پايان نامه بررسي واکنش‌هاي هسته‌اي براي هسته‌هاي سبک با استفاده از مدل شبه کوارکي هسته

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي واکنش‌هاي هسته‌اي براي هسته‌هاي سبک با استفاده از مدل شبه کوارکي هسته یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي واکنش‌هاي هسته‌اي براي هسته‌هاي سبک با استفاده از مدل شبه کوارکي هسته بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: ذرات بنیادی
1-1- مقدمه 2
1-2- مدل استاندارد 4
1-3- نیروهای چهار گانه 6
1-4- الکترو دینامیک کوانتومی ( QED ) 7
1-5- کرومودینامیک کوانتومی (QCD ) 9
1-6- بر همکنش های ضعیف 12
1-6-1- لپتون ها 12
1-6-2- کوارک ها 14

فصل دوم: مدل های هسته ای
2-1- مقدمه 16
2-2- تاریخچه فیزیک هسته ای 19
2-3- مدل قطره مایع 19
2-3-1- فرمول نیمه تجربی جرم 20
2-3-2- سهمی های جرم 23
2-4- مدل لایه ای 25
2-4-1- مدل لایه ای تک ذره ای 26
2-4-2- مدل جفت شدگی اسپین _ مدار 28
2-4-3- انرژی جفت شدگی در مدل پوسته ای 30
2-4-4- دامنه موفقیت های مدل لایه ای 31

فصل سوم: واکنش های هسته ای
3-1- مقدمه 33
3-2- واکنش های هسته ای 34
3-3- کاربرد قوانین پایستگی 36
3-3-الف- انرژی واکنش های هسته ای 37
3-3-ب- پایستگی تکانه خطی 38
3-3-ج- سایر قوانین پایستگی 41
3-4- انواع واکنش های هسته ای 42
3-5- سطح مقطع 44

فصل چهارم: مدل شبه کوارکی و نگرشی جدید به واکنش های هسته ای
4-1- مقدمه 47
4-2- مدل کوارکی و اعداد جادویی 48
4-3- انرژی بستگی هسته ای براساس مدل شبه کوارکی 49
4-4- محاسبه ضریب پایداری هسته (α ) 54
4-5- محاسبه انرژی آزاد شده واکنش های هسته ای بر اساس مدل شبه کوارک 55
4-6- سطح مقطع واکنش های هسته ای بر اساس مدل شبه – کوارک 59
4-7- آهنگ واکنش) Reaction Rate ( واکنش های هسته ای بر اساس مدل
شبه کوارک 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 81
5-2- پیشنهادات 82

فهرست منابع و ماخذ 83

فهرست منابع و ماخذ

 [1]  D.Griffiths, ” Introduction to elementary particles “, John Wiley & Sons, New York , USA, 1987.

[2]  B. Robert, ” Nuclear and Particle Physics “, University  College  London, Uk.

[3]  B.Povh et al, Particles and Nuclei, An Introduction to the physical concepts, Springer, Germany, 1999.

[4]  Asimov, Isaac, ” Understanding physics: the Electron, Proton and Neutron ” Signet Book, 1966.

[5]  F. Halzen, and A. D. Martin, Quarks and Leptons: An Introductory Cource In Modern Particle Physics, John Wiley & Sons, New York, 1984.

[6]  Pickering, Andrew, ” Constructing Quarks “, University of chicago press, 1984.

[7]  D. J.Cross and F.Wilczek, Phys. Rev.Lett.30, 1343 (1973).

[8]  H. D. Politzer, Phys. Rev. Lett. 30, 1346 (1973).

[9]  B. R. Martin, ” Nuclear and particle physics “, University Colloge London, Uk.

[10]  H. Bethe and R. Bacher, Rev. Mod. Phys. 8, 82 (1936).

[11]  W. Mayerhof, ” Elements of  Nuclear Physics “. Mac Graw Hill, 1967.

[12]  N. Ghahramany, Sh. Gharaati, M. Ghanaatian and H. Hora, ” New scheme of  nuclide and nuclear binding energy from quark – like model “, Iranian Journal of Science & Technology, IJST, A3:201-208 (2011) .

