پايان نامه بررسي وضعيت سواد رسانه اي کارکنان ادارات روابط عمومي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي  وضعيت سواد رسانه اي کارکنان ادارات روابط عمومي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 155 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي  وضعيت سواد رسانه اي کارکنان ادارات روابط عمومي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهداف تحقیق 5
1-3-1. اهدف كلي 5
1-3-2. اهداف جزيي 5
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-5- فایده پژوهش 6
فصل دوم: ادبیات موضوع
1-2- مقدمه 8
2-2- تاریخچۀ سواد رسانه¬ای در برخی از کشورهای جهان 8
2-2-1- مفهوم سواد رسانه¬ای 11
2-2-2- عناصر سواد رسانه¬ای 12
2-2-1-1- دسترسی 12
2-2-1-2- تحلیل 12
2-2-1-3- ارزیابی 12
2-2-1-4- ایجاد محتوا 12
2-2-3- هدف سواد رسانه¬ای 12
2-2-4- اهميت و ضرورت سواد رسانه¬اي 13
2-2-5- اصول سواد رسانه¬ای 14
3-2- جايگاه سواد رسانه¬اي در نظام آموزش کشور 15
3-2-1- عناصر کلیدی در سواد رسانه¬ای 16
3-2-2- لزوم آموزش سواد رسانه¬ای 17
3-2-3- سیاستگذاری برای آموزش سواد رسانه‌ای در ایران 20
3-2-4-مزیت¬های آموزش سواد رسانه¬ای برای مخاطبان 21
3-2-5- مفاهیم کلیدی در سواد رسانه¬ای 21
3-2-5- 1- همۀ رسانه ها «ساخت» هستند 21
3-2-5- 2- رسانه¬ها به واقعیت ساخت می¬دهند 22
3-2-5- 3- مخاطبان با معانی رسانه ای مذاکره می¬کنند 22
3-2-5- 4- رسانه¬ها ملاحضات تجاری دارند 22
3-2-5- 5- پیام¬های رسانه¬ای متضمن ارزش و ایدئولوژی است 22
3-2-5- 6- رسانه¬ها ملاحضات اجتماعی و سیاسی دارند 23
3-2-5- 7- شکل و محتوا در رسانه¬ها رابطه نزدیک دارند 23
3-2-5- 8- شکل و محتوا در رسانه¬ها رابطۀ نزدیک دارند 23
3-2-6- ویژگی¬های اصلی سواد رسانه¬ای 23
3-2-7- اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه¬ای 24
3-2-8- گونه شناسی سواد رسانه¬ای 30
3-2-9- ویژگی¬های پروژه‌های سواد رسانه‌ای 32
3-2-10-فرایند چند بعدی سواد رسانه¬ای 40
3-2-11- توانایی¬های مرتبط با سواد رسانه¬ای 41
3-2-12- سواد رسانه¬ای در جامعه 41
3-2-13- جنبه¬های سواد رسانه¬ای 43
3-2-14- مراحل کسب سواد رسانه¬ای 43
3-2-14-1- داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه¬ها 43
3-2-14- 2- برخورد منتقدانه با محتوای رسانه¬ها 44
3-2-14- 3- تحلیل زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محیط رسانه 44
3-2-14- 4- جانبداری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرات اجتماعی 44
3-2-15- دلایل فراگیری سواد رسانه¬ای 45
3-2-16-توسعه سواد رسانه¬ای 45
3-2-17- سواد رسانه¬ای به عنوان یک نوآوری تکنولوژیکی 46
3-2-18- مهم¬ترین مراحل تکامل سواد رسانه¬ای 47
3-2-19-رسانه متعامل و کارکرد های آن 47
3-2-20- نیاز به سواد رسانه¬ای در فضای رسانه¬ای امروز 48
3-2-21- ارتباطات اجتماعی سالم بوسیلۀ اطلاعات و دانش 49
3-2-22-پیامد¬های رسانه 50
3-2-23- سواد رسانه¬ای از نظر هابز 53
4-2- 1- تلفیق نظر لاسول و هابز در زمینۀ سواد رسانه¬ای 54
4-2- 2- الگوی سواد رسانه¬ای جیمز پاتر 57
4-2- 3- ساختارهای دانش رسانه ای از نظر پاتر 58
4-2- 4- مفهوم سواد رسانه¬ای و ارتباط آن با رسانه جمعی 59
4-2- 5- تعریف سواد رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی 60
4-2- 6-سطوح سواد رسانه¬ای در رسانه¬های جمعی 64
4-2- 7- فرایندهای شناختی آموزش سواد رسانه‌ای در رسانه¬های جمعی 65
4-2-8- موافقان سواد رسانه¬ای 66
4-2- 9-مخالفان سواد رسانه¬ای 67
4-2- 10- جایگاه تفکر انتقادی در سواد رسانه¬ای 67
4-2- 11-تولید متن رسانه¬ای در رسانه¬های جمعی 68
4-2- 12-ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رسانه¬های جمعی و سواد رسانه¬ای 69
