پايان نامه بررسي واژه هاي تيره و شفاف در شعر کودک و نوجوان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي واژه هاي تيره و شفاف در شعر کودک و نوجوان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي واژه هاي تيره و شفاف در شعر کودک و نوجوان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ‌ل
مقدمه 1
فصل اول : کلیات تحقیق 3
1-1- بیان مسئله 4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
1-3- اهداف تحقیق: 5
1-3-1- اهداف کلی: 5
1-3-2- اهداف جزیی : 5
1-4- سؤالات تحقیق: 5
1-5- فرضیه های تحقیق 7
1-6- تعریف واژگان کلیدی : 6
فصل دوم : پیشینه تحقیق 7
فصل سوّم : روش تحقیق 19
محدودیت ها و موانع 123
فصل چهارم : یافته های تحقیق 22
بخش اول : زبان 23
4-1-1- از میان رفتن انگیزش 23
4-1-2- انگیزش آوایی و ساختی 23
4-1-3- تغییرات آوایی 26
4-1-4- معنی حقیقی ومعنی مجازی 28
4-1-5- ریشه شناسی یا وجه اشتقاقی 30
4-1-6- انواع ریشه شناسی عامیانه 31
4-1-7- معرفی شفافیت و تیرگی معنایی 34
4-1-8- واژه مشتق و واژه مرکب 41
4-1-9- واژه های غیر بسیط 50
4-1-10- اصطلاحات 54
4-1-11- ارتباط معنایی بین اجزای واژه مرکب 58
بخش دوم : موضوع اصلی شعر کودک و نوجوان (خداوند) 73
4-2-1-ریشه های شعر کودک در ایران : 75
4-2-2- دوره مشروطه : 76
4-2-3- دوره پس از مشروطه : 76
4-2-4- بنیانگذاران شعر کودک درایران 76
4-2-5- دوره های سه گانه شعر کودک در ایران 77
4-2-6-جمع آوری اطلاعات در اشعار کودک و نوجوان : 77
4-2-7-ترکیبات وصفی و اضافی: 77
4-2-8-تشبیهات : 80
4-2-9-برشمردن نعمت ها : 81
4-2-10-دعا ها و درخواستها : 86
4-2-11-جایگاه خدا : 87
4-2-12-عبادت و ارتباط با خدا : 89
بخش سوم : کلمات تیره و شفاف در شعر شاعران کودک 91
4-3-1- محمود کیانوش پدر شعر کودک 91
4-3-2- مصطفی رحمان دوست 96
4-3-3- اسدالله شعبانی 102
4-3-4- پروین دولت آبادی 105
4-3-5- جعفر ابراهیمی 110
4-3-6- افسانه شعبان نژاد 113
4-3-7- عباس یمینی شریف 115
4-3-8- احمد شاملو 117
4-3-9- بیوک ملکی 120
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 124
5-1- نتیجه گیری 125
5-2- پیشنهادات 126
منابع و ماخذ: 127

منابع و ماخذ:

الف – فارسی

1-ابراهیمی، جعفر، 1381 وقتی سایه ها سنگ می شوند، تهران: سوره مهر.

2-آتشی، منوچهر،1379 کارنامه، دوره اول، شماره 11.

3-افراشی، آزیتا، 1378 نگاهی به شفافیت و تیرگی معنایی در سطح واژه های مرکب، زبان و ادب مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی.

4-ـ ، ـ ، 1381 اندیشه هایی در معنی شناسی، انتشارات آگاه.

5-ـ  ، ـ  ، 1381 معنی شناسی بازتابی فرضیه ای تازه درشناخت و تبیین معنی، دانشگاه علامه طباطبایی.

6-ـ ،  ـ ، 1386 ساخت زبان فارسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاه ها.

7-ـ ،  ـ ، نعیمی حشکوایی، فاطمه، نشریه زبان و ادبیات، زبان شناخت.

8-باطنی، محمدرضا، 1370 کلمات تیره و شفاف : بحثی در معنا شناسی؛ درباره زبان تهران، انتشارات آگاه.

9-ـ ،  ـ  ، 1370 درباره زنان، تهران، انتشارات آگاه.

10- ـ  ،  ـ ، 1375مجموعه مقالات درباره زبان، موسسه انتشارات آگاه.

11-پولادی،کمال، 1384 بنیادهای ادبیات کودک، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

12-خسرونژاد ،مرتضی، 1382 معصومیت و تجربه(درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک) تهران: نشر مرکز .