[13]  M. Ghanaatian,Sh. Gharaati, N. Ghahramany, ” Quark – Like Model and Nuclear Binding Energy “, Spring Physics Conference, IPM, 1389.

[14]  N. Bohr, J. A. Wheeler, Phys. Rev. 56, 426 (1939) .

[15]  N. A. Jelley, Fundamental of Nuclear Physics, Cambridge University Press, Cambridge, Uk, 1990.

[16]  L. W. Mckiney, Am. J. Phys. J, 16: 187, 356 (1948).

[17]  B. Feld, Phys. Rev. 72, 11161 (1974).

[18]  E. P. Wigner, Phys. Rev. 51:106 (1937), 56:519 (1939).

[19]  M. Goeppert- Mayer, Phys. Rev. 75, 1969 (1949).

[20]  O. Haxel, J. D. H. Jensen, and H. E. Suess, Z. Phys.128, 295(1950).

[21]  M. G. Mayer, Phys. Rev. 78, 16 (1950).

[22]  H. A. Bethe and R. F. Bacher, Rev. Mod. Phys, 8, 82 (1936).

[23]  K. I. Mayne, Repts. Progr. In Phys, 15, 24 (1954).

[24]  H. Semat, John R. Albright, ” Introduction to Atomic and Nuclear Physics”, Chapman and Hall, 1972.

[25]  B. R. Martin, ” Nuclear and Particle Physics “, Departmant of  Physics and Astronomy, University Colloge London.

[26]  K. S. Krane,” Introductory Nuclear Physics “, John Wiley & Sons, New York, USA, 1988.

[27]  N. Bohr, J. A. Wheeler, Phys. Rev. 56, 426 (1939).

[28]  R. Batty, N. Manton, P. Sutcliffe, Proc. Roy. Soc. Lond., A 463, 261-279 (2007).

[29]  A. Ludu, A. Sandulescu, W. Greiner, J. Phys. G 23, 343 (1997) .

[30]  J. Borg, I. N. Mishustin, J. P. Bondorf, Phys. Lett. B 470, 13 (1999) .

[31]  S. Rey, J.Shamanna, T. T. S. Kuo, Phys. Lett. B 392, 7 (1997) .

[32]  N. Ghahramany, Sh. Gharaati, M. Ghanaatian and H. Hora, ” New scheme of  nuclide and nuclear binding energy from quark – like model “, Iranian Journal of Science & Technology, IJST, A3:201-208 (2011) .

[33]  M. Ghanaatian, Sh. Gharaati, N. Ghahramany, ” Quark – Like Model and Nuclear Binding Energy “, Spring Physics Conference, IPM, 1389.

[34]  N.Ghahramany, M. Ghanaatian, M. Hoshmand, Iranian Physical Journal, Vol. 1 (2007) No.2.

[35]  N. Ghahramany, H. Hora, G. H. Miley, M. Ghanaatian, M. Hooshmand, K. Philberth, F. Osman, PHYSICS ESSAYS, 21, 3 (2008) .

[36]  N. Ghahramany, S. Gharaati, ” New Scheme of Nuclide and Nuclear Binding Energy from Quark- Like “, Vol. 1 (2007) NO. 3.

[39]  John N. Bahcall, C.G. Callan, Jr. ,and Roger Dushent, ” Quark Fusion In Quasi – Stellar Objects? “, The Astrophysical Journal, 163, 239-247 (1971) January15.

چکیده

در این رساله مدل های هسته ای مطرح و نقاط قوت و ضعف این مدل ها مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. همچنین واکنش هسته ای را مورد بررسی قرار دادیم. سپس با استفاده از مدل کوارک-گلوئونی، انرژی آزاد شده، سطح مقطع و آهنگ واکنش، واکنش های هسته ای محاسبه شد. نتایج به دست آمده با داده های تجربی مقایسه گردید. این مدل به خوبی می تواند این پدیده ها را توجیه کند و نتایج آن با نتایج تجربی هم خوانی خوبی دارد. لازم به ذکر است که پیش از این بر اساس مدل کوارک- گلوئونی اعداد جادویی به دست آمده و عدد جادویی 184 هم پیش بینی شده است و همچنین فرمولی ساده و متقارن برای انرژی بستگی هسته که تابع Z  و  N  هسته می باشد،به دست آمده است. در این مدل هسته شامل پلاسمایی سوپ مانند از کوارک ها و گلوئون ها می باشد که می توان خواص هسته ها را با توجه به کوارک های محتوایی به جای نوکلئون ها به دست آورد. با توجه به نتایج به دست آمده، این تحقیق را می توان پژوهشی مفید و امیدوار کننده در مورد مدل کوارک – گلوئونی توصیف کرد.

