پايان نامه بررسي ويژگي هاي بيوفيزيکي و بيوشيميايي سوسيس تخميري ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) تلقيح شده با کشت آغازگر ترکيبي باکتري هاي Lactobacillus plantarum و pentosaceus Pediococcus

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ويژگي هاي بيوفيزيکي و بيوشيميايي سوسيس تخميري ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) تلقيح شده با کشت آغازگر ترکيبي باکتري هاي Lactobacillus plantarum و pentosaceus Pediococcus  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ويژگي هاي بيوفيزيکي و بيوشيميايي سوسيس تخميري ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) تلقيح شده با کشت آغازگر ترکيبي باکتري هاي Lactobacillus plantarum و pentosaceus Pediococcus  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه 1
1-1-کپور معمولی 3
1-2- سوسیس¬های تخمیری 3
1-3- طبقه بندی سوسیس¬های تخمیری 3
1-3-1- سوسیس¬های مرطوب 4
1-3-2- سوسیس¬های نیمه خشک 4
1-3-3- سوسیس¬های خشک 4
1-4- واکنش¬های تخمیری 5
1-5- باکتری¬های اسیدلاکتیک 5
1-5-1- پدیوکوکوس 8
1-5-2- لاکتوباسیلوس 8
1-6- مسیرهای تولید اسیدلاکتیک 9
1-7- مواد تشکیل¬دهنده سوسیس تخمیری 12
1-7-1- کشت های آغازگر 12
1-7-1-1- خصوصیات عملکردی فلور میکروبی آغازگر 13
1-7-2- نمک 13
1-7-3- شکر 13
1-8- ترکیبات تولید شده در اثر تخمیر 14
1-8-1- آمین های بیوژن 15
1-8-2- اسیدهای آلی 16
1-8-3- پراکسید هیدروژن 16
1-8-4- باکتریوسین¬ها 17
1-8-5- دی¬اکسید¬کربن 18
1-8-6- دی¬استیل 18
1-9- رنگ سوسیس تخمیری 19
1-10- فواید غذاهای تخمیری 19
1-11- فرضیات پژوهش 20
1-12- اهداف پژوهش 20
فصل دوم : بررسی منابع
مروری بر تحقیقات انجام شده 22
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1- تهیه فیله ماهی 28
3-2- آماده سازی باکتری¬ها 28
3-3- تهیه سوسیس ماهی 28
3-4- آنالیز میکروبی 29
3-5- اندازه¬گیری pH 29
3-6- اندازه¬گیری درصد پروتئین 30
3-7- اندازه¬گیری چربی 31
3-8- اندازه¬گیری درصد رطوبت 31
3-9- اندازه¬گیری خاکستر 32
3-10- اندازه¬گیری ظرفیت نگهداری آب (Whc) 32
3-11- سنجش مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) 33
3-12- اندازه¬گیری مقدار پپتید های محلول 33
3-13- آنالیز پروفیل بافت TPA 34
3-14- اندازه¬گیری رنگ 34
3-15- آنالیز آماری 35
فصل چهارم: نتایج
4-1- آنالیز تقریبی 37
4-2- نتایج pH 38
4-3- مقادیر مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) 39
4-4- پپتید های محلول – TCA 40
4-5- نتایج آزمایشات میکروبی 41
4-5-1- شمارش جمعیت باکتری¬های اسید لاکتیک (LAB) سوسیس تخمیری ماهی 41
4-5-2- مقادیر کل باکتری¬های سودوموناس در سوسیس تخمیری ماهی 42
4-5-3- مقادیر جمعیت انتروباکتریاسه در سوسیس تخمیری ماهی 43
4-5-4- مقادیر کل باکتری¬های هوازی و بی هوازی اختیاری 44
4-6- ظرفیت نگهداری آب 45
4-7- آنالیز پروفیل بافت 46
4-8- پارامترهای رنگ 47
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- آنالیز تقریبی 49
5-2- نتایج pH 49
5-3- مقادیر مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) 50
5-4- پپتید¬های محلول –TCA 51
5-5- نتایج آزمایشی میکروبی 52
5-5-1- شمارش جمعیت باکتری¬های اسید لاکتیک (LAB) سوسیس تخمیری ماهی 52
5-5-2- مقادیر کل جمعیت باکتری¬های سودوموناس در سوسیس تخمیری ماهی 53
5-5-3- مقادیر جمعیت انتروباکتریاسه در سوسیس تخمیری ماهی 54
5-5-4- مقادیر کل باکتری¬های هوازی و بی¬هوازی اختیاری در سوسیس تخمیری ماهی 55
5-6- نتایج آنالیز پروفیل بافت 55
5-7- ظرفیت نگهداری آب 56
5-8- پارامترهای رنگ 57
5-9- نتیجه¬گیری 59
5-10- پیشنهادات 60
منابع و مآخذ 62

منابع:

 

اعلمی، م., خامسان، ع. (1380). میکروبیولوژی گوشت. تهران، شرکت جهاد تحقیقات و آموزش. ص. 466.

