پايان نامه بررسي وضعيت جانشين پروري در شرکت نفت براساس مدل شايستگي مديران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي وضعيت جانشين  پروري در شرکت نفت براساس مدل شايستگي مديران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 96 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي وضعيت جانشين  پروري در شرکت نفت براساس مدل شايستگي مديران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1 ـ 1 ـ مقدمه    3
1 ـ 2 ـ بیان مساله    4
1 ـ 3 ـ ضرورت و اهمیت تحقیق    5
1ـ 4 ـ اهداف تحقیق:    6
1 ـ 4 ـ 1 ـ هدف اصلی :    6
1 ـ 4 ـ 2 ـ اهداف فرعی:    6
1 ـ 5 ـ مدل تحقیق:    7
1ـ 6 ـ فرضیه های تحقیق:    7
1 ـ 6 ـ 1 ـ فرضیه اصلی :    7
1 ـ 6 ـ 2 ـ فرضیه های فرعی:    7
1 ـ 7 ـ روش تحقیق    8
1 ـ 8 ـ جامعه آماری وحجم نمونه    8
1 ـ 9 ـ روش وابزار جمع آوری اطلاعات    9
1ـ 10 ـ قلمرو تحقیق    9
1 ـ 11ـ تعریف متغیرها و واژه های کلیدی:    9
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2 ـ 1 ـ بخش اول: مبانی نظری تحقیق    13
2ـ 1 ـ 1 ـ  ارزیابی    14
2 ـ 1 ـ 2 ـ  ارزیابی برنامه ای    14
2 ـ 1 ـ 3 ـ  رویکردها برای تامین الزامات استعدادیابی در سمتهای کلیدی    14
2 ـ 1 ـ 4 برنامه ريزي جانشين پروري    16
2 ـ 1 ـ 5 ـ  تعریف مدیریت و برنامه ریزی جانشین پروری    18
2 ـ 1 ـ 6 ـ اهمیت جانشین پروری در سازمان    25
2 ـ 1 ـ 7 ـ  عوامل تسهيل كننده جانشين پروري    25
2 ـ 1 ـ 8 ـ  عوامل بازدارنده جانشين پروري    27
2 ـ 1 ـ 9ـ  گامهاي اجراي برنامه ريزي جانشين پروري    28
2 ـ 2 ـ  تئوری ها ومدل های جانشین پروری:    32
2 ـ 2 ـ 1 ـ مدل تفصیلی جانشینی    32
2 ـ 2 ـ 2 ـ مدل میدان نیرو    33
2 ـ 2 ـ 3 ـ مدل کانال رهبری(شایستگی مدیران)    34
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ شایستگی    34
2 ـ 2ـ 3 ـ 2 ـ مدل جانشین پروری بر اساس شایستگی :    37
2 ـ 2 ـ 3 ـ 3ـ رويكرد شايستگي و فرایند استعدادیابی    39
2ـ 2 ـ 4 ـ تعريف انواع شايستگي ها (محوري، رهبري، شغلي)    41
2ـ 2 ـ 5 ـ انواع الگوهاي شايستگي    42
2 ـ 3 ـ بخش دوم: پیشینه تحقیق    48
2 ـ 3 ـ 1 ـ پیشینه داخلی    48
2 ـ 3ـ 2 ـ  پیشینه خارجی    49
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3 ـ 1 ـ  روش تحقيق    58
3 ـ 1 ـ 1 ـ  روش تحقیق بر حسب هدف    58
3ـ 1 ـ 2 ـ  روش تحقیق بر حسب نحوه نحوه گردآوری اطلاعات    59
3 ـ 2 ـ جامعه آماری تحقیق    60
3 ـ 3 ـ پایایی پرسشنامه:    60
3 ـ 3ـ 1 ـ تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه:    61
3ـ 4 ـ روش تجزیه وتحلیل:    65
3 ـ 5 ـ  تکنیکهای آماری مورد استفاده    65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4 ـ 1ـ  بخش اول: آمار توصیفی    68
4 ـ 2ـ بخش دوم: آماراستنباطی    73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5 ـ 1ـ نتیجه گیری    82
5 ـ 2ـ  بحث    83
5 ـ 3ـ  پیشنهادهای تحقیق    84
5 ـ 3ـ 1  پیشنهاد برای تحقیق های آتی    84
5 ـ 4ـ  محدودیت های تحقیق:    86
ضمائم منابع و پیوستها
منابع    88

