پايان نامه بررسي نقش پيش بين کمال گرايي، دروني سازي لاغري، شاخص توده بدني و خود شيء انگاري بر اختلالات خوردن با واسطه گري نارضايتي بدني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش پيش بين کمال گرايي، دروني سازي لاغري، شاخص توده بدني و خود شيء انگاري بر اختلالات خوردن با واسطه گري نارضايتي بدني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش پيش بين کمال گرايي، دروني سازي لاغري، شاخص توده بدني و خود شيء انگاري بر اختلالات خوردن با واسطه گري نارضايتي بدني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1-اهداف کلی 8
1-4-2-اهداف جزئی 8
1-5- تعریف مفهومی متغیرها 9
1-5-1-اختلالات خوردن 9
1-5-2-نارضایتی بدنی 9
1-5-3-شاخص توده بدنی 9
1-5-4-خودشی انگاری 10
1-5-5- درونی سازی لاغری ایده آل 10
1-5-6- کمال گرایی 11
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 12
1-6-1-اختلالات خوردن 12
1-6-2-نارضایتی بدنی 12
1-6-3-کمال گرایی 12
1-6-4- درونی سازی لاغری ایده آل 12
1-6-5-خودشیء انگاری 12
1-6-6- شاخص توده بدنی 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش
2-1-مقدمه 14
2-2- مبانی نظری 14
2-2-1-تصویر بدنی 14
2-2-1-1-رویکردهای نظری به تصویر بدنی 15
2-2-1-1-1-نظریه های اجتماعی – فرهنگی 16
2-2-1-1-2- نظریه های فمینیستی و شیء انگاری 17
2-2-1-1-3- نظریه تعاملی نگری نمادین 19
2-2-1-1-4- نظریه مقایسه اجتماعی 21
2-2-1-1-5- نظریه خود ناهمخوانی 22
2-2-2- نارضایتی بدنی 23
2-2-2-1-جنسیت و نارضایتی بدن 25
2-2-2-2-علت های نارضایتی بدنی 26
2-2-2-2-1-علت های اجتماعی- فرهنگی 29
2-2-2-2-2-علت های زیستی 30
2-2-2-2-3- علت های درون شخصی 31
2-2-2-2-3-1-کمال گرایی و نارضایتی بدنی 33
2-2-2-2-3-2-درونی سازی لاغری 34
2-2-2-2-3-3- خودشی انگاری 36
2-2-2-2-4- علت های بین شخصی 37
2-2-2-2-4- 1-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی 37
2-2-2-2-4- 2-روابط صمیمی و نارضایتی بدنی 37
2-2-2-3- نارضایتی بدنی و اختلالات روانی 39
2-2-2-3-1- نارضایتی بدنی و درماندگی / بهزیستی روانی 39
2-2-2-3-2- نارضایتی بدنی و افسردگی 40
2-2-2-3-3- نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن 41
2-2-2-4- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-IV-TR 43
2-2-3- انواع اختلالات مربوط به خوردن و عوارض ناشی از آن : 44
2-2-3-1- بی اشتهایی عصبی (Anorexia) 45
2-2-3-1-1- عوارض 45
2-2-3-2- پرخوری عصبی (Bulimia) 45
2-2-3-2-1- عوارض 46
2-2-3-3- اختلالات خوردن که به عوامل دیگر وابسته اند. 46
2-2-3-3-1-پرخوری مختل کننده (Being Eating Disorder) 47
2-2-4-شیوع اختلالات خوردن 47
2-2-5- عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در بروز اختلال خوردن 47
2-2-5-1- عوامل بیرونی 48
2-2-5-2- عوامل درونی 49
2-2-6- جنسیت و اختلالات مربوط به خوردن 52
2-3- پژوهش های پیشین 52
2-4-نتیجه گیری 62
2-5-فرضیه های پژوهش 62

