پايان نامه بررسي و تبيين تطبيقي عليّت از ديدگاه ابن‌رشد و غزالي با تأکيد بر نقدهاي غزالي بر ابن‌سينا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و تبيين تطبيقي عليّت از ديدگاه ابن‌رشد و غزالي با تأکيد بر نقدهاي غزالي بر ابن‌سينا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 228 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و تبيين تطبيقي عليّت از ديدگاه ابن‌رشد و غزالي با تأکيد بر نقدهاي غزالي بر ابن‌سينا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

 فهرست مطالب

مقدمه 1
1. بيان مسأله 1
2. اهميت موضوع 2
الف) عليّت و اثبات حقايق عينی 2
ب) عليّت و استدلال 3
ج) عليّت و اثبات خداوند 3
د) عليّت و علم 4
3. اهداف پژوهش 5
الف) منظور از «تطبيق» در اين پژوهش 5
ب) عليّت 6
4. سؤالات پژوهش 6
الف) سوالات اصلي 6
ب) سؤالات فرعی 7
5. فرضيه‌های پژوهش 7
الف) فرضيه‌های اصلی 7
ب) فرضيه‌های فرعی 8
6. روش پژوهش 8
7. تاريخچه و سابقه‌ی پژوهش 8
فصل اول: کليات 11
1-1. واژه‌شناسی 12
1-1-1. مفهوم لغوی علّت 12
1-1-2. معانی اصطلاحی علّت در فلسفه 12
1-2. اقسام علل 15
1-2-1. علل چهارگانه 15
1-2-1-1. علل ماهيت 16
1-2-1-2. علل وجود 16
1-2-2. علّت تامّه و علّت ناقصه 18
1-2-3. علّت بسيط و مركب 18
1-2-4. علّت بي‌واسطه و باواسطه 18
1-2-5. علّت انحصاري و جانشين‌پذير 18
1-2-6. علّت داخلي و خارجي 19
1-2-7. علّت حقيقي و اعدادي 19
1-2-8. علّت مقتضي و شرط 19
1-3. منشاء تصور عليّت 20
1-3-1. نظريه‌ي عقل‌گرايان 20
1-3-2. نظريه‌ي حس‌گرايان 21
1-4. اصل عليّت 24
1-4-1. بديهی بودن اصل عليّت 24
1-5. فروع اصل عليّت 25
1-5-1. تلازم علّت و معلول يا اصل ضرورت علّی 25
1-5-1-1. اثبات «اگر علّت تامه موجود باشد، معلول حتماً موجود است.» 26
1-5-1-2. اثبات «هرگاه معلول موجود باشد، وجود علّت آن واجب و ضروری است.» 27
1-5-2. تقارن يا تقدّم علّت بر معلول 28
1-5-3. اصل سنخيّت علّت و معلول 31
1-5-4. از علّت واحد جز معلول واحد صادر نمی‌شود 33
1-5-4-1. مراد از واحد اول در اين قاعده 34
1-5-4-2. مجرای قاعده‌ی الواحد 36
1-5-4-3. آيا واحد از طرف علّت با واحد از طرف معلول يکی است؟ 37
1-5-4-4. مراد از صدور در قاعده‌ی الواحد 38
1-5-4-5. ارتباط قاعده‌ی الواحد با اصل سنخيت بين علّت و معلول 39
1-5-5. ملاک نيازمندی معلول به علّت 39
1-5-6. بقاء معلول هم نيازمند به علّت است 42
1-5-7. بطلان دور 43
1-5-8. بطلان تسلسل 44
1-5-8-1. برهانی بر محال بودن تسلسل در ناحيه‌ی علّت‌ها 46
1-5-9. بطلان اتفاق 47
1-5-10. در عدم، عليّت نيست 50
فصل دوم: ديدگاه غزالی درباره‌ی عليّت 51
2-1. معرفی اجمالی غزالی 52
2-1-1. زندگی‌نامه 52
2-1-2. مراحل فکری غزالی 54
2-1-3. مهم‌ترين آثار غزالی 55
2-2. مکتب اشعری، خاستگاه فکری غزالی 57
2-3. عليّت در مکتب اشاعره 58
2-3-1. نظريه‌ی ابوالحسن اشعری (324 ه‍..ق) 58
2-3-2. نظريه‌ی تفتازانی (م793 ه‍..ق) 58
2-3-3. نظريه‌ی قاضی عضدالدين ايجی (م756 ه‍..ق) 59
2-3-4. ديدگاه اشاعره درباره‌ی «قاعده‌ی ضرورت علّی» 59
2-3-5. انگيزه‏های اشاعره از بيان نظريه‌ی عادت 60
2-3-6. اشاعره و سنخيت 62
2-3-7. اشاعره و عليّت 63
2-4. تحليل عليّت در ارتباط با ضرورت و سنخيت 64
2-5. ديدگاه غزالی درباره‌ی عليّت 66
2-5-1. غزالی و اصل عليّت عامه 67
2-5-1-1. انواع روابط ميان اشياء از نظر غزالی 67
2-5-1-1-1.عدم ارتباط ميان دو شی‌ء 67
2-5-1-1-2. ارتباط ميان دو شی‌ء 68
الف- رابطه‌ی تکافؤ و تضايف 68
ب- رابطه‌ی شرط با مشروط 68
ج- رابطه‌ی اقترانی 69
2-5-1-2. اقسام سه‌گانه‌ی «سبب» از نظر غزالی 71
2-5-1-2-1. اسباب قطعی 71
2-5-1-2-2. اسباب ظنی 72
2-5-1-2-3. اسباب وهمی 73
2-5-1-3. اقسام سه‌گانه‌ی ديگر «سبب» از نظر غزالی 74
2-5-1-3-1. سبب [علّت] حسی 74
2-5-1-3-2. سبب فقهی 74
2-5-1-3-3. سبب عقلی 75
2-5-1-4. شواهدی ديگر از معنای عليّت در آثار غزالی 76
2-5-2. تحليل عليّت فلسفی بوسيله‌ی غزالی 77
2-5-3. تحليل «ضرورت» از نظر غزالی 78
2-5-4. غزالی و نفی ضرورت علّی 79
2-5-4-1. اقسام محال حقيقی [ذاتی] از نظر غزالی 79
2-5-4-1-1. نفی بديهيات عقلی 80
2-5-4-1-2. نفی هر چيزی كه متضمن مفهوم شی است 80
2-5-4-1-3. قلب اجناس بدون وجود ماده مشترك 80
2-5-5. تعريف و جايگاه نظريه‌ی عادت در تفکر غزالی 84
2-5-5-1. «عادت» توجيهی برای نظم موجود در طبيعت 85
2-5-5-3. ارتباط تجربه و عادت از ديدگاه غزالی 87
2-5-5. نظر غزالی درباره‌ی سنخيت 88
2-5-6. دلايل غزالی در نفی ضرورت علّی 89
2-5-6-1. وقوع و امکان معجزه 89
2-5-6-2. قدرت مطلق الهی 91
2-5-6-3. اثبات معاد جسمانی 92
2-5-6-4. اثبات اختيار الهی 92
2-5-6-5. اثبات صانع بودن خداوند نسبت به جهان 93
2-5-7. بررسی تحليل فلاسفه از حيث فاعل نزد غزالی 94
2-5-8. اشکالات غزالی به ابن‌سينا در بحث عليّت 95
2-5-8-1. ملاک نياز به علّت حدوث است، نه امکان 97
2-5-8-2. نفی عليّت در طبايع و اجسام 97
2-5-8-3. نظام عليّت ناسازگار با توحيد افعالی 97
2-5-8-4. نفی سنخيّت در عليّت 98
2-5-8-5. نفی ضرورت عليّت 98
2-5-8-6. بطلان «قِدَم عالم» 99
2-5-8-7. انتقاد غزالی به ابن‌سينا در بحث معاد جسمانی 100
2-5-8-8. تناقض اصل عليّت با صانع و فاعل بودن خداوند 100
2-5-8-9. قاعده‌ی الواحد مسأله‌ی ديگر مورد اختلاف غزالی و ابن‌سينا 101
2-5-9. انسجام يا عدم انسجام آرای غزالی درباره‌ی عليّت 101
2-5-9-1. ديدگاه اول؛ ديدگاه جانبدارانه 102
2-5-9-2. ديدگاه دوم؛ پذيرش عدم انسجام آرای غزالی درباره‌ی عليّت 104
2-5-9-3. داوری درباره‌ی دو نظريه‌ی فوق 104
2-5-9-3-1. تقرير نظام فيض توسط غزالی 106
فصل سوم: ديدگاه ابن‌رشد درباره‌ی عليّت 111
3-1. معرفی اجمالی ابن‌رشد 112
3-1-1. زندگی‌نامه 112
3-1-2. آثار و آرا 114
3-1-3. فلسفه‌ی ابن‌رشد، تحت تأثير ارسطو 115
3-2. رويارويی ابن‌رشد و غزالی 117
3-2-1. ويران‌سازی غزالی و کتاب وی 117
3-2-2. تکفير فلاسفه توسط غزالی و جواب ابن‌رشد 118
3-3. عليّت از نظر ابن‌رشد 119
3-3-1. مروری اجمالی بر مسأله‌ی هفدهم تهافت التهافت 120
3-3-2. ابن‌رشد و رابطه‌ی ضروری بين علّت و معلول 122
3-3-3. نقدهای ابن‌رشد به غزالی 124
3-3-3-1. عليّت و اثبات خداوند 124
3-3-3-2. عليّت و سنت الهي در جهان 125
3-3-3-3. عليّت و حكمت الهی 126
3-3-3-4. عليّت و شناخت خدا 128
3-3-3-5. عليّت و عقل 129
3-3-3-6. عليّت و علم حقيقی (حد و برهان) 130
3-3-3-7. نفی قول به عادت 132
3-3-3-8. عليّت و تمايز اشياء از يكديگر 135
3-3-3-9. مجهول بالطبع ماندن اشياء 135
3-3-3-10. عليّت و نفی اتفاق 136
3-3-3-11. نفی عليّت، ايجاد شكّاكيت 138
3-3-3-12. انتقاد ابن‌رشد نسبت به پاسخ غزالی 140
3-3-4. معجزه از نظر ابن‌رشد 141
3-3-5. انتقادهای ابن‌رشد از ابن‌سينا و بازگشت او به فلسفه‌ی ارسطو 143
3-3-5-1. نفی قاعده‌ی الواحد و صدور عقل‌ها توسط ابن‌رشد 146
3-3-5-2. انتقاد ابن‌رشد از نظريه‌ی «فيض» يا «صدور» 151
3-3-5-2-1. نظر ابن‌رشد درباره‌ی علّت کثرت‌ در جهان‌ هستی‌ 155
3-3-5-3. منشاء پيدايش جهان 156
3-3-5-4. جماد را نيز می‌توان فاعل ناميد 158
3-3-5-5. تقسيم علّت فاعلی 158
3-3-5-6. تعريف فاعل [علت فاعلی] 158
3-3-5-7. معلول در چه چيزی به علّت نيازمند است؟ 159
3-3-5-8. تأخر معلول از علّت 162
3-3-5-9. نياز هر متحرکی به محرک، يک اصل يقينی و عام نيست 162
3-3-5-10. تأثير حقيقي علل و عوامل مادی 163
3-3-5-11. نقش علل فاعل الاهی 164
3-3-5-12. امکان که زمينه ساز ايجاد است يک حقيقت عيني است 164
فصل چهارم: تحليل نظرات غزالی و ابن‌رشد و نتيجه‌گيری 166
4-1. تحليل نظرات غزالی و ابن‌رشد 167
4-1-1. اصل عليّت عامه 167
4-1-1-1. تحليل نظرات غزالی 167
4-1-1-2. تحليل نظرات ابن‌رشد 168
4-1-2. اصل ضرورت علّی و معلولی 169
4-1-2-1. تحليل نظرات غزالی 169
4-1-2-1-1. نقد نظريه‌ی عادت غزالی 172
4-1-2-2. تحليل نظرات ابن‌رشد 174
4-1-3. اصل سنخيّت ميان علّت و معلول 174
4-1-4. معجزه و عليّت 174
4-1-4-1. تحليل نظرات غزالی 175
4-1-4-2. تحليل نظرات ابن‌رشد 176
4-1-5. تعريف فاعل 177
4-1-5-1. تحليل نظرات غزالی 177
4-1-5-2. تحليل نظرات ابن‌رشد 178
4-1-6. قاعده‌ی الواحد 178
4-1-6-1. تحليل نظرات غزالی 178
4-1-6-2. تحليل نظرات ابن‌رشد 179
4-1-7. ملاک نياز معلول به علّت 180
4-1-7-1. تحليل نظرات غزالی 180
4-1-7-2. تحليل نظرات ابن‌رشد 181
4-1-8. حدوث و قدم عالم 183
4-1-8-1. تحليل نظر غزالی در بحث حدوث و قدم عالم 183
4-1-8-2. تحليل نظر ابن‌رشد در بحث حدوث و قدم عالم 184
4-1-9. جدال غزالی و ابن‌رشد با ابن‌سينا 186
4-1-9-1. تحليل جدال غزالی با ابن‌سينا 186
4-1-9-2. تحليل جدال ابن‌رشد با ابن‌سينا 188
4-2. اشتراک نظرات غزالی و ابن‌رشد 189
4-2-1. انتقاد به ابن‌سينا 189
4-2-2. عدم تبيين مناسب از ارتباط معجزه و عليّت 190
4-2-3. رد قاعده‌ی الواحد 190
4-2-4. اثبات عليّت در رابطه‌ی بين خداوند و معلولات 190
4-3. اختلاف نظرات غزالی و ابن‌رشد 190
4-3-1. اصل عليّت عامه 190
4-3-2. ضرورت علّی و معلولی 191
4-3-3. سنخيّت علّت و معلول 191
4-3-4. تعريف فاعل 191
4-3-5. ملاک نياز معلول به علّت 191
4-3-6. قدم زمانی عالم 191
4-3-7. رابطه‌ی ضرورت علّی و صانع بودن خدا 191
4-3-8. ابن‌رشدِ ذات گرا و غزالیِ نوميناليست 192
4-4. خاتمه؛ داوری در جدال غزالی و ابن‌رشد در بحث عليّت و فروع آن 193
4-4-1. داوری ميان غزالی و ابن‌رشد در بحث عليّت عامه 193
4-4-2. داوری ميان غزالی و ابن‌رشد در بحث ضرورت علّی و معلولی 193
4-4-3. داوری ميان غزالی و ابن‌رشد در بحث معجزه 193
4-4-4. داوری ميان غزالی و ابن‌رشد در تعريف فاعل 194
4-4-5. داوری ميان غزالی و ابن‌رشد در بحث قاعده‌ی الواحد 194
4-4-6. داوری ميان غزالی و ابن‌رشد در بحث ملاک نياز معلول به علّت 194
4-4-7. داوری ميان غزالی و ابن‌رشد در بحث حدوث و قدم عالم 194
4-4-8. داوری ميان غزالی و ابن‌رشد در جدال با ابن‌سينا 195
4-4-9. نتيجه‌ی کلی پژوهش 195
4-4-10. يافته‌های پژوهش و آزمون فرضيه‌ها 197
فهرست منابع و مآخذ 201