13-دهخدا، علی اکبر، 1377 لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

14-زرین، رویا، اولین ترانه، شورای گسترش زبان وادبیات فارسی.

15-صفوی ،کاظم،  1379 درآمدی بر معنا شناسی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی .

16-علی پور، منوچهری، 1385 پژوهشی در شعر کودک، تهران: تیرگان .

17-غفاری، مهبد، 1383 شفافیت و تیرگی معنایی در زبان فارسی، مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان اران.

18-سیدآبادی، علی اصغر، 1385عبور از مخاطب شناسی سنتی، تهران: نشر فرهنگ ها

19-کاشفی خوانساری، سید علی، 1387 تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان، تهران: حوا.

20-کریم نیا، امین، تعریف زبان شناسی .

21-نیک طلب، بابک، 1382 پنجره های آسمان(هفتاد و دو شعر درباره خدا) تهران: نشر افق

22- یودووریچ، لوریاوف، 1364 زبان و ذهن کودک، ترجمه دکتر بهروز غرب دفتری، انتشارات نیما.

مقالات .

1-حاجی نصر الله ، شکوه، 1384 چگونگی طرح مفاهیم انتزاعی در ادبیات کودک، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان.

2-سلاجقه، پروین، 1385 از این باغ شرقی (نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان)تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

3-سلطان القرایی، صادق، 1384 ادبیات کودکان و نوجوانان با هویت فرهنگی (مواد خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوان) تهران: دردانه .

4-کریمی، عبدالعظیم، 1376 بررسی تفکر شهودی در کودکان، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان.

ب- انگلیسی

Bauer, L. (1983) English word formation . Cambridge University press.

Bauer, L. (1988)introducing linguistics morphology ,Gdinburgh University press.

Bauer, L. (1996),English word formation Cambridge University press.

D.A.(1996)Dictionary of linguistics and phonetics England.

Katamba F. (1993)morphology London Macmillan press ltd.

Ullmann , S. (1962)semantics An introduction to the study of meaning:

Oxford ,Basil Blackwell.

چکیده

شعر کودک و نوجوان در ایران در آغاز دهه شصت از رشد نسبتا خوبی برخوردار شده است. این گونه ی شعری چنان در حیطه زبانی، تخیل و موسیقی منحصر به فرد شده است که به جرأت می توان آن را موج پنجم شعر ایران نامید در این رساله ابتدا به بررسی شفافیت و تیرگی معنایی در زبان فارسی و هم چنین در واژگان مرکب اشاره شده و در بخش چهارم به نقد و بررسی این واژگان و طبقه بندی اطلاعات در سه سطح 1-واژگان غیر بسیط
2-اصطلاحات 3-جملات پرداخته شده و مدلی برای بررسی درجه شفافیت و تیرگی معنایی  ارائه شده و فصل مشترک «صرف» و «معنی شناسی» را باز نموده است و به روش سندکاوی و کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده در آخر نیز از اطلاعات بدست آمده نتیجه گیری به عمل آمده است.

شعر کودک و نوجوان شعری است که با زبان و تخیل و درک و هیجان کودک و نوجوانان تناسب داشته باشد در یک جمله این که قابل فهم برای این گروه های سنی باشد با این تعریف حیطه شعر کودک نسبت به شعر بزرگسال محدود تر می شود اماعده ای معتقدند که شعر کودک شعری است که کودکان آنرا می فهمند و بزرگسالان نیز ازآن لذت می برند.

زبان دائما در حال تغییرات در نتیجه این تغییر ممکن است کلماتی که روزی شفاف بوده اند به کلمات تیره تبدیل شوند یعنی انگیزش خود را از دست بدهند این حالت ممکن است برای انگیزش آوایی، انگیزش ساختگی و انگیزش معنایی پیش بیاید.

در بحث تیره و شفاف بودن واژگان اگر قاعده مندی در ساخت واژه مطرح باشد شفافیت نیز امکان وقوع پیدا می کند و حاصل کار به لحاظ زبانی شفاف می گردد و از سوی دیگر هر چه بر تعداد قواعد افزوده گردد تا ساخت واژه توجیه شود احتمالا پیچیدگی بیشتر و شفافیت کمتری می شود و فرایند به سمت تیرگی پیش می رود به گونه ای که پذیرش ساخت های تیره از سوی جامعه زبانی بر حسب توافق عام خواهد بود زیرا یا فرایند تولید زبانی بی قاعده است یا اینکه به علت کثرت تعداد قواعد دنبال کردن تشخیص آنها مشکل خواهد شد.

