پايان نامه بررسي وضعيت گردشگري جنگ به منظور توسعه گردشگري (استان خوزستان)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي وضعيت گردشگري جنگ به منظور توسعه گردشگري (استان خوزستان) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 222 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي وضعيت گردشگري جنگ به منظور توسعه گردشگري (استان خوزستان) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- بيان مسأله 4
1-2- اهميت موضوع تحقيق 5
1-3- اهداف‌ تحقيق 6
1-4- پرسش های اصلی 7
1-5- فرضيه های اصلی 7
1-6- پيشينه تحقيق 7
1-7- قلمرو تحقيق 9
1-8- مراحل انجام کار و روش تحقيق 10
1-8-1- روش تحقيق 10
1-8-2- جامعه آماري 10
1-8-3- روش نمونه‌گيري 10
1-8-4- شيوه گردآوري اطلاعات 11
1-8-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات
1-8-6- شيوه‌هاي تجزيه و تحليل يافته‌ها 11
12
1-8-6-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش 12
1-8-6-2- پایایی ابزارسنجش 12
1-9- محدوديت‌هاي پژوهش 13
فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش
مقدمه 15
2-1- مفاهیم، اصطلاحات و انواع گردشگری 16
2-1-1- تعریف واژه توریست، توریسم 16
2-1-2- سیر تحول تاریخی مفهوم توریسم18
2-1-3- هستی شناسی توریست و توریسم 19
2-1-4- طبقه بندی انواع توریسم19
2-1-4-1- انواع گردشگری از چند دیدگاه20
2-2- تعاریف جنگ، انواع، انگیزه ها و جنگ تحمیلی27
2-2-1- چند دیدگاه درباره مفهوم جنگ27
2-2-2- انواع جنگ 28
2-2-3- انگیزه های مادی و معنوی در جنگ(جنگ تحمیلی)28
2-2-4- نگاهی بر جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس29
2-3- رابطه میان جنگ و گردشگری جنگ30
2-3-1- انواع گردشگری مرتبط با گردشگری جنگ31
2-3-1-1- گردشگری آموزشی31
2-3-1-2- گردشگری فرهنگی32
2-3-1-3- گردشگری میراث32
2-3-1-4- گردشگری علایق خاص33
2-3-1-5- گردشگری سیاه34
2-3-1-6- گردشگری مکان های سیاه35
2-3-1-7- گردشگری مرگ36
2-3-1-8- گردشگری میراث بیرحمی و قساوت39
2-3-1-9- گردشگری جنگ40
2-3-1-10- گردشگری میدان جنگ42
2-3-1-10-1- کارکرد میادین جنگ43
2-3-1-10-2- تیپ شناسی مسافران میادین جنگ45
2-3-2- رویکردهای گردشگری جنگ46
2-3-3- عرضه و تقاضای گردشگری سیاه(جنگ)48
2-3-3-1- طیف بندی محصولات گردشگری سیاه(گستره عرضه)48
2-3-3-2- عوامل محرک گردشگری سیاه51
2-3-3-2-1- ارزش های فرهنگی52
2-3-3-2-2- تقدیس53
2-3-3-2-3- مشخص شدن(برجسته سازی)53
2-3-3-2-4- هویت53
2-3-3-2-5- آموزش و اکتشاف54
2-3-3-2-6- علاقه تاریخی55
2-3-3-2-7- میراث55
2-3-3-2-8- احساس غربت56
2-3-3-2-9- خاطره و یادمان56
2-3-3-2-10- کنجکاوی57
2-3-3-2-11- موقعیت57
2-3-3-2-12- رسانه58
2-3-4- عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جنگ60
-4- نگاهی کوتاه به تاریخچه گردشگری در جهان64
2-5-تاریخچه گردشگری در ایران66
2-5-1- زمینه تأسیس نهادها و ساختار اداری گردشگری در ایران69
2-6- تاریخچه گردشگری جنگ در جهان71
2-6-1- مقاصدمعروف گردشگری جنگ در جهان73
2-6-1-1- گردشگری جنگ در فرانسه74
2-6-1-2- گردشگری جنگ دربلژیک77
2-6-1-3- گردشگری جنگ در ترکیه87
2-6-1-4- گردشگری جنگ در روسیه 89
2-6-1-5- گردشگری جنگ در ژاپن94
2-7- راهیان نور،مقدمه ای برای گردشگری جنگ در ایران98
2-7-1- اهداف راهیان نور99
2-7-2- تفاوت راهیان نور و گردشگری جنگ100