منابع

ابطحى، س.ح. و منتظرى، م.، (1386) مديريت مبتنى بر شايستگى و نقش آن در مديريت منابع انسانى، فصلنامه مطالعات مديريت، ش 57 ، صص 16 ـ 1.

ابوالعلائی، بهزاد و غفاری، عباس (1386) مدیران آینده (مبانی نظری و تجارب عملی برنامه­های استعدادیابی و جانشین­پروری مدیران)، تهران: نشر سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوم.

آرمسترانگ، مایکل، 1390، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه سید محمد اعرابی، امید مهدیه، دفتر پژوهش های فرهنگی.

افضل­آبادی،محمدحسین؛ زارع، حبیب؛ افضل­آبادی،محمدرضا وآقاباقری، فهیمه(1389) نیازسنجی موفق آموزشی با استفاده از مدل شایستگی­های سازمانی (مطالعه موردی: شرکت جهادنصر یزد)، دومین کنفرانس بین­المللی مدیران آموزش، مهرماه، ایران: تهران.

اکرامی،محمود و رجب­زاده، سمیه(1390) توسعه مولفه­های مقیاس سنجش شایستگی مدیران، فرآیند مدیریت وتوسعه، شماره 77،پاییز.

امین­بیدختی، علی­اکبر؛ نعمتی، محمدعلیو کریمی، فروزان (1392) نقش تعدیل­کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین­پروری (مطالعهموردی: دانشگاههای منتخب تهران)، پژوهشنامه مدیریت اجرایی (علمی ـ پژوهشی)، سال پنجم، شماره دهم، نیمه دوم.

بردبار، غلامرضا؛ کریمی، اوژن ؛ زارع، ناصر و کنجکاو­منفرد، امیررضا (1391) شناسایی مولفه­های شایسته­گزینی برای بهینه­سازی مدل جانشین­پروری، دوفصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال چهارم، شماره 1، شماره پیاپی 11، بهار و تابستان،صص 114 ـ 87.

حاجی­کریمی، عباسعلی و حسینی، ابوالحسن (1389) تاثیر عوامل راهبردی زمینه­ساز بر مدیریت استعداد، نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 2، تابستان، صص 71 ـ 51.

خلعتبری، جواد ( 1389 ) مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی، تهران : انتشارات ساد.

درگاهى، ح.، عليپور فلاح پسند، م. ح. و حيدرى قره بلاغ، ه.، (1389) ارائه مدل شايستگى در توسعه منابع انسانى، راهبرد ياس، ش 23، صص 113 ـ 91.

راث ول، و. ج (1384) برنامه­ ريزي جانشيني مؤثر( ترجمه: احمدرضا حراف)، تهران: انتشارات شركت ملي صنايع پتروشيمي، چاپ اول.

زراء­نژاد، منصور و زرگانی، شهناز (1386) بررسی جانشین­پروری و رابطه آن با تعهدسازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)، از مجموعه مقالات ارائه­شده در دومین همایش تولیدپایدار گاز، کدمقاله 328-30-4 ، مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت پالایش گاز پارسیان.

زراءنژاد، منصور و زرگانی، شهناز (1388) بررسی جانشین­پروری و رابطه آن با تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)، ارائه شده در دومین همایش تولید پایدار گازف کد مقاله 328-30-4 ، مدیریت همانگی و نظارت بر تولید شرکت پالایش گاز پارسیان.