اختیاری، حو., جنتی، ع., مقیمی، ب., نوریان، ع., فیاض زاده، الف. (1384). بیوشیمی.

بهرامی، آ., علیزاده، م. (1392). آمین های بیوژن به عنوان شاخصی جهت تشخیص تازگی و کنترل کیفیت مواد غذایی دریایی، بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

پروانه، و. کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی، انتشارات دانشگاه تهران.

تبعه امامی، ش. (1376). اثر دو زمان متفاوت تخمیر و رسیدن در تولید یک نوع سوسیس تخمیری با استفاده از میکروارگانیسم آغازگر. پایان نامه کارشناسی ارشد.

جعفرپور، ع. علی نژاد، ع. یگانه، س. صفری، ر. (1390). بررسی اثر باکتری های Lactobacillus plantarumو Pediococcus pentosaceus و دماهای مختلف فرآوری بر روی خصوصیات کارکردی سوسیس تخمیری تهیه شده از ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

رحمانی فرح. ک., شعبانپور. ب., شعبانی. ع. (1389). مطالعه میزان استرس وارده و خصوصیات کیفی گوشت ماهی کپور معمولی تحت تراکم و روش های مختلف کشتار، مجله علوم و فنون دریایی.

رضوی شیرازی، ح. (1380). تکنولوژی فرآورده های دریائی، علم فرآوری (2). انتشارات نقش مهر. ص. 95.

رضوی شیرازی، ح. (1385). تکنولوژی فرآورده های دریائی: اصول نگهداری وفرآوری (1). چاپ دوم. تهران انتشارات پارس نگار.

رکنی، ن. (1387). علوم و صنایع گوشت. انتشارات دانشگاه تهران. ص. 46.

سخاوتی، س., آهوپای، س. (1390). بررسی عوامل تشدید کننده طعم در سوسیس های تخمیری، بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی.

سلطانی، م., آخوندزاده, ا., چوبکار, ن., رومیانی, ل., قائنی, م., عباس زاده, س., یدالهی, ف. (1392). اصول ایمنی و کیفیت در فرآورده های ماهیان. انتشارات دانشگاه تهران.

لطفی، ح., حجازی، م., مختاری زنوزی، پ., اسلامی، ص. (1390). ارزیابی قابلیت تولید باکتریوسین توسط سه لاکتوباسیلوس بومی کشور توسط آنزیم های پروتئولیتیک، بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی.

محمدی، م. حسینی، ه. (1388). اصول و روش های تولید سوسیس و کالباس. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور. ص 208.

مرتضوی، ع., ضیاءالحق، ح. (1389). میکروبیولوژی غذایی مدرن، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد اول، ویرایش هفتم.

مرتضوی، ع. معتمدزادگان، ع. اعلمی، م. نایب زاده، ک. (1376). میکروبیولوژی غذایی مدرن، جلد دوم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

مرتضوی، ع., صادقی، ع. (1381). میکروبیولوژی غذایی. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

معینی،س. فرزانفر،ع.، 1384. بررسی امکان تولید فیش برگر از کوسه ماهی خلیج فارس. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 36. شماره 6.صفحه 1143-1151.

موسوی نسب. م، عسگری. ف، حبیبی. ع. (1390).Characteristics and Applications of Microbial Starters in Meat Fermentations ، اولین سمینار ملی امنیت غذایی.

موسوی نسب، م. موسوی نسب، س. عابدی، ع. حقیقی منش، س. خالصی، ه. عباسفرد، ا. (1387). تولید فرآورده های دریایی باارزش افزوده. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی.

ناصری رازلیقی، ا. ناصری رازلیقی، ع. (1384). تکنولوژی ساخت فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس، انتشارات تهران. ص. 442.

نوروزی، ج. (1381) بررسی امکان ایجاد شرایط بهینه رشد لاکتوباسیلوس پلانتاروم برای تولید بیشتر باکتریوسین آن، فصلنامه علمی-پژوهشی فیض، شماره 24.

همایونی راد، ع.,اصلان شیر زاده، م. (1390). مروری بر فناوری تولید سوسیس های تخمیری، بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

وثوقی، غ., مستجیر، ب. (1381). ماهیان آب شیرین، انتشارات دانشگاه تهران. ص.317.

Adams, M. R., Cooke, R. D., Twiddy, D. R. (1987). Fermentation parameters involved in the  production of lactic acid preserved fish-glucose substrates. International Journal of Food Science and Technology 22, 105–114.

AOAC. (2000) Official methods of analysis. Association of Official Analytical Chemists, EUA.

