پايان نامه بررسي وجود ژن اسکوالن اپوکسيداز در قارچ درماتوفيت ترايکوفايتون ويولاسئوم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي وجود ژن اسکوالن اپوکسيداز در قارچ درماتوفيت ترايکوفايتون ويولاسئوم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي وجود ژن اسکوالن اپوکسيداز در قارچ درماتوفيت ترايکوفايتون ويولاسئوم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول1-دیباچه 1
1- 1- كليات قارچ‌شناسي: 2
1-1-1- ساختمان قارچ‌ها: 3
1-1-2-مرفولوژي قارچ‌ها: 4
– قارچهاي رشته‌اي: 4
1-1-3- شرايط رشد قارچها: 5
1-1-4- احتياجات غذايي قارچ‌ها: 6
1-1-5- توليد مثل در قارچ‌ها 6
– توليد مثل غيرجنسي 7
– توليدمثل جنسي: 8
1-1-6- تاكسونومي و طبقه‌بندي قارچها‌: 9
1-1-7- عوامل بيماريزايي قارچها: 9
1-1-8- مكانيسم مقاومت ميزبان در مقابل عفونتهاي قارچي: 10
1-2- قارچ شناسي پزشكي: 11
1-2-1- تقسيم‌بندي عفونتهاي قارچي از نظر پزشكي: 12
1-3- درماتوفيتوزيس (كچلي): 13
1-3-1- عوامل بيماري: 14
1-3-2- اكولوژي: 15
1-3-3-پراكندگي درماتوفيت‌ها 16
1-3-4- بيماريزايي: 17
1-3-5- تشخيص و شناسايي درماتوفيتها: 18
1-3-6- تقسيم‌بندي درماتوفيت‌ها: 19
1-3-7- اشكال باليني عفونتهاي ناشي از درماتوفيت‌ها (كچلي‌ها): 22
1-3-7-1- كچلي در حيوانات 26
1-4- ترايكوفايتون ویولاسئوم(T.violaceum) 26
1-4-1- مشخصات ظاهري كلني: 27
1-4-2 مشخصات ريزبيني: 27
1-4-3 تشخيص افتراقي 27
1-4-4 علايم باليني: 28
1-4-5 راههاي انتقال: 29
1-4-6- ايمونولوژي ترايكوفايتون‌ ویولاسئوم 30
1-4-7 اپيدميولوژي: 31
1-4-8 درمان: 32
1-5 مطالعات بيولوژي مولكولي: 33
1-5-1 بيولوژي اسكوالن اپوكسيداز (SE) (منواكسيژناز): 38
1-5-2 ويژگي استرول‌ها و نقش اسكوالن اپوكسيداز: 39
1-5-4 مكانيسم اثرات داروهاي ضد قارچي بر ارگوسترول 46
1-5-5 بررسي مولكولي اسكوالن اپوكسيدازدرقارچها و رابطه آن با مقاومت دارويي: 48
فصل دوم-مواد و روش ها: 52
2-2 طراحي پرايمرها: 55
2-2-1 آماده سازي پرايمرها: 56
2-3 استخراج DNA: 57
روش كار: 57
2-4 تكثير ژن سنتزكننده آنزيم اسكوالن اپوكسيداز توسط PCR: 59
2-5 خالص‌سازي محصولات PCR: 60

فصل سوم-نتایج: 63
3-1 بررسي ماكروسكوپي قارچ درماتوفيت ترايكوفايتون ویولاسئوم 64
3-2 بررسي ميكروسكوپي (ريزبيني) قارچ درماتوفيت ترايكوفايتون ویولاسئوم 64
3-3 : كشت انبوه در محيط SCC مايع 64
3-4 استخراج DNA 64
3- 5 محصول PCR 65
3-7 تعيين توالي ژن اسكوالن اپوكسيداز در قارچ درماتوفيت ترايكوفايتون ویولاسئوم 65
فصل چهارم-بحث و پیشنهادات 70
1-4- بحث 71
4-2- پیشنهادات: 77
Refrences: 78

Refrences:

 

1.Altmann,K., westermann,B., 2005, Role of essential genes in mitochondrial morphogenesis in Scaccharomyces cerevisiae, Mol Biol cell, 16(11),P: 5410-7.