سبک­رو، مهدی؛ قلی­پور، آرین؛ پورعزت، علی­اصغر و دیگران (1391) تحلیل میدان نیرو در برنامه­ریزی برای جانشین­ پروری شرکت ایتوک، مجله علمی ـ پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص 155 ـ 180.

سلاجقه، سنجر؛ خسروپور، مهدیه و نیک­پور، امین (1391) مدیریت جانشین­پروری نیاز امروز سازمانها، نشریه فروغ تدبیر، شماره 20، زمستان، صص7 ـ 1.

شجاعی، سیدعمادالدین و دری، بهروز (1387) طراحی و تبیین مدل تفضیلی نظام جانشینی و جایگزینی (تجربه پالایش و پخش)، از مجموعه مقالات ارائه شده در چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، تیرماه.

عبدی، اکبر و دیانتی، محمد (1388) روش جانشین­پروری(مراکز ارزیابیغ روش نوین جانشین­پروری، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره 195.

غلامزاده، د . (1386) طراحى الگوى شايستگى مديران بخش دولت (نمونه مطالعه: مديران ميانى بخش صنعت) رساله دكترى در علوم و تحقيقات تهران.

قلی­پور، آرین؛ پورعزت، علی­اصغر و سبک­رو، مهدی (1390) کاربست مدل میدان نیرو در برنامه­ریزی برای جانشین­پروری، دوفصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام­حسین (ع)، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان، صص 139 ـ 119.

کرباسی، نغمه­السادات و علوی، بابک (1390) ملاحظات طراحی و پیاده­سازی اثربخش نظام جانشین­پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش­محور، فصلنامه علوم مدیریت ایرانف سال ششم، شماره 22، تابستان، صص59 ـ 27.

کیال، علی (1388) منابع­انسانی؛ سبد خلق دارایی سازمان، بخش میزگردنشریه تدبیر، شماره 205، خردادماه، صص 15 ـ 5.

متقی، محمدحسین و بهشتی­فر، ملیکه (1388) مدل کانال رهبری در فرایند جانشین­پروری، نشریه تدبیر، شماره 211، آذرماه، صص 28 ـ 24.

مرکز تحقیقات و توسعه قواعد رده­بندی آسیا (1390 ) مدیریت جانشین­پروری در رده­بندی آسیا (ACS )؛ مدل شایستگی، نشریه به­هنگام، شماره8، بهار، صص 53 ـ 48.

ناصحی­فر، وحید؛ دهقانپور فراشاه، علی و سنجری، احمدرضا (1390) ساخت واعتباریابی شاخص اندازه­گیری گستردگی مدیریت جانشین­پروری براساس طبقه­بندی بهترین تجارب، فصلنامه پژوهش مدیریت درایران (مدرس علوم انسانی)، دوره 15، شماره 3، پاییز، صص 209 ـ 191.

ودادی، احمد و زارع­فرد، مطهر (1390) طراحی مدل شایستگی برای استعدادیابی و جانشین­پروری مدیران، از مجموعه مقالات اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ(کارکردها و چالش­ها) قابل دسترسی

هادی­زاده­مقدم، اکرم و سلطانی، فرزانه (1390) تبیین مولفه­های پیاده­سازی مدیریت جانشین­پروری در سازمان (مطالعه موردی: حوزه­های ستادی شرکت نفت و شرکتهای تابعه مستقر در تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره 10، زمستان، صص82 ـ 40.

منابع لاتین

Barner, R. (2006), “Bench Strenght”, San Francisco, American Management Association.

Baulcomb, J. S. (2003), Management of change through force field analysis, Journal of Nursing Management, Vol. 11, 275–80.

Byham, W.C.; Nelson, G.; Pease, M. (2002), “Cultivating leaders with an acceleration pool”, Health Forum Journal, 28-30.