4-2- 13-رهنمودهایی برای برنامه¬های جامع سواد رسانه¬ای 69
4-2- 14- نظریه¬های رسانه در تعامل با سواد رسانه¬ای 70
4-2- 15- نظریۀ برجسته سازی 71
4-2- 16- نظریۀ یادگیری اجتماعی 71
4-2- 17- نظریۀ استفاده و خشنودی 71
4-2- 18- نظریه گلوله جادویی 72
4-2- 19- نظریۀ انتقادی 73
4-2- 20-نظریۀ مارپیچ سکوت 73
4-2- 21- نظریۀ کاشت یا پرورش 73
4-2- 22-نظریۀ امپریالیسم فرهنگی 74
4-2- 23- نظریۀ نشر نوآوری 75
4-2- 24- نظریۀ شکاف آگاهی 75
4-2- 25- نظریه استحکام یا تأثیر محدود 76
4-2- 26-نظریه اجتماعی سواد رسانه¬ای و رسانه¬های جمعی 76
بخش دوم: پیشینۀ تحقیق
5-2- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در ایران 77
5-2-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج 80
6-2- چارچوب نظری تحقیق 82
7-2- سوالات تحقیق 85
7-2-1-فرضیه های تحقیق 85
7-2-1- -1- فرضیه اصلی 86
7-2-1- -2- فرضیات فرعی 86
8-2- الگوی نظری پژوهش 87
فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه. 89
2-3- روش پژوهش 89
3-3. جامعه و نمونه آماری 90
4-3-روش نمونه¬گیری 91
5-4- ابزار پژوهش و اعتبار و روایی 91
6-3- روش جمع¬آوری اطلاعات 93
7-3- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 94
8-3- تعریف مفاهیم 94
8-4- ویژگی¬های فردی پاسخگویان 97
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
1-4- مقدمه 102
2-4-1-سيماي جامعة آماري 102
2-4-1- توزيع فراواني جنس پاسخگويان 103
2-4-2- توزيع فراوانی سن پاسخگويان 104
2-4-3- توزيع فراواني سطح تحصیلات پاسخگويان 105
2-4-4-توصيف فراوانی گروه های تحصیلی پاسخگویان 107
2-4-5- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان 108
2-4-6- توزیع فراوانی میزان استفاده پاسخگویان از رسانه 110
2-4-7- توزیع فراوانی میزان تسلط به زبان خارجی و کامپیوتر در میان پاسخگویان 111
2-4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به رژیم مصرفی 112
2-4-9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به ویژگی-های پیام 113
2-4-10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به نقد پیام 114
2-4-11- میانگین، انحراف معیار، حداقل¬نمره، حداکثرنمره و رتبه آزمودنی¬ها در متغیرهای تحقیق 116
2-4-12- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و سابقه خدمت 118
2-4-13- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و تحصیلات 119
2-4-14- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و گروه¬های تحصیلی 120
2-4-15-آزمون تی برای مقایسه میانگین سواد رسانه¬ای در کارکنان دارای جنس متفاوت 121
2-4-15- 1- آزمون مقایسه میانگین ابعاد سواد رسانه¬ای در کارکنان دارای جنسیت متفاوت 121
2-4-16- نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه¬های سنی در زمینۀ سواد رسانه¬ای 122
2-4-17- نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه¬های تحصیلی در زمینۀ سواد رسانه¬ای 123
2-4-18- نتایج تحلیل واریانس مربوط به سابقه خدمت در زمینۀ سواد رسانه¬ای 124
2-4-19- نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه های تحصیلی در زمینۀ سواد رسانه¬ای 125
2-4-20- نتایج تحلیل واریانس مربوط به میزان استفاده از رسانه-ها در زمینۀ سواد رسانه¬ای 126
2-4-21- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص متغیرهای مستقل مورد نظر و میزان سواد رسانه¬ای 128
3-4- محدودیت¬های تحقیق 128
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه 130
2-5- نتیجه¬گیری 131
3-5- پیشنهادات 135
4-5- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش¬های آتی 135
منابع و ضمائم
منابع فارسی و لاتین 137
پرسشنامه 142

