پايان نامه بررسي وضعيت اجتماعي اسماعيليان ايران از مشروطه تا پايان پهلوي1285-1357ش 1906-1976م

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي وضعيت اجتماعي اسماعيليان ايران از مشروطه تا پايان پهلوي1285-1357ش 1906-1976م یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي وضعيت اجتماعي اسماعيليان ايران از مشروطه تا پايان پهلوي1285-1357ش 1906-1976م  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و زمینه ها
1-1- تبیین مسأله ی پژوهش و اهمیت آن1
1-1-1کلیدواژه ها2 1-2-اهداف پژوهش3 1-3- پرسش ها و فرضیه ها4
1-3-1پرسش ها4
1-3-2-فرضیه ها4
1-4- روش تحقیق و مراحل آن4
1-5- معرفی و بررسی گزیده ای از منابع5
1-5-1- کتاب های خاطرات و سرگذشت نامه6
1-5-2-منابع تاریخی8
1-5-2-تحقیقات تاریخی9

فصل دوم: حضور اسماعیلیان در ایران از ابتدا تا آغاز انقلاب مشروطه1285ش/1906م
2-1-آغاز دعوت اسماعیلیان در ایران و اولین داعیان آن ها14
2-2- دعوت جدید16
2-2-1 – نزاریان و قلعه نشینی18

2-2-2حکمرانان اسماعیلی نزاری در الموت(483-654/1090-1256) و وضعیت اجتماعی اسماعیلیان آن دوران19
2-2-3-فدائیان اسماعیلی22
2-2-4- حمله مغول و فتح قلاع اسماعیلیه 23
2-2-5-دوران اختفاء مجدد اسماعیلیان24
2-2-6-دوران احیای انجدان26
2-2-7-امامان اسماعیلی که در ایران حکومت کردند28
2-2-8-حکومت امامان اسماعیلی در مرکز ایران28
2-2-8-1-حکومت و شورش آقاخان محلاتی(آقاخان اول) در کرمان31
2-2-8-2-مسئله بازگشت آقاخان به ایران34
2-2-8-3-اسماعیلیان ایران پس از رفتن آقاخان اول به هند36
2-2-9-آقاخان دوم (آقاعلی شاه)37
2-2-10-بررسی مقایسه ای ائمه اسماعیلیان قاسم شاهی و محمدشاهی 38

فصل سوم: اسماعیلیان ایران از آغاز مشروطه تا پایان پهلوی اول1285-1320ش/1906-1942م
3-1-آقاخان سوم40
3-1-1-شخصیت سیاسی آقاخان سوم41
3-1-2-آقاخان سوم و رابطه او با انگلیس42
3-1-3-آقاخان سوم و رابطه او با ایران43
3-1-4-آقاخان ها و لذائذ دنیوی44
3-1-5-قانون1905م آقاخان سوم45
3-1-6-سیاست تجددگرایی آقاخان سوم در ایران47
3-2- وضعیت رهبری اسماعیلیان ایران48
3-3-جماعت خانه50
3-4-مدارس اسماعیلیان51
3-5- آئین ها و مراسم اسماعیلیان54
3-6- روابط اسماعیلیان57
3-6-1- رابطه اسماعیلیان ایران با یکدیگر59
3-6-2-رابطه اسماعیلیان ایران با اثنی عشری های ایران 60
3-6-3-رابطه اسماعیلیان ایران با اسماعیلیان خارج از ایران61
3-7-اسماعیلیان و احکام دینی61