فهرست منابع و مآخذ

قرآن کریم

ابراهیمی دینانی، غلامحسین. درخشش ابن‌رشد در حکمت مشاء. تهران: نشر علم، چاپ اول، (1389ه‍..ش.)

ابن‌رشد. الکشف عن مناهج‌الادلة فی عقائد الملة. تحقیق محمد عابد جابری، بيروت: مرکز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولی، (1998م.)

ابن‌رشد. تفسير مابعد الطبيعة. جلد۱، تحقیق‌ موریس‌ بویژ، بیروت‌: (۱۹۳۸م)

ابن‌رشد. تفسير مابعدالطبيعة. ج1، تهران، انتشارات حکمت، (1380 ه‍..ش)

ابن‌رشد. تلخيص مابعدالطبيعة. به تحقیق عثمان امین، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول، (1377ه‍..ش.)

ابن‌رشد. تهافت التهافت. تحقیق‌ موریس‌ بویژ، بیروت: (۱۹۳0م)

ابن‌رشد. تهافت التهافت. محقق محمد العریبی، بيروت: دار الفکر اللبناني، الطبعة الاولی، (1993م.)

ابن‌رشد. رسالة الآثار العلوية، تصحيح رفيق العجم و جيرار جهامی، بيروت: دارالفکر، (١٩٩٤م.)

ابن‌رشد. رسالة مابعدالطبيعة، تصحیح و تعلیق رفیق العجم و جیرار جهامی، بیروت: دارالفکر، (1994م.)

ابن‌رشد. فصل المقال فی ما بين الحکمة و الشريعة. تحقیق جورج فضلو الحورانی، لیدن: (1959م.)

ابن‌رشد. فصل ‌المقال فی ما بين الحکمة و الشريعة، ترجمه سيد جعفر سجادی، تهران: انجمن فلسفه ايران، (۱۳۵۸ه‍..ش)

ابن‌رشد. تهافت التهافت. ج1، تصحیح سلیمان دنیا، قاهره: دار المعارف، (1945م.)

ابن‌منظور، لسان‌العرب. جلد11، بيروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع – دار صادر، الطبعة الثالثة، (1994م)

ابن‌سبعین، بُـدُّ الـعارف. تصحیح جورج کتوره، بیروت: دارالاندلس و دارالکندی، (1978م)

ابن‌سینا. اشارات و تنبيهات، جلد1، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول، (1363 ه‍..ش)

ابن‌سینا. الاشارات و التنبيهات. جلد3، شرح للمحقق الطوسی، قم: دفتر نشر الکتاب (بی تا)

ابن‌سینا. التعليقات. محقق عبدالرحمن بدوی، قم: مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، الطبعة الرابعة، (1421ه‍..ق)

ابن‌سینا. الهيات از کتاب شفا، ویرایش و ترجمه‌ی ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات امیرکبیر، (1388ه‍..ش.)