کلیدواژگان: واکنش‌های هسته‌ای – مدل شبه کوارکی هسته- انرژی بستگی هسته‌ای  

فصل اول

 ذرات بنیادی

 1-1- مقدمه

  تحقیقات امروز فیزیکدانان ذرات بنیادی در پیچیده ترین دستگاهها نشان دهنده بلند پروازی بشر برای دستیابی به ساختارهای بنیادی عالم بوده است. جدول تناوبی عناصر از اولین کارهای اصولی بود که نشان می داد بلوک های سازنده ماده، بنیادی هستند و تعداد زیاد این عناصر و نظم جدول به زیر ساختارهای این مواد اشاره داشت. تا سال 1932 الکترون e، پروتون p، نوترون n به عنوان ساختارهای نهایی ماده شناخته شده بودند. نظریه ها همراه با تلاش های آزمایشگاهی در قرن اخیر، بشر را به دنیای باز هم ریزتر ( ذرات بنیادی سازنده عالم ) هدایت کرد: جهان کوارک ها، لپتون ها و بوزون های پیمانه ای [1].

دهه 1950 همچنین شاهد یک سری تحولات فناوری بود که طی آنها باریکه های پرانرژی ذرات در آزمایشگا هها تولید شد. در دهه 1960 این آزمایش ها منجر به کشف تعداد زیادی از ذرات ناپایدار با نیمه عمرهای بسیار کوتاه شد و نیاز به یک نظریه بنیادی برای حل حجم زیاد مشاهدات فراهم شده، احساس گردید. در اواسط دهه 1960مدل کوارکی برای این منظور ابداع گشت. موری گلمن و تقریبا به طور همزمان جورج زوایگ، مدلی را ارائه نمودند که در آن، این ذرات حالت مقیدی در سه نوع کوارک بودند. به این ترتیب کوارک ها به عنوان ذرات بنیادی تر مطرح شدند. نام کوارک اولین بار توسط گلمن پیشنهاد شد[1]. شواهد تجربی برای وجود کوارک ها به عنوان ذرات واقعی در دهه 1960 طی آزمایشاتی شبیه به آزمایشات رادرفورد به دست آمد. در این آزمایشها باریکه های پر انرژی الکترون و نوترینو به وسیله نوکلئون ها پراکنده می شدند. تحلیل توزیع زاویه ای ذرات پراکنده شده نشان داد که نوکلئون ها حالت‌های مقید سه جزء نقطه گونه با مشخصات شبیه کوارک های پیشنهاد شده هستند.

کوارک ها دارای بار کسری    و  می باشند. تصویر امروزه ما نیز بر همین اساس است. کوارک ها به همراه تعدادی از ذرات دیگر مثل الکترون ها و نوترینو ها واقعا بنیادی اند اما نوکلئون ها چنین نمی باشند [2 ].

طبق مدل کوارک تا به امروز ذرات شناخته شده را می توان در دو گروه جای داد:

1) لپتون ها: که در بر همکنش های قوی شرکت نمی کنند، مانند الکترون، و اسپین نیمه صحیح  ( .. . . . و    ) دارند.

2) هادرون ها: که ذرات شرکت کننده در بر همکنش های قوی و تشکیل شده از کوارک ها هستند. هادرون ها خود شامل مزون ها و باریون ها می شوند، و باریون ها هم شامل نوکلئون ها و هایپرون ها هستند.

مزون ها ذراتی با اسپین صحیح ( . . .و2و1و0 ) و حالت مقید جفت  کوارک – پادکوارک   می باشند و از آمار بوز – انیشتین تبعیت می کنند. باریون ها اسپین نیمه صحیح            ( . . . و      ) دارند و آمار فرمی – دیراک در مورد آنها صدق می کند و از سه کوارک qqq یا سه پادکوارک    ساخته شده اند.