فصل سوم: روش پژوهش
3-1-مقدمه 64
3-2-روش پژوهش 64
3-3- جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری 65
3-4- ابزار پژوهش 65
3-4-1-اختلالات خوردن 65
3-4-1-1-مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن 65
3-4-1-2- پرسش نامه نگرش خوردن 67
3-4-2-نارضایتی بدنی 69
3-4-2-1-پرسش نامه شکل بدنی 69
3-4-4-خودشی انگاری 70
3-4-4-1-پرسش نامه خود شی انگاری 70
3-4-6- پرسشنامه کمال گرایی 72
3-4-6-1-پرسشنامه کمال گرایی اهواز 72
3-4-7-درونی سازی لاغری 73
3-4-7-1-مقیاس درونی سازی لاغری 73
3-4-8-شاخص توده بدنی 74
3-5-روش اجرا 74
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 74

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1 مقدمه 76
4-2 آمار توصیفی 76
4-3- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل 83
4-4- یافته های تحلیل مسیر 84
4-4-1-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس کمال گرایی 85
4-4-2-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس درونی سازی لاغری 85
4-4-3-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس شاخص توده بدنی 86
4-4-4-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری 87
4-4-5-پیش بینی اختلالات خوردن بر اساس نارضایتی بدنی 87
4-4-6-پیش بینی اختلالات خوردن براساس کمال گرایی 88
4-4-7-پیش بینی اختلالات خوردن براساس شاخص توده بدنی 88
4-4-8-پیش بینی اختلالات خوردن براساس درونی سازی لاغری 89
4-4-9-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری 90
4-4-10- پیش بینی اختلال خوردن براساس کمال گرایی با واسطه گری نارضایتی بدنی 90
4-4-11- پیش بینی اختلال خوردن براساس درونی سازی لاغری
با واسطه گری نارضایتی بدنی 91
4-4-12- پیش بینی اختلال خوردن براساس شاخص توده بدنی
با واسطه گری نارضایتی بدنی 91
4-4-13- پیش بینی اختلال خوردن براساس خود شیء انگاری
با واسطه گری نارضایتی بدنی 92
4-5 -مدل سازی معادلات ساختاری 92

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه 99
5-2-فرضیه های پژوهش 99
5-2-1-فرضیه 1: کمال گرایی نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید 99
5-2-2-فرضیه 2: درونی سازی لاغری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید 100
5-2-3-فرضیه 3:BMI نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید 101
5-2-4-فرضیه 4: خودشی انگاری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید. 103
5-2-5-فرضیه 5: کمال گرایی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید. 104
5-2-6-فرضیه 6: درونی سازی لاغری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید 105
5-2-7-فرضیه 7: BMI اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید. 106
5-2-8-فرضیه 8: خودشیء انگاری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید. 107
5-2-9-فرضیه 9: نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید. 107

5-2-10-فرضیه 10:کمال گرایی، درونی سازی لاغری، خودشیء انگاری و شاخص توده بدنی
با واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نمایند. 108
5-4-نتیجه گیری 111
5-5-محدودیت ها 111
5-6-پیشنهادات 112

منابع و مآخذ
منابع فارسی 113
منابع انگلیسی 116

پیوست
پرسش نامه تشخیصی اختلالات خوردن(EDDS) 128
پرسشنامه نگرش های خوردن-26 130
پرسش نامه نارضایتی بدنی(8-D) 132
پرسش نامه درونی سازی لاغری 133
پرسشنامه خود شیء انگاری 134
پرسش نامه کمال گرایی اهواز 136

فهرست منابع

منابع فارسی

امیرساسان، رامین؛ سید موسوی، معصومه؛ بررسی اختلالات تغذیه­ای دختران ورزشکار و غيرورزشکار دارای ترکيب بدني متفاوت(1390)، نشریه سوخت وساز بدنی، 2،1،35-49

باچر، جیمز؛ مینکا، سوزان؛ هولی، جیل(1389). آسیب شناسی روانی(جلد دوم)، ترجمه سید محمدی. تهران: نشر ارسباران

حافظی، فریبا؛ حاملی نژاد، فرحناز؛ (1391). رابطه بین عشق، عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان، یافته های نو در روانشناسی،14،8، 32-45

دادستان، پریرخ؛ (1382). روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی. جلد اول. تهران: انتشارات سمت.