فصل چهارم :وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از ابتدای دوران پهلوی دوم تا آغاز انقلاب اسلامی ایران 1320-1357 ش/ 1942-1979م
4-1-آقاخان سوم و رابطه او با پهلوی دوم64
4-2-سال های پایانی امامت آقاخان سوم و نزاع برسر جانشینی او64
4-3-آقاخان چهارم 67
4-3-1-آقاخان چهارم و رابطه او با دولت پهلوی68
4-3-2-شبکه توسعه آقاخان70
4-4-وضعیت رهبری اسماعیلیان ایران71
4-4-1-دو کمیته در ایران جهت رسیدگی به امور اسماعیلیان 72
4-4-2-آموزش مذهبی اسماعیلیان73
4-5- فرقه های فرعی اسماعیلیان ایران در دوره معاصر74
4-5-1-مرادمیرزائی74
4-5-2-طرفداران تیمسار شاه خلیلی74
4-6- جشن ها و اعیاد اسماعیلیان77
4-6-1-اعیاد اسلامی77
4-6-2-اعیادشیعیان77
4-6-3- اعیاد اسماعیلیان78
4-7-شهرها و روستاهای محل سکونت اسماعیلیان در ایران78
4-7-1-اسماعیلیان شهرها و روستاهای مرکزی ایران78
4-7-2-اسماعیلیان جنوب ایران 80
4-7-3- اسماعیلیان استان خراسان84
4-8 نتیجه 88

منابع :

-آقاخان سوم،(1959)،مذاکرات آقاخان،دارالعلم للملایین، بیروت.

-آقاخان محلاتی، محمدحسن،(1325)، عبرت افزا، به اهتمام حسین کوهی کرمانی ، چاپخانه چهر.

– جوینی،عطاملک بن محمد،(1387)، تاریخ جهانگشا، تصحیح محمدبن عبدالوهاب قزوینی، انتشارات هرمس ، جلداول ،تهران.

– خراسانی فدائی ، محمدبن زین العابدین،(1362)، تاریخ اسماعیلیه یا هدایه المؤمنین الطالبین ،تصحیح و اهتمام الکساندرسیمیونوف، انتشارات اساطیر، چاپ اول.

– خورموجی،محمدجعفر،(1363)،حقایق الاخبار ناصری،تصحیح حسین خدیوجم،نشرنی ،چاپ دوم.

-دایرة المعارف تشیع،(1373)،تشیع سیری در فرهنگ و تاریخ تشیع، ناشر سعید محبی، چاپ اول .

-دائره المعارف بزرگ اسلامی،(1369)،ناشر مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ،چاپ دوم ،ج اول.

-دهخدا،علی اکبر،(1334)،لغت نامه،زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی،تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،جلدچهل و چهارم.

– سپهر،محمدتقی،(1377)،ناسخ التواریخ تاریخ قاجاریه، به اهتمام جمشید کیانفر ، انتشارات اساطیر،چاپ اول ،جلد 1و2.

– شامی،نظام الدین،(1937-1956)،ظفرنامه،ویراسته ت توئر پراگ، جلداول.

-شاه حسینی،شهاب الدین،(1341)، خطابات عالیه،به کوشش هوشنگ اجاقی،تهران.

– شهرستانی،محمدبن عبدالکریم،(1384)، توضیح الملل ترجمه الملل و النحل، تحریر مصطفی بن خالقداد هاشمی بغدادی، مقدمه و تصحیح و ترجمه محمدرضاجلالی نائینی، انتشارات اقبال، چاپ پنجم، جلداول، تهران.

– قمی ،احمد،(1259)،خلاصه التواریخ،ویراسته ا.اشرفی،جلداول ،تهران.

– طوسی،نظام الملک،(1389)، سیرالملوک(سیاست نامه) ، اهتمام هیوبرت دارک، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ نهم.

-ظل السلطان،مسعودمیرزا،(1362)،تاریخ سرگذشت مسعودی،دنیای کتاب ،تهران ،چاپ اول.

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، (1385) ، دائره المعارف بزرگ اسلامی ،تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جلد چهارده.

-معین،محمد،(1364)،فرهنگ فارسی(متوسط)،مؤسسه انتشارات امیرکبیر،چاپ پنجم ،تهران.

– موسوی نامی اصفهانی،محمدصادق،(1369)،تاریخ گیتی گشا،تصحیح سعیدنفیسی، اقبال،چاپ دوم،تهران.

– وزیری کرمانی،احمدعلی خان،(1340)،تاریخ کرمان، تصحیح ابراهیم باستانی پاریزی،شرکت سهامی کتابهای ایران،تهران.

-نوبختی،حسن بن موسی، ،(1361)،فرق الشیعه،ترجمه و تعلیقات محمدجوادمشکور،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

– همدانی، رشیدالدین، (1373)،جامع التواریخ، تصحیح و تحشیه محمدروشن و مصطفی موسوی، نشر البرز ، چاپ اول، تهران.

