پايان نامه بررسي نقش پيش‌بيني کننده‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي در اقدام به خودکشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش  پيش‌بيني کننده‌ي  ويژگي‌هاي شخصيتي در اقدام به خودکشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش  پيش‌بيني کننده‌ي  ويژگي‌هاي شخصيتي در اقدام به خودکشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1مقدمه 1
1-2بيان مساله 2
1-3اهميت و ضرورت تحقيق 7
1-3-1اهداف پژوهش 9
1-3-2-اهداف کلی: 9
1-4سوالات و فرضيه هاي پژوهش 10
1-4-1-سوال های تحقیق: 10
1-5فرضيه‏هاي تحقیق: 10
1-6متغيرهاي تحقيق 10
1-6-1-تعريف مفهومي و عملياتي 11
1-6-2-تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی 11
2-1مقدمه 14
2-2تعریف خودکشی 15
2-3افکار خودکشی 17
2-4اقدام به خودکشی 18
2-5تاریخچه مربوط به خودکشی 19
2-6نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی 21
2-7علل خودکشی 22
2-8علل خودکشی در ایران 25
2-نظریه¬های خودکشی 26
2-9-1-نظریه¬های روان تحلیلگری 26
2-9-2-نظریه رفتاری 27
2-9-3-نظریه شناختی 27
2-9-4-نظریه یادگیری 28
2-9-5-نظریه جامعه شناختی 28
2-10شخصيت 30
2-11اصطلاحات معادل شخصيت 32
2-2ديدگاه‌هايي درباره شخصيت 33
2-12-1-ديدگاه روانكاوي 33
2-12-2-ديدگاه پديدارشناختي 34
2-12-3-رویکرد شناختی 36
2-12-4-دیدگاه انسان‌گرایی 36
2-12-5ديدگاه يادگيري يا رويكرد رفتاري 37
2-12-6-رویکرد یادگیری اجتماعی 38
2-12-7-ديدگاه پردازش اطلاعات 38
2-12-8-ديدگاه صفات 39
2-13مدل پنج عاملي شخصيت 40
2-13-1-پيشينة تاريخي مدل پنج عاملي شخصيت 40
2-13-2-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی 44
2-13-3-ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی 45
2-14پیشینه شناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت 53
2-15پیشینه¬ی پژوهشی 54
2-15-1-پیشینه¬ی خارجی 54
2-15-2-پیشینه¬ی داخلی 55
2-16مدل تحقیق 57
3-1مقدمه 58
3-2روش و طرح تحقیق 58
3-3جامعه آماری و حجم نمونه 58
3-4روش جمع¬آوری اطلاعات 58
3-5ابزار گردآوری اطلاعات 59
3-5-1-پرسشنامه شخصیتی نئو ( NEO-FFI) 59
3-6روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 60
4-1مقدمه 61
2-4بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري 61
4-2-1-جنسيت 61
4-2-2-وضعیت تأهل 62
4-2-3-تحصيلات 63
4-2-4-سن 64
4-3يافته¬هاي توصيفي 65
4-4تحليل استنباطي 66
4-5آماره های طبقه بندی 69

5-1مقدمه 71
5-2بحث و نتیجه‌گیری 71
5-3جمع¬بندی 75
5-4محدوديتهاي پژوهش 75
5-5پیشنهادات کاربردی 76
5-6پيشنهادات پژوهشي 77
منابع 78
پيوست 87
چکیده لاتین 90

منابع

آقابیگلویی، عباس . (1379). تعیین فراوانی مواد شیمیایی و دارویی در موارد اقدام به خودکشی منجر  به بستری  در بخش مسمومین بیمارستان لقمان تهران.

اتکینسون،آر.ال.،اتکینسون،آر.اس. و هیلگارد،ای.آر. (1375). زمینۀ روان شناسی (1) (ترجمۀ محمد تقی براهنی و همکاران). تهران:رشد.

احمدی، علیرضا. (1384). فراوانی اقدام به خودسوزی در اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان ایلام غرب (1376) بهبود. فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شماره اول، 36-26.

آذر، ماهيار؛ نوحي، سيما، و شفيعي‌کندجاني، عليرضا. (1385). خودکشی.  چاپ اول، تهران:  انتشارات  ارجمند، صص 143-84.

آزاد، حسین (1372). آسیب شناسی روانی، تهران: انتشارات بعثت.

اسلامی نسب ،بجنوردی. 1371.بحران خودکشی.تران :نشرفردوس.

اشنایدمن، ادوین اس (1387)؛ ذهن خودکشی گرا / روان‌شناسی خودکشی، ترجمه‌ی مهرداد فیروز بخت، تهران، نشر شناخت.

اشکانی، حمید و همکاران. (1381). بررسی همه‌گیرشناسی خودکشی در مراجعان به بخش اتفاقات روان‌پزشکی.  مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شماره 56، 22-16.

