پايان نامه بررسي نقش پيش بيني کننده ي اختلالات شخصيت و اختلالات خلقي در اقدام به خودکشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش پيش بيني کننده ي اختلالات شخصيت و اختلالات خلقي در اقدام به خودکشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش پيش بيني کننده ي اختلالات شخصيت و اختلالات خلقي در اقدام به خودکشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1مقدمه 2
1-2بيان مساله 3
1-3ضرورت و اهميت تحقيق 7
1-4اهداف پژوهش 11
1-5فرضیه های پژوهش 11
1-6متغیرهای پژوهش 12
1-6-1-تعريف مفهومي و عملياتي 12
1-6-2-اختلالات خلقی 12
1-6-3-اختلالات شخصیت 13
1-6-4-اقدام به خودكشي 14
1-2مقدمه 16
2-2تعریف خودکشی و افکار خودکشی 16
2-3اقدام به خودکشی 17
2-4عوامل خطر در خودکشی کامل 18
2-5علایم هشداردهنده خودکشی 18
2-6نشانه¬های مرتبط با خودکشی 19
2-7انگیره برای خودکشی 20
2-8علل خودکشی 21
2-9علل خودکشی در ایران 23
2-10نظریه¬های خودکشی 24
2-10-1-نظریه اشنایدمن 24
2-10-2-نظریه فروید 25
2-10-3-کارن هورنای 26
2-10-4-دیدگاه جامعه شناسی 27
2-11اختلالات شخصيت 28
2-11-1-گروه اول (A) 29
2-11-2گروه دوم (B) 34
2-11-3-سومين گروه (C) 40
2-12اختلالات شخصیت و خودکشی 43
2-13اختـلالات خلقـي يا عاطفـي 44
2-13-1-اختلالات افسردگي 46
2-13-2-اختلالات دوقطبي(شيدايي- افسردگي) 47
2-14رابطه اختلالات شخصیتی با اقدام به خودکشی 49
2-15پیشینه¬ی پژوهشی 50
2-15-1تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور 50
2-15-2-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 54
2-16مدل تحقیق 57
3-1مقدمه 59
3-2روش تحقیق 59
3-3جامعه آماری و حجم نمونه 59
3-4روش جمع¬آوری اطلاعات 60
3-5ابزار گردآوری اطلاعات 60
3-6روش تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) 62
3-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 63
4-1مقدمه 65
2-4بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري 65
4-2-1-جنسيت 65
4-2-2-وضعیت تأهل 66
4-2-3-تحصيلات 67
4-2-4-سن 68
4-3يافته¬هاي توصيفي 69
4-4تحليل استنباطي 70
4-4-1-اختلالات شخصیت 70
4-4-2-آماره های طبقه بندی 74
4-4-3-برآوردهای پارامتر 76
4-4-4-جدول طبقه بندی 77
5-1مقدمه 80
5-2بحث و نتیجه‌گیری 80
5-3جمع¬بندی 84
5-4محدوديت هاي تحقيق 85
5-5پیشنهادات کاربردی 85
5-6پيشنهادات پژوهشي 85
منابع و مأخذ 87
پيوست 93

منابع

احدی، حسن؛ مسچی، فرحناز؛ ایمانی، فرناد و رهگذر، محمد. (1390). مقایسه الگوهای بالینی شخصیت بر اساس پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون در زنان. فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، شماره 4، 72-49.

احمدی، علیرضا. (1384). فراوانی اقدام به خودسوزی در اقدام کنندگان به خودکشیدر شهرستان ایلام غرب(81-1376). بهبود. فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شماره اول، 36-26.

اخوت، ولی ا…، تشخیص اختلالات روانی، انتشارات رز، 1362.

استونز ،راب.1383.متفکران بزرگ جامعه شناسی. مهرداد  میردامادی (مترجم) .تهران : انتشارات مرکز.

اسلامی نسب ،بجنوردی. 1371.بحران خودکشی.تران :نشرفردوس.

اشکانی، حمید و همکاران. (1381). بررسی همه‌گیرشناسی خودکشی در مراجعان به بخش اتفاقات روان‌پزشکی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شماره 56، 22-16.

اشنایدمن، ادوین. 1378. روانشناسی خودکشی: ذهن خودکشی گرا. مهرداد فیروزبخت(مترجم ). تهران : انتشارات رسا.

امامی فر، طاهره (1380). بررسی میزان و تنوع علائم اختلالات شخصیت در بین دانش­آموزان دختر متوسطه شهر اصفهان. طرح تحقیقی سازمان  آموزش و پرورش.