تحقیقات:

– آدمیت ،فریدون،(1362)،امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم.

– احمدی کرمانی،یحیی،(1354)،فرماندهان کرمان،تصحیح و تحشیه باستانی پاریزی،دانش، چاپ دوم،تهران.

————–،(1362)،—————————————–چاپ سوم،—- .

– الگار ،حامد،(1370)، شورش آقاخان محلاتی و چندمقاله دیگر، ترجمه ابوالقاسم سری، توس ،چاپ اول،تهران.

-ایوانف،ولادیمیر(1935)،کلام پیر،بمبئی.

– بامداد،مهدی،(1371)،شرح حال رجال ایران در قرن 12-13-14،زوار،چاپ چهارم،جلداول،تهران.

– بوس،ماهر،(1376)،آقاخان ها،ترجمه محمود هاتف، کتابسرا،چاپ اول،تهران.

– تارم ،میثم،(1381)،تاربخ و عقاید اسماعیلیه آقاخانیه، مرکزکرمان شناسی،چاپ اول،کرمان.

– خراسانی،محمدکریم،(1377)،تاریخ و عقاید فرقه آقاخانیه،تلخیص و تنظیم حسین حسنی بیرجندی، ناشرتلخیص کننده، چاپ سوم.

– دفتری،فرهاد،(1389)،اسماعیلیه و ایران مجموعه مقالات، ترجمه فریدون بدره ای ،نشرفرزان روز،چاپ اول،تهران.

-………………..(1378)،مختصری در تاریخ اسماعیلیه سنت های یک جماعت مسلمان،ترجمه فریدون بدره ای، نشر و پژوهش فرزان، چاپ اول، تهران.

-………………(1376)،تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای ، فرزان،چاپ دوم،تهران.

– رائین ، اسماعیل،(1347)،حقوق بگیران انگلیس در ایران، چاپ سوم.

– ساعی،محسن،(1329)،آقاخان محلاتی و فرقه اسمعیلیه ،تهران.

– ستوده ،منوچهر،(1345)، قلاع اسماعیلیه در رشته کوههای البرز، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

– سیف آزاد،عبدالرحمن،(1329)، دموکراسی و آزادی در هند، چاپخانه مجلس ، تهران.

– عثمان،هاشم،(1419ه/1998م)،الاسماعیلیه بین الحقایق و الاباطیل،مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،چاپ اول، بیروت.

– عضدالدوله(سلطان احمدمیرزا)، (2535شاهنشاهی)، تاریخ عضدی، کوشش عبدالحسین نوائی، انتشارت بابک ،چاپ اول.

-غالب،مصطفی،(1965)،تاریخ الدعوه الاسماعیلیه،دارالاندلس ،بیروت.

———،(1964)،اعلام الاسماعیلیه،منشورات دارالیقظه العربیه،بیروت.

-فرمانیان،مهدی،(1386)،اسماعیلیه تاریخ و عقاید،نشرادیان،قم.

– فضایی،یوسف،(1374)، مذهب اسماعیلی و نهضت حسن صباح، چاپ دوم ، تهران.

– کشاورز ،کریم،(1354)،حسن صباح، انتشارات ابن سینا، تهران

– مادلونگ،ویلفرد،(1377)، فرقه های اسلامی،ترجمه  ابوالقاسم سری ، انتشارات اساطیر، چاپ اول.

-هاجسن،گودین سیمز،(1383)، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ پنجم،تهران.

– هالیستر،جان نورمن،(1373)،تشیع در هند ، ترجمه آذرمیدخت مشایخ فریدونی، ویراسته هرمز بوشهری پور و آذرمیدخت جلیل نیا، مرکز نشر دانشگاهی تهران،چاپ اول.