Christie, D. (2005), Learning to grow our own: A study of succession planning at Douglas college, Dissertation submitted to Royal Roads University (Canada), 1-110.

Cronshaw, S. F. & Ashley N. A. M. (2008), Reinstating the Lewinian vision: From force field analysis to organization field assessment, Organization Development Journal, Vol. 26, No. 4, 89-103.

Fulmer, R. M. & Conger, J. A. (2004), Growing your company’s leaders: How great organizations use succession management to sustain competitive advantage, New York: AMACOM

Helton, K. A. & Jackson, R. D. (2007), Navigating Pennsylvania’s Dynamic Workforce: Succession Planning in a Complex Environment, Public Personnel Management, 36, No. 4, 335-47.

Helton, K.; Jackson, R. (2007), “Navigating Pennsylvania’s dynamic workforce: Succession planning in a complex environment”, Public Personnel management, 335-347.

Kim, Y. (2006), Measuring the value of succession planning and management: A qualitative study of U. S. affiliates of foreign multinational companies, Dissertation Submitted in The Pennsylvania State University.

Lewin, K. (1951), Field Theory in Social Science, Harper & Row, New York.

Mader, S. (2006), Succession planning, the Microsoft Way, Business Week Online.

Mandi, A. R. (2008), A case study exploring succession planning: supported by quantitative analysis of governmental organizations in the Kingdom of Bahrain, Dissertation submitted to The George Washington University.

, N, Leadership capacity building model: developing tomorrow’s leadership in science and technology: an example in succession planning and management, public pers. manage. 33:487 –505.2004

Rothwell, W. J. (2005), Effective Succession Planning: Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from Within, American Management Association (AMACOM), New York, 3rd Edition.

Rothwell, W. J. (2006), Ten key steps to effective succession planning, From http:// www. halogensoftware. com/ blog/ halogen_03140704.php

Rothwell, W.J. (2010), “Effective succession planning: Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from Within”, 4th edition, New York, American Management Association

Rothwell, W.J.; Kazanas, H.C. (2003), “The strategic development of talent”, Amherst, MA, HRD Press.

Swallow, D. (2007), Talent management and succession planning, Employment Review, 833, 1-6.

Wolfe, R.L. (1996), “Systematic succession planning: Building leadership from within”, Menlo park, Crisp publitions Ltd.

چکیده

مدیریت و برنامه­ ریزی جانشین­ پروری، کوششی سنجیده و سامان­مند است که یک سازمان برای اطمینان از تداوم رهبری در موقعیت­های کلیدی، نگه­داری و پرورش سرمایه­های فکری و عملی برای پیشرفت و تشویق افراد به ارتقا انجام می­دهد. در واقع اين برنامه­ريزي، ابزاري است كه نيازهاي آتي سازمان به كاركنان را برآورده مي­نمايد و تعدادي نامزد جانشيني را براي هريك از منصب­هاي حساس سازمان در نظر مي­گيرد و بر روند ارتقاي كيفيت اين نامزدها، از جنبه شايستگي­ها و مهارتها تمركز مي­كند و افراد را براي رهبري آماده مي­نمايد. راهبرد جانشين پروري، رهبراني را با توانايي انتقال دانش و تسهيم آن در سازمان فراهم مي­آورد و احتمال كاستي دانش در اثر بازنشستگي، ارتقا و سايش نيروها را جبران مي­نمايد. باتوجه به اهمیت مساله جانشین­پروری در سازمان­ها تحقیق حاضربا هدف «بررسی وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت  براساس مدل شایستگی مدیران» انجام شده است پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع توصیفی تحلیلی واز روش اجراپیمایشی می­باشد؛ جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران ارشد و کارشناسان شرکت نفت می­باشند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان 66 نفر به عنوان جامعه­نمونه انتخاب شده­اند. جهت جمع­آوری اطلاعات ترکیبی از پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد استفاده گردید. روايي پرسشنامه به صورت صوری (نظر خبرگان) وجهت تعيين پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ بهره گرفته شدو باتوجه به ميزان آلفاي كرونباخ (0.8912)، پايايي ابزار تاييد گرديد. اطلاعات پرسشنامه با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در اين تحقيق براي توصيف داده­ها از آمار توصيفي و براي تحليل آنها از آمار استنباطي(آزمون همبستگی و رگرسیون) استفاده شده است.

