پايان نامه بررسي نقش کلاسهاي توليد محتواي الکترونيکي برگزار شده در شيوه تدريس معلمان مشمول طرح

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش کلاسهاي توليد محتواي الکترونيکي برگزار شده در شيوه تدريس معلمان مشمول طرح یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 135 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش کلاسهاي توليد محتواي الکترونيکي برگزار شده در شيوه تدريس معلمان مشمول طرح بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:كليات تحقيق
1-1 – مقدمه 2
1-2- بیان مسئله4
1-3- ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق7
1-4- اهداف تحقیق8
1-5-  فرضيه ها9
1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم :ادبيات و پيشينة تحقيق
2-1- مقدمه 12
2-2-  ادبيات تحقيق 14
2-2-1- تعريف آموزش 17
2-2-2-  اهميت دانش و آموزش در جهان امروز 20
2-2-3-  ارائه اطلاعات 25
2-2-4-  مدل يادگيري در كلاسهاي آينده 28
2-2-5-  تعريف اطلاعات31
2-2-6-  فناوري اطلاعات و ارتباطات31
2-2-7-  مفهوم یادگیری الکترونیکی33
2-2-8-  مدلهای یادگیری درمحیطهای الکترونیکی وب34
2-2-9-  مدلهای مختلف فضاهای یادگیری35
2-2-10-  محیطهای آموزشی و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات37
2-2-11-  مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات در آموزش41
2-2-12-  موانع استفاده از فناوري اطلاعات در آموزش41
2-2-13-  جهاني شدن و فناوري اطلاعات42
2-2-14-  آموزش الكترونيكي چيست ؟43
2-2-15-  مزاياي بهره گيري ازآموزش الكترونيكي44
2-2-16-  نقش حياتي فناوري الكترونيكي در آموزش و پرورش44
2-2-17-  روش يادگيري الکترونيکي46
2-2-18-  راهکارهاي استفاده از يادگيري الکترونيکي47
2-2-19-  تكنولوژي و تعامل دانش‌آموزان و معلمان48
2-2-20-  نقش معلم و دانش آموز در روش يادگيري الکترونيکي49
2-2-21-  مدارس هوشمند نياز جوامع اطلاعاتي50
2-2-22-  ضرورت استفاده از تكنولوژي در آموزش51
2-2-23-  نقش معلم در فرايند ICT52
2-2-24-  آموزشهاي مرتبط با  ICT براي معلمان در حال خدمت 54
2-2-25-  اهداف ايجاد اينترانت در مدارس55
2-2-26-  نقش فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی56
2-2-27-  محتواي دروس الكترونيكي59
2-2-28-  بستر آموزش های الكترونيكي60
2-2-29-  مدلي براي تدوين خط مشي آموزشهاي الكترونيكي62
2-2-30-  سامانه آموزش الكترونيكي68
2-3-  پیشینه تجربی پژوهش71
2-3-1-  پیشینه خارجی پژوهش71
2-3-2-  پیشینه داخلی پژوهش74
فصل سوم : روش شناسی تحقيق
3-1-  مقدمه 79
3-2-  روش تحقيق79
3-3-  جامعه‌ آماري79
3-4-  نمونه آماري و تعيين حجم نمونه79
3-5-   ابزار گردآوری اطلاعات80
3-6-  مراحل ساخت و رواسازی ابزار81
3-7-  امتیازدهی و تفسیر نتایج85
3-8-  قلمرو تحقیق87
3-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات87
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده¬ها
4-1-  توصيف نتايج89
4-2-  تحليل نتايج( آزمون فرضيه ها) 94
فصل پنجم : نتایج تحقیق
5-1-  مقدمه 103
5-2-  خلاصه یافته های توصیفی تحقیق103
5-3-  خلاصه يافته هاي تحلیل پژوهش104
5-4- بحث و  نتيجه گيري104
5-5-  پيشنهادها111
5-6-  محدودیتهای تحقیق113
5-7-  منابعومآخذ114
5-8-  منابع فارسي114
5-9-  منابع انگليسي118
5-10-  چكيده انگليسي119
5-11-  پيوستها 120

 منابع و مآخذ

ابطحي، سيد حسن. (1372). مديريت منابع انساني. ترجمه فريده آل آقا.تهران: مركز آموزش مديريت    دولتي.

