پايان نامه بررسي نقش گيرنده 5 -HT1A بر تقويت پتانسيل هاي ميداني شکنج دندانه دار در مدل صرعي کيندلينگ موش صحرايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش گيرنده 5 -HT1A بر تقويت پتانسيل هاي ميداني شکنج دندانه دار در مدل صرعي کيندلينگ موش صحرايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 73 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش گيرنده 5 -HT1A بر تقويت پتانسيل هاي ميداني شکنج دندانه دار در مدل صرعي کيندلينگ موش صحرايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات
1-1-مقدمه 3

فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده
2-1- صرع 7
2-1-1- تقسیم بندی انواع صرع 8
2-1-2- مکانیسم های ایجاد صرع 9
2-1-3- آناتومی عملکردی صرع لیمبیک 10
2-1-4- مدل های آزمایشگاهی ایجاد صرع 11
2-2- کیندلینگ 11
2-2-1- انواع کیندلینگ 12
2-2-2-کیندلینگ پنتیلن تترازول 13
2-2-3- تقویت سیناپسی 13
2-2-4- تقویت سیناپسی ناشی از PTZ 14
2-2-5- مراحل مختلف تشنج های ناشی از کیندلینگ 15
2-3- تشکیلات هیپوکمپ 16
2-3-1-نقش هيپوكمپ در تشنج 17
2-3-1-1-ارتباطات شکنج دندانه دار 17
2-3-1-2-شکنج دندانه دار و کیندلینگ 18
2-4-نقش نوروترانسمیترها در صرع 19
2-4-1- استیل کولین 19
2-4-2-نوراپی نفرین 20
2-4-3-گابا(GABA) 20
2-4-4- اسیدهای آمینه تحریکی 21
2-4-5- آدنوزین 21
2-4-6- دوپامین 22
2-4-7- سروتونین 22
2-5- سیستم سروتونرژیک و صرع 23

فصل سوم:مواد و روش ها
3-1- آماده سازي مواد و وسايل لازم 26
3-1-1- تهيه الكترود 26
3-1-2- تهيه كانول 26
3-1-3- آماده سازي دارو 27
3-1-3-1- داروي مورد استفاده 27
3-1-3-2- تهيه دوزهاي مختلف دارو 27
3-2- جراحي حيوانات 27
3-3- تحريک حیوانات 28
3-4- ثبت پتانسيلهای ميدانی 29
3-5- روش تزريق دارو 29
3-6- کیندلینگ حیوانات بوسیله PTZ 30
3-7-گروههای آزمايشی 30
3-8- روش تجزيه و تحليل آماري 32

فصل چهارم:نتایج
4-1- تأييد بافت شناسی 34
4-2- نتایج آزمایش اول 35
4-2-1- اثر اعمال تحریک تتانیک بر پتانسیل های میدانی در حیوانات دست نخورده(بدون تزریق PTZ) 36
4-3- نتایج آزمایش دوم 37
4-3-1- بررسی نقش گیرنده های سروتونین بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل (با تزریق PTZ) 37
4-3-2- بررسی تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 5/12 نانومولار بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل 40
4-3-3- بررسی تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 25 نانومولار بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل 41
4-3-4-بررسی تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 50 نانومولار بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل 43
4-4-مقایسه دوزهای مختلف آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی (WAY-100635)در اثر بخشی LTP 46

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث و بررسی 48
5-2-نتیجه گیری 52
5-3- پیشنهادها 53
منابع References 54

منابع References

 

Adamec RE, McNaughton B, Racine R, Livingston KE. Effects of diazepam on hippocampal excitability in the rat: action in the dentate area. Epilepsia. 1981; 22: 205-15.

 

Ang CW, Carlson GC, Coulter DA. Massive and specific dysregulation of direct cortical input

to the hippocampus in temporal lobe epilepsy. J Neurosci. 2006; 26: 11850-6.

 

Asztely F. Gustafsson B. Io notropic glutamate receptors. Their possible role in the

expression of hippocampal synaptic plasticity. Mol Neurobiol. 1996; 12: 1-11.

 

Avanzini G, Franceschetti S. Cellular biology of epileptogenesis. Lancet Neurol. 2003; 2: 33-42.