ايلدرآبادي، اسحاق. فيروزكوهي، محمد رضا. مظلوم، سيد رضا. نويديان، رضا (1383). بررسي ميزان شيوع افسردگي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي زابل در سال تحصيلي 80-81. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 6 (2): 15-21.

آذر، ماهیار؛ نوحی، سیما؛ شفیعی کندجانی، علیرضا (1385). خودکشی، چاپ اول، انتشارات ارجمند.

آقابیگلویی، عباس و همکاران. (1379). تعیین فراوانی مواد شیمیایی و دارویی در موارد اقدام به خودکشی منجر به بستری در بخش مسمومین بیمارستان لقمان تهران. 13-10

باچر،ج.؛ مینکا،س. و هولی، ج. (1389). آسیب‌شناسی روانی. ج2. (سیدمحمدی، یحیی). تهران: نشر ارسباران (2007).

تولایی، سیدعباس، قاتعی، مصطفی؛ لرگرد دزفولی‌نژاد، محمد و حبیبی، مهدی. (1385). متغیرهای مرتبط به خودکشی در     جانبازان متوفی. طب نظامی، شماره 2، 148-143.

ثقه‌الاسلام، طاهره و رضایی، امیدوار. (1384). بررسی مواردی از خودکشی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم. مجله علمی پزشکی قانونی، شماره 3، 127-123.

جمشیدزاده، فرخ لقا؛ رفیعی، حسن؛ یاسمی، محمدتقی؛ رحیمی، سیدعلی‌سینا و اعظم، کمال. ( 1383). روند خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام: 1373 تا 1380. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 12، 349-329.

حسین‌‍پور، مهناز؛ غفاری، سیدمحمد؛ مهرابی‌زاده، مهناز. (1383). بررسی علل اقدام به خودکشی نوجوانان ارجاع شده به بیمارستان گلستان اهواز در سال 80-79. مجله علمی پزشکی اهواز، شماره 41،50-44.

حسینائی، علی؛ مرادی، علیرضا و یاریاری، فریدون. (1385). اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی در دانشجویان. فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، شماره‌های2و3، 76-47.

حلي‌ساز، محمدتقي و تولايي، سيدعباس. (1379). بررسي همه گيرشناسي خودكشي موفق در جانبازان. مجله پزشكي كوثر بهار. دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله«عج»; 5(1):37-40.

خدابنده، فریده و همکاران. (1391). بررسی عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میانسال و سالمند. فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی سلامت، شماره 1، 10-2.

خدیوی‌زند، محمد مهدی (1374)؛ پرخاشگری و ناکامی، تهران، انتشارات تربیت.

خزایی، حبیب‌ا… و پروزی‌فرد، علی‌اکبر. (1382). بررسی ویژگی های جمعیت‌شناختی و ارزیابی وضعیت ر.انی اقدام کنندگان به خودکشی(تبریز 1380). بهبود- فصلنامه علمی-پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شماره 3، 51-42.

دهخدا،علی اکبر.1347. لغت نامه . زیرنظرمحمد معین .تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

دهقانی,محسن و عاشوری, احمد, حبیبی عسکر اباد, مجتبی, خطیبی, میر علی.(١٣٨٩).هنجار یابی وبررسی ویژگیهای روانسنجی سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا.مجله روانشناسی ٥٥/سال چهاردهم شماره٣.

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالهاي رواني ( DSMIV)، انجمن روانپزشكي آمريكا (1994 ) .

ریئس دانا، فریبز . 1380. بررسی هایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران. تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور.

سادوک، بنیامین و سادوک، ویرجینا (2003). خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت الله پورافکاری (1382). جلد دوم. تهران: انتشارات شهراب.

ساراسون، ایرون جی، ساراسون، باربارا آر. (1978). روانشناسی مرضی، ترجمه بهمن نجاریان، علی اصغری مقدم و محسن دهقانی. (1377). تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ساعتچی، محمود، مشاوره و روان درمانی: نظریه‌ها و راهبردها، مؤسسه نشر ویرایش، 1377، چاپ دوم.

ستوده ،هدایت الله .1378.آسیب شناسی اجتماعی . تهران : آوای نور.

شولتز، دی.پی. و شولتز، اس.ای. (1379). نظریه­های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: ویرایش.

صابر زفرقندی، محمدباقر؛ قربانی، راهب و موسوی، شاهرخ. (1384). بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ج6، شماره 4، 317-311.

