پايان نامه بررسي وجود و تعيين هويت فاکتورهاي پاتوژنيسته در سويه هاي اشرشيا کلي يوروپاتوژن جدا شده از بيماران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي وجود و تعيين هويت فاکتورهاي پاتوژنيسته در سويه هاي اشرشيا کلي يوروپاتوژن جدا شده از بيماران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي وجود و تعيين هويت فاکتورهاي پاتوژنيسته در سويه هاي اشرشيا کلي يوروپاتوژن جدا شده از بيماران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول : مقدمه
1-1-بیان مسئله2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق3
1-3-اهداف تحقیق4
1-4-فرضیه های تحقیق4
1-5-تاریخچه اشرشیا5
1-5-1-خانواده انتروباکتریاسه5
1-5-2-اشرشیا کلی6
1-5-3-طبقه بندی6
1-5-3-1-ساختار آنتی ژنی اشرشیا کلی7
1-5-3-2-ساختار آنتی ژن سوماتیک یا آنتی ژن O7
1-5-3-3-ساختار آن کپسولی یا آنتی ژن K8
1-5-3-4-ساختار آنتی ژن تاژکی یا آنتی ژن تاژکی یا آنتی ژن H9
1-5-3-5-ساختار آنتی ژن فیمبریه ای یا آنتی ژن F9
1-6-خصوصیات مورفولوژی10
1-6-1-خصوصیات کشت و بیوشیمیایی11
1-6-2-مقاومت12
1-6-3-ژنتیک13
1-7-بیماری زایی اشرشیا کلی13
1-7-1-فاکتورهای حدت14
1-7-1-1-کپسول14
1-7-1-2-آندوتوکسین14
1-7-1-3-پروتئین های اتصالی فیمبریه ای14
1-7-1-4-اگزوتوکسین ها15
1-7-2-1-انتروتوکسین ها16
1-7-2-2-سیتوتوکسین ها16
1-7-2-3-وروتوکسین ها17
1-7-2-4-آلفاهمولیزین ها17
1-7-2-5-سیدروفورها17
1-7-3-تغییر فاز آنتی ژنی18
1-7-3-1-سیستم ترشحی نوع III 18
1-7-3-2-بیماری در انسان18
1-7-4-1-پاتوتیپ اشرشیا کلی های پاتوژن روده ای19
1-7-4-2-پاتوتیپ اشرشیا کلی توکسین زای روده ای(ETEC)19
1-7-4-3-پاتوتیپ اشرشیا کلی بیماری زای روده ای (EPEC)20
1-7-4-4-پاتوتیپ اشرشیاکلی انترواگرگتیو(EAggEC)21
1-7-4-5-پاتوتیپ اشرشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC)21
1-7-4-6-پاتوتیپاشرشیا کلی انترواینواسیو(EIEC)22
1-8-عفونت های اشرشیا کلی های خارج روده ای22
1-8-1-1-باکتریولوژی و مننژیت اشرشیا کلی (MAEC)23
1-8-1-2-سپسیس23
1-8-1-3-التهاب مثانه23
1-8-1-4-سپتی سمی24
1-8-2-عفونت مجاریادراری(UTI)24
1-8-2-1-مقاومت های آنتی بیوتیکی25
1-8-2-2-مقاومت در اشرشیا کلی26
1-8-2-3-فیلوژنتیک اشرشیا کلی26
1-9-عوامل بیماری زایی(ویرولانس در اشرشیا)27
1-9-1-ژن aer (آئروباکتین)28
1-9-1-2-اتصال دهنده ها (Adhesions)29
1-9-1-3-مکانیسم بیماری زاییUPEC در ارتباط با افمبریال ادهسین30
1-9-1-5-مکانیسم بیماری زایی UPEC در ارتباط با همولیزین (HlyA)33
1-10-تعاریف واژه ها34
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- بررسی تحقیقات انجام شده35
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1-نوع مطالعه38
3-2-جامعه مورد مطالعه38
3-3-روش انجام طرح38
3-3-1-مواد وتجهیزات38