اکبری‌زردخانه، سعید؛ جعفری، سالار؛ دولتشاهی، بهروز و ممقانه، مریم. (1388). رابطه خودکشی با ویژگی‌های      شخصیتی و رویدادهای زندگی. مجله علوم رفتاری، شماره 2، 157-151.

امیر دیوانی، ابوالفضل (1383). خودکشی جوانان و نوجوانان و انگیزه های آن. فصلنامه بهداشت و روان، شماره 7، 24-29.

پروین،ال.ای. و جان،اُ.بی.(1381). شخصیت: نظریه و پژوهش (ترجمۀ محمد جعفر جوادی و پروین: چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

پورافکاری،نصرت اله.(1376). فرهنگ جامع روانشناسی- روانپزشکی. (جلد اول). تهران: فرهنگ

تولایی، سیدعباس، قاتعی، مصطفی؛ لرگرد دزفولی‌نژاد، محمد و حبیبی، مهدی. (1385). متغیرهای مرتبط به خودکشی  در جانبازان متوفی. طب نظامی، شماره 2، 148-143.

ثقه‌الاسلام، طاهره و رضایی، امیدوار. (1384). بررسی مواردی از خودکشی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم. مجله علمی پزشکی قانونی، شماره 3، 127-123.

حسینائی، علی؛ مرادی، علیرضا و یاریاری، فریدون. (1385). اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی در دانشجویان. فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، شماره‌های2و3، 76-47.

جمشیدزاده، فرخ لقا. (1382). بررسی تطبیقی فراوانی نرخ اقدام به خودکشی از سال 1370 تا 1379 در استان ایلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

جمشیدزاده، فرخ لقا؛ رفیعی، حسن؛ یاسمی، محمدتقی؛ رحیمی، سیدعلی‌سینا و اعظم، کمال. ( 1383). روند خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام: 1373 تا 1380. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 12، 349-329.

حسین‌‍پور، مهناز؛ غفاری، سیدمحمد؛ مهرابی‌زاده، مهناز. (1383). بررسی علل اقدام به خودکشی نوجوانان ارجاع شده به بیمارستان گلستان اهواز در سال 80-79. مجله علمی پزشکی اهواز، شماره 41،50-44.

خدیوی‌زند، محمد مهدی (1374)؛ پرخاشگری و ناکامی، تهران، انتشارات تربیت.

خزایی، حبیب اله و پرویزی، علی اکبر.(1382). بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی و ارزیابی وضعیت روانی اقدام‌کنندگان به خودکشی. فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود. شماره 3. 51-43.

خزایی، حبیب‌ا… و پروزی‌فرد، علی‌اکبر. (1382). بررسی ویژگی های جمعیت‌شناختی و ارزیابی وضعیت روانی اقدام کنندگان به خودکشی(تبریز 1380). بهبود- فصلنامه علمی-پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شماره 3، 51-42.

دهخدا،علی اکبر.1347. لغت نامه . زیرنظرمحمد معین .تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

دهقانی,محسن و عاشوری, احمد, حبیبی عسکر اباد, مجتبی, خطیبی, میر علی.(١٣٨٩).هنجار یابی وبررسی ویژگیهای روانسنجی سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا.مجله روانشناسی ٥٥/سال چهاردهم شماره٣.

راس،آلن.اٌ.(1375).روانشناسی شخصیت (نظریه ها و فرایند ترجمۀ سیاوش جمالفر.تهران: نشر روان

رهبرطارمسری، مرتضی؛ اورنگ‌پور، رضا؛ موسویان‌روشن‌ضمیر، سیدامین و دوام، فروغ. (1383). عوامل موثر بر همه‌گیرشناسی خودکشی در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت. مجله علمی پزشکی قانونی، شماره 34،

ریئس دانا، فریبز . 1380. بررسی هایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران. تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور.

زارع، حسین؛ ناظر، محمد و صیادی، احمدرضا. (1389). بررسی فراوانی اختلالات روانی و عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، شماره 3، 232-221.

 

شاکری، ج.؛ پرويزی فرد، ع.؛ صادقي، خ.(1384). ويژگي‌های شخصيتي، استرس، شيوه‌های مقابله، نگرش‌های مذهبي در افراد اقدام‌کننده به خودکشي. دانشگاه علوم پزشكي رازی کرمانشاه.

شاملو، سعيد (1377). بهداشت رواني. تهران:  انتشارات رشد.

شریفی، سمانه؛ احمدی، سیداحمد. (1389). بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهرستان خوانسار. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 4، 106-81

شولتز، دوان؛ شولتز ،سيدني الن (1386). نظريه هاي شخصيت، ترجمه يحيي سيد محمدي. تهران: موسسه نشر ويرايش.

شولتز، دی.پی. (1379). نظریه­های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: ویرایش.