2.Babel,D.E., Rogers,A.L., and Beneke,E.S., 1990, Dermatohytosis of the Scalp: Incidence, Immune response, and epidemiology, Mycopathologia, Vol: 109, No: 2,P:69-73.

Baeza,L.C., Teruyuki Matsumoto,M., Fusco Almeida,A.M.,and Jose Soares Mendes –Giannini,M.,2006, strain differentiation of Trichophyton rubrum by randomly amplified polymorphic DNA and analysis of rDNA nontrancribed spacer,J Med Microbial 55 ,P:429-436.

4.Bahathena,A.,Gaedigk,R.,Abdel-Rahman,S.M., 2005, characterization of the ALP1gene locus of Trichophyton tonsurans, Mycopathologia,160(4),P:265-72.

5.Barrett-Bee,k., Dixon,G., 1995, Ergosterol biosynthesis inhibition: a target for antifungal agents,Acta Biochim Pol, 42(4),P: 465-79.

6.Bassiri Jahromi, Sh., and Khaksar,A. A. , 2006, Aetiological agents of tinea capitis in Tehran (Iran) , Mycoses, Vol:49 , P: 65.

7.Bergson, Loureiro,C., Fernandes, Conceicao,N., 2001, Tinea Capitis, study of asymptomatic carriers and sick adolescents, adults and elderly who live with children with the diseases, Revista do instituto de medicina tropical de sao paulo.

8.Borgers,M., Degreef,H., Cauwenbergh,G., 2005, Fungal infections of the Skin: infection process and antimycotic therapy, Curr Drug targets, 6(8),P:849-62.

9.Brilhante,SamiaNogueira,R.,Paixao, Costa,G.,Salvino, Kecia,L. et al., 2000, Epidemiology and ecology of dermatophytosis in Fortaleza city: Trichophyton tonsurans as an important emergent pathogen of Tinea capitis, Rev Soc Bras Med Trop., Vol: 33, No:5, P:417-425.

10 Brilhante,RS., Cordeiro,RA., Gomes,JM., Sidrim,JJ., Rocha,MF., 2006, Canine dermatophytosis Caused by an anthrophilic species: molecular and phenotypical characterization of Trichophyton tonsurans, journal medical microbiology, 55 (pt 11) , P:1583-6.

چکیده

قارچviolaceum    Trichophyton مسئول اپيدميهاي بسياري از عفونتهاي درماتوفيتي مي باشد.   

ترایکوفایتون ویولاسئوم در انسان ایجاد کچلی بدن، پا، ناخن و دست می کند.

همچنین  به  موها حمله و ایجاد کونیدیاهای

خارج و داخل مو(اکتواندوتریکس) میکند. کلونیزه شدن درماتوفیتها محدود به بافت های کراتینه و مردۀ لایه شاخی بوده و ممکن است منجر به واکنش های التهابی خفیف تا شدید گردد .

ایمنی هومورال، سلولی و نیز دفاع غیراختصاصی میزبان علیه درماتوفیت ها فعال بوده که می توانند باعث حذف قارچ گردند و درنتیجه از پیشرفت عفونت به سمت بافتهای تحتانی جلوگیری نمایند.

خصوصيات و ويژگيهاي متعددي از اين قارچ تاكنون مورد بررسي واقع شده اما در زمينه بيولوژي مولكولي اين قارچ مطالعات محدودي انجام گرفته است.

موجودات زنده چه پرسلولي و چه تك سلولي بوسيله غشايي احاطه مي شوند كه آنها را از محيط اطرافشان مجزا مي سازد.

تركيب اين غشاء بسيار مهم است چرا كه در حفظ و پايداري غشاء دخيل مي باشد.