منابع فارسی

ارجمندی، غلامرضا (1384). سواد رسانه ای در گفتگو با دکتر غلامرضا ارجمندی، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، سال هشتم، شماره4.

ایران پور، پرستو (1388). میزان سواد رسانه ای و نقش آن در استفاده از رسانه های تعاملی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامۀ طباطبایی، دانشکدۀ علوم اجتماعی.

بابایی راد، بیتا (1387).   سواد رسانه ای و گسترش توسعه انسانی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه شماره 22،صص 155-131.

باکینگهام، دیوید (1389).  آموزش رسانه ای، ترجمه حسین سرافراز، چاپ اول، تهران: ناشر دانشگاه امام صادق(ع).

ببران، صدیقه و خدا ویردی زاده، مهرداد (1390). مطالعه ساد رسانه ای شهروندان تبریز، دوره 1، شماره2.

بخشی، بهاره (1387). به کار گیری تئوری نشر نوآوری در تطبیق و برنامه سواد رسانه ای مدارس، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه شماره 22،صص 230-197.

براون، جیمز (1378). رویکردهای سواد رسانه ای، ترجمۀ پیروز ایزدی، 1385، فصلنامه رسانه، 17، (4)، 70-51.

بصیریان جهرمی، حسین و بصیریان جهرمی، رضا (1386). درآمدی بر سواد رسانه ای و تفکر انتقادی، فصلنامه رسانه، 17، (4)، 50-33.

بلیغ، ناصر (1380). درآمی بر سواد رسانه ای، ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران، 2 (7)، 42-28.

پاتر، جیمز (1385). تعریف سواد رسانه ای، ترجمۀ لیدا کاووسی، فصلنامۀ مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، سال هفدهم، شماره 4، شماره پیاپی 68.

پاتر، جیمز (1391) بازشناسی رسانه های جمعی با رویکرد سواد رسانه ای، مترجمان:  امیر یزدیان، پیام آزادی و منا ادعلی، نشر قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی.

تاکونیومی، شیبا (1378). تحلیل رویکرد انتقادی در سواد رسانه ای مطالعات تطبیقی بین ژاپن و کانادا، ترجمۀ زهرۀ بیدفتی، فصلنامه رسانه، شمارۀ 2، صص 84-79.

چلبی، مسعود (1380). جزوه درس روش تحقیق، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

حسن زاده، اکبر و محمدی استانی، مرتضی(1379). سواد رسانه ای ضرورت دنیای امروز، کلیات (کتاب ماه اطلاعات، ارتباطات و دانش شناسی).

خاکی،  غلامرضا (1384). روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي، تهران:  مركز تحقيقات علمي كشور با همكاري كانون فرهنگي انتشاراتي درايت.

خانیکی، هادی (1376). رسانه­های جمعی و امنیت ملی، چاپ اول، جلد دوم، تهران: انتشارات وزارت کشور.

دلاور، علي (1385). روش تحقيق در علوم تربيتي، تهران: انتشارات رشد.

 

سرایی، حسن (1384). مقدمه­ای بر نمونه گیری در تحقیق، تهران: سمت.

سلطانی فر، محمد (1386). سواد رسانه ای و آموزش رسانه ای دانش آموزان، انتشارات پیروز.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1392). روش های تحقیق در علوم رفتاری، ویرایش اول، جاپ بیست و پنجم، انتشارات فروزش.

سلطانی فر، محمد (1387). تحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران 1386-1385 در مقایسه با مربیان و والدین آن ها، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شمارۀ 27، سال هفتم، صص 60-37.

سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1381). نظریه های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سید محسنی، سیدشهاب(1389). ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی،انتشارات کارگزار روابط عمومی.

شاه محمدی، عبدالرضا، هنجی زاده، یگانه (1388). بررسی میزان سواد رسانه ای دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، فصلنامه رسانه.

شاهرخ اسکوئی، زهره (1387). بررسی سطح سواد رسانه ای دانشجویان (مقایسه سواد رسانه ای دانشجویان دانشکدۀ فنی – مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامۀ طباطبایی، دانشکدۀ علوم اجتماعی.

شجاعی، مهناز، امیرپور، مهناز (1391). بررسی وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطلاعاتی، فصلنامۀ مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال سوم، شمارۀ هفتم، صص56-43.

شکرخواه، یونس (1385). سواد رسانه ای یک مقاله ای عقیده ای، فصلنامه رسانه، 17، (4)، 32-27.

طلوعی، علی (1391). سواد رسانه ای: درآمدی بر شیوۀ یادگیری و سنجش، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.

 

کانسیداین، دیوید (1379). درآمدی بر سواد رسانه ای، ترجمه ناصر بلیغ، تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا.

کشانی، سمیرا (1390). بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء سواد رسانه ای کارشناسان روابط عمومی(مطالعه موردی روابط عمومی مناطق 22 گان شهرداری تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

كيوي، ريمون كامپنهود، لوك وان (1370 ). روش تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه عبد الحسين نيك گهر، چاپ دوم، تهران: فرهنگ معاصر.

محسنی، منوچهر (1380). جامعه اطلاعاتی، تهران: نشر دیدار.

مسترمن، لن (1382). آموزش رسانه ای و 18 اصل حاکم بر آن، ترجمۀ یونس شکرخواه، برگرفته از  فصلنامه پژوهش و سنجش (1382)، سال دهم، شماره 33، صص 169-155.

مک براید، شون (1369). یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش.

مک کوایل، دنیس (1380). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمۀ پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

مک لوهان، مارشال(1375). درک رسانه؛ ابعاد وجودی انسان، تهران: مرکز مطاالعات رسانه.

مهدی زاده، شراره (1381). رسانه و نوگرایی، پایان نامۀ دکتری، تهران: دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم اجتماعی.

مهرداد، هرمز (1379). مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: فاران.

نصیری، بهاره و عقیلی، سید وحید (1391). بررسی آموزش سواد رسانه ای در کشورهای کانادا و ژاپن، فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 41، سال یازدهم،صص 159-131.

هاشمی، شهناز، رضایی، زهرا (1387). گذری بر سواد رسانه ای، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه شماره 22،صص 155-169.

 

Anderson, JA.(1981). Receivership Skills an Educational response. E. Ploghoh & J.A. Anderson (Eds) Education for the relecsion age (pp: 19-27),Athens, OH: Cooperative Center for Social Science Education.

Alvaradom M., Gutch, R. and Wollen, T. Learning the Media London: Macmillan, 1987.

Bazalgette. C., Bevort, E. and Saviano, J. (eds). New Directions: Media Education Worldwide London: British Film Institute, 1992.

Chan,  Sai-noi  (2003). Making  Media  literacy  a  compulsory  subject  for  undergraduates:  the  experience of the University of Malaya.  IFLA Journal, 29(4), 328-335.

Dickson, P. (1994). A Survey of media Education in Schools and College. London: British Film Institute.

Hobbs, R., & Frost, R. (2003). Measuring the Acquisitionof Media Literacy Skills. Reading ResearchQuarterly,25(2), 20-32.

Heins, M & Echo, C. Media Literacy: An alternative to ensorship. New York. Free Expression policy project. 2003.

چکیده: 

زمینه و هدف: سواد رسانه ­ای از دیدگاه کارشناسان، آمیزه­ای از تکنیک­های استفادۀ مؤثر از رسانه­ها و کسب دانش و بینش برای تشخیص اهداف و برنامه­های رسانه­ها از یکدیگر است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت سواد رسانه­ای کارکنان ادارات روابط عمومی در سطح شهر کرمانشاه است. جهت تبیین وضعیت سواد رسانه ای از تئوری الیزابت تامن استفاده شده است.