ذاکر نژاد، منصوره؛ (1378). بررسی میزان شیوع اختلال تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز و رابطه آن با برخی از متغیرهای روان شناختی و جمعیت شناختی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

راحتی، آزاده؛ (1386). بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر راهکارهای شناختی-رفتاری بر بهبود تصویر بدنی منفی نوجوانان دختر، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران.

راحتی،آزاده؛ (1383). بررسی تحولی تصویر بدنی و رابطه آن با عزت نفس بر اساس مقایسه گروههای سنی نوجوانان، میانسالان و کهنسالان، پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد.

رسولی،سمیرا السادات؛(1388)رابطه ی شخصیت و کمال گرایی با تصویر بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

سلطانی زاده، محمد؛ ملک پور، مختار؛ نشاط دوست، حمید طاهر؛ (1387). رابطه لذت جسمانی و عاطفه مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا،4(1)، 35-27

شایقیان، زینب؛ وفایی، مریم؛ (1389). بررسی شاخص های روان سنجی سیاهه علائم اختلال خوردن (EDI) در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان های تهران، مطالعات روان شناختی،6 ،2، 63-55

صفوی، محبوبه؛ محمودی، محمود؛ روشندل، اعظم؛ (1388). بررسی تصویر ذهنی از جسم و ارتباط آن با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 2 (19)، 134-129.

ضیغمی محمدی، شراره؛ مژده، فاطمه؛ (1388). هم بستگی بین شاخص توده چربی، تصویر ذهنی از جسم خود و افسردگی درزنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت علی اکبر(ع) شهر کرج. فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 9(1)، 40-48.

عبد خدایی، محمدسعید؛ مهرام، بهروز؛ ایرانلو، زهرا؛ (1390). بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان، پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1(1)، 58-47.

عسگری، پرویز؛ حیدری،علیرضا؛ ستایش نیا، الهه؛ (1389). مقایسه ی میزان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری نوجوانان با توجه به سطوح پر اشتهایی روانی،اندیشه و رفتار،4، 16،13-7

علیزاده صحرایی، ام هانی؛ خسروی، زهره؛ بشارت، محمدعلی؛ (1388). رابطه کارآیی خانواده با کمال گرایی مثبت در دانش آموزان شهر نوشهر، فصلنامه خانواده پژوهی، 5(17)،
21-10

قاسمی، زهرا؛ تبیین نارضایتی بدنی بر حسب متغیرهای روانی و اجتماعی(1388)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

کریمی، منصوره؛ (1387). مقایسه رفتارهای مربوط به اختلالات خوردن در میان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

گل پرور، محسن؛ کرمی، مهرانگیز؛ (1389). نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی در پیوند میان بی عدالتی سازمانی و رفتارهای مخرب کارکنان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 3 (15)، 23-7.

ملکیان، بها آبادی؛ محسنی ذنوری، هاشم؛ کشاورز،محسن؛ (1388). کمال گرایی و عزت نفس در نخبگان علمی، ورزشی و افراد غیر نخبه در شهر تهران، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، 41،147-12

مهدی بیگی سروستانی، راضیه؛ (1389). شیوع عوارض سه گانه در کارکنان زن ورزشکار و غیر ورزشکار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

اسماعیلی حیدر آباد، میلاد؛ اسماعیلی حیدر آباد، وحدت؛ حمایت طلب، رسول؛(1392). تاثیراضطراب اجتماعی اندام بر اختلالات خوردن،مجله علوم پزشکی دانشگاه تبریز،8(19)، 88-100

منابع انگلیسی

Adlard, L., (2006). The relationship between body dissatisfaction of mother and body dissatisfaction of their adolescent daughters, Body image, 15, 4,75-100

Algars, M., Santtila, P., Varjonen, M.,Witting, K., Johansson, A., Jern. A., (2009), The adult body: How age, gender, and body mass index are related to body image, Journal of Aging and Health, 21 1112–1132

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of disorders. 4 th edition. Washington D. C.