3-3-1-1-دستگاه ها و وسایل مورد نیاز38
3-3-1-2-مواد مصرفی مورد نیاز41
3-3-1-3-محیط های کشت مورد استفاده41
3-4-ترکیبات و محلول های مورد استفاده در تحقیق و فرمول ساخت آنها41
3-5-روش اجرا43
3-5-1-جمع آوری اطلاعات43
3-5-2-انجام امور باکتریولوژیک43
3-5-3-نمونه برداری، کشت، جداسازی و تعیین هویت باکتری ها43
3-5-3-1-نمونه برداری43
3-5-3-2-طرز تهییه محیط های کشت43
3-5-3-3-نگه داری نمونه های عفونت ادراری45
3-5-3-4-نگه داری سویه باکتری45
3-5-4-استخراج، تعیین کمیت و کیفیت DNA46
3-5-4-1-استخراج DNA46
3-5-4-2-کمیت سنجی و غلظت سنجی DNA استخراج شده46
3-5-5-انجام آزمایشات مولکولی47
3-5-5-1-پرایمرها47
3-5-5-2-رقیق سازی پرایمرها49
3-5-6-انجام PCR49
3-5-6-1-بهینه سازی اجزاء واکنش PCR50
3-5-6-2-بهینه سازی تهیه Master Mix 50
3-5-7-گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن aer 50
3-5-7-1-گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن HlyA51
3-5-7-2- گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن Pap 51
3-5-7-3- گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن Cnf 52
3-5-7-4- گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن Afa 53
3-5-7-5-گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژنFim 53
3-6-مراحل انجام PCR 54
3-6-1-بهینه سازی PCR 54
3-6-2-بررسی محصول PCR55
3-7-مواد مورد نیاز برای انجام الکتروفورز56
3-7-1-ژل آگارز56
3-7-1-1-طرز تهییه ژل آگارز56
3-7-1-3-بافر سنگین کننده56
3-7-1-4-رنگ آمیزی ژل57
3-8-توالی یابی57
3-9-1-روش گردآوری اطلاعات57
3-9-2-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات58
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1-فراوانی بیماران بر اساس جنس59
4-2-نتایج مربوط به فراوانی فاکتورهای حدت در اشرشیا کلی60
4-3-نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژن آئروباکتین در سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن61
4-3-1-بهینه سازی دمای اتصال61
4-3-1-1-انجام آزمون روی سایر ایزوله ها62
4-3-2-نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژن سایتوتوکسیک نکروز دهنده در سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن64
4-3-2-1- بهینه سازی دمای اتصال64
4-3-2-2- انجام آزمون روی سایر ایزوله ها64
4-3-3- نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژن همولیزین در سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن65
4-3-3-1- بهینه سازی دمای اتصال65
4-4-4- نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژنP – فیمبریه در سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن66
4-4-4-1- بهینه سازی دمای اتصال66
4-4-4-2- انجام آزمون روی سایر ایزوله ها67
4-5-5- نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژن Afaدر سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن68
4-5-5-1- بهینه سازی دمای اتصال68
4-5-5-2- انجام آزمون روی سایر ایزوله ها69
4-6-6- نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژنFim در سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن70
4-6-6-1- بهینه سازی دمای اتصال70
4-7-ژن های ویرولانس72
4-8-نتایج ویرولوتایپینگ سویه ها77
4-9-نتایج تایید محصولات PCR 79
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1-بحث91
5-2-مقایسه نتایج بدست آمده با یافته های دیگر محققین91

5-3-نتیجه گیری95
5-4- پیشنهادات95
فهرست منابع
منابع فارسی96
منابع انگلیسی97
چکیده انگلیسی102

فهرست منابع فارسی

جاکلیک، ویلت، آموس، ویلفرت،1383. میکروب شناسی زینسر. ترجمه رحیمی، م، چاپ سوم، انتشارات آییژ، ، ص238-237 و 252-245.

دیویدسون، هنری، 1383. میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون. ترجمه عموئیان، س، طیبی میبدی، ن، ، چاپ اول، انتشارات طیب،  ص56-54.

عادلی، م، 87-1386 .جداسازی و شناسایی اشرشیا کلی O151:H1 از مدفوع شتر به روش Multiplex PCR، پایان نامه شماره211، دانشکده دامپزشکی کرمان.

