پايان نامه بررسي وضعيت استفاده مشتريان از موبايل بانک و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي وضعيت استفاده مشتريان از موبايل بانک و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي وضعيت استفاده مشتريان از موبايل بانک و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده    1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه    3
1-2 بیان مساله    3
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش    5
1-4اهداف پژوهش    6
1-4-1هدف اصلی    6
1-4-2 اهداف فرعی    6
1-5 سوال های پژوهش    6
1-6 فرضیه های پژوهش    7
1-7جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق    7
1-8تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی    8
1-9-دامنه تحقیق    9
1-9-1 قلمرو موضوعی    9
1-9-2 قلمرو مکانی    9
1-9- 3 قلمرو زمانی    10
1-10 نمودار فرایند تحقیق    10
1-11جمع بندی    11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه    13
2-2 مبانی نظری    14
2-2-1 تعاریف بانکداری الکترونیک    14
2-2-2 تحولات بانکداری الکترونیک    15
2-2-3 مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی    16
2-2-4 مزیت های بانکداری الکترونیک    17
2-2-5 سرویس های بانکداری الکترونیک    20
2-2-6 ابزارهای بانکداری الکترونیکی    20
2-2-7 سیستم های بانکداری الکترونیک    22
2-2-8 بانکداری الکترونیکی در ایران    22
2-2-9 اجزای بانکداری الکترونیک در ایران    23
2-2-10 نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران    23
2-2-11تعاریف فناوری اطلاعات    24
2-2-12 تاریخچه فناوری اطلاعات    25
2-2-13تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران    26
2-2-14 تاریخچه اینترنت    27
2-2-15زیر ساخت فناوری اطلاعات    28
2-2-16تجارت الکترونیک    29
2-2-16-1 زیر ساخت های تجارت الکترونیک    29
2-2-16-2مدل های تجارت الکترونیک    30
2-2-16-3نیازهای تجارت الکترونیک    31
2-2-18 روش های بانکداری موبایل    32
2-2-19 خدمات قابل ارائه در سیستم موبایل بانک    33
2-2-20 صنعت ارتباطات موبايل داراي 3 مرحله مي باشد:    34
2-2-21 فرآیند پرداخت سیار    36
2-2-22 مزایای بانکداری موبایل    37
2-2-23 مزایای بانکینگ موبایل نسبت به بانکینگ آنلاین    38
2-2-24 معایب بانکداری تلفن همراه    38
2-2-25 چالش های پیش روی بانکداری با موبایل    39
2-2-26 راهکارهای گسترش بانکداری با موبایل    40
2-2-27 همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان    41
2-2-28 همراه بانک در ایران    42
2-2-29 ویژگی های جمعیت شناختی    42
2-2-30 تاریخچه بانک ملی ایران    44
2-3 پیشینه تجربی    47
2-3-1 مطالعات داخلی و خارجی    47
2-4 مدل مفهومی پژوهش    49
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه    51
3-2  روش تحقیق    52
3-2-1تحقیق کاربردی    52
3-2-2تحقیق توصیفي    52
3-2-3تحقیق پیمایشي    53
3-3  جامعه آماری    53
3-4  نمونه آماری و حجم نمونه    54
3-4-1تعيين حجم نمونه    54
3-5روش جمع آوري داده ها    54
3-6 ابزار گرآوري اطلاعات    55
3-6-1- پرسشنامه    55
3-7 روایی ابزار تحقیق    56
3-8 پایایی    57
3-9   روشهاي آماري مورد استفاده    58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه    60
4-2 بخش اول:آمار توصیفی    60
4-2-1- توزيع فراواني جنسيت پاسخدهندگان    61
4-2-2- توزيع فراواني سن پاسخدهندگان    62
4-2-3- توزيع فراواني وضعیت  تاهل پاسخدهندگان    63
4-2-4- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان    64
4-2-5- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت درآمد افراد    65
4-2-6- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت شغلی    66
4-3 فراوانی ،درصد،پاسخهای هرکدام از گویه های پرسشنامه ومیانگین وانحراف معیار آنها    67
4-4 آمار استنباطی    68
4-4-1 فرضیه اول    68
4-4-2 فرضیه دوم    69
4-4-3 فرضیه سوم    70
4-4-4 فرضیه چهارم    71
4-4-5 فرضیه پنجم    72
4-4-6 فرضیه ششم    73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه    76
5-2  ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها    76
5-2-1 نتیجه گیری آمار توصیفی    76
5-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول    77
5-2-2نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم    78
5-2-3 نتیجه گیری آزمون فرضیه سوم    78
5-2-4 نتیجه گیری آزمون فرضیه چهارم    79
5-2-5 نتیجه گیری آزمون فرضیه پنجم    79
5-2-6 نتیجه گیری آزمون فرضیه ششم    80
5-3 پیشنهادها    81
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی    81
5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی    82
5-4 محدودیت های پژوهش    82
منابع و مآخذ    83
پيوست    88