صابر زفرقندی، محمدباقر؛ قربانی، راهب و موسوی، شاهرخ. (1384). بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ج6، شماره 4، 317-311.

عاشوری، احمد؛ حبیبی، مجتبی. (1388). رابطه بین افکار خودکشی و صفات شخصیت در افراد معتاد. مجله علوم رفتاری. شماره 3، 255-249.

عبداللهی، محمد (1383)، آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، جلد یکم (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران- خرداد1381).

فتحی‌آشتیانی، علی و اسلامی، سیدحسین. (1380). ارزیابی عوامل آسیب‌شناسی روانی و علل خودکشی در سربازان: 1989 تا 1998. طب نظامی، شماره 3(4)، 249-245.

 

کاپلان و سادوک، خلاصة روان پزشکی، ترجمة نصرت الله پور افکاری، انتشارات آزاد، 1373، چاپ دوم.

کاپلان و سادوکو (1386). خلاصه روان پزشکی علوم رفتاری و روان‌پزشکی بالینی. مترجم: پورافکاری، نصرت الله. تهران: نشر شهرآب.

کدیور، پروین و زاهدی، فریبا. (1386). سبک‌های مقابله با بحران و اقدام به خودکشی دختران دانشجو. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره25، 131-111.

کدیور، پروین، زاهدی، فریبا (1385).  سبک های مقابله با بحران و اقدام به خودکشی در دختران دانشجو. فصلنامه علمی پژوهشی، رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25.

کریمی، یوسف، روان شناسی شخصیت، مؤسسه نشر ویرایش، 1374، چاپ اول.

کوزر ، لوئیس.(1380). زندگی و اندیشه ی بزرگان جامعه  شناسی. محسن ثلاثی (مترجم). تهران: انتشارات علومی.

کیامرثی، آذر؛ آریان‌پور، سعید و نگراوی، فرشته. (1390). رابطه اختلالات شخصیت با علایم روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. یافته‌های نو در روان‌شناسی، شماره 18، 117-103.

گروسی فرشی، میرتقی؛ محمود علیلو، مجید؛اسمعلی کورانه، احمد (1386). مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای مجرمین با افراد بهنجار. روانشناسی معاصر، دوره دوم (1)، 24-31.

گروسی فرشی،میرتقی.(1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: دانیال.

گزارش تحلیل آماری وضعیت خودکشی در استان ایلام طی سه ماهه اول سال 80 و 81، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان ایلام.

محسنی، منوچهر. (1366). انحرافات اجتماعی، انگیزه و علل خودکشی. تهران: چاپخانه مروی.

محسنی‌تبریزی، علیرضا. (1372). بررسی علل و عوامل مؤثر بر افزایش نرخ خودکشی در استان ایلام  تهران:     دانشگاه تهران.

محمد خانی، شهرام . (1381). پیشگیری از  خودکشی جوانان و نوجوانان : راهنمایی عملی برای معلمان و مشاوران مدارس ومتخصصان بهداشت روان . تهران: انتشارات طلوع دانش.

محمدخانی، پروانه. (1383). همه‌گیرشناسی افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پرخطر ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 14، 162-144.

مسعودنیا، ابراهیم. (1390). رابطه تیپ شخصیتی D و مولفه‌های آن با سلامت عمومی دانشجویان. مجله علوم رفتاری، شماره 2، 149-143.

موسوی، شاهرخ. (1384). بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ج6، شماره 4، 317-311.

مهران، ناهید . (1383). ویژگی‌های روانی-اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در مقایسه با افراد عادی بیرجند. مجله

علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، شماره 3، 28-22.

نوری، رضا ، علی؛ سلیمی، سیدحسین ، اسماعیلی، علی‌اکبر. (1390). بررسی بعضی از ویژگی‌های شخصیتی، سلامت عمومی و روانی سربازان اقدام کننده به خودکشی در یک واحد نظامی. فصلنامه روان‌شناسی نظامی، شماره 5، 55-47.

هومن، حيدر علي (1373) شناخت روش علمي در علوم رفتاري، تهران: نشر پارسا، چاپ اول.

یاسمی، محمدتقی؛ صانعی، فرنگیس و ملک پور، رضا. (1377). بررسی همه‌گیرشناسی اقدام به خودکشی در شهر کرمان. فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 4، 27-15.

پایان نامه

جمشیدزاده، فرخ لقا، (1383). بررسی تطبیقی فراوانی نرخ اقدام به خودکشی از سال 1370 تا 1379 در استان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و بهزیستی و توانبخشی.