روش­شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 322 نفر از پرسنل شاغل در در ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه  صورت گرفت. حجم نمونه به صورت تمام شماری، روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب بود. داده­ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته که دارای سه بعد (رژیم مصرفی، ویژگی های پیام و نقد پیام)، سنجیده شده و به وسیلۀ  آزمون آمار توصیفی (جدول­های توزیع فراوانی و درصد فراوانی) و در سطح  استنباطی برای آزمون فرضیه­های تحقیق (آزمون تی­تست، آنوا و رگرسیون چند متغیره) با استفاده   از نرم افزار SPSS18   تحلیل گردید.

یافته­ها: نتایج رگرسیون خطی چند متغیره متغیر­های (جنس، سن، تحصیلات، گروه­های تحصیلی، محل تولد، سابقه خدمت، میزان استفاده از رسانه)  با متغیر وابسته میزان سواد رسانه­ای کارکنان نشان می­دهد از بین  متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیونی  اولیه، تنها متغیر میزان تحصیلات در مدل نهایی باقی مانده است. با توجه به ضرایب 120/0 Beta= معلوم می­شود که متغیرهای پیشین، متغیر میزان تحصیلات (120/0) به شکل معناداری میزان سواد رسانه­ای کارکنان را تبیین می­کند. از سوی دیگر متغیر میزان تحصیلات به عنوان متغیر مستقل توانسته است میزان 4/1  درصد  از تغییرات متغیر وابسته میزان سواد رسانه­ای کارکنان را تبیین ­کند.

نتیجه­گیری: می­توان نتیجه گرفت که جامعه آماری مورد نظر به طور متوسط به هدف اصلی سواد رسانه­ای یعنی داشتن مخاطبانی با سطح آگاهی متوسط، نزدیک است.

واژه­گان کلیدی: سواد رسانه ­ای، کارکنان روابط عمومی، کرمانشاه

فصل اول

1-1- مقدمه

هم اکنون انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مرزهای ملی را درنوردیده و تحولات شگرفی را در عرصۀ جهانی شدن خلق کرده است. از این رو حجم بالای اطلاعات و دانش های تازه، به راحتی از طریق شبکه های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار می گیرد، دیگر جای هیچ گونه تردیدی در شکل گیری «دهکدۀ جهانی» وجود ندارد. موضوعی که در این عصر دارای اهمیت است، نحوۀ برخورد و استفاده ما از پیشرفت های پرشتاب و خیره کننده تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در شئون مختلف زندگی است. در این میان رسانه ها می توانند همچون ابزاری مفید به انسان معاصر کمک کنند تا با استفاده از آخرین پدید های علمی، زندگی دلخواه، آرمانی، پربار و پرتلاشی داشته باشد. ضمن اینکه اگر این ابزار، غلط، نادرست و یا با سوء نیت به کار گرفته شود، می تواند به صورت نیرویی ویران کننده ومصیبت بار عمل نماید. بنابراین داشتن اطلاعات و آگاهی های لازم در زمینۀ بهره مندی از پیام های رسانه ای می تواند استفادۀ ما را از رسانه ها مؤثرتر، پویاتر و لذتبخش تر نماید، تا به راحتی تحت تأثیر ارزش ها و ایدئولوژی های خاص رسانه ای قرار نگیریم. امروزه رسانه­های  جدید تمامی جهات و ابعاد انسانی را متأثر ساخته و امواج این وسایل به همۀ روزنه ها و حریم های امن رسوخ کرده است و باعث شده که انسان فعال و متفکر به تماشاچی منفعل و راکد تبدیل شود. مادامی که شکاف میان اقلیت های کنترل کننده ارتباط و عامه مردم که در معرض تأثیر آن قرار دارند، رو به افزایش است نیاز به مبادله دانش و بالا بردن سطح آگاهی در خصوص استفاده از پیام های رسانه ای، نیاز ضروری است؛ زیرا اغلب شاهد هستیم که مواجهه با پیام های رسانه ای، سنجیده و هدفمند صورت نمی گیرد، بلکه بیشتر از روی عادت است و تنها تعداد محدودی از افراد، آنچه را که در رسانه ها می بینند، می خوانند یا می شنوند را کنترل می کنند. در نتیجه افراد می توانند از حالت مخاطب منفعل، بیننده صرف و تحت کنترل رسانه ها خارج شوند و فعالانه با پیام ها برخورد نمایند و به صورت مخاطب انتخاب گر و گزینش گر درآیند. در اینجا است که «سواد رسانه ای» به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های عصر اطلاعات ظهور می کند تا به مخاطب کمک کند سطح اطلاعات و دانش خود را بالا برده و سعی کند از سر عادت و صرفاً برای سرگرمی و تفریح از رسانه ها استفاده نکند بلکه با بینش و آگاهی لازم به تولید و تفسیر پیام ها بپردازد.