کویین، بی، مارکی، بی، کارتر، ام، دونلی، جی، لئونارد، اف،1386. میکروب شناسی دامپزشکی و بیماری های میکروبی. ترجمه زهرایی صالحی، ت، شایق، ج. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ص، 173-158.

موری، پاتریک، آر، 1389. میکروب شناسی موری، ترجمه بهادر، ع،. چاپ اول، انتشارات خسروی، ، ص،244-235.

نوروزی، ج، 1389.روش های کاربردی در شناسایی باکتری ها، چاپ اول، انتشارات حیان، ص، 143-139.

واکر، استوارت، 1386. میکروب شناسی واکر، ترجمه بهادر، ع، منصوری، ش، علیخانی، م، طاهری کلائی، م، چاپ دوم، انتشارات خسروی، ص249-221.

 فهرست منابع انگلیسی

Alexa P, Stouracova K, Hamrik J, Rychlik I. 2001 .Gene typing of the colonisation factor K88 )F4) in enterotoxigenic Escherichia coli strains isolated from diarrhoeic piglets. Vet Med-Czech, 46(2):46-9.

Amavisit P, Browning G, Lightfoot D, Church S, Anderson G, Whithear K, et al. 2001. Rapid PCR detection of  Salmonella in horse faecal samples. Vet Microbiol. 79: (1.74-63)

Andrée F, Vicky, Maurice B, François J, Luc B, Jean-Luc T, Michel G. 2008. Analytical limits of four β-glucuronidase and β-galactosidase-based commercial culture methods used to detect Escherichia coli and total coliforms. Journal of Microbiological Methods 75 (2008) 506–514.

Antão, Esther-Maria, Lothar H. Wieler, and Christa Ewers. 2009 “Adhesive threads of extraintestinal  pathogenic Escherichia coli.” Gut pathogens 1.1: 1-12.

Behrooozi A, Rahbar M, Yousefi J. 2010. A survey on epidemiology of urinary tract infections and resistance pattern of uropathogenes in an Iranian 1000-bed tertiary care hospital. Afr J Microbiol Res, 4(9): 735-56.

Bekal, S., R. Brousseau, L. Masson, G. Prefontaine, J. Fairbrother, and J.Harel. 2007. Rapid  identification of Escherichia coli pathotypes by virulencegene detection  with DNA              microarrays.

Besser, Richard E., et al. 1993 “An outbreak of diarrhea and hemolytic uremic syndrome from Escherichia coli O157: H7 in fresh-pressed apple cider.” Jama269.17: 2217-2220.

Bielaszewska, Martina, et al. 2004 “Characterization of cytolethal distending toxin genes and      expression in Shiga toxin-producing Escherichia coli strains of non-O157 serogroups.” Infection   and Immunity 72.3: 1812-1816.

Birosová E, Siegfried L, Kmet’ová M, Makara A, Ostró A, Gresová A, Urdzík P, Liptáková A, Molokácová M, Bártl R,Valanský L. 2004. Detection of virulence factors in alphahaemolytic Escherichia coli strains isolated from various clinical materials. Clinical Microbiology and Infection, 10(6):569-573.