فتحی‌آشتیانی، علی و اسلامی، سیدحسین. (1380). ارزیابی عوامل آسیب‌شناسی روانی و علل خودکشی در سربازان: 1989 تا 1998. طب نظامی، شماره 3(4)، 249-245.

فولای، عزت اله (1381).  استراتژی ها و برنامه های پیشگیری از خودکشی در نوجوانان. تهران: انتشارات فجر اندیشه.

فیست، جی و فیست، گرگوری جی (2002). نظریه های شخصیت. ترجمه­ی یحیی سیدمحمدی (1389)، تهران نشر روان.

کاپلان و سادوک، خلاصة روان پزشکی، ترجمة نصرت الله پور افکاری، انتشارات آزاد، 1373، چاپ دوم.

کریمی، یوسف، روان شناسی شخصیت، مؤسسه نشر ویرایش، 1374، چاپ اول.

کوشان، محسن و واقعی، سعید. (1388).ر روان‌پرستاری. ج2. چاپ ششم. تهران: اندیشه رفیع.

کیامرثی، آذر؛ آریان‌پور، سعید و نگراوی، فرشته. (1390). رابطه اختلالات شخصیت با علایم رولن‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. یافته‌های نو در روان‌شناسی، شماره 18، 117-103.

گل پرور، محسن(1379).بررسي شيوع اختلالات شخصيت در دانش آموزان پسر شهر اصفهان. سازمان آموزش و پرورش

 

سرمد، زهره؛  بازرگان، عباس و حجازي ، الهه. (1386). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري.  چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات آگاه.

Agius, Mark & et al. (2012). Bipolar II Disorders and Borderline Personality Disorders Comorbidity or Spectrum? Psychiatria Danubina(Conference Paper). V. 24, Suppl. 1, PP. 197-201.

Ahrens, B. & Haug, H. J. (1996). Suicidality in Hospitalized Patient with a Primary Diagnosis of Personality Disorder. Crisis: 17, 56-63.

Beck, A. T., & Freeman, A. (86). Associates (1990). Cognitive therapy of personality disorders.

Bernstein, D. P. & Useda, J. D. (2007). Paranoid personality disorder. In W. O’Donohue, K. A. Fowler, & S. Lilienfeld. (Eds.), Personality Disorders: Toward the DMS-V. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

    چکيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی بر اقدام به خودکشی بود.  بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی)  با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ جنسیت،  سن، تحصیلات و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب شدند.  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و رگرسیون لوجستیک و تمیز با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که اختلالات شخصیت می توانند افراد اقدام کننده به خودکشی را از افراد عادی تفکیک کنند. علاوه بر این نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که اختلالات خلقی بر  اقدام به خودکشی مؤثر است. نسبت بخت­های این متغیر برای اقدام به خودکشی برابر با 30/10 می باشد که جهت مثبت ضریبB  (33/2) نشان می دهد که این ویژگی احتمالا افزایش  خودکشی را در پی دارد. بطور کلی می­توان نتیجه گرفت که اختلالات شخصیت و خلقی پیش­بینی کننده­ی اقدام به خودکشی هستند.

واژگان کليدي: اختلالات شخصیت، اختلالات خلقی، اقدام به خودکشی.

فصل اول

طرح تحقیق

1-1      مقدمه

با پیشرفت انسان‌ها و درگیر شدن آن‌ها با موقعیت‌های جدید، واکنش‌ها و رفتارهای جدیدی نیز در جامعه انسانی بروز و ظهور یافته که گاه به نام معضل از آن‌ها یاد می‌شود. امروزه در بیشتر جوامع می‌توان رفتار همراه با خشونت را در تعاملات افراد مشاهده کرد و گاه وضعیت فجیع‌تر، خشونت علیه خود و اقدام در نابود کردن خویش است که با نام خودکشی از آن یاد می‌شود.

مطالعات و پژوهش‌های متعددی در حوزه روان‌شناسی، علوم اجتماعی و پزشکی در ارتباط با این پدیده انجام گرفته است و هر کدام سعی کرده‌اند از دیدگاه خود و زاویه‌ای متفاوت به تحلیل، تبیین و سبب‌شناسی آن به جهت کاهش میزان وقوع آن بپردازند که سهم به سزایی در کاهش و انجام اقدامات پیشگیرانه داشته‌اند، اما نتوانسته‌اند به طور چشمگیری، آن را در جامعه کاهش دهند، چه بسا که باز هم در جوامعی، افزایش آن، متخصصان و کارشناسان را نگران کرده است.