امامي، مسعود. (1381). بررسي نظرات مديران و معلمان مدارس راهنمايي اصفهان در مورد  ضرورت و ميزان كاربرد رسانه‌هاي آموزشي. پايان‌نامه ارشد رشته مديريت آموزشي  Tدانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران.بختیاری، مریم.

(1386). میزان اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و  ارتباطات  معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان دانش و پژوهش در علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) شماره سیزدهم.

براهني‌، محمد تقي‌ (1371). پيامدهاي‌ شناختي‌ دوزبانگي‌، مقالة‌ ارائه‌ شده‌ در سمينار   بررسي‌ ابعاد دوزبانگي‌، تهران‌.

بیگدلی، زاهد (1377). آموزش استفاده از کتابخانه های دانشگاهی، فصلنامه کتاب.

پارسا، فریدون (1381). فن آوری های جدید ارتباطات و کاربرد آن در آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.

پارسا، محمد (1384). روان شناسی یادگیری بربنیاد نظریه ها. تهران: سخن.

پور بختیار، حسین (1384). نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت (کوتاه مدت) و اولویت­بندی این دوره­ها از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه استان خوزستان،   پژوهشکده تعلیم و تربیت، سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.

توربان، افرایم (1386). فن آوری اطلاعات در مدیریت، دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی، ترجمه ریاحی و همکاران، تهران دانشگاه پیام نور.

ثمری، عیسی (1381). آموزش الکترونیکی، رهیافتی نوین در فرایند آموزش.آموزش‌های علمی-    کاربردی وزارت جهاد کشاورزی.

حق شنو، آرش (1387). نقش آموزش و استاندارد ایزوله 10015 در سیستم TPM،

حمزه بیگی، طیبه، مقصودی، مجتبی. (1383) . نگرشی بر برنامه درسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و نظام مدیریت یادگیری، انجمن برنامه ریزی درسی ایران.

خراساني، اباصلت (1382). رويكرد جديد در اندازه‌گيري اثربخشي آموزشي در صنايع   با تأكيد بر مدل POT، مجله روش، شماره 83، سال سيزدهم.

خوشنویس­زاده، محمدرضا (1387). اهمیت آموزشهای ضمن خدمت درسازمانها،

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش كلاس هاي آموزش الكترونيكي بر گزارشده برشيوه تدريس معلمان شرکت کننده در دوره بود. آزمودني هاي پژوهش 296نفر بودند كه 148نفر آنهارا معلمان ابتدايي آموزش ديده و 148نفر بقيه را معلمان آموزش نديده شهرستان چايپاره  تشكيل مي دادند. آزمودنيها به صورت تصادفي خوشه ای  برحسب جنسیت و شهری و روستایی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه 22سوالي محقق ساخته كه اعتبار و روايي آن مطلوب برآورد شد، جمع آوري گرديد و در يك طرح علي مقايسه اي با آزمون آماري تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحليل شد. يافته هاي پژوهش نشان دادكه تفاوت معناداري بين روش تدریس معلمان آموزش ديده و آموزش نديده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی، سازماندهی، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان  با استفاده از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها وجود دارد. هم چنین میزان تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی در تدریس توسط معلمان مؤنث مؤنث آموزش دیده بیشتر از معلمان مذکر است. تهیه و استفاده از محتواي الكترونيكي نقش تعيين كننده اي در انتقال شفاف مطالب ، تعامل با دانش آموزان در زمينه هاي مختلف ،سازماندهي و توالي مطالب و تسلط بر مطالب آموزشي دارد، تهیه و استفاده از آن به تمامی آموزشگران عرصه علم و دانش توصیه می شود.

كليد واژه ها: دوره آموزشی ، معلمان، محتواي الكترونيكي، روش تدریس

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بحث آموزش و فرآيندهاي مرتبط با آن در تمامي رشته­ها و رويكرد‌هاي مديريتي چه در صنعت و چه در خدمات ،جنبه مهم و با ارزشي پيدا كرده است. در كشورهاي پيشرفته كليد اصلي رونق و پيشرفت آنها آموزش است و قفل‌هاي جديد تنها با كليد آموزش گشوده مي‌شود. این همه دليل بر اين ادعا است كه آموزش ركن اصلي پيشرفت و ترقي در عرصه رقابت بازارهاي جهاني است. بنابراين با اين ديدگاه آموزش ديگر صرفاً به عنوان يك الزام سازماني مطرح نمي‌شود بلكه يك راهبرد و جهت‌گيري كلان سازمان‌هاست تا بتوانند خود را در اهداف و مأموريت ‌هاي سازماني موفق و پيشرو ببينند. امروزه ديگر هدف از آموزش ارتقاء شغلي، افزايش ضريب حقوق و دستمزد و پربار نمودن شناسنامه آموزش افراد نيست بلكه هدف از آموزش عبارت است از شناسايي مشكلات و حل آنها با ابزارهاي آموزش ،  و در نهايت كمك به پيشرفت و بهبود سازمان و جلب رضايت سهامداران و مشتريان است (خراساني،1382). با عنايت به موارد بالا سازمانها نيروي انساني خود را از طرق مختلفي آموزش مي‌دهند.

دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت از جمله اين روشها محسوب مي‌شوند. فلذا امروزه آموزش نيروي انساني به عنوان يك ابزار راهبردي بهترين خدمت را به جامعه در زمينه همراه كردن افراد با دانش و علوم و فناوري روز مي‌نمايد. تافلر (1974) در اين زمينه مي‌گويد: «جهان امروز به دنبال انقلاب‌هاي كشاورزي و صنعتي موج سومي(فناوري اطلاعات) را كه سرآغاز شگفت ‌انگيز تمدن تازه است آغاز كرده است» (مزرعه­لی،1390: 4) . معلمان،کار گزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت آمیز فناوري اطلاعات در نظام آموزشی هستند.همان طور که هر معلمی روش خودش را در استفاده از تخنه سیاه یا هر ابزار دیگری در تدریس دارد،چگونگی استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و چگونگی تلفیق فناوری در تدریس،به تجربه و نگرش معلمان بستگی دارد و می تواند در سطوح و انواع مختلف صورت پذیرد(ییلدریم،2000).کارشناسان یونسکو تاکید می کنند که اگر معلمان الگوی کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات را درکلاس های خود تجربه نکنند،پرورش نسل جدید معلمانی که بتوانند از ابزار های فاوا به نحو کارآمدی در یادگیری خود بهره گیرند،امکان پذیر نخواهد بود(رستا،2002).به طوری که در پژوهش های مختلف(هم چون رایان،1991،بارون و همکاران 1999،آکپان و آندری،2000،والیس،2001،بلاک و همکاران،2002 و واکسمن و همکاران،2003)به اهمیت بهره گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتواي الكترونيكي) در فرآیند یاددهی و یادگیری و اثر بخشی آن در بهبود یادگیری به واسطه امکان شبیه سازی،شبکه آموزشی،یادگیری به کمک کامپیوتر،آزمایشگاه مجازی،کارگاه های مجازی،هسته های پژوهش،کار گروهی با استفاده از کامپیوتر و اینترنت،جست و جو و پژوهش از طریق وب و تهیه درس و ارزشیابی اشاره نموده اند. وین ایک و همکاران(بی تا،به نقل از شریفی،1390)صلاحیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتواي الكترونيكي) معلم را تحت عناوین استفاده از سخت افزار،استفاده از نرم افزار،استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت فرا گیرنده بر شمرده اند.

1-2-  بیان مساله                   

امروزه مديران سازمان‌ها، آموزش و توسعه منابع انساني را از حياتي‌ترين وظايف خود در راه بهسازي تلقي مي‌كنند و با توجه به منافع قابل اهميت آن در محيط كار سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري در اين جهت به عمل مي‌آورند. در حال حاضر بسياري از سازمان‌ها صرف‌نظر از نوع و ميزان تحصيلات رسمي نيروي انساني خود و با توجه به پويايي‌هاي موجود در علوم و همچنين نيازمنديهاي شغلي، دوره‌هاي آموزش متنوع و مداومي را  براي آنها تدارك مي‌بينند. سازمان‌ها به وسيله آموزش، دانش و مهارت‌هاي حرفه‌اي نيروي انساني خود را ارتقاء مي‌بخشند و عملكرد شغلي آن‌ها را با اهداف مورد نظر هماهنگ مي‌كنند. (كيزر، 1995). در آموزش و پرورش نیز از آموزش­های کوتاه مدت برای آموزش معلمان جهت بهبود کیفیت تدریس آنان استفاده می­شود (باردس[1]، 2008: 43-40) .

