پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 فصل اول 8
1.1 سئوال آغازین 9
1.2 مقدمه 9
1.3 پیشینه تاریخی موضوع 10
1.4 بیان مساله 11
1.5 اهداف تحقیق 13
1.5.1 هدف کلی 13
1.5.2 اهداف جزیی 13
1.6 اهمیت و ضرورت تحقیق 14
1.7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 14
فصل دوم 16
1.8 ادبیات تحقیق 17
1.8.1 تحقیقات داخلی 17
1.8.2 تحقیقات خارجی 20
1.9 مبانی نظری تحقیق 21
1.9.1 اعتماد در آرای جامعه شناسان 21
1.9.2 توكوويل 22
1.9.3وبر 22
1.وبر 22
1.9.4زیمل 23
1.9.5پارسونز 23
1.9.6لاهمن 23
1.9.7مورتن دویچ 24
1.9.8اریکسون 24
1.9.9جانسون 24
1.9.10چلبی 24
1.10 نظریه اعتماد در سه سطح خرد، میانه و کلان 26
1.10.1جيمز كلمن (سطح خرد) 26
1.10.2آنتوني گيدنز (سطح ميانه) 28
1.10.3فرانسيس فوكوياما (سطح كلان) 35
ii.نظریات مرتبط با 36
iii.جمع بندی 36
1.11 چارچوب نظری 37
1.12 سوالات تحقیق 38
1.13 فرضیات 39
فصل سوم 40
1.14 روش تحقیق 41
1.15 تکنیک تحقیق 41
1.16 جامعه آماری 45
b. قلمرو 45
i. جامعه آماری 45
ii. نمونه تحقیق 45
iii. روش نمونه گیری 45
iv. حجم نمونه 45
2 فصل چهارم 46
2.1 سیمای پاسخگویان 47
2.1.1 جنسيت 47
2.1.2 سن پاسخگويان 47
2.1.3 مقطع تحصيلي 48
2.1.4 دانشکده 48
2.1.5 ترم تحصيلي 49
2.1.6 وضعيت تاهل 50
2.1.7 مذهب 50
2.1.8 شهر محل تولد 51
2.1.9 اشتغال 51
2.1.10 درآمد 52
2.1.11 تحصیلات والدین 52
2.1.12 شغل پدر 53
2.1.13 درآمد ماهانه پدر 53
2.1.14 تعداد اعضاي خانواده 54
2.2 توصیف متغیر وابسته 55
2.2.1 اعتماد به فامیل 55
2.2.2 اعتماد به همسایه 55
2.2.3 اعتماد به دانشجویان همشهری 56
2.2.4 اعتماد به دانشچویان غیر بومی 56
2.2.5 مقایسه میزان ابعاد اعتماد دانشجویان 57
2.3 متغیرهای مستقل 58
2.3.1 نگرش به دانشجویان غیربومی 58
2.3.2 روابط چهره به چهره 59
2.3.3 دگرخواهی 59
2.4 بررسی روابط دو متغیره 60
2.4.1 تست مستقل بین جنس و اعتماد به دانشجویان غیر بومی اجراي 60
2.5 همبستگی بین متغیرها 61
2.6 رگرسیون چند متغیری 61
2.7 آزمون فرضیات 63
3 فصل پنجم 65
3.1 پیشنهادات 68
3.1.1 پیشنهادات پژوهشی 68
3.1.2 پیشنهادات کاربردی 68
4 فهرست منابع 69

  فهرست منابع

حاج زماني، محمد ، فرآيند سرمايه اجتماعي در چشم انداز توسعه پايدار جامعه ، مجموعه مقالات همايش منطقه اي سرمايه اجتماعي چالش ها و راهكارها، معاونت پژوهشي . دانشگاه آزاد دهاقان،( 1386)

اخلاقی پور منصور، 1388بررسى جامعه شناختى فاصله اجتماعى بين شهروندان بومى  با اقليتهاى غيربومى  درشهربندرعباس، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، سال هشتم، شماره 5 و 6

اخلاقی پور منصور،1379، بررسى نگرش شهروندان بومى بندرعباس نسبت به غيربوميها وتاثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعى، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

اسلوين،جيمز( 1380 ).اينترنت و جامعه.ترجمه عباس گيلوردي و رادباوه.تهران: نشر كتابدار،

امير كافي، مهدي( 1380 ).اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن. نمايه پژوهش شماره 18

اميري، مجتبي(1374)، پايان تار يخ و بحران اجتماعي، بازشناسي اند يشه هاي فوكوياما، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 97

انتظاري اردشير,پناهي محمدحسين،1386، رابطه تصور باز بودن ساختاري با گرايش به گروه هاي مرجع غير بومي: مقايسه اي بين محيط هاي واقعي و مجازي، پاييز و زمستان 1386; -(38-39):91-132 فصلنامه علوم اجتماعي

انعام، راحله(1380) بررسي اعتماد بين شخص ي در ميان روستا ييان شهريار، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهراء.