Arison, K., The Body Electric: (2000). Thin Ideal Media and Eating Disorder in Adolescent, Journal of communication, 50, 119-143

Ashely, M., Kroon, V., Perez, M., (2008). Exploration the integration of thin-ideal internalization and self objectification in the prevention of eating disorder, 27, 734-755.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی بود.در این پژوهش که از نوع هم بستگی بوده با استفاده از پرسش نامه های سنجش نگرش های خوردن، مقیاس تشخیصی اختلال خوردن، پرسش نامه شکل بدنی، پرسش نامه خود شیء انگاری، مقیاس تفکرات کلیشه ای و قالبی در مورد بدن ایده آل و کمال گرایی اهواز 300 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفتند، هم چنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  وAMOS تحت برنامه ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که  نارضایتی بدنی، اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نماید. کمال گرایی، خود شیء انگاری،شاخص توده بدنی به صورت مستقیم و مثبت، نارضایتی بدنی و سپس اختلال خوردن را پیش بینی می نمایند.  شاخص توده بدنی به تنهایی اختلال خوردن را به صورت مستقیم و منفی پیش بینی می نماید.درونی سازی لاغری هیچ یک از نارضایتی بدنی و اختلال خوردن را پیش بینی نمی کند. بر اساس یافته های پژوهش کمال گرایی، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری به واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نمایند. هم چنین شاخص توده بدنی  به صورت منفی و معکوس اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید.

 کلمات کلیدی: اختلالات خوردن، نارضایتی بدنی، کمال گرایی، دورنی سازی لاغری، شاخص توده بدنی، خودشیء انگاری

فصل اوّل

مقدمه

 1-1 کلیات

 مفهوم “خود”[1] در بردارنده بخش مهمی از تجربه ها و روابط ما از جهان است. این مفهوم نقش اساسی در حوزه رفتار ما ایفا کرده و موجب یکپارچگی و وحدت کنش های ما می شود. ویلیام جیمز[2] اولین کسی بود که درباره مفهوم خود بحث کرد. او مفهوم خود عینی[3] را گسترش داد و در تعریف آن گفت مجموع تمام چیزهایی است که یک فرد متعلق به خود می داند ولی این بخش را به چند زیر مجموعه تقسیم کرد که مهم ترین آن ها “خود مادی[4]“، “خود اجتماعی[5]” و “خود معنوی[6]” هستند. جیمز خود جسمانی و خود به عنوان مالک را جزء خود مادی قرار داد و بخش ضروری برای سایر جنبه های خود محسوب می شود. در مرتبه بالا “خود اجتماعی” قرار دارد که محتوی آن بیشتر در ارتباط با دیگران است و در بالاترین سطح “خود روانی” قرار دارد (سدیسگیدز[7] و اسپنسر،[8]2007).

به جرات می توان گفت نگاه ویلیام جیمز به مفهوم خود پس از گذشت یکصد سال هنوز کامل ترین تعریف است زیرا او خود را از دو بعد مفعولی و فاعلی تعریف کرده است (دامون[9] و هارت،[10] 1990). بنابرآنچه درباره مفهوم “خود” گفته شد، بدن عنصری بنیادی از حس فرد نسبت به خودش را تشکیل می دهد. برای مثال، نوزادان از طریق تجربه روابط خاص بین دستورهای حرکتی و حرکات بدنشان یاد می گیرند که چیزی جدای از دنیای اطراف خودشان هستند. این فرآیند پایه و رشد مفاهیم روانی پیچیده تر مانند “خود” است (بروئر،1992؛[11] به نقل از قاسمی، 1388). پس احساسی که افراد درباره بدن خود دارند می تواند بر هیجان ها، افکار و روابط آن ها با دیگران تاثیر بگذارد. اگر تصور افراد در مورد بدن خود مناسب باشد، با بالا رفتن سن از خود راضی تر خواهند بود و از سلامت روانی بالاتری برخوردار می شوند. (هوانگ[12]،1996) بنابراین نارضایتی بدنی با تعدادی از نتایج روانی منفی مرتبط می باشد، پس اهمیت فهم نتایج روانی منفی، و پروسه ای که زنان به نارضایتی بدنی می رسند برجسته
می باشد(نل[13] و فردریکسون[14]،1998).