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات (محتواي الكترونيكي )معلمان را دراجرای برنامه درسی وتدریس اثربخش و ایجاد نوآوری یاری می­نماید . بطوریکه ضرورت استفاده از منابع يادگيري غير از كتاب درسي طي چند دهه اخير توجه اغلب دست اندركاران نظام هاي آموزشي را در كشورهاي مختلف به خود جلب كرده است . منظور از منابع غير درسي هر گونه وسيله‌اي غير از كتاب درسي اطلاق مي‌شود. كه در جريان آموزش در بهبود فرايند تدريس و ياددهي نقش مثبت و مفيدي داشته باشد (دادپناه ، 1388: 12).

نتايج اغلب تحقيقات انجام گرفته نشان می­دهد که  متاسفانه بعد از گذشت نيم قرن تجربه و آزمون و خطا و اتخاذ برنامه ها و سياستهاي گوناگون و گاه متضاد و ايجاد سرمايه‌گذاريهاي مالي و انساني هنوز نتوانسته‌ايم كه انگيزه و رغبتي حتي در حداقل انتظار براي استفاده جدي و پيگير  از منابع غير كتاب درسي در بين معلمان خود ايجاد نماييم ( كرك آبادي، 1373). همچنین نتایج تحقیقات نشان می­دهد که دانش آموزان نیز نسبت به استفاده از منابع غیر درسی برای فراگیری هر چه بهتر بی رغبت هستند . و این در حالی است که  تولید محتوای الکترونیک برای یادگیری هر چه بهتر دانش­آموزان روز به روز فراگیرتر می­شود (داد پناه، 1388: 18) .

ذوفن (1379) معتقدند كه استفاده از محتوای الکترونیکی موجب درگير ساختن دانش‌آموزان با فرآيند ياددهي- يادگيري مي‌شود و لذا آنان را به تفكر خلاق و مستقل تشويق مي‌نمايند همچنين استفاده از محتوا های الکترونیکی به معلم قدرت مي‌دهند تا در محيط‌هاي يادگيري تغييرات اساسي و مؤثّري در شیوه تدریس خود ايجاد كنند همانطوري كه از نتايج تحقيقات داخلي و خارجي بر مي‌آيد استفاده از منابع غير كتاب درسي يعني استفاده از فناوريهاي جديد اثرات مفيد و قابل توجهي در شیوه تدرس معلمان داشته‌اند .

لوین و وادمانی(2008)با بررسی دیدگاه معلمان در زمینه عوامل موثر در به کار گیری فن آوری(محتواي الكترونيكي) در کلاس درس دریافتند در زمینه استفاده از محتواي الكترونيكي در کلاس،معلمان از الگوی کلی استفاده می کنند:الگوی اول به منشاء تاثیر تطبیق فن آوری توجه دارد و بر عوامل انسانی در این زمینه تاکید می کند و دومی به ماهیت تاثیر استفاده از فن آوری توجه دارد و در این زمینه بر تحول فنی و شناختی تاکید می کند.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان رویکردی نوین،مکمل آموزش است نه جایگزین آن،هدف از توسعه آن،بهبود و کار آمدتر ساختن منابع آموزش و پرورش،به ویژه منابع انسانی است.گسترش فن آوری اطلاعات و استفاده از ابزار ها و مفاهیم نوین،زمینه بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان،دانشجویان و معلمان به روش بر خط فراهم کرده و تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد(اخوان و دوست محمدی1389).در واقع،معلمانی که از محتواي الكترونيكي برای تدریس استفاده می کنند،نسبت به همکاران خود تعامل بیشتری دارند(گلاسر و هانافن،2008).به همین دلیل،امروزه سهم مهمی از چگونگی عملکرد معلمان مدارس،بر اساس میزان توانمندی و قابلیت های آنان در استفاده از محتواي الكترونيكي و فن آوری های نوین،سنجیده می شود.به طوری که معلمان اثر بخش،افرادی شناخنه می شوند که صلاحیت و توانایی استفاده از ابزار های نوین فن آوری را در روش های تدریس خود دارا باشند(شریفی،1390).

فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای این پتانسیل است که آموزش را از طریق برنامه درسی حمایت کند،فرصت هایی جهت ارتباطات موثر بین معلم و دانش آموز فراهم آورد و در شیوه های تدریس،تغییر و نوآوری ایجاد کند.

فناوری های نوین آموزشی تاثیر بدون انکاری در آموزش و نظام آموزشی امروز دارد مورد تردید نیست،اما اینکه چگونه بتوان از این امکانات و فرصت های آموزشی بهره کافی را برد،به بررسی و پژوهش نیاز دارد و نظام آموزشی باید تلاش کند تا پیش از به کار گیری این فناوری ها زمینه مساعد ورود آن هارا به نظام آموزشی فراهم نماید.(صیف و بیراوند،1388:194).