نتایج یافته­های تحقیق: باتوجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که مدل جانشین­پروری در در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران بوده و در سطح معناداری 05/0 درصد هرکدام از مولفه­های مدل شایستگی مدیران شامل مولفه­های عقلایی، شخصی؛ ارتباطات؛ تعاملی؛ رهبری ونتیجه­مداری بر تعیین وضعیت وفرایند جانشین­پروری درشرکت نفت اثرگذار می­باشد. براین اساس تاثیر هر6 بعد شایستگی رهبران در فرایند جانشین­پروری از نظرخبرگان تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه ­ها: مدیریت جانشین­پروری، استعداد یابی، مدل شایستگی رهبران

 فصل اول کلیات تحقیق

1 ـ 1 ـ مقدمه

استراتژي‌هاي سازماني، نيازمند رويكردي كل­نگر براي مديريت استعدادهاست، بنابراين رويكردهاي سنتي بهترين تجربه‌ها براي يادگيري، مديريت عملكرد، مديريت جانشين پروري و توسعه مسير شغلي است بايد دوباره‌ ارزيابي و بازنگري شوند. همان‌گونه كه يكپارچگي مديريت عملكرد و يادگيري درموارد زيادي به عنوان مولفه­هاي جدايي­ناپذير ازاستراتژي مديريت استعداد موثر شناخته شده است، مديريت جانشيني نيز كه توسعه كاركنان و برنامه­ريزي مسيرشغلي را به هم متصل كرده، نقش استراتژيك ويژه­اي در سازمانهاي امروزي پيدا كرده است. اين سازمانها دريافته اند كه جانشين پروري، يك فرآيند پويا و مستمر است، نه يك هدف ايستا. دردنياي پررقابت امروزي براي دستيابي به استعدادها، سازمانها بايد ديدگاهي فراتراز جايگزيني ساده نيروي كار داشته باشند. استراتژي‌هاي مديريت جانشين پروري همان‌گونه كه بايد كاركنان را براي دستيابي به هدفهاي شغلي خود توانمند سازد، بايد بر روي توسعه كاركنان نيز براي دستيابي به هدفهاي سازماني، متمركز باشد.امروزه، مديريت جانشين پروري از راه فرايندي انجام مي پذيرد كه مديريت استعدادها نام دارد . از راه اين فرايند، استعدادهاي انساني سازمان براي تصدي مشاغل و منصب‌هاي كليدي در سال­هاي آينده شناسايي شده، از راه برنامه­هاي متنوع آموزشي و پرورشي، به تدريج براي به عهده گرفتن اين مشاغل و مسئوليت‌ها آماده مي­شوند(ابوالعلايي ،1386 ،11-10 ).

1 ـ 2 ـ بیان مساله

هیچ سازمانی نمی­توان یافت که رشدی مستمر و موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد مگر آنکه توسط مدیر یا تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد اداره و هدایت شده باشد. دنیای سازمانی آینده همچنین به تعداد بیشتری از مدیران و رهبران نیازمند است. پژوهش­های متعدد تجربی حاکی است که علی­رغم ضرورت ورود افکار و اندیشه­های جدید مدیریتی به سازمان­ها ( از طریق جذب و بکارگیری مدیرانی از بیرون سازمان) سازمانه­های موفق به میزان قابل توجهی به دورن­زایی تاکید دارند و تلاش می­کنند تا با شناسایی و پرورش استعداد های مدیریتی درون سازمانی از تامین نیازهای آتی خود به مدیرانی شایسته و اثربخش اطمینان حاصل کنند(سلاجقه و همکاران، 1391، 2).