 

Babri S, RaeIsi P, Alaei H, Sharifi MR, Mohaddes G. Effect of forced treadmill exercise on long-term potentiation(LTP) in the dentate gyrus of hippocampus in male rats.  Physiology and Pharmacology, 2008. 12(1), 39 – 45

 

Barnes CA, Forster MJ, Fleshner M, Ahanotu EN, Laudenslager ML, Mazzeo RS, Maier SF,

Lal H, Exercise does not modify spatial memory, brain autoimmunity, or antibody

response in aged F-344 rats. Neurobiol Aging. 12 (1991) 47–53.

 

Barone P, Palma V, Debartolomies A, Tedeschi E, Museettola G, Campanella G. Dopamin D1 and D2 receptors mediate opposite functions in seizures induced by lithium-pilocarpine. Eur. J.Phamacol. 1991.1995:157-162.

 

Bate L, Gardiner M. Genetics of inherited epilepsies. Epileptic Disord. 1999;1(1):7-19.

 

Berry RL. Perkins AT. Teyler TJ. Visual deprivatio n decreases long-term potentiati on in rat visual cortical slices. Brain Res 1993; 628: 99-104.

 

Braszko JJ, Kaminski KA, Hryszko T, Jedynak W, Brzosko S, Diverse effects of prolonged physical training on learning of the delayed non-matching to sample by rats. Neurosci Res. 39 (2001) 79–84.

 

Chaudhury D. Wang LM. Colwell CS. Circadian regulation of hippocampal long-term potentiation. J Biol. Rhythms. 2005; 20: 225- 236.

 

Cohen AS, Lin DD, Quirk GL, Coulter DA. Dentate granule cell GABA(A) receptors in epileptic hippocampus: enhanced synaptic efficacy and altered pharmacology. Eur J Neurosci. 2003; 17: 1607-16.

 

Corsellis JA, Bruton CJ. Neuropathology of status epilepticus in humans. Adv Neurol. 1983; 34: 129-39.

چکیده

با وجود تحقیقات گسترده در زمینه صرع و تشنج در حدود 75 درصد موارد، دلایل ایجاد تشنج روشن نیست. اما شواهد زيادی وجود دارد که نشان می دهد سيستم سرتونرژيک و تحريک گيرنده های سروتونينی شدت حملات تشنجی را کاهش می دهد و شروع تشنجها را به تأخير می اندازد. با توجه به نقش گیرنده سروتونینی 5-HT1A در فعالیت سیناپسی و در نتیجه اهمیتی که در مدل های تشنجی دارد، از طرفی با توجه به تشابه مکانيسم های در گير در ايجاد حملات تشنجی و تقويت طولانی مدت (Long Term Potentiation; LTP) هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش این گیرنده در تقویت سیناپسی ناشی از پنتيلن تترازول (Pentylenetetrazol; PTZ) است. بنابراين آزمايشات بدين ترتيب طراحی شد:20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 320-220  در پنج گروه به صورت تصادفی تقسيم شدند؛ گروه1 (غیر کیندل): بدون هیچ مداخله ای برای جراحی استرئوتاکسیک آماده شدند. پس از قرار دادن الکترودهای تحریک و ثبات در مکان های مشخص شده، به مدت 20 دقيقه ثبت پايه پتانسيل هاي ميداني با تک پالس انجام گرديد. پس از ثبت پتانسيل های ميدانی تحريک تتانيک جهت ايجاد LTP القا شد. پس از اعمال تحريک تتانيک، دوباره ثبت پتانسيل های ميدانی به مدت 20 دقيقه انجام گرفت. گروه 2 (کنترل کیندل): تمام مراحل انجام آزمايش مشابه گروه اول بود با اين تفاوت که حيوانات  قبل از جراحی طی دوره يک ماهه تزريق PTZ کيندل شده بودند. گروه 3تا5(گروه های درمان کیندل): مراحل انجام آزمايش مشابه گروه دوم بود با اين تفاوت که آنتاگونيست گيرنده ی   5-HT1A سرتونينی (WAY-100635) با غلظت 5/12، 25 و 50 نانومولار تزريق  داخل بطنی می شد.  همچنین بعد از تزریق آنتاگونیست و قبل از القای LTP 20 دقیقه ثبت پتانسيل های ميدانی نیز گرفته می شد.بخش اول نتایج نشان داد که  تحريک تتانيک شیب پتانسیل های میدانی (fEPSP) و دامنه اسپایک های تجمعی(PS) را به طور معناداری افزایش می دهد. گروه غیر کیندل و کنترل کیندل پس از اعمال تحريک تتانيک به منظور ايجاد LTP به طور معنی داری متفاوت از يکديگر پاسخ دادند (p<0.001). همچنین بخش ديگر نتايج نشان داد که تزريق WAY-100635 (با غلظتهاي 5/12، 25 و 50 نانومولار) در گروه های 3 تا 5 نسبت به گروه 2، fEPSP و PS به طور معناداری کاهش پیدا کرد(p<0.001).نتايج کار نشان داد که القای LTP در حيوانات صرعی در حضور آنتاگونيست سرتونينی 5-HT1A تضعيف می شود به نظر می رسد که آگونيست سروتونينی القای LTP را تقويت و در نتيجه ممکن است در تقويت حافظه و يادگيری افراد صرعی مفيد باشد.