لانسی معتقد است،رایانه ها در پیشرفت مهارت های فکری سطح بالا از قبیل تعیین مسایل،تشخیص اطلاعات،حل مسایل و طرح نتایج مناسب موثر بودند (خلیفه سلطانی،24:1390).استفاده از رایانه و محتواي الكترونيكي میتواند به تقویت مهارت آموزشی معلمان و پاسخ دادن به نیاز دانش آموزان برای فعالیت های آموزشی و پرورشی و در نهایت  به ایجاد زمینه های جدید برای خلاقیت در فعالیتهای آموزشی اشاره نمود.

با توجه به مطالب یاد شده و با توجه به اينكه مدت زيادي از ورود محتوای الکترونیکی به عرصه فرآیند یاددهی و یادگیری معلمان و دانش آموزان نمی­گذرد ؛ این سوال ذهن محقق را به خود مشغول نموده است كه آیا برگزاری کلاسهای آموزش تولید محتوی الکترونیکی  برای معلمان موجب تحول  در شیوه تدریس آنان شده است؟ و آیا روش تدریس معلمان مشمول طرح آموزش با روش تدریس دیگر معلمانی که در طرح شرکت نکردند، متفاوت است پاسخ به این سوال اصلی تحقیق می­تواند بسیاری از ابهامات مربوط به اثر بخشی فرآیند یادگیری و یاددهی را شفاف نماید .

1-3-  ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق :

استفاده از كتب درسي، گچ و تخته سياه و وايت بردها هنوز مهمترين منابع آموزش معلمان را تشكيل داده و استفاده از روشهاي سنتي و كلامي از رايج‌ترين و متداول‌ترين روشهاي تدريس مي‌باشد. بديهي است كه تداوم چنين وضعي عوارضي از قبيل بي‌علاقگي، خستگي، عدم خلاقيت و مشاركت فعال دانش‌آموزان در جريان تدريس و نيز سطحي‌نگري آنان در امور آموزشي را به دنبال داشته و در نهايت موجب اتلاف سرمايه‌هاي مادي و معنوي و كاهش سطح كيفي آموزش مي‌گردد (فتحيان، 1387).

استفاده از فناوري‌هاي جديد در فرايند ياددهي- يادگيري معمولاَ اثر بخش‌تر از روشهاي سنتي بوده‌اند به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يك فناوري جديد منجر به فعاليتهاي خلاقانه‌ي تدريس در كلاس و نيز باعث ايجاد باورهاي مثبت نسبت به تكنولوژي در معلمان و دانش‌آموزان گرديده است (یانگ و هونگ[2]، 2007)

در روشهای سنتی تدریس معلم به خاطر عدم استفاده از تجهزات آموزشی نمی­تواند مطالب آموزشی را به طور شفاف به دانش­آموزان انتقال دهد ، همچنین آماده سازی کلاس برای تفکر و بحث و سازماندهی و برقراری ارتباط موضوع مشکل می­شود (ظهور ، 1381 )

به اعتقاد اوردان و وگن (2002 ) استفاده از محتوای الکترونیکی برای یادگیری می­تواند منافع فراوانی همراه داشته باشد . در این نوع یادگیری ، یادگیرندگان در فرآیند یادگیری ، انعطاف بالایی دارند آنها می­توانند در هر مکان و زمان و مطابق میل خود به یادگیری مشغول شوند . همچنین در استفاده از محتوای الکترونیکی هزینه­های آموزش 50 تا70 درصد کاهش پیدا می­کند (توربان و همکاران ، 1386) .فلذا با توجه به مطالب یاد شده و اینکه در کشـور ما مطالعه دقیقی در خصوص تاثیر کلاسهای آموزش تولید محتوای الکترونیکی بر روشهای تدریس معلمان صورت نگرفته است؛ بنابراین هر گونه تحقیق و پژوهش در زمینه تاثیر کلاسهای آموزش تولید محتوای الکترونیکی در شیوه تدریس معلمان از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است .

1-4-  اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح می­باشد.

اهداف جزئی:

تعیین تفاوت بین شیوه تدریس معلمان آموزش دیده وآموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب در استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی ، سازماندهی ، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان در استفاده از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها.

تعیین تفاوت بین معلمان مذکر و مؤنث از نظر میزان بکارگیری محتوای الکترونیکی در تدریس

[1] – Bardes

[2] – Yang and Huang

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122