پايان نامه بررسي نقش کتب ديني دانشگاهي در مقابله با جنگ نرم و وضعيت اعتقادات ديني جوانان از نگاه دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش کتب ديني دانشگاهي در مقابله با جنگ نرم و وضعيت اعتقادات ديني جوانان از نگاه دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 128 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش کتب ديني دانشگاهي در مقابله با جنگ نرم و وضعيت اعتقادات ديني جوانان از نگاه دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول – کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 4
1-2 بیان مسئله 6
1-3 اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق8
1-4 سوالات تحقیق 11
1-5 اهداف تحقیق 12
1-6 حدود پژوهش12
1-7 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش 13
فصل دوم- پیشینه پژوهش و تدوین چارچوب نظری
1-1 مقدمه 16
1-2 مبانی نظری دینداری 17
1-2-1 تبیین فلسفی دین17
1-2-2 تبیین جامعه شناختی دین 20
1-2-3 کنش اجتماعی دین21
1-2-4 حمایت اجتماعی 23
1-2-5 نظریه دینی دورکیم24
1-2-6 نظریه تفاهمی وبر 26
1-2-7 دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی 27
1-2-8 تبیین روانشناختی دین 28
1-2-9 نظریه های تحول روانشناختی دین 28
1-2-10 نظریه های تحول دینی 30
1-2-11 رویکرد انگیزشی به دین 32
1-2-12 دیدگاه روان شناختی و تربیت دینی 34
1-2-13 کنش انگیزشی دین 35
2-2-1 بخش دوم : جنگ نرم از نظر قرآن 35
2-2-2 مفهوم جنگ نرم 37
2-2-3 تاریخچه جنگ نرم38
2-2-4 چیستی و اهداف جنگ نرم 41
2-2-5 ابزارهای جنگ نرم 43
2-3 تحقیقات انجام شده قبلی 44
2-3-1 تحقیقات داخلی 45
2-3-2تحقیقات خارجی 48
2-4 نقدی بر تحقیقات انجام شده 49
2-5 چارچوب نظری 50
2-6 فرضیات تحقیق 55
2-7 متغیرهای تحقیق 56
متغیر مستقل 56
متغیر وابسته 56
2-8 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیقی 56
فصل سوم – روش پژوهش
3-1 مقدمه 66
3-2 روش تحقیق 66
3-3 جامعه آماری 67
3-4 حجم نمونه 68
3-5 شیوه های نمونه گیری 68
3-6 ابزار جمع آوری داده ها 69
3-7 واحد تحلیل 69
3-8 پایایی یا قابلیت اعتماد 70
3-9 اعتبار یا روایی 71
3-10 آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات 72
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته ها)
مقدمه 74
1-4 بخش اول : توصیف جمعیت نمونه 75
2-4 بررسی فرضیه های تحقیق (آمار استنباطی ) 85
تحلیل های دو متغیره 85
فصل پنجم – نتیجه گیری
5-1 مقدمه 98
5-2 یافته های تحقیق 100
5-3 نتیجه گیری 104
5-4 پیشنهادهای حاصل از پژوهش 107
5-5 پیشنهادات برای محققان آینده 107
5-6 محدودیت های پژوهش 108
منابع 109
ضمائم 115
پرسش نامه 116
چکیده انگلیسی 121
طرح روی جلد انگلیسی 122

منابع :

پترسون و ديگران. عقل و اعتقاد ديني. ترجمة احمد نراقي و ابراهيم سلطاني. تهران ، 1377.طرح نو.

تنهايي، ابوالحسن. جامعه شناسي در اديان، يزد: 1375، بهاباد(چاپ اول).

توسلی، غلامعباس. جامعه شناسی دین.تهران، 1380،انتشارات سخن.

تيليچ، پل. شجاع بودن، ترجمة مراد فرهادپور. تهران، 1366، انتشارات علمي فرهنگي.

جلالی مقدم، مسعود. درآمدی به جامعه شناسی دین و آراء جامعه شناسان بزرگ دین، تهران،1379، نشر مرکز.

جوادي آملي ، عبدالله. شريعت در آيينة معرفت، قم، 1387، مركز نشر اسراء.

جيمز، ويليام. دين و روان، ترجمة مهدي قائني، قم، 1376، دارالفكر.

خرمشاهي، بهاءالدين. دين پژوهشي، دفتر او ل، تهران، 1372، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي

دواس، دی.ای.د، پیمایش درتحقیقات اجتماعی، ترجمه:نایبی، هوشنگ، تهران،1387، نشر نی.