1-2- بیان مسئله

امروزه، وجود عصر انفجار اطلاعات بر همگان واضح است. در پایان قرن بیستم به علت تغییر و تحولات بسیار عظیم علمی – تکنولوژیکی، جهان دچار دگرگونی های بسیار شدید شد که در همۀ زمینه های زندگی بشر همچون مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تأثیر گذار بود. جهان تحت تأثیر این تحولات شکل جدیدی به خود گرفت. با پیدایش شبکه های نوین و جهان اطلاعات و ارتباطات و تأثیر پذیری همۀ ابعاد زندگی بشر از این انقلاب تکنولوژیک، جهان وارد جامعۀ جدیدی شده است که بعضی محققان آن را «جامعه اطلاعاتی» نامیده اند(ببران و خدا ویردی زاده،1390: 29). یکی از معیارها و مشخصه های مربوط به ظهور جامعۀ اطلاعاتی، سرعت فراگیری رسانه هاست. که قلمرو زندگی خصوصی انسان ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. با پیشرفت هایی که در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی فراهم آمده است، خدمات تلویزیون با شبکه هایی از مؤسسات و نهادهای گسترده و در نهایت با ماهواره ها پیوند خورده و به سهولت در هر کجای جهان در دسترس قرار گرفته اند. با این حال، پوشش رسانه های جدید، از تلویزیون های ماهواره ای گرفته تا اینترنت، به شدت رشد کرده و همۀ جهان را متأثر ساخته است. دسترسی مداوم به رسانه ها به طور 24 ساعته و این مسأله که رسانه های جدید مخاطبان می توانند هم تولید کننده و هم مصرف کننده اطلاعات باشند، باعث شده تا فراگیری آنها بسیار گسترده و سریع باشد(ویز[1]، 2008: 32). رسانه ها اعم از تلویزیون، رادیو، اینترنت، ماهواره، روزنامه، مجله ها و … به طور فزاینده ای اطلاعات، سرگرمی  و آگهی های مختلف را به افراد عرضه می کنند و نقشی مهم در شکل دهی و نفوذ به فرهنگ، ارزش، باور، اعتقادات و دیدگاه ها را در بردارند. در عصر حاضر به منظور بقاء در این شبکۀ اطلاعاتی که در سراسر محیط فرهنگی انسان ریشه دوانیده حفظ استقلال فکری و اندیشه، اجتناب از انفعال، بهره مندی از تفکر انتقادی و افزایش توانایی گزینش و انتخاب و رویارویی با این فرآیند پیچیده و فراگیر از طریق تکوین و تکامل سواد رسانه ای قابل حصول تلقی می شود (همان، 30). با این حال، در دنیای امروز رسانه ها یکی از اجزای اساسی جوامع بشری هستند،  بحث سواد رسانه­ای[2] از مباحث جذاب در حوزۀ ارتباطات است که طی سال­های اخیر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. بنا به تعریف، به توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطلاعات و پیام­های رسانه­ای که می­توان در چهارچوب­های مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه کرد، سواد اطلاعاتی می­گویند(کانسیداین، 1379: 2). در یک تعریف بسیار کلی، سواد رسانه­ای عبارت است از: یک نوع درک متکی بر مهارت که بر اساس آن می­توان انواع رسانه­ها و انواع تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد (شکرخواه، 1386: 27). به زبان ساده،  سواد رسانه­ای  مثل یک رژیم غذایی است که هوشمندانه مراقب است چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و یا این که میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید باید استوار باشد. سواد رسانه ای می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج شوند و به معادلۀ متقابل و فعالانه ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به دیگر سخن، سواد رسانه ای کمک می کند از سفرۀ رسانه ها به گونه ای هوشمندانه و مفید بهره مند شویم(پاتر،2005: 36).