 

کلمات کلیدی: صرع، کیندلینگ، آنتاگونیست گیرنده 5-HT1A، تحریک تتانیک

فصل اول:

کلیات

1-1-مقدمه

صرع[1] یکی از اختلالات رایج عصبی است که دانش بشری در مورد مکانیسم های ایجاد و درمان قطعی آن هنوز ناقص می باشد. از اینرو با استفاده از مدل های آزمایشگاهی ایجاد تشنج، مطالعات فراوانی در حال انجام است.

یکی از مدل های ایجاد تشنج، کیندلینگ است که در آن با تحریک مکرر ناحیه خاصی از مغز در حیوانات آزمایشگاهی تشنج ایجاد می شود. به کمک این مدل آزمایشگاهی می توان نحوه ارتباط بین نواحی مختلف مغزی را بررسی کرد، و نقش داروها و مواد شیمیایی مختلف را بر تشنج ایجاد شده در یک ناحیه مشخص مورد بحث قرار داد.

کیندلینگ بهترین مدل برای ایجاد تشنجات موضعی پیچیده می باشد(ستو و همکاران،[2]1990)؛ در تشنج های موضعی پیچیده منشا ایجاد تشنج معمولا لوب گیجگاهی و سیستم لیمبیک است(گلور[3]،1992؛ فیشر[4]،1989). شایع ترین نوع صرع در انسان صرع لوب گیجگاهی[5] است(انجل[6]، 1998). در این نوع صرع هیپوکمپ نقش مهمی در عمومی شدن تشنجات دارد. به علاوه نشان داده شده که در صرع لوب گیجگاهی، فیبرهای خزه ای (آکسون سلول های گرانولی شکنج دندانه دار) به مقدار زیاد شروع به جوانه زدن کرده و لایه های سوماتیک و مولکولی شکنج دندانه دار را عصب دهی می کنند(کوهن[7] و همکاران،2003).

در میان نواحی مختلف مغز، شکنج دندانه دار به عنوان بخشی از تشکیلات هیپوکمپ نقش مهمی در صرع لوب گیجگاهی دارد و یکی از نواحی حساس برای ایجاد کیندلینگ است(انج و همکاران[8]،2006؛ موریموتو و همکاران[9]،2004). کیندلینگ باعث تقویت مدارهای مهاری و تحریکی در این ناحیه می شود(آدامک و همکاران[10]،1981؛ دیجنگ و راسین[11]،1987؛ مارو و گودارد[12]،1987؛ گیلبرت[13]، 1991) به طور مثال، نشان داده شده است که کیندلینگ شیب پتانسیل های پس سیناپسی میدانی و دامنه اسپایک های دسته جمعی را افزایش می دهد (روبینسون و همکاران[14]، 1991؛ روتریچ و همکاران[15]، 2001).