چکیده

زمینه و هدف: اشرشیا کلی یوروپاتوژن یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده عفونت مجاری ادراری است. این سویه ها انواع مختلفی از فاکتورهای ویرولانس از جمله چسبنده ها، توکسین ها، سیستم های اکتساب  آهن را دارا می باشند. ژن های ویرولانس روی عناصر ژنتیکی متحرک و یا در نواحی خاصی از کروموزوم که جزایر پاتوژنیستی  نامیده می شوند قرار دارند. هدف از این مطالعه بررسی وجود و تعیین هویت فاکتور های پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله(عج) تهران می باشد. مواد و روش ها: از 150 نمونه ی ادرار جمع آوری شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) تهران مجموعه ای از 100 ایزوله ی اشرشیا کلی بین تیرماه تا دی ماه 1393 جدا گردید. باکتری اشرشیا کلی با استفاده از تکنیک های بیوشیمیایی و میکروب شناسی استاندارد شناسایی شد. استخراج ژنوم باکتری ها با استفاده از روش جوشاندن انجام گرفت و بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای ویرولانس با استفاده از روش PCR انجام گرفت. نتایج: PCR به طور موفقیت آمیزی برای تمامی 6 ژن مورد نظر بهینه سازی شد و توانست باندهای مورد نظررا نشان دهند. عفونت مجاری ادراری ایجاد شده با اشرشیا کلی 83 % برآورد گردید شیوع ژن های ویرولانس  به ترتیب شامل:(98%)( bp 328) Pap(95%)(bp 602) aer ،(94%)( bp 559) Fim،(86%)( bp 693)cnf ،(63%)( bp 750)Afa ، (62%)( bp 1177)hlyA به طور موفقیت آمیزی تکثیر یافتند. بحث: مطالعه حاضر نشان داد که  شیوع ژن های ویرولانس pap ،aer ، Fimدر میان سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) تهران بالا می باشد و کمترین شیوع مربوط به ژن hlyA (همولیزین)می باشد.

         کلمات کلیدی: اشرشیا کلی یوروپاتوژن، عفونت مجاری ادراری، ژن های ویرولانس، واکنش زنجیره ای پلیمراز  

 

فصل اول

مقدمه

1-1-بیان مسئله

اشریشیا کلی(E.coli)1 یک باسیل گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه است که به طور شایع در روده جانوران خونگرم و برخی پرندگان وجود دارد. انتقال  این  باکتری از طریق مسیر مدفوعی- دهانی از یک فرد به فرد دیگر و یا از طریق آب و غذای آلوده می باشد. اشریشیا کلی به خوبی روی محیط های معمولی رشد کرده و یک باکتری کم نیاز است و در روی محیط های جدا کننده روده ای بیشتر سویه ها کلنی های تخمیر کننده لاکتوز را ایجاد می کنند (هاملین و همکاران،2007)2. اشرشیا کلی یکی از مهمترین دلایل ایجاد کننده عفونت های کلیه، مثانه، ریه و مننژ می باشند که به نوبه خود ممکن است منجر به سپسیس گردند و یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حیات انسان محسوب می شوند (چانج و همکاران، 2006 )3. عفونت مجاری ادراری(UTI)4 یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در انسان است که به طور عمده توسط اشرشیا کلی ایجاد می شود(گریبلینگ و توماس، 2005)5. عفونت های ادراری از لحاظ شیوع، رتبه دوم را پس از عفونت های تنفسی داشته و در بزرگسالان رتبه اول بیماری های عفونی بزرگسالان را از نظر مراجعه به پزشک تشکیل می دهند. به این ترتیب اهمیت عفونت های ادراری از نظر عوارض بسیار جدی که در نتیجه عدم تشخیص درمان مناسب بر جای می گذارد بر کسی پوشیده نیست در ارزیابی تکامل ژنتیکی اشرشیا کلی، بررسی های فیلوژنتیکی از اهمیت خاصی برخوردار است. اشرشیا کلی عامل 90-80 درصد از عفونت مجاری ادراری اکتسابی از جامعه و 50-30 درصد از عفونت مجاری ادراری بیمارستانی است(نعمتی و همکاران، 2014).