 

Arief, I. I., Aditia, W., Baihaqi, M., Noraimah, Henhrawan. (2014). Physicochemical and Microbiological Properties of Fermented Lamb Sausages using Probiotic Lactobacillus plantarum IIA-2C12 as Starter Culture. Procedia Environmental Sciences, 20 352 – 356.

Arsalan, A., & Dincoglu, A. (2001). Fermented Cyprinus carpio L.Sausage. Turk J Vet Anim Sci, 25 667-673.

Aryanta, R. W., Fleet, G. H., Buckle, K. A. (1991). The occurrence and growth of   microorganisms during the fermentation of fish sausage. International Journal of Food Microbiology, 13(2),  143–150.

 

Ashenafi, M., & Busse, M. (1989). Inhibitory effect of Lactobacillus plantarum on Salmonella infantis, Enterobacter aerogenes and Escherichia coli during tempeh fermentation. J. Food Port, 52 169-172.

چکیده:

سوسیس­های تخمیری از جمله فرآورده­های گوشتی است که در نتیجه تغییرات میکروبیولوژی، بیوشیمیایی، فیزیکی و حسی ایجاد شده در مخلوط گوشت تحت شرایط دمایی و رطوبت نسبی معین بوجود می­آید. در این مطالعه برای اولین بار در ایران امکان تولید سوسیس تخمیری از ماهی کپور معمولی با استفاده از کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Pediococcus pentosaceus و Lactobacillus plantarum در دمای 35 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تولید سوسیس تخمیری از گوشت چرخ­شده ماهی کپور معمولی، نمک (3٪)، گلوکز (3٪)، Log CFU/g 6 ترکیبی از باکتری­های فوق الذکر استفاده شد و به مدت 48 ساعت در انکوباتور قرار گرفت تا تخمیر صورت گیرد. آنالیز تقریبی (پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر)، ظرفیت نگهداری آب (WHC)، آنالیز پروفیل بافت و رنگ سوسیس تخمیری، پارامتر­های pH، پپتیدهای محلول،TVB-N ، بار باکتریایی (شمارش کلی میکروارگانیسم­های هوازی، باکتری­های اسیدلاکتیک، سودوموناس­ها و انتروباکتریاسه­ها)، در زمان های 0، 24 و 48 ساعت پس از تخمیر مورد اندازه­گیری قرار گرفته و با نمونه شاهد (سوسیس غیر تخمیری) مقایسه گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده، با پیشرفت تخمیر، باکتری­های اسیدلاکتیک به سرعت رشد کرده که این امر کاهش شدید pH را به ویژه در سوسیس­های تلقیح شده با کشت ترکیبی در پی داشت به گونه­ای که از مقدار اولیه­ی 9/6 به 4/4 در پایان تخمیر رسید که منجر به مهار سریع Entrobacteriacea و Pseudomonas در سوسیس­های حاوی کشت آغازگر شد. کشت­های ترکیبی به طور معنی­داری باعث کند­شدن روند تولید TVB-N و افزایش قابل توجه در مقدار پپتیدهای محلول سوسیس های تلقیح شده با کشت ترکیبی نسبت به نمونه های سوسیس فاقد کشت آغازگرشد. افزودن کشت ترکیبی نیز منجر به کاهش چشمگیر ظرفیت نگهداری آب (WHC) شد. همچنین سوسیس­های تلقیح شده از سختی و قابلیت جویدن بالاتری نسبت به سوسیس­های شاهد برخوردار بودند. کشت­های ترکیبی اضافه شده منجر به افزایش روشنی (٭ L) و قرمزی (٭a) و کاهش زردی (٭b) سوسیس­های تلقیحی شدند. در نهایت می­توان نتیجه­گیری نمود که سوسیس­های تخمیری تلقیح شده با کشت ترکیبی از ویژگی­های مطلوب­تری برخوردار بوده و به دلیل ویژگی­های عملکردی و بافتی برتر نیز می­توانند مقبولیت بیشتری را در میان مصرف­کنندگان داشته باشند.

کلید واژه ها: سوسیس تخمیری، کپور معمولی، باکتری­های اسید لاکتیک، بافت، رنگ.

 

فصل اول

 مقدمه و کلیات

مقدمه:

تخمیر، یکی از قدیمی­ترین اشکال حفاظت غذا و فاز مهمی در تولید بسیاری از محصولات غذایی سراسر جهان محسوب می­شود (سایین و همکاران، 2014) که در طول تاریخ بشری، راهی برای تولید غذاهای ایمن و با حفاظت خوب را فراهم آورده است و قرن‌هاست که جهت نگهداری، بهبود کیفیت و طعم حبوبات، میوه‌جات، سبزیجات، بقولات و گوشت مورداستفاده قرار می‌گیرد (مرتضوی و صادقی،1381). مواد غذایی تخمیری، در میان اولین غذاهای مصرفی توسط بشر قرار داشته و حتی امروزه جزء محبوب‌ترین نوع مواد غذایی مصرفی به شمار می روند (آدامز و همکاران، 1987). هم­چنین فعالیت تخمیری میکروارگانیسم‌ها در تولید بسیاری از محصولات غذایی و شکل گیری ویژگی‌های خاص در اغلب مواد غذایی نقش دارد. (مرتضوی و صادقی،1381). نکته‌ی حائز اهميت اين است كه در توليد فرآورده‌های تخميري ازجمله سوسیس‌های تخميري هیچ‌گونه برنامه‌ریزی خاصي وجود نداشته و اين فرآورده‌ها تنها بر اساس يك اتفاق در قالب تخمير طبيعي تولیدشده و با تكرار آن به‌صورت يك فرآورده پذیرفته‌شده در جوامع آن روزها مطرح گردیده‌اند(علی نژاد و همکاران، 1392).

اطلاعات مربوط به گوشت تخمیری مانند سایر غذاهای تخمیر شده، به هزاران سال قبل برمی‌گردد. در اصل تخمیر گوشت یک فرآیند قدیمی است که برای افزایش عمر مواد خام فاسدشدنی استفاده می‌شود (رانتشو، 2006). تولید این محصول، به‌احتمال‌زیاد، در جنوب اروپا و مناطق اطراف دریای مدیترانه، در طول دوران روم سرچشمه گرفته است. اگرچه احتمال‌هایی مبنی بر همتایان آسیایی که حدوداً در همان زمان می‌زیسته‌اند، وجود دارد(علی نژاد و همکاران، 1392).

از آنجا که گوشت ماهی به عنوان یک منبع غنی از پروتئین با قابلیت هضم آسان و ارزش بیولوژیک بالا قادر است ویتامین­ها و مواد معدنی و اسید­های چرب ضروری را در دسترس قرار دهد از جایگاه خاصی برخوردار است (موسوی نسب و همکاران، 1387) و در یک رژیم غذایی سالم نقش مهمی را ایفا می‌کند (کوزه و همکاران،2001). با توجه به مسئله کمبود پروتئین در اغلب جوامع­بشری، همچنین فواید استفاده از پروتئین موجود در آبزیان و وجود منابع فراوان غذاهای دریایی در دنیا، انگیزه ای مناسب در جهت وارد ساختن آبزیان به رژیم غذایی مردم وجود دارد (معینی و فرزانفر، 1384)؛

فسادپذیری شدید ماهی ناشی از مقادیر زیاد پروتئین، اسید­های چرب چند غیر اشباعی، آنزیم های طبیعی و پروتئین استرومای کم با قابلیت هضم بالاتری می­باشد. آنزیم های طبیعی موجود در ماهی موجب تغییرات اتولیتیکی در ماهی شده که آمینه­ها، آمینواسید­ها وگلوکز را برای رشد باکتری­ها فراهم می­کند. باکتری­ها نیز ترکیبات نیتروژن دار مانند آمونیاک، آلدهید، هیدروژن سولفید و ایندول را ضمن فساد به مشتقات متنوع دیگر تبدیل می کند(سادالایاندی و مانجا، 2011).

این عامل موجب شده که مصرف آن به صورت تازه و قابل قبول محدود به مناطق مجاور سواحل دریا و مکان های صید ماهی باشد. این مسئله از نقش مهم ماهی در جیره غذایی انسان به میزان کمی کاسته است (موسوی نسب و همکاران، 1387).

از طرفی پس از صنعتی­شدن روش صید و در نتیجه کمبود ماهیان درشت و بالا رفتن صید ضمنی، محققان بر آن شدند تا به تولید فرآورده­های جدیدی از گوشت چرخ­شده ماهی و سوریمی تهيه شده از ماهیان­ریز و آبزیانی که از نظر شکل یا مزه خاص مورد پسند خریداران نیست، اقدام کنند (موسوی نسب و همکاران، 1387). در چین، ماهی­های آب شیرین، بر خلاف ماهیان دریایی، به صورت تازه برای مصرف عرضه می شوند. محصولات اصلی فرآوری شده، ماهی شور شده و سس ماهی است که این محصولات حاوی غلظت بالای نمک (w/w 25-15٪) بوده و به دلیل اینکه در مقادیر بالا نمی­توانند مصرف شوند، در نتیجه ارزش غذایی محدودی داشتند (آرینتا و همکاران،1991).