آراسته حمید رضا، 1388، ارزيابي سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاههاي كشور (نمونه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران) پژوهش نامه علوم اجتماعي ، سال سوم/شماره دوم/ تابستان88

بركويتز،لئونارد، روانشناسى اجتماعى ترجمه حسين فرجاد وعباس محمدى اصل،تهران: انتشارات اساطير، چاپ دوم1383

توسلى،غلامعباس،جامعه شناسى شهرى، تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور،چاپ اول: 1370

چلبي، مسعود، تحليل شبكه در جامعه شناسي، فصلنامه علوم اجتما عي،1373، شماره3

چلبي، مسعود، جامعه شناسي نظم؛ تحليل و تشريح نظري نظم اجتماعي، تهران: نشر ني،1375

روشه، گي، جامعه شناسي تالكوت پارسونز، ترجمه عبدالحسين نيك گهر ،تهران، موسسه فرهنگي تبيان،1376

ريتزر، جرج، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي تهران انتشارات علمي،1373

عباس زاده، محمد 1384،بررسي عوامل موثر بر شكل گيري اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان كارشناسي، ارشد و دكتري دانشگاه تبريز، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تبريز

عميد، حسن، فرهنگ عميد، چاپ سوم، تهران: امير كبير،1369

فروتن يعقوب، 1391، بررسي اجتماعي و جمعيت شناختي مناسبات هويت و مهاجرت،13-31، مطالعات ملي

فوكوياما، فرانسيس، پايان نظم؛ سرمايه اجتماعي و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلي، تهران: جامعه ايرانيان، 1379

قانعي راد، محمد امين ؛ و حسيني، فريده( 1384 ). ارزش ها، شبكه روابط و مشاركت در سازمان هاي غيردولتي.مجله جامعه شناسي ايران.دوره ششم، شماره 3، پاييز

كاوسي، اسماعيل 1385، طراحي و ارايه الگوي اندازه گيري سرمايه اجتماعي. پايان نامه دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

كلمن، جيمز، بنياد نظريه­هاي اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران :نشر ني، 1377

كمالي، افسانه، مطالعه تط بيق ي اعتماد اجتماعي در دو حوزه فرهنگ و سياست با تا كيد بر سازمان هاي تخصصي، پايان نامه دكتراي جامعه­شناسي،. دانشگاه تهران، 1382

گيدنز، آنتوني، پيامدهاي مدر نيت، ترجمه محسن ثلاثي، تهران : نشرمر كز، 1377

گيدنز، آنتوني، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقيان، تهران : نشر ني، 1378

ممتاز، فريده،« جامعه شناسي شهري » نشرتهران، 1379

ورسلي ، پيتر ، نظم اجتما عي در نظريه­هاي جامعه­شناسي، ترجمه سعيد معيدفر، تهران: تبيان، 1378

Alesina, A. and E. La Ferrara (2000), “The determinants of trust “, NBER Working Paper, No.7621.

Castelfranchi, Cristiana. Rahino, falcon(2003)social trust: a cognitive approach. National research council- Italy.

Raiser, M.,c.Haerpfer, T. Nowotny and C. Wallace(2001), social captal in transition : A first look at the evidence, working

Adler, PauL.S&Seok-woo kwon(2002).”Social Capital: Prospects for a new Concept”.Academy of management Review; Vol. 27.No1; pp: 17-40.

Reissman, L. (1970). The Urban Process New York: The Free Press.

Wirth, L. (1964). Urbanism as a way of life, P. K. and Reiss, A. J. (eds), Critics and society New York: The free. PP.46.64

Cohen ,D. and Prusak, L(2001).In good company: how social capital make organizations work

Coleman, J, » Foundation of Social Theory”; Cambridge, MA: Harvard press, 1990.

Erik H. “Childhood and Society”. (Harmomndsworth: Penguin. 1965).

Fukuyama, F. (1999, “Social capital and civil society “, The Institute of Public Policy, George Mason University.

Alan. “Beyond Contrct”. (London: Febr. 1974).

Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity (New York: Free Press, 1995) ; Hamish Hamilton, as quoted in “Cultural Explanations; The Man in the Baghdad Cape”. The Economist (Nov. 9th, 1996).

Jhonson, David,”Reaching Out: Interpersonal effectiveness and Self- actualization”, Boston, Allyn and Bacon, 1993.