 واژگان کلیدی: ادبیات،شعر، واژگان شفاف، واژگان تیره

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم         هست کلید در گنج حکیم

شعر فارسی با قدمت هزار ساله اش در حوزه شعر کودک و نوجوان هنوز نوپاست.عمر آن هم به زحمت به هفتاد سال می رسد اوایل دهه بیست را میتوان آغاز شعر کودک در ایران دانست این به آن معنا نیست که قبل از این تاریخ کودکان شعر نمی خوانده اند واز شعر محروم بوده اند. بر عکس کودکان آن روزها شاید بیش از زمان ما با شعر مانوس بودند. لالایی های مادران اولین زمزمه های شاعرانه ای بود که شعر را در جان و روح نوباوگان می نشاند. پس از ورود به جامعه هم کودکان با گنجنیه عظیمی از فرهنگ شفاهی عامه روبرو می شدند که غالبا منظوم و ا زجوهره شعر برخوردار بود. اشعار، آوازها، تعزیه ها، مناجاتها، شاهنامه خوانیها و ..درمناسبتهای مختلف از قبیل عروسی، عزا، نوروز ،ایام ماه محرم، ماه رمضان و .. در بین مردم رایج بود بسیاری از مفاهیم اخلاقی و مذهبی هم با همین زبان شعر، سینه به سینه به کودکان و نسل بعد منتقل می شد.

همزمان با انقلاب مشروطه وتغییراتی که در عرصه ادبیات پدید آمد اندک اندک ادبیات کودکان نیز مورد توجه قرار گرفت در تاریخ هزار ساله شعرفارسی اشعاری را میتوان یافت که خطاب به کودکان و نوجوانان وبرای استفاده ایشان سرود شده اند اما جریان عمومی و مستقل شعر کودک در سالهای پس از مشروطه در ایران شکل گرفت. (تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان، کاشفی خوانساری : 135

اگر چه امروزه زبان شناسی به مثابه ی علم مطالعه ی زبان در پنج حوزه ی آواشناسی، واج شناسی، صرف، نحو، معنی شناسی و کاربرد شناسی معرفی می شود و صرف دیگر هیاتی مستقل یافته است با این وجود ترسیم مرز قاطع میان صرف و نحو درهمه ی موارد به آسانی صورت نمی گیرد. درواقع قائل شدن مرزهای قاطع میان این پنج حوزه عملا غیر ممکن است.

دراین جا به ذکر این نکته اکتفا می شود که فرایند دخیل در حذف عناصر از این جمله های زیربنایی و انتقال معنی حذف شده به واحدهای باقی مانده فرایند معنایی فعالی محسوب می شود که افزایش وکاهش معنایی نامیده می شود.

شفافیت و تیرگی معنایی، مقصود از واژه های شفاف آن دسته از کلمه هاست که از روی صدا یا ساخت آنها میتوان به معنی شان پی برد یا معنی آنها را حدس زد و به عبارتی بین صدا یا ساخت آنها با معنی شان رابطه ای وجود داشته باشد مانند «چک چک» و  «خود نویس » واژه های تیره آنهایی است که معنی آنها از ظاهرشان پیدا نیست مانند کاغذ، صندلی، تعاریف مختلفی از زبان شناسان پیرامون شفافیت و تیرگی معنایی مطرح شده است که در بخش پیشینه به آنها خواهیم پرداخت.

فصل اول :

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

دراین رساله سعی شد اطلاعات جامع و مستندی در مورد واژگان تیره و شفاف شعر کودک و نوجوان گردآوری شود بنابراین تصمیم بر آن شد با مطالعه سایت های مختلف اینترنتی و بررسی گسترده در متون ادبی رساله ای جامع و کامل دراین زمینه به نگارش درآید تا بتوان با این اقدام که گام نخست در جستجوی واژگان تیره و شفاف در اشعار کودک و نوجوان می باشد دین خود را به ادبیات کشور ادا کرده و بدانیم که شعر کودک می تواند از ترانه های عامیانه و یا اصول شعری و یا اصول زبانی بهره مند باشد که این ویژگیها در قالب شعر کودک منعکس
می شود.