1-2 -بیان مسئله

کارسون[15] (2006) بیان می دارد که تصوری که هر یک ازما انسان ها در مورد فعالیت فیزیکی خود داریم تصویر ذهنی نامیده می شود. تصویر ذهنی از جسم، اعتماد به نفس، هویت و ایفای نقش از اجزای اصلی خودپنداره می باشد(پتر[16] و پری[17]،2004). در هر جامعه استانداردهایی ایده آل از بدن و چهره برای زنان و مردان وجود دارد و تضادها هنگامی ایجاد می شود که تصویر ذهنی از خود با تصویر ذهنی ایده آل مطابق نباشد (اسماعیلی، 2003).

نارضایتی بدنی به صورت یک خود ارزیابی منفی از شکل و وزن بدن تعریف می شودکه یک مشکل جدی در میان دختران نوجوان می باشد و مرتبط با رفتارهای خطر زایی متنوعی هم چون فعالیت های سکسی زود هنگام، رفتارهای خود آسیب زن، و برنامه ریزی برای خودکشی می باشد. مطالعات کلی نشان داده که نارضایتی بدنی میزان بالای رژیم گرفتن و سطوح پایین تر فعالیت فیزیکی را پیش بینی می کند. علاوه بر این نارضایتی بدنی یک عامل خطر اولیه برای رشد اختلالات خوردن می باشد بر خلاف این نتایج، علت شناسی اخیر از متغیرها و مکانیسم های زیر بنایی علت شناسی و رشد نارضایتی بدنی محدود می باشد. مطالعات آینده نگر در نوجوانان نشان داده که نگرانی وزن و اختلالات تصویر ذهنی و افسردگی هر کدام خطری برای ایجاد اختلالات خوردن محسوب می شود (آیورسون[18]، 2005).

درصد بالایی از جوانان به ویژه زنان جوان از بدن شان ناراضی هستند . شیوع بالای نارضایتی بدنی در طول دوره های جوانی با دوره بحرانی شکل گیری هویت، از این نظر که به اختلال در خود پنداره و حرمت خود منتهی می شود زیان بخش است (کری و همکاران، 2004؛ به نقل از نیومارک- استامیز، پاکستون، هانان، هاینس و استوری[19]، 2006).

تحقیقات متعددی نشان داده زنان جوان و نوجوانان غربی اغلب اختلالات خوردن را تجربه می کنند که این موضوع مرتبط با نگرانی هایی در مورد وزن  بوده که عمدتا در کشورهای غربی و توسعه یافته رایج می باشد( نوبخت و دژکام،2000)، که این کشش برای لاغری با ادراک زنان زیبا با حداکثر لاغری توجیه می گردد(سوییتینگ[20] و وست[21]،2002). تغییرات فرهنگی منجر به پذیرش گسترده عادت ها و نگرش های غربی گردیده است که این تغییرات شامل یک تغییر در شیوه زندگی از فعال به پذیرنده و در الگوهای خوردن از رژیم مدیترانه ای به فست فود می باشد(واربرگ[22] و همکاران، 2002). تحقیقات اخیر به نمونه هایی از کشورهای غربی محدود گردیده، بر خلاف شواهد فراوانی که نشان می دهد آسیب های خوردن در میان فرهنگ ها رایج می باشد، اطلاعات کمی درباره عواملی که مرتبط با آسیب های خوردن در نمونه های غیر غربی می باشد موجود است (ایتزل و همکاران،2003؛ گاربنیا و هوانگ، 1996). بدین منظور این پژوهش در صدد است تا به بررسی تاثیر کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی، خودشی انگاری بر اختلال خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی بپردازد.