ابن‌سینا، الالهيات من کتاب الشفاء. محقق حسن حسن‌زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، (1376ه‍..ش.)

ابن‌سینا، الشفاء. تصحیح ابراهیم مدکور، محقق سعید زاید، قم: مکتبة آيت الله المرعشی، (1405ه‍..ق.)

ابن‌سینا، الهيات نجات. ترجمه و شرح یحیی یثربی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (1385ه‍..ش.)

ابن‌سینا، رسائل، گردآوری عبدالرحمن بدوی، قم: انتشارات بیدار، (1400ه‍..ق.)

ابن‌سينا. المبدا و المعاد.به اهتمام عبدالله نورانی، تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران، چاپ اول، (1363ه‍..ش.)

ابن‌سينا. برهان شفا. ترجمه و پژوهش مهدی قوام صفری، تهران: انتشارات فکر روز، چاپ اول، (1373ه‍..ش.)

ارسطو، متافيزيک. ترجمه‌ی دکتر شرف، تهران: نشر گفتار، (1366ه‍..ش.)

استرول، آوروم. پاپکين، ريچارد. کليات فلسفه. ترجمه‌ی جلال‌الدين مجتبوي، تهران: انتشارات حکمت

اشعري، علی بن اسماعیل. مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين. مصحح هلموت ریتر، بیروت: دار النشر، (1980م.)

اکبريان، رضا.مناسبات دين و فلسفه در جهان اسلام. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، چاپ اول، (1386 ه‍..ش.)

اوسترين ولفسن، هري. فلسفه علم كلام. ترجمه احمد آرام، تهران: الهدی، چاپ اول، (۱۳۶۷ ه‍..ش.)

ايجی، عضد الدين. شرح المواقف. جلد1، قم: نشر شريف الرضي، الطبعة الاولی، (1907م. )

ايجی، عضد الدين. شرح المواقف. جلد8، قم: نشر شريف الرضي، الطبعة الاولی، (1907م. )

آشتیانی، جلال‌الدین. نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی. قم: بوستان کتاب، (١٣٧8ه‍..ش.)

آشتیانی، میرزا مهدی. اساس التوحيد. تهران: انتشارات مولی، چاپ اول، (1360ه‍..ش.)

بدوی، عبدالرحمن. مؤلفات الغزالی. کویت: وکالة المطبوعات، چاپ دوم، (1977م)

بغدادي، عبد القاهر ابن طاهر. اصول ‏الدين. بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی، (1928م.)

تفتازانی، سعد الدین. شرح المقاصد. جلد11، محقق عبدالرحمن عميرة، قم: منشورات الشریف الرضی،(1989م)

تفتازانی، سعدالدین. شرح المقاصد. جلد2، محقق عبدالرحمن عمیرة، قم: منشورات الشریف الرضی، الطبعة الاولی (1989م. )

حائری یزدی، مهدی. هرم هستی. تهران: موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ سوم، (۱۳۸۴ه‍..ش.)

حلبی، علی اصغر. ترجمه‌ی تهافت الفلاسفه، تهران: انتشارات جامی، چاپ نخست، (1382ه‍..ش.)

خادمي، عين‌الله. عليّت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان و فيلسوفان تجربه گرا. قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (1380ه‍..ش.)

خادمي، عين‌الله. عليّت از ديدگاه متکلمان مسلمان. قم: بوستان‌ کتاب، چاپ اول، (1382 ه‍..ش.)

خراسانی، شرف الدین. مقاله‌ی «ابن رشد، ابوالوليد محمد بن احمد بن محمد»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد3، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، (1367 ه‍..ش.)

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، فلسفه‌ی تعليم و تربيت. جلد1، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1374 ه‍..ش.)

دنیا، سلیمان. الحقيقة فی نظر الغزالی. قاهره: دارالمعارف، چاپ چهارم

رازي، فخرالدين. المباحث المشرقيه. جلد1، تحقیق محمد المعتصم بالله البغدادی، بيروت: دار الکتاب العربی، چاپ اول، (1401 ه‍..ق.)

الشرقاوی، محمد عبداللّه. الاسباب و المسببات. بیروت: دارالجبل و مکتبة الزهرا، چاپ اول، (1417 ه‍..ق.)

شریف، میان محمد. تاريخ فلسفه در اسلام. جلد اول، ویرایشگر نصرالله پورجوادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، (1367 ه‍..ش.)

شيخ اشراق، مجموعه مصنفات. جلد1، محقق هنری کربن، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، (1372ه‍..ش.)

صابری، حسین. تاريخ فرق اسلامی. جلد۱، تهران: سمت، (۱۳۸۳ه‍..ش.)

صدر، محمدباقر. فلسفه ما. ترجمه سید محمد حسن مرعشی شوشتری، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول (بی تا)

طاهری، سید صدرالدین. عليّت از ديدگاه اشاعره و هيوم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، (1376ه‍..ش.)

طباطبایی، محمدحسین. اصول فلسفه و روش رئاليسم. حاشيه نویسی مرتضی مطهری، جلد3، تهران: صدرا، (1364ه‍..ش.)

طباطبایی، محمدحسین. آغاز فلسفه(ترجمه بداية الحکمة)، ترجمه محمدعلی گرامی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (1387ه‍..ش.)

طباطبایی، محمدحسین. تفسير الميزان. جلد1، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، (1374ه‍..ش.)

طباطبایی، محمدحسین. تفسير الميزان. جلد9، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، (1374ه‍..ش.)

طباطبایی، محمدحسین. نهاية الحکمة. جلد1، ترجمه و شرح علی شیروانی، قم: بوستان کتاب، چاپ دهم، (1389ه‍..ش.)

طباطبایی، محمدحسین. نهاية الحکمة. جلد2، ترجمه و شرح علی شیروانی، قم: بوستان کتاب، چاپ دهم،(1389ه‍..ش.)

طوسی، محمد بن حسن. الاقتصاد فيما يتعلق به الاعتقاد، بیروت: دار الاضواء، الطبعة الثانية، (1986م.)

طوسي، علاءالدين. تهافت الفلاسفه. بیروت: دارالفکر اللبنانی، چاپ اول، (1990م.)

علّامه حلّی. مناهج اليقين فی اصول الدين. محقق یعقوب الجعفری المراغی، تهران: دار الاسوه للطباعة و النشر، الطبعة‌ الاولی، (1415ه‍..ق.)

غازی مجهول، فيصل. نقد ابن‌رشد لالهيات ابن‌سينا. بيروت: دار الهادی، (2005م)

غزالی، ابوحامد محمد. احياء علوم الدين. ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیو جم، انتشارات علمی و فرهنگی، (۱۳۵۱ه‍..ش.)

غزالی، ابوحامد محمد. إحياء علوم الدين. جلد3، بیروت: دار الکتاب العلمیة ، چاپ اول، (1409 ه‍..ق.)

غزالی، ابوحامد محمد. إحياء علوم الدين. جلد4، بیروت: دار الکتاب العلمیة ، چاپ اول، (1409 ه‍..ق.)

غزالی، ابوحامد محمد. الاقتصاد فی الاعتقاد. بيروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی، (1409 ه‍..ق.)

غزالی، ابوحامد محمد. المستصفی من علم الاصول. جلد1، تعلیق ابراهیم محمد رمضان، بیروت: دار الارقم بن ابی الارقم

غزالی، ابوحامد محمد. المضنون به علی غير اهله. تحقیق عبدالله ریاض مصطفی، دمشق: الحکمة، چاپ اول، (1407ه‍..ق.)

غزالی، ابوحامد محمد. المنقذ من الضلال. بیروت: دار مکتبة الهلال، (1993م.)

غزالی، ابوحامد محمد. المنقذ من الضلال. ترجمه‌ی سید ناصر طباطبائی. تهران: انتشارات مولی چاپ اول

غزالی، ابوحامد محمد. تهافت الفلاسفه. تحقیق و تعلیقه علی بو ملحم، بیروت: دار مکتبة الهلال، الطبعة الاولی، (1994م.)

غزالی، ابوحامد محمد. تهافت الفلاسفه. محقق سلیمان دنیا ، تهران: شمس تبریزی، چاپ اول، (1382 ه‍..ش.)

غزالی، ابوحامد محمد. مشکاة الانوار و مصفاة الاسدار. تحقیق الشیخ عبدالعزیز عزالدین السیروانی، بیروت: عالم الکتب، چاپ اول، (1407ه‍..ق.)

الفاخوری، حنا. الجر، خلیل. تاريخ فلسفه در جهان اسلامی. ترجمه‌ی عبدالمحمد آیتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، (1386ه‍..ش.)

فتحی، حسن. ترجمه‌ی تهافت‌ التهافت، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول، (1387ه‍..ش.)