منابع و مآخذ

ابراهیمی، احمد (1383). فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و بیمه های الکترونیکی، توسعه، 36-32.

ابراهیمی، شاهد (1381). بانکداری الکترونیکی در ایران، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

اعرابی، سید محمد؛ سرمدسعیدی، سهیل (1381). موانع محیطی و ارئه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران، علوم اطلاع رسانی، 1، 24-11.

الهی، شعبان و قنبری، محمد حسام،(1391)،تعیین عوامل موثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره63.

امین بیدختی،علی اکبر و روحی پور، سپیده،(1392)، تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتلداری استان سمنان، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری ، سال دوم، شماره ی 6، صص160-180.

آزاد، اسدالله. (1371). نقش اطلاعات در انتقال فناوری. مجموعه مقالات کنفرانس فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

بصیری، مهدی؛ ربیع، نرگس (1386). بانکداری الکترونیکی در ایران مفاهیم، زیرساخت ها، چالش ها، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی.

برهانی، حمید (1388). گزارش آثار ارائه خدمات بانکی الکترونیکی، مجله بانکداری الکترونیک، 13، تهران.

بقایی راوری، جواد؛ مقدسی، علیرضا.(1386). ارائه یک مدل سه بعدی از چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران، مجله دانش و توسعه، 19، 113-83.

پورکیانی، مسعود؛ فرح بخش، شیما.(1391). نقش فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی. راهبرد توسعه، 29، 247-234.

تقوی فرد، محمد تقی و ترابی، مصطفی، (1389)، عوامل موثر بر بکارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه بندی آنها( مطالعه موردی: شعب بانک تجارت شهر تهران) ، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره سوم.

حبیب پور گتابی، کرم؛ صفری شالی، رضا. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران: نشر لویه.

حسن زاده، علیرضا؛ قنبری، محمدحسام؛ الهی، شعبان. (1391). دسته بندی کاربران موبایل با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده، پژوهش های مدیریت در ایران، 16، 71-57.

حیدرپور، فرزانه؛ طهماسبی گتابی، ابوطالب (1388). تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانک ها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازنداران)، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1، 51-43.

خاکی، غلامرضا .(1388). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: بازتاب.

دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل. (1387). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع.(چاپ دوم). تهران: انتشارات صفار.

سیدجوادین، سیدرضا؛ سقطچی، مریم .(1385). بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن در ایران، تدبیر، 170، 36-30.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازي، الهه (1385). رو شهاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران: انتشارات آگاه.

شاه منصوری، اشرف. (1384). آثار و چالش های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اشتغال. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، 2، 22-8.

شافعی، رامین؛ شافعی، فرزاد (1389). بانکداری با تلفن همراه مزایا، چالش ها و راهکارها، اولین کنفرانس ارزش افزوده تلفن همراه در ایران، تهران.

ضرغامی، سعید؛ بازقندی، پروین. (1391). هستی شناسی فناوری اطلاعات: بازخوانی چرایی بهره گیری از فناوری اطلاعات در تربیت. پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، 2، 120-99.

عباس نژاد، آتوسا (1382). مشخصات تجارت الکترونیک، تدبیر، 132.