دوركيم، اميل. صور ابتدايي حيات ديني. ترجمة نادر سالارزاده اميري. تهران،1383، دانشگاه علامة طباطبايي.

رفیع پور، فرامرز.کند و کاوها و پنداشته ها، تهران،1385،شرکت سهامی انتشار.

سراج زاده، حسین. چالش­های دین و مدرنیته: مباحثی جامعه شناختی در دینداری و سکولار شدن، تهران،1383، طرح نو.

سراج زاده، حسين. نگرش ها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني و دلالت هاي آن براي نظرية سكولار شدن، دانشگاه تربيت معلم، 1375.

سراج زاده،سيدحسين. چالش­هاي دين ومدرنيته: مباحثي جامعه شناختي در دينداري وسكولار شدن. تهران،1383 ، طرح نو.

سرایی، حسن، مقدمه­ای برنمونه­گیری درتحقیق، تهران،1372، انتشارات سمت.

طالبان، محمدرضا. ديندار ي و بزهكاري در ميان جوانان دانش آموز، وزارت آموزش و پرور ش، معاونت پرورشی، 1377.

طباطبايي (علامه)، سيد محمد حسين. مجموعة رسائل، ترجمة سيد هادي خسروشاهي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370 .

فراستخواه، مقصود. دین و جامعه، تهران،1377، سهامی انتشار.

كوزر، ليوئيس. زندگي و انديشة بزرگان جامعه شناسي، ترجمة محسن ثلاثي. تهران، 1385، انتشارات علمي.

كينگ، ساموئل . جامعه شناسي، ترجمة مشفق همداني. تهران،1349 ، اميركبير

Allport, G.W. The Individual and His Religion. New York: Mac Millan

Argyle, M; Psychology and Religion, An Introducation, London and New York, 2000, Routledge.

Bandura, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.

Clack, B., & Clack, B. R. The Philosophy of Religion, U. S. A. , polity press, 2000.

Coe, G.A. The Spiritual Life: Studies in the Science of Religion. New York, 1990, Eaton & Mains .

Godman, R. Religions Thinking from Childhood to Adolescence. London, 1964, Routledge & Kegan Paul.

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی1390-1391بوده است، مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي، به لحاظ معيار زمان، مقطعي؛ به لحاظ معيار كاربرد، كاربردي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است، جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان می باشد که تعداد آنها 14000 نفر می­باشد، حجم نمونه این پژوهش با استفاده فرمول حجم کوکران به تعداد 222 نفر تعیین شده است، روش نمونه­گیری در این پژوهش خوشه­ای دو مرحله­ای و تصادفی ساده می­باشد. ابزار جمع آوری داده­ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است، که اعتماد آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.745 بدست آمد . براي سنجش اعتبار پرسشنامه طراحي شده، از اعتبار صوری استفاده شده است. مهمترین نظریه­های مورد بررسی نظریه دینی دورکیم، نظریه تفهمی وبر، دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی، تبیین روان شناختی دین(نظریه­های تحول روان شناختی دین)، نظریه­های تحول دینی(نظریه آلپورت پیاژه، الکید، گلدمن) بوده است،

نتایج تحقیق نشان داد که بین محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد، بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد،

بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد، بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد، بررسی و نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از 43 درصد تغییرات متغیر وابسته(میزان اعتقاد دینی دانشجویان) از طریق محتوای کتب دینی دانشگاهی، نحوه تدریس استادان کتب دینی، نحوه تدوین کتب دینی دانشگاهی، شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی تبیین شده است. در بین مولفه­های مورد بررسی، متغیر محتوای کتب دینی دارای بیشترین اهمیت است و سهم بیشتری در تبین متغیر وابسته دارد و پس از آن شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی، و نحوه تدریس آنها به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین متغیر میزان اعتقادات دینی دانشجویان داشته­اند.

بررسی تاثیر متغیر اعتقادات دینی دانشجویان بر تاثیر گذاری جنگ نرم با استفاده از تحلیل رگرسیون تک متغیره انجام شد، نتایج این بررسی نشان داد 37 درصد تغییرات متغیر وابسته(تاثیر گذاری جنگ نرم) از طریق متغیر وضعیت اعتقاد دینی دانشجویان تبیین شده است.

کلید واژه ­ها: جنگ نرم، اعتقادات دینی،محتوای کتب دینی دانشگاهی، دانشجویان.