زرندی، علیرضا (1385) . رابطه پنج عامل شخصیت و خودشناسی انسجامی با رهبری تحولگرا و عملکرد مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد در روان شناسی ، دانشگاه تهران

گرمخانی ،رحیم گلی .(1378). رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و افکار خودکشی دانش آموزان پایه دوم و سوم پسر دوره متوسطه نظام جدید شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم

یزدانی قیچاق، سعید(1375) . بررسی تعدادی از ویژگی های روان شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و مقایسه ان با نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد ، روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم و پزشکی ایران، انستیتو روان پزشکی تهران

منابع غیر فارسی

Agius, Mark. (2012). Bipolar II Disorders and Borderline Personality Disorders Comorbidity or Spectrum? Psychiatria Danubina(Conference Paper). V. 24, Suppl. 1, PP. 197-201.

Allgulander K, Lavori M. Psychiatric aspects of suicidal behavioral anxiety disorder the hand book of suicide and attempted. Suicide Chic Ester Center. 2000;1108-8

Andressen PL, Trio JA, Prce AW. Additive impact of childhood emotional physical and   sexual abuse on suicide attempts among low-income African-American woman Suicide and  Life Threatening Behavior.2002;32(2):131-8

Azar M, Shafii Kandjani A. [Suicide]. 1st ed. Tehran: Arjmand; 2006: 18-22. (Persian)

Breznoscakova, Bagmar. (2012).

Brezo J, Paris J, Hebert M, Vitaro F, et al. (2008). Broad and narrow personality traits as markers of one-time and repeated suicide attempts: a population-based study. BMC Psychiatry 8(15).

    چکيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود.  بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی)  با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب شدند.  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و تحلیل تابع تشخیص با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که ویژگی­های شخصیتی می توانند افراد اقدام کننده به خودکشی را از افراد عادی تفکیک کنند. نتایج نشان داد روان رنجورخویی بیشترین رابطه را با تابع تشخیص دارد. بعد از آن به ترتیب متغیرهای برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن بیشترین رابطه را با تابع تشخیص دارند. ضرایب تابع تشخیص روان­رنجورخویی مثبت و ضرایب برون­گرایی، انعطاف پذیری، توافق­پذیری و وجدانی بودن منفی است. بطور کلی نتایج پژوهش حاضر بر نقش ویژگی­های شخصیتی در اقدام به خودکشی تأکید دارد.

واژگان کليدي: روان­رنجورخویی، برون­گرایی، انعطاف پذیری، توافق­پذیری، وجوانی بودن و اقدام به خودکشی.

1-1      مقدمه

زندگی بشر در طول زمان همیشه با پدیده‌ها و مشکل های خاصی همراه بوده است که انسان را به تفکر واداشته و زمینه‌ای را مهیا نموده است تا با بررسی و پرسش بر آن‌ها غلبه کند. با پیشرفت بشر، گسترده شدن اجتماعات و درگیری بیشتر با مشکل ها، مسائل هم متعددتر گشته است. خودکشی، یکی از پدیده‌های رایج ناهنجار در جوامع غربی و کشور ایران است که درصدی از مرگ‌ومیر را به خود اختصاص می‌دهد. این عامل باعث شده است که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان زیادی در مطالعات و پژوهش‌های خود آن را ، از جنبه‌های مختلفی آسیب‌شناسی و مطالعه کنند و  متغیرهای دخیل زیادی را در آن شناسایی و روش برخورد با آن‌ها یا رفع موانع را بیان نمایند.(علی اکبر سیاسی ،1371)

گرچه برخی از پژوهشگران پیش از این اعلام کرده‌اند که گرايش و ميل به خودكشي مي‌تواند ناشي از نواقص و اختلالات ژنتيكي باشد كه روي رشد سلول‌هاي عصبي تاثير مي‌گذارد، اما قطعاٌ این تاثیر به معنای علت بودن نیست و به عقید پژوهشگران، خودكشي هيچ‌گاه در نتيجه‌ي يك عامل يا حادثه اتفاق نمي‌افتد. معمولاٌ تعامل پيچيده‌اي از عوامل رواني، بيماري جسمي، سوء مصرف مواد، مشكلات خانوادگي، تعارض های بين فردي، شرایط محیطی، ویژگی‌های فردی و استرس‌های  زندگي فردی، اجتماعی و شغلی منجر به خودكشي در فرد مي‌شود. (علی رضا احمدی ، 1384).

خودکشی به عنوان یک پدیده چندعاملی، نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری دارد که پژوهش حاضر هم با این هدف انجام شده است و سعی دارد به مطالعه ویژگی‌های شخصیتی افراد اقدام کننده به خودکشی بپردازد و نقش این عوامل را در شیوع اقدام به خودکشی بررسی نماید.