استرولها يكي از تركيبات لازم در تمام سلولهاي يوكاريوتي مي باشد كه البته

در سلولهاي قارچي نوع ارگوسترول آن موجود است.

اين تركيب در فعاليتهاي مختلفي از جمله در تعديل سياليت غشاء، تراوايي و فعاليت آنزيمهاي باند شده به غشاء، تنظيم چرخه سلولي و فتواكسيداسيون مؤثر مي باشد.

از آنزيمهاي مؤثر در بيوسنتز اين تركيب، مي توان به اسكوالن اپوكسيداز اشاره كرد. اين آنزيم در مسير بيوسنتزارگوسترول مهم مي باشد و براي فعاليت به مولكول FAD و NADPH  واكسيژن احتياج دارد .

اين آنزيم هدف برخي از داروهاي ضد قارچي مي باشد.

عفونتهای درماتوفیتی معمولا به درمان های ضد قارچی موضعی پاسخ میدهند.هرچند در درمان عفونتهای شدید و موارد کچلی پا و ناخن درمانهای موضعی بی ارزش است.همچنین در مواردی که بیماری به فرم مزمن تبدیل میشود درمان های معمول با داروهای ضد قارچی به خوبی پاسخ نمیدهند.بر همین اساس شناخت و وجود این ژن و همچنین مسیرهای متابولیکی آن اقدامی مهم در جهت ساخت دارو یا داروهای مفید ضد این میکروارگانیسم میباشد.

فصل اول

دیباچه

1- 1- كليات قارچ‌شناسي:

واژه قارچ، برگردان كلمه لاتين Fungus مي‌باشد كه براي اولين بار در قرن 15 ميلادي مورد استفاده قرارگرفت. ريشه لاتين واژه Fungus، خود از كلمه يوناني spongris  گرفته شده است. همچنين اصطلاح Mycology از لغت يوناني Mykes كه به معناي قارچ خوراكي است، مشتق شده است.(89)

مطالعات انجام شده نشان مي‌دهند كه قارچها بسيار پيشتر از آنچه كه تاكنون تصور مي‌شده، بوجود آمده‌اند.. اخيراً محققين دريافته‌اند كه قارچها حدود 1300 ميليون سال پيش به وجود آمده‌اند ، در صورتيكه تاكنون تصور مي‌شد قارچها 480 ميليون سال قبل به وجود آمده‌اند. (89)

قارچها جزء اولين ميكروارگانيسم‌هاي شناخته شده هستند زيرا ساختارهاي زايشي اغلب آنها (مانند قارچهاي خوراكي) به حدي بزرگ بوده كه بدون ميكروسكوپ به راحتي ديده مي‌شوند. اين موجودات يكي از اجزاء مهم چرخه مواد بوده زيرا به عنوان يكي از اصلي‌ترين تجزيه‌كنندگان مواد آلي در طبيعت به شمار مي‌روند. (89)

قارچها يوكاريوت بوده و ارگانيسم‌هاي غيرمتحرك و فاقد تاژك مي‌باشند. همگي آنها از رويش هاگ يا اسپور (spore) بوجود مي‌آيند. اين ويژگي‌ها براساس طبقه‌بندي ويتاكر (whittaker) در سال 1969 ميلادي است. (86)

قارچها داراي هسته واقعي و ديواره سلولي مشخص هستند و فاقد رنگدانه كلروفيل بوده و اسپور يا كنيدياي آنها به طريق جنسي و يا غيرجنسي توليد مي‌شود.(86)

تقريباً تمام قارچها هوازي بوده و از نظر تغذيه همگي هتروتروفند. قارچها غذاي خود را هضم نمي‌كنند بلكه بوسيله ايجاد عفونت در ساير موجودات زنده و يا رشد بر روي بقاياي مواد آلي در حال فساد، مواد لازم را كسب مي‌كنند كه گروه اول را پارازيت و گروه دوم را ساپروفيت مي‌نامند. (86) اکثر قارچ ها حتی آنهایی که بیماری زا هستند نیز قادر هستند در محیط های کشت آبگوشت و یا ژلوز رشد نمایند.(86)

