قلمروي طرف مقابل تأثير داشته اند؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122