 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

هدف از نگارش این رساله این بود که بتوان رساله ای جامع و کامل در زمینه واژگان تیره و شفاف در شعر کودک و نوجوان به نگارش درآورد بنابراین ضرورت داشت که به گردآوری رساله ای دست زد که هدف آن ایجاد ارتباط با کودک است بر خلاف ادبیات که درمعنای خود که گاه ادعا می شود بدون توجه به مخاطب خلق گردد ادبیات کودک لزوما قید به مخاطب است.

دراین رساله سعی شد تحولات شعر کودک و نوجوان درایران گروه های سنی، دوره های سه گانه شعر کودک در ایران، بررسی واژه های شفاف و تیره در شعر کودک و نوجوان به همراه استفاده از سبکهای شاعران مطرح در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار داده و درآخر نیز نمونه ای از اشعار شاعران و آثار نویسندگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

1-3- اهداف تحقیق:

1-3-1- اهداف کلی:

بتوان واژه های تیره و شفاف که در زبان و ادبیات فارسی وجود دارد مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار داد . «کاربردی»

1-3-2- اهداف جزیی :

بتوان نحوه ورود واژه های تیره و شفاف که وارد زبان فارسی شده اند را نقد و بررسی کرد. (کاربردی)

بتوان بخش مهمی از شعر کودک را که سعی در شناخت خداوند و شناخت تصویری از او ترسیم می کند نقد و تحلیل نمود.کاربردی

بتوان واژه های تیره و شفاف را در بحث معنا شناسی نقد و بررسی نمود. (کاربردی)

بطور کل بتوان فلسفه زبان را که بارها به کشمکش های فلسفی سخت انجامیده است را شناسایی نموده نقد و تحلیل کرد. (کاربردی)

 1-4- سؤالات تحقیق:

واژه تیره و شفاف به چه واژه ای اطلاق می شود ؟

آیا اصطلاحات تیره یا شفاف هستند؟

واژگان تیره در شعر کودک چگونه هستند؟

1-5- فرضیه های تحقیق :

به نظر می رسد واژه شفاف از روی صدا و ساخت بتوان به معنی آنها پی برد و
واژه های تیره از روی تلفظ یا نتوان به معنی آنها رسید

به نظر میرسد واژگان تیره در شعر کودک نوعی تباین معنایی ایجاد میکنند.

به نظر میرسد واژگان شفاف و تیره در شعر کودک دارای ویژگیهای معنایی و نحوی متمایزی می باشد.

1-6- تعریف واژگان کلیدی :

ادبیات: هنر بیان نیات به وسیله ی کلمات است و این معنی تقریبا معادل مفهومی است که از واژه ی (literature) در زبان فرانسه استنباط می شود و به دوصورت شعر و نثر بیان
می گردد.

شعر: سخنی است مخیل که شوری در دل برانگیزد وحالتی از غم یا شادی را در انسان ایجاد کند.

واژه شفاف: آن دسته از کلمات است که از روی صدا یا ساخت آنها بتوان به معنی آنها پی برد یا معنی آنها را حدس زد به بیان دیگر کلمات شفاف (transparent) آنهایی هستند که معنی آنها کاملا یا تا حدی از ظاهر آنها پیداست.

واژه تیره : به آن دسته از کلمات گفته می شود که تلفظ یا ساخت آنها ردیابی برای شناختن معنی آنها به دست ندهد به بیان دیگر کلمات تیره ( opaque) آنهایی هستند که معنی آنها از ظاهر کلمات مشخص نمی شود.

فصل دوم :

پیشینه تحقیق

بر اساس مطالعات و پژوهشی که بر آثار جمع زیادی از نویسندگان انجام شد اطلاعات زیر را جع به موضوع رساله بدست آمد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود.