فصل اول کلیات پژوهش

1-1.­ مقدمه

دین و مذهب یکی از اساسی­ترین و مهمترین نهادهایی است که جامعه بشري به خود دیده است، به طوري که هیچ گاه بشر خارج از این پدیده زیست نکرده و دامن از آن بر نکشیده است  به نظر یونگ ریشه کلمه دین در زبان لاتین معلوم می­شود. معنی آن عبارتست از «تفکر از روي وجدان ویا توجه کمال» دربارة آن چیزي است که رودلف اتو آنرا شیئی قدسی و نورانی دانسته کیفیت قدسی و نورانی علتش هر چه باشد، حالتی است که به انسان دست می­دهد، بی­آنکه اراده او در آن دخیل باشد. کیفیت قدسی و نورانی عبارت است از خاصیت چیزي که به چشم دیده می­شود یا اثر یک وجود حاضر ولی نادیدنی بزعم یونگ «دین حالتی خاص از روح انسان است که بر طبق معنی اصلی کلمه دین در زبان لاتین می­توان آن را به این عبارت تعریف کرد. دین عبارتست از حالت مراقبت و تذکر و توجه دقیق به بعضی از عوامل موثر که بشر عنوان «قدرت قاهره» را به آن اطلاق می کند و آنها را به صورت ارواح، شیاطین، خدایان، قوانین، صور مثالی، کمال مطلوب و غیره تجسم می کند(یونگ، 1382: 5).

همه انسان ها، حتی در دوران کودکی و تا آخرین لحظات زندگی خود، در پی شناخت خدا، دنیا، قیامت و مسایل دینی دیگر است. برخی سوالات، همیشه فکر و ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است اینکه از کجا آمده است؟ به کجا می رود؟ خدا کیست؟ دنیا چگونه به وجود آمده است و….

گرایش به دین و دینداري در بین نوجوانان و جوانان عمیق می­شود. افراد پس از طی دوره­ی کودکی و رسیدن به مرحله­اي که در آن از لحاظ فکري عمیق تر می­شوند و مسایل مختلف معنوي گستره ذهن آنان را در بر می­گیرد و در پی یافتن پاسخ براي سوالات گسترده خود هستند.

توجه به سوالات مختلف نوجوانان و یافتن پاسخی مناسب براي آنها از این جهت داراي اهمیت است که اگر نوجوانان جوابی مناسب براي سوالات خود نیابند، از دین زده شده و شاید به کجروي­هاي دینی گرایش یابند. اما اگر به سوالات دینی نوجوانان پاسخ صحیحی و مناسبی داده شود، دین در پیکره زندگی افراد جاي مناسبی می­یابد.

از سوی دیگر در ساليان اخير چهره ی جديدي از قدرت در عرصه تعامل ميان كشورها پديدار شده كه انديشه و تفكر جامعه را مورد تهاجم خود قرار داده است، با توجه به اينكه جبهة اصلي جنگ نرم در داخل كشور، فضاي دانشگاه مي­باشد، نقش اساتيد و دانشجويان به عنوان فرماندهان جنگ و افسران جوان حايز اهميت مي­باشد. جنگ نوعي منازعه خشونت آميز سياسي است كه بين گروه­هاي انساني رخ مي­دهد. اين منازعه سياسي اجتماعي با توجه به ماهيت، اهداف و ابزارهاي آن، به انواع مختلفي تقسيم مي­شود. يكي از اشكال جنگ كه بر مبناي ابزار و ماهيت قدرت در آن از ديگر انواع متمايز مي­شود، جنگ نرم است. با وجود اين، همه اشكال جنگ، مصداق و تجلي روابط قدرت و متضمن اعمال قدرت مي­باشند. از اين رو، مهمترين وجه تمايز انواع مختلف جنگ، ماهيت قدرت و چگونگي اعمال آن است، به طوري كه دو نوع جنگ سخت و نرم قابل تصور و تحقق مي­باشد. در جنگ سخت، قدرت ماهيتي سخت افزاري دارد كه به صورت قهرآميز، مستقيم و آشكار اعمال مي­گردد، در حالي كه در جنگ نرم، ماهيت قدرت، نرم افزاري است كه به شيوه غير قهرآميز، غيرمستقيم و نهان اعمال مي­شود. بنابراين، شيوه­ها، سازو كارها و ابزار اعمال قدرت در جنگ نرم با جنگ سخت متفاوت است. به سخن ديگر، فناوري­هاي قدرت در جنگ نرم، ماهيتي نرم افزاري دارد كه بسيار خفي و پيچيده مي­باشد، به گونه­اي كه مهمترين وجه مميزه جنگ نرم، فناوري­هاي قدرت در آن است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و تبيين مي­گردد. محقق در این تحقیق بر آن است تا نقش کتب دینی دانشگاهی را در رابطه با تقویت اعتقادات دینی جوانان مورد بررسی قرار دهد، اين پژوهش از پنج فصل تشكيل شده است در فصل اول به بيان كليات تحقيق پرداخته مي­شود كه شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف پژوهش، حدود پژوهش و  تعريف مفاهيم و اصطلاحات است.