جامعه ایران با فرهنگ و پیشینه قوی خود، از این آسیب مصون نمانده و نگرانی‌های مربوط به آن، هم چنان در مباحث علمی وجود دارد.  طبق آخرین آمارها، سن خودکشی در ایران به سن زیر 19 سال رسیده است و فراگیری قابل توجهی که بین نوجوانان و جوانان داشته است، بیانگر این واقعیت است که باید به خودکشی فارغ از جنبه‌های سیاسی، به عنوان بحرانی اجتماعی و یک مساله پزشکی حاد و اورژانسی توجه جدی نمائیم(خزایی و پرویزی، 1382).

از این جهت، لازم است به اندازه توان و متناسب با موقعیت اجتماعی و علمی خود در جهت تبیین مسائل و موضوعات مربوط به آن اقدام کنیم و زوایای پنهانی از موضوع را با پژوهش و مطالعه علمی، روشن سازیم. مطابق با دیدگاه لستر1 (1988) وقتی دیدگاه های مختلف روانشناختی مثل رویکرد روان پویایی فروید2 ، یادگیری اجتماعی بندورا3 ، شناختی بک4 و الگوی مکعبی اشنایدمن5 نتوانستند موفق به فهم رفتار خودکشی، ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن شوند، مطالعه وپژوهش در مورد رفتار خودکشی جنبه عمل گرا به خود گرفت و لذا تحقیق در مورد متغیرهای مرتبط وتأثیرگذار  در شکل گیری و تکوین این پدیده آغاز گردید. بر همین اساس یکی از حیطه هایی که مورد توجه محققان خودکشی قرار گرفته بررسی عوامل و اختلالات شخصیت و خلقی است. پژوهش حاضر، با نگرش بر این موضوع که این پدیده، ریشه در عاملی خاص ندارد، بلکه عوامل دخیل را باید شناخت و تعاملاتشان را درک کرد، به بررسی اختلالات شخصیت ، اختلالات خلقی و ارتباط این دو با اقدام به خودکشی می‌پردازد.

1-2      بيان مساله

   از لحاظ نوع نگاه به پدیده خودکشی و تعریف آن، خودکشی اقدامی آگاهانه و با سرانجام مرگبار است که به وسیله خود فرد و با آگاهی از این سرانجام رخ می‌دهد(یاسمی صباحی وآذر، 1381) و در بهترین مفهوم، می‌توان آن را یک ناراحتی چندبعدی در انسان نیازمندی دانست که برای مساله‌ای مشخص، به عنوان بهترین راه‌حل بر‌‌گزیده می‌شود(محمدخانی،1383). این امر، پدیده‌ای شایع در کلیه کشورهای جهان است و بررسی ها و مطالعات متعدد در کشور ما نیز نشان می‌دهد که خودکشی از شیوع بالایی برخوردار است(ثقه‌الاسلام و رضایی، 1384)، شاید به این دلیل که راه خروج از بحران‌هایی است که به طور ثابتی موجب آزار شدید فرد می‌شوند و هم چنین می توان آن را واکنشی نسبت به استرس‌های داخلی و خارجی و یا ناشی از حوادث زندگی دانست(رهبر طارمسری، موسویانو دوام، 1383). از نظر همه‌گیرشناسی و دامنه گسترش بین افراد نیز در بین همه طبقات و بخش‌های مختلف جمعیتی رخ می‌دهد(خزایی و پرویزی، 1382) و یک فاجعه و مشکل بالقوه سلامت عمومی قابل پیشگیری برای تمام ملل محسوب می‌گردد، به طوری که معمولا در بین ده عامل پیشتاز مرگ در بیشتر کشورهای غربی قرار می‌گیرد(پامپیلی1 ،روبرت2 و گیرارد3 ، 2004)و در حدود 4/0 تا 9/0 درصد علل تمام مرگ‌ها را نیز شامل می‌شود(رهبر طارمسری و همکاران، 1383).

خودکشی طیف‌های خاصی دارد، از افکار خودکشی که شایع‌ترین است، آغاز شده و به اقدام به خودکشی و به طور نهایی، تمایل به مرگ ناشی از خودکشی که هدف نهایی است، منتهی می‌گردد(ثقه‌الاسلام و رضایی، 1384). بنابراین اقدام به خودکشی، طیفی از انواع خودکشی است که همواره آمار اتفاق آن در جامعه، بیش از میزان خودکشی بوده است(جمشیدزاده،رفیعیو رحیمی 1383). از لحاظ مفهومی، اقدام به خودکشی عملی ناقص است که به نتیجه نرسیده(آقابیگلویی ، 1379) یا به شکلی است که آسیب، منجر به مرگ نمی‌شود(احمدی،1384)، اما در عین حال، یک پیش‌بینی‌کننده قوی برای خودکشی کامل در آینده است.