سنتز اسید آمینه لیزین در قارچ ها از مسیر ال آلفا آمینو آدپیک اسید(AAA) صورت می پذیرد.به جز پیتیوم اینسیدیوزوم(Pythium insidiosum) که به دلیل داشتن اسپور متحرک، آن را از اومیست ها (Oomycetes) می دانند و در سلسله پروتوکتیستا طبقه بندی نموده اند که دیواره سلولی آن حاوی سلولز است و آمینو اسید لیزین را از مسیر مزو ای دی آمینو پایملیک اسید ( Meso-E Diaminopimelic acid DAP) سنتز میکنند.(86)

اگر چه که بسیاری از دانشمندان اومیست ها را جدا از قارچ ها طبقه بندی نموده اند Hawksworth و هم کارانش بر این نظر بودند که اومیست ها را نیز باید در سلسله قارچ ها قرار داد.به اعتقاد Whittaker  و دیگر دانشمندان قارچ ها از گروه های اولیه اجدادی خود که در سلسله پروتوکتیستا قرار داشتند جدا شده و در طی سالیان دراز متمایز گشته اند و از آن مستقل شده اند.(89)

قدیمی ترین فسیل قارچی که تا کنون یافت شده هست، مربوط به دوره دوونین (Devonian) می باشد و از نظر ساختاری، فسیل های قارچی ارتباط بسیار نزدیکی با فسیل های گیاهی دارند.(86)

 

1-1-1- ساختمان قارچ‌ها:

ديواره سلولي قارچها در حدود 15 تا 30 درصد وزن خشك قارچ را شامل مي‌شود. اين جزء به قارچ‌ها شكل داده و آنها را در برابر صدمات مكانيكي، مواد سمي و فشار اسمزي محافظت مي‌كند. تجزيه و تحليل ساختار ديواره  سلولي قارچها نشان مي‌دهد كه حدود %80 تركيب آن پلي ساكاريدي، حدود %10 پروتئين و مقادير كمي نيز تركيبات ليپيدي است.

پلي ساكاريدهاي ديواره نيز شامل كيتين، كيتوزان، مانان، گلوكان و گليكو پروتئين‌هاي مختلف مي‌باشند كه البته نوع و ميزان هر يك از اين تركيبات بسته به جنس و گونه قارچ تفاوت دارد. (89 و 86)

غشاء پلاسمايي قارچها شبيه به اكثر يوكاريوتهاست. اين غشاء شامل اسفنگوليپيدها، فسفوليپيدها و پروتئين‌هاي همراه و نيز استرول‌هاست. اين غشاء، ورود و خروج مواد را تنظيم كرده و به آن خاصيت نفوذپذيري انتخابي مي‌دهد. همچنين دو آنزيم مهم سنتز كننده تركيبات ديواره سلولي (كيتين سنتتاز و گلوكان سنتتاز) نيز در غشاء پلاسمايي وجود دارند.(89)

هسته قارچها از نظر اندازه، شكل و تعداد متغير است و همانند ساير يوكاريوتها، هسته توسط يك غشاء دو لايه احاطه شده و همچون ساير سلولهاي واجد هسته واقعي، مشبك و حفره‌دار است و حاوي يك هستك مي‌باشد كه داراي مقادير زيادي RNA است.(86)

بيشتر قارچها هاپلوئيد هستند اما برخي هم مي‌توانند بين حالات هاپلوئيد و ديپلوئيد در تناوب باشند و تعداد كروموزومهاي آنها متفاوت است. 80 تا 90 درصد ماده ژنتيكي در داخل هسته و 10 تا 20 درصد آنها داخل ميتوكندري مي‌باشد.(89)