فصل سوم: ويژگي‌هاي جغرافيايي استان خوزستان
مقدمه 102
3-1- ویژگی های جغرافیای طبیعی 103
3-1-1- موقعیت محدوده جغرافیایی103
3-1-2- زمين‌شناسي 103
3-1-3- توپوگرافی104
3-1-4- اقلیم104
3-1-5- باد105
3-1-6- منابع آب106
3-1-7- خاک شناسی106
3-1-8- پوشش گياهي 107
3-1-9- حيات جانوري 108
3-2- ويژگي‌هاي جغرافياي انساني 109
3-2-1- سابقه تاریخی استان خوزستان109
3-2-2- وجه تسمیه نام خوزستان 109
3-2-3- مطالعات تقسیمات سیاسی استان خوزستان109
3-2-4- ويژگي‌هاي اجتماعی(جمعیتی)110
3-2-4-1- ویژگی های جمعیتی110
3-2-4-1-1- تراکم جمعیت 112
3-2-4-1-2- ساختار سنی وجنسی جمعیت استان 112
3-2-4-1-3- سواد112
3-2-4-2- شاخصه های اشتغال113
3-2-5- ساختار اقتصادی113
3-3- طبقه بندی جاذبه های گردشگری استان خوزستان114
3-3-1- جاذبه های طبیعی115
3-3-2- جاذبه های انسانی 118
3-3-2-1- قلعه های تاریخی120
3-3-2-2- حمام های تاریخی123
3-3-2-3- کاروانسراها124
3-3-2-4- مکان های تاریخی125
3-3-2-5- پل های باستانی129
3-3-2-6- مساجد تاریخی130
3-3-2-7- آرامگاه ها و زیارتگاه ها131
3-3-2-8- نقش برجسته ها135
3-3-2-9- آسیاب های باستانی136
3-3-2-10- خانه های تاریخی137
3-3-3- جاذبه های فرهنگی گردشگری جنگ در استان خوزستان138
3-3-3-1- مسیرهای گردشگری جنگ در استان خوزستان138
3-3-3-2- یادمان های دفاع مقدس در استان خوزستان139
فصل چهارم: تجزيه و تحليل موضوع پژوهش
مقدمه 153
4-1- يافته‌هاي توصيفي پژوهش154
4-1-1- جنسيت 154
4-1-2- وضعيت تأهل154
4-1-3- سن پاسخگویان155
4-1-4- تحصیلات پاسخگویان156
4-1-5- شغل156
4-1-6- وسیله نقلیه 157
4-1-7- سکونت در مناطق جنگی در حین جنگ 157
4-1-8- اولین بازدید از مناطق جنگی کشور 158
4-1-9- آیا از سایر مناطق جنگی کشور بازدید کرده اید؟158
4-1-10- آیا از مناطق جنگی سایر کشورها دیدن کرده اید؟ 159
4-1-11- آیا سابقه حضور در جبهه های جنگ داشته اید؟ 159
4-1-12- آیا جزء خانواده شهدا و یا جانبازان هستید؟160
4-2- یافته های کیفی پژوهش160
4-2-1- ویژگی های خاص گردشگری161
4-2-2- نقش برنامه ریزی و آموزش در توسعه گردشگری جنگ 162
4-2-3- بزرگداشت آثار 163
4-2-4- همگونی و رابطه مثلث گونه163
4-2-5- ابعاد بین المللی جنگ164
4-2-6- نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری164
4-2-7- نقش ارگان ها و نهادهای دولتی در حفظ مکان ها165
4-2-8- وجود مین و سیم های خاردار در ایجاد ترس 165
4-2-9- فقدان برنامه ریزی و امکانات زیرساختی166
4-2-10- اطلاعات علمی از سایت ها و مکان های مورد بازدید167
4-2-11- رونق گردشگری جنگ در بهبود وضعیت اسکان167
4-2-12- ورود بازدیدکنندگان به مناطق جنگی168
4-2-13- نقش گردشگری جنگ در توسعه اجتماعی168
4-2-14- یادآوری خاطرات جنگ169
4-2-15- رضایت از سطح امکانات رفاهی و وضعیت اسکان170
4-2-16- اثرات یادمان ها در ایجاد خاطره170
4-2-17- تعداد و وضعیت یادمان ها171
4-2-18- انتخاب راهیان نور و تأثیر آن در افزایش معلومات گردشگران171
4-2-19- نقش بازدید از میراث و توان های گردشگری جنگ172
4-2-20- میزان تمایل برای بازدید دوباره از استان173
4-2-21- توجیه و تشویق مردم برای بازدید از مناطق جنگی174
4-2-22- تغییر در نگرش نسبت به جنگ177
4-2-23- الویت در انتخاب جاذبه های گردشگری ایران175
4-2-24- آینده گردشگری جنگ177
4-2-25- مانع اساسی توسعه گردشگری جنگ177
4-3- ارائه مدل مرتبط با گردشگری جنگ 179
4-4- تجزيه و تحليل SWOT 180
4-4-1- استراتژی و راهبرد مناسب در مناطق جنگی استان خوزستان184
4-4-2- جمع بندی تحلیل وضعیت گردشگری جنگ در استان خوزستان187
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
مقدمه 190
5-1- نتیجه گیری191
5-2- پيشنهادها 195