درواقع شعر کودک یکی از ابزارهای انتقال فرهنگ به نسل بعد است. بنابراین نمیتواند خالی از پیام و اندیشه باشد این ادبیات برای کودکان به وجد می آید چون خوانندگان این آثار در سنین رشد فکری و عاطفی هستند خالق اثر بخصوص وظیفه دارد با پیام خود به رشد همه جانبه کودک و نوجوان کمک کند. (سلطان القرایی، 34)

در ادبیات کودک تقریبا این همفکری وجود دارد که در کتاب کودک باید چیزی برای گفتن و چیزی برای آموختن وجود داشته باشد. در حیطه ادبیات کودک بسیاری پذیرفته اند که آثار ادبی از ارزشها، عقاید و آرمانهای خاصی منطبق با ملاحظات فرهنگ پذیری و اجتماعی شدن کودک باید دفاع کند(همان: 31 و 32)

وقتی نقش تعلیمی برای شعر کودک قائل می شویم باید مقدمه آن را که ایجاد ارتباط است بپذیریم. بدون ایجادارتباط نمیتوان انتظار داشت که تعلیمی صورت گیرد. پس باید شعر کودک مقتضای حال مخاطب را در نظر داشته باشد و به توان ذهنی و ادراکی او توجه نماید.

هدف ادبیات کودک ایجاد ارتباط باکودک است برخلاف ادبیات که در معنای خود که گاه ادعا می شود بدون توجه به مخاطب خلق میگردد، ادبیات کودک لزوما مقید به مخاطب است (معصومیت و تجربه، خسرو نژاد : 41)

البته جنبه تعلیمی و تربیتی شعر کودک معطوف به فرستنده پیام یعنی شاعر است که دراینجا نماینده ارزشهای جامعه بزرگسال است و هدف دوطرف این ارتباط یعنی شاعر و کودک بر هم منطبق نیست شاعر میخواهد با زبان شعر چیزی را بیاموزاند یا تایید کند و کودک شعر را میخواند اما نه برای این که چیزی بیاموزد کودک شعر میخواند چون شعر خواندن برای او لذت بخش است کودکان و نوجوانان با هیچ یک از این هدف ها کاری ندارند همانطور که هیچ هدفی از بازی ندارند جز از لذت بردن از بازی و نفس بازی. شعر را هم برای این میخوانند که لذت ببرند چون ذاتا به شعر علاقه دارند و از آن خوششان می آید همانگونه که به بازی علاقه دارند واز آن خوششان می آید.( ابراهیمی: 77)

یکی ازاهداف ادبیات کودک که بعد از انقلاب اسلامی درایران عمیقا مورد توجه قرار گرفت بیان مسائل دینی و مذهبی است که درصد بالایی از این اشعار را به خود اختصاص داده است تفکر و اندیشه در جهت اعتقاد به باورهای ایدئولوژیک وبه ویژه مذهب یکی از محورهای اساسی در شکل گیری اندیشه خاص در شعر کودک و نوجوان در کشور ماست.( سلاجقه: 321)

دراین بخش به تاریخچه ی مطالعاتی که در زمینه ی شفافیت و تیرگی معنایی انجام پذیرفته اشاره می کنیمانگیزش صرفی که میتوان از حاصل جمع مفهوم تکواژها به مفهوم واژه ای مرکب دست یافت به عنوان مثال با دانستن مفهوم نمک و پاش میتوان به مفهوم واژه ی نمک پاش پی برد (همان: 254) انگیزش معنایی که به لحاظ شباهت معنایی باعث درک ترکیب استعاری میشود (همان: 254) مثلا با دانستن مفهوم شمع که به دلیل مشابهت این مدلول جدید با مدلول قدیمی، کاربرد استعاری یافته است به مفهوم شمع اتومبیل پی برد
( افراشی 1378: 37)

اولمان بر اساس دیدگاه طبیعت گرایان و قرار دادیان معتقد است که هیچ زبانی کاملا شفاف یا تیره نیست بلکه هر زبانی میتواند حاوی واژه های قرار دادی و انگیخته باشد. وی معتقد است انگیزش motivation به سه طریق در زبان روی میدهد 1-انگیزش آوایی2-انگیزش صرفی و 3-انگیزش معنایی . انگیزش آوایی درنام آواها وجود دارد و دال را به لحاظ صورت آوایی اش در پیوند احتمالی با مدلول خود قرار میدهد. برای مثال در فارسی واژه های جیک جیک و دنگ دنگ از این دسته اند. (صفوی1379: 252)