[2] عفونت مجاری ادراری از علل عمده بستری شدن در بیمارستان با عوارض قابل توجه و هزینه های مراقبت بهداشتی است(نعمتی و همکاران، 2014 ). تشخیص و درمان موثر عفونت مجاری ادراری یک نگرانی بزرگ در زمینه ی مراقبت های بهداشتی است(سنتیلو و فرانکلین، 2007)1. در سراسر جهان حدود 150 میلیون نفر با عفونت مجاری ادراری تشخیص داده شده اند که هر ساله هزینه اقتصادی در این زمینه بیش از 6 میلیارد دلار در جهان می باشد (کومار و همکاران، 2006)2. شدت عفونت مجاری ادراری به دو عامل ویرولانس باکتری و حساسیت میزبان بستگی دارد(گریبلینگ و توماس، 2005). اشرشیا کلی ایجاد کننده ی عفونت مجاری ادراری UPEC))3 فاکتورهای ویرولانس مختلفی از جمله آلفا همولیزین، فاکتور نکروز دهنده سایتوتوکسیک، چسبنده ها و سیستم های اکتساب آهن دارد; این فاکتورها در نهایت منجر به آسیب بافتی می شوند(پیت آئوت، 2012)4. اتصال باکتری به سلول های اورو اپی تلیال یک مرحله ضروری برای شروع و گسترش است. این فرایند به باکتری اجازه می دهند تا در مقابل عملکرد شستشوی ادرار و تخلیه مثانه و فعال شدن مسیرهای انتقال پیام در میزبان مقاومت کند. سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن قادر هستند تا انواع متفاوتی از چسبنده های لازم برای تشخیص و اتصال به رسپتورهای مجاری ادراری را تولید کنند: از جمله فیمبریه تیپ 1 که توسط ژن fim  کد می شود، P فیمبریه که توسط ژن های pap (phylonephritis-associated pili) کد می شود، S فیمبریه که توسط ژن های sfa کد می شود و چسبنده ی Afa که توسط ژن های afa کد می شود(آنتااو و همکاران، 2009)5. تولید توکسین ها مانند همولیزین و سایتوتوکسیک نکروز دهنده فاکتور 1(CNF1 ( باعث آسیب بافتی می شود که انتشار باکتری و ترشح مواد غذایی میزبان را تسهیل می کنند و ممکن است همچنین باعث تغییر مسیرهای انتقال پیام در میزبان شود(توماس و همکاران، 2011)6. از دیگر خصوصیات UPEC برای ایجاد عفونت مجاری ادراری سیستم اکتساب آهن است که باکتری با کمک سیدروفورها آهن را از محیط جذب می کند. ژن aer سیدروفور آئروباکتین را کد می کند (نعمتی و همکاران، 2014).

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

تحقیق فوق از آن جهت حائز اهمیت نو آوری است که تاکنون در خصوص شناسایی ژن های پاتوژنیسته و ویرولوتیینگ ایزوله های جداشده از منابع یوروپاتوژن عفونت های ادراری اشرشیا کلی تحقیقی جامع در برخی بیمارستان ها از جمله بیمارستان بقیه الله (عج) تهران انجام نشده است و ما قصد داریم این تحقیق را برای اولین بار در این بیمارستان به انجام برسانیم.

1-3-اهداف تحقیق:

اهداف علمی:

تعیین فراوانی ژن های مرتبط با بیماری زایی سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله(عج) تهران.

تعیین ویرولوتیپ های سویه های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران بیمارستان بقیه الله (عج) تهران.

تعیین رابطه ی بین ژن های پاتوژنیسته خاص با سویه های جدا شده از اشرشیا کلی یوروپاتوژن از بیماران بیمارستان بقیه الله (عج) تهران.

اهداف کاربردی:

راه اندازی روش های سریع شناسایی ژن های پاتوژنیسته و تعیین ویرولوتیپ های سویه ها

  1-4- فرضیه های تحقیق:

سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از عفونت های ادراری دارای ژن های ویرولانس خاصی می باشند.

انتظار می رود فراوانی ژن های ویرولانس باکتری اشرشیا کلی در ایران همانند کشورهای دیگر باشد.

بین حضور ژن های خاص ویرولانس و منبع جداسازی باکتری ها رابطه وجود دارد.

1-5- تاریخچه

اشرشیا کلی اولین بار به وسیله پزشکی آلمانی به نام تئودر اشریش1شناسایی شد. او در سال 1885، این ارگانیسم را باکتریوم کلی 2 نامید و آن را به عنوان عامل بیماری زای اصلی عفونت های روده ای و برخی از عفونت های خارج روده ای معرفی کرد. نام باکتریوم کلی به طور وسیع تا سال 1919 استفاده می شد تا وقتی که کاستلائی 3 و کالمرز4جنس اشرشیا را تعریف کردند و نام اشرشیا کلی را پایه نهادند. [3]