دارا بودن نیروی متخصص و شایسته در حال حاضر از مهمترین سرمایه‌های هر سازمان یا شرکتی محسوب می‌شوند بطوریکه پیش از این اگر برای افراد متخصص و مجرب سازمان، عبارت “نیروی انسانی” و یا “منابع انسانی” استفاده می‌شد، اما اکنون این عبارت به “سرمایه انسانی” تغییر یافته است. این قاعده کلی برای شرکت‌های نفتی نیز کاملا صادق است. امروزه دارایی اصلی و برگ برنده هر شرکت نفتی سرمایه انسانی آن است و تمامی شرکت‌های نفتی در جذب و نگهداری سرمایه‌های متخصص است و در این ارتباط، رقابت پیچیده‌ای در حال شکل گرفتن است که سوی دیگر آن تهدید برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد چرا که به­راحتی نیروهای متخصص خود را از دست می‌دهند. این موضوع برای صنعت نفت ایران با عنایت به برنامه‌های بلند مدت و سند چشم انداز خود از اهمیتی دو چندان برخوردار است و توجه ویژه به مسایل مرتبط با منابع انسانی بخصوص در بخش کارشناسی بنا به دلایل حضور در عرصه‌های بین‌المللی، رویارویی با چالش‌های منابع انسانی در صنعت نفت جهان، و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز شرکت نفت بسیار اهمیت دارد. بنابراین شرکت نفت باید شیوه‌های ایجاد انگیزه در بین کارشناسان متخصص خود را مورد بازنگری قرار دهد چرا که از یک سو الزامات بین المللی، افزایش قیمت نفت و کمبود منابع انسانی متخصص وجود دارد و از سویی دیگر منابع انسانی موجود نیز با عدم رضایت­مندی مواجه شده و آمار مهاجرت از شرکت نفت افزایش یافته است. لذا ضرورت دارد که با تدوین برنامه‌هایی تشویقی و انگیزشی منابع انسانی متخصص راحفظ نمود. باتوجه به صحبتهای معاونت توسعه منابع انسانی شرکت نفت در اردیبهشت 1392 ، توسعه سطح کارشناسی حوزه منابع انسانی یکی از اهداف این معاونت بوده تا ارزش‌های سرمایه انسانی به تدریج دچار استهلاک نشود. (نجیرم ، پایگاه تحلیل خبری، 1393 ).

مطالعات در زمینه ساختار حفظ و توانمندسازی منابع انسانی در شرکت نفت بر این واقعیت تاکید دارد که در این شرکت بیشتر تمرکز بر جذب نیروی مجرب و کارآزموده است به جای اینکه به آموزش مهارتهای مورد نیاز این صنعت در حوزه مدیریت ارشد بپردازند. در حال حاضر با توجه به وضعیت مدیریت نیروی انسانی در شرکت نفت، و وجود مشکلاتی مانند غالب بودن تفکرات قدیمی و تکیه صرف بر تجربه و  دیدگاه از بالا به پائین مدیران و عدم حضور مدیران ارشد در بین کارکنان میانی و کارکنان صف؛ عدم  انتقال اطلاعات از جانب افراد سابق در سمتها به کارکنان جدید الاستخدام بدلیل ترس از دست دادن جایگاه؛ و وجود رفتار سازمانی ناسالم، از جمله چالش­های امروز صنعت نفت است که نیازمند مدیریت استراتژیک در حوزه نیروی انسانی می­باشد. براین اساس و با توجه به اهمیت تربیت نیروهای مجرب جهت جایگزینی با نیروی انسانی در شرف بازنشستگی در شرکت نفت در این پژوهش در نظر است تا ضمن بررسی وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت نفت، به بررسی میزان تطابق مولفه های جانشین­پروری موجود در این شرکت بر اساس مدل شایستگی مدیران پرداخته شود. سوال اصلی تحقیق این است که؛ باتوجه به مدل شایستگی مدیران، وضعیت مدیریت جانشین­ پروری در شرکت نفت چگونه است؟