پيوست‌ها:
پرسشنامه گردشگران 199

منابع و ماخذ

* منابع فارسي :

1. ارمغان، سیمین. توریسم و نقش آن در جغرافیا،1386، چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

2. اکبری، علی و قرخلو،مهدی. اکوتوریسم؛مفهومی نو در جغرافیای گردشگری،1389،نشر انتخاب، تهران.

3. الوانی، سید مهدی، پیروزبخت، معصومه. فرایند مدیریت جهانگردی، 1385، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، تهران.

4. افشارسیستانی، ایرج. آثار باستانی و تاریخی خوزستان، 1380، نشر روزنه، تهران.

5. اقتداری، احمد. آثار و بناهای تاریخی خوزستان، 1375، نشر اشاره، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.

6. ام الیوت، جفری و رجینالد، رابرت ، فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک،1378، ترجمه میرحسین رئیس زاده لنگرودی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

7. اطلس فرهنگی ایران، جغرافیا، زندگی جانوری.

8. بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، ستاد تبلیغات جنگ، شورای عالی دفاع، جلد 1، تهران،1368.

9. تولایی،سیمین. مروری بر صنعت گردشگری،1386،چاپ اول،چاپ و انتشار دانشگاه تربیت معلم، تهران.

10. سایت گردشگری و میراث فرهنگی استان خوزستان.

11. پاپلی یزدی ، محمد حسین و سقایی ، مهدی، گردشگری ماهیت و مفاهیم ،1385، تهران، انتشارات سمت.

12. پیرنیا، حسن. ایران باستان؛ تاریخ مفصل ایران قدیم، 1388، کتاب پارسه، تهران.

13. حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،1386،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی«سمت»، تهران.

14. حیدری،رحیم. مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری،1389،چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی«سمت»، تهران.

15. خاطری ، شهریار. گردشگری جنگ در جهان، 1389، تهران : موزه صلح.

16. دهخدا، علی  اکبر؛ لغت نامه، مجلس شورای ملی (دانشگاه تهران،دانشکده ادبیات، سازمان لغت نامه)،تهران.

17. رضوانی، علی اصغر. روابط متقابل شهر وروستا با تأکید بر ایران، 1374، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.

16. رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد. شناخت گردشگری،1388، چاپ هفتم، اصفهان،نشر چهارباغ.

17. ریاحی سامانی،نادر. جایگاه اماکن زیارتی در توسعه گردشگری ایران،1389،چاپ اول،سازمان چاپ و انتشارات،تهران.

18. زاهدی، شمس السادات، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تأکید بر محیط زیست)، 1385، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

19. سازمان برنامه و بودجه خوزستان، معاونت هماهنگی و و برنامه ریزی،گروه مطالعات سیمای اقتصادی اجتماعی استان خوزستان، 1375، جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تهران،مرکز انتشارات تهران.

20. ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده کشور.1378.

21. ستاد راهیان نور،1377.

22. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1345.

23. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1355.

24. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1365.

25. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1375.

26. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1385.

33. کاظمی،مهدی. مدیریت گردشگری،1387،چاپ سوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت»،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،تهران.

34. کاظمی،مهدی. فرهنگ زیربنای جهانگردی پایدار ایران ،1380، ویژه نامه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

35. کیوی ، ریمون و لوک وان کامپنهود. روش تحقیق در علوم اجتماعی، 1384، ترجمه عبد الحسین نیک گهر ، تهران، نشر توتیا .

36. محلاتی،صلاح الدین. جستاری در هنگام فراغت؛جلد1:سفر و جهانگردی،1388،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران.

37. محلاتی،صلاح الدین. درآمدی بر جهانگردی،1380، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

34. مجله ویکی پدیا.

38. مهدوی حاجیلوئی، مسعود. اصول و مبانی جغرافیای جمعیت،1373، نشر قومس،تهران.

39. نخجوان، احمد. جنگ،1317، چاپخانه فردین و برادر، تهران.

40. نکوئی صدری،بهرام. مبانی زمین گردشگری؛با تأکید بر ایران،1388، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت»،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،تهران.

41. وثوقی،لیلا. گردشگری تلخ با تأکید بر گردشگری جنگ،1388، مجله مطالعات جهانگردی، شماره10، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

42. وصیت نامه امام خمینی.1368.