از نقطه نظر روان‌پزشکی، اقدام به خودکشی ممکن است به عنوان تظاهری از یک بیماری روانی تلقی شود(فتحی‌آشتیانی و اسلامی،1380) و در اغلب مطالعات این یافته مورد تاکید است که مهم‌ترین عامل خودکشی، ابتلا به بیماری روانی است(آگیوس، 2012) و مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز آن، اختلالات روان‌پزشکی، شامل؛ اختلالات خلقی، ناامیدی، افسردگی و سابقه سوءاستفاده جنسی و جسمی در کودکی و وجود سابقه مثبت فامیلی است(محمدخانی، 1383). تحقیقات در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز نشان داده که یک شیوع سراسری اختلالات روانی 80 تا 100 درصدی در موارد خودکشی کامل وجود داشته و برآورد می‌کند که خطر مادام‌العمر خودکشی در افراد با اختلالات خلقی(عمدتاٌ افسردگی) 6 تا 15 درصد، الکلیسم 7 تا 15 درصد و در افراد دارای شیزوفرنی1 4 تا 10 درصد است(سازمان بهداشت جهانی2، 2000). مطالعات قبلی کالبدشکافی روان‌شناختی هم نشان داده‌اند که افرادی که مرتکب خودکشی شده‌اند، چندین عامل هم‌بخشی در اقدام آن‌ها مشارکت دارد که شامل اختلالات روانی می‌شود(پامپیلی3 و همکاران، 2004). در بین این عوامل، اختلالات شخصیت یکی از عوامل خطر قابل بررسی برای رفتار خودکشی است. مرور کلی پامپیلی و همکاران(2004) نشان می‌دهد که بعضی اختلالات شخصیت یک ارتباط قوی با خودکشی دارند. علایم روان‌شناختی می‌تواند تحت تاثیر اختلالات شخصیت قرار گیرد که شامل جسمانی‌سازی، افسردگی و اضطراب می‌شود (کیامرثی و نگراوی، 1390).

هم چنین در مطالعات کالبدشکافی روان‌شناختی، افراد زیادی با اختلالات شخصیت در بین قربانیان خودکشی و اقدام‌کنندگان به خودکشی یافت شده‌اند، چنان که در مطالعه ساموئلز1، آزمودنی‌های نمونه دارای اختلالات شخصیت، به احتمال بیشتر گذشته دارای افکار و اقدام به خودکشی را گزارش کردند و هم چنین احتمال بیشتری وجود داشت که رفتار خودکشی در اقوام درجه اول و دوم آن‌ها وجود داشته باشد(پامپیلی2 و همکاران، 2004).

از لحاظ تئوریکی، اختلالات شخصیت، اختلالاتی هستند که با الگوی فرض تجربیات درونی و رفتاری مشخص شده، انعطاف‌ناپذیر بوده و در دامنه وسیعی از موقعیت‌ها حاضر هستندو از نظر سهم این اختلالات در بروز خودکشی، پژوهش‌ها نیز نشان داده‌اند که اقدام‌کنندگان به خودکشی با اختلالات شخصیت، بالاترین سطح تکرار را داشته‌اند(پامپیلی و همکاران، 2004).

تحقیقات متعدد دیگر مرتبط با این پدیده و شرایط افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، نشان می‌دهند که درصد معناداری از افراد (4/80درصد)، اختلالات مختلف روان‌پزشکی به ویژه اختلالات شخصیت و افسردگی دارند (خزایی و پرویزی‌فرد،1382؛ فتحی‌آشتیانی و اسلامی،1380) و شواهد قطعی و متقنی نیز مبنی بر این که اختلالات روانی(خصوصاٌ؛ اختلالات خلقی، اختلالات سوء مصرف مواد و رفتارهای ضداجتماعی) در سبب‌شناسی رفتارهای انتحاری سهم بسزایی دارند، وجود دارد(محمدخانی، 1383) که شایع‌ترین اختلالات، اختلال افسردگی و اختلال انطباق با تابلوی افسردگی می‌باشد(خزایی و پرویزی‌فرد، 1382).