1 ـ 3 ـ ضرورت و اهمیت تحقیق

در رقابت جهانی امروز، صنعت نفت وظیفه خطیری در دستیابی به جایگاهی بلند متناسب با شان کشور عزیزمان ایران، بر عهده دارد. در این راستا مدیران نقش بسیار مهمی دارند. صنعت نفت با توجه به بالا رفتن دوره بازنشستگی مدیران و ورود مدیران جدیدتر، نیازمند  برنامه­ریزی برای توسعه و جایگزینی آنهاست. طبق بررسی­های صورت گرفته به دلیل رشد عرصه­های جدید، تعویض سریع مدیران یا بازنشستگی نیروهای فعلی، سالانه تعداد زیادی از منصب­ها خالی می­شود؛ در نتیجه، سازمان موظف است برای پرکردن این جاهای خالی، برنامه­ریزی موثری داشته باشد برهمین اساس، به نظر می­رسد در سالهای آتی رقابت برای یافتن مدیران مستعد و کارآمد درکشور، روز به روز بیشتر شود و آمادگی برای پرکردن منصب­های رهبری کلیدی درزمان مناسب، به عنوان یکی از مهم­ترین چالش­ها در پیش­روی صنعت نفت به شمار می­رود. پس بررسی این مساله که صنعت نفت در حال حاضر در چه نقطه­ای قرار گرفته و برای رسیدن به وضع مططلوب، نیازمند توجه به چه مولفه­هایی می­باشد، حائز اهمیت است(هادی­زاده­مقدم و سلطانی، 1390 ،41). با توجه به اهمیت استراتژیک صنعت نفت درایران، دراین تحقیق به بررسی وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت پرداخته شده است.

1ـ 4 ـ اهداف تحقیق:

1ـ 4 ـ 1 ـ هدف اصلی :

تعیین وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

1 ـ 4 ـ 2 ـ اهداف فرعی:

1 ) تعیین اثر مولفه­ عقلایی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

2 ) تعیین اثر مولفه شخصی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

3 ) تعیین اثر مولفه ارتباطات بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

4 ) تعیین اثر مولفه تعاملی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

5 ) تعیین اثرمولفه رهبری بر وضعیت  جانشین­پروری در شرکت نفت

6 ) تعیین اثر مولفه نتیجه­مداری بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

1 ـ 5 ـ مدل تحقیق:

مدل تحقیق براساس مدل شایستگی مدیران

1ـ 6 ـ فرضیه­های تحقیق:

1 ـ 6 ـ 1 ـ فرضیه اصلی :

مولفه­های مدل شایستگی، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار است.

1 ـ 6 ـ 2 ـ فرضیه­های فرعی:

1 ) مولفه عقلایی، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار است.

2 ) مولفه شخصی، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار است.

3 ) مولفه ارتباطات، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار است.

4 ) مولفه تعاملی، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار است.

5 ) مولفه رهبری، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار است.

6 ) مولفه نتیجه­مداری، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار است.

1 ـ 7 ـ روش تحقیق

بطور کلی تحقیق حاضر از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش جمع­آوری داده­ها، یک تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و از نظر شیوه اجرا میدانی (پیمایشی) می­باشد. پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی است و به قصد كاربرد نتايج يافته­هايش براي حل مشكلات خاص درون سازمان­ها انجام مي­شود و تلاشي براي پاسخ دادن به يك معضل ومشکل عملي است كه در دنياي واقعي وجود دارد، بنابراین هدف از تحقیق حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، لذا تحقیق از نظر هدف، کاربردی است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122