چکیده

پس از خروج آقاخان محلاتی(آقاخان اول ) از ایران ، وضعیت رهبری اسماعیلیان در ایران ، با چالش های بسیاری روبه رو شد . در این دوران اسماعیلیان ایران  ، در جمعیت اثنی عشری ها مستحیل گشتند ،  و عده ای با تقیه کردن به زندگی خود ادامه دادند .از زمان آقاخان سوم با تصویب قانون 1905م ، جامعه اسماعیلی ایران به سمت یافتن هویت ، گام های اساسی برداشتند .در نتیجه این قانون اسماعیلیان خود را از اثنی عشری ها جدا کردند و به عنوان جامعه ای مستقل عمل کردند. این زمان ، با ساخت مدارس جهت علم آموزی ، وساخت جماعت خانه ها جهت انجام اعمال عبادی ، همراه بود. آقاخان سوم برای رسیدگی به امور اسماعیلیان در ایران ، از طرف خود نماینده هایی را به ایران فرستاد ، بعضی از این نماینده ها ، ادعای رهبری می کردند و با گرویدن تعدادی از اسماعیلیان به آن ها فرقه های فرعی دیگری در ایران ، تشکیل شد . زمان آقاخان چهارم ، اسماعیلیان با شدت بسیاری به سمت پیشرفت ، حرکت کردند .آقاخان چهارم با تأسیس شبکه توسعه آقاخان ، به پیشرفت اسماعیلیان ایران و جهان کمک های شایانی کرد . او به علم آموزی و مدرن کردن اسماعیلیان تأکید داشت . در نتیجه این تأکید اسماعیلیان زیادی به خارج از کشور مهاجرت کردند و اسماعیلیان روستاهای ایران به شهرها رفتند تا کسب علم کنند. آقاخان چهارم با تشکیل کمیته هایی در ایران ، کنترل اسماعیلیان این کشور را در دست نمایندگان خود قرار داد.

این تحقیق بر آن است تا حول محورهای ذیل :

-حضور اجتماعی  اسماعیلیان در ایران از  ابتدا تا آغاز انقلاب مشروطه 1285ش/1906م.

وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از آغاز مشروطه تا پایان پهلوی اول 1285-1320ش/1906-1942م.

-وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از ابتدای دوران پهلوی دوم تا آغاز انقلاب اسلامی ایران 1320-1357ش/1942-1979م، وضعیت اسماعیلیان ایران در دوره مورد بحث را بر اساس منابع اصلی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

کلید واژه ها :اسماعیلی ، شیعه ،ایران ، پهلوی ،آقاخانیه ،مشروطه.

مقدمه

از زمان حضور اولین اسماعیلیان در ایران تا دوران معاصر ، این جماعت وضعیت اجتماعی پرفراز و نشیبی را طی کرده اند . به علت زندگی همراه با تقیه اسماعیلیان در بیشتر ادوار تاریخی خود ، مطالعه وضعیت اجتماعی آنها در این دوران ، بسیار سخت می نماید . اسماعیلیان نزاری قاسم شاهی که در ایران زندگی می کنند تاکنون دارای چهل و نه امام بوده اند که از نوزدهمین تا چهل و ششمین امام آنان در ایران ، امامت کردند.اولین داعیان اسماعیلی در ایران در سده سوم فعالیت خود را در غرب و شمال غرب ایران  آغاز کردند. به زودی دامنه فعالیت آنان تا شرق ایران و خراسان کشیده شد . در این زمان نمونه هایی از برخورد بین اسماعیلیان و اثنی عشری ها ثبت شده است و در نهایت منجر به قتل تعدادی از اسماعیلیان گشته است . تا قبل از تشکیل دولت نزاری الموت در ایران ، زندگی اسماعیلیان همراه با محافظه کاری و تقیه بود . با قیام حسن صباح و فتح الموت در سال 483ق ، دوره جدیدی از تاریخ اسماعیلیان آغاز شد که در تضاد با اسماعیلیان مصر و شام  بودند . با حکمرانی دعات و امامان بر الموت وضعیت اسماعیلیان رو به بهبودی بود و این حکمرانان تلاش زیادی کردند تا اسماعیلیان با آرامش زندگی کنند. این دوران بدبینی عمومی نسبت به این گروه ایجاد شده بود خصوصا از زمان اعلام قیامت در سال560ق ، توسط حسن علی ذکره السلام ، که احکام شرع را تعطیل اعلام کرد . با حمله مغول به قلعه های اسماعیلیه ،آنان به طور کامل از پای درنیامدند.این دوران از مهمترین و مبهم ترین ادوار تاریخی اسماعیلیان می باشد و از آن زمان تا حدود دو قرن پس از آن اطلاع دقیقی از فعالیت های اسماعیلیان در دست نیست.