مسلماً بهره مندی از سواد رسانه ای،  مهارتی حیاتی برای قرن 21 به حساب می آید؛ چرا که فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی مانند رایانه، شبکه های ارتباطی خطوط تلفنی و شبکه های فیبر نوری، ماهواره ها  دیگر وسایل ارتباطی، جوامع را متحول ساخته و بر فهم و ادراک ما از خودمان و جوامع مان تأثیر گذاشته است. به طور مثال IT رفته رفته کل جهان را به اشغال خود در می آورد و حتی با مجهز شدن به سیستم های مخابراتی و گذار IT به ICT این تحول نیز عمق بیشتری به خود گرفته است. اینترنت به صورت ذاتی و ریشه ای مرز نمی شناسد. بنابراین سواد رسانه ای پاسخی ضروری، غیر قابل اجتناب و واقع نگر نسبت به محیط الکترونیکی پیچیده اطراف ما است تا با ایجاد توانایی دسترسی به تحلیل، ارزیابی و پردازش فعال اطلاعات در اشکال مختلف پیام های مکتوب، دیداری و شنیداری بپردازیم(بابایی راد، 1387: 137).

جیمز پاتر[3]معتقد است سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندازهاست که ما به طور فعالانه برای قرار گرفتن در معرض رسانه از آن بهره برداری می کنیم تا معنای پیام هایی را که با آنها مواجه می شویم تفسیر کنیم(شکرخواه، 1386: 30). از نظر پاتر این چشم انداز معرفتی از طریق آشنایی علمی با رسانه ها به دست می آید. زیل[4] می گوید: سواد رسانه ای عبارت است از فهم ساختار و کارکرد پیام های رسانه ای و سازمان هایی که آنها را ایجاد می کند(زیل، 2002: 1).

ارتباط گران امروزی با دنیایی بشدت رسانه ای شده مواجه اند. رسانه ها برای جلب توجه هرچه بیشتر آنها به رقابت با هم برخواسته اند و از انواع تکنیک ها برای در اختیار داشتن مخاطبان و فروش آنها به سرمایه داران و تبلیغات چی ها بهره می گیرند. انسان امروزی در مواجهه با رسانه هایی که حتی شب هنگام و در فضای خصوصی خانوادگی هم حضور دارند ابزاری جز سواد رسانه ای در اختیار ندارد. دیگر کسانی که از سواد سنتی (توانایی خواندن و نوشتن) برخوردارند، لزوماً باسواد به شمار نمی روند، بلکه کسانی باسوادند که از نظر شناخت و کاربرد رایانه، اینترنت و دیگر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی توانمند باشند (شاره،2007: 148؛ به نقل از مهرداد،1379: 168) . ادارات  روابط عمومی در سازمان­ها یکی از منابع خبری رسانه­ها هستند و خبرنگاران بصورت روزمره با آنها ارتباط دارند.  در واقع کارکنان روابط عمومی­ها خود نیز به نوعی تولید کننده محتوا برای رسانه­ها هم هستند و اخبار و اطلاعات مورد نیاز افکار عمومی را در اختیار رسانه­ها قرار می­دهند. آنها مسئولیت مدیریت ارتباط با مردم  و رسانه­ها را بر عهده دارند. از آنجا که سواد رسانه­ای ابزار لازم برای مواجهه با رسانه­ها است.  بنابراین شناخت وضعیت سواد رسانه­ای در میان کارکنان روابط عمومی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. اطلاع از وضعیت سطح سواد رسانه­ای کارگزاران روابط عمومی ادارات سطح شهر کرمانشاه در سال 1392 می­تواند به مدیران سازمان­ها در جهت ارتقای کیفیت ارتباط سازمان با رسانه­ها و مردم کمک شایانی کند.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- اهدف كلي

شناسایی و تبین وضعیت میزان سواد رسانه­ای کارگزاران روابط عمومی ادارات سطح شهر کرمانشاه.

1-3-2- اهداف جزيي

هدف 1.شناسايي و بررسی تأثير جنس بر میزان سواد رسانه­ای کارکنان ادارات روابط عمومی  سطح شهر کرمانشاه.