سيتوپلاسم قارچها توسط غشايي سيتوپلاسمي احاطه شده است كه حاوي ارگوسترول است و ميتوكندري‌ها و واكوئل‌ها و وزيكول‌ها، اندوپلاسميك رتيكولوم، ميكروتوبولها، ريبوزوم‌ها، كريستال‌هاي گليكوژن و ميكروبادي‌ها (Microbadies)، ارگانل‌ها و انكلوژن‌هاي سيتوپلاسمي آنها را تشكيل مي‌دهند و معمولاً قارچها فاقد دستگاه گلژي مشخص (ديكتيوزوم=Dictyosome) مي‌باشند.(86)

 

1-1-2-مرفولوژي قارچ‌ها:

مرفولوژي‌ قارچها نقش مهمي در شناسايي انواع آنها دارد. قارچ‌ها يا به شكل مخمر وجود دارند يا به شكل رشته‌اي. اگرچه در اكثر قارچها ارگانيسم تنها به يك شكل تكثير مي‌يابد اما تعدادي از قارچها دو شكلي بوده و بسته به شرايط زيستي، ارگانيسم را مي‌توان به هر دو صورت فوق يافت.(89)

 

– قارچهاي رشته‌اي:

اين گروه، جزء گروه بزرگي از قارچهاي ميكروسكوپيك بوده كه انواع انگل‌هاي گياهي، گونه‌هاي حساسيت‌زا و بيماريزاي فرصت‌طلب گياهي و جانوري را شامل مي‌شوند.(89)

اسپور اين قارچها در صورتي كه در محيط و شرايط مناسب قرار گيرند رشد و تكثير يافته و ايجاد رشته‌اي را مي‌كند كه از سلولهاي به دنبال هم تشكيل يافته و به آنهيف [hypha، جمع= hyphae] مي‌گويند. اين هيف‌ها ممكن است تا حدي مستقل از هم بوده و بوسيله تيغه‌اي (septum) از يكديگر جدا ‌شوند و يا آنكه ممكن است بدون تيغه بوده و هسته‌ها در يك سيتوپلاسم مشترك قرار گرفته باشند. سلولهاي تشكيل دهنده هيف بسته به نوع گونه ممكن است تك هسته‌اي و يا از چند هسته تشكيل شده باشند. به قارچهايي كه هيف آنها بدون تيغه‌ مياني باشد Coenocytic مي‌گويند. به توده هيف‌‌ها، ميسليوم‌«[mycelium] جمع Mycelia» مي‌گويند. در صورتيكه هيف به ساختمان اسپورزا ختم نشود آن را ميسليوم‌ رويشي و در غير اينصورت زايشي مي‌نامند.(86)

قارچهاي داراي هيف ديواره‌دار با بدون ديواره فرق دارند، زيرا در بدون ديواره‌ها با تخريب هيف، كل آن رشته  از بين مي‌رود اما در قارچهاي ديواره‌دار، منافذ بين تركيبات مجاور به هم متصل شده و بنابراين از مرگ كل رشته هيف جلوگيري مي‌كنند.(17)

مخمر ها :

قارچ های تک سلولی می باشند که از طریق جوانه زنی تکثیر پیدا می کنند.مخمر ها کروی یا بیضوی شکل هستند و قطر آن ها از 3 تا 15 میکرون متغیر است. در طی جوانه زدن هسته آن ها تقسیم میشود و که یکی از آن ها به سلول دختر منتقل میشود و وقتی جوانه به اندازه کافی رشد پیدا کرد از سلول مادری با تشکیل یک دیواره عرضی جدا می شود.

گاهی اوقات جوانه ها از سلول مادری جدا نمی شوند که در این حالت و با ادامه ی روند جوانه زنی زنجیره ای از سلول ها تشکیل می شود که به آن ها هایف های کاذب (pseudohyphae) می گویند.(89)

بیشتر قارچ های این گروه دارای خاصیت تخمیر هستند و در کارخانه های تولید مواد غذایی به عنوان میکرو ارگانیسم های تخمیری از آن ها استفاده میشود. از این رو آن ها را مخمر می نامند که البته این خصوصیت را نمیتوان در مورد تمامی اعضای این گروه صادق دانست.(86)

 

1-1-3- شرايط رشد قارچ‌ها:

حداكثر رشد قارچها در pH اسيدي است، لذا در آزمايشگاه اكثر دامنه رشد آنها 8/6-6=pH است. قارچها جهت رشد به نور نياز ندارند ولي مشخص گرديده كه ميزان و مدت تابش نور بر روي تكثير جنسي و يا غيرجنسي آنها اثرات مثبت و يا منفي دارند. مثلاً انكوباسيون محيط در شرايطي كه در معرض تابش مداوم نور باشد سبب به تأخير افتادن تشكيل اسپور در برخي گونه‌هاي درماتوفيت مي‌گردد. بهترين درجه حرارت جهت رشد اغلب قارچهاي بيماريزا در آزمايشگاه بين 25 تا 35 درجه سانتیگراد است و عوامل قارچي كه نتوانند در درجه حرارت بالا به رشدشان ادامه دهند تنها مي‌توانند در نقاط سرد بدن مانند جلد و حداكثر زيرجلد ايجاد عفونت نموده و به ندرت احشاء را مورد تهاجم قرار داده و ايجاد عفونتهاي سيستميك را مي‌نمايند.(86)

 

1-1-4- احتياجات غذايي قارچ‌ها:

قارچها عمدتاً از طريق جداره خود غذا را جذب مي‌كنند. اكثر قارچهايي كه از نظر پزشكي حائز اهميت هستند انگلهاي اختياري بوده، هر چند قادر به رشد در بدن ميزبان و ايجاد بيماري هستند ولي در عين حال نيز مي‌توانند در طبيعت بر روي مواد آلي در حال فساد به زندگي خود ادامه دهند. هيچ يك از قارچها قادر به استفاده از نيتروژن هوا نمي‌باشند و از ميان كربوهيدراتها گلوكز بهترين منبع كربن است و نيتروژن موجود در موادآلي و يا تركيبات آمونيم بهترين منبع نيتروژن براي اكثر قارچهاست. اكثر قارچها نيازي به وجود ويتامين در محيط ندارند ولي پاره‌اي از آنها جهت رشد و اسپورزايي بهتر خود به وجود تيامين، برخي به بيوتين و سرانجام گروهي نيز به وجود هر دوي آنها در محيط كشت نيازمندند. بطور مثال تعدادي از گونه‌هاي درماتوفيت انسان دوست چنين هستند.

نيازمنديهاي تغذيه‌اي حالت مخمري يا انگلي قارچهاي دو شكلي بسيار پيچيده بوده و جهت رشد نيازمند مواد و تركيبات متعددي هستند، در حاليكه محيطهاي مرحله ميسليال آنها به مراتب ساده‌تر بوده و حاوي تركيبات كمتري است. معمولاً محيطهاي كشت مرحله مخمري اين دسته از قارچها علاوه بر منابع كربن، حاوي تعدادي اسيدآمينه، ويتامين‌هاي مختلف‌، عناصر نادر و گاهي فاكتورهاي رشد نه چندان مشخصي مي‌باشند.(86)

 

1-1-5- توليد مثل در قارچ‌ها

قارچها را براساس نحوه توليد مثل به سه گروه تقسيم كرده‌اند: قارچهايي كه فقط داراي توليد مثل غيرجنسي هستند (Anamorph)، گروهي كه فقط داراي توليد مثل جنسي هستند (Teleomorph) و قارچهايي كه هر دو نوع توليدمثل را دارا هستند(Holomorph).

در توليد مثل جنسي يا غيرجنسي در بعضي از انواع قارچها ممكن است تمام هيف تبديل به يك يا چند اندام زايشي شود كه به اين قبيل قارچها، هولوكارپيك (Holocarpic) مي‌گويند. در غالب قارچها اندام زايشي از تغيير شكل يك يا چند سلول رويشي به وجود مي‌آيد و بقيه سلول‌ها فعاليت رويشي خود را حفظ مي‌كنند كه اين نوع قارچها را يوكارپيك (Eucarpic) مي‌گويند. اختلاف ظاهري بين هولوكارپيك ازيوكارپيك كمتر است. قارچهاي هولوكارپيك نسبت به يوكارپيك پست‌تر هستند.(89)