با حمله مغول،اسماعیلیان مجبور به ترک ایران شدند و به سرزمین هایی که از قبل محل سکونت اسماعیلی مذهبان بود مانند هند و افغانستان هجرت کردند .گروه های نزاری دیگر در اماکن دوردست ،یا در شهرهایی که بیرون از سرزمین های سنتی آنها در ایران بود ،انزوا جستند ،ودیری نگذشت که یا از میان رفتند ،یا در جوامع مذهبی مسلط بر محیطی که در آن می زیستند، مستحیل گشتند. در نیمه قرن نهم هجری ،امامان نزاری قاسم شاهی ایران،در پوشش صوفیان سربرآوردند و وارد مرحله جدیدی از حضور بعد از اختفاء مجددشان بعد از الموت ،شدند.در حقیقت یکی از عواملی که باعث حفظ اسماعیلیان ایران پس از حمله مغول شد،همرنگ شدن آنها با صوفیان بود. اسلام شاه ،سی امین امام سلسله قاسم شاهی که معاصر تیمور بود و حدود 829ق/1425م ، وفات کرد ،احتمالا نخستین امام سلسله قاسم شاهی است که در انجدان اقامت گزید. از این زمان اسماعیلیان دوباره وارد اجتماع شدند و امامانشان با کسب اموالی که از راه خمس به دست می آوردند به ثروت زیادی دست یافتندو بیشتر آن را در راه خدمت به تمام مردم منطقه مرکزی ایران ، صرف کردند. این ثروت باعث دردسرهای بسیاری برای امامان اسماعیلی می شد . تا جائی که شاه خلیل الله پدر آقاخان اول ، چهل و پنجمین امام اسماعیلی ، را به قتل رساندند ، احتمالا از علل مهم آن ثروت زیاد شاه خلیل الله بود. پس از آن آقاخان محلاتی (آقاخان اول) به امامت رسید ، فتحعلی شاه حکومت محلات را به او داد و محمد شاه قاجار حکومت کرمان را به او داد . وی پس از مدتی به نیت کسب استقلال در کرمان قیام کرد و با تعقیب نیروهای دولتی به هند گریخت ، پس از آن امامت اسماعیلیان از ایران خارج شد .آقاخان دوم هم در کراچی به مدت چهار سال امامت کرد .آقاخان سوم و آقاخان چهارم ، موفق شدند وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران را با سرعت زیادی بهبود ببخشند و با اسماعیلیان هویت بدهند تا دیگر در ایران همراه با تقیه به زندگی خود ادامه ندهند.

نکته قابل ذکر اینکه به دلیل منحصر بودن اطلاعات جغرافیایی -تاریخی اسماعیلیان ایران ،ناگزیر از بهره گیری و تلخیص اثر ارزشمند «تاریخ و عقاید اسماعیلیه آقاخانیه» بود . بدین جهت نقل پیوسته موجود در صفحه های 83-93در پایان نامه از این کتاب است.

رساله حاضر در چهار فصل ، تنظیم شده است .در فصل اول ضمن شرح مسئله و طرح فرضیه ها و پرسش ها ، به معرفی برخی منابع مورد استفاده این پژوهش پرداخته شده است .در فصل دوم به منظور ورود به بحث اصلی و ایجاد زمینه درخصوص وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی ، به طور گذرا ، وضعیت اسماعیلیان ایران از ابتدای دعوت در ایران تا آغاز مشروطه را بررسی نموده است .فصل بعد به بررسی وضعیت اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی اول پرداخته است . فصل آخر وضعیت اسماعیلیان ایران را از ابتدای پهلوی دوم تا آغاز انقلاب اسلامی ایران ، مورد بررسی قرار داده است و در آخر به جمع بندی و ارزیابی کلی وضعیت اسماعیلیان ایران ، در دوره مورد بحث پرداخته است .