قدردان ‌قراملکی، محمدحسن. اصل عليّت در فلسفه و کلام. قم: بوستان کتاب، چاپ دوم، (1387ه‍..ش.)

قسم الکلام في مجمع البحوث الاسلامیه. شرح المصطلحات الكلامية. مشهد مقدس: مؤسسة الطبع و النشر في الآستانة الرضوية المقدسة، الطبعة الاولی، (1415 ه‍..ق.)

لوین، فلسفه يا پژوهش حقيقت. ترجمه‌ی جلال‌الدین مجتبوی، تهران: انتشارات جاوید، (1351ه‍..ش.)

المرزوقي، ابويعرب. مفهوم السببية عندالغزالي. تونس: دار بوسلامه، چاپ اول

مصباح‌ يزدي، محمدتقي. آموزش فلسفه. جلد2 ، تهران: شرکت چاپ و نشر بين‌الملل، چاپ هفتم، (1386ه‍..ش.)

مصباح‌یزدی، محمدتقی. تعليقة علی نهاية الحکمة. قم: مؤسسه در راه حق، چاپ اول، (1405ه‍..ق.)

مطهری، مرتضی. شرح منظومه. جلد2، تهران: نشر حکمت، چاپ اول، (1360ه‍..ش.)

مطهری، مرتضی. مجموعه آثار. جلد6 ، تهران: انتشارات صدرا، چاپ ششم، (1377ه‍..ش.)

معلمی، حسن. و جمعی از نویسندگان. تاريخ فلسفه اسلامی. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، (1385ه‍..ش.)

ملاصدرا. الحکمة المتعالية فی الأسفار العقلية الأربعة، جلد2، بيروت: دار احياء التراث العربي، (1990م)

ولوی، علی‌محمد. تاريخ علم کلام و مذاهب اسلامی، جلد۲، تهران: مؤسسه‌‌ي انتشارات بعثت، (۱۳۶۷ه‍..ش.)

یثربی، یحیی. تاريخ تحليلی انتقادی فلسفه اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، (1388ه‍..ش.)

مقالات:

اخوان، مهدی. «جدال غزالی و ابن‌رشد در باب عليّت». نقد و نظر، سال چهاردهم، شماره دوم، مهر 1388، ص 162-190

انواری، سعید. «نگرش کلی ابن‌رشد نسبت به ارسطو و ابن‌سینا». معارف عقلی، سال هشتم، شماره اول، بهار1392، ص 45-76

بهشتی، احمد. ‌ایزدی، محسن. میرزاجانی، محمودرضا. «نوآوری‌های ابن‌سینا در مسأله‌ی علیّت». انديشه دينی، بهار1392، شماره46، ص119-142

حسینی شاهرودی، سید مرتضی. مشهدی، تکتم. «سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا». مطالعات اسلامی فلسفه و کلام، سال چهل و چهارم شماره پیاپی ٨٩، پاییز و زمستان ١٣٩١ ، ص75-98

خادمی، عین الله. «تبیین نظریه اشاعره درباره عادت الله». خردنامه صدرا ، زمستان 1378، شماره 18، ص72-80

خادمی، عین الله. «غزالی و مسئله علیت». خردنامه صدرا، پاييز 1378، شماره 17، ص33-49

رمضانی، فاطمه. «اندیشه‌ی علیت و نقش معرفتی حس در آن نزد ابن‌سینا». جستارهای فلسفی، شماره‌ی22، پاییز وزمستان1391، ص59-77

زمانی قمشه‌ای، علی.«چالش فلسفی غزالی وابن رشد». مجله کلام اسلامی ،تابستان 1377، شماره26 ص99-104

سالم، مریم. «جایگاه علیّت سینوی: بررسی تاریخی». حکمت سينوی، پاییز و زمستان1391، شماره 48، ص55-76

علم الهدی، سید علی. «بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی (متافیزیک)». مجله پژوهشنامه فلسفه دين، پاییز و زمستان 1384، شماره6 ، ص109-128

علی‌ زاده، بیوک. «فلسفه‌ی تطبیقی؛ مفهوم و قلمرو آن» پژوهشنامه فلسفه دين، بهار و تابستان1382، شماره1، ص45-78

فرجی پاک، مهدی. سعیدی‌مهر، محمد. «ابن‌رشد، فعل الهی و قاعده‌ی الواحد». پژوهشنامه‌ فلسفه دين، سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390، ص5-20

کاکایی، قاسم. «قانونمندی در نظام آفرینش».کيهان انديشه، خرداد و تير 1374، شماره 60، 61-76

میری، سید محسن. «دیدگاههای غزالی درباره قاعده الواحد و نقد آنها». حکمت اسرا، زمستان1388، شماره2، ص41-64

نوروزی، حسین. «علیّت از دیدگاه امام محمد غزالی و دیوید هیوم». مجله علامه، دوره اول، زمستان1381، شماره 3، ص255-281

یثربی، یحیی. «حذف علیت یعنی حذف عقل». قبسات، شماره35، بهار1384، ص117-126

  پايان نامه‌‌ها:

درمان، مرضیه. نظريه‌ی ابن‌رشد درباره‌ی رابطه‌ی ضروری ميان علت و معلول، (ترجمه‌ فصل سوم از کتاب ابن‌رشد و مابعدالطبيعة عليّت تأليف باری.اس.کوکان.) ، استاد راهنما دکتر علی افضلی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تابستان79

ملاباشی، سمیه السادات. وجود شناسي ابن‌سينا و ابن‌رشد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان استاد راهنما دکتر سید مهدی امامی جمعه ، بهمن ماه 1387

هاشمی، علی. بررسی اختلافات ابن‌رشد و ابن‌سينا در حوزه فلسفه اولی استاد راهنما: یار علی کرد فیروزجایی، استاد مشاور: حسن عبدی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، 1391

چکيده

اصل عليّت و فروع آن یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفی است که در طول تاریخ چالش‌هایی را میان حکما و متکلمین ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اشکالاتی است که غزالی پیرامون علیّت مطرح کرده است. در نگاه اول ممکن است به نظر آید متکلمی چون غزالی مخالف مطلق بحث عليّت است. اما می‌توان گفت او اصل عليّت را پذیرفته ولی آن را در موجودات عالم جسمانی جاری ندانسته و تنها آن را در رابطه‌ی بین خداوند و موجودات می‌پذیرد. البته در این پژوهش این نکته درباره‌ی غزالی بررسی خواهد شد که آیا از نظر منطقی می‌توان ضرورت علّی را منکر بود و به عليّت هر چند در حد رابطه‌ی خدا و مخلوقاتش معتقد شد؟ از دیگر سو یکی از فیلسوفانی که به پاسخ‌گویی‌ به غزالی می‌پردازد ابن‌رشد است که در مقام فیلسوفی ارسطویی و مسلمان با چالش‌های غزالی روبرو می‌شود. ابن‌رشد معتقد است که حذف عليّت نتیجه‌ای جز حذف عقل و برهان نخواهد داشت. هر چند غزالی از تالی فاسدهایی همچون نفی قدرت مطلقه‌ و اختیار خداوند و هچنین نفی صانعیت خداوند برای قبول ضرورت علّی نام می‌برد اما در مقابل ابن‌رشد با بیان ارتباط عليّت با مواردی همچون حکمت الهی و علم و همچنین اثبات خداوند سعی در اثبات عليّت دارد. ابتدا به ذکر کلیاتی از بحث عليّت و فروع آن که عمدتاً بر اساس نظرات ابن‌سینا در این بحث می‌باشد، پرداخته و سپس در فصل دوم به تقرير نظرات غزالی و انتقادات وی به ابن‌سینا در این بحث پرداخته‌ایم. در فصل سوم نیز به تقریر پاسخ‌ها و نظرات ابن‌رشد در بحث عليّت و فروع آن پرداختیم. در انتها یعنی در فصل چهارم نیز بعد از تحلیل نظرات غزالی و ابن‌رشد، به داوری میان این دو متفکر جهان اسلام پرداخته‌ایم. به نظر می‌رسد ابن‌رشد در تحلیل عليّت و برخی فروع آن موفق‌تر از غزالی عمل کرده است ولی در این توفیق به ابن‌سینا نمی‌رسد و غزالی نیز نه تنها نتوانسته نظریه‌ی تمام و کاملی را در باب هستی‌شناسی عليّت ارائه دهد بلکه در درهم شکستن نظام فلسفی سینوی نیز ناموفق بوده است.