43. همایون، محمدهادی. جهانگردی؛ ارتباطی میان فرهنگی،1384، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، تهران.

44. یعقوب زاده، رحیم. برنامه ریزی توریسم،1388، انتشارات کیان فردا، تهران.

 * منابع لاتین :

1.Chris Ryan, Battlefield tourism: History, place and Interpretation,

4. John Lennon and Malcolm Foley, Dark tourism: The attraction of Death and disaster,2002.

5. Kazalarska, S.I. 2002. Dark Tourism: Reducing Dissonance in the Interpretation of Atrocity at Selected Museums in Washington, D.C. Unpublished thesis of the George Washington University.

6. Lennon, J., & Foley, M. (2000). Dark tourism: The attraction of death and disaster. London: Continuum.

7. Ryan, C. (2007). The Battlefield Tourism : history , place and interpretation , Elsevier.

8. Richard Sharpley and Philip R.Ston,The darker said of travel:The Theory and practice of dark tourism,2006.

9. Smith,Valene. War and Tourism an American Ethnography,Annals of Tourism. Vol.25, No.1,pp.202-227.(1998).

10. Stone,P. A Dark Tourism Spectrum: Towards a Typology of Death and Macabre Related tourists sites,attractions and exhibitions. An Interdisciplinary International Journal.vol.54,No.2.pp.145-160.(2006)

11. Stone, Philip and Sharply,Richard. Consuming Dark Tourism: A Thanatological Perspective, University of Central Lancashire,UK.(2008)

12. Stone,Philip. A Dark Tourism Spectrum, Tourism, an interdisciplinary international journal.vol.25,pp:145-160.(2006).

13. Strange,C. and Kempa,M.Shades of Dark Tourism: Alcatraz and Robben Island. Annals of Tourism Research.(2003)

14. Tarlow,P. Dark Tourism. (edited by) Novelli,M. Niche tourism: Contemporary issue, trends and cases. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.(2005).

15. World Tourism Organization(1999).

16. Tunbridge,J.E. & Ashworth, G.J. 1996. Dissonant Heritage – The Management of the Past as a Resource in Conflict. New York: John Wiley & Sons.

 

چکیده

این پایان نامه به بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری ملّـی «مطالعه موردی استان خوزستان» پرداخته است. با توجه به این موضوع که جنگ پیامدهای منفی بر صنعت گردشگــری دارد، در دهه های اخیر، به موضوع گردشگری بعد از جنگ در مناطق جنگی پرداخته شده است. گردشگـری جنگ، شکلی جدید از گردشگـری است که پس از جنگ جهانـی اول و دوم شکل گرفت که در آن جنگ با تمـام آثار و پیامدهای خود مبنا و زمینه بروز و ظهور گردشگـری است. این ابعاد شامل مناطق جنگی،صحنه های نبرد، سنگـرها، تسلیحات به جا مانده از جنگ، آثار باقیمانده از قربانیان، یـادمـان ها، موزه ها و … است. از این نظر گردشگـری جنگ شامـل حوزه های مفهومی و قلمـرو معنایی جبهه ها و مناطـق نبرد، مـوزه های جنگ، یادمـان ها و بناهـای یادبود است که با رویکردهای اسطوره ای، تاریخی و تبادل فرهنگی، سیاسی و صلح طلبانه تبیین می گردد. شناسایی جـاذبه های گردشگـری جنـگ در استان خـوزستان به عنـوان نقطـه کانونی جنگ عراق علیه ایران، مطالعه رونـدها و مسائـل عمومی و تخصصی گردشگـری در مناطق جنگـی خوزستان، تحلیل علل فزونی تعداد گردشگران در این استان، سابقه شکل گیری پدیده گردشگری جنگ در کشور«راهیان نور» و بررسی چالش ها و فرصت های فراروی گردشگـری جنگ به منظور ارائه راهکارهای عملی برای نقش آفرینی و توسعه این نوع از گردشگـری در گردشگری ملّـی، اهداف و غایت این پژوهش را تشکیل می دهند. متـدولـوژی  این پـژوهش مبتنی بر رویکـرد توصیفـی- تحلیلـی بوده و در کنار آن از الگـوی مـوردی نیز جهت افـزایش روایـی و پایایـی نتایج استفاده شده است. از نظر جامعـه آمـاری بـرای پرسشنامه بازدیـدکنندگان از استان های تهـران، خوزستـان و گلستـان به طور تصادفـی انتخاب شده اند که پاسخ ها و اطلاعات آنها با استفاده از نـرم افزار Excel و SPSS انجام شده است. با کمک تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و راهکارهای مواجه با آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگـر لزوم استفاده از استراتـژی حمایتـی است که بر اساس این راهبرد، استراتژی توسعه و گسترش گردشگـری جنگ با به حداکثر رساندن نقاط قوت و ایجاد فرصت ها و تنوع در کنار جاذبه مناطـق جنگـی قابـل تحقق است.