پروتون و نوترون جزء نوکلئون ها هستند و پروتون از سه کوارک uud و نوترون از سه کوارک udd ساخته شده اند [1].

  1-2- مدل استاندارد

بهترین نظریه ذرات بنیادی که در زمان حاضر در اختیار داریم، مدل استاندارد نامیده می شود. هدف این نظریه، تبیین کلیه پدیده های مرتبط با ذرات بنیادی ( به جز کوانتوم های گرانش ) از طریق بررسی ویژگی های  ذرات و بر همکنش های بین آنهاست. ذرات بنیادی به عنوان موجوداتی نقطه ای و فاقد ساختار یا حالت های بر انگیخته تعریف می شوند. بنابراین، فیزیک ذرات بنیادی بر خلاف فیزیک هسته ای، تنها از یک نظریه برای تفسیر داده های خود استفاده می کند [4].

از دیدگاه کنونی، تمام مواد از سه نوع ذره بنیادی ساخته شده است: لپتون ها، کوارک ها و واسطه ها. شش لپتون که بر حسب بار خود (  (Qعدد الکترونی ( ) عدد میوآنی ( ) و عدد تاو ( ) رده بندی می شوند. آنها طبیعتا به سه خانواده (یا نسل ) تقسیم بندی می شوند (جدول (1-1)).

همچنین شش آنتی لپتون وجود دارد که تمام علامت های بار و  و  و  آنها برعکس است. مثلا پوزیترون دارای بار 1+ و عدد الکترونی 1- است. از این رو، 12 لپتون وجود دارد.

جدول ( 1- 1 ): دسته بندی لپتون ها

 

L

 

Lμ

 

Le

 

Q

 

L

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

-1

 

0

 

e

 

υe

 

 

0

 

0

 

1

 

1

 

0

 

0

 

-1

 

0

 

μ

 

μυ

 

1

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

-1

 

0

 

 

 

به همین ترتیب 6 طعم کوارک وجود داردکه بسته به بار، بالا (  U )، پایین (D )، شگفتی  ( S )، افسون ( C)، زیبایی (B ) و حقیقت (T ) رده بندی شده اند (جدول (1-2 )). کوارک ها نیز سه نسل دارند. برای آنتی کوارک ها نیز تمام نشانه ها به نشانه های مخالف خود تبدیل می شوند. در ضمن، هر کوارک و آنتی کوارک به سه رنگ یافت می شوند. از این رو شمار آنها 36 عدد است.

سرانجام هر اندر کنشی واسطه ای دارد: فوتون برای نیروی الکترو مغناطیسی، دو بوزون W و یک بوزون Z برای نیروی ضعیف، گراویتون برای جاذبه، و گلوئون برای نیروی قوی. در مدل استاندارد هشت گلوئون مشابه وجود دارد که خود گلوبال ها رنگ دارند و نباید به صورت منفرد یافت شوند.

تعداد کل ذرات بنیادی عبارتند از: 12 لپتون، 36کوارک، 12 واسطه (بدون در نظر گرفتن گراویتون، چون این ذره در مدل استاندارد نیست ).

جدول ( 1-2 ): دسته بندی کوارک ها

 

T

 

B

 

C

 

S

 

U

 

D

 

Q

 

q

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

1

-1

 

0

d

 

u

0

 

0

0

 

0

0

 

1

-1

 

0

0

 

0

0

 

0

s

 

c

0

 

1

-1

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

b

 

t

 

تئوری گلاشو- واینبرگ- سلام نیز دست کم یک ذره هیگز را پیش بینی می کند، بنابراین روی هم رفته 61 ذره وجود دارد. تجربه به ما می آموزدکه نخست اتم و سپس هسته و هم اکنون هادرون ها مرکب بوده اند و خیلی ها بر این باورندکه شماری از این 61 ذره نیز خود مرکب اند [1].

1-3- نیروهای چهار گانه

همه بر همکنش های موجود توسط چهار نیروی اساسی طبیعت توصیف می شوند: قوی، الکترومغناطیسی، ضعیف و جاذبه.  به هر یک از این نیروها یک تئوری فیزیکی تعلق می گیرد.

تئوری کلاسیکی نیروی جاذبه توسط قوانین جهانی جاذبه نیوتن توصیف می شود و تعمیم نسبیتی آن نظریه نسبیت عام انیشتین است.