فصل اول

کلیات و زمینه ها

 در این فصل ضمن بیان مسأله ی  پژوهش و اهمیت آن ، به ذکر اهداف ،پرسش ها ،پیشینه ی تحقیق ،معرفی وبررسی  برگزیده منابع مورد استفاده در این پژوهش پرداخته می شود .

1-1- تبیین مسأله ی پژوهش و اهمیت  آن

اسماعیلیان گروهی از شیعیان هستند که زمانی موفق می شوند الموت و قلعه های محکمی در مناطق کوهستانی ایران را فتح کنند و مدت ها با عنوان خداوندان الموت بر آنجا حکمرانی کنند .

در  واقع آغاز به کار رسمی اسماعیلیان در ایران  با فتح الموت (483 ق) می باشد و آنان نزدیک به دو قرن با حکمرانی در قلاع  ایران زوایایی از تاریخ ایران را رقم زدند، سر انجام با حمله هلاکوخان مغول (654 ق) افسانه شکست ناپذیری خدایان الموت پایان یافت ،اما دعوت آنان در ایران  پایان نیافت .بقایای الموتیان بعدها در زمان قاجار با عنوان آقاخانیه تا اکنون به حیات خود ادامه دادند .آنها  به صورت سری به دعوتشان و زندگیشان ادامه دادند 0 اسماعیلیان ایران فعالیت های اجتماعی و دینی خود را به صورت جماعت خانه ها و جماعت های محلی حفظ کردند.

از زمان آقاخان سوم (1294 -1373ق/ 1878-1957م)، موضوعات دینی به ویژه تعلیم و تربیت دینی اسماعیلیان نزاری به هیئت های خاصی که انجمن های اسماعیلی خوانده می شدند، سپرده شد .این انجمن به طور رسمی ،از سال 1366 ش / 1987 م آغاز به کار کرد ، آنان مسئول توزیع و پخش ادبیات و نوشته های دینی از جمله برنامه های درسی برای کودکان و دانش آموزان اسماعیلی در سراسر جهان هستند و تبلیغات آنان همچنان ادامه دارد .

با این وجود اطلاعات ایرانیان چه به سبب محافظه کاری آنها و چه به سبب کم کاری ها در مورد این فرقه محدود می باشد . لذا می طلبد که در تحقیقی مستقل به بررسی این مسأله مهم پرداخته شود .مطالعه خرده فرهنگ های موجود در جامعه ایرانی به تکمیل جورچین حیات فرهنگ غالب منجر می شود .اسماعیلیان که از قرون 4-5 جایگاه مهمی در حرکت های اجتماعی و مذهبی کشور داشتند به ناگاه با حمله مغول (654ق)دچار خاموشی شدند ، اما این فرقه در جای جای فلات ایران به حیات نه چندان فعال خود ادامه داد ، در عصر قاجار رفته رفته شرایط تبلیغی آنها فراهم شد که منجر به حرکتی سیاسی از سوی آنها گردید ،وباعث شورش آقاخان محلاتی رئیس فرقه آقاخانیه شد که در نتیجه او به بهانه زیارت خانه خدا ،از تهران خارج شد ، و در حدود یزد و کرمان به مخالفت برخاست و با مقابله هایی روبرو شد که به لار رفت و از آنجا راهی هند شد و تاپایان عمر در آنجا بود ، اما این مسأله باعث انسداد فعالیت های آنها نشد و نشان داد که آنان مستعد فعالیت هایی هستند .

بهر روی با توجه به برخی گزارش ها آمارهای چشم گیری  از حضور فعال آنها در جامعه کنونی ایران موجود است بدین صورت نیاز است که برگ هایی از اسناد و منابع جهت بازسازی تاریخی حیات این فرقه بازخوانی شود .