با وجود تحقیقات گسترده در زمینه صرع و تشنج در حدود 75 درصد موارد، دلایل ایجاد تشنج روشن نیست(زاروسکی و همکاران[16]،2007). اما شواهد زيادی وجود دارد که نشان می دهد سيستم سرتونرژيک و تحريک گيرنده های سروتونينی شدت حملات تشنجی را کاهش می دهد و شروع تشنجها را به تأخير می اندازد(لازارووا و همکاران[17]،1979؛ لوسچر و همکاران[18]،1985؛ یان و همکاران[19]،1994). در مطالعاتی که در مورد اثر آنتاگونيست گيرنده های سروتونينی صورت گرفت نشان داده شد که آنتاگونيست گيرنده های 5HT2A, 5HT3, 5HT2B,C آستانه تشنجات ناشی از کيندلينگ شکنج دندانه دار را تغيير نمی دهند؛ اما آنتاگونيست گيرنده 5-HT1A شدت تشنجات را افزايش می دهد(واتاناب و همکاران[20]،2000).

پنتیلن تترازول به عنوان آنتاگونیست گیرنده GABAA، یک ماده شیمیایی تشنج زاست. تزریق متناوب غلظتی از این دارو که در ابتدا به تشنج منجر نمی شود، به عنوان روشی برای تهیه مدل های حیوانی مطالعات مربوط به صرع به کار برده می شود. این ماده شیمیایی تشنج زا، تغییرات بیوشیمیایی ویژه ای در هیپوکمپ به بار می آورد که ماندگار به نظر می رسند(پریسیک و همکاران[21]،2005).

تحقیقات نشان داده است که مکانیسم هایی که طی ايجاد LTP در سيستم عصبی رخ می دهد، مشابه مکانيسمهایی است که  در طی روند ايجاد مدلهای تشنجی صرع (مانند کيندلينگ) بوجود می آيد. از اینرو عده ای از دانشمندان LTP را به عنوان پایه و اساس عصبی پدیده ی کيندلينگ فرض کرده اند. LTP در واقع صورتی از شکل پذیری سیناپسی است که بار اول در هیپوکمپ مشاهده شد و LTP هیپوکمپی در سال های اخیر به عنوان مدل غالب شکل پذیری سیناپسی وابسته به فعالیت در مغز پستانداران مطرح شده است.

با توجه به نقش گیرنده سروتونینی 5-HT1A در فعالیت سیناپسی و در نتیجه اهمیتی که در مدل های تشنجی دارد، از طرفی با توجه به تشابه مکانيسم های در گير در ايجاد حملات تشنجی و تقويت طولانی مدت [22] LTP)) هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش این گیرنده در تقویت سیناپسی ناشی از پنتيلن تترازول[23] (PTZ) است.

هدف از طراحی این پژوهش بررسی نقش گیرنده 5-HT1A بر فعاليت سیناپس های ناحیه شکنج دار موش های تشنجی می باشد.

يکی ديگر از اهداف فرعی اين تحقيق بررسی نقش این گیرنده ها بر تشنج است؟

آیا مدت زمان تشنج را کاهش می دهد؟

آیا اثر این گیرنده ها در سيناپس های تشنجی و معمولی متفاوت است؟

فصل دوم:

مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- صرع

بقراط اولین بار صرع را یک اختلال مغزی معرفی کرد. صرع یکی از رایج ترین اختلالات عصبی در انسان می باشد، و هنوز روش قطعی درمان آن شناخته نشده است. داروهای ضد صرع موجود فقط در 40 درصد موارد، تشنج را از بین می برند؛ و در بقیه موارد فقط فراوانی وقوع تشنج ها را کم می کنند(جاسپر[24]،1969). درمان جراحی نیز تنها در صورت تک کانونی بودن صرع قابل استفاده است و عوارض غیر قابل برگشتی را به دنبال دارد. مطابق با آمارهای انجام شده، شیوع صرع در جمعیت انسانی حدود 3% است(بات و گاردینر[25]،1999).

به طور کلی، به فعالیت الکتریکی غیر طبیعی، همزمان و آشفته دسته ای از نورون ها در مغز تشنج[26] گفته می شود. اگر این اختلال باعث تغییری ناگهانی و گذرا در رفتار شخص شود، به آن تشنج می گویند؛ و اگر این حملات تشنجی بدون علل زمینه ای و به طور تکراری رخ دهد، به آن صرع گفته می شود. صرع به اشکال مختلف شامل: آشفتگی در رفتار، حس، حرکت و ادراک دیده می شود. این آشفتگی ها ممکن است با تغییر در سطح هوشیاری همراه باشد(دیروک[27]،2007).