پژوهش­ها نشان داده است که در بسیاری از رفتارها شخصیت نقش بسیار مهم و قابل توجه دارد. شخصيت به عنوان عاملي تعيين­كننده، كه تمامي رفتارهاي انسان را در عرصه زندگي شخصي و اجتماعي تحت­تاثير قرار مي­دهد مي­تواند فرد و اطرافيان وي را با مشكل جدي مواجه كند. همه  انسان­ها از حيث داشتن شخصيت به معني وسيع كلمه با يگديگر همانند هستند يعني هر كسي شخصيتي دارد. ولي اين شخصيت در همه يكسان نيست. بلكه در هر كسي به صورت خاصي مي­باشد كه او را از ديگران متمايز مي­سازد. تفاوت­هايي كه افراد با يگديگر دارند­، به حدي است كه نمي­توان از ميان آنها حتي دو نفر را يافت كه از هر لحاظ شبيه به هم باشند. هر انسان و رويدادي در نوع خود

منحصر به فرد است. با وجود اين بين بسياري از انسان­ها و رويدادهاي زندگي آن­ها آنقدر شباهت وجود دارد كه بتوان نكات مشتركي را در نظر گرفت و درست همين الگوهاي رفتاري است كه مورد توجه روانشاسي است( ستوده ، 1378).

1-2       بيان مساله

سابقه وجود رفتار ناهنجار خودکشی،  به اندازه سابقه وجود انسان بر روی کره خاکی است و به دلیل منافاتی که این پدیده با اصل حیات انسان دارد، از دیرباز در تمام جوامع و فرهنگ‌ها، امری نکوهیده و زشت تلقی شده است، اما در هیچ دوره و زمانی به اندازه عصر کنونی، آمار خودکشی افزایش نیافته است و روند رو به گسترشی نداشته است. رشد و گسترش روزافزون آن، به ویژه در بین نوجوانان و جوانان، خودکشی را از یک نابهنجاری فردی، به یک معضل اجتماعی گسترده تبدیل کرده است(پورافکاری، 1375). امروزه جامعه ایران با فرهنگ و پیشینه قوی خود، از این آسیب مصون نمانده و نگرانی‌های مربوط به ماهیت وجود و گسترش آن، هم چنان در مباحث علمی وجود دارد و زمینه شکل‌گیری مطالعات و پژوهش‌ها است.

بازنگری بررسی‌های انجام شده ی دو دهه اخیر در زمینه همه‌گیرشناسی خودکشی در ایران نشان می‌دهد که میزان شیوع خودکشی و اقدام به آن، در بیشتر استان‌های کشور به ویژه در میان نوجوانان و جوانان رو به افزایش است (محسنی‌تبریزی، 1372، یاسمی، 1377، خزایی و پرویزی، 1382) و طبق آخرین آمارها، سن خودکشی در ایران به پایین‌تر از 19 سال رسیده است. فراگیری قابل توجهی که بین نوجوانان و جوانان داشته است، بیانگر این واقعیت است که باید به خودکشی به عنوان بحرانی اجتماعی و یک مساله پزشکی حاد و اورژانسی توجه جدی نمائیم(خزایی و پرویزی، 1382).

نوع بروز این پدیده در اجتماع، دارای دامنه‌ای از فکر خودکشی، تهدید به خودکشی و اقدام به  خودکشی تا خودکشی کامل است. از نظر همه‌گیرشناسی و میزان گسترش، اقدام به خودکشی، طیفی از انواع خودکشی است که همواره آمار اتفاق آن در جامعه، بیش از میزان خودکشی بوده است که به                                      نتیجه نرسیده (آقابیگلویی ، 1379) یا به شکلی است که آسیب ناشی از آن، منجر به مرگ             نمی‌شود (احمدی ،1384)، اما در عین حال ، یک پیش‌بینی‌کننده قوی برای خودکشی در آینده است.

رفتار خودکشی یکی از مشکلات جدی سلامت عمومی محسوب می‌شود (گلدبرک1و رابین2، 2000)  که در نهایت، منجر به مرگ و نابودی یک انسان می‌گردد. امروزه میزان خودکشی و اقدام به خودکشی، یکی از مهمترین شاخص‌های بهداشت روانی افراد اجتماع محسوب می‌شود که در حال حاضر عامل 12% مرگ‌ومیرهای نوجوانان (کاپلان3 و سادوک4، 1386) و دومین عامل مرگ، در افراد 25 تا 37 سال و سومین عامل در افراد 15 تا 24 سال در آمریکاست(اندرسن5 و تریو6، 2002).

مطالعات همه‌گیرشناسی حاکی از آن است که خودکشی در بین همه طبقات و بخش‌های جمعیتی رخ می‌دهد و در همه سنین، نژاد و اقلیت‌های اجتماعی شیوع دارد. با اینکه در ایران آمار مدون و دقیقی از میزان وقوع خودکشی وجود ندارد، ولی بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، آمار خودکشی وضعیتی مشابه با سایر کشورها دارد(محسنی، 1366؛ گرمخانی، 1378؛ جمشیدزاده، 1382) و از شیوع بالایی برخوردار است(ثقه‌الاسلام و رضایی، 1384).