 

– توليد مثل غيرجنسي

يك نوع قارچ ممكن است در يك فصل چندين مرتبه توليد مثل غيرجنسي انجام دهد در حاليكه توليد مثل جنسي فقط يك مرتبه در سال انجام مي‌شود. انواع توليدمثل غيرجنسي در قارچها را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

Fragmentation: قطعه قطعه شدن ميسليوم‌ و ايجاد قطعات يا سلولهايي كه هر يك از آنها پس از رشد، قارچ جديدي را به وجود مي‌آورند.

Binary Fission: تقسيم دوتايي و نصف شدن سلولهاي رويشي

Budding: جوانه زدن سلولهاي رويشي يا اسپورها، كه هر جوانه پس از رشد قارچ جديدي را به وجود مي‌آورد.

Spore Formation: تشكيل اسپور، كه هر اسپور پس از ايجاد، جوانه زده و رشته قارچي را به وجود مي‌آورد.

متداول‌ترين روش توليد مثل غيرجنسي در قارچ‌ها، تكثير بوسيله اسپورها مي‌باشد. اسپورهاي غيرجنسي در قارچها عبارتنداز:

اسپورانژيوسپور: اسپورهاي تك سلولي هستند كه در محفظه‌هايي به نام اسپورانژيوم در انتهاي هيفهاي خاصي به نام اسپورانژيوفور به وجود مي‌آيند. اسپورانژيوسپورها ممكن است متحرك باشند كه به آنها زئوسپور (Zoospore) مي‌گويند و يا ممكن است فاقد حركت باشند كه به آنها آپلانوسپور مي‌گويند.

كنيدي: اسپورهايي هستند كه در انتها يا كنار هيفهاي خاصي به نام كنيديوفور به طرق مختلف تشكيل مي‌شوند. انواع تك سلولي و كوچك را ميكروكنيدي و انواع بزرگ چند سلولي را ماكروكنيدي مي‌نامند.

آرتروسپور: اسپورهايي هستند كه در اثر شكستن و قطعه قطعه شدن هيف، ايجاد مي‌شوند.

كلاميدوسپور: اسپورهايي تك سلولي با ديواره ضخيم بوده كه نسبت به شرايط محيطي نامساعد بسيار مقاومند و از سلولهاي هيف رويشي توليد مي‌شوند.

بلاستوسپور: اسپورهايي هستند كه در اثر جوانه زدن ايجاد مي‌شوند.(89)

در اغلب قارچها بيش از يك روش تكثير غيرجنسي مشاهده مي‌گردد. (86)

 

– توليدمثل جنسي:

اين نوع توليدمثل در قارچها مانند ساير موجودات زنده، نتيجه آميزش هسته دو سلول نر و ماده بوده كه در سه مرحله مشخص پلاسموگامي، كاريوگامي و تقسيم ميوز سلول حاصله، صورت مي‌گيرد. در برخي قارچها كاريوگامي بلافاصله به دنبال پلاسموگامي اتفاق مي‌افتد در حاليكه در برخي ديگر با تأخير زيادي در چرخه جنسي انجام مي‌شود. توليدمثل جنسي به روشهاي زير انجام مي‌گيرد:

لقاح پلانوگامي

تماس اندامهاي جنسي (گامتانژيوم‌ها)

لقاح اندام‌هاي جنسي

اسپرم‌زايي

سوماتوگامي(89)

به طور كلي اسپورهاي جنسي در قارچها عبارتنداز:

زيگوسپور: اسپورهاي مقاومي هستند كه از آميزش دوگامتانژيوم به وجود مي‌آيند.

آسكوسپور: اسپورهايي كه از طريق تقسيم ميوز در داخل آسك ايجاد مي‌شوند.

بازيديوسپور: اسپورهايي كه در نتيجه كاريوگامي و ميوز در خارج بازيديوم تشكيل مي‌گردند.(89)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122