اشرشیا کلی[4]ارگانیسمی است که به شدت از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در باکتریولوژی عمومی به عنوان ارگانیسم مدل برای مطالعه ی ساختار سلولی، رشد ومتابولیسم استفاده می شود، همچنین ابزاری بسیار مهم برای کلونینگ ژن ها در سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی و بیان محصولات ژن ها شده است. اشرشیا کلی به عنوان ارگانیسم کنترلی جهت انجام آزمایشهای کنترلی موثر بودن عوامل ضد میکروبی و مواد ضد عفونی کننده استفاده می شود و به عنوان ارگانیسم اندیکاتور جهت تعیین آلودگی مدفوعی، مواد غذایی، آب و محیط مطرح می باشد و نقش مهمی را به عنوان فلور میکروبی روده ی انسان و حیوانات خونگرم تشکیل می دهد. کم و بیش برخی از سویه های پاتوژن های مهمی برای میزبان هایشان هستند.

 1-5-1- خانواده انتروباکتریاسه

خانواده انتروباکتریاسه بزرگترین و ناهمگون ترین مجموعه ی باسیل های گرم منفی هستند که از لحاظ بالینی اهمیت دارند. حداقل 28 جنس و 7 گروه روده ای5  با بیش از 80 سویه شناخته شده است. جنس های این خانواده بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی، ساختار آنتی ژنی و ترادف یابی اسیدهای نوکلئیک طبقه بندی شده اند. باکتری های متعلق به انتروباکتریاسه گسترش جهانی داشته و ساکن روده ی حیوانات و انسان ها هستند و گیاهان، خاک و آب را آلوده می سازند. آن ها بسیاری از بیماری های بالینی از قبیل آبسه، پنومونی6، مننزیت، سپتی سمی و عفونت های اداری را باعث می شوند(عموئیان و میبدی، 1383). باکتری های خانواده انتروباکتریاسه را به دو دسته باکتری های فرصت طلب و بیماری زای روده ای تقسیم می کنند که برخی از جنس های این خانواده مثل سالمونلا، شیگلا و یرسینا همیشه مرتبط با بیماری هستند و جز پاتوژن های روده ای می باشند ولی برخی دیگر مانند اشرشیا کلی، کلبسیلا و پروتئوس به عنوان فلور طبیعی روده بوده و با ایجاد شدن شرایطی مانند کسب ژن های بیماری زایی از طریق پلاسمید و باکتریوفاژ، به هم خوردگی فلور میکروبی، جابجایی فلور میکروبی و غیره، قدرت بیماری زایی را به دست آورده و سبب ایجاد عفونت های فرصت طلب می شوند.[5]

1-5-2- اشرشیا کلی

اشرشیا کلی شایع ترین و مهمترین جنس در خانواده انتروباکتریاسه می باشد که در پزشکی اهمیت دارد. اشرشیا کلی باکتری بی هوازی اختیاری و بخشی از فلور فیزیولوژی روده ای در انسان و حیوانات خونگرم است اما برخی از سویه ها سبب بیماری هایی مثل پنومونی، گاستروانتریت1، بیماری های ادراری –تناسلی و سپتی سمی می شوند. چندین واریانت پاتوژن اجباری و اختیاری از اشرشیا کلی وجود دارد که باعث انواع مختلفی از عفونت های روده ای و خارج روده ای در انسان و حیوانات می شود. در سال های اخیر سویه O157:H7  اشرشیا کلی به عنوان پاتوژن مهم مشترک بین انسان و دام مطرح گردیده، که از طریق غذا منتقل می شود. این سویه عامل سندرم اورمی همولیتیک –کولیت خونریزی دهنده 2 در انسان است (عادلی، 1386).