عباسي نژاد، حسين و مهرنوش، مينا، (1388) ، بانكداري الكترونيكي، تهران، انتشارات سمت.

عبدی گرمستانی، سمانه؛ بیات، نازیلا؛ حمیدی نوا، فاطمه.(1387). بانکداری از طریق تلفن همراه در ایران: چالشها، مزایا و زیرساخت ها، دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی.

عربی، مهدی. (1388). تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری. تدبیر، 210، 48-45.

علی احمدی، علیرضا؛ فتحیان بروجنی، محمد؛ حورعلی، منصوره، حورعلی، مریم. (1383). چالش ها و راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های کوچک و متوسط ایران، مدیریت فردا، 5 و 6، 107-99.

غفاری آشتیانی، پیمان؛ پناهی وانانی، ماندانا؛ شعبانی، رضا (1392). بررسی عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک در بین مشتریان بانک پارسیان شهرستان اراک، فصلنامه مدیریت، 30، 56-45.

کاتلر، فیلیپ و گری، آرمسترانگ،(1379)،اصول بازاریابی، ترجمه علی پارساییان، انتشارات ادبستان،چاپ اول.

کاستلز، مانوئل. (1384). عصر اطلاعات اقتصاد، جامعه و فرهنگ، مترجمان احمد علیقلیان، افشین خاکباز، انتشارات طرح نو.

کنجکاو منفرد، امیررضا، میرحسینی، مریم .(1392). بررسی عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان یزد، مدیریت بازاریابی، 18، 120-107.

گنجی دوست، محمد. (1389). تحلیل ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات نماد قرن بیست و یکم. رویدادها و تحلیل ها، 247، 51-44.

نصر اصفهانی، محمد؛ ترابی، حمیده.(1390). ارزیابی عملکرد سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات. مدیریت فردا، 26، 54-33.

هاشمیان، مژده؛ عیسایی، محمد تقی؛ میکائیلی، فتاح و طباطبایی، محسن، (1391)، عوامل موثر بر پذیرش ابزارهای بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان ( پیمایشی درباره بانک سامان)مدیریت فناوری اطلاعات، دوره4، شماره11، صص154-174.

یعقوبی، شاکری (1388). ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB، پژوهش نامه مدیریت اجرایی، 2، 154-132.

Akturan, Ulun, Tezcan, Nuray, (2012), Mobile banking adoption of the youth market: Perceptions and intentions, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 30 Iss: 4 pp. 444 – 459.

Alagheband, Parisa. (2006). Adoption of Electronic Banking Services by Iranian Customers, Master Thesis. LuleaUniversity of Technology.

Ayady, A. (2010). Technological and Organizational Preconditions to Internet Banking Implementation: Case of a Tunisian Bank, Journal of Internet Banking and Commerce, April, Vol.11, No.1.

J, A. Lederer, M. Singh., (1997) Changing Information technology. Information Technology Management, Inform.Manage. 31 (5) ,276–288.

Benjamin, R. and R. Weigand (1995). Electronic Markets and Virtual Value Chains on the Information Superhighway. Sloan Management Review,Winter,pp.62-72.

Cano, M. D. & Domenech-Asensi, G. (2011). A secure energy-efficient m-banking application for mobile devices, The Journal of Systems and Software, 84(23), pp. 1899–1909.

Dandapani, K. (2008). Internet banking services and credit union performance, Managerial Finance, Vol. 34 No. 6, pp. 437-446.

Daniel (2005). Customer acceptance of internet banking in estonia, international journal of bank marketing, 23, 200-216.

Flavian,C., guinaliu, M., & Torre, E. (2006). How bricks-and-mortar attributes affecct online banking adoption. International Journal of Bank Marketing, 24, 40-423.

Garau, C. (2011). Online Banking in Transition Economies: The Implementation and Development of Online Banking Systems in Romania, International Journal of Bank Marketing, P.296-285.

Gu Ja-Chul, Lee Sang-Chul, Suh Yung-Ho (2009). Determinants of behavioral intention to mobile banking; Expert Systems with Applications; VoL.36.