کليدواژه‌ها: عليّت، ضرورت علّی و معلولی، عادت ‌الله، غزالی، ابن‌رشد،

مقدمه

1. بيان مسأله

از مشتركات هر نظام فلسفي بحث از علّت و معلول است، كه هر فيلسوفي بسته به مباني خود به بحث و بررسي در اين موضوع مي‌پردازد. اين قاعده و لوازم آن در طول تاريخ از سوي فلاسفه و متفكرين گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نقش بحث علیّت در علوم مختلف و فلسفه به حدي است كه مي‌توان گفت مبناي تمام علوم طبيعي و حتي ديني در اين اصل ‌باشد. اهميت بحث عليّت تا جايي است كه ارسطو، فلسفه را به علم العلل تعريف كرده است. اولين منكران عليّت را هم مي‌توان سوفسطاييان دانست. هيوم هم در عالم فلسفه‌ي غرب منكر اين اصل شده است. در عالم اسلام نيز رويكردهاي متفاوتي در قبال اين اصل اتخاذ شده است؛ از يک سو فلاسفه‌ي مسلمان با اثبات و قبول اصل عليّت و ضرورت علّي و معلولي، كه مفاد اصلي اين قاعده تلازم ضروري ميان علّت و معلول است، نظام فلسفي خود را تبيين كرده‌اند، و از سوي ديگر چهره‌هاي شاخصي همچون بزرگان اشاعره مانند ابوحامد محمد غزالي و فخررازي، به مخالفت با اين اصل پرداخته‌اند.

محور اصلي اين پژوهش نقد، بررسي و تبيين مقايسه‌ای نظريات محمد بن احمد بن رشد اندلسي معروف به ابن‌رشد، از فلاسفه‌ي مسلمان قرن ششم هجري، به عنوان چهره‌اي كه رويكردي مشائي دارد و يكي از بزرگان اشاعره يعني ابوحامد محمد غزالي معروف به امام محمد غزالي با تأکيد بر نقدهاي غزالي بر ابن‌سينا در بحث عليّت و لوازم آن است، که در راستاي نيل به اين هدف ابتدا به ذکر کلياتي از مفهوم علّت و معلول پرداخته و سپس به تببين جنبه‌هاي مخالفت غزالي با عليّت و نظرات وي در اين باب پرداخته‌ايم. برای درک بهتر نظرات غزالی بررسي نظرات ابن‌سينا نيز ضروري مي‌نمود که برای دریافت نظرات ابن‌سینا سعی شده است که فصل اول این پژوهش یعنی کليات بر اساس نظرات ابن‌سینا باشد. در آخر نیز نظرات و دفاعيات ابن‌رشد را در بحث عليّت مطرح کرده و در پايان نتيجه‌گيري از اين جدال ارائه کرده‌ايم. اما چرا غزالی و ابن‌رشد؟

غزالی یکی از بزرگ‌ترین متکلمان اشعری است که هم در تبیین و تفسیر نظریه‌ی «عادت‌الله» اشاعره بیش‌ترین نقش را داشته و هم در نقد آرای فلاسفه درباره‌ی عليّت، بالاخص عنصر ضرورت علّی بیش‌ترین تلاش را کرده ‌است. در تبیین نظریه‌ی اشاعره درباره‌ی عليّت، همه‌ی متکلمان اشعری بعد از غزالی، بدون شک وام‌دار او هستند. اگر نگوییم مهم‌ترین نقدها را به علیّت در طول تاریخ غزالی انجام داده‌ است، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین متفکرینی است که به این موضوع وارد شده و با نقدهای خود سعی در فرو ریختن بنیان فلسفه‌ی مشاء داشته است. ابن‌رشد نیز در مقام فیلسوفی ارسطویی و مسلمان در تهافت‌التهافت با چالش‌های غزالی روبرو می‌شود و به جهت دفاع از آرای فلاسفه تبیین خود را از عليّت فلسفی ارائه داده است. به نظر می‌رسد بررسی نظرات این دو متفکر پیرامون مسأله‌ی عليّت و فروع آن، گامی مهم در تبیین این مسأله باشد. امید است که بتوانیم در این پژوهش، گامی هر چند کوچک در راستای این هدف برداریم.

2. اهميت موضوع

اصل عليّت به عنوان یک اصل کلّی و عام، مورد استناد همه‌ی علومی است که درباره‌ی موضوعات حقیقی بحث می‌کند. از سوی دیگر کلّیت و قطعيّت هر قانون علمی، مرهون قوانین عقلی و فلسفی عليّت است و بدون آنها نمی‌توان هیچ قانون کلّی و قطعی در هیچ علمی به اثبات رسانید.[1]

برای درک بهتر اهمیت مبحث علیّت به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:

الف) عليّت و اثبات حقايق عينی

اثبات وجود حقیقی اشیاء عینی و خارج از نفس، مرهون اصل علیّت است و بدون آن راهی برای اثبات حقایق عینی باقی نمی‌ماند. همچنین اثبات مطابقت ادراکات با اشیاء خارجی نیازمند به قوانین فرعی علیّت است.

توضیح اینکه تصدیق واقع عینی جهان هستی، اگر چه امری قطعی و ضروری است و نیازمند به دلیل نیست، اما این تصدیق ضروری فقط به وجود اجمالی جهان هستی نظر دارد. اینکه هر احساسی، واقعیت عینی دارد، از راه ضرورت حاصل نمی‌شود، لذا باید آن را اثبات نمود. اگر علیّت و نظام علّی و معلولی را نپذیریم اثبات چنین امری ممکن نیست؛ زیرا صورت‌هایی که در ذهن تحت شرایط خاصی پدید می‌آیند، ثابت می‌کنند که علّتی از خارج سبب پیدایش آنها شده است. اگر مبداء علیّت نباشد احساس و یا وجود شیء در حس نمی‌تواند وجود واقع عینی را که در قلمرو دیگری موجود است، کشف نماید.[2]

ب) عليّت و استدلال

مبداء علیّت تنها مبدئی است که کلیه‌ی کوشش‌ها در راه استدلال، در کلیه‌ی قلمروهای فکری انسان بکار برده می‌شود، بر آن متوقف است. زیرا غرض از استدلال اثبات امری است که ثابت نشده است. بنابراین دلیل، علّت و واسطه در اثبات است و چیزی را که مجهول است، معلوم می‌گرداند. اگر رابطه‌ی علیّت و معلولیت را درک نکنیم از هیچ استدلالی نمی‌توانیم نتیجه بگیریم. زیرا نتیجه، معلول مقدمه‌ها است و هنگامیکه قانون علیّت از حساب ساقط گردد و هیچگونه ضرورتی بین علّت و معلول وجود نداشته باشد، ارتباطی نیز بین دلیل و آن حقیقت که مورد استدلال قرار گرفته است، نیز باقی نمی‌ماند.[3]

ج) عليّت و اثبات خداوند

قانون علیّت، از با ارزش‌ترین قوانین مورد استفاده در فلسفه‌ی الهی است. همین قانون با سایر قوانین منشعب از آن است که ما را ملزم می‌کند که تمام رشته‌های علّی و معلولی را منتهی به یک ذات کامل و غیر معلول بدانیم و همه‌ی نظامات را تحت نظام واحد و قائم به ذات واحد بشناسیم. به همین دلیل است که مرحوم صدرالمتألهین در جلد دوم اسفار می‌نویسد:

أن الطريق إلى إثبات الصانع ينسد بسببه فإن الطريق إليه هو أن الجائز لا يستغني عن المؤثر فلو أبطلنا هذه القاعدة لم يمكننا إثبات واجب الوجود.[4]

اگر علیّت نفی گردد، راه اثبات صانع نیز مسدود می‌شود. زیرا طریقه‌ی اثبات صانع این است که هر امر ممکنی محتاج به مؤثر است و چنانچه این طریق باطل شود، امکان اثبات واجب الوجود نخواهد بود.

لازمه‌ی انکار علیّت در میان موجودات، این است که نتوانیم این رابطه را بین خداوند و موجودات نیز اثبات نماییم؛ زیرا اگر در میان موجودات چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد، نسبت هر موجودی به موجود دیگر یکسان و نسبت واحدی خواهد بود که هیچ اختلافی از نظر تأثیر و تأثر در میان این نسبت‌ها نخواهد بود. در این صورت انسان از کجا به لغت و معنای کلمه‌ی «سبب و علّت» آشنا شده و از چه راهی می‌تواند سببیّت خدای تعالی را برای همه‌ی موجودات اثبات نماید.[5]

د) عليّت و علم

همه‌ی نظریات علمی در قلمرو مختلف تجربه و مشاهده، بستگی کامل و اساسی به مبداء علیّت و قوانین آن دارد. اگر بین اشیاء رابطه‌ی علّی و معلولی نباشد، در این صورت هیچ قانون و ناموسی هم وجود خارجی نخواهد داشت. زیرا همه‌ی قوانین و نوامیس حاکم بر طبیعت، کیفیت‌های خاص علّی و معلولی اشیاء است. و در این فرض «علم» نیز معنا ندارد، زیرا علم عبارت است از بیان قوانین و نوامیس و روابط واقعی بین اشیاء است و اگر بین هیچ چیز با چیز دیگر رابطه‌ای وجود نداشته باشد، علمی هم وجود نخواهد داشت. پس قانون علیّت و معلولیت پایه و اساس علم است.[6]

هر چند ممکن است به نظر رسد که اصل عليّت، اصلي بديهي و اينکه هر پديده‌اي علّتي دارد روشن است، اما مسأله اين چنين واضح و بديهي نيست و حداقل بداهت آن نيازمند تبيين است، به ويژه اگر به اين نکته توجه کنيم که اصل عليّت از جانب فيلسوفان و متفکران بزرگي چون غزالي در عالم اسلام و هيوم در جهان غرب مورد ترديد قرار گرفته است.