1-3 -ضرورت و اهمیت پژوهش

مطالعه درباره اختلالات خوردن به عنوان یکی از اختلالات عصبی و روانی همراه با بیشترین مرگ و میر و تلفات اهمیت بالایی دارد (میلر[23] و همکاران، 2005 به نقل از استرگل-مور و بولیک[24]، 2007). در طی دهه های اخیر با رشد زیاد این اختلال مواجه هستیم (گارنر[25] و همکاران، 1983).

در حالی که افزایش نرخ چاقی در جمعیت عمومی مورد توجه قرار گرفته است و تعدادی از رفتارهای مرتبط با کنترل وزن سالم در نظر گرفته می شود، تعداد زیادی از زنان با وزن نرمال هنوز اظهار نارضایتی نسبت به جنبه هایی از شکل و بدنشان را ابراز می نمایند. ( هونگ[26]،1994؛ برونل[27]، 1991). متاسفانه دخترانی که سطح بالایی از نارضایتی بدنی را گزارش کرده اند در یک سری از رفتارهای کاهش وزن ناسالم شرکت می کنند رفتارهایی هم چون ممانعت از خوردن غذا، پاکسازی، تمرین های ورزشی شدید، که بر رفتارهایی تعیین کننده سلامت مثل زمان رشد و بلوغ تاثیر میگزارد (ریکاردل[28] و مک کابی[29]،2001).

عوامل زیادی در شروع و نگه داری اختلال تصویر بدنی دخالت می کنند که شامل عوامل فیزیولوژیکی (مثل شاخص توده بدنی)، عوامل روانی (مثل کمال گرایی، عزت نفس پایین ) و عوامل اجتماعی ، فرهنگی (مثل خانواده ، هم سالان، شریک عشقی و رسانه) می باشد (لیتلتون[30] و آلن کلیک[31]،2003).

یکی از متغیرهای مرتبط با نارضایتی بدنی، باز داری از خوردن و دیگر جنبه های اختلالات خوردن شاخص حجم توده بدنی[32]BMI) ) می باشد (استیک[33]،2002). تحقیقات نشان داده که پسران و دخترانی که شاخص حجم توده بدنی  بالایی را گزارش نموده اند نیاز بیشتری برای لاغری احساس می نمایند (ریکاردل و همکاران[34]، 2003؛ چن و همکاران[35]،2006). شاخص حجم توده بدنی بالا با ساختارهایی هم چون نارضایتی بدنی، کشش برای لاغری، خود ارزشی پایین، نگرانی درباره سنگین وزن بودن یا شدن و رژیم گرفتن مرتبط می باشد (وندروال[36] و تلن[37]، 2000).

نارضایتی بدنی تئوری شده تا رفتارهای خوردن آسیب دیده را به عنوان یکی از پیامدهای دستیابی به کاهش وزن و لاغری ترویج دهد(تامپسون[38] و استیک[39]،2003). درونی سازی لاغری به میزانی اشاره دارد که افراد به صورت شناختی به ایده آل های تعریف شده اجتماع برای لاغری اشتغال خاطر دارند. تعدادی از مطالعات از رابطه مثبتی که بین درونی سازی لاغری و نارضایتی بدنی وجود دارد حمایت می کند(فربس[40]،2005؛ کتز[41]، 2005؛ متز و همکاران[42]،2002).

هم چنین در فرهنگی که بر روی زیبایی فیزیکی زنان در تمام سنین تمرکز می کند تعجب آور نیست که این تمرکز بر روی جنبه های بیرونی خود باعث نگرانی های مختلف در زندگی زنان می گردد (مثل نارضایتی بدنی، عزت نفس پایین، افسردگی و اختلالات خوردن). رابرت و فردریکسون (1997) تئوری خود شی انگاری را در تلاشی برای توصیف این که چگونه زندگی ما در فرهنگی که بر زیبایی و شیء سازی زنان تاکید میکند می تواند منجر به نتایج روانی منفی برای زنان گردد پیشنهاد می دهند (فردریکسون[43] و رابرت[44]، 1997).