کلید واژه : گردشگری، جنگ، گردشگری جنگ، راهیان نور، استان خوزستان.

 مقدمه

سیر و سیاحت بویژه برای گذراندن اوقات فراغت یکی از نیازهای اصلی بشر تلقی شده، به گونه ای که این پدیده با تخصیص 1/. از جمعیت جهان، بزرگترین جابه جایی صلح آمیز تاریخ بشر محسوب می شود. پیشرفت فناوری حمل ونقل و ارتباطات، توسعه تولیدات صنعتی و افزایش درآمد، جهانـی شدن و ابعاد مرتبط با آن، افزایش اوقات فراغت، بهبود خدمات بازنشستگی، ارتقاء سلامت جوامع و دیگر عـوامل تغییرات چشم گیری را در کشورهای صنعتی و به خصوص در شهـرها ایجاد نمـوده و توانسته است جهانـگردی (صنعت بدون درد) را در هزاره سوم میــلادی به عنوان یکی از مهم ترین نیـروهای محرکه اقتصادی و یکی از سه صنعت درآمدزای مهم جهان در کنار صنعت نفت و خودرو سازی مطرح کند( تولایی،1386:15).

اگر در گذشته صحبت از گـردش به میان می آمد، به طور حتم در اذهان بسیاری از مردم تصویری از یک تفـریح ساده با هدف گـذران اوقـاتی از زنـدگی خویش شکل می گرفت؛ اما با گـذشت زمان و کسب و کار و تجربه های نو و بررسی های علمی مشاهده شد که جوامـع امروزی روز به روز درگیر پیچـیدگی های این عصر شده و به طور طبـیعی و ذاتـی رفتار فردی و گروهی خود را طوری تنظیـم می کنند که خواهـان ارزش گـذاری ویـژه ای برای زمـانی از وقت خویـش می شوند و این درک را دارند که هـرچه خود را غرق در دنیای بیکـران فنـاوری کنند به همان کیفیت، نیـازمند بهره منـدی از گردش و تکاپو برای شناخت و درک موضوعاتی جذاب طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند.

با توجه به افزایش و متنوع شدن گونه های گردشگـری در جهان، از سال های خیلی دور ولی تقریبا به طور رسمی از سال 1990، گونهء جدیدی از گردشگری تحت عنوان “گردشگری سیاه”1 به انواع متداول گردشگری اضافه گردید.

یکی از شاخه های گردشگری سیاه، گردشگری جنگ2 است که بیانگر آن است که در آینده نه چندان دور مناطق مرتبط با جنـگ بی گمان یکی از پربیننده ترین انواع جـاذبه های گردشگری جهان خواهد شد. هر چند هنوز جـاذبـه های گـردشگـری جنـگ، یک زیر مجموعه از کلیت مکان های توریستی مرتبط با درد و رنج است.

جنگ و درگیری های مسلحانه بخش جدایی ناپذیر از تاریخ و زندگی بشر بوده و هست. صرفنظر از علل و انگیزه های وقوع جنگ، این واقعیت وجود دارد که پیامدهای ویرانگر جنگ، کشتار، ویرانی و

و خسارت های ناشی از آن حتی برای طرف پیروز، غیر قابل جبران است و تاریخ زندگی آن ملت را به این پدیده شـوم اختصاص داده است. با توجه به وقـوع 25 جنـگ مسلحانه بزرگ در قرن بیستم، تلفات مستقیم ویا غیر مستقیم بین 170 تا 200 میلیون نفر برآورد شده و کشته شدگان جنگ حدود 110میلیون نفر بوده است.

بررسی ها نشان می دهد سالانه میلیون ها گـردشـگر از مکان های تاریخی مرتبط با جنگ در سراسر دنیا بازدید می کنند و عرضه و تقاضای این شاخه از گردشگری، مفهومی کاملا صلح طلبانه دارد، هر چند اهداف تجـاری و سیـاسی نیز در آن نهفته است. پیش بینی شده است که گردشـگری جنـگ در قرن بیستم نه تنها یک زیر مجموعه مهم در گردشگـری سیـاه خواهد بود بلکه خود تبدیل به یکی از انواع پرطرفدار از گردشگری خواهد شد.

فصل اول

 1-1- بیان مسأله

یکی از انواع خاص گردشگری که در دهه های اخیر مورد توجه گردشگران و برنامه ریزان توریسم قرار گرفته است، گردشـگری جنـگ می با شد. این نوع گردشـگـری برای اولین بار و در سال های گذشته، در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت و به شکل بازدید از آثار و بقایای برجا مانده از جنگ جهانی اول و دوم نمود پیدا کرد.