بررسی‌ها دیگر نشان می‌دهند قبل از شروع بزرگسالی، حدود 40 درصد افراد جوان افسرده در خطر اقدام به خودکشی هستند(حسین‌پور و همکاران، 1383) و 40 درصد بیمارانی که افکار خودکشی داشتند، دچار افسردگی بوده یا احساس دردناکی از وضعیت بیماری خود داشته‌اند (محمدخانی،1383). اما در منابع محدودی می‌توان تکیه و تمرکز بر یک عامل در سبب‌شناسی این پدیده را مشاهده کرد و بیشتر مطالعات تاکید دارند که اقدام به خودکشی، ریشه در منابع و موجدهای گوناگون و همسویی دارد که باید تحلیل بیشتری انجام شود.

نتایج تحقیقات فتحی‌آشتیانی و اسلامی(1380) بر نظریه ترکیب عوامل در خودکشی تاکید می‌کنند،

زیرا در بررسی آن‌ها، 3/42 درصد از خودکشی‌ها دارای اختلالات شخصیت و 9/27 درصد نیز دارای

اختلالات افسردگی بوده‌اند و برآورد می‌شود که 30 درصد بیماران ویزیت شده از افسردگی رنج برده و در خیلی از نمونه‌ها، افسردگی پوشیده مانده و بیماران فقط شکایت‌های جسمی دارند(سازمان بهداشت جهانی، 2000).

اختلالات خلقی، اولین و مهم‌ترین گروه اختلالات روانی مرتبط با اقدام به خودکشی است (اولدهام1، 2006) که با استفاده از تکنیک‌های تصویربرداری عصبی، بین این اختلال و اختلال شخصیت مرزی نیز ارتباط به دست آمده است(آگیوس2 و همکاران،2012) و پژوهشگران معتقدند که همه انواع آن با خودکشی مرتبطند. این انواع شامل؛ اختلال عاطفی دو قطبی، افسردگی ، اختلال افسردگی عودکننده و اختلالات خلقی مقاوم می‌شود (سازمان بهداشت جهانی، 2000) و از لحاظ سبب‌شناسی، مهم‌ترین عواملی است که در خودکشی هر دو جنس، نقش قابل ملاحظه‌ای دارند(خزایی و پرویزی، 1382).

نتایج پژوهش اشکانی ،(1381) و پژوهش ثقه‌الاسلام و رضایی(1384) نشان دادند که بیشترین علت خودکشی، احساس ناامیدی(45 درصد) و شایع‌ترین اختلال روانی در گروه مورد مطالعه، افسردگی(8/63 درصد) بوده است که از نظر بیماری‌های زمینه‌ای، بیشترین میزان بیماری را شامل می‌شود و آن‌هایی که دیر وقتی است که افسردگی دارند، در معرض خطر بیشتری هستند (سازمان بهداشت جهانی، 2000). از دیگر سو، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که 50 درصد افراد افسرده، 52 درصد افراد مبتلا به افسرده‌خویی و 69 درصد افراد مبتلا به افسردگی دوقطبی، حداقل دارای یکی از اختلالات شخصیت هستند و افراد دارای اختلالات شخصیت، در اضطراب و افسردگی نمرات بالایی کسب می‌کنند(کیامرثی و همکاران، 1390). این اختلالات و عوامل زمینه‌ساز دیگر باعث شده‌است که درصد فراوانی از افرادبا روش‌هایی چون؛ خودسوزی، دارآویختگی و مسمومیت (آقابیگلویی و همکاران، 1379؛ اشکانی ، 1381؛مهران ، 1383؛ ، 1384؛ آگیوس و همکاران، 2012)، اقدام به خودکشی کنند. اکنون این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که آیا وجود این اختلالات به خوبی می‌تواند اقدام به خودکشی را در افراد خودکشی‌کننده پیش‌بینی کنند؟

 

و سهم هریک از این اختلالات به طور جداگانه در پیش‌بینی اقدام به خودکشی چقدر است؟ و آیا در حالی‌ که اختلالات شخصیت، یک عامل خطر قابل بررسی برای رفتار خودکشی هستند که در تعقیب و پیگیری، خودکشی را کاملا پیش‌بینی می‌کنند(پامپیلی1 و همکاران، 2004)، بین اختلالات خلقی و اختلالات شخصیتی در پیش‌بینی اقدام به خودکشی، رابطه‌ای وجود دارد؟