1-5-3- طبقه بندی

برای اولین بار دسته بندی اشرشیا کلی بر اساس تیپ های متنوعی از آنتی ژن سوماتیک O توسط کائوفمن3  انجام گرفت. برخی محققین چندین گونه برای آن قائل اند : اشرشیا هرمانی4، اشرشیا دکربوکسیلاتا5، اشرشیا ولنزی6، اشرشیا فرگوسنی7، اشرشیا کلی و اشرشیا بلاته8،  که بین این ها گونه اخیر از موارد انسانی جدا نشده است. در کتاب Bergeys Manual  که در سال 1984 چاپ شد، بر اساس یافته های DNA در خانواده انتروباکتریاسه 20 جنس قرار گرفت (رحیمی، 1387 ).[6]

طبقه بندی اشرشیا کلی بر دو اساس صورت می گیرد:

بر اساس ساختار آنتی ژنی

بر اساس Colicin typing (شناسایی کلی سین ها)

 

     1-5-3-1- ساختار آنتی ژنی اشرشیا کلی

آنتی ژن های سطحی در اشرشیا کلی را می توان به وسیله آزمایش هماگلوتیناسیون نشان داد: سه نوع آنتی ژن سطحی بطور گسترده برای تعیین سروتیپ ارگانیسم های انتریک استفاده می شوند که شامل آنتی ژن های سوماتیک 1 (آنتی ژن (O، آنتی ژن کپسولی ( آنتی ژن K ) و آنتی ژن تاژکی ( آنتی ژن H ) می باشند(تصویر شماره1-1). آنتی ژنF  یا فیمبریه ای، نیز جزء آنتی ژن های سطحی است که در برخی از سروتیپ ها یافت می شود.

1-5-3-2- ساختار آنتی ژن سوماتیک یا آنتی ژن O

آنتی ژن سطحی O، بخشی از لیپو پلی ساکارید 2 یا LPS جدار باکتری است. LPS، مجتمع گلیکولیپیدی جدار باکتری های گرم منفی است و از سه ساختار مشخص تشکیل شده است :

الف- هسته مرکزی پلی ساکاریدی، که یک قند 8 کربنی به نام کتودزاکسی اوکتونات است و به آنتی ژن اختصاصیO  متصل می شود.

ب- لیپید A که به هسته مرکزی متصل می شود و بروز تاثیرات بیولوژیکLPS  باکتری های گرم منفی ناشی از این بخش از باکتری است و درواقع اندوتوکسین باکتری محسوب می شود. لیپید A می تواند باعث تب، لوکوپنی و حتی نهایتاً مرگ شود.

ج – آنتی ژن اختصاصی O، که پلیمری از واحد های تکراری الیگوساکاریدی است و به خاطر تفاوت آن در سویه های مختلف، در تعیین سروتیپ حائز اهمیت است.

به نظر می رسد طول زنجیره جانبی اختصاصی Oو انتشار آن در سطح باکتری در مقاومت نسبت به کمپلمان نقش داشته باشد، یعنی سویه هایی که بیش از 20 درصد از زنجیره های مولکولی LPS آن ها طویل هستند نسبت به تاثیر سرم مقاومند، در حالی که سویه هایی که کمتر از 20 درصد زنجیره های مولکولی LPS آن ها طویل باشد، نسبت به سرم حساس هستند. بر همین اساس، اخیراً آنتی بیوتیک هایی طراحی شده است که با بیوسنتز پلی ساکارید مرکزی LPS تداخل می کنند.[7]

همچنین بیان شده که در بین باکتری های روده ای، اجرامی که آنتی ژن های سوماتیک آن ها دارای گروه های فوق العاده هیدروفوبیک 3 ( قندهای دی دزاکسی ) باشند، بیماری زا تر هستند. آنتی ژن های O مقاوم به حرارت هستند و در دمای 100 درجه سانتی گراد برای 5/2 ساعت هم غیر فعال نمی شوند (کویین و همکاران، 1386)4.

[1] Escherichia coli

2 Hamelin et al

3 Chang et al

4 Urinary Tract Infections

5 Griebling and Tomas

 1 Santillo and Franklin

2 Komar et al

3 Uropathogenic  Escherichia coli

4 Pit out

5 Antao et al

6 Tomas et al

1 Escherich

2 Bacterium coli

3 Castellani

4 Calmers

5 Enteric Group

6 Penumony

1 Gasteroentrits

2 Haemorrhagic colitis- haemolytic ureamic syndrome

3 Kauffmann

4 Escherichia  hermanii

5 Escherichia  decarboxyla

6 Escherichia  vulneri

7 Escherichia  fergusoni

8 Escherichia  blattae

1 Somatic

2 Lipopolysaccaride

3Hydrophobic

4 Kobin et al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122