جنگ همیشه و همه جا با خود مرگ و نابودی و خرابی به همراه داشته است. کشورهایی که درگیر جنـگ می شوند، تا سال ها و حتی دهه ها باید پاسخگوی عواقب ویـران کننده درگیری ها و خون ریزی های ناشی از آن باشند. اما در دنیای امروز که می توان انتظار هر چیزی را داشت، ایجاد درآمد از مناطق جنـگ زده و نمادهـای مبارزه و پایداری چیز عجیبی نیست. دولتمردان کشورهای مختلف، حتی آنهایی که چندان درگیر جنگ نبوده  اند، به اهمیت موضوع گردشگری جنگ پی برده اند و هر یک سعی می کنند با سرمایه گذاری قابل توجه بر روی مناطق جنگی خود، توریست های بیشتری را جذب نمایند. مردم نیز در سال های اخیر غلاقه زیادی از خود برای تماشا و بازدیـد از مناطـق جنگ زده، شهرهای ویران شده، تانک های منهدم شده و بقایای جنگ های خانمان سوز نشان داده اند.

از زمانی که آتش جنگ ها خاموش شده، خون های ریخته شده بر زمین خشک گردیده و سفیر مرگ ساکت شده، مردم برای بازدید به سرزمین هایی می آیند که زمانی مملو بود از جنازه ها و کشته هایی که به خاطر امیـال و قدرت طلبی های سیاستمداران، جان خود را از دست داده بودند، شاید به همین دلیل است که گردشگری جنگ را نوعی از گردشگری تاریک1  و یا گردشگری مشکل2 نامیده اند.

گردشگـری جنـگ خود، بعد جدیدی از اشکـال نوستـالوژیک است. گردشـگری جنـگ در دو بعد نوستـالوژیک و غیر نوستالوژیک آن صورت می گیرد. گردشگری جنگ در قالب نوستالوژیک شکلی از دلتنگی است که برای دوباره دیدن زادگاهی که زمانی غرق خونریزی و صدای مهیب انفجارها بوده و یا برای زنـده کردن خاطرات گذشته صورت می گیرد. در بحث نوستـالوژیکی گردشـگری جنـگ بازدید کننده ها، بازماندگان جنـگ یا خانواده های رزمندگان جنـگی هستند؛ اولین تورهای بازدید از مناطق جنـگی تحت عنوان کاروان های زیـارتی3 در مدت زمان کوتاهی پس از پایان جنـگ جهانـی اول(1918) و به ویژه برای بازدید از منطقه جنگی ایپردر بلژیک توسط بریتانیایی ها راه اندازی شد، در آن زمان عمدتا اعضای خانواده و بازماندگان سربازان کشته شده در این جنگ و نیز رزمندگانی که از نبردهای سهمگین منطقه ایپر جان سالم بدر برده بودند به عنوان “زائر”1  و برای زیارت مناطقی که محـل فداکاری همرزمـان و یا خویشاونـدان آنان بـوده به این منطقه سفـر می کـردند(خاطری، 1389) .

ولی در زمینه غیر نوستالوژیک که امروزه رایج و متداول است شامل کسانی می شود که برای ارضای حس کنجـکاوی، علاقه به میدان های جنـگی و یا محققین در زمینه جنـگ به بازدید مناطق جنـگی می روند.

در طول حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی در طول دهه های اخیر، یکی از موثرترین پدیده های اثرگذار، جنـگ تحمیـلی عراق علیه ایران بوده است. در طول  این جنگ هزاران نفر شهید، میلیون ها نفر آواره و همچنین شهـرها و سکونت گاه هـای فـراوانی تخـریب شدند. عـلاوه بر آن صدها هـزار شهید، مفقودالاثر، اسیر، جانباز و آواره که خاطرات فراموش نشدنی فراوانی را برای بازماندگان جنگ به میراث گذاشته اند. از این نظر جنـگ تحمیلی شکلی از تقدس در ذهنیت ایرانیان یافت و به عنوان گفتمان غالب در زندگی ایرانیـان تداوم یافت. حاصـل این گفتمان از بُعـد دانش توریسـم، تقـارب و تلاقی همزمانی دو مسافرت بود. شکلی داوطلبانه از گردشگری توسط مردم و شکل برنامه ریزی شده دولتی (راهیـان نـور) در مسافرت به مناطق جنـگی به خصـوص استان خوزستـان که کانون و محور اصلی جنـگ عراق علیـه ایران است. استان خوزستان می تواند از جمله استان هایی باشد که با برنامه ریزی جامع و کامل در مورد گردشگری جنگ در کنار دیگر جاذبه های گردشگری استان، نقش بسیار سازنده ای را در حفظ و احیای ارزش های دفاع مقدس و گردشگری ملی  ایفا نماید.