تخمیر اسید­لاکتیک یک روش مهم حفاظت برای ماهی و محصولات دریایی فسادپذیر در کشورهای توسعه‌یافته است (آدامز و همکاران،1987) که می­تواند به عنوان یک روش کم­هزینه و مناسب برای حفاظت غیر­یخچالی گوشت ماهی و بهبود ویژگی­های حسی ماهی و افزایش ارزش تغذیه­ای و یا قابلیت هضم ماده خام استفاده شود (یانگ جین هو، 2008). به طور کلی، تخمیر ماهی چرخ شده که یک منبع بسیار عالی از پروتئین است به عنوان یک تکنیک موثر، به طور گسترده­ای در سراسر آسیای جنوب شرقی به منظور تولید فرآورده تخمیری ماهی مورد استفاده قرار می­گیرد (مولر و همکاران،1999).

از آنجایی که فرآیند تخمیر در ارتباط با مخلوطی از محیط‌های کشت مثل مخمرها، باکتری‌های اسیدلاکتیک و قارچ‌ها است، بنابراین غذاهای تخمیری منبعی غنی از میکروارگانیسم‌ها هستند که برخی از آن‌ها دارای خواص پروبیوتیکی می‌باشند (همایونی راد و اصلان شیرزاده،1390). باکتری های اسید لاکتیک، همچنین از مهم‌ترین میکروارگانیسم‌های استفاده‌شده به‌عنوان کشت آغازگر در سوسیس تخمیری محسوب می‌شوند (لیپ 1983). نقش مهم آنها در سوسیس تخمیری، رقابت با باکتریهای نامطلوب است. فعالیت مهاری این باکتریها با تولید اسیدهای آلی، دی­اکسید کربن، سوپر­اکسید­اکسیژن، دی­استیل و سنتز باکتریوسین ارتباط دارند (کلائن هامر، 1988). به طور کلی غذاهای تخمیری، حتی در کشورهای در حال توسعه که غذاها توسط افراد آموزش ندیده، در زمینه ی میکروبیولوژی و یا شیمی و اغلب در محیط های غیربهداشتی و آلوده تولید می­شود از سابقه بسیار خوبی از نظر ایمنی برخوردارند. غذاهای تخمیرشده به شیوه­ی نادرست می توانند نا­امن باشند. با این حال، کاربرد اصولی که منجر به امنیت غذاهای ایمن می­شوند، می­تواند منجر به بهبود کیفیت کلی و ارزش غذایی مواد غذایی عرضه شده، کاهش بیماری های غذایی و مقاومت بیشتر به بیماری­های روده­ای و غیره در نوزادان شود (استینک رائوس،1997).

سوسیس تخمیری در جهان، سهم قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. به گونه­ای که این محصول به‌صورت رایج در آسیای جنوب شرقی با ویژگی‌های خاص تولید می‌شوند (ژانگ،2013) و ازجمله فرآورده‌های شیلاتی است که علیرغم طعم، بو و بافت مطلوب می‌تواند خواص مغذی بسیار و مصرف‌کنندگان زیادی را نیز به همراه داشته باشد (شویک لو،1375).

کپور معمولی:

کپور معمولی (Cyprinus carpio) به‌عنوان یکی از چهار گونه ماهی پرورشی گرمابی در سیستم­های پرورشی پلی­کالچر پرورش داده می‌شود (وثوقی و مستجیر، 1381). رشد و قیمت مناسب این ماهی و نزدیکی مراکز تولید به بازار مصرف سبب شده که تولید و مصرف آن در کشور، روزبه‌روز افزایش یابد (رحمانی فرح و همکاران، 1389). توليد كل كپور معمولي در ايران بيش از بيست هزار تن در سال 2010 بوده است (آمار شیلات ایران،2010). مصرف سالانه ماهي در ايران حدود 7/7 كيلوگرم است كه اين مقدار پايين­تر از متوسط مصرف جهاني است که بر اساس گزارش­هاي فائو در سال2010، متوسط سرانه مصرف آبزيان در دنيا حدود 25 کیلوگرم می­باشد (الیاسی و همكاران، 2010). ازآنجایی‌که این ماهی به دلیل طعم و بوی لجنی گوشت آن در رقابت با ماهیان خوش‌خوراک‌تر، ماهی کم‌مصرفی محسوب می‌گردد، بنابراین تولید فرآورده‌های متنوع از این ماهی برای ترویج مصرف آن ضروری به نظر می‌رسد (وثوقی و مستجیر، 1381). به گونه­ای که محصولات غذايي دريايي نظير فيش فينگر، سوسيس و برگر ماهي مي­تواند گستره­اي از غذاي سالم را جهت افزايش ميزان مصرف ماهي فراهم كنند (الیاسی و همكاران، 2010).

1-2- سوسیس­های تخمیری:

سوسیس­های تخمیری در نتیجه تغییرات میکروبیولوژی، بیوشیمیایی، فیزیکی و حسی ایجاد شده در مخلوط گوشت، طی رسیدن، تحت شرایط دمایی و رطوبت نسبی تعریف­شده، اتفاق می افتد (اسید و هاسونا، 2013) و اکثراً ادعا شده است که منشاء تولید سوسیس­های تخمیری نواحی مدیترانه­ای باشد، با­این­حال وجود چنین محصولات سنتی در چین و آسیای جنوب شرقی موجب شده که تصور شود احتمالاً تولید این محصولات به صورت جداگانه و در نواحی مختلف توسعه یافته­اند (مرتضوی و صادقی، 1381).