از مطالب گذشته روشن مي‌شود که اصل عليّت، اصلي است که از اهميت شاياني برخوردار است، لذا در اين پژوهش با بررسي نظرات دو متفکر بزرگ جهان اسلام يعني غزالي و ابن‌رشد با تکيه بر نقدهاي غزالي به ابن‌سينا در بحث عليّت و پاسخ‌هاي ابن‌رشد سعي شده تا گامي هر چند کوچک در عرصه‌ي تفکر فلسفي و حقيقت‌جويي برداشته و روشن شود کدام‌يک از اين بزرگان در داوري‌هاي خود به حقيقت نزديک‌تر بوده‌اند.

3. اهداف پژوهش

پيش از پرداختن به اهداف پژوهش لازم است مفاهيمي که در عنوان اين پژوهش أخذ شده ‌است را بررسي کنيم. تطبيق در عنوان اين پژوهش به کدام معناست و منظور از عليّت چیست؟

الف) منظور از «تطبيق» در اين پژوهش

مطالعات تطبيقي و مقايسه‌ای در تفکر فلسفي از اهميت مضاعفي برخوردار است. یکی به جهت آنکه برای شناخت عمیق و دقیق هر چیزی، باید آن را با امور دیگر مقایسه کرد. برون‌نگری درباره‌ی خود فلسفه، به واسطه‌ی این نوع مطالعات میسّر می‌شود. و دوم به جهت آنکه به رغم زمینه‌های مساعد در فلسفه و قلمرو وسیع در آن برای مطالعات تطبیقی، چنین مطالعاتی، به ويژه در کشور ما، چنانکه شایسته و بایسته است، صورت نگرفته است.[7]

البته «تطبيق» مشترک لفظي است يعنی دارای چند معنا بوده که معنايي که منظور است توضيح داده خواهد شد. تطبيق و مطالعه‌ي تطبيقي در فرهنگ مکتوب ما به چند معنا بکار رفته ‌است. يکي از معاني تطبيق، کاری است که مدرّسان حوزه‌های علميه به عنوان شيوه‌ی تدريس از آن بهره مي‌جويند. از آن جا که روش آموزش در نظام تعليم و تربيت سنّتی ما (حوزه‌های علميّه) متن محور است.[8] مدرّسان، نخست مطالب بخشی از متن درسی را بدون استناد به کتاب تقرير می‌کنند و پس از آن، ضمن قرائت متن، آن‌چه را که از خارج، توضيح داده ‌بودند، بر متن، «تطبيق» می‌کنند.

معنای ديگر تطبيق، آن است که در تفسير متون، به ويژه متون ديني مانند قرآن، مفسّر، مقبولات علمی پيشين خود را بر آيات تحميل کند. نام اين قسم بحث تفسيرى را تطبيق گذاشتن مناسب‌تر است، تا آن را تفسير بخوانيم، چون وقتى ذهن آدمى مشوب و پابند نظريه‌هاى خاصى باشد، در حقيقت عينك رنگينى در چشم دارد كه قرآن را نيز به همان رنگ مى‌بيند و مى‌خواهد نظريه‌ی خود را بر قرآن تحميل نموده، قرآن را با آن تطبيق دهد؛ پس بايد آن را تطبيق ناميد نه تفسير.[9] تطبيق به اين معنا، داستان غولي را که در اساطير اروپايي ذکر شده است، به ياد می‌آورد؛ مي‌گويند اين غول تختي داشت که گم‌شدگان در صحرا را دستگير مي‌کرد و بر روی آن تخت می‌خواباند و اگر آن فرد، درازتر از تخت بود، سر و ته او را با تبر، قطع می‌کرد و اگر کوتاه‌تر بود، آن‌قدر می‌کشيد تا هم‌اندازه‌ی تخت شود؛ می‌خواست همه را با تخت خود، تطبيق کند.

معنای مورد نظر ما در خصوص مطالعات تطبيقی، «بررسي‌های مقايسه‌ای» است. مراد از «مقايسه» در اينجا ملاحظه‌ی هم‌ساني‌ها و ناهم‌ساني‌ها، مواضع وفاق و مواضع خلاف و اشتراکات و افتراقات اموری است که با هم مقايسه می‌شوند.[10]

در بررسی مفهوم تطبيق به معنای أخير روشن است که مطالعات مقايسه‌ای در جايي امکان‌پذير است که پاي امور متعدّدی در ميان باشد. اگر قرار باشد دو أمر در هيچ جنبه‌ای اختلاف نداشته باشند در واقع يک أمر هستند نه دو أمر. با اين توضيحات روشن شد که هدف از پژوهش بيان اشتراکات و اختلافات دو متفکر بزرگ جهان اسلام يعنی غزالی و ابن‌رشد در «بحث عليّت و لوازم آن» است، که اين داوری بيش از هر چيز حول محور اشکالات غزالی به ابن‌سينا و پاسخ‌هايي که ابن‌رشد به وی داده است صورت گرفته است. بايد ديد که فهم و تبيين کدام متفکر از «عليّت» به حقيقت نزديک‌تر است؟

ب) عليّت

اما منظور از عليّت چيست؟ عليّت به چه معناست و تصور آن چگونه برای آدمی به وجود می‌آيد؟ فصل نخست، برای پاسخ به اين سؤال و همچنين آگاهی يافتن از مفاهيم مبنايي این پژوهش اختصاص یافته است.

4. سؤالات پژوهش

الف) سوالات اصلي

آیا غزالی موفق به درهم شکستن نظام فلسفی سینوی شده‌ است یا خیر؟

اشکالات غزالی بر ابن‌سینا و مبنای فيلسوفان در باب عليّت بر چه اساس است؟

اصل عليّت در تفکر غزالی چگونه توجيه و تبيين می‌شود؟

اصل عليّت در تفکر ابن‌رشد چگونه توجیه و تبيين می‌شود؟

ابن‌رشد تا چه حد توانسته پاسخ‌هایی شایسته به اشکالات و انتقادات غزالی دهد؟

ب) سؤالات فرعی

اصل عليّت در معجزه که از موارد اعتراض غزالی به اين قاعده است چگونه توجيه می‌شود؟

آيا اعتقاد به اصل عليّت و پذيرش لوازم آن از جمله قاعده‌ی الواحد با اعتقاد به قدرت مطلقه‌ی خداوند منافات دارد؟

نظرات ابن‌رشد در باب عليّت بیشتر تحت تأثیر کدام فیلسوف است؟

5. فرضيه‌های پژوهش

الف) فرضيه‌های اصلی

بزرگان مذهب اشاعره از جمله غزالی در بحث عليّت نتوانسته‌اند خللی در نظام فلسفی مشائی و خصوصاً ابن‌سینا وارد سازند. نظام فلسفی ابن‌سينا در مقابل شبهات و اشکالات نظام فکری اشاعره نه تنها تضعیف نمی‌شود بلکه بر استحکام آن افزوده می‌شود.

اساس انتقادات غزالی بر ابن‌سینا در بحث عليّت مبتنی است بر نتایج باطلی که به گمان غزالی حاصل قائل شدن به عليّت و فروع آن از جمله قاعده‌ی الواحد است. نتایج باطلی از جمله محدود شدن قدرت خداوند، نفی توحيد افعالی و … .

اشاعره و از جمله غزالی ضرورت علّی و معلولی را حداقل در پدیده‌های عالم منکر هستند. از نظر ایشان هیچ منعی ندارد که با آمدن مقدمات یا علّت، نتیجه که همان معلول باشد حاصل نشود. فهم اشاعره از اراده و قدرت مطلقه‌ی الهی در نظام فکری اشاعره از مبانی مهم تبیین عليّت از نظر غزالی است.

مشائیان و از جمله ابن‌رشد معتقد به اصل عليّت هستند. و چهار علّت فلسفه‌ی ارسطوئی یعنی علّت صوری، علّت مادی، علّت فاعلی و علّت غایی را قبول می‌کند. با وجود چنین عللی دیگر جایی برای اتفاق و تصادف در فلسفه‌ی مشاء باقی نمی‌ماند. هر چند میان ابن‌رشد و ابن‌سینا در تحليل عليّت تفاوت‌هايي دیده می‌شود.

ابن‌رشد بیشتر نقش مفسر و شارح ارسطو را ایفا می‌کند و در این‌ راه در پاره‌ای مسائل حتی گاهی از ابن‌سینا انتقاد می‌کند و وی را در برداشت مقصود ارسطو ناموفق می‌داند. و خود در این راه هم به انتقادات غزالی پاسخ می‌دهد و هم نقدهایی به فهم ابن‌سینا از فلسفه‌ی ارسطو وارد می‌کند.