1-3      ضرورت و اهميت تحقيق

    با توجه به برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، تقریبا حدود یک میلیون نفر در سال 2000 مرتکب خودکشی شده اند و یکی از سه عامل پیشرو مرگ افراد در گروه‌های سنی 15 تا 35 سال به شمار می‌رود(سازمان بهداشت جهانی، 2000). طبق گزارش WHO، میزان اقدام به خودکشی بین 10 تا 40 بار بیشتر از خودکشی موفق است(مهران ، 1383). اقدام به خودکشی به علل زیادی کاملا رسا نیست، به عنوان مثال؛ بسیاری از افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، واقعا آرزوی مرگ و خودکشی ندارند، بنابراین گروه ادینبورگ2 اصطلاح فراخودکشی3 را ابداع کرد(احمدی، 1384). امروزه خودکشی به عنوان یک اختلال چندبعدی فهمیده می‌شود که نتیجه تعامل پیچیده زیست‌شناختی، ژنتیکی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و عوامل محیطی است(سازمان بهداشت جهانی، 2000) و موضوع خودکشی به دلیل پیامدهای آن برای خود فرد و بازماندگان او(حسین‌پور،غفاری و مهرابی زاده، 1383) و این که تاثیر روان‌شناختی و اجتماعی آن بر خانواده و اجتماع غیرقابل اندازه‌گیری است(سازمان بهداشت جهانی، 2000)، مورد پژوهش فراوان قرار گرفته است.

این پدیده آسیب‌زا، با وجود تلاش‌های مفرط، پیشگویی‌های موثر و راهبردهای پیشگیرانه، باز هم در جامعه وجود دارد و فرض قریب این است که درک ما از اثر متقابل فاکتورها دخیل در خودکشی، هنوز ناقص مانده است(پامپیلی و همکاران، 2004).

از نظر علمی نیز، خودکشی یک معضل روانی-اجتماعی پیشگیری شونده است، اما در میان تمام پیامدهای و آسیب‌های این پدیده، تغییر ساختاری و جوان‌تر شدن افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، خود بر مشکلات پیش‌رو افزوده است(جمشیدزاده و همکاران، 1383) و نرخ بالای اقدام به خودکشی، بر اهمیت تشخیص ویژگی‌های کلینیکی تاکید دارد که ممکن است در بازشناسی، بیماران در معرض خطر رفتار خودکشی باشند(اولدهام1، 2006). پیش‌بینی کننده‌های کلینیکی رفتار خودکشی عموما قوی نیستند، به این معنا که برای هر نمونه‌ای از بیماران یا حتی برای بیماری خاص، قابل تسری نمی‌باشند (لنانابوکو2 ،2009).

شیوع اختلال شخصیت نیز در جمعیت عمومی 13-6 درصد برآورد می‌شود و حداقل یک سوم مرتکبین خودکشی(62-26 درصد) و بیش از 77 درصد اقدام کنندگان به خودکشی از اختلالات شخصیت رنج برده‌اند و گمان می‌رود در 40 درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند و حدود 50 درصد بیماران سرپایی که به وسیله خودکشی مرده‌اند، این اختلالات حضور داشته باشد (اولدهام، 2006). همبودی اختلالات شخصیت با دیگر اختلالات روان‌پزشکی به طور چشمگیری خطر خودکشی را افزایش داده است(پامپیلی3 و همکاران، 2004). نتایج پژوهش حسینائی و همکاران(1385) حاکی از آن است که عوامل روان‌شناختی نقش مهمی در اقدام به خودکشی دارند و از طریق بررسی وضعیت روان‌شناختی افراد می توان، افراد در معرض خطر را تشخیص داد و اقدامات لازم را در خصوص پیشگیری از خودکشی به عمل آورد.

فتحی‌آشتیانی و اسلامی(1380) 3/42 درصد خودکشی‌ها را دارای اختلال شخصیت و 9/27 درصد را دارای اختلال افسردگی معرفی کرده‌اند. بر اساس معیار تشخیصیDSM-IV، اختلال افسردگی عمده را با 8/63 درصد، بیشترین گروه در بیماران تحت مطالعه تشکیل داده است و پژوهش حسینائی و همکاران(1385) نیز نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان اقدام کننده به خودکشی در نشانه‌های این اختلالات بالاتر از دانشجویان عادی است. اسکیزوفرنیا با 3/16٪، اختلال شخصیت مرزی با 10٪ در رده‌های بعدی و کمترین موارد به اختلال دوقطبی با 3/6٪ و اختلال انطباقی با 3٪ اختصاص داشته است(اشکانی و همکاران،1381) و چمن(1375) در پژوهش خود بیان می‌کند که 3/58 درصد افراد    کننده به خودکشی از اختلالات خلقی رنج می‌بردند که 9/66 درصد از آن ها مبتلا به افسردگی و 1/33 درصد، نیز مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی بودند(حسینائی و همکاران، 1385).

