پايان نامه بررسي همبستگي تيپ هاي شخصيتي دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبيرستان و مرحله فراغت از تحصيل در آن مقطع

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي همبستگي تيپ هاي شخصيتي دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبيرستان و مرحله فراغت از تحصيل در آن مقطع یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي همبستگي تيپ هاي شخصيتي دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبيرستان و مرحله فراغت از تحصيل در آن مقطع بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 5
فصل اول
مقدمه7
بیان مسئله11
اهداف پژوهش15
اهمیت و ضرورت تحقیق16
تعریف واژه ها و مفاهیم
تعاریف نظری18
تعاریف عملیاتی18
سئوالات تحقیق19
فصل دوم
تعریف مفهوم رغبت21
رغبت از دیدگاه سوپر25
1-2-علایق بیان شده27
2-2-علایق آزمون شده28
سابقه تاریخی رغبت سنج ها29
انواع پرسشنامه های رغبت سنج31
مفهوم شناسی شخصیت32
تعریف شخصیت32
ویژگی شخصیت34
نظریه های رشد34
نظریه های رشد شغلی36
نظریه صفت مدار37
نظریه خصیصه عامل38
نظریه هالند39
ارزشیابی نظریه هالند44
کاربرد نظریه هالند47
تیپ شناسی هالند49
تحقیقات انجام شده62
پشینه تحقیقاتی در ایران67
فصل سوم
روش اجرای تحقیق70
مقدمه71
جامعه آماری71
نمونه و روش نمونه گیری71
طرح تحقیق71
روش اجرای تحقیق71
روش تجزیه و تحلیل داده ها72
ابزار تحقیق72
فصل چهارم
مقدمه74
جدول1-4 داده های توصیفی مربوط به مرحله ورود به دبیرستان75
جدول2-4داده های توصیفی مربوط به مرحله فراغت از تحصیل76
جدول3-4همبستگی بین تیپ اجتماعی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل76
جدول4-4 همبستگی بین تیپ واقع گرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل77
جدول5-4همبستگی بین تیپ جستجوگرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل78
جدول 6-4همبستگی بین تیپ متهورانه در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل78
جدول7-4همبستگی بین تیپ هنری در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل79
جدول8-4همبستگی بین تیپ قراردادی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل79
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری80
محدودیت ها85
پیشنهادات85
منابع
منابع فارسی87
منابع انگلیسی90

منابع فارسی                                                                                      

-آلن،مری جی؛ین،وندی ام.(1374).مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری(روانسجی).ترجمه دلاور.علی.تهران.انتشارات سمت.

-آناستازی،آن(1382).روان آزمایی.ترجمه:براهنی،محمد تقی.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

-افکار،مرضیه(1389).بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مایرز-بریگز با تیپ های حرفه ای هالند در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی.پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی.

-بهرامی،هادی(1385).آزمون های روانی(مبانی نظری و فنون کاربردی).تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

-حاجی صادقی،افسانه(1386).هنجاریابی پرسشنامه رغبت سنج چند وجهی در بین دانش آموزان شهر تهران(سال تحصیلی 85-86).پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.

-دلاور،علی(1385).روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی.تهران:نشرویرایش.

زندی پور ،طیبه(1389).برنامه ریزی تحصیلی-شغلی دوره آموزش متوسطه.چاپ یازدهم.تهران:شرکت نشر کتب درسی.

-اردبیلی،یوسف(1378).راهنمایی و مشاوره حرفه ای انتشارات ویرایش.

-اکبری،ا(1385).بررسی نیازهای دانش آموزا دوره متوسطه کشور به کتاب های غیر درسی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی وزارت آموزش و پرورش.

-اکبری،ا(1387).مشکلات نوجوانی و جوانی انتشارات رشد وتوسعه.

-اکبری پور،ص(1385).بررسی عملکرد مرامز کاریابی ماهنامه کار وجامعه شماره 69 و 70.

-حسینیان،سیمین(1385).اخلاق در مشاوره و روانشناسی(مبانی و اصول)انتشارات کمال تربیت.