ب) فرضيه‌های فرعی

پذیرش اصل عليّت در معجزه‌ منافاتی با توجيه عقلانی و فلسفی این پديده ندارد.

اعتقاد به اصل عليّت و لوازم آن همچون قاعده‌ی الواحد منافاتی با اعتقاد به قدرت مطلق خداوند در جریان پدیده‌ها ندارد.

ابن‌رشد به عنوان فیلسوفی مشائی بیشتر تحت تأثیر ارسطو است.

6. روش پژوهش

روش تحقیق ما در این پژوهش کتاب‌خانه‌ای است. سعی کرده‌ایم با دو ابزار عقل و نقل، یعنی آنچه که از این دو اندیشمند در کتاب‌های معتبر خود نقل شده است، و البته از منابعی که به هر نحو به این دو اندیشمند مربوط می‌شوند، استفاده کنیم و ديدگاه این دو اندیشمند را به شيوه‌ی گزارش‌گونه در فصل دوم و سوم پژوهش بيان کنیم. البته در فصل نتيجه‌گيری این پژوهش يعنی فصل چهارم تلاش کردیم قضاوتی نیز درباره‌ی نظر این دو اندیشمند داشته‌ باشیم که معلوم شود ديدگاه کدام یک از این دو متفکر به حقیقت نزدیک‌تر است. همانطور که از عنوان پژوهش نیز معلوم است نظرات غزالی پیرامون عليّت بر محور نقدهای ایشان بر ابن‌سينا و پاسخ‌های ابن‌رشد در این باب محور اصلی پژوهش است. لذا سعی شده در فصل اول با تکیه بر آرای ابن‌سینا به معرفی بحث عليّت و فروع آن بپردازیم و در فصل دوم با نظرات و آرای غزالی آشنا شده و فصل سوم را نیز به ابن‌رشد اختصاص داده‌ایم. در فصل چهارم نیز سعی شده نظرات این دو اندیشمند را نقد و بررسی کرده که ما را در رسیدن به نتیجه‌ای بهتر در این پژوهش یاری کند و قضاوتی میان نظرات این دو اندیشمند ارائه کنیم.

7. تاريخچه و سابقه‌‌ی پژوهش

در ميان مسائل فلسفي اصل عليّت از لحاظ سبقت و قدمت اولين مسأله‌اي است که فکر بشر را به خود مشغول کرده است و در آثار بسیاری از اندیشمندان از آغاز تاریخ تفکر تا کنون مورد تأمل قرار گرفته است. اين اصل هم در حوزه‌ي فلسفه و هم در حوزه‌ي علم، اساس و پايه‌ي هر نوع معرفتي تلقي شده و بطلان و تزلزل آن منشاء تزلزل معرفت بشري است. نمونه‌هایی مانند اینکه وقتی انسان آغازین بعد از گرسنگی به سراغ غذا می‌رفت یا برای دفاع از خود به ابزارهای گوناگون متوسل می‌شد، شواهدی از درک معنای عليّت توسط انسان‌های اولیه است و به همین جهت می‌توان گفت اولین مسئله‌ای که فکر بشر را هر چند به صورت ناخودآگاه به خود جلب کرده است، همین بحث عليّت باشد. اما فیلسوفان و متفکران گوناگون نیز از روی علم و آگاهی به بحث عليّت پرداخته‌اند. ارسطو، فلسفه را به علم العلل تعريف كرده است. با وجود اينكه فيلسوفان يونان باستان به دنبال علّت مادي عالم بوده‌اند و تا قبل از ارسطو هم بحث‌هايي جسته و گريخته از علّت غايي، علّت فاعلي و علّت مادي شده بود اما مي‌توان ارسطو را از اولين فيلسوفاني برشمرد كه بحث مفصلي در اين باب داشته است و به ضرورت علّي نيز قائل بود. اولين منكران عليّت را هم مي‌توان سوفسطاييان دانست. هيوم هم در عالم فلسفه‌ي غرب منكر اين اصل شده است. در عالم اسلام نيز رويكردهاي متفاوتي در قبال اين اصل اتخاذ شده است؛ از يک سو فلاسفه‌ي مسلمان با اثبات و قبول اصل عليّت و ضرورت علّي و معلولي، كه مفاد اصلي اين قاعده تلازم ضروري ميان علّت و معلول است، نظام فلسفي خود را تبيين كرده‌اند، و از سوي ديگر چهره‌هاي شاخصي همچون بزرگان اشاعره مانند ابوحامد محمد غزالي و فخررازي، به مخالفت با اين اصل پرداخته‌اند.

در بررسى پيشينه‌ی پژوهش هم قابل ذکر است که اصل عليّت و فروع آن چه با نگاهی مستقل به این بحث و چه به صورت مقایسه‌ای میان دو یا چند متفکر کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌هایی منتشر شده است؛ کتاب‌هایی نظیر عليّت از ديدگاه متکلمان مسلمان و کتاب عليّت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان و فيلسوفان تجربه‌گرا از عين‌الله خادمي، کتاب اصل عليّت در فلسفه و کلام از محمد حسن قدردان ‌قراملکی، کتاب عليّت از ديدگاه اشاعره و هيوم نوشته‌ی سید صدرالدین طاهری، به بحث عليّت پرداخته‌اند. مقالاتی نظیر علیّت از دیدگاه امام محمد غزالی و دیوید هیوم از حسین نوروزی، جدال غزالی و ابن‌رشد در باب عليّت از مهدی اخوان و نیز چالش فلسفی غزالی و ابن‌رشد از علی زمانی قمشه‌ای آثاری هستند که به نحوی به موضوع این پژوهش مرتبط هستند اما به نظر می‌رسید جای پایان‌نامه‌ای که با استفاده از منابع دسته اول و منابع دیگر نظیر پژوهش‌های فوق به صورت جامع‌تر بحث عليّت و فروع آن را نزد غزالی و ابن‌رشد با تکیه بر نقدهای غزالی بر ابن‌سينا تحقیق کند خالی باشد و با استناد به فرم جستجوی موضوع از پایگاه ثبت پایان‌نامه متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا کنون پایان‌نامه‌ای با این عنوان ثبت نشده است.

فصل اول: کليات

1-1. واژه‌شناسی

گام آغازین در هر پژوهشی آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم بکار رفته در آن موضوع است.

1-1-1. مفهوم لغوی علّت

يکی از معانی اصلی واژه‌ی علّت[11] بیماری است. استعمال اين واژه به معنای سبب در فلسفه و ساير علوم را برخی مانند تفتازانی چنین توجیه کرده‌اند که «العلة في اللغة: عرض مؤدي للبنية الجسمية و لما كانت بهذا المعنى سببا في تأثير الجسم بالأذى و في اتصافه بذلك الأذى نقلت عرفا لمطلق ما يكون سببا في تحقق الشيء فهو عرفا.»[12]

بیماری در هر موجودی سبب ضعف بنیه‌ی جسمش می‌شود، منتها این سببیت در ابتدا فقط شامل بُعد منفی [ايذا و اذيت] بوده، اما بعدها معنای این واژه در عرف توسعه یافته و هر چیزی که سبب تحقق چیزی دیگر شود، از آن به علّت تعبیر کرده‌اند.

1-1-2. معانی اصطلاحی علّت در فلسفه

فيلسوفان مسلمان براي علّت دو تعريف ارائه داده‌اند:

1- هو الشيء الذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر و من عدمه عدم شيء آخر[13]؛ يعني علّت چيزي است که از وجودش، وجود چيز ديگر و از عدمش عدم چيز ديگر حاصل مي‌شود. يا گاهي تعريف را مختصرتر مي‌کنند و مي‌گويند: هي ما يجب به وجود شيء آخر[14]؛ يعني علّت چيزي است که از وجودش چيزي ديگر واجب مي‌گردد. اين تعريف در واقع تعريفي اخص از علّت و دامنه‌اش بسيار محدود است و فقط شامل علّت تامه مي‌شود و بقيه‌ي اقسام علل را ـ که در ادامه خواهد آمد ـ نمي‌توان بر اساس اين تعريف علّت ناميد. بدين جهت وقتي فلاسفه‌ي اسلامي واژه‌ي علّت را به صورت مطلق به کار مي‌برند، اين تعريف مد نظر آنها نيست.

2- بوعلي در کتاب «النجاة» فصل دوازدهم از مقاله‌ي اولي بيان مي‌کند که علّت چيزي است که يا به خودي خود يا بواسطه‌ي ديگري منشاء قوام پديده‌ي ديگري مي‌گردد. ابن‌سينا با اين بيان هم به علّت ناقصه و هم به علّت تامّه اشاره کرده است.

ابن‌سينا در این بیان معنای فراگیرتری از علّت را اراده کرده است. وی علّت يا مبداء را چنين تعريف مي‌کند که «و المبداء يقال لکل ما يکون قد استتم له وجود في نفسه اما عن ذاته و اما من غيره ثم يحصل عنه وجود شيء آخر و يتقوم به»[15]

امام فخررازي، علّت را به صورت واضح‌تري اینگونه تعريف کرده ‌است که «العلة ما يحتاج اليه الشيء في حقيقته و وجوده»[16] به این معنا که علّت چيزي است که شيء در حقيقت و وجودش بدان نيازمند است.