هم چنین در اکثریت تحقیقاتی که در مورد پدپده خودکشی انجام شده است، تشخیص‌های روان‌پزشکی در بیمارانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، اغلب شامل اختلالات افسردگی، شخصیتی و اختلالات وابسته به آن بوده‌اند(فتحی‌آشتیانی و اسلامی،1380) و اقدام کنندگان به خودکشی با اختلالات شخصیت، بیشترین سطوح تکرار رفتار را داشته‌اند(پامپیلی1 و همکاران، 2004).  در این ارتباط، نتایج پژوهش حسینائی و همکاران(1385-ب) نشان دهنده این نکته است که دانشجویان اقدام کننده به خودکشی در بعضی از اختلالات شخصیت نمره بالایی دارند و می‌توان با بررسی اختلالات شخصیت آن‌ها، افراد در معرض خطر را تشخیص داد.

بنابراین، به نظر می‌رسد همبودی و همراهی اختلالات شخصیت با دیگر اختلالات روان‌پزشکی، در خودکشی‌گرایی مشارکت داشته و ممکن است به شکل محسوسی خطر خودکشی را افزایش دهد(پامپیلی و همکاران، 2004). همبودی با افسردگی اساسی هم به طور گسترده‌ای در اختلال شخصیت مرزی شایع بوده، اما اثر این همبودی بر رفتار خودکشی ناآشکار است(پامپیلی و همکاران، 2004). برخی تحقیقات هم بیانگر این نکته است که وجود همبودی اختلال پانیک در افراد با اختلال دوقطبی ممکن است خطر خودکشی را افزایش دهد و در مقالاتی که در این زمینه بررسی شده، در حالی که نتایج، متعارض و ناهمخوان بودند، اما اکثریت مقالات از افزایش خطر حمایت کرده‌اند.

به گفته لینهان2 (2000) مطالعاتی که ارتباط بین اختلالات شخصیت با اقدام به خودکشی را می‌آزمایند، نسبتا جدید و به لحاظ تعداد کم هستند، هر چند پژوهش‌های انجام شده، همراهی و همبستگی بالایی را بین اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی را نشان داده‌اند(حسینائی و همکاران، 1385).

اگرچه آرنز3 و هوگ4(1996) دریافتند که میزان خودکشی‌گرایی در بین افراد واجد اختلال خلقی و اختلال شخصیت تفاوتی ندارد ، اما حسینائی و همکاران (1385) بیان می‌کنند که وجود افسردگی و   سوء مصرف مواد در کنار اختلال شخصیت مرزی، عامل زمینه‌سازی در اقدام به خودکشی در  دانشجویان به شمار می‌رود.

لنانابوکو1 (2009) نیز در پژوهش خود نشان داد که اختلال دوقطبی، با خطر بالای اقدام به خودکشی و خودکشی کامل در طول زندگی مرتبط است(لنانابوکو ،2009). با وجود این که بر پایه یافته‌های بعضی پژوهش‌ها، از نظر بیماری زمینه‌ای، افسردگی بیشترین بیماری را شامل می‌شود(ثقه‌الاسلام و رضایی، 1384) و بسیاری از تحقیقات از وجود اختلالات شخصیت به ویژة اختلال شخصیت مرزی و ضداجتماعی(لنانابوکو ، 2009؛ حسینائی و همکاران، 1385؛ پامپیلی2 و همکاران، 2004؛ اولدهام3، 2006) در اقدام به خودکشی حمایت می‌کنند، هدف پژوهش حاضر این است که بتواند مشخص کند، آیا اختلالات شخصیت در کنار اختلالات خلقی می‌تواند در اقدام به خودکشی نقش داشته باشد؟ یا به عبارتی دیگر، همبودی این دو متغیر، در اقدام‌کنندگان به خودکشی تفاوتی به وجود می‌آورد؟ به ویژه این که مروری بر یافته‌های پژوهشی در ایران نشان می‌دهد پژوهش‌هایی که پدیده اقدام به خودکشی را در تعامل با ابعاد گوناگون آن مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهند، نادرند(اشکانی و همکاران، 1381) و لازم است که در این زمینه‌ها نیز بررسی‌هایی صورت گیرد. امید است نتایج پژوهش حاضر بتواند در این زمینه بر دامنه علمی موضوع افزوده و از لحاظ کاربردی، حامی برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش پيش‌بيني کننده‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي در اقدام به خودکشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122