-حسینیان،سیمین، طباطبایی یحیی آبادی،ش.خدابخشی کولایی،آ(1386).بررسی اثربخشی آموزش های آماده سازی شغلی و کارافرینی بر تمایلات کارافرینی جوانان داوطلب استفاده از تسهیلات اشتغال زایی شهر تهران فصلنامه انجمن مشاوره ی ایران شماره23.

-رفیعی،آزاده. باغبان،ایران(1386).بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره ی شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان.فصلنامه مشاوره ی شغلی و سازمانی سال اول شماره اول.

-زندی پور،طیبه(1378).کتاب معلم(راهنمای تدریس)برنامه ریزی تحصیلی-شغلی نشر کتاب های درسی ایران.

-زندی پور،طیبه(1386).فرهنگ مشاغل انتشارات ساوالان.

-زندی پور،طیبه(1386).آموزش و پرورش تحصیلی-شغلی موثر وسیله ای برای پیشگیری از بیکاری پژوهش تطبیقی در ایران،کانادا و سوئد فصلنامه تازه ها و پژوهشی های مشاوره انجمن مشاوره ایران شماره 21.

-سرمد،غ(1374).روانشناسی کودک،انتشارات آوای نور.

-شماعی زاده،م-عابدی،محمد رضا(1384)بررسی تاثیر مشاوره شغلی بر افزایش خودکارامدی کارافرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان.

-شفیع ابادی،عبدالله(1387)فنون و روش های مشاوره انتشارات ترمه.

-قاضی،قاسم(1383)مورد پژوهی در مشاوره و روان درمانی انتشارات دانشگاه تهران.

-گنجی،حمزه(1383).روانشناسی کار انتشارات ساوالان.

-اردبیلی،یوسف(1379)بازنشستگی(شناخت مشکلات و طریق مشاوره با انان).تهران:گلشهر.

– تراکسلر،ونورث(ترجمه سیف الله بهاری و غلامحسین زرکش،1371)،فنون راهنمایی،تهران:دانشگاه تربیت معلم.

-دلاور ،علی(1384) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،تهران:رشد،چاپ چهاردهم.

-شفیع آبادی،عبدالله(1390)راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل،تهران:رشد،چاپ بیستم.

-شولتز،دوان(1990،ترجمه یوسف کریمی و همکاران،1387)نظریه های شخصیت،تهران:ارسباران،چاپ هفتم.

منابع انگلیسی

-Abrahamsohn,R.(2008).the relationship between anxiety,self-efficacy and career intersts in university sudents.A thesi submitted in onformity with the reguirement for the degree of Doctor of philosophy Department of Adult Education and counselling psychology ontaario for student in Education of the university of Torento.

-Bandura.A.(1977).sacial learing theory.Engle Wood cliffs:NJ:prentice Hall.

-Donnay,D.A.C.(1997).E.K strongs logacy and beyond:70 years of the strong interst inventory.career Development Quarteryly,46,2-22.

-Hogan,T.(2003)psychologycal testing:practical introduction.university of scranton.

-Holland,J.L.(1997).Making vocational choices:A theory of vocational personalities and work enviroments(3rd ed).odessa,fl:sychological Assessment Resources,Inc.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پایستگی رغبت ها در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر قدس از زمان ورود به دبیرستان و زمان فراغت از دبیرستان انجام شده است. نمونه مشتمل بر 240 دانش آموز مقطع دبیرستان(130 دختر و 110 پسر)، در سال تحصیلی 91-90 بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش رغبت سنج هالند می باشد. تحلیل اطلاعات آماری در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی(همبستگی رگرسیون) صورت گرفت. نتایج آماری نشان دادند که در همه تیپ های شخصیتی اجتماعی(45/.) ،واقع گرا(41/.)،جستجوگر(54/.)،متهور(35/.)،هنری(54/.)،قراردادی(36/.)از زمان ورود به دبیرستان و زمان فراغت از دبیرستان پایستگی معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:پایستگی،رغبت سنج هالند،تیپ شخصیتی

فصل اول(کلیات پژوهش)

 مقدمه:

درعصرما،نمی توان منکر این واقعیت شد که شغل یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری شخصیت و هویت فرد است.معمولا وقتی پرسیده می شود آن شخص کیست؟پاسخ می شنویم که؛یک پزشک است،یک کارگر است،یک هنرمند است،… نوع کار ما اطلاعات زیادی در مورد شخصیت ما به دیگران می دهد.از این رو تصمیم گیری های تحصیلی _شغلی از اهمیت خاصی برخوردار است.