در فصل دوم پژوهش به نظريه هاي مطرح، تحقيقات انجام شده قبلي(تحقيقات داخلي، خارجي و نقدي بر اين تحقيقات)، تاريخچه موضوع، چارچوب نظري تحقيق، مدل نظری تحقيق، فرضيات، متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش و سپس به تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي مطرح در تحقيق پرداخته مي­شود.

فصل سوم اين پژوهش شامل روش تحقيق، طرح تحقيق، جامعه آماري، حجم نمونه، روش هاي نمونه­گيري، ابزارگردآوري اطلاعات، اعتبار و اعتماد پرسشنامه و آماره هاي لازم جهت تجزيه وتحليل اطلاعات است.

در فصل چهارم اين پژوهش به سيماي پاسخگويان، يافته های توصيفي، يافته­هاي استنباطي پرداخته مي­شود. فصل پنجم اين پژوهش شامل يافته­هاي پژوهش، نتيجه­گيري، پيشنهادات(پيشنهادات حاصل از اين تحقيق و پيشنهاداتي براي محققين بعدي) و محدوديت­هاي پژوهش است.

1-2. بیان مسئله

جامعه­ی ایران از دیرباز با مذهب انس و الفت داشته و باورهای دینی، نقطه عطفی در بپاخیزی و شکل بندی­های جدید اجتماعی گذشته و حال بوده­اند؛ چنانکه به عنوان نمونه، انقلاب اسلامی ایران بر پایه مذهب شناخته می­شود؛ اما آیا پس از انقلاب اسلامی، دین و مذهب در نسل­های بعدی این مرز و بوم نهادینه و درونی شده است؟ و آیا ارزش ها، اعتقادات و عمل به شعائر دینی جایگاه ممتاز خود را در زندگی  نسل جدید حفظ کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه راهکارهایی برای تداوم این وضع مطلوب وجود دارد و اگر نه، چه باید کرد؟ برخی از مطالعات پیشین نتایجی به دست داده­اند که تا اندازه­ای به نظر بدبینانه می­رسند و محقق را به کنجکاوی بیشتر تشویق می­نماید؛ برای مثال طالبان می­نویسد:«بعد از گذشت 20 سال از عمر انقلاب اسلامی در ایران، بسیاری از مردم با مشاهده برخی شیوه­های رفتاری جوانان به این نتیجه رسیده­اند که اعتقادها و رفتارهای این دسته از افراد که تمامی سال­ها زندگیشان را در ظل این نظام دینی سپری نموده­اند، چندان مطلوب و خرسند کننده نیست و جامعه در انتقال ارزش­ها و موازین دینی به نسل جدید خود کاملاً با شکست روبه رو شده است(طالبان، 1377: 123). همچنین برخی بررسی­ها نشان می­دهد در مقایسه با کشورهای کانادا، امریکا و ترکیه، اگر چه جوانان ایرانی خود را مذهبی­تر می­دانند اما نسبت به انجام دادن مناسک مذهبی رغبت کمتری دارند(کاظمی­پور، 1386: 54-57). به ویژه در دوران حاضر با گسترش علم و فناوری، سریع شدن تغییرات اجتماعی و فرهنگی نسبت به گذشته و شکاف­های بین نسلی که یکی از پیامدهای آن است، این نگرانی بیشتر شده است.  از سوی دیگر جنگ نرم که همان جنگ اطلاعاتی، جنگ روانی، تبلیغاتی و سایبری می­باشد در واقع اقداماتی است که باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می­گردد.