Joseph, M and Stone, G. (2003). An empirical evaluation of US bank customer perceptions: the impact of new technology on service delivery in the banking sector.International Journal of Retail and Distribution Management, 31, 4,190 – 202.

Kim Changsu, Mirusmonov Mirsobit,(2010), Lee In. An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment, Computers in Human Behavior; 26: 310–322.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسي وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی درشعب بانک ملی شهرستان ایلام بوده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی میباشد.جامعه آماری مشتریان شعب بانک ملی ایلام بوده است که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 72/0 بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه­ای و داده‌هاي آماری از روش میدانی به کار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار­ها در بخش آمار توصیفی، و از آزمون­های کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس  موجود در بسته­ نرم­افزاری spss در بخش آمار استنباطی استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشاندهنده آن است بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت،تحصیلات و تاهل رابطه معناداری وجود ندارد اما بین استفاده مشتریان از موبایل بانک  با سن،درآمد افراد و وضعیت شغلی رابطه معنادار می باشد.

واژگان کلیدی:  موبایل بانک، مشتریان، متغیرهای جمعیت شناختی

فصل اول  کلیات پژوهش

 1-1مقدمه

این فصل با بیان مسأله آغاز می شود ؛در این قسمت سعی شده موضوع مورد بررسی از پرده ابهام خارج و خواننده بتواند مفهوم آن را درک نمایددر قسمت دوم به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پرداخته شده است در قسمت سوم به بیان اهداف تحقیق(بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی)،سوالات و فرضیه های پرداخته شده است سپس جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق مطرح شده و پس از آن تعاریف واژگان تخصصی مورد استفاده در پژوهش و سپس دامنه تحقیق عنوان گردیده است و در قسمت پایانی فصل ساختار کلی تحقیق معرفی شده است.

 1-2 بیان مساله

توسعه سریع فناوری ارتیاطی بی سیم یاعث توسعه تجارت سیار به عنوان یک کاربرد ویژه برای سازمان ها و مشتریان شده است موبایل بانک یکی از انواع رایج تجارت سیار است که یه مشتریان امکان می دهد در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس عملیات بانکی شان را انجام دهند(الهی و قنبری،1391).بر اساس آمارهاي موجود، ضريب نفوذ استفاده از موبايل بالاتر از هر فن آوري ديگري است و اين مسأله تجارت موبايل را به شكل انقلابي جهاني درآورده است كه با همان سرعت وقوع در كشورهاي پيشرفته، در كشورهاي در حال توسعه نيز در حال پيشرفت است(جوزف و استون[1]،2003). بانكداري الكترونيكي، اساساً به فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از واسطه هاي ايمن و بدون حضور فيزيكي اطلاق ميشود(لوی و دیگران،2010). بنابر تعريف ديگر، بانكداري الكترونيك به ايجاد محصولات و خدمات با بهاي كم از طريق كانال هاي الكترونيكي اطلاق مي شود. اين محصولات و خدمات مي تواند شامل صورتحساب، وام، مديريت سپرده ها، پرداخت هاي الكترونيكي و ايجاد محصولات و خدمات پرداخت هاي الكترونيكي همانند پول الكترونيكي باشند(عباسی نژاد و مهرنوش،1388).در واقع، بانكداري الكترونيك شامل كليه كانال هاي الكترونيكي است كه مشتريان براي دسترسي به حساب هايشان و انتقال پول يا پرداخت صورتحساب هايشان، از آن استفاده مي كنند(کارجالتوو دیگران[2]،2002).اين كانال ها شامل اينترنت، موبايل، تلفن، تلويزيون ديجيتال و دستگاه هاي خود پرداز است(دنداپانی[3]،2008). موبايل بانك به عنوان يك كانال ارتباطي بي سيم براي توليد ارزش توسط مشتريان در معاملات بانكي به وجود آمده است. امروزه، يكي از شيوه هاي نوين كه درعرضة خدمات بانكي مورد توجه اساسي قرارگرفته، عرضة خدمات مالي و بانكي با استفاده از تلفن هاي همراه است. با آنكه عمر استفاده از تلفن هاي همراه براي انجام عمليات بانكي ومالي، چند سالي نيست، اما در اين مدت كوتاه، پيشرفت هاي مهمي در اين زمينه صورت گرفته كه نويد دهندة گسترش بسيار زياد اين شيوة جديد بانكداري الكترونيكي درآينده ميتواند باشد(یولیا و دیگران[4]،2009).جمعیت شناختی مطالعه جمعیت  مردم بر اساس اندازه، تراکم، محل، سن، جنسیت، نژاد شغل و آماره های دیگر می باشد.محیط جمعیت شناختی از محیطهای مورد علاقه بازاریابان است چون از مردم تشکیل شده است و مردم نیز بازار را تشکیل می دهند تغییرات محیط جمعیت شناختی منجر به تغییرات اساسی در کسب و کارها شده است(کاتلر و آرمسترانگ،1379).بنابراین این مساله مطرح می شود در شعب بانک ملی شهرستان ایلام وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک به چه صورت است  و چه ارتباطی می تواند با متغیرهای جمعیت شناختی داشته باشد . به عبارت دیگر هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا بین استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی رابطه معناداری وجود دارد ؟ “و با توجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت قابل توجهی هستند و تاکنون درشعب مورد نظر بررسی نشده است وضعیت آن چگونه می تواند باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