شغل فرد نه تنها جایگاه اجتماعی او را مشخص می کند،بلکه ارزش ها و رویه های او را هم شکل می دهد و بر نحوه ی زندگی فردی او ساعت کار و بیکار،اوقات فراغت،الگوی روابط اجتماعی و دوستان وحتی بر فرهنگ گفتاری و طرز لباس پوشیدن و محل سکونت او را هم تحت  تاثیرگذار است.به عبارت دیگر فرد شاغل با شرایط  فیزیکی،اجتماعی و فرهنگی شغل خود انعطاف می یابد. به طور خلاصه می توان گفت که شغل فرد نقش مهمی را در تعیین موقعیت اجتماعی ،ارزش ها،عقاید و نحوه زندگی  او بازی می کند.کار تنها وسیله کسب معاش نیست بلکه یک شیوه زندگی و یک نقش اجتماعی است و یکی از انتخاب های مهم زندگی است(زندی پور،1389).

انتخاب شغل همانطور که اشاره شد از مهمترین تصمیم هایی است که یک فرد در طول زندگی خود اتخاذ می کند.اگرچه برخی افراد در مورد انتخاب شغل راحت تصمیم می گیرند، بسیاری از افراد پیش از تصمیم گیری یا حین تصمیم گیری با مشکلات زیادی مواجه می شوند.این مشکلات ممکن است باعث شود افراد کلا تصمیم گیری را رها کنند و دچار بلاتکلیفی شوند و یا فرصت های خود را برای انتخاب کاهش دهند و نتوانند بهترین تصمیم را بگیرند(آبراهامسون 1،2008).

این نکته مهم است که به یاد داشته باشیم در عصر ما مشاغل ارثی نیستند،یعنی دیگر فرزند یک کشاورز،یک لوله کش ،یک

1-Abrahansohn

نانوا،الزاما کشاورز،لوله کش یا نانوا نمی شوند؛بلکه پیشرفت سریع دانش و تکنولوژی موجب کثرت مشاغل ؛تقسیم کا فراوان و جلب استعدادهای مختلف شده است.امروزه لازمه اکثر کارها تحصیل دانش و کسب مهارت های ویژه است.از این رو توجه به رابطه تحصیل و شغل اهمیت دارد(زندی پور،1389).

بنابرین برای انتخاب درست و بجا و منطبق با خصوصیات جسمی و روانی لازم است که افراد اولا خود را درست بشناسند و دوما محیط و امکانات خود را در نظر بگیرند.گرفتن یک تصمیم درست بدون اطلاع و آگاهی از عواقب آن و بدون شناخت عوامل موثر در انتخاب از جمله علایق و رغبت ها،تصمیمی نادرست خواهد بود که فرد را در زندگی شغلی و همچنین دیگر ابعاد زندگی به بیراهه می برد.

اگر هر فردی به اشتغال بپردازد که با طبیعت او سازگار است،همه کارها در حد اعلای کیفیت و با سرعت سهولت بیشتری به انجام

می رسد(شفیع آبادی ،1385) همچنین عوامل موثر در شکل گیری شخصیت که علایق در رغبت و استعدادها نیز جزء این عوامل

می باشند(الهام پور،مهرابی زاده،شکرکن،1378)نیاز به شناختن دقیق دارند و طبق نظریه آدلر که نگاه کل نگر به شخصیت دارد از ویژگی های شخصیت محسوب می شوند.همچنین از عواملی که علایق شغلی را تحت تاثیر قرار می دهند می توان خود کارامدی و علایق شغلی پنجاه و سه درصد و ضریب همبستگی بین آینده نگری و علایق شغلی پنجاه و دو درصد بدست آمده این نتایج نشان می دهد که افراد مطمئن و دلگرم به علایق شغلی خود دید مثبت تری دارند و احساس آنها در مورد توانایی هایشان مثبت و در حد اعتدال است( واتسون و مک ماهون،گاسر1،2005).