1-3- طبقه بندی سوسیس های تخمیری:

به طور کلی سوسیس­های تخمیری به دو گروه اصلی (سوسیس خشکaw  کمتر ار 9/0) و (سوسیس نیمه خشک: aw در حدود 9/0-95/0) تقسیم می­شوند. لازم به ذکر است این دسته­بندی به دلخواه نیست و از این دسته بندی در ایمنی و سلامت عمومی استفاده می­شود. به طوریکه تریشینلا (Trichinela) قادر است در سوسیس­های نیمه­خشک زنده بماند اما قادر به حیات در انواع خشک نیست.

در یک دسته بندی دیگر سوسیس های تخمیری بر اساس میزان رطوبت آنها به سه گروه تقسیم شده اند(جعفرپور و همکاران، 1390):

1-سوسیس­های مرطوب             60-50 درصد رطوبت

2-سوسیس­های نیمه خشک         50-35 درصد رطوبت

3-سوسیس­های خشک                35-20 درصد رطوب

1-3-1- سوسیس های مرطوب

این سوسیس­ها به دلیل داشتن رطوبت بالا، خیلی فسادپذیر هستند مگر آنکه روش­های نگهداری دیگری نیز اعمال شود و به عبارت دیگر بایستی سرد شوند و سریع مصرف گردند.

 

1-3-2- سوسیس­های نیمه خشک

تعدادی از این گروه سوسیس­های تخمیری، ریشه در اروپا دارند. تولید سوسیس­های تخمیری نیمه­خشک در جنوب شرقی آسیا و چین به دو هزار سال قبل برمی­گردد. چین بزرگترین تولیدکننده گوشت خوک در جهان است که منبع اصلی گوشت آن کشور محسوب می­شود. سوسیس­های چینی از گوشت خوک تهیه می­شوند. نمک طعام و قند و گاهی برنج پخته نیز به آن می­افزایند. قند و برنج پخته به عنوان منبع کربوهیدرات اضافه می­گردند. سیر و فلفل را به عنوان مواد معطر به مخلوط می افزایند (تبعه امامی،1376).

سوسیس نیمه­خشک از قبیل سوسیس تابستانه در اسپانیا به نام salchichon معروف است و این سوسیس برای سه ماه تولید می­شود و مخلوطی از گوشت خوک که به تکه­های کوچکی خرد می­شود، نمک، فلفل، جوز، پونه کوهی و سیر است و سپس در روده طبیعی خوک انباشته می­شود.

یک سوسیس تابستانه در شمال  Dakota معروف است که گاهی از اوقات به آن پنیر اضافه می­شود. این نوع دودی شده است و به بهترین وجه نگهداری می­شود و به صورت سرد مصرف می­گردد، با وجود این می توان آنها به صورت پخته هم مصرف کرد.

روش تهیه سوسیس معمولا شامل چرخ­کردن گوشت و مخلوط­کردن با نمک و انباشته­کردن آن در روکش است. روکش­ها انواع مختلف دارند، اما به طور معمول روکش­های حیوانی شامل روده­­ی گوسفند، گاو و خوک است. به علاوه معده و مثانه حیوانات، همچنین روکش­های غیر قابل خوردن، تولید­شده از کلاژن، سلولز گیاهی مورد استفاده قرار می­گیرند (ناصری رازلیقی،1384).

1-3-3- سوسیس­های خشک

این گروه از سوسیس ها عمر نگهداری طولانی دارند و ریشه آنها در اروپا است. این سوسیس­ها به عنوان روش نگهداری گوشت در ماههای تابستان، در زمانهایی که یخچال نبوده است، مطرح بوده­اند. با مهاجرت مردم از اروپا به امریکای شمالی و جنوبی، جنوب آفریقا و جنوب آسیا، دانش تولید این سوسیس­ها نیز به این مناطق منتقل شد و امروزه در بسیاری از نقاط جهان به میزان چشمگیری تولید می­شوند (محمدی و حسینی ،1388).

طبقه­بندی دیگر سوسیس بر اساس عقاید مختلف منطقه­ای است. اختلافاتی از قبیل عناصر تشکیل­دهنده و سازگاری است. کشورهای دیگر نیز سیستم­های مختلفی برای طبقه­بندی استفاده می­کنند. آلمان برای مثال بیشتر از 1200 نوع سوسیس دارد.