اين تعاريف مقداري ابهام دارند، اگر آنها را به صورت مطلق در نظر بگيريم بيشتر به علّت فاعلي اشاره دارند. علاوه بر آن، ممکن است اين ابهام ايجاد شود که اين تعاريف جامع نيستند؛ چون براي تحقق يک امر هم بايد شرايط و ابزار فراهم شود و هم موانعي براي تحقق معلول وجود نداشته باشد، اما در اين تعاريف هيچ اشاره‌اي به وجود شرايط و ابزار و عدم موانع نشده است. ملاصدرا در اسفار براي رفع اين اشکالات، دو قيد ديگر به اين تعاريف افزود و در مجموع با سه قيد علّت را اينگونه تعريف کرده ‌است که «هو ما يتوقف عليه وجود الشيء فيمتنع بعدمه و لايجب بوجوده.»[17] از این تعریف نکات زیر مستفاد می‌شود:

1- شيء در وجودش به علّت نيازمند است.

2- در صورت عدم تحقق علّت، تحقق معلول محال است.

3- در صورت تحقق علّت، وجود معلول واجب و ضروري نيست.

با اين تعريف، ضرورتي ندارد که بحث شود شرايط، آلات و ادوات جزء کدام قسم از علّت هستند، علاوه بر آن، شامل همه‌ي اقسام علل مي‌شود و انصرافي به علّت فاعلي ندارد.[18]

با اين توضيحات روشن شد که مفهوم علّت دو اطلاق دارد که بين اين دو مفهوم رابطه‌ي عام و خاص مطلق برقرار است؛

1- بالمعني الأعم [علّت ناقص]: گاهي مي‌گوييم علّت به اين معنا که ما يتوقف عليه شيء آخر. يعني چيزي که چيز ديگري بر آن متوقف است؛ و به عبارت ديگر چيزي که متوقفٌ عليه چيز ديگر است. اگر به اين معنا منظور باشد، متوقفٌ عليه أعم است از اينکه علّت تامه باشد يا علّت ناقصه باشد. اعم است از اينکه مادي باشد يا مجرد. به اين امر علّت اطلاق مي‌شود، خواه شرط باشد، حقيقي باشد و يا از انواع علّت ناقصه باشد. علّت به اين معنا يک مفهوم عام و فراگير است که همه‌ي امور ياد شده را در بر مي‌گيرد. در اين تعريف همين اندازه که از عدم «الف»، عدم «ب» لازم آيد، براي علّت بودن نسبت به «ب» کافي است، حتي اگر وجودش، وجود معلول را ضروري نکند. علّت به این معنا یک مفهوم عام و فراگیر است که همه‌ی امور یاد شده را در بر می‌گیرد.

2- بالمعنی الأخص [علّت تامه]: علّت دارای دو معنای دیگری نیز هست که هر دو أخص از معنای اول است؛ گاهی علّت به معنای موجودی برای تحقق یافتن موجود دیگر است. بنابراین اصطلاح، تنها وقتی می‌توانیم بگوییم «الف» علّت است برای «ب» که همانگونه که از عدم «الف» عدم «ب» لازم می‌آید از وجود «الف» نیز وجود «ب» لازم آید، در حالی که بنابر اصطلاح نخست، همین اندازه که از عدم «الف» عدم «ب» لازم آید، برای علّت بودن «الف» نسبت به «ب» کافی است. در معناي اول معلول بدون علّت امکان تحقق يافتن ندارد. ولي در معناي دوم علاوه بر اينکه معلول بدون آن تحقق نمي‌يابد اين شرط هم لحاظ شده که وجود معلول توسط آن واجب مي‌شود. يعني تا علّت يافت شد معلول هم ضرورت پيدا مي‌کند. و علّت به اين معنا منحصر مي‌شود به علّت تامّه.

3- گاهی نیز واژه‌ی علّت اطلاق می‌گردد و منظور از آن علّت فاعلی می‌باشد. یعنی آنچه واقعیت و هویت معلول را افاده می‌کند. مانند آن‌جا که گفته شده میان علّت و معلول سنخیت برقرار است. و یا معلول عین ربط به علّت است، و یا وجود علّت شدیدتر و قوی‌تر از وجود معلول است. در همه‌ی این موارد مقصود از علّت، علّت فاعلی است؛ یعنی آنچه حقیقت و واقعیت معلول را جعل و افاضه می‌کند. ابن‌سينا در نجات چنین می‌گوید که «و اعلم، أن الفاعل ـ الذى يفيد الشىء وجودا بعد عدمه ـ يكون لمفعوله أمران: عدم قد سبق، و وجود فى الحال.»[19]

هر چند از بيان ملاصدرا جهت درک بهتر تقسيم علّت به ناقصه و تامّه استفاده کرديم اما با دقت در آثار ابن‌سينا پي مي‌بريم که وی نيز در آثار خود تقسيم علّت به ناقص و تامه را بيان کرده است. همانطور که گذشت ابن‌سينا در فصل دوازدهم از مقاله‌ي اولي در کتاب «النجاة» بيان مي‌کند که «و المبدأ يقال لكل ما يكون قد استتم له وجود فى نفسه إمّا عن ذاته و إمّا عن غيره، ثم يحصل عنه وجود شىء آخر و يتقوّم به، …»[20] به این معنا که علّت چيزي است که يا به خودي خود يا بواسطه‌ي ديگري منشاء قوام پديده‌ي ديگري مي‌گردد. ابن‌سينا با اين بيان هم به علّت ناقصه و هم به علّت تامّه اشاره کرده است.

[1] محمدتقي مصباح‌يزدي، آموزش فلسفه، چاپ هفتم، (تهران: شرکت چاپ و نشر بين‌الملل، 1386)، ج2، ص26

[2] محمدباقر صدر، فلسفه ما، (مترجم سید محمد حسن مرعشی شوشتری)، چاپ اول، (تهران: انتشارات خرسندی)، ص488

[3] مهدی حائری یزدی، هرم هستی، چاپ سوم، (تهران: موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، ۱۳۸۴) ص108

[4] ملاصدرا، الحکمة المتعالية فی الأسفار العقلية الأربعة، (بيروت: دار احياء التراث العربي، 1990م) ج2، ص134

[5] محمدحسین طباطبایی، تفسير الميزان، (مترجم محمدباقر موسوی همدانی)، (قم: دفتر انتشارات اسلامی،1374)، ج9، ص259

[6] محمدحسین طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئاليسم، (حاشيه نویسی مرتضی مطهری)، (تهران: صدرا ،1364)، ج3، ص117

[7] بیوک علی زاده، “فلسفه‌ی تطبیقی؛ مفهوم و قلمرو آن” پژوهشنامه فلسفه دين، بهار و تابستان1382، شماره1، ص45

[8] دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، فلسفه‌ی تعليم و تربيت، چاپ دوم (تهران: انتشارات سمت، 1374)، ج1 به نقل از مقاله فوق

[9] محمدحسین طباطبایی،تفسير الميزان، (مترجم محمدباقر موسوی همدانی)، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1374)، ج1، ص10

[10] بیوک علی زاده، “فلسفه‌ی تطبیقی؛ مفهوم و قلمرو آن”، ص49-51

[11] العلة: المرض، عَلَّ، يَعِلُّ و اعتَلَّ، ای مرض فهو علیل و اعلّه الله، و لا اعلّک الله ای لا اصابک بعلّة.

به نقل از    ابن‌منظور، لسان‌العرب، الطبعة الثالثة (بيروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع – دار صادر، 1994م) ج11، ص471

[12] سعدالدین تفتازانی، شرح المقاصد، (محقق عبدالرحمن عميرة)، الطبعة الاولی، (قم: منشورات الشریف الرضی، 1989م)، ج2، ص77

[13] ملاصدرا، الحکمة المتعالية فی الأسفار العقلية الأربعة، ج2، ص127

[14] شيخ اشراق، مجموعه مصنفات،(مصحح هنری کربن)، چاپ دوم (تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،1372)، ج1، ص377

[15] ابن‌سینا، الهيات نجات، (ترجمه و شرح یحیی یثربی)، چاپ اول (قم: بوستان کتاب، 1385) ص62

[16] فخرالدين‌رازي،المباحث المشرقيه،(تحقیق محمد المعتصم بالله البغدادی)، چاپ‌ اول،(بيروت: دارالکتاب‌العربی،1401ه‍..ق)، ج1،ص586

[17] ملاصدرا، الحکمة المتعالية فی الأسفار العقلية الأربعة، ج2، ص127

[18] عین الله خادمي، عليّت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان و فيلسوفان تجربه گرا، چاپ اول،(قم: بوستان کتاب،1380)، ص29-31

[19] ابن‌سینا، الهيات نجات، (ترجمه و شرح یحیی یثربی)، ص68

[20] همان، ص62

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122