جوهره ی این شکل از گردشگری، بدون شک نوستالوژی واقعه جنگ تحمیلی است که تبعات آن از منظر بررسی رونـدها و جریان های مهم گردشگـری از وجـوه مختلف، توان ها و کمبـودها، و ارائـه راهکارهای عملی جهت برنامه ریزی اصولی به منظور توسعه و نقش آفرینی آن در گردشگـری ملـی در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2- اهمیت موضوع تحقیق

با توجه به مفهـوم گردشـگری که ماهیت ترکیبی و پیچیده ای داردو مستلزم مشارکت بخـش های مختلف نهادها و همکاری جوامع میزبان است به همین دلیل این موضوع نیاز به برنامه ریـزی های دقیق و جامع دارد.

گردشگری جنگ که شکل جدیدی از انواع گردشگری است علاقمندان بسیاری را در سراسر جهانبه خود جذب کرده است، هر چند که هنوز در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

با توجه به اینکه غالب خانواده های ایرانی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ بوده اند، مطالعه این پدیده از جنبه های مختلف از جمله تأثیر آن بر گردشگـری ملـی می تواند دارای اهمیت فراوانی باشد. همچنین ضمن بررسی توان ها، فرصت ها و چالش های گردشگری جنگ در ایران و به خصوص در استان خوزستان، راهکارهای عملی جهت تبدیل شدن آن از پتانسیل گردشگری ملی به گردشگری بین المللی را ارائه کرد. یکی دیگر از زوایای مربوط به اهمیت این پایان نامه آن است که گردشگری جنگ می تواند با ارائه صحنه های جنگ، کانون های درگیری، نمادها و آثارهای باقی مانده از جنگ، رشادت ها، سلحشوریها و ظرفیت های دفاعی و از خود گذشتگی ها و ایثار ایرانیان در دفاع از حریـم کشورشان را به گردشگـران داخلی و به خصوص به گردشگـران بین المللی ارائه دهد. همچنین زنده نگه داشتن قداست رزمندگان و شهـدا در حافظه تاریخی ملت و نسل جدید که شاید نام جنگ تحمیلی را جز در کتب یا رسانه های صوتی و تصویری ندیده و نشنیده باشند، یکی از اهداف بزرگ و معنـوی این شکل از گردشگـری می باشد. از این نظـر، بدیـع بودن موضـوع در پژوهش های گردشگری، فقر تئـوریک در زمینه گردشگری جنگ، فقدان مطالعات میدانی و بررسی های کاوشگرانه از نقش جنـگ در گردشگـری جهت برنامه ریـزی های مطلوب و طرح ریزی های استراتژیک در حوزه گردشگری ملی از جنبه های مهم اهمیت موضوع پایان نامه است.

علاوه بر آن، در سال های اخیر، با افزایش قابل توجهی از گردشگران در مناطق جنگی مواجه هستیم که در ابـعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصـادی اثرات متنـوعی را به دنبال داشته است. درک صحیح از این اثـرات خود می تواند موجب کشف نقاط مثبت و منفی شده که در نهـایت به برنامه ریزی بهتری برای ارتقای فضای گردشگری در این شکل بوجود آورد.

1-3- اهداف تحقیق

شناسایی جاذبه های گردشگری جنگ در استان خوزستان

مطالعه روندها و مسائل عمومی و اختصاصی گردشگری در مناطق جنگی پس از پایان جنگ تحمیلی (امواج حرکت گردشگران، سنوات، خدمات، تأسیسات و آمار گردشگران)

تحلیل تاثیر پیدایـش و افـزایش گردشگـران جنـگ در استـان خوزستـان به منظـور تـوسعه گردشگری در استان

بررسی سابقه شکل گیری و گسترش جنگ در منطقه مورد مطالعه (استان خوزستان)

بررسی فرصت ها و چالش های فراروی گردشگری جنگ به منظور ارائه راهکارهای عملی جهت توسعه و نقش آفرینی این نوع از گردشگری در گردشگری ملی

1-4- پرسش های اصلی

آیا با توجه به علایق ملی و حس نوستالوژیک در میان هموطنان متأثر از جنـگ، توریسم جنگ می تواند جایگاه ویژه ای در گردشگری ملی داشته باشد ؟

آیا گردشگری جنـگ در ایران دارای شرایط مطلـوبی است ؟

1-5 – فرضیه های اصلی

در یک بررسی علمی لازم است محقق برای تعیین دقیق و تبیین منطقی اهداف تحقیق، فرضیه ها را مطرح سازد. فرضیه به عنوان استخوان بندی طرح مطالعاتی، معمولا چند متغیر را به عنوان شاخص هایی برای شناسایی جنبه هایی از پیچیدگی یک مسأله بیان می دارد.