1-1-1کلیدواژه ها

اسماعیلی (Ismaili , Ismailism): گروهی گفتند که پس از جعفربن محمد پسرش اسماعیل بن جعفر امام بود و مرگ اسماعیل را در زمان پدرش انکار کردند و گفتند این نیرنگی است که پدرش ساخته و از بیم مردمان او را پنهان کرده است . چنان پنداشتند که اسماعیل نمرده و نخواهد مرد تا اینکه زمین از آن وی گردد و به کار جهانیان پردازد . (نوبختی ، 101:1361)

شیعه (Shia): شیعه در اصطلاح به پیروان حضرت علی (ع) و خاندانش ،و کسانی که معتقد به جانشینی بلافصل آن حضرت بعد از پیامبر اسلام (ص) ، و نص ولایت او در غدیر خم از طرف پیغمبر باشند گفته می شود .(دایره المعارف تشیع ،1373:ذیل مدخل)

مشروطه (Constitution):انقلاب مشروطیت ایران ، به مبارزه هائی گفته می شود که از سال 1323ه.ق/ 1285ش بین طرفداران حکومت مشروطه و قانون ، باهیأت حاکمه و وابستگان آن که باستبدادطلبان معروف بودند به وقوع پیوست ؛ و در تمام شئون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی این ملت رسوخ کرده؛ دگرگونیهای عمیقی را در وضع مردم ایران به وجود آورد .(دهخدا ،1334:ذیل مدخل)

پهلوی (Pahlavi):(1304-1357ش/1925-1979م)،آخرین سلسله در نظام شاهنشاهی ایران، سلسله پهلوی می باشد .رضا شاه و محمد رضاشاه ، از این سلسله به حکومت رسیدند . با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال1357ش،این حکومت منقرض شد.( دائره المعارف بزرگ اسلامی،1385:ذیل مدخل)

آقاخانیه(Aghakhanyye): عنوان امامان بخش عمده ای از اسماعیلیان نزاری جهان که از دوره فتحعلی شاه (1212-1250ق/1798-1835م) به هنگام پیشوائی حسنعلی شاه ،چهل و ششمین امام اسماعیلی اطلاق آن بر ایشان معمول گردید و نام فرقه ای اسماعیلیه .(دائره المعارف بزرگ اسلامی ،1369:ذیل مدخل).

ایران(Iran): ایران کشوری است که از سمت شمال به بیابان خوارزم ،بحرخزر و رود کورا ،از مشرق به حوزه آمودریا (جیحون) و کوههای غربی دره سند و دامنه های جبال غربی پالمیر ،از مغرب به دامنه های غربی کوههای زاگرس و حوزه اروندرود و از جنوب به خلیج فارس و بحرعمان محدود است(فرهنگ فارسی،1364:ذیل مذخل)

1-2-اهداف پژوهش

بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی .

بررسی رابطه و معاشرت افراد این فرقه و رهبران آنان با سایر مردم .

تبیین میزان تأثیر و تأثر عقیدتی آنها در جامعه پیرامونی .

تبیین روابط اجتماعی این فرقه در تعامل با فرهنگ غالب .

ترسیم روابط بین المللی آنها.

1-3- پرسش ها و فرضیه ها

1-3-1پرسش ها

1- آیا اسماعیلیان در دوره مشروطه و پهلوی در حیات اجتماعی ایران نقشی داشته اند ؟

2- آیا روش آنها در این دوره روش تبلیغی بوده است ؟

3- جغرافیای تاریخی –اجتماعی آنها در دوره مورد بحث کجاست ؟

1-3-2- فرضیه ها:

1- اسماعیلیان در دوران مشروطه و پهلوی در ایران دارای موجودیت و حیات بودند .

2- آنها فرقه آقاخانیه را تشکیل دادند و در قالب این فرقه به تبلیغ عقاید خود پرداختند .

3- آنها در شهرهایی مانند مشهد ، تربت جام و زاهدان دارای کانونهایی بوده اند .

1-4-روش تحقیق و مراحل آن

این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای و میدانی انجام شده است و از شیوه مصاحبه فعال بهره گرفته است.