شایع ترین عواملی که ممکن است در ایجاد صرع دخیل باشند عبارت اند از: کمبود اکسیژن، مننژیت باکتریایی[28] ، ضربه های مغزی، تومورهای مغزی[29]، سوء استعمال داروها یا الکل، عفونت های مغزی و نقایص ژنتیکی می باشد (فیشر،1989؛ نامارا و همکاران[30]،1980).

شناخت مکانیسم های ایجاد صرع از قدیم یکی از موضوعات مورد تحقیق بشر بوده است. در قدم های اولیه، تغییر در آستانه تحریک پذیری مغز را علت صرع بیان می کردند، اما با پیش رفت تکنیک های دقیق الکتروفیزیولوژی مشخص گردید هنگام بروز صرع، در فعالیت نورون ها یا گیرنده ها و کانال های یونی نواحی خاصی از مغز، اختلال ایجاد می شود. هم اکنون بررسی علل این اختلافات و چگونگی مقابله با آن ها در دست تحقیق می باشد.

2-1-1- تقسیم بندی انواع صرع

به منظور شناخت دقیق تر و درمان بهتر افراد صرعی، بر اساس نوع رفتار تشنجی، صرع را تقسیم بندی می کنند. “مجمع بین المللی مبارزه با صرع[31]” در سال 1981، بر اساس نشانه های بالینی و الگوهای الکتروانسفالوگرام، صرع را به سه نوع: موضعی[32]، عمومی[33]، و طبقه بندی نشده[34] تقسیم بندی نمود(دیروک،2007). نزدیک به 60درصد افراد مصروع، صرع موضعی دارند.

در تشنج های موضعی، فعالیت تشنجی از یک ناحیه از مغز یا نیمکره مغزی شروع می شود، که می تواند به صورت عمومی درآید. هنگام بروز این نوع تشنج ها علایم حسی، حرکتی، اتونومیک و یا روانی ممکن است بروز کند. بسته به ناحیه درگیر و شروع کننده یکی از این نوع علایم ظاهر می شوند (گودارد،1967). اولین علامت تشنج های موضعی اورا[35] است که یک علامت هشدار دهنده از قبیل احساس ترس یا یک بوی خاص می باشد(نامارا و همکاران،1994).

تشنج های موضعی به دو نوع ساده و پیچیده تقسیم می شوند؛ در صرع موضعی ساده، فرد مصروع هوشیار باقی می ماند و احساس هایی غیرعادی تجربه می کند. برخلاف صرع موضعی ساده، در صرع موضعی پیچیده هوشیاری از دست می رود که بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد، ولی به ندرت احساس هایی غیرعادی تجربه می کند.

در صرع لوب گیجگاهی، که از نوع تشنج های موضعی پیچیده بوده و شایع ترین نوع صرع در بالغین است(رال و اسچلیفر[36]؛1981)، تشنج به طور ثانویه عمومی می گردد و چون کانون های تشنج در این نوع صرع از ساختمان های لوب گیجگاهی منشا می گیرند، به این نام خوانده می شوند. در بیشتر بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی، ساختارهای لوب گیجگاهی میانی از جمله تشکیلات هیپوکمپ، ناحیه تولید کننده تشنجات می باشد(گودارد،1967). این تشنجات درصد زیادی از حملات صرعی را شامل می شوند و غالبا به دارو درمانی مقاوم هستند(نامارا،1994).

تشنج های موضعی در صورتی که به خوبی درمان نشوند به تشنج های عمومی تبدیل می گردند. تشنجات عمومی کانون مشخصی ندارند و نواحی وسیعی از هر دو نیمکره مغزی را شامل می شوند. براساس الگوی رفتاری این نوع حملات به گروه های مختلفی از جمله: صرع کوچک[37]، تونیک، کلونیک، و تونیک-کلونیک (یا صرع بزرگ) تقسیم می شوند.

 

 

تشنجات طبقه بندی نشده آن دسته از تشنجاتی هستند که در هیچکدام از گروه بندی های فوق جای نمی گیرند(رال و اسچلیفر،1981؛ شربورن و کورتیس[38]،1990) جدول(2-1).