تئوری توصیف کننده نیروی الکترومغناطیسی، الکترودینامیک است که فرمول بندی کلاسیکی آن توسط  ماکسول ارائه شده و تئوری کوانتومی آن در سال 1940 توسط فاینمن، توماناگا و شوینگر کامل شد.

تئوری اولیه نیروی ضعیف که ابتدا برای فیزیک کلاسیک نا شناخته بود توسط فرمی در سال 1933 ارائه شد و با کارهای لی و یانگ، فاینمن و گلمن و چند نفر دیگر تصحیح شد و در دهه شصت توسط گلاشو، واینبرگ و سلام کامل گردید و امروزه دینامیک طعم[2] نامیده می شود.

نیروی قوی تا پیدایش ناگهانی نظریه کوانتوم کرومودینامیک[3] (  ( QCDدر دهه هفتاد ( صرفه نظر از کار یوکاوا در سال 1934 ) توصیفی نداشت.

نظریه مربوط به هر کدام از این نیرو ها با مبادله ذرات واسطه توصیف می شود: واسطه در نیروی گرانش، گراویتون[4] و در نیروی الکترو مغناطیسی فوتون[5] است. نیروی ضعیف به وسیله بوزون های برداری واسطه[6]  Z و   مبادله می شوند و در نیروی قوی گلوئون ها[7] این نقش را بازی می کنند [1].

1-4- الکترو دینامیک کوانتومی ( QED )

 الکترودینامیک کوانتومی کهن ترین و موفق ترین نظریه در زمینه دینامیک است و سایر نظریه ها نیز بر اساس همین نظریه طرح ریزی شده اند. تمام پدیده های الکترومغناطیسی سرانجام به مرحله اصلی زیر (شکل (1-2)) تبدیل می شوند.

این شکل بیان می کند: ذره باردار الکترون وارد می شود و فوتون را جذب و یا دفع می کند و سپس خارج می شود.

در مراحل پیچیده تر، دو یا چند گره راس اولیه را به هم وصل می کنیم، به عنوان مثال شکل زیر را در نظر بگیرید:

در اینجا دو الکترون وارد می شوند و یک فوتون بین آنها رد و بدل می شود و سپس هر دو خارج می شوند. این شکل بر همکنش بین دو الکترون را نشان می دهد. در نظریه کلاسیک، آن را دافعه کولمب میان بارهای هم نام می گوییم(شکل (1-3)). در QED این فرایند پراکندگی مولر نام دارد.

قانون این است که خط حاوی ذره که در زمان به سمت عقب حرکت می کند، به عنوان پادذره است که به جلو حرکت می کند. بنابراین در این مرحله یک الکترون و یک پوزیترون خنثی می شوند تا یک فوتون را تشکیل دهند و این فوتون نیز به نوبه خود یک جفت الکترون و پوزیترون دیگر تولید می کند. این پدیده بر همکنش بین دو بار غیر هم نام یعنی جذب کولمب را نمایش می دهد. در QED این فرایند، پراکندگی باهاباها نامیده می شود         (شکل (1-4)). با کاربرد فقط دو گره می توان نمودارهای دیگری را نیز ساخت.

اگر ما گره های بیشتری را وارد کنیم امکان تشکیل نمودارهای گوناگون به سرعت افزایش می یابد. البته برای هر بر همکنش بی نهایت نمودار فاینمن وجود دارد. خوشبختانه هر گره در نمودار فاینمن نمایانگر یک فاکتور از    = ( =    است  و به علت کوچک بودن این عدد نمودارهای با گره های بیشتر، سهم کمتری در محاسبات دارند [1].

1-5- کرومودینامیک کوانتومی (QCD )

 کوانتوم کرومودینامیک یک بخش مهم از نظریه مدل استاندارد است که توصیف کننده بر همکنش های قوی کوارک ها و گلوئون ها است. نظریه شامل سه طعم کوارک سبک  s و d و u و سه طعم کوارک سنگین   c و b و t با اسپین   است. بر خلاف QED در اینجا واسطه ها مستقیما با هم برهمکنش دارند و ذرات واسطه بدون جرم اند، رنگ دارند ولی بدون طعم فرض می شوند.