هم چنین نظریه های مختلف کمال گرایی را به عنوان یک عامل خطر برای نارضایتی بدنی پیشنهاد کرده اند، زیرا افراد با کمال گرایی بالا ملاک های ارزیابی بالاتری برای خودشان قرار می دهند آن ها ممکن است بی رحمانه یک ایده آل لاغری غیر واقع بینانه که ریسک نارضایتی بدنی را افزایش می دهد دنبال کنند(برانچ[45]،1973). در حمایت از این تئوری مطالعات نشان دادند که کمال گرایی با نارضایتی بدنی (راجیرو[46] ،2003) نگرش های مرتبط با رفتارهای ناسالم خوردن هم بسته می باشد (باستین[47] و همکاران،1995). یک دامنه گسترده ای از مطالعات و پیشینه نشان می دهند که نارضایتی از سایز و شکل بدن یک نگرانی عادی برای نوجوانان و بزرگسالان جوان می باشد، تقریبا 60 درصد زنان و 30 درصد مردان نیاز برای تغییرات شکل و اندازه بدن را اظهار نموده اند (ریکاردلی[48] و همکاران،2001) و نزدیک به 25 درصد نوجوانان دختر سطح معنا داری از نارضایتی بدنی را گزارش نموده اند (استیک و وایتنون، 2002). نتایج تحلیل آماری صفوی و همکاران(1388) نشان داد که اکثریت دانشجویان (87%) تصویر ذهنی از جسم منفی خود داشتند، همچنین 4/78 % از دانشجویان فاقد اختلال خوردن و 5/21 % دارای اختلال خوردن و براساس پرسشنامه تشخیصی اختلال خوردن، 8/1% بی اشتهایی عصبی و 8/7 % پراشتهایی عصبی داشتند.بنابراین نتایج نشان می دهد فراوانی اختلال خوردن تقریبا مشابه جوامع دیگر می باشد.

بنابراین نارضایتی بدنی با تعدادی از نتایج روانی منفی مرتبط می باشد، پس اهمیت فهم نتایج روانی منفی، و پروسه ای که زنان به نارضایتی بدنی می رسند برجسته می باشد (نل و فردریکسون،1998). بنابراین ضرورت بررسی تاثیر متغیرهایی زیستی، روانی، فرهنگی- اجتماعی که منجر به نارضایتی بدنی و متناوبا اختلالات خوردن می گردد و هم چنین بررسی تاثیر نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن ضروری می باشد.

1-4-اهداف پژوهش

 1-4-1 اهداف کلی

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

 1-4-2- اهداف جزئی

– بررسی نقش کمال گرایی در پيش بيني نارضایتی بدنی

2- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی نارضایتی بدنی

3- بررسی نقش BMI در پیش بینی نارضایتی بدنی

4- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی نارضایتی بدنی

5- بررسی نقش نارضایتی بدنی در پیش بینی اختلالات خوردن

6- بررسی نقش کمال گرایی در پیش بینی اختلالات خوردن

7- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی اختلالات خوردن

8- بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن

9- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن

[1] Self

[2] Wiliam

[3] Objective self

[4] Material self

[5] Social self

[6] Spiritual self

[7] Sedikides

[8] Spenser

[9] Damon

[10] Hart

[11] Brewer

[12] Hwang

[13] Noll

[14] Fredrickson

[15] Carson

[16] Potter

[17] Perry

[18] Ivarrsson

[19] Hanan, Haines & story

[20] Sweeting

[21] West

[22] Wahrburg

[23] Miller

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصميم‏گيري و کمال‏گرايي دانش آموزان دختر مقطع سوم دبيرستان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122