سوسیس تابستانه یک نوع سوسیسی است که می­توان بدون یخچال نگهداری کرد. سوسیس تابستانه معمولا مخلوطی از گوشت خوک و گوشت­های دیگر از قبیل گاو یا گوزن است. سوسیس تابستانه را می­توان خشک یا دودی کرد و با افزاینده­هایی از قبیل نمک، که سبب تغییرات معنی­داری می­شود و اغلب مورد استفاده قرار می­گیرد، چاشنی­هایی شامل خردل، فلفل، سیر یا شکر نیز در این سوسیس­ها به کار می­رود. سوسیس تابستانه یک سوسیس تخمیر­شده با pH پایین و رشد باکتریایی ضعیف است که ماندگاری بالایی دارد و دارای طعم تندی است. این طعم ممتاز از اسید سیتریک ایجاد شده است.

Lebanon bologna  یک نوع سوسیس تخمیری نیمه­خشک و دودی شده است (مرتضوی و همکاران ،1376). این سوسیس در ظاهر و بافت شبیه به سالامی هستند اگر چه رنگ تیره­تری دارد. Lebanon bologna طعم تند متمایزی نسبت به تولیدات تخمیری گوشت از قبیل سوسیس تابستانه دارد.

مارتادلاmortadella  سوسیس دیگری است که در جنوب آمریکا، اروپا، ایتالیا و فرانسه تولید می­گردند. این سوسیس از گوشت خوک تهیه می­شود. این محصول معمولا دود داده نمی­شود و برای تخمیر از درجه حرارت بالا استفاده می­کنند که به تولید قابل توجهی اسید بوسیله پدیوکوکوس و لاکتوباسیلوس منجر می­گردد و باعث کاهش pH می­شود.

در ایتالیا، اصطلاح salame cotto  به salami  پخته­شده یا دودی شده قبل یا بعد از رسیدگی که آن را از طعم منحصر به فردی بهره مند می­سازند، ارجاع داده می­شود. در تهیه سالامی ایتالیایی از درجه حرارت­های پائین تخمیر (25-15درجه سانتی گراد) استفاده می­شود. مرحله خشک­کردن در درجه­حرارت C˚ 15-12 و کاهش رطوبت نسبی، انجام می­گیرد. فعالیت آبی این محصول 67/0- 92/0 است که در این شرایط کپکها قادر به رشد هستند.

به طور تاریخی، سالامی در میان روستائیان اروپای جنوبی مقبولیت بالایی دارد به دلیل اینکه در درجه حرارت اتاق، برای مدتی بیش از 10 سال قابل نگهداری است. انواع سالامی به طور سنتی در ایتالیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، بلغارستان، یونان و ترکیه ساخته می­شوند.

در بسیاری از کشورهای اروپایی یک اتفاق عادی است که سالامی با کپک های سطحی سفید دیده شود. این کپک ها به طور ارادی هستند و سبب طعم شگفت­انگیزی در سوسیس می­شود. همچنین از اثرات نور و اکسیژن بر روی سوسیس محافظت می­کند که سبب محافظت از رنگ و کاهش تعفن چربی است. کپک سالامی­هایی را پوشش می­دهدکه دودی نشدند چون استعمال دود از رشد کپک ها بر سطح سوسیس جلوگیری خواهد کرد. کپک باید به رنگ سفید باشد نه به رنگ زرد، سبز یا سیاه (جعفرپور و همکاران،1390).

1-4- واکنش‌های تخمیری:

فرآیند تخمیر یک مرحله‌ی حیاتی در فرآیند عمل‌آوری سوسیس‌ها محسوب می‌شود، چراکه در این مرحله بزرگ‌ترین تغییرات فیزیکی، بیوشیمیایی و میکروبیولوژی رخ می‌دهد (همایونی راد و اصلان شیرزاده ،1390) که منجر به تغییرات قابل‌توجه در خصوصیات اولیه می‌شود (رانتشو و کوکولین ، 2006). این تغییرات می‌توانند به شکل زیر خلاصه شوند:

کاهش در pH، تغییر در میکروفلور اولیه، احیای نیترات‌ها و نیتریت‌ها به اکسید نیتریت، تشکیل نیتروزومیوگلوبین، انحلال‌پذیری و ژلی­شدن پروتئین‌های میوفیبریل و سارکوپلاسمی، پدیده‌های پروتئولیتیک و لیپولیتیک و اکسیداسیون و دهیدراسیون.

این تغییرات، اثر قابل‌توجهی بر خصوصیات کیفی و حسی-چشایی محصول دارند. محصولات تخریبی حاصل از فرآیندهای لیپولیز و پروتئولیز، پپتیدها، اسیدهای آمینه، کربونیل­ها و ترکیبات طعمی فرار است که بر بافت و طعم گوشت تخمیری اثر می‌گذارند. لیپولیز و پروتئولیز، نقش مهمی را در تولید عطر و طعم ایفا می‌کنند. این پدیده اولین مرحله‌ی فرآیند محسوب می‌شود که به دنبال آن، تجزیه اکسیداسیون اسیدهای چرب به آلکان­ها، آلکن­ها، الکل­ها، آلدئیدها و کتون­ها که باعث توسعه عطر و طعم می‌گردند، رخ می‌دهد.