هدف 2.شناسايي و بررسی تأثير سن  بر میزان سواد رسانه­ای کارکنان ادارات روابط عمومی  سطح شهر کرمانشاه.

هدف 3.شناسايي و بررسی تأثير میزان تحصیلات بر  میزان سواد رسانه­ای کارکنان ادارات روابط عمومی  سطح شهر کرمانشاه.

هدف 4. شناسايي و بررسی تأثير  سابقه خدمت بر  میزان سواد رسانه­ای کارکنان ادارات روابط عمومی  سطح شهر کرمانشاه.

هدف 5.شناسايي و بررسی تأثير گروه های تحصیلی  بر میزان سواد رسانه­ای کارکنان ادارات روابط عمومی  سطح شهر کرمانشاه.

هدف 6.شناسايي و بررسی تأثير میزان استفاده از رسانه­ها  بر میزان سواد رسانه­ای کارکنان ادارات روابط عمومی  سطح شهر کرمانشاه.

هدف 7. تعیین میانگین سواد رسانه­ای کارگزاران روابط عمومی ادارات سطح شهر کرمانشاه.

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت روز افزون رسانه ها و پیشرفت های قابل ملاحظه ای که در این زمینه در سطح جهان صورت گرفته است، جای خاص موضوع سواد رسانه ای در بحث های ارتباطی در میان کارکنان ادارات و نهادهای جامعه به وضوح احساس می شود و شاید این تحقیق بتواند گامی در این زمینه بردارد؛ زیرا آنچه کاربران رسانه های پرقدرت جهان معاصر به آن نیاز مبرم دارند، همان «سواد رسانه ای» است و کارکنان روابط عمومی های ادارات نه تنها به عنوان شهروند در معرض رسانه ها هستند بلکه به لحاظ شغلی نیز ارتباط ویژه ای با رسانه ها دارند.کارکنان روابط عمومی ها به لحاظ شغلی و تحصیلاتی باید دارای مهارت های بالایی در استفاده از رسانه های مختلف باشند و آنها را در راستای منافع سازمانی خود بکار ببرند. همچنین روابط عمومی ها بایستی سطح بالایی از سواد رسانه ای بهره بگیرند تا بتوانند در مقابل ترفندهای رسانه ای رسانه ها استراتژی های متناسبی اتخاذ کنند و گرنه در دام انفعال می افتند که نتیجه بارز آن تضعیف حوزه فعالیت سازمان متبوع روابط عمومی ها است .

شناخت میزان سواد رسانه ای کارکنان روابط عمومی ها همچنین احتمالا نشان دهنده میزان آمادگی ادارات و سازمان های دولتی برای ورود به جامعه اطلاعاتی است. شناخت میزان بهره مندی کارکنان روابط عمومی از سواد رسانه ای به برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا برنامه هایی مرتبط با این موضوع را در دستور کار قرار دهند و  برنامه های آموزشی ویژه ای را پی گیرند. کارکنان روابط عمومی ها علاوه بر زندگی شخصی به صورت حرفه ای نیز در مواجهه با رسانه ها می باشند و ارتقای وضعیت  سواد رسانه ای در میان آنها می تواند به ارتقای رسانه ها نیز منجر شود. بنابراین، پژوهش حاضر بدنبال بررسی سطح سواد رسانه ای کارگزاران روابط عمومی ادارات سطح شهر کرمانشاه می باشد.

1-5- فایده پژوهش

انجام این تحقیق به شورای روابط عمومی ها (که در استانداری کرمانشاه مستقر است) بسیار کمک می کند تا برنامه های بازآموزی کارکنان روابط عمومی را به صورت دقیق تر بر اساس فاکتورهای مورد نیاز و خلاهای موجود  طراحی کند.  همچنین به برنامه ریزان سازمانی در استان کرمانشاه کمک می کند تا کارکنان روابط عمومی خود را بهتر بشناسند و ضمن توجه به نقاط قوت آنها برنامه های آموزشی را بر جنبه هایی از سواد رسانه ای که درجات پایینتری دارند  متمرکز کنند. انجام این تحقیق همچنین به شناخت  سایر ویژگی های کارگزاران روابط عمومی در شهر کرمانشاه می انجامد.

[1] . Vize, Anne

[2] . Media Literacy

[3] . James Potter

[4]. Zyl

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122