از لحاظ وسعت دامنه اجتماعی و طبقاتی، مطالعات همه‌گیرشناسی حاکی از آن است که خودکشی در بین همه طبقات، بخش‌های جمعیتی و در همه سنین، نژاد و اقلیت‌های اجتماعی شیوع دارد و رخ می‌دهد(محمدخانی، 1383).

این امر شاید به این دلیل  باشد که اقدام به خودکشی، راه خروج از بحران‌هایی است که به طور ثابتی موجب آزار شدید فرد می‌شوند و هم چنین می‌توان آن را واکنشی نسبت به استرس‌های داخلی، خارجی و یا ناشی از حوادث زندگی دانست(رهبر طارمسری،اورنگ پور،موسویان و دوام 1383).

 

از لحاظ سبب‌شناسی و تبیین ریشه‌های علی تحقیقات و پژوهش‌ها، به مواردی هم چون اختلافات خانوادگی و زناشویی، درگیری با بستگان ، اختلالات روان‌شناختی(محمدخانی، 1383)،

جنس، سن، افسردگی، اختلال سلوک، سوءمصرف مواد و دارو، عزت نفس پایین، ناامیدی یا درماندگی، تنهایی و احساس گناه اشاره کرده‌اند(کدیور و زاهدی، 1386).

با توجه به یافته‌های پژوهشی نوری، سلیمی، اسماعیلی (1390) ، ويژگي‌هاي شخصيتي(درونگرايي، روان‌آزرده‌گرايي و روان‌گسسته گرايي)، افسردگي، داشتن افكار خودكشي و پايين بودن سطح سلامت عمومي عوامل مهمي جهت شناسايي افراد در معرض خطر خودكشي و خودزني مي باشند. ارتباط بین انزوای اجتماعی و فکر خودکشی، اقدام به خودکشی نیز در نمونه‌های متنوع زیادی در سنین و ملیت‌های متعدد و افراد دارای مشکلات سخت کلینیکی یافت شده‌ است(گوین1 و آپتر2 ،2012).

مطالعات مختلفی نشان داده است که اختلال‌های اضطرابی با افزایش خطر رفتار خودکشی رابطه داشته(الگولاندر3، لاوری4 2000 ) و بین درون‌گرایی اجتماعی، طبیعت تحریک‌پذیر و خطر خودکشی ارتباط وجود دارد(اورتیگو5، وستن6 ،بردلی7، 2009) که گمان می‌رود ناشی از ویژگی‌های شخصیتی خاصی باشد؛ چراکه شخصیت که به سازمان پیچیده‌ای از تمایلات و ویژگی‌ها اشاره دارد، با برآیندهای مهم زندگی از جمله تندرستی و بیماری‌ها می‌تواند مرتبط باشد(مسعودنیا، 1390).

ویژگی‌های شخصیتی ممکن است به عنوان همبسته‌ها، پیشگویی‌کننده‌ها و نشانه‌های سلامت      در زمینه شماری از نشانه‌های ظاهری و فنوتیپی روانپزشکی، شامل خودکشی‌گرایی مداخله کند(برزو1، هیبرت2 و تیارو3 2008). در مقایسه با «یک شخصیت بهنجار»، ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با خودکشی، روان‌رنجورخویی(بخصوص در حالت افسردگی و نگرانی) دارای ارتباط مثبت و برونگرایی(به ویژه در جنبه‌های جرات و هیجان مثبت) دارای ارتباطی منفی است(اورتیگو4 و همکاران، 2009).

پژوهش‌های زیادی به ریشه‌یابی این موضوع پرداخته‌اند و حوزه مطالعاتی خود را بر زمینه ویژگی‌های شخصیتی و بررسی اختلالات متمرکز کرده‌اند. مطالعات در مورد عوامل شخصیتی مرتبط با خودکشی‌گرایی، تغییرپذیری قابل توجهی را در بین اقدام‌کنندگان به خودکشی نشان می‌دهد (اورتیگو، 2009). مرور کلی پامپیلی5،رابرت6،گیرارد7 (2004)، نشان می‌دهد که بعضی اختلالات شخصیت یک ارتباط قوی با خودکشی دارند و علایم روان‌شناختی می‌تواند تحت تاثیر اختلالات شخصیت قرار گیرد که شامل جسمانی‌سازی، افسردگی و اضطراب می‌شود. افراد دارای این اختلالات، در اضطراب و افسردگی نمرات بالایی کسب می‌کنند(کیامرثی،آریان پور، نگراوی 1390).