به نظر کروز (1986: 37) آن عبارتی از نظر معنایی شفاف و غیر اصطلاحی است که قابل تقسیم به سازه های معنایی باشد همانطور که ملاحظه می شود وی مفهوم شفاف را معادل غیر اصطلاحی میداند واصطلاح را واحد واژگانی تیره می نامد. وی هم چنین معتقد است عبارتی که از نظر معنایی غیر شفاف است تیره خوانده می شود. کروز مفهوم درجات تیرگی را مطرح کرده و به نظر وی شفافیت انتهای پیوستاری ازدرجات تیرگی است. همان گونه که پاکی نقطه ای مقابل و انتهای درجاتی از کثیفی است(همان: 39) وی برای تعیین درجه ی تیرگی دراین پیوستار معتقد است که آیا سازه های تشکیل دهنده ی عنصر غیر بسیط، شاخص کامل هستند یا شاخص جزیی و یا اصلا شاخص نیستند. برای مثال blackbird که دو شاخص کامل دارد شفاف تر از ladybird که فقط یک شاخص جزیی bird دارد که آن نیز به نوبه ی خود شفاف تر از red herring است که اصلا شاخص ندارد (همان: 39) کروز معتقد است تمام توالی های تیره، کوچک ترین واحدهای واژگانی به حساب می آیند و در نتیجه بهتر است در یک فرهنگ لغت مناسب به صورت مدخل های جداگانه فهرست شوند.

باطنی پسه انگیزشی که اولمان مطرح کرده است رادر زبان فارسی ارائه میدهد وی در انگیزش آوایی نام آواها را مطرح می کند که به نظر وی واژه هایی هستند که تلفظ آنها تقلیدی از صدای مدلولشان است مانند «شرشر» ویا «ونگ ونگ» که واکه ی /o/ درمیان دو هجا قرار میگیرد( باطنی: 1370 : 120-119) یا واژه های «خپل» ، «تپل» «کپل» که به لحاظ احساسی شاید بتوان فرض کرد که همخوان /p/ میتواند القا کننده ی مشخصه ی چاقی باشد.(همان: 121) وی سپس انگیزش صرفی را این گونه مطرح می کند که در برخی واژه ها، صورت صرفی یا اشتقاقی تا حدی مبین معنی است( همان: 126) به بیان دیگر وقتی قاعده ی اشتقاق آموخته شده باشد و معنی اجزای سازنده نیز روشن باشد معنی صورت هایی که بدست می آید قابل پیش بینی خواهد بود وبه این اعتبار کلماتی را که دارای اینگونه ساختی هستند میتوان شفاف نامید. وی به عنوان مثال واژه ی فروشنده را مثال زده و می گوید کسی که برای اولین بار در زبان فارسی با این واژه رو به رو شود و از پیش معنی فروش و نقش دستوری پسوند «- نده » را بداند با قطعیت میتواند معنی «فروشنده » را حدس بزند. باطنی معتقد است که انگیزش ساختی امری نسبی است زیرا کلماتی که از نظر ساختی شفاف هستند در آخرین تحلیل به عناصر تیره ختم می شوند وی انگیزش معنایی را انواع کاربردهای مجازی واژه ها میداند (همان: 131) به بیان دیگر انگیزش معنایی درآن دسته از کلمات وجود دارد که ارتباط معنایی آنها با کلمات دیگر به روشن شدن معنی آنها کمک می کند و به عقیده ی وی یکی از کاربردهای مجازی زبان که به انگیزش معنایی می انجامد استعاره است. مثلا در ترکیب «بال هواپیما» «شمع اتومبیل» «تاج خروس» کلمات «بال» ، «شمع» ، «تاج» به صورت استعاری به کار رفته اند و استعاره ی آنها بر پایه ی تشابه این مفاهیم تازه با مفاهیم اصل این کلمات قرار گرفته است.