در جنگ­های دنیا از زمانی که تمدن شکل گرفت تا به امروز، در کنار درگیری­های نظامی و استفاده از سلاح­های نظامی همیشه بحث عملیات روانی و تاثیر گذاری روانی بر یک کشور یا دولت مدنظر بوده است. امروزه در جریان تعریف از جنگ نرم آن را نوع جدیدی از نبرد می­شناسند که در حوزه رسانه اتفاق می­افتد زیرا با گسترده شدن رسانه­­ها، ابزار و پیچیدگی و سرعت فضای تبادل اطلاعات، جنگ نرم به پدیده­ای اطلاق می­شود که یک کشور بدون این که به جنگ نظامی با کشور دیگر بپردازد می­تواند آن را دچار فروپاشی کند و بر آن کشور تاثیر  بگذارد و ذهن مردم آن کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران عملیات روانی دشمن در کنار جنگ نظامی بر امت اسلامی تحمیل شد و با پایان یافتن جنگ تحمیلی، جنگ نرم و عملیات روانی بر علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفت. با توجه به اینکه در جنگ سخت هشت ساله دفاع مقدس دشمن سنگرهای مرزی را نابود می­کرد، اما در جنگ نرم به سراغ سنگرهای معنوی می­آید که آنها را منهدم سازد. در جنگ سخت و نظامی دشمن نفوذ در مرزها را هدف گرفت، اما در جنگ نرم به سراغ ایمان­ها، معرفت­ها، عزم­ها، پایه و ارکان اساسی نظام و کشور آمده و می­خواهد در نهایت دین را نابود سازد.

از آنجا که دانشگاهيان از جمله دانشجويان به دليل احراز موقعيت­هاي خاص اجتماعي، از مقبوليت خوبي برخوردارند و مي­توانند نقش الگويي(گروه مرجع) را ايفا كنند؛ بنابراين، تربيت آنان به معناي صحيح كلمه براي جامعه، حائز اهميت است، آن هم تربيت نيروهاي انساني متعهد كه از تفكر مذهبي و ايمان ديني برخوردار باشند. اين مطلب از جمله هدف­هايي است كه در چارچوب برنامه­هاي نهادهاي آموزش عالي پيش بيني شده است. به همين منظور کتب تدوین شده، در دانشگاه ها طرح ريزي و ساماندهي شده­اند؛ به گونه­اي كه در مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هدف از اراية اين دروس، افزايش شناخت و سطح آگاهي دانشجويان نسبت به مسائل ديني، اطلاع از ارز ش­هاي اسلامي و در نهايت ايجاد تغييرات مطلوب در الگوهاي رفتاري ذكر شده است. در این تحقیق سعی بر این است که با توجه به ورود اکثریت جوانان به دانشگاه، در اوایل سن جوانانی، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر کتب دانشگاهی به عنوان منابع مورد مطالعه و استفاده دانشجویان در طی دوران تحصیل، در مقابله با تهدیدات جنگ نرم و وضعیت اعتقادی جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان پرداخته شود. این پژوهش درصدد پاسخگویی با این سوال اصلی است:

کتب دینی دانشگاهی چه نقشی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی1391-1390 دارد؟                          

1-3. اهميت موضوع و ضرورت تحقيق

هيچ جامعه شناخته شده­اي در طول تاريخ بدون دين نبوده است(دوركيم،1383 : 329) در طول ادوار مختلف تاريخ و در جوامع متفاوت، اديان به اشكال مختلف وجود داشته­اند. در اين ميان، دين در جامعه ايران نيز از جايگاهي خاص برخوردار بوده و هست. در طول تاريخ، ايران هميشه جامعه­اي ديني بوده و دين در آن همه­گير بوده است، به گونه­اي كه غالب اوقات دين فرا نهادي بوده كه ساير اجزاء جامعه را تحت الشعاع خود قرار مي­داده است(كاظمي و فرجي،1382، 21).  شايد به جرأت بتوان گفت كه مطالعه جامعه شناختي در هر زمينه­اي در ايران بدون لحاظ كردن دين ناممكن است .

پژوهش­هاي انجام شده در ايران نيز مؤيد اين مطلب است، چرا كه اغلب آنها، دين را به عنوان عاملي با تاثيرات مستقيم يا غيرمستقيم در نظر گرفته­اند. در واقع دغدغه دينداري در جامعه ايراني، دغدغه­اي جدي است (فرجي و حميدي،1387 ،6).

با توجه به گفته فوق، برخي از ضرورت­هاي مطالعه علمي دين داري در این  بین به قرار زير است:

نفوذ پايدار دين در سطوح مختلف جامعه ايران و تأثير آن در شكل دهي به كنش­هاي افراد.