Miztal, Barbara A,”Trust in Modern Societies”. Polity press, 1996.

Joshua. “No Sense of Place”, Oxford: Oxford University Press.1985.

Putnam, R.D. (2000).“Bowling alone: the collapse and revival of American community”.Simmon & Schuster

Georg. “The Philosophy of Money (London: Routledge. 1978)

چکیده

شواهد بسياري دلالت بركاهش اعتماد اجتماعي در تمام ابعاد و سوگيري عاطفي و خاص گرا در روابط كنشگران در تمام سطوح در ايران دارد. از سویی مسئله اعتماد اجتماعی در دانشگاه به عنوان محیطی که افراد از گروه ها، با فرهنگ های مختلف را در خود جای داده است، ضرورت وجود اعتماد به عنوان چسب پیوند دهنده این گروه های مختلف اهمیت دو چندانی می یابد.لذا سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟در پی دستیابی به پاسخ سوالات تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس  با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد. همچنین بین روابط چهره به چهره و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد اما بین میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود ندارد.

 

1    فصل اول

کلیات تحقیق

1.1          سئوال آغازین

زندگی در فضای دانششجویی و دانشگاهی پر است از اتفاقات و رویدادهای مختلف به عنوان یک دانشجوی جامعه شناسی همواره شاهد دوست یابی ها و گروه های دوستی مختلف بودم. در سر کلاس، در بوفه در زندگی خوابگاهی و … ولی با دقت در نحوه و ماهیت این گروه های دوستی متوجه شباهت های و وجوه افتراق خاصی می شدم نه در همه گروه های دوستی دانشگاه و عمدتاً در اکثر آنها نوعی تقسیم بندی ویژه ای وجود داشت، ظاهراً در دانشگاه ما هر کسی با هر کسی دوست نمی شد مثل تمام عرصه های و شوون زندگی اجتماعی. اما به تدریج دریافتم که عامل مهمی چون بومی بودن یا نبودن در تشکیل گروه های دوستی تاثیرگذار می باشد. تاثیر این متغیر سوای متغیرهایی چون قومیت و هم زبانی و همشهری بود. لذا اولین سئوال ذهنی من که مرا در نهایت با مشورت استاد راهنما به موضوع کنونی کشاند همان نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و بالعکس بود. بر این اساس می توان گفت که سوال اغازین تحقیق من که موضوع رساله را شکل داده این است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟

1.2         مقدمه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس در سال 1363 تأسيس شد و فعاليت خود را با دو رشته در مقطع كارداني آغاز نمود. توسعه كيفي دانشگاه از سال 1387 در کنار توسعه کمي آغاز و توجه به توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي ،تحقيقات و پژوهشي،افزايش توليدات علمي، ارتقاء كيفيت با هدف رقابت با دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي دنبال شده است. در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس به عنوان بزرگترين مجتمع آموزش عالي استان مي باشد که تعداد کل دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس بالغ بر 11000 نفر مي باشد.[1] افزايش جمعيت ناشى از مهاجرت دانشجویان غیر بومی به شهر بندرعباس بدنبال خود آسيبها و فرصتهايى را فراهم نموده است كه يكى از اين آسيبها کاهش اعتماد اجتماعی بين دانشجویان بومى و غيربومى دانشگاه مى باشد.

1.3        پیشینه تاریخی موضوع

به لحاظ نظري بايد گفت كه مفهوم اعتماد اجتماعي  به عنوان مهمترين بعد سرمايه اجتماعي بصورت مستقيم وغير مستقيم و از زمان شكل گيري جامعه شناسي مورد توجه بوده كه خود بيشتر ناشي از توجه به مساله نظم اجتماعي و توسعه اجتماعي بوده است. به نحوي كه اعتماد، نظم، همبستگي در انديشه كلاسيكهاي جامعه شناسي مانند دوركيم، وبر، تونيس، مهمترين مفاهيم بوده است(چلبی، 1375).

در دهه هاي اخير نيز اعتماد اجتماعي، با طرح مفهوم سرمايه اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. سابقه

امروزين خود مفهوم سرمايه اجتماعي نيز به 80 سال پيش و در نوشته هاي ليداجي هانيفان سرپرست وقت مدارس ويرجيناي آمريكا بر مي گردد. و جيمز كلمن(1988) براي ا ولين بار اين مفهوم را در آمريكاي شمالي وارد عرصه سياسي كرد. تلاشهاي وي دراروپا توسط پاتنام پيگيري شد.(الواني، 1381 ) و امروزه با توجه به اهميت يافتن اين مفهوم در سامان زندگي جديد بسيار مورد توجه قرار گرفته به نحوي كه شاهد موج عظيمي از انديشه ها و پژوهشها در اين زمينه هستيم كه بيشتر ملهم از پژوهشهاي انديشمندان متاخر مانند كلمن، پاتنام، زتومكا، سليگمن، اينگلهارت، پاكستون، گيدنز، فوكوياما، گريشام، بورديو و ديگران است. به نحوي كه در مطالعه جهاني ارزشها و اعتماد اجتماعي مورد سنجش قرار گرفته (wvs) نگرشها است.