افراشی (1381) سعی دارد ملاکی معنی شناختی برای شفافیت وتیرگی معنایی در سطح واژگان مرکب بدست دهد. وی شفافیت  رااصطلاحی میداند ک درشماری از حوزه های مطالعات زبانی برای ارجاع به تحلیلی به کار می رود که حقایق را مستقیما و به روشنی ارائه کند و دراین خصوص دیدگاه بائر را مطرح می کند. بائر  معتقد است در صرف هر واژه در صورتی شفاف در نظر گرفته می شود که به روشنی قابل تجزیه به تکواژه های سازنده اش باشد و دانسته های ما درباره تکواژهای حاضر برای تفسیر معنی واژه در بافت کفایت کند. افراشی واژه هایی چون قانونمند، گل فروشی، باهنر، درس خوان و.. را نمونه ای از شفافیت صرفی ذکر می کند که اجزای آـنها به روشنی قابل تفکیک و درک است ولی واژه ی وخیم درمقابل بد خیم را تیره میخواند وی سپس به نقل از بائر  میگوید تمام صورتهای قابل تجزیه الزاما شفاف نیستند و به این ترتیب نمیتوان تجزیه پذیری را با شفافیت یکسان دانست. وی به عنوان نمونه واژه ی چرب زبان را مثال میزند. در این واژه اگر چه میتوان آن را به اجزای سازنده اش تجزیه کرد ولی نمیتوان معنی این واژه را با توجه به معنی چرب و زبان دریافت. افراشی سپس سه انگیزش آوایی، صرفی و معنایی اولمان را توضیح میدهد وی رویکردی معنایی به شفافیت وتیرگی واژه های مرکب دارد و از ابزار معنی ارجاعی ( referential meaning) همان گونه که در کریستال 3 آن را رابطه ای میان یک واحد زبانی (به ویژه واژه ) و واقعیات غیر زبانی که برآنها دلالت میکند، میداند. وی سپس پیوستار شفافیت و تیرگی معنایی در واژه های مرکب را بر اساس وضعیت معنی ارجاعی اجزای تشکیل دهنده ی واژه ارائه میدهد. به گونه ای که کاربرد ارجاعی تیرگی را بدست میدهد (همان: 68) وی در بررسی واژگان مرکب به لحاظ شفافیت و تیرگی معنایی به 5 درجه ی شفافیت معنایی قائل است و واژگان مرکب را در درجات 2-0-2-1-1- درجه بندی میکند که 2 نهایت شفافیت و 2-نهایت تیرگی است وی به عنوان مثال به ترتیب واژه های پارچه فروش، وزنه بردار، سر زنده، دوچرخه سوار ،و کلاه بردار را دراین جایگاه ها قرار میدهد. وی سپس، پیوستار شفاف ، تیره را شاخصی برای مفهوم درون مرکز (endocentric) و برون مرکز (exocentric) میداند و بعد از ارائه ی تعریفی از واژه های درون مرکز و برون مرکز ،رابطه ای بین آنها را با پیوستار شفاف- تیره چنین بیان می کند که اگر در یک ترکیب واژگانی ،هسته ی ترکیب نحوی درمعنی ارجاعی به کار رفته باشد . ترکیب درون مرکز می شود و چنان چه هسته ی نحوی ترکیب در معنی ارجاعی به کار نرفته باشد، ترکیب برون مرکز خواهد بود. پس هر چه به سمت شفافیت نزدیک شویم امکان ظهور ترکیبات درون مرکز بیشتر می شود و بالعکس. وی در ادامه معیار دیگری برای تمایز شفافیت وتیرگی ارائه میدهد به این صورت که اگر قاعده مندی در ساخت واژه مطرح باشد شفافیت نیز امکان وقوع می یابد و حاصل کار به لحاظ زبانی شفاف می گردد و از سوی دیگر هر چه بر تعداد قواعد افزوده گردد تا ساخت واژه توجیه شود احتمالا پیچیدگی بیشتر و شفافیت کمتر می شود و فرایند به سمت تیرگی پیش می رود به گونه ای که پذیرش ساخت های تیره از سوی جامعه ی زبانی بر حسب توافق عام خواهد بود زیرا یا فرایند تولید زبانی بی قاعده است یا این که به علت کثرت تعداد قواعد دنبال کردن تشخیص آنها مشکل خواهد شد ( همان: 70 -72)

صفوی (79) ابتدا شفافیت را درمعنی کلی آن همان گونه که افراشی مطرح کرده است تعریف میکند و سپس در معنی شناسی، شفافیت را زمانی مطرح می کند که بتوان از طریق دال، پی به مدلول برد بدون آن که رابطه ای میان این دال و مدلول از پیش شناخته شده باشد وی دراین مورد دو دال « میز» و «دنگ دنگ» را با هم مقایسه می کند ومعتقد است اهل زبان برای درک مدلول میز از طریق دال میز باید این نشانه را از قبل بشناسد و آن را درنظام زبان خود داشته باشد. اما در مورد واژه ی دنگ دنگ چنین مینماید که میان دال دنگ دنگ و مدلول آن نوعی انگیزش وجود دارد (همان: 254) این همان مساله ی انگیزش آوایی و نام آواها است.