یکی از عوامل موثر موفقیت در هر شغلی داشتن رغبت می باشد که یکی از مهمترین عامل در انتخاب شغل به حساب می آیند البته با افزایش سن و تکامل انسان معمولا رغبت ها فرم واقعی تری به خود می گیرند و انتخاب فرد بیشتر به واقعیت نزدیک تر می شود،همچنین

1-Gasser

لازمه تمام انتخاب های مناسب شغل وجود ترجیح شغلی است و در واقع انسان اول شغلی را ترجیح می دهد و سپس آن را انتخاب می کند(شفیع آبادی،1384).رغبت زمانی ایجاد می شود که انسان چیزی را دوست بدارد آن چیز را مورد توجه قرار دهد و مشاهده کند یا درباره آن درباره آن چیز بیاندیشد و سرانجام از آن لذت ببرد. به عبارت دیگر می توان گفت که رغبت ها همان ترجیح  و دوست داشتنی های انسان در لحظه معینی از زمان می باشد(شفیع آبادی،1384).

در فرهنگ معین رغبت از لحاظ لغوی به معنی میل داشتن و آرزو است،یعنی زمانی که می گوییم فرد به کاری رغبت دارد یعنی از انجام آن لذت می برد و احساس خوشی و شادی به او دست می دهد.به عبارتی می توان گفت رغبت بیشتر تابع احساسات است.علایق (رغبت ها) فرایندهای ذهنی هستند که تولیدکننده احساسات مثبت یا منفی بوده اند و برانگیزنده یک میل برای ادامه دادن یا ندادن افکار یا رفتار مشابه می باشند به طور مثال علایق شغلی ممکن است به صورت زیر تعریف شود:موضوعی از نگرش که مربوط به ارزیابی باورها درباره فعالیت های شغلی است(نقل از حاجی صادقی،1386).

یکی دیگر از ویژگی های نوجوانان که در تصمیم گیری ها و علایق شغلی دارد تخیل وخیالبافی است.کسانی که در تخیل خلاقند احتمالا در تصمیم گیری های شغلی نیز از تخیل استفاده می کنند و دنیای تخیل دنیای زیباست(لارسن1،2008).

گرچه شخصیت به تعبیری کل صفات فرد را دربرمی گیرد،لکن در روان سنجی ،هدف از آزمون های شخصیت آنهایی است که حالاتی از قبیل عواطف،هیجانات،علایق و روابط اجتماعی و نگرش ها را می سنجد(بهرامی،1385).انسان ها برای شناخت خود و محیط پیرامون از چهار منبع استفاده می کنند:1- استفاده از افراد واجد صلاحیت وقابل اطمینان 2- از طریق سیر و سلوک و شهود3- از طریق عقل و خرد4- از طریق روش علمی(سرمد و بازرگان ،1376).روش علمی که یکی از منابع شناخت می باشد در

علوم انسانی به صورت روش تحقیق کاربرد دارد و نسبت به دیگر علوم،در علوم انسانی کاربرد آن مشکل تر می باشد چرا که عوامل

– Larson2

مورد بررسی،انسان ها هستند که دارای تفاوت های گوناگونی هستند و دائم در حال تغییرند.