محققان مختلف از دیدگاه هاي گوناگونی به مسأله  اعتماد نگریسته اند و به تبیین و توضیح دلایل اعتماد، تقویت و ارتقاي آن، تبعات و تأثیرات کاهش و تضعیف آن پرداخته اند. در این میان برخی همچون فوکویاما بیشتر به جنبه هاي اقتصادي توجه داشته اند؛ و برخی دیگر مانند پاتنام به ابعاد سیاسی آن پرداخته اند و جامعه شناسانی چون چون گیدنز به ابعاد جامعه شناختی آن توجه بیشتري داشته اند. در جدول زیر سعی شده ارا اجمای محقیقن مشهور اعتماد اجتماعی آورده شود این جدول نشانگر پویایی هایی است که نظریه پردازان مختلف در تبیین این مفهوم بدست داده اند.

در فصل دوم به طور مفصل نظریات اندیشمندان مختلف را در خصوص اعتماد اجتماعی ذکر خواهیم کرد و مشاهده خواهد شد که این مفهوم از چه ابعاد مختلفی مورد بررسی و نظریه پردازی واقع شده است.

1.4        بیان مساله

لوئيس ورث معتقد است بزرگي يك جامعه باعث افزايش تنوع درجمعيت مي شود. هرچه جمعيت بزرگتر باشد جدايي‌هاي فضايي بر مبناي نژاد، قوم و منزلت بيشترخواهد شد، تفكيك فضايي در شهر باعث سست شدن پيوندهاي همسايگي و احساساتي مي شود كه جوامع كوچك از آن برخوردارند. ضعيف شدن اين پيوندها باعث تقويت رقابت و ضرورت حضور نظارت رسمي مي گردد(ممتاز:1379: 139-140)

جرج زيمل نيز با رويكردى روانشناختى نسبت به روحيه كسانى كه در شهرهاى بزرگ زندگی می كنند معتقد است در كلان شهرها گروههاى وسيع و متعددى در حال فعاليت و كنش و واكنش هستند ليكن هدف آنها سودجويى و انگيزه‌هاى فردى است.(توسلى: 1370: 72)

“بزرگي يك جامعه” پديده هاي ديگري را نيز به دنبال دارد، محدود شدن روابط خارجي؛ به اين معني كه در گروههاي بزرگ افراد يكديگر را به خوبي نمي شناسند يا تنها بخشي از شخصيت يك فرد را مي شناسند كه با آن در تماس هستند. آشنايي‌هاي صميمي كم مي شود و تماسهاي اجتماعي بريده بريده مي گردد. كنشهاي متقابل در گروههاي بزرگ ابزاري مي شود، يعني افراد بر مبناي اهداف خاص با هم كنش دارند. اين خصايص باعث مي شود كه روابط سطحي زودگذر و توام با گمنامي باشند. درحالي كه فرد در اين نوع روابط ميزاني از آزادي، از قيود روابط شخصي و عاطفي پيدا مي كند اما ازطرف ديگر پيمانهاي خود بخود و احساس تعلق و وابستگي و مشاركت نزديك را از دست مي دهد. زندگي و كار در كنار جمعي بزرگي كه هيچ نوع پيوند احساسي و عاطفي ندارند، در ضمن حس رقابت و استثمار متقابل را افزايش مي دهد. در عين حال باعث يك نوع ديدگاه نسبي گرا و متحمل مي گردد، كه مبناي پيدايش عقلانيت در جامعه شهري است. اما زندگي جداي افراد از يكديگر باعث احساس آنومي و بي سازماني شخصيتي مي گردد.(ممتاز، 1379: 140) “تراكم” نيز مورد توجه ورث بوده است و از جمله خصايص منطقه شهري به حساب مي آيد. در شرايط جمعيت متراكم نياز به تخصصي شدن و تمايز يافتگى بيشتر مي شود و پيچيدگي ساخت اجتماعي هم به همان ترتيب افزايش پيدا مي كند تماس‌هاي نزديك تعداد بي شمار فاصله را در روابط اجتماعي افزايش مي دهد.( همان: 141-140)