در دهه  گذشته، فن آوري اطلاعات اثر های شگرفي بر صنعت بانكداري داشته است. اين امر باعث شده است كه بانك ها بتوانند محصولات و خدمات متمايزي را براي مشتريان خود فراهم كنند. بيش از 200 سال است كه بانك ها از طريق سيستم شعبات خود به ارائة خدمت به مشتريان مي پردازند، اما با ظهور انواع فن آوري، طبيعت ارائة خدمات مالي به مشتريان، متحول شده است. براي مثال، دستگاه هاي خودپرداز جايگزين متصديان باجه ها و كارت هاي اعتباري و نقدينگي الكترونيكي جايگزين تعاملات بانكي شده است. بانك ها مزاياي گوناگوني از ارائة خدمات بانكداري الكترونيكي به دست مي آورند كه از آن جمله، مي توان به هزينة تعاملات كمتر، ارائة خدمات 24 ساعته، افزايش كارآيي در فرآيند بانكداري و… اشاره كرد. بانكداري از طريق موبايل يكي از جديدترين كانال هاي توزيع الكترونيكي براي بانك هايي است كه فناوري، به طور فزاينده اي براي آنان عنصري حياتي شده كه راحتي و ارزش افزوده را براي بانك و مشتري افزايش مي دهد. با توجه به مزاياي مشخص و واضح اين فناوري، هم اكنون اين سيستم در كشورهاي آسيايي و اروپايي محبوبيت زيادي كسب كرده است. امروزه صنعت بانكداري، بسرعت، در حال تغيير است. با توسعة اقتصاد بين الملل و رقابتي شدن بازارها، بانكها نيز تحت تأثير قرار گرفته اند و در اين محيط، تكنولوژي نيروي اصلي است كه موجب شكستن موانع قانوني، جغرافيايي و صنعتي شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد کرده است(سورنتا و ماتیلا[5]،2007) عوامل گوناگونی به طور کلی در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان موثر است که از آن جمله می توان به ویژگی های جمعیت شناختی ، انگیزه، توانایی و نگرش مشتریان اشاره کرد همچنین مواردی نظیر تجربه قبلی در کار با رایانه و فناوری جدید موثر است علاوه بر این موارد پاسخ کامل به نیازهای مشتری نیز اهمیت بسیاری داردهمچنین بسیاری از پژوهش ها به اثرات گروه های مرجع و میزان ریسک درک شده در پذیرش بانکداری الکترونیکی اشاره کرده اند آگاهی مشتری و دانش کافی در مورد سیستم مورد استفاده برای استفاده از خدمات نیز مهم است (الهی و قنبری،1391).در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از ادبیات موجود ابتدا وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک مورد بررسی  و سپس با متغیرهای جمعیت شناختی(سن، جنسیت ، وضعیت تاهل،تحصیلات، درآمد افراد، وضعیت شغلی) آزمون می گردد و به تعیین ارتباط بین این وضعیت و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته و در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا این متغیر ها باعث تغیر وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک در شعب بانک ملی شهرستان ایلام می گردد؟در این پژوهش پس از وجود ارتباط یا عدم ارتباط هر کدام از متغیرها بر وضعیت مورد مطالعه این سوال مطرح می شود که هر کدام از متغیرها چه تاثیری می توانند داشته باشند ؟و به نظر می رسد ارائه پژوهشی که بتواند رابطه بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی را  اندازه گیری نماید مفید واقع شود و نتایج حاصل از آن با اهمیت باشد.