در بررسی‌های بعدی مشخص شد که بين الگوهای ناسازگار شخصيتی، اختلالات شخصيتی مرزی، ضداجتماعی، خودشيفته، منفعل و آزارگر، اضطرابی و افسرده در ميان افراد اقدام کرده، بيش از گروه اقدام‌نکرده مشاهده می‌شود. در ضمن اقدام‌کردگان، تجارب منفی بيشتری را در زندگی تجربه کرده بودند(اکبری‌زردخانه،جعفری، دولتشاهی 1388). هم چنین در مطالعات کالبدشکافی روان‌شناختی، افراد زیادی با اختلالات شخصیت در بین قربانیان خودکشی و اقدام‌کنندگان به خودکشی یافت شده‌اند (پامپیلی و همکاران، 2004).

از لحاظ ویژگی‌های دخیل در این پدیده، نتایج پژوهش محمدیان(1382) نشان داد که افراد اقدام‌کننده به خودکشی، دارای ویژگی‌های شخصیتی درون‌گرایی، روان‌پریشی و روان‌رنجورخویی بودند و دیگر تحقیقات نیز نشان‌دهنده ویژگی‌های شخصیتی دیگری در این زمینه هستند.

بررسی پژوهش‌های انجام‌شده فرگوسن1(2003) و گلدستون2(2004)، صفات شخصیتی به ویژه نوروزگرایی،شاکری ،پرویزی فرد، صادقی(1384)،ويژگي‌های شخصيتي درون‌گرايي، روان‌آزرده‌گرايي و روان‌گسسته‌گرايی، گیل3(2010) ، سطوح بالاتر اجتناب از آسیب ، عاشوری وحبیبی (1388) ، در مطالعه معتادان بیان می‌کنند که ویژگی‌های شخصیتی روان‌نژندگرایی و باوجدان بودن، به ترتیب دارای رابطه مثبت و منفی با احساس گناه و خود‌تخریبی و برون‌گرایی و باز بودن در برابر تجارب با ناامیدی و احساس حقارت رابطه منفی داشته و ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی و باوجدان‌بودن نیز با نمره کل افکار خودکشی‌گرا رابطه منفی ‌دارد.

پیش‌بینی کننده‌های کلینیکی رفتار خودکشی عموماٌ قوی نیستند، به این معنا که برای هر نمونه‌ای از بیماران یا حتی برای بیماری خاص، قابل تسری نمی‌باشند(لنانابوکو4 ، 2009)، اما با توجه به پیشینه‌های تحقیقات، به نظر می‌رسد ویژگی‌های شخصیتی خاصی در بروز و شیوع خودکشی اثرگذار باشد. به ویژه که شخصیت یکی از عوامل خطرزایی است که در بروزخودکشی نقش بسزایی دارد. این ویژگی‌های شخصیتی همراه با آسیب‌های روانی و رخدادهای منفی زندگی به لحاظ نظری و پژوهشی با خودکشی مرتبط هستند(برزو5 و همکاران، 2005) ، ممکن است برای افکار خودکشی رایج و اقدام به خودکشی در بعضی زیرگروه‌ها سهم مستقلی بازی کنند.

با عنایت به یافته‌های علمی و پژوهشی موجود، این سوال قابل تحقیق و بررسی است که آیا ویژگی‌های شخصیتی افراد می‌توانند اقدام به خودکشی را در آن‌ها پیش‌بینی کنند؟ شخصیت افراد و ویژگی‌های آن‌ها، تا چه حد می‌تواند میزان و ارتکاب این رفتار را کاهش‌داده و زمینه پیشگیری را برای متخصصان فراهم سازد؟

 

1-3        اهميت و ضرورت تحقيق

خودكشي يكي از مخاطرات اصلي سلامت رواني است و هر سال حدود يك ميليون نفر در اثر اقدام به خودكشي جان خود را از دست مي‌دهند(نوک1 و بانجی2 ،2007). این پدیده آسیب‌زا، با وجود تلاش‌های مفرط، پیشگویی‌های مؤثر و راهبردهای پیشگیرانه، باز هم در جامعه وجود دارد و فرض قریب این است که درک ما از اثر متقابل فاکتورهای دخیل در خودکشی، هنوز ناقص مانده است(پامپیلی3 و همکاران، 2004).

از نظر علمی نیز، خودکشی یک معضل روانی-اجتماعی پیشگیری شونده است، اما در میان تمام پیامدهای و آسیب‌های این پدیده، تغییر ساختاری و جوان‌تر شدن افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، خود بر مشکلات پیش‌رو افزوده است(جمشیدزاده و همکاران، 1383) و این نرخ بالای اقدام به خودکشی، بر اهمیت تشخیص ویژگی‌های کلینیکی تأکید دارد(اولدهام4، 2006).

مهم‌ترین عامل خودکشی، ابتلا به بیماری روانی است (آگیوس5 ،2012) و مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز آن، اختلالات روان‌پزشکی، شامل؛ اختلالات خلقی، ناامیدی، افسردگی و سابقه سوءاستفاده جنسی و جسمی در کودکی و وجود سابقه مثبت فامیلی است (صابر زفرقندی، قربانی، راهب و موسوی، 1384).