شفیع آبادی(1385)معتقد است که اعمال برنامه های راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی به طور مناسب موجب می شود که توزیع دانش آموزان به رشته های مختلف تحصیلی چه در دبیرستان و چه در دانشگاه بر اساس ویژیگی های فردی و نیازهای جامعه به طور صحیح انجام گیرد.این امر از هدر رفتن سرمایه های ملی کشور و اتلاف فرصت ها و در نهایت از تورم و کمبود در برخی رشته های تحصیلی و ایجاد مشکلات پیشگیری می کند.یکی از عوامل موثر در موقعیت در هر شغلی داشتن رغبت است به بیان دیگر، رغبت ها مهمترین عامل در انتخاب شغل به حساب می آید،البته با افزایش سن و تکامل انسان معمولا رغبت ها فرم وافعی تری به خود می گیرند و انتخاب فرد بیشتر به واقعیت نزدیک می شود،همچنین لازمه تمام انتخاب های مناسب شغل وجود ترجیح شغلی است و در واقع انسان اول شغلی را ترجیح می دهد و سپس آن را انتخاب می کند،برای این منظور می توان از خود فرد کمک گرفت(شفیع آبادی،1384).

هالند(1966) بهترین روش برای پیش بینی شغل را پرسش از فرد در مورد ترجیح های شغلی اش می داند.در اختیار داشتن ابراز خودسنجی مناسب ضرورت پیدا می کند.مخصوصا در مدارس متوسطه برای اینکه دانش آموزان سال اول به رشته مناسب تحصیلی هدایت شوند لازم است این امر در کنار پرداختن به دروس دیگر جدی گرفته شود.

دانش آموزان علاوه بر یادگیری مهارت های فوق،باید از طریق برنامه های آموزشی مناسب و مطلوب برای زندگی اجتماعی قبول مسئولیت و اشتغال آماده شوند.از طریق راهنمایی شغلی و حرفه ای و استفاده از تست های رغبت سنج شغلی به فرد کمک می شود تا خود را بشناسد،با خصوصیات مشاغل مختلف و نیازهای جامعه آشنا گردد،شغل مناسبی را انتخاب کند،برای انجام آن اشتغال ورزد(شفیع آبادی،1384).

بیان مسئله:

طی سال های اخیر تست های زیادی ساخته و هنجاریابی شده اند و کاربردهای گوناگونی دارند ولی متاسفانه  در زمینه شغلی این حرکت قدمت چندانی ندارد و در حال حاضر آزمون های معتبر شغلی انگشت شمارند.یکی از این آزمون ها رغبت سنج  هالند می باشد.نظریه انتخاب شغل هالند(1959) یکی از اولین نظریه های رشد شغلی است که یک چارچوب مفید و کارامد برای افراد فراهم می کند تا آنها خودشان را در یک مسیر و جریان استاندارد درک کنند و محیطی را که بیشترین تناسب را با تیپ های شخصیتی شان در دنیای کار دارد،انتخاب کنند.به نظر هالند(1992)دو بعد وجود دارد که در درون فرد با هم تعامل دارند و آن دو شخصیت و محیط فرد می باشند.افراد دنبال محیط هایی می گردند که بیشترین تجانس را با تیپ شخصیتی شان دارد.بنابراین مهارت ها،توانایی ها،نگرش ها و ارزش هایی را در خود پرورش می دهند که مورد تقاضای محیط آنهاست.فلذا رفتار به عنوان تعامل بین شخصیت و محیط تعریف می شوند(لانکاستر،2006).

نظریه ترجیح های شغلی هالند(1999،1985،1973) یک چارچوب قوی و توانمند را برای مطالعه تجربیات دانشگاهی دانشجویان فراهم می کند.در این نظریه،هالند درباره ارتباط انتخاب های افراد با تیپ شخصیتی شان بحث می کند.نظریه هالند(1997) در طی سه دهه از یک توصیف کلی تیپ های شش گانه شخصیت و محیط هایی نظیر هر کدام از تیپ ها،به سمت چارچوب تجربی رشد و تحول یافته است و دارای سه مولفه می باشد که عبارتنند از اشخاص،محیط آنها و تعامل بین اشخاص و محیط های آن ها(پایک،2006).