این تئوری دارای دو خصوصیت است:

اول اینکه در محدوده فواصل زیاد بین کوارک ها جفتیدگی مؤثر بسیار بزرگ می شود و منجر به پیدایش محبوسیت[8] می شود. به این معنی که کوارک ها برای همیشه درون هادرون ها محبوسند. خصوصیت دیگر QCD آزادی مجانبی[9] است. به این معنی که ثابت جفتیدگی در برهمکنش های انرژی بالا (که معادل فواصل کوتاهتر است ) کوچکتر می شود و در انرژی های کم یا فواصل زیاد، بزرگ می شود [5].

برهمکنش قوی می تواند با یک پتانسیل تجربی مشخص شود:

Vs =  + br                                                                                        (1-1)

r فاصله میان کوارک ها  و a و b ضرایبی با واحد های انرژی ضرب در طول و انرژی تقسیم بر طول هستند. فاکتور  پتانسیل، با افزایش فاصله میان کوارک ها باعث افزایش نیروی قیدی آنها می شود و خاصیت محبوسیت کوارک ها را بیان می کند [6]. لازم به ذکر است بدانیم که رنگ های کرومودینامیک نقش بار الکتریکی را بازی می کنند.

از آنجایی که لپتون ها نمی توانند رنگ ها را با خود حمل کنند، در برهمکنش قوی شرکت نمی کنند. مانند قبل برای نشان دادن مراحل پیچیده تر، ما دو یا چند گره را با هم ترکیب می‌کنیم. به عنوان مثال نیروی بین دو کوارک در پایین ترین مرتبه در نمودار زیر نمایش داده‌ می شود و می گویند که نیروی میان دو کوارک از تبادل گلوئون تأمین می شود.

در این سطح کرومودینامیک خیلی شبیه به الکترودینامیک است. هر چند که تفاوت های زیادی در این زمینه نیز وجود دارد، اما واقعیت این است که در الکترودینامیک تنها یک نوع بار الکتریکی وجود دارد. (می تواند مثبت یا منفی باشد، یک عدد واحد برای مشخص کردن بار یک ذره کافی است. ) اما در کرومودینامیک سه نوع رنگ قرمز و سبز و آبی وجود دارد. در برهمکنش ( q+g  q ) رنگ کوارک ممکن است تغییر یابد اما طعم کوارک ثابت می ماند. به عنوان مثال یک کوارک آبی رنگ بالا ممکن است به یک کوارک قرمز بالا تبدیل شود. از آنجایی که رنگ هم مانند بار پایستگی دارد، گلوئون این تفاوت رنگ را برطرف می کند ( شکل ( 1-7)). در مثال فوق یک واحد مثبت آبی و یک واحد منفی قرمز وجود دارد.

بنابراین، این گلوئون ها دارای دو رنگ هستند. حاوی یک واحد رنگ مثبت و یک واحد رنگ منفی می‌باشند. در اینجا چند احتمال برای رنگ ها پدید می آید و بنا به این تئوری 8 گلوئون وجود دارد. از آنجایی که گلوئون ها به خودی خود حامل رنگ هستند، با گلوئون های دیگر بر همکنش می کنند، در نتیجه علاوه بر گره های کوارک گلوئونی اولیه گره های گلوئون – گلوئون نیز وجود دارد. در این مکانیسم دو نوع گره داریم: 1-گره های سه گلوئونی و 2- گره‌های چهار گلوئونی.

[1]– گلمن جایزه نوبل فیزیک سال 1969 را به خاطر اکتشافات خود در مورد تقسیم بندی ذرات بنیادی و برهمکنش های آنها دریافت کرد. اینکه چرا او نام کوارک ها را انتخاب کرد، به نقل از خود او برگرفته از کتاب جیمز جویس Finnegans Wake و عبارت مشهور” سه کوارک برای ماستر مارک”بوده است.زوایگ نام “آس”ها رابرای این ذرات پیشنهاد کرده بود.

[2]-Flavordynamics

[3] -Quantum Chromodynamics

[4] -Gravition

[5] -Photon

[6] -Intermediate Vector Boson

[7] -Gluon

[8] -Confinement

[9] -Asymptotic Freedem

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122