با توجه به برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، تقریبا حدود یک میلیون نفر در سال 2000 مرتکب خودکشی شده اند و یکی از سه عامل پیشرو مرگ افراد در گروه‌های سنی 15 تا 35 سال به شمار می‌رود(سازمان بهداشت جهانی، 2000). طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی6  (WHO)، میزان اقدام به خودکشی بین 10 تا 40 بار بیشتر از خودکشی موفق است(مهران ، 1383). اقدام به خودکشی به علل زیادی کاملا مشخص نیست، به عنوان مثال، بسیاری از افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، واقعا آرزوی مرگ و خودکشی ندارند، بنابراین ادینبورگ7 اصطلاح فرا خودکشی8 را ابداع کرد(احمدی، 1384).

 

در بررسی‌ها و مطالعات مشخص شده ‌است که خودکشی با متغیرهای مختلف محیطی و انسانی در ارتباط است که بیش از همه خصوصیات شخصیتی برجسته هستند که خود، گاه به صورت اختلالات ظاهر می‌شوند و گاه شکلی سرشتی و ذاتی در وجود افراد اقدام کننده به خودکشی دارند. امروزه خودکشی به عنوان یک اختلال چندبعدی فهمیده می‌شود که نتیجه تعامل پیچیده زیست‌شناختی، ژنتیکی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، شخصیتی و عوامل محیطی است(سازمان بهداشت جهانی، 2000) و موضوع خودکشی به دلیل پیامدهای آن برای خود فرد و بازماندگان او(حسین‌پور، غفاری، مهرابی زاده، 1383) و این که تأثیر روان‌شناختی و اجتماعی آن بر خانواده و اجتماع غیرقابل اندازه‌گیری است(سازمان بهداشت جهانی، 2000)، مورد پژوهش فراوان قرار گرفته است.

مطالعات مختلف، بيانگر ارتباط معني‌دار عوامل سرشتي شخصيت با رفتار خودكشی در جمعيت عادي و باليني مي‌باشد(کلاتی1،هارتمن2، مولر3 2008). رفتارهاي خودكشي‌گرايانه در بيماران مبتلا به اختلال خلقي و اختلال شخصيت مرزي بيشتر ديده مي‌شوند. نتایج پژوهش زارع ، ناظر و صیادی (1386)، میزان اختلالات روانی در افراد مورد مطالعه را در زمینه اسکیزوفرنی و شخصیت ضد اجتماعی 54٪ و کمترین مقدار را برای افراد هیستریک 2/13٪ بیان می‌کند. نتایج پژوهش شاکری و همکاران (1390)، نشان دادند که افراد اقدام‌کننده به خودکشی بیش از افراد گروه گواه دارای ویژگی‌‌های شخصیتی درون‌گرایی، روان‌رنجوری و روان‌پریشی بوده و پیش از اقدام به خودکشی، رویدادهای فشارزای بیشتری را تجربه کرده بودند.

در مجموع می‌توان چنین استنباط کرد که حوادث آسیب‌زای زندگی در افرادی که مجهز به توانمندی‌های مقابله‌ای مناسب نبوده و یا دارای رگه‌های شخصیتی سازمان نیافته باشند، می‌توانند به واسطه اختلالاتی که ایجاد می‌کنند، فرد را به سوی افکار و رفتارهای خودکشی‌گرایانه سوق دهند(اکبری‌زردخانه، جعفری و دولتشاهی، 1388).

روند افزایشی خودکشی از یک سو و وجود اهمیت پارامترهای شخصیتی، توجه به ویژ‌گی‌های شخصیتی افراد را برای بررسی دقیق‌تر و توانمندسازی افراد در این جهت، لازم و ضروری می‌سازد، چرا که بررسی پدیده خودکشی، موضوعی تخصصی، پیچیده و معمولاٌ قابل پیشگیری است که دخالت صحیح می‌تواند اقدام به خودکشی را تعدیل کند و یا از بین ببرد (نوری و همکاران، 1390).

 

از طرف دیگر، به نقل از (حسینائی ،مرادی، یاریاری، 1385) مطالعاتی که ارتباط بین ویژگی‌های شخصیت با اقدام به خودکشی را می‌آزمایند، نسبتاٌ جدید و به لحاظ تعداد کم هستند، که این ضعف‌های علمی، با نتایج حاصل از مطالعاتی نظیر پژوهش حاضر رفع شده و زمینه اقدامات علمی و عملی پیشگیرانه گسترده‌تری در مورد خودکشی را ممکن خواهد ساخت.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش پيش بيني کننده ي اختلالات شخصيت و اختلالات خلقي در اقدام به خودکشي
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و تعاملات اجتماعي کودکان ابتدايي 10-9 سال معتاد به اينترنت و عادي در مدارس ابتدايي
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بزهکار و غير بزهکار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122