1- 4 اهداف پژوهش

1-4-1هدف اصلی

بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

1-4-2 اهداف فرعی

1-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت

2-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

3-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

4-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات

5-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد

6-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی

 1-5 سوال های پژوهش

1-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت چگونه است؟

2-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن چگونه است؟

3- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل چگونه است؟

4- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات چگونه است؟

5- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد چگونه است؟

6- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی چگونه است؟

1-6 فرضیه های پژوهش

1-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها رابطه معناداری وجود دارد.

2-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن آنها رابطه معناداری وجود دارد.

3-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل آنها رابطه معناداری وجود دارد.

4-بین استفاده مششتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات آنها رابطه معناداری وجود دارد

5-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد رابطه معنا داری وجود دارد.

6-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی رابطه معنا داری وجود دارد.

1-7 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

با توجه به بررسی های صورت گرفته ، مشخص شده است که تاکنون به صورت تخصصی ، تحقیقات متمرکزی روی بحث بررسی وضعیت مشتران در استفاده از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در داخل کشور صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت پراکنده و با  تکیه بر اشاراتی به موضوع تحقیق به صورت صرف بوده است. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی ازاین موضوع در شعب بانک ملی شهرستان ایلام بپردازد که در نوع خود جدید می باشد و بنظر میرسد این پژوهش بتواند کمک شایانی به تشریح روابط بنماید.

 1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

تعاریف مفهومی

موبایل بانک

یکی از انواع پر کاربرد و رایج تجارت الکترونیک سیار محسوب می شود موبایل بانک را می توان در دومین گروه فعالیت های تجارت سیار یعنی تراکنش ها جای داد مزیت بارز آن انجام عملیات بانکی در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس توسط مشتریان است .

سن

از اواخر دهه 60 بازاریابان بر گروه های سنی متفاوت که احتمالا نیازها و رفتار خرید متفاوت داشتند تمرکز کردند(روتم[6]،1991) استرنتهال و کریچ[7] (1982) بیان کردند که مهمترین متغیر جمعیت شناختی سن مصرف کننده می باشد در صنعت بانکداری سن معیاری متداول برای بخش بندی بازار است تسفورم و بیرچ [8](2011) دریافتند که سن مشتریان بر ادراک آنها نسبت به تغیر بانک تاثیر می گذارد

جنسیت

هنگامی که زنان اقتصاد مالی پیدا می کنند بازاریابها به نگرش ها و نیازهای زنان حساس تر می شوند از این رو درک تفاوت های کلیدی بین زنان و مردان درباره مشخصه ها بانک بسیار مهم می باشد یافته های الموسوی[9] (2011) و جرارد و کانینگهام [10]نشان می دهد که مردان و زنان در فرایند انتخاب بانک اولویتهای متفاوتی دارند در مطالعه ی دیگر اسپاتیز و پتریدو و گلاولی[11](2004) با بررسی نظرات 1260 مشتری دریافتند جنسیت بر اهمیت نسبی ابعاد کیفیت خدمات تاثیر می گذارد.

1 Joseph& Stone

1 lui & et al

2 Dandapani

3 Yulia& et al

1Suoranta & Mattila

1rotem

2esternthal & krech

3tesform & berech

4almosavei

5jerard & kanengham

6glaveli

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير بازاريابي اينترنتي بر عملکرد آن لاين شرکت ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122