هالند نظریه خود را بر مبنای دو اصل مهم استوار نموده است:1- انتخاب شغل و حرفه با نوع شخصیت فرد بستگی دارد.2- انتخاب شغل و حرفه رابطه مستقیمی با طرز تلقی و گرایش فرد دارد.هالند(1996) معتقد است بهترین روش برای پیش بینی شغل،پرسش از افراد در مورد ترجیح شغلی اوست(شفیع آبادی،1384).نظریه هالند بر این اصل استوار است که شغل وسیله ای برای ابراز شخصیت فرد است.به نظر او،اعضای شاغل در یک شغل دارای شخصیت های مشابهی هستند و تاریخچه مشابهی نیز دارند(سوانسون و فئواد،ترجمه موسوی،1381).یکی از مهمترین کاربردهای نظریه هالند برای مشاوران ،طبقه بندی مشاغل است.مشاوران شغلی و حرفه ای می توانند با بررسی افرادی که در موسسات متعدد کار می کنند به کسانی که می خواهند در آینده وارد این مشاغل شوند کمک نمایند.همچنین می توان این کاربردها را نیز اشاره کرد:

1- ارائه اطلاعات شغلی و حرفه ای به ساده ترین صورت ممکن به طوریکه عملا قابل استفاده و کاربرد باشد.

2- توصیف جریان انتخاب شغل و ارتباط آن با نوع شخصیت فرد.

3- فراهم آوردن امکانات و فرصت هایی برای خود شناسی و شناخت نیازهای محیطی.

4- استفاده از تیپ های شش گانه در هدایت دانش آموزان دبیرستانی به رشته های مناسب.

5- جایابی مناسب برای افراد در قسمت های مختلف یک موسسه یا شرکت.

6- تهیه اطلاعات شغلی بااستفاده از رغبت سنج هالند(شفیع آبادی،1384).

در نتایج حاصل از پژوهش های توام با کلوپ شغلی،اعضای گروه در میزان کاریابی شان موفق تر از بقیه بودند و تفاوت های معنادار از گروه کنترل داشتند(آزرین و همکاران،1980) و اعضای این گروه ها در کنجکاوی و کشف توانایی ها،رغبت ها،استعدادهای خود نیز از گروه کنترل پیشی گرفتند(استیدمن و ریمیلیف1992) این گروه ها بر اساس اصول رفتاری و آموزش جنبه ها و مهارت های ویژه جستجوی شغل،تمرین این مهارت ها و آمادگی روزمره برای درگیر شدن با یک موقعیت شغلی و تقویت و استحکام اجتماعی اعضای گروه قرار گرفته اند و به طور موثر نیز با گروه های مختلف به کار رفته است:در کمک به خانواده های فرزندان معلول،کارگاه های آموزش مهارت های زندگی،گروه های علاقه مند به زندگی توام با رفاه و آسایش بیشتر،افراد کر و لال ،افراد عادی جویای کار،دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه ها کسب گروه های حمایت حرفه ای از فعالیت های زیادی تشکیل شده است که برای آموزش اعضای شرکت کننده جهت هدایت موفقیت آمیز جستجوی شغلی شان طراحی شده است(مهدی نژاد،کرمی و فرحبخش،1387).

ارزیابی وسیع و گسترده نظریه هالند نشان می دهد که سازه های وی معتبرند.در واقع شواهد،بسیار گسترده و تقریبا قاطع اند.پژوهشی به تعامل بین شخصیت و علایق اشاره کرد که توسط گاتفردسون و هالند (1992) و کارسون و موسیان(1993)انجام شد.شش ضلعی هالند،توسط رنوز و تریسی(1993) مطالعه شد و همخوانی و تعامل فرد و محیط توسط اسپوکان(1985)مورد بررسی قرار گرفت.میر،اسفرمز و افرایدلند(1994)نیز این همخوانی و تعامل را مورد مطالعه قرار دادند.

در پژوهشی که فرحبخش و همکاران(1390)با استفاده از طرح ریزی شغلی به شیوه تلفیقی هالند و سوپر بر استفاده بهینه از فرم شغلی اختصاص یافته به مددجویان مرکز مراقبت بعد ار خروج از زندان های اصفهان انجام شد نشان داد که این طرح ریزی بر کشف شغلی ،استفاده بهینه از منابع،بلوغ حرفه ای موثر می باشد.