1-5-معرفی و بررسی گزیده ای از منابع

اسماعیلیان از نظر مخالفانشان اهل بدعت بودند و مورد تعقیب و آزار قرار می گرفتند که باعث شد کتب و آثارشان را در اختیار دیگران قرار ندهند .زندگی مخفیانه آنان باعث شد که جمع آوری اطلاعات درمورد آنان سخت باشد و با توجه به مسائلی در پاره ای موارد به راحتی اطلاعات در اختیار دیگران قرار نمی دهند .از سوی دیگر با حمله مغول بسیاری از آثار فرهنگی آنان که مهمترین نمود آن کتاب است از بین رفت و پس از آن دوره اختفاء آنان آغاز شد که یافتن منابع این دوره کاری بسیار سخت می باشد . دوران پس از حمله مغول ،کار به همین شیوه اختفاء ادامه پیدا کرد ،تا اینکه در زمان اجداد آقاخان اول شرایط حضور دوباره آنان فراهم شد،اما با خروج آقاخان اول به هند و انتقال امامت اسماعیلیان به آنجا ،کتب و آثار اسماعیلیان در آن دیار تدوین می شد و امکان دست یابی عمومی به آنان نبود و اگر فردی به آنان دسترسی پیدا می کرد از کیش اسماعیلیان بود چنانچه خراسانی فدایی به کتابخانه آقاخان سوم در شهر پونه دسترسی داشته است.

در دوره معاصر در ایران کتاب هایی در زمینه اسماعیلیان تدوین شد،که آنان همان راهی را طی کردند که امثال سپهر طی کرده بودند ،که حوادث شورش آقاخان محلاتی را ذکر کردند و بیشتر از آن درمورد اسماعیلیان اظهار نظر نکردند .

در درجه نخست لازم است بیان کرد که جهت آشنایی با این شاخه ازمذهب تشیع ، به کتابخانه های خصوصی از جمله در تهران و مشهد ،مراجعه شدو آن گاه برای تسلط بر موضوع ناگزیر از سفر به خراسان بود. در استان خراسان همانطور که در جغرافیای تاریخی آنها در فصل چهارم آمده است ، جمعیت قابل ملاحظه ای از اسماعیلیان ، سکونت دارند . با سفر به استان خراسان و بعضی از روستاهای اسماعیلی نشین و انجام مصاحبه با افراد مختلف این جماعت ، اطلاعات بیشتری در خصوص موضوع مورد بحث به دست آمد.

با تأسیس انجمن مطالعات اسماعیلیه  و مؤسساتی شبیه به آن راه برای مطالعه درخصوص اسماعیلیان گشوده شد و پس از آن تألیفات در زمینه اسماعیلیان ،خصوصا اسماعیلیان آقاخانی افزایش یافت. با این وجود در ایران تحقیقات در زمینه اسماعیلیان بسیار محدود است اگرچه ،شماری از اسماعیلیان در ایران زندگی می کنند. شماری از اسماعیلیان در ایران به تدوین آثار و کتبی می پردازند ،که آنان را در اختیار عموم قرار نمی دهند .سایر ایرانی ها هم به تألیفات بسیاری محدودی در این زمینه دست زده اند .با مراجعه به کتب منتشر شده دوران معاصر می توان به این نتیجه رسید که تألیفات زیادی در زمینه اسماعیلیان و رهبران آنان ،خصوصا امامان آقاخان ها ، توسط شرق شناسان و یا مؤلف های غیر ایرانی که اکثرا وابسته به مؤسسه تحقیقات اسماعیلی هستند ،انجام گرفته  است. اما هنوز هم مطالعه در زمینه اسماعیلیان ، برای پر کردن این خلأ علمی از ضروریات است.

عطاملک جوینی ورشیدالدین فضل الله همدانی از قدیمی ترین تاریخ نویسانی هستند که هرکدام در بخش هایی از کتاب خود به تاریخ اسماعیلیان نزاری در دوران الموت پرداخته اند .پس از سقوط الموت منابع کمتری از اسماعیلیان در اختیار محققان قرار می گیرد که به دلیل زندگی مخفیانه اسماعیلیان می باشد.در دوران معاصر ، هم توسط ایرانی ها و هم غیر ایرانی ها ،تألیفات درخصوص اسماعیلیان گسترش یافت .از مهمترین آن ها ،ناسخ التواریخ سپهر و روضه الصفای ناصری اثر هدایت می باشد که در گوشه ای از تاریخ خود به اسماعیلیان پرداخته اند .

منابع مورد استفاده این پژوهش به صورت  کتاب های خاطرات و سرگذشت نامه ها ، منابع تاریخی و تحقیقات تاریخی دسته بندی و معرفی می گردد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تصوير بيگانگان در شعر مشروطه (سيد اشرف الدين گيلاني، بهار و عشقي)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122