 

2-1-2- مکانیسم های ایجاد صرع

عوامل متعددی در ایجاد صرع دخیل هستند، که شامل مکانیسم های درون سلولی (مربوط به غشای نورون ها) و مکانیسم های خارج سلولی (مربوط به الکترولیت ها و عوامل خارجی) می باشد. این دو مکانیسم می توانند منجر به تحریک پذیری زیاد نورون های مغزی شده و فعالیتی همزمان و کلیشه ای در این نورون ها ایجاد کنند که به آن ها [39]PDS گفته می شود. PDS یک موج دپلاریزه کننده نسبتا بزرگ (20-40mv) و طولانی مدت (100ms) می باشد، که متعاقب آن یک مرحله هیپرپلاریزاسیون دیده می شود.

مرحله دپلاریزاسیون به واسطه فعال شدن کانال های    non-NMDA، NMDA و کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ به وجود  می آید و مرحله هیپرپلاریزاسیون به واسطه فعال شدن کانال های پتاسیمی حساس به ولتاژ و حساس به کلسیم و نیز کانال های کلری GABA  رخ می دهد. کاهش کلسیم مایع بین سلولی مغز و یا افزایش غلظت پتاسیم در آن که ناشی از عملکرد نامطلوب سلول های گلیاست، می تواند منجر به بروز PDS شود (دلگادواسکواتا و همکاران[40]،1999).

اگر نورون های موجود در کانون تشنج که فعالیت غیر طبیعی دارند، تعدادشان کمتر از هزار عدد باشد، هیچگونه تظاهرات بالینی دیده نمی شود. این فعالیت الکتریکی غیر طبیعی فقط به شکل اختلالاتی در الکترو انسفالوگرامEEG [41] قابل ثبت می باشد.

مهم ترین نشانه الکتروفیزیولوژی صرع، ثبت اسپایک های غیر طبیعی در EEG است.اگر این اسپایک ها در زمان وقوع حملات صرع ثبت شوند به آن ها اسپایک های حمله ای[42] و اگر در مراحل بین حملات صرعی ثبت شوند به آن ها اسپایک های بین حمله ای[43] گفته می شود. اسپایک های حمله ای همیشه با بروز رفتار تشنجی همراه هستند، ولی اسپایک های بین حمله ای رفتار تشنجی ایجاد نمی کنند.

فرآیند PDS زمینه ساز اسپایک های حمله ای می باشد. منشا PDS و اسپایک های حمله ای ممکن است؛ حذف مهار پیرامونی، افزایش فرکانس پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی(EPSP)، افزایش ثابت زمانی در دندریت های نورون های پس سیناپسی، القای میدان الکتریکی، فعالیت گیرنده های (NMDA) و کاهش فعالیت سیستم (GABA) باشد (دلگادواسکواتاو همکاران،1999).

[1] Epilepsy

[2] Sato M et al

[3] Gloor P

[4] Fisher RS

[5] Temporal lob epilepsy

[6] Engel J

[7] Cohen AS et al

[8] Ang CW et a

[9] Morimoto K et al

[10] Adamec RE et al

[11] Dejonge M, Rasin RJ

[12] Maru E, Goddard GV

[13] Gilbert ME

[14] Robinson GB et al

[15]  Ruthrich H et al

[16] Zarowski M et al

[17] Lazarova M et al

[18] Loscher W et al

[19] Yan QS et al

[20] Watanabe K et al

[21] Pericic et al

[22] Long Term Potentiation

[23] Pentylenetetrazol

[24] Jasper HH

[25] Bate L, Gardiner M

[26] Seizure

[27] Dereuck JL

[28] Bacterail meningitis

[29] Brain tumor

[30] McNamara JO et al

[31] International Leage Against Epilepsy

[32] Partial

[33] Generalized

[34] Unclassified

[35] Aura

[36] Rall TW, Schileifer

[37] Petit mal

[38] Sherburne E, Curtis RL

[39] Paroxysmal Depolarizing Shift

[40]  Delgado-Escueta AV et al

[41] Electroencephalogram

[42] Ictal discharges

[43] Interictals discharges

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایی

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122