شواهد بسياري دلالت بركاهش اعتماد اجتماعي در تمام ابعاد و سوگيري عاطفي و خاص گرا در روابط كنشگران در تمام سطوح در ايران دارد. لذا اعتماد را مي توان موضوع كانوني و تاثير گذار بر ساير مسايل جامعه شناسي معاصر كشور قلمداد كرد. (آراسته، 1388: 104)

زتومكا بر مبناي ابعاد سه گانه اعتماد، سه نوع علامت را براي اعتماد مطرح مي كند: به نظر او اعتماد به عنوان يك رابطه، اعتماد كردن مبتني بر برآوردي است كه ما از قابليت ديگران داريم و در اين حالت ممكن است قابليت اعتماد بازتابي از ديگران باشد كه به عنوان عاملي ذهني در برآوردن اعتماد مطرح شود. اين نشانه اعتماد يك ماهيت معرفت شناختي دارد؛ در اين موارد اطلاعات معيني از اعتماد شوندگان در دست اعتماد كنندگان وجود دارد كه ممكن است درست يا غلط، راست يا دروغ باشد. بنابراين احتمال اعتماد بجا و مناسب بستگي به ميزان و تنوع اطلاعات درستي دارد كه از ديگران به دست مي آيد. بدون چنين برداشتي اعتماد كوركورانه است و خطر از دست دادن اعتماد بالاست (كاوسي، 1385).

به طور مشابهي از لحاظ بعد فرهنگي نيز مبناي اعتماد شجره شناختي است. هر چند كه در سطوح متفاوتي به اعتماد يا بي اعتمادي كه به وسيله قواعد فرهنگي احاطه شده است تشويق مي شويم. ما ممكن است به فشارهاي اجبارآور فرهنگ گردن نهاده و از درخواست هاي فرهنگي در مورد اعتماد يا بي اعتمادي اطاعت كنيم بدون اينكه برآوردي از قابليت اعتماد ديگران داشته باشيم، يا از تمايلات اعتماد آميز خود حرفي در ميان باشد. فرهنگ اعتماد ممكن است فشار كافي براي اعتماد به ديگران به بار آورد در حالي كه فرهنگ بي اعتمادي ممكن است رفتار بي اعتمادي را سبب شود. اما فرهنگ خدادادي نيست بلكه ته نشست هايي از تجربه جمعي از لحاظ تاريخي انباشت شده يك جامعه، اجتماع يا گروه اجتماعي خاصي مي باشد ؛ پس در اين مورد نشانه هاي اعتماد ويژگي شجره اي دارند، اما بيشتر جمعي و تاريخي اند تا اينكه بيوگرافيك باشند( قانعي راد و حسيني، 1384)

تفاوتهاى فرهنگى ما بين دانشجویان بومى با دانشجویان غير بومى ساكن در بندرعباس هرچند تحت تاثير مولفه هايى همچون يكسان سازى فرهنگى (كه ناشى ازتاثير پذيرى از رسانه هاى داخلى وخارجى و تبادل فرهنگى می باشد) نسبت به گذشته تعديل شده است اما با اين حال اين تفاوتهاى فرهنگى در بطن خود تكثير كننده نگرشها و تصورات قالبى در بين دو گروه از دانشجویان است. از این رو کاهش پیوندهای اجتماعی بین افراد و افزایش فاصله اجتماعی بین آنان می تواند با کاهش اعتماد اجتماعی بین آنها همراه گردد. در این تحقیق بر آنیم تا تاثیر نگرش دانشجویان بومی به دانشجویان غیر بومی بر میزان اعتماد اجتماعی آنان را بررسی نمایم.

1.5       اهداف تحقیق

1.5.1       هدف کلی

بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به دانشجویان غیر بومی و تاثیر آن بر اعتماد

1.5.2      اهداف جزیی

تعيين ميزان اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحد بندرعباس

شناخت رابطه عوامل زمينه اي (مانند سن، جنس، تحصيلات و …) با ميزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامي واحد بندرعباس

بررسی میزان حس ظن در بین دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاداسلامي واحد بندرعباس

بررسی میزان دگر خواهی در بین دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاداسلامي واحد بندرعباس

 

[purchase_link id=”14097″ style=”” color=”” text=”خرید”

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه نسبت به فعاليت‏هاي فرهنگي و هنري و ميزان مشارکت آن‏ها در اين فعاليت‏ها
 • پايان نامه بازنمايي اعتماد اجتماعيِ بين نسلي در سريال هاي تلويزيوني
 • پايان نامه رابطه بين مديريت استعداد با يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه مصرف رسانه اي و اعتماد اجتماعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122