فرضیه یک پیشنهاد و توجیه و به زبان دیگر، راه حل اولیه مسأله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند و هم باعث استنتاج می شود(حافظ نیا،112:1386).

با توجه به آنچه در قسمت بیان مسأله این کار تحقیقی اشاره گردید، فرضیات زیر مطرح اند:

به نظر می رسد به دلایل علایق ملی و حس نوستالوژیک در میان هموطنان متأثر از جنـگ، توریسم جنگ می تواند جایگاه ویژه ای در گردشگری ملی داشته باشد.

به نظر می رسد گردشگری جنـگ در ایران دارای شرایط نامطلـوبی است و نیازمند فرصت سازی و سرمایه گذاری در این بخش می باشد.

1-6- پیشینه تحقیق

در زمینه جنـگ و ارتباطی که با گردشگـری دارد، تا کنون تحقیق مستندی صورت نگرفته و از نگاه توریسم به این مقوله توجه نشده است.

در این قسمت غالبا می توان به کتاب ها (اکثرا لاتین)، پایان نامه ها و یا مقاله هایی اشاره کرد که هر کدام تنها یک بُعد از موضوع را در نظر گرفته اند، بدین معنی که بیشتر مطالعاتی که درباره جنـگ صورت گرفته، جنبه معنوی و چگونگی حفظ میراث جنگ و خاطرات آن مد نظر قرار گرفته است و کمتر به بُعد گردشگـری آن توجه شده است، عاملی که می تواند با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و کارآمد، به توسعه گردشگری جنگ در مناطق جنگ زده و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق کمک بسیار کند که شامل منابع ذیل است:

شهریار خاطری/کتاب گردشگـری جنـگ در جهان و درس هایی که از آن برای ترویج فرهنگ صلـح می آموزیم/نشر آفتاب گرافیک/1389. ( دکترشهريار خاطـري با استفاده از تجربيات شخصي‌ خود از حضور در برخي از تورهاي گردشگـري جنگ در جهان، در اين اثر به معرفي مکان های معروف گردشگری جنـگ در دنيا، سایت های بجا مانده از جنگ اول و دوم جهانی که امروزه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به خود جذب می کند و مراسم های مخصوصی که سالانه در این کشورها اجر می شود، پرداخته است. وي چگونگي انجام اين برنامه در 8 كشور مانند فرانسه، بلژيك، ژاپن، روسيه، بوسني و هرز‌گوين و تركيه را با جزييات كامل در اين كتاب شرح داده است.)

لیلا وثوقی/مقاله گردشگری تلخ(با تاکید بر گردشگـری جنگ)/1388. (هدف از این مقـاله معـرفی گردشگــری تلـخ، به عنـوان یکی از انـواع رو به گستـرش گردشگـری، در بـازار گردشگری جهان است. در این میان، گردشگری جنگ در قرن بیستم یک زیر مجموعه مهم و اساسی در گردشگـری های تلـخ بوده است که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک به یکی از انواع پرطرفدار گردشگـری تبدیل خواهد شد. آثار به جا مـانده از جنـگ در دنیـای امروز، این پتانسیل را دارد که به عامل انگیزشی مهمی در گردشگری تبدیل شود).

فاطمه نعمتی/پایان نامه با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تقاضای گردشگـری جنگ در ایران. (مسئلۀ مهـم در این پایان نامه، پرداختن به مسئلۀ تقـاضای گردشگـری جنـگ و مناطق جنگی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر تقاضای گردشگری جنگ در ایران (از نگاه بازدید کنندگان) است).

4-  سرهنگ مجتبی جعفری/اطلس نبردهای ماندگار.(این کتاب می تواند منبعی برای گردشگری جنگ باشد که به دو زبان فارسی و انگلیسی است.نویسنده این کتاب معتقد است که سفر به مناطق جنگـی تنها در قالب کاروان راهیـان نـور صورت می گیرد که از گردشگـری جنـگ فاصله زیادی دارد. ایشان اعتقاد دارند که مناطق جنگـی ایـران، این ظرفیت را دارند تا مانند سایت های باقی مانده از دوران جنگ جهـانی دوم که گردشگران بسیاری را به خود جذب می کنند، مورد بازدید گردشگران جنگ داخلی و خارجی قرار بگیرد).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه وضعيت تشيع در استان خوزستان در دوره آل بويه
 • پايان نامه تحليل ارتباط توسعه پايگاههاي الکترونيکي در افزايش ميزان گردشگران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122