به نظر وی واژه های بسیط یعنی واژه هایی که از یک تکواژ تشکیل شده اند به دلیل ماهیت اختیاری نشانه های زبان تیره به حساب می آیند. یعنی هیچ انگیزشی سبب نمی شود تااگر ندانیم مثلا کلید چیست از دال کلید پی به مدلول آن ببریم ( همان: 254) البته در این مورد توضیح میدهد که شاید بتوان واژه هایی نظیر «بمب» یا «بوق» را نسبت به مثلا «کلاه» یا «جوراب» شفاف تر دانست. (همان: 254) بنابراین به نظر می رسد شفافیت و تیرگی در محدوده ی واحدهایی قابل بحث باشد که از پیش از یک تکواژ تشکیل شده اند.در چنین شرایطی حوزه ی بررسی به واژه هایی غیر بسیط و جمله محدود خواهد شد.

وی سپس واحدی را به لحاظ معنایی شفاف میداند که حاصل جمع مفهوم تشکیل دهنده اش مفهوم آن واحد را به ذهن متبادر سازد و مانند افراشی شفافیت و تیرگی معنایی را روی پیوستاری از نهایت شفافیت تا نهایت تیرگی قابل تبیین می داند(همان: 255) وی واژه های «پارچه فروش» ،«طلا فروش» ،«فخرفروش» «عشوه فروش» را مورد بررسی قرار میدهد وآنها را به ترتیب در پیوستار در درجه ی 1 تا 4 قرار میدهد که 1 نهایت شفافیت و 4 نهایت تیرگی است زیرابا دانستن مفهوم «پارچه» و «فروش» میتوان به مفهوم دقیق «پارچه فروش» دست یافت اما «طلا فروش » تنها تکه های طلا رانمی فروشد. و «فروش» در «فخر فروش» متفاوت از مفهوم «فروش» در «طلا فروش» است. اما با دانستن مفهوم «فخر» میتوان مفهوم بخشی از «فخر فروش» را دریافت در حالی که «عشوه فروش» به لحاظ معنایی کاملا تیره است زیرا با دانستن مفهوم «عشوه» و «فروش» نمیتوان به مفهوم آن دست یافت (همان:255) صفوی در ادامه مساله ی شفافیت و تیرگی معنایی را در سطح جمله مطرح می کند که اگر حاصل جمع مفهوم واژه های تشکیل دهنده ی یک جمله مفهوم آن جمله را به ذهن متبادر سازند جمله ی مذکور شفاف و در غیر این صورت تیره تلقی خواهد شد. (همان: 255)

7-کتاب بهش دادم

8-وعده ی سر خرمنش دادم

وی توضیح میدهد که مفهوم جمله ی (8) را بر خلاف نمونه ی (7) نمیتوان با کنار هم قرار دادن معنی تک تک تکواژ ها مشخص داد(همان: 143) در چنین شرایطی جمله ای نظیر (8) به لحاظ معنایی تیره محسوب میشود. معمولا جملات اصطلاحی درهر زبانی به لحاظ معنایی تیره اند و اهل زبان آنها را هم چون واژه های بسیط می دانند( همان: 256) وی معتقد است که واحدهای زبانی، خواه در سطح جمله و خواه در سطح واژه ، برحسب توافق عام کاربرد
می یابند و درنتیجه عملکردی محدودتر از واژه های شفاف دارند. برای نمونه چوب دو سر طلا شدن به صورت چوب های دو سرطلا او را چوب دوسر طلاکردم، چوبی دو سر طلا شد و نظایر آن کاربرد نمی یابد. (همان: 256) صفوی معتقد است شفافیت و تیرگی معنایی به نوع همنشینی معنایی عناصر سازنده ی واژه های غیر بسیط و جملات مربوط است. در واژه ای مانند آب پاش، آب و پاش پس از همنشینی با یکدیگر در مفهوم اولیه ی خود باقی میماند. درحالی که «آب» به هنگام همنشینی با «نبات» برای ساختن واژه ی «آب نبات» درمفهوم اولیه ی خود باقی نمیماند( همان: 256)

اما غفاری(1382) همانطور که در پی خواهد آمد معتقد است که آن چه را صفوی تحت عنوان شفافیت وتیرگی در سطح جمله ذکر نموده است باید در سطح اصطلاح ذکر کرد، زیرا یک اصطلاح ممکن است جمله نباشد، همانگونه که ملاحظه می شود درجمله ی (4) که صفوی ذکر میکند، خود جمله اصطلاح نیست، بلکه عبارت «وعده ی سر خرمن» اصطلاح محسوب میشود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122