بارها شده است که در هنگام انتخاب بهترین گزینه،دچار تردید شده ایم و نمی دانیم که این گزینه یا به عبارتی دیگر،کدامین مسیر را انتخاب کنیم،اما با کسب شناختی بهتر از خود و دیگران و شناسایی نیازها و خواسته هایمان به طور حتم انتخاب احسن تری خواهیم داشت.شناخت ویژگی های شخصیتی و شناخت خود باعث عملکرد بهتر در بسیاری از مسایل می شود و در نتیجه راندمان بهتری خواهیم داشت(شولتز،ترجمه سیدمحمدی،1379).

به طور حتم شناسایی ویژگی های شخصیتی می تواند کمک بسیار زیادی برای انتخاب شغل کند،اما باید بتوان از ابزار مناسب استفاده کرده و همچنین اینکه انتخاب شغل فقط یکبار با شناسایی ویژگی های شخصیتی آیا می تواند درست باشد.

همانطوری که این تحقیقات نشان می دهد باید بررسی کنیم که آیا رغبت سنج هالند با فرهنگ ما هماهنگ باشد و بتواند کارایی مناسب خود را برای جنسیت های مختلفی نشان دهد.این یافته ها نشان می دهد که این هماهنگی بین تیپ  های شخصیتی و رشته های تحصیلی در دبیرستان وجود دارد و همچنین فقط نشان می دهد که این هماهنگی فقط مربوط به مقطعی می باشد که پژوهشی اجرا شده است.با توجه به اینکه انتخاب رشته در واقع یک مقطع طرح ریزی شغلی می باشد ولی در کشورها از رغبت سنج ها(بخصوص)هالند برای این کار استفاده می کنند ولی هیچگاه بررسی نشده که استفاده از این رغبت سنج چقدر توانسته مفید باشد هر چند در فرایندهای دیگری مانند پژوهشی که در زندان اصفهان انجام شده نشان داده که به صورت مقطعی استفاده از این ابزار مفید می باشد ولی در یکی از بزرگترین جوامع آماری کشور یعنی دانش آموزان این مسئله بررسی نشده است و بیشتر به نتایج پژوهش ها در سایر کشورها و همچنین بر اساس فرضیات این رغبت سنج به کار گرفته شده است.

راهنمایی و مشاوره شغلی در هر نظام یک ضرورت آموزشی ،تاریخی و اجتماعی است که در بهره وری و بازدهی تاثیر بسزایی دارد.راهنمایی شغلی به کمک طرح ریزی شغلی به افراد کمک می کند که شغل مناسب را انتخاب کنند بدین ترتیب که هدف های شغلی را تعیین و برای رسیدن به آن ها برنامه ریزی می کند.رغبت ها نقش اساسی در طرح ریزی شغلی بر عهده دارند،رغبت های انسان همواره در حال تغییرند،حال این سئوال پیش می آید که اگر رغبت ها تغییرپذیرند چگونه می توان از آنها در انتخاب یک شغل استفاده کرد.در طرح ریزی شغلی در نظام آموزشی ایران سعی می شود تا با استفاده از رغبت سنج ها دانش آموزان را به رشته های تحصیلی هدایت می کند که در نهایت در انتخاب شغل آنها تاثیر بسزایی دارد.اگر رغبت ها از پایداری نسبی برخوردار باشند می توان از آنها در طرح ریزی شغلی استفاده کرد و با توجه به آنها رشته های تحصیلی مختلف هدایت کرد آنچه که مساله اصلی است این می باشد که این رغبت ها چقدر پایدار می باشند که بتوانیم از آنها به عنوان یک گزینه در طرح ریزی شغلی دانش آموزان استفاده کنیم.

آنچه که محقق در این پژوهش به دنبال آن است بررسی این موضوع است که چه اندازه می توان از نتایج رغیت سنج هالند برای کمک به دانش آموزان در انتخاب رشته استفاده کرد و اینکه نتایج حاصل از این رغبت سنج تا چه اندازه در طول زمان تغییرپذیر می باشند؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایی

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستان با نياز دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122