زيربنا بودن دين براي ساير نهادها(سياست، آموزش و پرورش و …) و مبناي عمل بودن در سياستگذاري و برنامه­ريزي براي آنها.

نقش مؤثر دين در شكل گيري تحولات اجتماعي در ايران در دهه هاي اخير (جنبش مشروطه، نهضت پانزده خرداد، انقلاب اسلامي و …) (شجاعي زند و ديگران، 1385 ،57).

جوان بودن ساختار جمعيت كشور و اهميت مطالعه علمي و واقع نگرانه روحيات و نگرش­هاي آنان درباب موضوعات مختلف به ويژه دين­داري و جهت گيري ديني، به منظور ترسيم تصويري واقع­نگر از وضعيت كنوني و نيز ارائه دورنمايي از وضعيت آتي جامعه.

مهم بودن مدل­هاي سنجش تجربي دين داري ارائه شده از سوي انديشمندان غربي، از آموزه­هاي مسيحي و شرايط اجتماعي و تاريخي غرب و عدم امكان استفاده از آنها در مطالعه­ي وضعيت دينداري مسلمانان ايراني.

از سوی دیگر ضرورت تحقیق و تبیین جنگ نرم به اهمیت جوانان اسلامی در منطقه خاورمیانه  بستگی دارد که تهدیدی جدی برای غرب و باندهای بین المللی زر و زور که به دنبال تسلط بر منافع ملت ها و نابودی هویت ملی جوامع بشری هستند و به این نتیجه رسیده اند که همان گونه که استعمار به شیوه های قدیم، دیگر جواب گوی نیازها و اقتضائات امروزه نیست و باید در قالب استعمار نو وارد برخی از کشورها شد، از طریق جنگ سخت نیز چندان نمی­توان موفقیت های مورد نظر را کسب کرد. بنابراین سعی می­کنند با تمرکز بر مسائل فکری، ایدئولوژیک و فرهنگی و در واقع با گشودن جبهه جنگ نرم، به اهداف خود برسند؛ و در این راه عملکرد، آرمان و اهداف جمهوری اسلامی ایران خطری جدی برای آنهاست. لذا با کلیه امکانات زنجیره­ای، متنوع و بسیار گسترده نظامی، فرهنگی، رسانه­ای و … در پی براندازی نظام می­باشند. از آنجایی که ماهیت جنگ نرم درونی، آرام و تدریجی است تا جایی که مقام معظم رهبری تهدید و جنگ نرم را به اقدام موریانه نامحسوس و اقدامی که به مرور و به طور نامرئی مغز  ستون را می­خورد تشبیه فرموده­اند؛ لذا باید هوشیارانه این مساله را زیر نظر داشت، چرا که با آگاه سازی و دادن بصیرت تلفات ناشی از جنگ نرم به حداقل خواهد رسید.

در نظام تربيتي رسمي ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي که زيربناي آن را فرهنگ اسلامي تشکيل داده است، شاهد تحول فرهنگي در آن بوده­ايم. از جمله تحولات فرهنگي در سطح دانشگاه­ها، ارائه واحدهاي درسي عمومي به نام دروس معارف اسلامي است که شامل شش درس معارف اسلامي(1) و (2)، تاريخ اسلام، اخلاق و تربيت اسلامي، متون اسلامي، انقلاب اسلامي و ريشه­هاي آن مي­باشد. بدين ترتيب نظام آموزش عالي كشور ما، يكي از اهداف خود را تربيت ديني دانشجويان قرار داده است و بر همين اساس گذراندن دروس معارف را به عنوان بخشي از آموزش­هاي عمومي همة دانشجويان قرار داده است تا از اين گذر، از يك سو با اتكا به تعاليم ديني به پرورش جنبه­هاي معنوي و روحاني دانشجويان كمك نمايد؛ و از سوي ديگر، به تحكيم كاركردهاي اجتماعي دين به عنوان نيروي اجتماعي انضباط بخش، انسجام بخش و حيات بخش تحقق بخشد. تا بدين ترتيب به سعادت فردي دانشجويان و نيز درنهايت سعادت جامعة اسلامي ايرا ن كمك نمايد؛ هرچند كه موفقيت نظام آموزش عالي در دستيابي به اين هدف، تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله شرايط آموزشي، ويژگي­ها و توانمندي­هاي مدرسان دروس معارف اسلامي،  شرايط فردي و ويژگي­هاي يادگيرنده ها و نيز محتواي دروس بستگي دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122