روند پروتئولیز سوسیس‌های تخمیری، تحت تأثیر چندین متغیر همچون، فرمولاسیون محصول، شرایط فرآوری و آغازگر قرار می‌گیرد (همایونی راد و اصلان شیرزاده،1390).

هیدرولیز پروتئین باعث تولید پپتیدها و اسیدهای آمینه آزاد می‌شود که در گسترش عطر و طعم شرکت دارند. احتمالاً همکاری میکروارگانیسم‌های اضافه‌شده به‌عنوان کشت، نیز در تغییر شکل و تبدیل آمینواسیدهای آزاد به ترکیبات فرار ضروری هستند (سخاوتی و آهوپای، 1390).

 1-5- باکتری‌های اسیدلاکتیک:

باکتری‌های تولیدکننده‌، گروهی از باکتری‌های گرم مثبت (G+)، بی­هوازی و کم­هوا­­دوست (Microaerophilic) ویا مقاوم به هوا (Aerotolerant)، کاتالاز منفی و میله‌ای یا کوکسی شکل هستند که اسیدلاکتیک را به‌عنوان محصول اصلی یا تنها محصول سوخت‌وساز تولید می‌کنند (سلطانی و همکاران، 1392). این باکتری­ها، از عناصر اصلی تخمیر گوشت محسوب می­شوند که کیفیت بهداشتی و حسی محصول نهایی را بهبود می­بخشند (فدا و همکاران، 2010). یکی از مهم‌ترین نقش این میکروارگانیسم‌ها، افزایش عمر مفید محصولات تخمیری نسبت به مواد خام است (عمر و همکاران،2006). کاهش pH و حذف کربوهیدرات ها اولین اثرات اعمال­شده بوسیله­ی باکتری­های اسیدلاکتیک است (دائس چل، 1989). به طور کلی، فاکتورهای مؤثر در بازدارندگی میکروبی توسط اسیدلاکتیک باکتری‌ها، pH پائین، اسیدهای آلی، باکتریوسین ها، هیدروژن پراکسید، اتانول، دی­استیل هستند که مهم‌ترین این فاکتور ها تولید اسیدلاکتیک و اسید­استیک و کاهش pH حاصل از تولید آن‌ها است. این مسئله اساس توانایی آن‌ها جهت بهبود کیفیت نگهداری و ایمنی برخی محصولات غذایی است (مرتضوی و صادقی ، 1381)؛ که همین توان بالقوه­ی آنها در مهار رشد باکتری­های پاتوژن و باکتری­های عامل فساد، استفاده از آن­ها را برای بهبود کیفیت بهداشتی و افزایش زمان ماندگاری گوشت و فرآورده های مختلف گوشتی امکان­پذیر کرده است (راکاچ و همکاران 1979، اسچیلینگر و همکاران، 1989).

این باکتری­ها، همچنین از مهم‌ترین میکروارگانیسم‌های استفاده‌شده به‌عنوان کشت آغازگر در سوسیس تخمیری محسوب می‌شوند (لیپ 1983، آدامز 1986). آن‌ها می‌توانند باعث کاهش سریع اسیدیته سوسیس از طریق تولید اسید های آلی (عمدتاً اسید لاکتیک) شوند. در حقیقت کاهش سریع و شدید pH در سوسیس اتفاق می افتد تا رشد باکتری­های آلوده کننده، بخصوص انتروباکتریاسه را مهار کند (ژانگ و همکاران ، 2013).

طیف گسترده‌ای از گونه‌ها، به‌طورمعمول به‌عنوان کشت آغازگر در تولید فرآورده‌های لبنی، گوشتی، سبزی‌ها و محصولات نانوایی به کار گرفته می‌شوند (عمر و همکاران ، 2006). در حال حاضر این گروه شامل 12 جنس از باکتری‌های G+ می‌باشند:

 

Streptococcus                                 lactobacillus

Enterococcus                                  leuconostoc

Weissella                                         vagococcus

Pediococcus                                     oenococcus

Lactosphaera                                    tetragenococcus

 

LAB هم چنین، ترکیبات فرار و غیر فرار را از طریق انتشار / تخریب اسید­های آمینه­ی آزاد به شدت تحت تاثیر قرار می­دهد و هم چنین مانع از اکسیداسیون اسید­های چرب آزاد غیر­اشباع می­شود. علاوه بر این، LAB های خاص، باکتریوسین هایی را تولید می کنند که به عنوان حفاظت کننده­های زیستی، جهت حفاظت از ماهی و گوشت تازه و فرآیند شده، استفاده می­شوند (فدا و همکاران، 2010).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122